Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання курсових робіт з дисципліни
"Розміщення продуктивних сил і регіоналістика"
для студентів економічних спеціальностей
«До друку, у світ дозволяю»
Проректор ________________М.Ф. Смирний
Протокол № 2 від 05.09.2006г.
Укладачі Н.К. Параконная
Т.П. Клеутіна
І.В. Клюс
Весь цифровий і фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені.
Написання одиниць відповідає стандартам
Луганськ СНУ ім. В. Даля 2006

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання курсових робіт з дисципліни
"Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка"
для студентів економічних спеціальностей

Луганськ СНУ ім. В. Даля 2006


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання курсових робіт з дисципліни
"Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка" для студентів економічних спеціальностей
ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні кафедри
економіки підприємства
Протокол № 2 від 05.09.2006

Луганськ СНУ ім. В. Даля 2006


ББК УО 49 / 2 / 8р30
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» для студентів економічних спеціальностей. Сост. М.К. Параконная, Т.П. Клеутіна, І.В. Клюс. - Луганськ: Вид-во Восточноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля, 2006. - С.
Призначені для надання допомоги у виконанні курсової роботи, теоретичного і практичного закріплення наукових і методологічних основ розміщення продуктивних сил, аналізу сучасних проблем, перспектив розвитку та прийняття раціональних рішень.
Укладачі ст. преп.Н.К. Параконная,
ст. преп.Т.П. Клеутіна,
доц. Клюс І.В.
Відповідальний за випуск Максимов В.В., проф.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Досвід підготовки кваліфікованих фахівців - економістів різних напрямків у вищих навчальних закладах свідчить про необхідність отримання студентами комплексу знань з розміщення продуктивних сил і регіональної економіки. Це дозволить майбутньому спеціалісту придбати базові знання для засвоєння навчальних дисциплін вищих кваліфікаційних рівнів і оцінити конкретну територіально-господарську та соціально-економічне середовище, в якій здійснюється відповідна економічна діяльність. Сучасний етап розвитку національної економіки вимагає нових підходів до формування політики регіонального розвитку, вирішення яких перебувають у полі зору регіоналісти, управлінців і економістів.
Навчальним планом дисципліни «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» передбачено виконання курсової роботи, яка є інструментом самостійного закріплення і поглиблення знань студентів і займає важливе місце в навчально-виховному процесі.
Зміст курсової роботи визначається темою. Тематика курсових робіт відпрацьовується і затверджується кафедрою. Тема студенту задається викладачем.
В окремих випадках студент може сам вибирати тему поза переліку, і при її актуальності вона може бути допущена до захисту.
Курсові роботи з актуальних тем, виконані з високою якістю, після доробки можуть бути представлені на конкурс студентських наукових робіт.
Знання вимог та дотримання рекомендацій кафедри при виконанні курсової роботи дозволить уникнути багатьох помилок у текстовій частині та оформленні. Це в цілому сприяє її якісному виконанню та успішному захисті.

1.1 Цілі і завдання курсової роботи
Курсова робота призначена для вироблення, розвитку та закріплення у студентів навичок самостійної розробки заданої (обраною) тематики. У першу чергу це стосується добору, поглибленого вивчення, систематизації та узагальнення статистичних та інших матеріалів з розроблюваної теми, їх аналізу і здатності робити правильні висновки (узагальнення) з логічно-послідовним викладом і наочно-графічним відображенням сутності освітлюваної проблеми.
Виходячи з цього, основними цілями курсової роботи є:
-Закріплення у студентів знань з питань про закономірності і принципи розміщення виробництва по території країни, вдосконалення територіальних пропорцій суспільного виробництва, спеціалізації та комплексного розвитку господарства регіональних утворень різного рангу, міжрайонних господарських зв'язках;
-Розвиток вміння самостійно працювати над літературними, картографічними, статистичними матеріалами та бібліографічними покажчиками;
-Вироблення навичок підбору та систематизації конкретного матеріалу з обраної теми, вміння правильно його аналізувати, робити по ньому узагальнення, висновки та висновки про фактори, передумови, умови та особливості розміщення окремих галузей економіки, формування і розвитку економічних районів;
-Навчання студентів самостійного логічно-послідовному викладу економіко-географічного матеріалу і правильному його оформлення, а також творчій обробці статистичних даних з наочним їх відображенням у вигляді таблиць, графіків і діаграм.

1.2 Зміст і загальні вимоги
Тема курсової роботи повинна бути розкрита, в першу чергу, з урахуванням соціальних та економічно-географічних завдань розвитку країни і міжнародного поділу праці, визначених постановами Кабінету Міністрів і рішень Верховної Ради України.
Науковість - першочергова вимога до курсової роботи.
Основою роботи є економіко-географічні питання, що характеризують розвиток і розміщення галузей народного господарства або народногосподарську спеціалізацію економічного району в сучасний період. Тому різні історичні екскурси, опис техніки і технологічних процесів повинні носити підлеглий характер, допомагаючи краще зрозуміти «размещенческую» бік теми.
У роботі важливо розкрити і пояснити взаємозв'язку розвитку та розміщення окремих галузей і територій, економічних районів.
Положення та висновки курсової роботи повинні бути підтверджені статистичним матеріалом, який, разом з тим, повинен відображати і динаміку розвитку. Він повинен бути продумано відібраний, творчо опрацьовано та проаналізовано.
Статистичний матеріал є органічною частиною роботи і має базуватись на останніх даних поточних років, узятих зі статистичних щорічників або статистичних збірників. Показники колишніх років носять порівняльний характер для відображення динаміки розвитку.
У роботі необхідно показати перспективи розвитку та розміщення галузей господарського комплексу, спеціалізацію районів і країни в цілому. При цьому слід розкрити і вказати основні напрямки наміченого, а також планованого розвитку та розміщення виробництва. Новітні дані про хід економічного і соціального розвитку країни, регіонів чи областей, а також галузей народного господарства за минулий рік можна знайти в повідомленнях статистичних управлінь, що публікуються в центральних і обласних газетах в січні-лютому поточного року.
Важливою вимогою до курсової роботи є логічно-послідовне виклад матеріалу і наочність .
Студент повинен показати вміння логічно-послідовно викладати свої думки. Усі розділи роботи та статистичний (ілюстративний) матеріал повинні бути пов'язані між собою. Текстову частину курсової роботи необхідно підкріплювати ілюстративним матеріалом (картосхеми, схеми, графіки і т.д.), який наочно би показував структуру народногосподарського комплексу країни (галузі), динаміку випуску видів продукції, місце, яке займає район у виробництві всієї країни, і т . д. При значному невідповідність курсової роботи вищевказаним вимогам вона повертається студенту для доопрацювання.
Вимогою до курсової роботи є і самостійність її виконання.
Використання літературних джерел передбачає не механічне їх переписування студентом, а має на меті відбору потрібних ним фактів і даних для самостійного аналізу і характеристики розглянутого питання теми, має сприяти більш глибокому обгрунтуванню висновків по ньому.
Роботи, виконані не самостійно, а як результат переписування джерел, повертаються студенту для переробки.
Курсова робота повинна відповідати таким вимогам, як письменність, культура і правильність оформлення, а також дотримання заданого обсягу.
Робота повинна бути виконана акуратним і розбірливим почерком або надрукована, мати гарну графіку ілюстративного матеріалу, не мати стилістичних та орфографічних помилок. Обсяг роботи не може перевищувати заданого кафедрою, але і не бути значно менше, а її оформлення - відповідати рекомендаціям і вимогам.
При значних відступах від вимог в роботі і відсутності ілюстративного (статичного) матеріалу, в першу чергу, картосхем, вона повертається студенту для доопрацювання або переробки.
1.3 Обсяг і оформлення курсової роботи
Для курсової роботи встановлений обсяг в 27-35 стандартних аркушів рукописного тексту.
Значне перевищення встановленого обсягу свідчить про те, що студент погано орієнтується в матеріалі, не уміє відібрати з нього головного, найбільш суттєвого. Разом з тим надмірно малий обсяг роботи не дозволяє достатньо розкрити тему.
Основний обсяг має припадати на головний розділ роботи.
Введення, історичні довідки, опис техніки (технології) і висновок не повинні кожне перевищувати 1,5 - 2 листи.
Студенти повинні керуватися наступними вимогами, що пред'являються до оформлення курсових робіт.
Робота повинна бути написана чорними або синіми чорнилами (пастами), акуратним і розбірливим почерком без помарок.
Робота виконується на одній стороні стандартного листа. При цьому на ньому без позначення рамкою повинні бути залишені поля верхнє, ліве і нижнє - не менше 20 мм , Праве - не менше 10 мм . Усі сторінки роботи нумеруються арабськими цифрами. Номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. Проставляється він, починаючи з введення (з урахуванням загального числа попередніх аркушів роботи: обкладинка, титульний аркуш, завдання, реферат, зміст).
По тексту повинні бути виділені більшими літерами найменування розділів і підрозділів, повністю відповідає змісту роботи (плану). При цьому не дозволяється застосовувати інші кольори чорнила (паст).
Розділи роботи повинні мати порядкову нумерацію і позначатися арабськими цифрами без крапки, наприклад, 1,2,3 і т.д. Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, розділених крапкою. Після номера підрозділу крапку не ставлять, наприклад, 1.1, 1.2 і т.д.
Скорочення слів не допускаються, крім загальноприйнятих (СНД, ТПК, АПК та інші). Не допускається також згадування старих назв уже перейменованих міст, а також спотворення географічних назв.
При використанні матеріалу з будь-яких джерел (підручники, довідники тощо) в кінці по тексту роботи треба зробити посилання на них у вигляді проставлення у квадратних дужках порядкового номера джерела за списком літератури. У таблицях, графіках і другом ілюстративному матеріалі це робиться в кінці заголовку, наприклад: [18].
При використанні в роботі цитат, вони повинні братися в лапки, а внизу листа повинна бути посилання на джерело (прізвище та ініціали автора, точне найменування джерела, місце видання і видавництво, рік і сторінка).
Цифровий матеріал, як правило, оформляють у вигляді таблиць. Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці повинні бути посилання в тексті роботи. Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерації в межах розділу. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, таблиця 2.1 - перша таблиця другого розділу. Таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею (див. додаток А). Назва повинна бути короткою і відображати її зміст.
Ілюстративний матеріал (картосхеми, графіки, діаграми, малюнки) слід розташовувати по тексту і нумерувати так само, як і таблиці. На всі ілюстрації мають бути посилання в роботі. При необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (підрисунковий текст). Ілюстрація позначається словом "Рисунок ___________", які разом з назвою поміщають після пояснювальних даних, наприклад," Рисунок 3.1 - Схема територіально-виробничого комплексу Донецького району [3] ".
Курсова робота повинна мати картосхему - мінімум одну. Основою для їх складання можуть служити контурні карти. Виконувати картосхему можна пастою або кольоровими олівцями. Всі елементи необхідно наносити ясно і географічно грамотно. При заповненні картосхеми карту не слід перевантажувати і не завдавати показники, що не мають прямого відношення до теми.
Картографічний та інший ілюстративний матеріал великого формату даються у вигляді додатків, які містяться в кінці роботи. Розташовують додаток у порядку появи посилань на них у тексті. Кожна програма починається з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої повинно бути надруковано слово "Додаток" і велика літера, що позначає додаток: "Додаток А". Ілюстрації бажано розміщувати так, щоб їх можна було розглядати, не повертаючи роботу. Якщо ж це необхідно, то ілюстрації слід орієнтувати так, щоб для їх розгляду треба було повернути роботу за годинниковою стрілкою.
Курсову роботу необхідно ретельно перевірити, щоб уникнути стилістичних і граматичних помилок.
Матеріали повністю оформленої курсової роботи слід розташовувати в такій черговості: титульний аркуш, завдання, реферат, зміст, вступ, 1-й, 2-й і наступні розділи, висновок, список використаної літератури і додатки (картосхеми, графіки, діаграми і т.д ., якщо вони розташовані не по тексту).
Обкладинка і титульний лист містять службовий штамп, назва та вид роботи, а також посаду (вчене звання, ступінь), прізвище та ініціали керівника, номер групи, прізвище та ініціали студента-виконавця, місце виконання роботи (див. додаток А і Б). Вони повинні бути оформлені чітко й акуратно чорною тушшю або фломастером, різнобарвність написів не допускається. При цьому рекомендується використовувати шрифти ГОСТ.
Робота на перевірку повинна бути представлена ​​в зброшурованому вигляді і мати тверду або іншу обкладинку (без металевих деталей).
В кінці роботи (висновок) проставляється дата подання її на кафедру для перевірки і особистий підпис студента.

2. МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
2.1 Етапи виконання роботи та її захист
Перш ніж приступити до роботи над темою, треба зрозуміти суть завдання (теми), вивчити й осмислити вимоги і рекомендації кафедри. З цих позицій необхідно, в першу чергу, ознайомитися з матеріалом (змістом) теми за підручником і в повному обсязі вивчити рекомендації кафедри. Це дозволить уникнути багатьох помилок, правильно і якісно виконати роботу.
Рекомендується наступний поетапний порядок виконання курсової роботи:
1-й етап - підбір матеріалу і складання списку літератури, яку передбачається використовувати при написанні роботи;
- Розробка обгрунтованого і детального плану роботи з встановленням зразкового посторінкового обсягу кожного розділу. При цьому треба пам'ятати, що від його змісту буде залежати якість роботи;
- Складання переліку ілюстративного матеріалу (картосхем, схем, графіків, діаграм і т.д.).
План роботи, список літератури та перелік ілюстративного матеріалу студент зобов'язаний у встановлений термін подати на розгляд викладача.
2-й етап - вивчення літературних, статистичних, картографічних та інших джерел з одночасним відбором потрібного матеріалу і його конспектуванням. При цьому необхідно виписувати прізвище та ініціали автора, місце видання, назву видавництва і рік випуску, а також загальна кількість сторінок літератури, звідки взято той чи інший матеріал. Для цитат обов'язкове посилання на конкретні сторінки;
- Підбір даних та складання чорнових начерків ілюстративного матеріалу (картосхем, діаграм, графіків і т.д.). При цьому також необхідна фіксація джерел, за якими вони розроблені (взяті цілком);
- Уточнення (коригування) плану роботи відповідно до особливостей теми і з урахуванням наявних матеріалів.
3-й етап - написання роботи за термінами графіка в чорновому варіанті у відповідності з планом;
подальша обробка ілюстративного матеріалу.
4-й етап - написання до встановленого завданням терміну роботи в чистовому вигляді відповідно до вимог до її оформлення (редагування, літературна обробка, перевірка граматичних помилок);
- Остаточне оформлення картосхем та інших ілюстративних матеріалів, перевірка їх прив'язки до тексту роботи.
5-й етап - подання роботи на кафедру для перевірки і рецензування.
Після виконання курсової роботи студенти здають її на кафедру для реєстрації та рецензування у встановлені графіком терміни. Викладач (як правило, консультант) у своїй рецензії аналізує курсову роботу, виявляє її переваги, недоліки, робить письмовий висновок про те, допускається або заборонена робота до захисту.
Якщо робота не відповідає університетським вимогам, вона повертається студенту на повну або часткову переробку відповідно до зауважень рецензента. Після повторного подання на кафедру вона знову рецензується тим же викладачем.
Допущена до захисту курсова робота повинна бути захищена студентом у встановлені графіком терміни. Під час захисту студентові необхідно за 10-15 хвилин розкрити зміст теми і відповісти на зауваження, зазначені в рецензії. При цьому виявляються знання карти, розуміння істоти викладеного матеріалу, вміння використовувати і аналізувати статистичні та графічні дані. Оцінювання (за дванадцятибальною системою для студентів денного відділення і п'ятибальною - для заочного) виставляється у відомість і залікову книжку. Студенти, які не виконали роботу або не захистили її, до іспиту з дисципліни "Розміщення продуктивних сил" не допускаються. Кращі курсові роботи рекомендуються в якості наукових студентських робіт на університетську або міжвузівську студентські наукові конференції.
2.2 Джерела літератури
Важливим етапом виконання курсової роботи є ознайомлення з літературою, яка рекомендована в цілому програмою курсу "Розміщення продуктивних сил", а також кафедрою в якості обов'язкової.
Багато студентів забувають найважливіша вимога - про необхідність глибокого вивчення і використання в курсовій роботі матеріалів сесій Верховної Ради України, постанов Кабінету Міністрів, указів Президента, без чого робота не може бути визнана позитивною.
Обов'язковою умовою при написанні курсової роботи на будь-яку тему є вивчення таких розділів і глав підручників з розміщення продуктивних сил, як "Закономірності, принципи і фактори розміщення", "Методологічні основи науки", "Основи економічного районування", "Задачі науки на сучасному етапі" .
Використання підручників є обов'язковим, так як вони дозволяють в цілому витримати стиль (канву) викладу матеріалу. Але при цьому слід пам'ятати, що окремі їх положення застарівають, а статистичний матеріал потребує оновлення.
Крім підручників слід вивчити відповідні темі навчальні посібники, монографії, матеріали наукових конференцій, статті та матеріали, опубліковані в журналах та газетах.
Слід пам'ятати, що якісне написання курсової роботи забезпечується використанням (вивченням) не одного джерела, а декількох, як рекомендованих, так і вибраних самостійно.
Важливим джерелом отримання даних по розроблюваної теми є статистичні щорічники, довідники та збірники, використання яких обов'язково при виконанні роботи. Дуже важливо використовувати в роботі періодичні видання - журнали і газети. Тут можна знайти рясний і новітній соціально-економічний, статистичний та екологічний матеріал.
Необхідно використовувати також географічні і спеціальні атласи, які містять економіко-географічні відомості.
З переліком за обраною тематикою літератури можна ознайомитися на кафедрі.
При роботі з літературою слід врахувати, що її наявність за тематикою в бібліотеці університету обмежена. У належному обсязі вона є в міській бібліотеці ім. А.М. Горького, де вам допоможуть її підібрати в бібліографічному відділі. Необхідно використовувати і інші бібліотеки міста, в першу чергу, Національного педагогічного університету, Будинку природи.
Студенти-заочники можуть замовити необхідну літературу з обласної бібліотеки по міжміському абонементу в бібліотеці свого міста.
При роботі з літературними джерелами слід дотримуватися наступних правил:
- Необхідний матеріал з них повинен конспектувати своїми словами. При дослівному запозиченні тексту (цитата) необхідно точно виписати прізвище та ініціали автора, назва джерела, місце видання і видавництво, рік;
- Постанови уряду з даного питання слід перш за осмислити як директиву і з цієї точки зору використовувати в подальшій роботі;
- Зі статистичних щорічників і довідників варто запозичити ті показники, які характеризують, наприклад, спеціалізацію народного господарства району, особливості розміщення даного виробництва, масштаб випуску продукції та інші дані, що свідчать про рівень розвитку та розміщення галузей народного господарства.
Для характеристики динаміки росту і сучасного рівня розвитку галузей господарства рекомендується брати дані за наступні роки: 1913, 1917, 1928, 1940, 1975, 1980, 1990, 1995, 2000, 2005 і останній. Для сільського господарства важливий ще 1965 рік. При розгляді перспектив розвитку - плановані рівні в 2010, 2025 рр..
Ці базисні цифри є основою для складання таблиць, графіків і діаграм.
Не слід забувати записувати джерела (звідки вони взяті), вести записи окремо по розділам плану роботи, що полегшить систематизацію досліджуваного матеріалу.
Не рекомендується замість записів, для "скорочення часу" робити просто посилання на сторінки і джерела, тому що сенс потрібного положення забудеться, а при подальшій роботі джерело не завжди може виявитися під рукою. У результаті з роботи можуть випасти важливі фактори (положення, приклади).
2.3 Методика написання текстової частини
Текстова частина включає реферат, зміст, вступ, основну частину (розділи теми) і висновок, а також список літератури і додатки.
Реферат повинен містити:
- Відомості про курсову роботу (кількість сторінок, таблиць, ілюстрацій, додатків, джерел);
- Анотація;
- Перелік ключових слів.
Анотація реферату повинен давати короткі відомості про роботу, достатні для висвітлення її основного змісту.
Ключовими словами називаються слова (іменники) або словосполучення (з іменниками), виражають окремі поняття, істотні для розкриття змісту тексту. Даються вони в називному відмінку, їх кількість не повинна перевищувати 15 (див. додаток В).
Зміст повинен включати вступ, всі найменування розділів і підрозділів основної частини роботи, укладання та перелік літератури.
По суті - це її розгорнутий план.
Перед складанням такого плану необхідно, виходячи із заданої теми, усвідомити, що потрібно виділити і розкрити в якості головного питання. Виходячи з цього, при складанні плану йому треба приділити основну увагу, конкретизувати. Велика частина роботи повинна бути відведена цього розділу.
Слід уникати включення в план великої кількості питань. У середньому рекомендується брати, крім основного, три-чотири питання, які розкривають сутність основного розділу. Розділи можуть мати кілька підпитань, підрозділів (додаток Г).
Введення, перспективи і висновок - обов'язкові.
Наведені в посібнику плани роботи є типовими зразками, в цілому не враховують специфіку кожної теми галузевого, районного та інших напрямів курсової роботи. Тому до складання конкретного плану необхідно підходити творчо.
План повинен відображати як генеральну суть теми, так і особливості конкретної тематики в порівнянні з іншою, відображаючи специфіку постановки питання.
ВСТУП. У вступі обгрунтовується необхідність вивчення даної теми, її актуальність. Викладаються положення рішень Верховної Ради та уряду про розвиток даного регіону, галузі тощо, якщо такі є. Слід також назвати українських вчених, що займаються вивченням даної проблеми в останні роки, після чого необхідно зробити логічний перехід до конкретно розглядається (див. додаток Д). Виходячи з теми, формулюється мета курсової роботи та її завдання.
ОСНОВНА ЧАСТИНА курсової роботи повинна розкривати на науковій основі суть теми з використанням статистичних даних по розглянутій тематиці. Матеріали слід викласти конкретно і чітко, обгрунтовано і у логічному взаємозв'язку. Неприпустимо таке становище, коли головне (основне) губиться в масі другорядного матеріалу. Текстова частина роботи повинна бути підкріплена достатньою кількістю графічного та ілюстративного матеріалу (картосхеми, графіки, діаграми і таблиці).
Розділи і підрозділи по тексту повинні бути виділені, а їх назви - відповідати змісту роботи. Без статистичного матеріалу і обгрунтування, а також при застарілих даних робота не може вважатися повноцінним. Слід пам'ятати, що ілюстративний матеріал є обов'язковим і невід'ємним елементом курсової роботи, який повинен бути обов'язково прив'язаний до тексту. Якщо він і дається в додатку, то в тексті необхідна відповідна посилання.
ВИСНОВОК містить сконцентровані висновки по роботі, за її основного питання (додаток Е).
Як вступ, так і висновок не повинні містити ілюстративного матеріалу (таблиці, графіки і т.д.).
ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ (фактично використаної) повинен мати вказівки про вихідні дані кожної роботи (джерела): прізвище та ініціали автора, повне і точне найменування книги, місце видання і видавництво, рік видання та загальна кількість сторінок. Назва статей з періодичної преси слід давати з зазначенням автора, назви журналу (газети), номера та року видання, сторінки - для журналу (збірника).
У переліку спочатку вказуються в певній послідовності матеріали сесій Верховної Ради України, постанови уряду. Після цього записуються в алфавітному порядку (авторів) інші використані матеріали та джерела, а потім по його значущості слід довідковий матеріал (додаток Ж).
ДОДАТОК. Виконується в тому випадку, якщо робота містить картографічний або інший ілюстративний матеріал великого формату (див. розділ 1.3).

3. ГРУПУВАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ ПО ТИПАМИ І
ДЕЯКІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО
ВИКОНАННЯ РОБІТ КОЖНОГО ТИПУ
Тематика курсових робіт групується наступним чином:
1) галузеві теми;
2) районні (регіональні) теми;
3) природно-ресурсні та природоохоронні теми;
4) народонаселенческіе теми.
3.1 Про траслевие теми
У свою чергу діляться на такі підгрупи:
а) галузі паливно-енергетичного комплексу;
б) галузі виробництва конструкційних матеріалів;
в) галузі машинобудівного комплексу;
г) галузі виробництва товарів народного споживання;
д) галузі агропромислового комплексу;
е) галузі транспортного комплексу.
У їх складі найчастіше зустрічаються теми з наступними назвами: "Розвиток і розміщення однієї з галузей народного господарства України в цілому, великого економічного району, області або економічного підрайону - Донбасу, Придніпров'я та т.п. (Промисловість, сільське господарство, транспорт, будівництво, сфера обслуговування або їх підгалузі) ".
Курсову роботу з галузевої тематики слід починати з визначення місця і значення обраної для вивчення галузі в народному господарстві країни, району, виявити вплив на розвиток і розміщення інших галузей і підкреслити її районообразующее характер. Обов'язково треба розкрити особливості аналізованої галузі: залежність розміщення від наявності сировинних, паливно-енергетичних і трудових ресурсів та інше. Вказати, які фактори і як вплинули на її виникнення і формування. Особливу увагу потрібно приділити розвитку і розміщення досліджуваної галузі, перш за все післявоєнний період, її сучасний стан і проблеми. Наступний розділ присвячується особливостям розміщення галузі і виділюваних в ній підгалузей. Наприклад, при характеристиці розміщення машинобудівного комплексу після аналізу загальної структури дається аналіз розміщення транспортного, сільськогосподарського машинобудування, верстатобудування, електро-і радіотехнічної промисловості та інших машинобудівних виробництв. Використовуючи дані статистичних довідників, необхідно на конкретних прикладах показати особливості розміщення та темпи розвитку даної галузі, зростання або скорочення випуску продукції в Україну, районі, області і т.п. Основні положення слід проілюструвати таблицями, діаграмами і графіками. Важливо проаналізувати територіальні зрушення в розміщенні галузі за останні 15 - 20 років.
В окремий розділ нерідко виноситься характеристика основних районів і найважливіших центрів розміщення підприємств галузі, вказуються сировинні і паливно-енергетичні ресурси, на яких базуються ці підприємства. Наприклад, при розробці теми "Розвиток і розміщення чорної металургії Україна" необхідно розкрити особливості розміщення чорної металургії в Донбасі (з центрами в Макіївці, Єнакієве, Алчевську, Донецьку тощо), Приазов'я (Маріуполь), Придніпров'ї (Запоріжжя, Дніпропетровську, Дніпродзержинську та Кривому Розі) з їх сировинними та паливно-енергетичними базами, транспортними, водними та іншими умовами. Обов'язково слід показати вплив галузі на навколишнє середовище та шляхи поліпшення екологічної обстановки.
У заключній частині курсової роботи на основі глибокого вивчення матеріалу про сучасний розміщення галузі необхідний аналіз напрямків її розвитку та розміщення у майбутньому (літературний чи авторський прогноз). Причому в роботі повинно міститися пояснення, чому саме в даному напрямі здійснюються структурні і територіальні перетворення в галузі.
План характеристики галузі
Введення
1. Роль галузі в системі продуктивних сил (положення серед інших галузей, характер і напрям внутрішньо-і міжгалузевих зв'язків, районообразующее вплив).
2. Теоретичні основи розміщення галузі.
2.1. Принципи і фактори розміщення.
2.2. Форми суспільної організації.
2.3. Економічне обгрунтування розміщення галузі або виробництва. Критерії ефективності виробництва.
3. Передумови розвитку та територіальної організації галузі.
3.1. Історичні (основні етапи і переломні моменти в зв'язку зі зміною суспільних відносин або технології виробництва).
3.2. Природні (сировинна і паливно-енергетична база, вплив природних умов на розміщення виробництва).
3.3. Економічні (трудові ресурси, матеріально-технічна база).
4. Рівень розвитку та структурні особливості галузі.
5. Сучасна географія галузі (складну галузь розглянути за підгалузями).
6. Вплив галузі на навколишнє середовище.
7. Проблеми розвитку та розміщення галузі в умовах переходу до ринкових відносин.
Висновок.

3.2 Р Айон (регіональні) теми
Характеристика регіону (великого економічного району, області, економічного підрайону) - типу Донбас або Придніпров'я, промислового вузла, міста, промислового центру, адміністративного району, окремого промислового, сільськогосподарського підприємства, транспортного вузла.
На початку курсової роботи слід дати аналіз економіко-географічного положення розглянутого об'єкта (тобто положення його на економічній карті по відношенню до сусідніх об'єктів); розглянути дані про розміри території, чисельності населення і забезпеченості ресурсами, потім показати особливості народногосподарської спеціалізації і значення регіону в масштабі країни, економічного району, області і т.д. У наступному розділі необхідно дати господарську оцінку природних умов і ресурсів розглянутої території (для міста, промислового вузла, підприємства обліковується найближче його оточення). Пояснити, яке значення мають ті чи інші природні умови і фактори для розвитку господарства (наприклад, вплив рельєфу, клімату, грунтів, водних ресурсів на спеціалізацію і розміщення сільського господарства регіону).
У роботі повинна міститися оцінка запасів основних корисних копалин, їх якості (калорійність і марочний склад вугілля, процентний вміст металу в залізній руді і т.п.), умов залягання і в зв'язку з цим можливий спосіб видобутку (шахтний або відкритий, кар'єрний), що визначає собівартість продукції видобувних підприємств. Слід показати, як використовуються природні ресурси, який вплив чинять на зародження і подальше формування промисловості, транспорту, народногосподарську спеціалізацію регіону в цілому. Необхідно сказати про заходи щодо подальшого посилення охорони природи і раціонального використання природних ресурсів.
Окремий, дуже короткий розділ (для старопромислових районів та міст він може бути більш розгорнутий) присвячується історико-економічного огляду стану і розміщення господарства.
Наступний розділ присвячується розміщенню населення: характеризуються дані про його чисельності, динаміці, щільності, національному складі, розміщенні населення всередині району, області і т.п. Особливе місце приділяється аналізу розміщення міст і міських агломерацій, типами сільськогосподарських пунктів, трудових ресурсів (з аналізом професійного складу населення та проблемами їх використання).
Основним питанням роботи з районної тематики (якому приділяється не менше половини тексту) є аналіз сучасного розвитку промисловості, сільського господарства, транспорту, соціальної сфери. Спочатку треба дати загальну характеристику народного господарства (виробничої структури регіону), вказавши на галузі спеціалізації (у масштабі країни, великого економічного району, області тощо). У цьому ж розділі висвітлюються питання комплексного розвитку на основі взаємозв'язку профілюючих (ведучих) і обслуговуючих ланок народногосподарського комплексу. Потім докладно характеризується розміщення окремих галузей матеріального виробництва та невиробничої сфери.
При аналізі окремих галузей промисловості слід відповідно до закономірностей розміщення виробництва показати, які чинники впливають на розвиток тієї чи іншої галузі в даному регіоні, пояснити, чому та чи інша галузь промисловості отримує тут найбільший розвиток. При цьому необхідно виходити з того, що саме по собі наявність природних ресурсів не є вирішальним фактором розміщення промисловості, навіть добувної.
Характеристику розвитку та розміщення господарства слід розпочати з аналізу його структури, потім виявити, у чому полягають особливості спеціалізації, показати розміщення основних галузей сільськогосподарського виробництва: рослинництва (зернового господарства, кормових, технічних культур, овочівництва, садівництва і т.п.). Важливий аналіз взаємозв'язку рослинництва з місцевими природними умовами (останнє надає найбільш відчутний вплив на розміщення сільського господарства).
У роботі повинна міститися економічна оцінка транспортних умов. Потрібно показати значення окремих видів транспорту (залізничного, автомобільного, річкового, морського, трубопровідного, повітряного) для розвитку господарства країни, економічного району, області, промислового вузла, підприємства і виявити роль найважливіших транспортних магістралей, що проходять через розглянуту територію).
Необхідно назвати промислові вузли і центри, розташовані в межах району, області, дати їх коротку характеристику, показати республіканське, районне, міжобласне або обласне значення.
Особливо потрібно виділити питання про економічні зв'язки даного регіону з іншими районами (промвузла, промцентрамі і т.п.), показати, яка продукція (якщо є дані, то і в якій кількості) куди вивозиться, яку і звідки він отримує.
У перспективах розвитку висвітлюється загальний напрямок у розвитку продуктивних сил регіону в найближчі роки. Тут найбільшою мірою можуть стати в нагоді місцева преса і непублікуемие первинні документи підприємств, міських, районних і обласних планових органів. Необхідно спробувати пояснити, чому ті чи інші галузі господарства (з огляду на природні та економічні умови) отримують тут переважний розвиток. Слід назвати найважливіші новобудови і пояснити, чому вони споруджуються (або плануються) саме в цьому районі, місті, області і т.д.
Дуже цінно, якщо студент зробить спробу скласти власну гіпотезу розвитку і розміщення продуктивних сил регіону на перспективу, виходячи з можливостей, вкаже на доцільність проведення в регіоні тієї чи іншої транспортної магістралі, зміну спеціалізації сільськогосподарської зони, будівництва нових підприємств промисловості, сфери обслуговування тощо п. Весь попередній аналіз господарства в курсовій роботі може логічно навести на ці думки. Не варто побоюватися, що пропозиції будуть недостатньо аргументовані (такого роду аргументація може бути розвинена в подальших курсових роботах за фахом). Важливі власні думки, які свідчать про творчий потенціал студента.
Такі спроби всіляко вітаються і позитивно оцінюються.
План характеристики району
Введення
1. Роль району в територіальному поділі праці.
2. Економічні та природні передумови розвитку району.
2.1.Економіко-географічна оцінка природних умов і природних ресурсів району. Екологічні проблеми.
2.2.Населеніе і трудові ресурси.
2.3.Історія розвитку господарського комплексу району.
3. Методи обгрунтування територіально-комплексного розміщення в регіоні.
5. Сучасний рівень розвитку і структура господарства району.
6. Географія промисловості району (спочатку слід охарактеризувати галузі спеціалізації).
6.1. Машинобудування.
6.2. Хімічна.
6.3. Електроенергетика.
6.4. Інші галузі господарства району (будівельна індустрія, легка і харчова промисловість) і т.д.
7. Сільське господарство району.
8. Транспорт та економічні зв'язки.
9. Територіальна структура господарства району.
10. Проблеми розвитку в умовах переходу до ринкових відносин.
Висновок.
3.3 Природно-ресурсні та природоохоронні теми
Їх мета - дати докладний аналіз однієї зі складових продуктивних сил - природних ресурсів (корисних копалин, їх груп або сполучень, сировини для хімічної промисловості, а також гідроресурсів, грунтово-кліматичних, лісових ресурсів тощо) в масштабі всієї країни, економічної зони або великого економічного району. Особливе місце в такого роду роботах відводиться господарської, інженерно-економічної (для промисловості) і агроекономічний (для сільського господарства) оцінками різних видів природних ресурсів або їх поєднань як сировинної бази індустріального розвитку й умов для сільськогосподарського або транспортного виробництва.
У першому розділі звичайно дається загальна характеристика природних умов (включаючи географічне положення). Кожен з наступних розділів присвячений аналізу одного з видів мінеральної сировини (з характеристикою окремих родовищ) і його економічної оцінки. В останньому розділі висвітлюються схема природно-ресурсного районування, проблеми і перспективи раціонального природокористування.
До даної групи тим примикають також роботи типу "Охорона природи і раціональне природокористування в країні, економічному районі чи області". Тут аналізуються природоохоронні спадщини в області законодавств з охорони природи, що діють природоохоронні заходи і проблеми подальшого посилення їх у світлі останніх рішень директивних органів. Звертається увага на необхідність охорони окремих природних елементів: повітряного і водного басейну, лісових, грунтових ресурсів. Невід'ємними вимогами раціонального природокористування є комплексний характер розробки природних ресурсів, необхідність рекультивації земель, порушених гірничодобувною промисловістю. Слід охарактеризувати заповідники як хранителі еталонів природи.
У роботах цього типу важливо відзначити значення екологічних чинників та особливості природокористування в розміщенні продуктивних сил того чи іншого регіону. Особливу увагу слід звернути на завдання посилення раціонального природокористування в паливно-енергетичному, металургійному, хіміко-лісовому комплексах, на автотранспорті - головних забруднювачі природного середовища. Необхідно проілюструвати наведений матеріал конкретними цифровими даними (вони публікуються в збірниках місцевої періодичної преси) і постаратися нанести його на карти.
3.4 Н ародонаселенческіе теми
Курсові роботи цього типу присвячені аналізу розміщення населення великого економічного району, економічного підрайону (типу Донбасу) або області (як правило, тієї, де проживає студент-заочник).
Після загальної (короткої) економіко-географічної характеристики даного об'єкту в другому (основному) розділі послідовно характеризуються етапи заселення території (з виявленням причин та факторів, його зумовили); динаміка чисельності населення (природний приріст); національний склад населення; склад його по підлозі і віком (статевовікова структура); розміщення, міграційні потоки, щільність населення; міське та сільське населення, наявність великих міст і агломерацій; типи сільського розселення. Особливу увагу приділяється трудових ресурсів (з оцінкою для перспективного розвитку господарства), професійному складу, історично сформованим господарським навичкам населення - в лісоексплуатації, гірничій справі, отгонно-пасовищному тваринництві, кустарних промислах, а також проблем зайнятості, трудової міграції і т.д.
Слід охарактеризувати культурні установи, розвиток освіти, науки, навести дані про рівень сфери обслуговування регіону і вказати проблеми, пов'язані з розвитком цих явищ.
Завершити роботу бажано виділенням різних частин території за типами, щільності і характеру розселення (дати схему районування розселення).

4. МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ
Картосхем (ГРАФІЧНОГО МАТЕРІАЛУ)
Як вже зазначалося в розділі 1, курсова робота повинна бути оформлена ілюстративно, тобто крім текстової частини, містити картосхеми, схеми, графіки та діаграми. Цей матеріал є важливою органічною частиною роботи, наочно відображає її основні положення (географію розміщення виробництва та її закономірності, динаміку розвитку, структуру промисловості і т.д.).
Ілюстративний матеріал у курсовій роботі несе різне навантаження та інформацію.
Загальна вимога до нього - наочність, відповідність джерела складання, акуратність виконання.
4.1 Основні положення та вимоги
Картосхеми є обов'язковою частиною роботи.
На них, перш за все, має бути відображено те, що сказано в тексті про розміщення тих чи інших галузей народного господарства або про природні ресурси, географії населення і різних найважливіших галузей аналізованого району.
Картосхеми завершують економіко-географічний аналіз розміщення, даний в курсовій роботі. Конкретне їх зміст і навантаження визначаються темою роботи.
СХЕМИ повинні розкривати суть структури галузі (взаємозв'язку), розміщення сировинної бази і галузей промисловості в тому чи іншому районі (ТПК і промисловому вузлі) (див. додаток И).
ГРАФІКИ І ДІАГРАМИ в курсовій роботі мають велике значення, тому що містять статичні дані, що характеризують розвиток галузей народного господарства або окремих районів країни. Вони є найважливішим засобом відображення динаміки зростання.
Крім того, їх застосування дозволяє розвантажити текстову частину від надмірно великої кількості цифрових даних. В окремих випадках вони замінюють таблиці.
На одному аркуші можна виконувати кілька графіків (діаграм), але при цьому вони не повинні бути дрібними і втрачати наочність.
Діаграми дозволяють відобразити структуру промисловості і сільського господарства. Це стосується і показу місця того чи іншого району у виробництві видів продукції по країні.
Графіки і діаграми повинні бути виконані не довільно, а в певному (обраному) масштабі, який вказується. Вони повинні мати посилання на джерела даного складання і повністю відповідати їм.
Додаються картосхеми і схеми (графіки та діаграми) виконуються тушшю (чорнилу, пастою). Для наочності окремі їх елементи можуть бути виділені іншим кольором (растушовкой).
4.2 Загальні методичні вказівки
Картосхеми повинні бути географічно правильно складені і оформлені (див. розділ 1, додаток З).
Картографічні об'єкти на картосхему повинні наноситися в точній відповідності з їх географічним положенням. Спотворення географічних назв неприпустимо. З цих точок зору виконану картосхему слід звірити з картою географічного атласу.
На картосхему повинні бути нанесені державні кордони України (за необхідності - межі економічних районів та областей). Прикордонні держави, як правило (за винятком генеральних схем), повинні бути позначені. Слід показати і берегову лінію із зазначенням морів. Написи назв республік, країв, областей розміщуються по всій території району в широтному напрямку від західної до східної межі.
Написи назв сусідніх з даними районом республік, країв, областей чи прикордонних держав, розміщуються вздовж кордонів, з їх зовнішнього боку зверху вниз.
Необхідно нанести столицю нашої держави - м. Київ. Назви центрів розміщення промисловості, електростанцій, населених пунктів ставляться біля точки відповідного пункту (об'єкта), ліворуч або праворуч. Напис має бути поставлена ​​так, щоб було видно, до якого пункту (об'єкту) вона відноситься.
Назва басейнів корисних копалин ставиться всередині ареалу, якщо басейн корисної копалини обведений, або поруч з умовним знаком, якщо родовище корисної копалини показано знаком.
Назва річок мають вздовж за течією річок. Площі великих водоймищ, озер, морів і океанів слід заштрихувати або злегка зафарбувати. Написи відповідних назв розміщуються по всій площі водойми.
Найменування міст і службові написи на картосхему наносяться горизонтально, назва річок та інших лінійних споруд - вздовж них, знизу вгору. При цьому вони не повинні прикривати один одного, закривати основний зміст картосхеми. З цієї точки зору в окремих випадках міста доцільно позначити цифрами з відповідною виноскою в легенді.
Картосхеми з географії зовнішньоекономічних зв'язків виконуються на контурних картах світу і материків. На них наносяться межі і столиці держав, з якими Україна має економічні зв'язки (вони з'єднуються лініями зі столицею України - Києвом).
На територію держав наносяться основні об'єкти, які побудовані (будуються) за участю України, із зазначенням цифрою загальної їх кількості.
В окремих випадках доцільно нанести і об'єкти, що будуються за участю інших країн на території України.
Легенда - обов'язковий елемент картосхеми, в якій зосереджені умовні знаки, прийняті в географічній літературі, а також іншої роз'яснювальний матеріал, шкали і тону розміреності, розшифровка цифрових позначень на картосхемі і т.д. Легенда наноситься внизу в межах картосхеми, але так, щоб вона не закривала її загальну картину (додаток З).
На картосхемах економічні та природні явища прийнято зображати різними способами: значковим, точковим, ареалів, якісного фону (картограм), картодіаграм і т.д.
При складанні картосхем рекомендується дотримуватися таку черговість:
- Визначити її зміст (що вона повинна відображати);
- Систематизувати матеріал, скласти перелік об'єкта (явищ);
- Вибрати спосіб зображення.
Недбало оформлені картосхеми, тим більше ті, на яких не відображено розміщення необхідних елементів, повертаються для доопрацювання.
СХЕМИ, як правило, виконуються в розмірі стандартного аркуша, але у всіх випадках не повинні бути менше його половини. Контури для районів копіюються з карт, атласів, посібників.
Складаються вони, як правило, в довільному масштабі. Тим не менш взаємне розташування об'єктів на схемі повинно бути витримано.
Методика оформлення схем аналогічна оформлення картосхем. Застосовуються ті ж способи відображення інформації.
ГРАФІКИ слід виконувати в прямокутних координатах, вертикально і в масштабі з зазначенням розмірності по осях. Написи при цьому наносяться паралельно ім. Перед складанням графіків слід відібрати ті явища, які доцільно відобразити за їх допомогою. Після цього складаються відповідні проміжні таблиці. При цьому в якості базисних беруться статистичні дані за 1913, 1917, 1922, 1928, 1940, 1950, 1960 ( 1965 р . - Для сільського господарства), 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005 а також перспективні до 2025 року.
ДІАГРАМИ за своїм виглядом можуть бути стовпчикові і круговими.
Методика їх виконання - аналогічна, що і для графіків.
Столбикова діаграма виконується в масштабі, обраному студентом. Цифрові дані можна помістити як всередині стовпчиків, так і над ними. Рік вказується під підставою.
Кругова діаграма виконується в довільному розмірі. У ній роль масштабу грає величина сектора, відведеного для того чи іншого значення. Так як максимальна структурна величина становить 100%, то значення 1% складає 3,6 центрального кола. Сектора можна розфарбувати. Усередині секторів проставляються відповідні цифрові значення.
Діаграми для наочності можуть бути заштриховані або розфарбовані.

5. ТИПОВІ ПОМИЛКИ, ДОПУСКАЮТЬСЯ СТУДЕНТАМИ
При написанні курсової роботи
Типовими помилками є:
1. Значна частина студентів не переробляє літературний матеріал, не викладає суті питання своїми словами, а механічно переписує цілі сторінки з книг без посилання на джерела, з яких запозичений матеріал.
2. У багатьох роботах студенти відводять 10-12 сторінок історичними довідками. Їх слід писати в необхідних випадках, висловлювати їх не більше ніж на 2-3 сторінки тексту.
3. Багато студентські роботи відрізняються безграмотним і недбалим виконанням ілюстрацій - картосхем, діаграм, графіків, таблиць. При виконанні графічної частини роботи необхідно дотримуватися встановлені вимоги (у методичному кабінеті кафедри є стенд "Як виконати курсову роботу" зі зразком оформлення ілюстративного матеріалу).
4. Студенти в ряді випадків недбало оформляють курсову роботу, викладачеві буває важко розібрати їх почерк. Деякі студенти не нумерують сторінки, не виділяють заголовків розділів, не роблять абзаців, не перечитують текст; представляють роботи з переплутаними сторінками, з граматичними помилками. Особливо багато помилок допускається в оформленні списку використаної літератури (приклади його оформлення є в науковій та навчальній літературі), а також при перекладі з української мови на російську.
5. Студенти нерідко використовують дуже незначне число літературних джерел - 3-4 найменування, треба ж не менше 10, віддаючи перевагу новітнім.
6. Дуже часто у курсових роботах студенти не роблять виносок на використану літературу, звідки були взяті цифрові матеріали для текстового і графічного матеріалу, а також на картографічні джерела, використані при складанні картосхем.
Помилок в курсовій роботі буде тим менше, чим уважніше студент ознайомиться зі стендом "Як писати курсову роботу" і не пошкодує часу на отримання консультації у свого керівника.

6. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ
1. Тематика курсових робіт для спеціальностей, які вивчають дисципліну "Розміщення продуктивних сил України".
1. Особливості сучасного політико-географічного положення України.
2.Сучасні концепція розміщення продуктивних сил України.
3.Предпосилкі, умови та фактори розміщення продуктивних сил.
4. Принцип комплексності у розміщенні виробництва.
5.Влияние кон'юнктури світового ринку на розвиток і розміщення продуктивних сил країни.
6.Взаімосвязь валютно-кредитної системи та розвитку продуктивних сил країни.
7. Розміщення продуктивних сил в системі ринкової економіки.
8.Проблеми розміщення продуктивних сил України в сучасний період.
9. Роль сучасних міжпредметних методів у розвитку теорії розміщення продуктивних сил.
10.Пріродние передумови розміщення продуктивних сил.
11. Статистичні показники розвитку, структури, розміщення господарства.
12. Населення та трудові ресурси України.
13. Сучасні проблеми демографічних процесів в Україні.
14. Демографічні передумови розміщення продуктивних сил.
15. Взаємозв'язок територіальної організації продуктивних сил та розселення населення.
16. Регіональні особливості відтворення населення України.
17. Сучасне розселення Україні та його особливості.
18. Місто в системі територіальної організації господарства.
19. Закономірності розміщення міського населення і міст України.
20. Морегосподарський комплекс і розвиток приморських поселень.
21. Особливості сільського розселення Україні.
22. Особливості розміщення міського населення Донбасу.
23. Особливості розміщення міського населення Наддніпрянщини.
24. Проблеми розміщення і використання трудових ресурсів України.
25. Трудові ресурси і ситуація зайнятості в Україну.
26. Трудоресурсного потенціалу України та ефективність його використання.
27. Трудові ресурси і ринки праці.
28. Населення і трудоресурсного потенціалу регіону (на прикладі Донбасу).
29.Трудовие ресурси України та регіональні проблеми їх раціонального використання
30. Природно-ресурсний потенціал України та її регіонів.
31. Природно-ресурсний потенціал Донбасу.
32. Природно-ресурсний потенціал Луганської області.
33. Мінерально-сировинні ресурси - база розвитку важкої промисловості Україна (Донбасу, Придніпров'я).
34.Терріторіальние особливості забезпеченості Україна природними ресурсами.
35. Економічна оцінка природних умов і природних ресурсів України.
36. Екологічний чинник у розміщенні продуктивних сил.
37. Екологічні проблеми України та її регіонів.
38. Екологічні проблеми Донбасу.
39. Екологічні проблеми Луганської області.
40. Еколого-економічний комплекс Україна.
41. Водогосподарський комплекс України.
42. Регіональні екологічні проблеми та шляхи їх вирішення.
43. Геоекологічна ситуація в Україні та її просторовий аналіз.
44. Раціональне природокористування.
45. Рекреаційне господарство Україна.
46.Курортно - туристичний комплекс України.
47.Ринок туристичних послуг та його територіальна організація. 48.Рекреаціонний комплекс Причорноморського економічного району.
49. Рекреаційний комплекс Карпатського економічного району.
50 Особливості формування та структура народногосподарського комплексу України.
51. Природні та економічні передумови розвитку промисловості України.
52. Структурні та територіальні особливості промисловості України.
53. Промисловість України в системі продуктивних сил.
54. Форми територіальної організації промисловості.
55.Размещеніе галузей виробничої інфраструктури: проблеми та перспективи розвитку.
56.Топлівно-енергетичний комплекс України та проблеми його вдосконалення.
57. Паливно-енергетичний комплекс в системі продуктивних сил.
58. Паливно-енергетичний комплекс Донбасу та проблеми його розвитку.
59. Паливно-енергетичний комплекс Луганської області.
60. Особливості розміщення та проблеми розвитку паливної промисловості України.
61. Особливості розміщення та проблеми використання паливно-енергетичних ресурсів Україна.
62. Особливості розміщення та проблеми розвитку вугільної промисловості України.
63.Проблеми реструктуризації вугільної промисловості Донбасу.
64. Нафтогазова промисловість України: проблеми розвитку і розміщення.
65.Вліяніе електроенергетики на структуру і розміщення хозяйстваПріднепровского економічного району.
66. Особливості розміщення та проблеми розвитку електроенергетики України.
67. Особливості розміщення та проблеми розвитку теплової енергетики України.
68. Гідроенергетика Україні: сучасний стан і проблеми розвитку.
69. Дніпровський каскад ГЕС, його народногосподарське значення.
70. Атомна енергетика України: сучасний стан і проблеми розвитку.
71. Мінерально-сировинна база металургійної промисловості України.
72. Металургійний комплекс України.
73. Територіальна організація чорної металургії України.
74.Сравнітельная характеристика Дніпровського і Донецького металургійних районів.
75.Цветная металургія Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку.
76. Особливості розвитку і розміщення машинобудування України.
77. Територіальна організація машинобудування Україні.
78. Особливості розміщення транспортного і сільськогосподарського машинобудування України.
79. Машинобудування в народногосподарському комплексі центральних і західних областей України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку.
80. Машинобудування в народногосподарському комплексі Донбасу та Придніпров'я: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку.
81. Мінерально - сировинна база хімічної промисловості України.
82. Особливості розміщення та проблеми розвитку хімічної промисловості України.
83.Мінерально-сировинна база та територіальна організація хімічної промисловості України.
84. Вплив хімічної промисловості на структуру і розміщення господарства Карпатського економічного району.
85. Лісопромисловий комплекс України.
86. Особливості розміщення та проблеми розвитку промисловості будматеріалів Україні.
87. Комплекс з виробництва товарів народного споживання: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку.
88. Територіальна організація підприємств легкої промисловості України.
89. Особливості розміщення та проблеми розвитку харчової промисловості України.
90. Агропромисловий комплекс України: стан, проблеми розвитку.
91. Територіальні проблеми агропромислової інтеграції в сучасних умовах.
92. Теоретичні основи формування агропромислових комплексів.
93. Природні та соціально-економічні передумови розвитку і розміщення фермерського господарства в України.
94. Земельні угіддя Україна: регіональні особливості використання.
95. Структура земельних угідь і особливості розміщення землеробства Україні.
96. Особливості розміщення і спеціалізація сільського господарства України.
97. Територіальна організація сільського господарства України.
98. Територіальна організація зернопромишленного комплексу Україну.
99. Територіальна організація бурякоцукрового комплексу України.
100. Територіальна організація овощепромишленного комплексу Україну.
101. Особливості розміщення та проблеми розвитку посівів технічних культур і комплексу переробних підприємств.
102. Особливості розміщення та проблеми розвитку тваринництва в Україні.
103. Територіальна організація м'ясо-молочного комплексу Україну.
104. Сільськогосподарська спеціалізація природно-економічних зон України.
105.Агропромишленний комплекс і охорона навколишнього середовища.
106.Агропромишленний комплекс ... економічного району: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку.
107.Агропромишленний комплекс Західної економічної зони: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку.
108.Транспортная система Україні: особливості територіальної організації.
109. Особливості територіальної організації залізничного транспорту України.
110. Розміщення морського транспорту України.
111. Роль транспортного комплексу Причорноморського району у формуванні господарства і господарських зв'язків району.
112.Особенності розміщення та проблеми розвитку водного транспорту України.
113. Географія трубопровідного транспорту України.
114. Порівняльна характеристика транспорту двох економічних районів України (за вибором студента).
115.Транспортний комплекс Східної економічної зони: проблеми і перспективи розвитку.
116.Терріторіально-виробничі комплекси як одна з форм ефективного розміщення виробництва.
117. Територіально-виробничі комплекси України.
118 Портово-промислові комплекси - форма територіальної організації виробництва в прибережній зоні.
119. Портово-промислові комплекси України.
120. Районне планування в системі продуктивних сил.
121. Сучасна концепція енерговиробничих циклів.
122. Вільна економічна зона - як форма територіальної організації продуктивних сил.
123.Предпріятіе - первинна ланка в структурі народногосподарського комплексу.
124.Место і роль підприємства у виробничому комплексі району.
125. Економічне районування України.
126.Основние напрямки регіональної економічної політики в Україні та механізм її реалізації.
127.Роль і значення природно - мінеральних ресурсів регіону у формуванні та розвитку різних форм власності.
128. Трудові ресурси регіону: балансова оцінка та шляхи ефективного використання на етапі переходу до ринкових відносин.
129.Оценка природно - рекреаційних ресурсів регіону та їх вплив на розвиток і господарську діяльність туристично - курортних підприємств.
130.Особенноті формування і господарювання агропромислових комплексів регіону.
131.Формірованіе та напрямки розвитку інвестиційно - будівельних комплексів регіону в умовах ринкової економіки.
132.Оценка забезпеченості населення регіону об'єктами соціально-культурного призначення та визначенні рівня соціально - культурного розвитку регіону.
133.Особенності економічного співробітництва прикордонних районів України.
134.Комплексность економічного розвитку регіонів: сутність, методи оцінки, показники.
135.Путі підвищення ефективності економіки регіону та визначення її показників.
136.Сістема комплексного аналізу, діагностики і прогнозування соціально - економічного розвитку регіону.
137.Методи і форми організації ринкової інфраструктури регіону.
138.Формірованіе і розвиненіша ринку праці регіону в перехідному періоді.
139.Економіеская самостійність регіонів: сутність, напрями та шляхи реалізації.
140.Технологіческіе парки (технополіси), як сучасна форма організації економіки регіону.
141. Форми організації територіально - виробничих комплексів.
142.Роль ринкової інфраструктури у формуванні та розвитку підприємництва в регіоні.
143.Зарубежние концепції регіонального розвитку та їх актуальність для економіки регіонів України.
144. Програми регіонального розвитку: досвід розробок та їх використання в Україну.
145. Форми територіального поділу праці та їх вплив на економіку регіону.
146.Особенності територіально-галузевої структури Донецького економічного району.
147. Особливості територіально-галузевої структури Придніпровського економічного району.
148.Особенності територіально-галузевої структури Причорноморського економічного району.
149. Особливості територіально-галузевої структури Столичного економічного району.
150. Особливості територіально-галузевої структури Поліського економічного району.
151. Особливості територіально-галузевої структури Подільського економічного району.
152. Особливості територіально-галузевої структури Карпатського економічного району.
153. Комплекс галузей важкої промисловості Донецького економічного району.
154. Комплекс галузей важкої промисловості Придніпровського економічного району.
155. Особливості територіально-галузевої структури області (Луганській та ін)
156. Аналіз міжрайонних зв'язків міста, області.
157. Аналіз виробничих зв'язків підприємства.
158. Особливості розвитку і функціонування господарського комплексу м. Луганська.
159. Україна в міжнародному поділі праці.
160. Зовнішньоекономічні зв'язки України з країнами СНД.
161. Зовнішньоекономічні зв'язки України з країнами далекого зарубіжна.
162. Перспективи економічного співробітництва країн Чорноморського економічного союзу.

Додаток А
Зразок титульного аркуша роботи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ
Кафедра економіки підприємства
Курсова робота
з дисципліни «Розміщення продуктивних сил»
на тему: «АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ»
Студент гр ЄК-151______________________Сергеев В.М. (Підпис)
Руководитель_______________________доц.ИвановП.С.
(Підпис)

Луганськ 2006


Додаток А
Зразок титульного аркуша роботи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Володимира Даля
Кафедра економіки підприємства
Курсова робота
З дисципліни «Розміщення продуктивних сил»
Тема: «АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ»
Студент ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ....
(Прізвище, ініціали) (підпис)
Група ... ... ... ... ... ... ... ... .. Варіант ... ... ... ... ... ...
Керівник роботи ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
(Посада, прізвище, ініціали)
200 г .
================================================== ====
Захищена з оцінкою ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Комісія:
... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ...
(Посада, прізвище, ініціали) (підпис)
... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ...
(Посада, прізвище, ініціали) (підпис)
... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ...
(Посада, прізвище, ініціали) (підпис)
Дата ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Додаток Б
Зразок обкладинкового аркуша роботи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ
Кафедра економіки підприємства
В.Н. СЕРГЄЄВ
(Ініціали, прізвище студента - виконавця)
Курсова робота
АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
УКРАЇНА

Луганськ 2006


Додаток В
Приклад складання реферату
РЕФЕРАТ
Курсова робота: 30 сторінок, 5 таблиць, 3 рисунка, 2 картосхеми, 15 використаних джерел.
У курсовій роботі розглянуто структуру АПК Україна, показано його значення в національному комплексі. Дан аналіз чинників формування продовольчого АПК. Підкреслено, що основою АПК є сільське господарство, пріоритети якої в даний час змінені. Дана характеристика спеціалізованих рослинницьких і тваринницьких АПК, а також переробних і забезпечують галузей та інфраструктури. Приділено увагу проблемам розвитку в умовах перехідного періоду.
Агропромисловий комплекс (АПК), агропромислова зона, сільське господарство, рослинництво, тваринництво, харчова промисловість, сільськогосподарське машинобудування, виробництво мінеральних добрив, мікробіологічна промисловість, заготівля, зберігання, агрокліматичні ресурси, грунтові ресурси.

Додаток Г
Приклад оформлення змісту
ЗМІСТ
Введення
1.Значення і структурні особливості АПК
2. Передумови розвитку АПК
2.1. Агрокліматичні ресурси
2.2.Земельний фонд
2.3.Історіческіе передумови розвитку
2.4.Трудовие ресурси і населення району
3. Сучасний рівень розвитку та структурні особливості АПК
4. Розміщення галузей рослинництва
4.1. Зернові культури
4.2. Технічні культури
4.3. Садівництво та виноградарство
4.4. Інші галузі
5. Розміщення галузей тваринництва
5.1. Велика рогата худоба
5.2. Свинарство
5.3. Інші галузі
6. Спеціалізовані АПК
7. Комплекс забезпечують галузей (сільськогосподарське машинобудування, виробництво мінеральних добрив)
8. Комплекс переробних галузей
9. Заготівля, зберігання, торгівля
10.Проблеми розвитку АПК в період переходу до ринкових відносин
Висновок
Список використаних джерел
Програми

Додаток Д
Зразок написання введення
ВСТУП
(Актуальність, мета, завдання курсової роботи)
Агропромисловий комплекс - це сукупність взаємопов'язаних галузей народного господарства з виробництва, переробки і збуту сільськогосподарської продукції, а також пов'язаних з ними обслуговуючих виробництв. Важливість АПК визначається тим, що він забезпечує потреби населення в продуктах харчування, деяких медичних препаратах, а також окремих галузей і сировиною.
Завдяки агропромислової інтеграції досягається можливість ефективного використання агропромислового потенціалу території, підвищення ефективності виробництва. У той же час агропромислова інтеграція створює умови для поліпшення соціально-економічної ситуації в сільській місцевості, впливає на розселення і створення сприятливих умов для життя людей.
Кризова ситуація в економіці Україні в 90-і роки позначилася і на стані агропромислового комплексу країни в цілому та її регіонів. Сучасний стан АПК характеризується наявністю широкого спектру проблем, що перешкоджають його динамічному та прогресивному розвитку. Це спад виробництва в АПК, зменшення споживання вітчизняних продовольчих товарів, зношеність та руйнування його потенціалу, зниження родючості грунтів, зменшення вмісту в них гумусу і зниження врожайності, дефіцит матеріально-технічних і енергетичних ресурсів.
Досвід країн з розвиненою ринковою економікою показує, що ефективне використання нових розробок у сфері агротехніки, біотехнології, агроекології, раціоналізація аграрного природокористування призвели до значного зменшення природо-, фондо-, і енергоємності агропродовольчої продукції, підвищенню її конкурентоспроможності. І цей досвід необхідно використовувати в якості пріоритетних напрямків розвитку національного агропромислового комплексу.
Урядом України розроблено і здійснюються заходи щодо поліпшення стану комплексу. Загальнодержавна стратегія розвитку АПК має бути спрямована на забезпечення національних інтересів і балансів між вітчизняними виробниками та імпортом, між внутрішнім споживанням та експортом. АПК є гарантом забезпечення продовольчої безпеки країни, а продуктивність його галузей безпосередньо впливає на вирішення соціально-економічних завдань. Це і визначило важливість і актуальність даної теми.
Мета курсової роботи - розгляд АПК Україна.
Завдання курсової роботи - вивчення місця і ролі АПК в національному комплексі країни, аналіз сучасних тенденцій його розвитку та структурних особливостей, пошук шляхів вирішення проблем розвитку АПК на сучасному етапі.

Додаток Е
Зразок написання укладення роботи
ВИСНОВОК
(Висновки)
АПК України є найважливішим елементом його господарської структури. Для його успішного функціонування в країні є необхідні передумови. Це сприятливі грунтові та кліматичні ресурси, накопичені основні фонди, значні трудові ресурси з їх виробничим досвідом, високий рівень сільськогосподарської освоєності території. Так, сільськогосподарські угіддя становлять 69% території України, а в окремих регіонах цей показник сягає 80%.
АПК Україна досяг високого рівня розвитку. У ньому зайнято близько 1 / 3 працівників народного господарства, припадає близько 30% основних виробничих фондів і формується 1 / 3 національного доходу. Проте за своєю структурою він не відповідає АПК розвинутих країн. У структурі АПК України переважає рослинництво, тоді як для розвинених країн характерний більш висока питома вага тваринництва.
Найбільш важливими є спеціалізовані АПК: зернопродуктовий, бурякоцукровий, маслобойно-жировий, льонопромислового, виноградно-виноробний, м'ясо - і молочнопромишленний. При високому рівні розвитку зернового господарства недостатньо висока питома вага інших цінних зернових, крім пшениці, а також овочівництва, садівництва.
Завершальним ланкою АПК виступає комплекс переробних галузей - харчова і легка. Слабо розвинена в Україні мережу підприємств, які доводять продукцію до споживача - холодильників, складських приміщень, тому дане ланка має отримати пріоритетний розвиток.
Критичний аналіз ситуації, що склалася в аграрному секторі економіки в 90-і роки, доповнюється негативним впливом різних факторів відтворювального процесу. Тому поряд з прийняттям кардинальних державних організаційно-економічних заходів по виходу з кризового стану сільського господарства найбільш важливим є обгрунтування шляхів подолання технічного кризи в сільському господарстві, перш за все оновлення машинно-тракторного парку та розвиток матеріально-ресурсного потенціалу.
Також для більш стабільного та ефективного розвитку АПК необхідне рішення низки проблем - проведення земельної реформи, внесення змін в систему ціноутворення, проведення особливої ​​фінансово-кредитної та податкової політики, реорганізація системи заготівель і закупівель, розробка програми продовольчого забезпечення і т.д.
Їх рішення дозволить АПК України зайняти більш гідне місце в господарстві країни і забезпечити її продовольчу безпеку.

Додаток Ж
Зразок оформлення списку літератури
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Закон України «Про зерно та ринок зерна в Україні» від 04 липня 2002 / / Урядовий кур'єр .- 2002, липень
2. Закон України «Про стимулювання розвитку вітчізняного машинобудування для агропромислового комплексу» від О7 лютого 2002 р. / / Урядовий кур'єр .- 2002. - № 3023, лютий.
3. Закон України "Про молоко та молочні продукти" / / Урядовий кур'єр. - 2004. - № 154, від 17 серпня.
4.Агропроміслове виробництво України (1990-1997) - К.: ІАЕ УААН, 1997-436 с.
5.Балабанов І. Продовольчий ринок України. / / Український географічний журнал .- 1998 - № 4 .- с. 8-11.
6.Білик Ю. Нова аграрна політика - основа подолання криз в АПК. / / Економіка Україна. - 1998 - № 8. - С. 20-24.
7.Борщевській П.П. Підвищення ефектівності розвитку І РОЗМІЩЕННЯ харчової промісловості .- К.: Наукова думка, 1994 .- 160 с.
8.Варченко О. До питання державного І ринкового регулювання продовольчої Безпеки "/ / Економіка України. - 2004. - № 7. - С. 53.
9. Географія Агропромисловий комплексів / За ред. М.Д. Пістуна .- К.: Либідь, 1997. - 325 с.
10.Гостюк М. Нові біотехнології у віробніцтві сільськогосподарської продукції / / Економіка України. - 2004. - № 3. - С. 79.
11. Дем'яненко С. До питання про стратегію розвитку аграрної політікі України / / Економіка України. - 2004. - № 8. - С. 72.
12.Регіональні агропроміслові комплекси України / За ред. П.П. Борщівського .- К.: Наукова думка, 1996. - 276 с.
13.Саблук П.Г. Стабільні Економічні умови Як фактор послідового Підвищення ефектівності сільськогосподарського виробництва / / Економіка АПК. - 2003. - № 1. - С.12.
14.Скідан П. Продовольча безпека Як Пріоритет регіональної аграрної політікі / / Економіка України. - 2004. - № 3. - С.53.
15.Сучасна Аграрна політика України: проблеми становлення / За ред. П.Г. Саблука. - К.: Либідь, 1996 .- 663 с.
16.Хвесік М. А. РОЗМІЩЕННЯ продуктивних сил та Регіональна економіка.-К.: Кондор, 2005.-344 с.
16.Чернюк Л. Г. РОЗМІЩЕННЯ продуктивних сил Україні.-К.: ЦУЛ, 2002.-470 с.
17. Шебанін В. Проблеми ТЕХНІЧНОГО переоснащення сільського господарства в Україні / / Економіка України. - 2002. - № 12. - С.68.

Додаток З
Зразок оформлення картосхеми

Картосхема 1. Спеціалізація сільського господарства України [9]

Додаток І
Зразок оформлення схеми

Малюнок 1. Схема міжгалузевих зв'язків АПК [6]

Додаток К
Приклад оформлення таблиці
Таблиця 2.1 .- Земельні ресурси України [9]
Адміністративні
одиниці
Загальна земель
ва площа,
тис. га
Сельскохозяственние угіддя,
тис. га
Показник сільсько-
госпо
кої
освоєної
сти
терито
рії
забезпеченість-
населення
орними
землями,
га / чол.
всього
рілля
України
60355,0
407730
32989
0,69
0,65
АРК
2694,5
1774,2
1214,3
0,66
0,48
Вінницька
2651,4
2939,4
1776,7
0,77
0,92
Волинська
2014,4
1055,0
690,4
0,49
0,65
Дніпропетровська
3192,3
2510,3
2138,7
0,79
0,55
Донецька
2651,6
2034,8
1684,4
0,77
0,13
Житомирська
2880,8
1654,0
1307,3
0,55
0,85
Закарпатська
1275,3
453,3
192,6
0,36
0,15
Запорізька
2718,5
2242,5
1944,6
0,83
0,93
Івано-Франківська
1392,7
608,7
417,7
0,43
0,29
Київська
2894,3
1706,6
1441,8
0,59
0,74
Кіровоградська
2458,8
2044,6
1803,3
0,83
1,45
Луганська
2668,5
1884,4
1454,1
0,71
0,51
Львівська
2183,1
1263,2
864,8
0,58
0,31
Миколаївська
2463,0
2003,3
1715,6
0,81
1,28
Одеська
3331,3
2562,7
2081,0
0,77
0,77
Полтавська
2874,5
2182,5
1844,0
0,63
1,05
Рівненська
2005,2
927,9
669,4
0,46
0,58
Сумська
2383,9
1720,2
1380,8
0,73
0,96
Тернопільська
1382,4
1055,0
917,4
0,77
0,79
Харківська
3140,7
2412,3
1977,2
0,67
0,62
Херсонська
2841,4
1968,8
1757,5
0,69
1,48
Хмельницька
2062,9
1568,8
1354,5
0,76
0,89
Черкаська
2092,1
1454,5
1301,1
0,68
0,85
Чернівецька
809,6
472,6
338,6
0,58
0,36
Чернігівська
3191,8
2121,1
1540,2
0,66
1,09
Список використаної літератури
1. Алаєв Е.Б. Соціально-економічна географія. Понятійно-термінологічний словник .- М.: Думка, 1983 .- 387 с.
2.Дорогунцов С.І РОЗМІЩЕННЯ продуктивних сил України: К.: КНЕУ, 2002.-364 с.
5.Іщук С.І. РОЗМІЩЕННЯ продуктивних сил. - К.: Українсько - Фінській інститут менеджменту І бізнесу. 1997. - 260с.
6. Чернюк Л.Г. РОЗМІЩЕННЯ продуктивних сил України І Регіональна економіка.-К.: Ун-т "Україна" .- 2005.-245с
7. Параконная Н.К., Клеутіна Т.П. Методичні вказівки до виконання курсових робіт про дисципліну "Розміщення продуктивних сил" (для студентів спеціальностей "Учт і аудит", "Міжнародна економіка", "економіка підприємства", "Маркетинг", "Фінанси" .- Луганськ: Вид-во Восточноукр. Нац . ун-ту ім.В.Даля, 2001 .- 44 с.
8.Сонько З П. Ринок І регіоналістіка .- К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002 .- 380С.
9. Шапран О.М. Войілло В.Д., Галаш Р. А. Методичні рекомендації для удентов про оформлення дипломних, контрольних і курсових раот, індивідуальних завдань і звітів з практики .- Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2002 .- 34 с.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання курсових робіт з дисципліни
"Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка"
для студентів економічних спеціальностей
Укладачі
ПАРАКОННАЯ Ніна Кузьмівна
КЛЕУТІНА Тамара Петрівна
КЛЮС Ігор Валентинович

ВИПИСКА
з протоколу № 2
засідання кафедри економіки підприємства
від 05.09. 2006-10-24
СЛУХАЛИ: Інформацію ст. пр. Параконной Н.К. про розробку методичних вказівок до виконання курсових робіт з дисципліни "Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка" для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання.
ВИСТУПИЛИ: доц .. Галгаш Р.А., ст. пр. Каско В.П., ас. Пишкіна І.А.
У їхніх виступах відзначається необхідність видання даних методичних вказівок у зв'язку з тим, що курсова робота виконується студентами першого курсу, що не мають досвіду виконання курсової роботи. У методичних вказівках подано методику виконання курсової роботи в цілому, а також розглядаються особливості її виконання по розділам курсу. Запропоновано тематика курсових робіт, дані зразки виконання окремих листів курсової роботи.
УХВАЛИЛИ: Методично вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка", розроблені ст. пр. Параконной Н.К., ст. пр. Клеутіной Т.П., доц. Клюсом І.В. для студентів економічних спеціальностей, рекомендувати до видання.
Голосували одноголосно.
Зав. кафедрою проф. Максимов В.В.
Секретар ст .. пр. Параконная Н.К.

Рецензія
на методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка", виконану ст .. пр. Параконной Н.К., ст. пр. Клеутіной Т.П., доц. Клюс І. В.
Навчальним планом дисципліни «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» передбачено виконання курсової роботи, яка є інструментом самостійного закріплення і поглиблення знань студентів і займає важливе місце в навчально-виховному процесі.
Методичні вказівки, розроблені групою авторів, відповідають чинній програмі дисципліни «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка, рекомендованої РОЗУМУ Міністерства освіти і науки України та вимогам« Інструкції про порядок підготовки до видання навчально - методичної документації », затвердженої проректором університету. Методичні вказівки складені на достатньому теоретичному рівні з дотриманням чинного ГОСТу 2.105 - 95.
Методичні вказівки включають етапи, методику виконання текстової та графічної частини роботи, типові плани та рекомендації щодо висвітлення галузевої і районної тематики. Представлений аналіз типових помилок, яких припускаються студентами при виконанні роботи. Цінним є в посібнику і те, що дані зразки виконання окремих розділів курсової роботи. Багато методичні прийоми виконання курсової роботи з РПС можуть бути використані при виконанні курсових і наукових студентських наук з інших дисциплін.
Методичні вказівки Параконной Н.К., Клеутіной Т.П., Клюс І.В. . можуть бути рекомендовані до видання.
Рецензент, к.е.н., доц.Малокостова З.М.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Методичка
223.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Розміщення продуктивних сил
Розміщення продуктивних сил 3
Розміщення продуктивних сил України
Закономірності розміщення продуктивних сил
Особливості розміщення продуктивних сил Закарпаття
Тваринний світ в системі розміщення продуктивних сил
Проблеми розміщення продуктивних сил в Карпатському регіоні
Закономірності принципи і фактори розміщення продуктивних сил 2
Закономірності принципи і фактори розміщення продуктивних сил
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru