Реєстрація документів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Зміст
Вступ
1.             Журнальна форма реєстрації документів
2.             Карткова система реєстрації документів
3.             Індексація
4.             Систематизація реєстраційно-контрольних карток (РКК)
5.             Контроль виконання документів
Список використаних джерел інформації

Вступ
Управлінська діяльність (управління) заснована на наступних процесах:
отримання інформації і її обробка;  аналіз, підготовка і ухвалення рішень;
виконання рішень;  облік і контроль ухвалених рішень.
Документаційне забезпечення - найважливіша сторона діяльності будь-якої установи, організації, підприємства.
Документаційне забезпечення управління (діловодство) - «галузь діяльності, що забезпечує документування і організацію роботи з офіційними документамі».  Організація роботи з документами базується на сукупності принципів і правил, що встановлюють єдині вимоги до документування управлінської діяльності. Основними функціями служб документаційного забезпечення управління (ДОУ) є:  організаційне і документаційне забезпечення діяльності організації;  організація єдиного порядку роботи з документами в структурних підрозділах;  координація діяльності структурних підрозділів при складанні документів;  передача документів усередині і між структурними підрозділами;  створення уніфікованих технологічних процедур проходження і обробки документів в структурних підрозділах організації;  розробка і використання уніфікованих форм документів;  організація документообігу, тобто рухи вхідних, витікаючих і внутрішніх документів;  реєстрація документів;  організація зберігання і використання документів;  організація контролю виконання документів;   проведення довідково-інформаційної і аналітичної роботи, зокрема по питаннях документаційного забезпечення управління.
Окремі напрями управлінській діяльності називаються функціями управління. Функції управління постійні в будь-якій керованій структурі.
Основні (адміністративні) функції управління - планування, організація, координація, контроль.
Спеціальні функції управління - фінансування, облік, постачання і так далі.
Функції управління обслуговуються системами документації. Основні (адміністративні) функції управління обслуговує система організаційно-розпорядливої документації (ОРД).
Система ОРД включає три документаційні масиви:
Документи організаційні (статути, положення, інструкції, правила і так далі).
Документи розпорядливі (накази, розпорядження, вказівки, рішення і так далі).
Документи довідково-інформаційні (листи, акти, протоколи, доповідні і пояснювальні записки, довідки, зведення, заяви, плани, звіти і так далі).
У навчальному посібнику розглядаються питання складання, оформлення, реєстрації, організації документообігу, контролю виконання, систематизації, зберігання організаційно-розпорядливих документів.

1. Журнальна форма реєстрації документів
Реєстрація - фіксація факту отримання або створення документа шляхом привласнення йому порядкового номера (індексу), дати і запису необхідних і достатніх відомостей в спеціальних реєстраційних формах.
Реєстрація документа - «запис облікових даних про документ по встановленій формі, що фіксує факт його створення, відправлення або получення»
Реєстрація - основа інформаційно-пошукової системи (ІПС) організації.
Основними цілями реєстрації є довідково-інформаційна робота і сроковий контроль виконання документів.
Документи реєструються одноразово, тобто один раз в одному місці. Якщо документ зареєстрований службою ДОУУ, в структурному підрозділі він реєструватися не повинен. Якщо документ буде зареєстрований в структурному підрозділі (наприклад, фінансові документи), служба ДОУУ його реєструвати не повинна.
Окремі реєстраційні масиви утворюють (тобто реєструються зі своїми порядковими номерами) вхідні документи, витікаючі документи і кожен вид (різновид) внутрішніх документів.
Порядкові реєстраційні номери оновлюються на початку кожного року.
Вхідні документи реєструються в день надходження, витікаючі і внутрішні - в день підписання.
Додатки до документів окремо не реєструються.
Існує три види реєстраційних форм: журнал реєстрації, реєстраційно-контрольна картка і комп'ютерні системи реєстрації і контролю виконання документів («системи електронного документообігу»).
Журнал реєстрації вхідної кореспонденції
Дата поступлення і реєстраційний номер
Корреспондент, дата і номер документа
Короткий зміст
Розпроділення і перерозпроділення
Хід виконання, відмітка про зберігання
1
2
3
4
5
Реєстраційним номером при журнальній реєстрації є порядковий номер запису. Відомості графи 1 відповідають реквізиту 28 документа, що поступив.
Відомості в графу 2 переносяться з бланка (06, 09,10 реквізитів кореспондента).
У графу 3 переноситься заголовок (17) документа, що поступив. Якщо необхідно, відомості можна доповнити (наприклад, уточнити зміст, відзначити наявність додатків і так далі).
У графу 4 послідовно вноситься результат розподілу (наприклад: 30.09.99 директорові) і перерозподілу, тобто резолюція керівника (16). Записи графи 4 датуються.
У графі 5 послідовно відбивається інформація про дії виконавця, які він робив для вирішення питання (як оформлених документально, так і бездокументних), і номер справи, куди поміщений виконаний документ. Записи датуються. Відомості графи 5 відповідають реквізиту 27.
Журнал реєстрації витікаючої кореспонденції
Дата і реєстраційний номер
Кореспондент
Короткий зміст
Відмітка про зберігання
1
2
3
4
Реєстраційним номером при журнальній реєстрації є порядковий номер запису. Відомості графи 1 відповідають реквізитам 09 і 10 документа.
Відомості в графу 2 переносяться з реквізиту 14. Досить вказати тільки найменування організації.
У графу 3 переноситься заголовок (17) відправленого документа. Якщо необхідно, відомості можна доповнити (наприклад, уточнити зміст, відзначити наявність додатків і так далі).
У графі 4 указується номер справи, куди поміщається копія відправленого документа і, якщо необхідно, робиться відмітка про відповідь кореспондента. Записи графи 4 датуються.
Журнал реєстрації внутрішніх документів (зразкова форма)
Дата і реєстраційний номер
Короткий зміст
Виконавці
Термін виконання
Хід виконання, відмітка про зберігання
1
2
3
4
5
Реєстраційним номером при журнальній реєстрації є порядковий номер запису. Відомості графи 1 відповідають реквізитам 09 і 10 документа.
У графу 2 переноситься заголовок (17) документа. Якщо необхідно, відомості можна доповнити (наприклад, уточнити зміст, відзначити наявність додатків і так далі).
У графі 3 указують прізвища тих посадових осіб, кому дани доручення. (Інформація з тексту документа).
У графу 4 вноситься термін (терміни) виконання. (Інформація з тексту документа).
У графі 5 послідовно відбивається інформація про дії виконавця, які він робив для вирішення питання (як оформлених документально, так і бездокументних), і номер справи, куди поміщений виконаний документ. Записи датуються. Відомості графи 5 відповідають реквізиту 27.
Заголовки граф інакше називаються реквізитами реєстраційної форми або пошуковими ознаками. При журнальній формі реєстрації активними пошуковими ознаками є тільки порядковий реєстраційний номер і дата (відомості графи 1), що серйозно утрудняє довідково-інформаційну роботу. Журнали доцільно використовувати, якщо протягом року в кожному з них робиться не більше двохсот записів.
Зручнішою є карткова система реєстрації, оскільки вона дозволяє подолати два принципові недоліки журнальної форми. Реєстраційно-контрольна картка дозволяє детальніше фіксувати етапи перерозподілу і ходу виконання документа і оптимізувати оперативний пошук документа або інформації про нього.
2. Карткова система реєстрації документів
Єдина реєстраційно-контрольна картка оформляється на папері формату А5 або А6 (мал. 3)

Мал. 3. Форма реєстраційно-контрольної картки
У поля картки заносять наступну інформацію.  Кореспондент. Для вхідних документів в цій позиції указують реквізит 06 документа, що поступив, для витікаючих - відомості переносяться з реквізиту 14. Досить вказати тільки найменування організації. Для внутрішніх - указують вид документа (08).
Дата надходження і реєстраційний номер. Заповнюється тільки при реєстрації вхідних документів.
Дата і номер документа. Відомості переносяться з бланка (09,10 реквізитів).
Короткий зміст - заголовок документа (17); Якщо необхідно, відомості можна доповнити (наприклад, уточнити зміст, відзначити наявність додатків і так далі).
При реєстрації вхідних документів в позицію 5 послідовно вноситься результат розподілу (наприклад: 30.09.99 директорові) і перерозподілу, тобто резолюція керівника (16). Записи датуються. При реєстрації внутрішніх документів указують прізвища тих посадових осіб, кому дани доручення. (Інформація з тексту документа).
У позиції 6 указують термін (терміни) виконання на підставі резолюції, аналізу змісту (для вхідних документів) або тексту (для внутрішніх документів).
У позиції 7 послідовно відбивається інформація про дії виконавця, які він робив для вирішення питання (як оформлених документально, так і бездокументних), і номер справи, куди поміщений виконаний документ. Записи датуються. Відомості відповідають реквізиту 27.
Фонд №, Опис №, Справа № - позиції для фіксації відміток про зберігання виконаного документа. Як варіант, може використовуватися інша форма запису відомостей про зберігання виконаного документа:
У позиції «Примітка» указується фактичне місцезнаходження документа в тому випадку, якщо виконаний документ в справу не поміщений або витягує із справи. Записи датуються. При картковій системі реєстрації для привласнення реєстраційних номерів використовується нумераційний бланк - лист паперу формату А4 з проставленими на нім порядковими номерами. Нумераційні бланки оформляють для кожного реєстраційного масиву (окремо для тих, що входять, витікаючих і кожному різновиду внутрішніх документів). Привласнений документу порядковий номер викреслюється з нумераційного бланка.

3. Індексація
Індексація - проставляння при реєстрації порядкових номерів і необхідних умовних позначень, вказуючих місце складання або зберігання документа. Як умовні позначення можуть використовуватися порядкові номери (коди) з класифікатора постійних кореспондентів, структурних підрозділів або посадових осіб, питань діяльності і так далі Наприклад: 02-12/156, де:
02 - належна особа - адресат;
12 - кореспондент;
156 - порядковий реєстраційний номер.
Найбільш оптимальною прийнято рахувати індексацію з використанням номера справи по номенклатурі справ, оскільки номер справи одночасно указує і на місце зберігання, і на авторство, і на зміст документа. Наприклад: 01-20/156, де:
01-20 - номер справи по номенклатурі справ;
156 - порядковий реєстраційний номер.
При індексації вхідних, витікаючих і внутрішніх документів слід використовувати одноманітну систему умовних позначень (індексів), в основі якої лежать наступні правила:
розташування складових частин індексу має бути постійним;
система індексів, вживана в організації, повинна залишатися незмінною протягом тривалого проміжку часу.
Якщо в конкретній організації при невеликому об'ємі документообігу для оперативного пошуку документа або інформації про нього необхідним достатнім є використання тільки порядкового реєстраційного номера, система індексів може не розроблятися.

4. Систематизація реєстраційно-контрольних карток (РКК)
Масив реєстраційно-контрольних карток утворює довідково-контрольну картотеку. Картки в картотеці мають бути розставлені в певному порядку, тобто систематизовані відповідно до вибраних ознак систематизації. Ознаки систематизації (пошукові ознаки) РКК:
алфавітний;
географічний (регіональний);
кореспондентський;
номінальний (по видах і різновидах документів);
наочно-питальний (по заголовку, змісту);
структурний (по структурі організації, по відділах);
хронологічний (по даті) і так далі
При розстановці РКК, як правило, вдається активізувати декілька пошукових ознак (зазвичай 3 - 5). Наприклад, картки документів, що поступили і відправлених, можна розставити за змістом, питання розташувати за абеткою, усередині наочної рубрики картки систематизувати по назвах регіонів, розташованих за абеткою, в кожному регіоні розподілити картки по кореспондентах, а найменування організацій-кореспондентів розташувати в алфавітному порядку і так далі.
5. Контроль виконання документів
Контроль - невід'ємна (основна) функція управління і необхідний елемент управлінської діяльності. Мета контролю - своєчасного і якісного виконання кожного доручення. У контрольній діяльності розрізняють дві групи операцій: контроль виконання по суті поставлених завдань; сроковий контроль.
Контроль виконання по суті поставлених завдань здійснюють керівники всіх рангів. Контроль за дотриманням термінів виконання доручень завжди покладається на апарат керівника (службу ДОУУ). У контрольній діяльності служби ДОУУ виділяють декілька етапів:
1. Постановка документа на контроль, оформлення відмітки про контроль в документі (18) і в реєстраційній формі. Підставою для цього може бути: резолюція керівника (16);  аналіз змісту тексту (19). Документ ставиться на контроль в тому випадку, якщо в тексті вказані або передбачаються конкретні терміни виконання.
2. Систематизація реєстраційних форм по термінах виконання. Систематизація проводиться з метою виявлення документів, термін виконання яких закінчується «сьогодні», «завтра», «післязавтра».
При журнальній формі реєстрації передбачається щоденна вибірка і повторна фіксація журнальних записів. При використанні РКК необхідно вибрати картки з відміткою До або КОНТРОЛЬ і розставити їх в окремій рубриці в порядку прямої хронології (... 01.09.99, 02.09.99...) по термінах виконання.
Комп'ютерні програми реєстрації і контролю виконання документів повинні робити вибірку по термінах виконання автоматично.
3. Повідомлення і нагадування виконавцеві про терміни виконання (під час передачі документа на виконання, за три дні до закінчення контрольного терміну, в день виконання).
4. Повідомлення керівника (контролерові) про терміни виконання доручення (за один день до закінчення терміну виконання, в день виконання).
5. Зняття документа з контролю або перенесення контрольних термінів. Підставою для цього має бути тільки думка керівника, виражена в письмовій (підпис, гриф твердження, резолюція) або усній формі.
6. Складання періодичної довідки або зведення про виконавську дисципліну. Передбачуваний склад інформації: кількість документів, узятих на контроль, кількість виконаних (в строк, з порушенням контрольного терміну) документів і що знаходяться на виконання (в строк, з порушенням контрольного терміну). Довідка може містити зведення про виконавську дисципліну кожного структурного підрозділу, кожного виконавця або організації в цілому.
Усередині кожної рубрики картки розставляють по хронології або у валовому порядку реєстраційних номерів. Традиційно застосовується зворотний (... 5, 4, 3, 2,1) порядок реєстраційних номерів і дат.
Довідкова картотека ділиться на дві частини: картки документів, що знаходяться на виконання, і виконаних.
Класифікатори, вживані при індексації, реєстраційні форми і самі документи утворюють інформаційно-пошукову систему (ІПС) організації, тобто систему, що забезпечує здійснення оперативної довідкової роботи і контролю виконання документів.

Список використаних джерел інформації
1.             Наказ Міністерства юстиції України від 26.11.2003 N 143/5 ’’Про затвердження Інструкції з діловодства у відділах реєстрації актів цивільного стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції’’
2.             Інтернет ресурс http://www.minjust.gov.ua/
3.             Посібник з діловодства Хоменко М.Ф., Грабарь О.В., 2003 г., 104 стр.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Менеджмент і трудові відносини | Реферат
42.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Реєстрація та індексація документів
Оформлення та реєстрація нотаріальних документів
Реєстрація та регламентація службових документів
Реєстрація та контроль виконання документів
Реєстрація розподіл засвідчення документів Контроль за їх виконанням
Реєстрація нерухомості або реєстрація прав на неї
Експертиза цінності документів 2 Вивчення документів
Створення складених документів Друк документів
Державна реєстрація нерухомості
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru