Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

ЗМІСТ
ВСТУП
1. РЕСУРСИ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ.
1.1. Природно - економічні умови і спеціалізація підприємства.
1.2. Земельні ресурси підприємства та їх використання.
1.3. Трудові ресурси і їх використання та продуктивність праці
на підприємстві.
1.4. Матеріально-технічна база і виробничі фонди підприємства та ефективність їх використання.
2. СТАН ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ОСНОВНИХ І ДОПОМІЖНИХ ГАЛУЗЕЙ ПІДПРИЄМСТВА.
2.1. Посівні площі, урожайність сільськогосподарських культур та виробництво продукції галузі рослинництва.
2.2. Склад і структура поголів'я тварин і птиці. Їх продуктивність та виробництво продукції галузі тваринництва.
3. ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМТВА.
3.1. Витрати виробництва і собівартість продукції галузей рослинництва і тваринництва.
3.2. Витрати праці на виробництво продукції галузей рослинництва і тваринництва.
3.3. Валова і товарна продукція, чиста продукція і чистий дохід.
3.4. Прибуток та рентабельність виробництва.
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ.

ВСТУП
Економіки аграрних підприємств включає в себе виявлення конкретних форм прояву і особливостей економічних законів і закономірностей у господарській діяльності аграрних підприємств.
Прискорення темпів розвитку сільського господарства і агропромислового комплексу країни в умовах переходу до ринкових відносин залежать від використання всіх факторів виробництва, зміцнення матеріально-технічної бази підприємств, впровадження досягнень науково-технічного прогресу.
Головними завданнями економіки аграрних підприємств є: обґрунтування заходів щодо підвищення економічної ефективності виробництва, використання ресурсів; обґрунтування шляхів сталого розвитку аграрного виробництва, аграрного сектору; визначення рівня ефективності використання ресурсів, впровадження різних заходів, систем машин; визначення шляхів розвитку спеціалізації і концентрації.
У зв’язку з кризовим станом засадами аграрних підприємств повинні бути: завершення земельної реформи, встановлення ефективних економічних механізмів землекористування; розвиток різноманітних форм власності і господарювання в агросфері; розвиток ринкової інфраструктури для сільськогосподарських товаровиробників та інше.
АПК – це сукупність інтегрованих галузей господарської системи, які об’єднані загальною метою по забезпеченню населення країни продовольством, а промисловості – сільськогосподарською сировиною.
Основними соціально – економічними цілями АПК на сучасному етапі є забезпечення продовольчої безпеки країни та доведення рівня споживання продуктів харчування до науково обґрунтованих норм.
В Україні необхідно створити принципово нову методологію прогнозування і планування підготовки спеціалістів сільського господарства, щоб досягти радикальних змін в організації і формах їх використання.
Спеціалісти сільського господарства повинні бути компетентними, мати найсучасніші знання про умови виробництва, передову техніку, прогресивні технології, форми організації праці і вміти реалізувати їх. В умовах переходу до ринкових відносин повинні навчитися працювати самостійно, передбачати перспективи збільшення виробництва продукції, поліпшення її якості. Рівень кваліфікації знань і вмінь керівників та спеціалістів сільського господарства відіграють роль у зростанні продуктивності праці, збільшення обсягів виробництва. Економічна підготовка спеціалістів сільського господарства має забезпечити підвищення наукового рівня та ефективності господарювання.
РОЗДІЛ 1
РЕСУРСИ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ.
1.1. Природно - економічні умови і спеціалізація підприємства.
ПСП "Приморський" розташовано в 200 км від обласного центру, міста Запоріжжя, в районному центрі, міста Приморськ, в 30 км від залізничної станції м.Бердянськ та лежить через магістраль М-14.
Господарство займається вирощуванням елітних сортів зерна, зокрема, озимої пшениці, ярого ячменю, соняшнику, та інших. Також господарство займається тваринництвом, зокрема, розведенням КРС, свиней.
ПСП "Приморський" розташоване в Степній зоні для якої характерні чорноземні ґрунти , які потребують більш якісної обробки добривами та іншими заходами. Природні умови господарства відносяться до континентальних з високими температурами. Сума температур за безморозний період складає в середньому 3000 оС. Середні температури складають: липень - + 23 оС, січень - -4,2 оС Середня кількість опадів складає 390-460 мм. Це свідчить про те, що господарство знаходиться на території з недостатньою зволоженістю. Середня тривалість вегетаційного періоду складає 210-220 днів
В цілому можна сказати, що територія господарства знаходиться в зоні другого агрокліматичного регіону, що характеризується як теплий і посушливий. Такі природно - кліматичні умови дають змогу господарству вирощувати сільськогосподарські культури. Але через нерівномірність випадання опадів ґрунтам і рослинам не вистачає вологи для нормального розвитку і росту.
Головними ресурсами ПСП "Приморський" є земля, працівники та матеріально-грошові кошти.

Таблиця 1.1
Розміри аграрного підприємства
Показники
2003 р.
2004 р.
2005 р.
В серед-ньому за 3 роки
2005 р. до 2003 р., %
Обсяг виробництва в порівняльних цінах
2000 р. тис. грн. - всього
4603
5147
5560
5103,2
120,7
в т.ч.: рослинництва
2545
2873
3167
2861,6
124,4
 тваринництва
2058
2274
2393
2241,6
116,3
Обсяг продажу продукції, тис. грн. - всього
3029
3798
3538
3455
116,8
в т.ч.: рослинництва
1154
1756
1087
1332,3
94,2
 тваринництва
1875
2042
2451
2122,6
130,7
Власний капітал, тис. грн
1449,8
1140,9
1436
1342,2
99
Авансований капітал, тис. грн.
450,6
317,3
369,9
379,3
98,2
Кількість працюючих, чол.
334
335
328
332
98,2
Балансовий прибуток, тис. грн..
Площа с/г угідь, га
2857,4
2857,4
2984,4
2899,5
104
в т.ч.: рілля, га
2709,4
2709,4
2821,4
2746,5
104
З Таблиці 1.1 ми бачимо, що обсяг продукції в порівняльних цінах в середньому за даний період складає 5103,2тис. грн. , обсяг продажу продукції збільшився та в середньому складає 3445 тис. грн., кількість працюючих в середньому складає 332 чоловік але за даний період не змінилась, площа сільськогосподарських угідь та площа рілля на протязі трьох років також не змінилася.

Таблиця 1.2
Склад і структура товарної продукції
Види продукції і галузі
 2003 р.
 2004 р.
 2005 р.
 В середньому за 3 роки
 Структура, %
 Виручка від реалізації, тис. грн
 Структура, %
 Виручка від реалізації, тис. грн
 Структура, %
 Виручка від реалізації, тис. грн
 Структура, %
Рослинництво - всього
1006
21,6
1014
18,2
1318
19,6
111,26
19,7
в т.ч.: зерно
937
20,2
309
5,5
465
69
570,3
10,1
соняшник на зерно
69
1,2
684
12,3
827
12,3
522
9,3
інша продукція
Тваринництво -всього
1898
40,8
2044
36,7
3274
48,8
2405,3
42,6
в т.ч.: скотарство:
1425
30,6
1648
29,5
2606
38,8
1893
33,5
З нього ВРХ :
506
10,9
673
12
1195
17,8
790,3
19,5
свинарство
454
9,8
391
7
664
9,9
503
9
молоко
919
19,7
975
17,5
1411
2,1
1101,7
19,5
інша продукція
19
0,4
5
0,1
4
6,06
9,3
0,2
Продукція власної промислової переробки
1602
34,5
2343
42
1996
29,7
2013,7
1,6
Роботи і послуги на сторону
137
2,9
176
3,1
121
1,8
111,3
1,9
Всього по с/г підприємству
4643
100
5577
100
6709
100
5643
100
По даним Таблиці 1.2, ми бачимо, що виручка від реалізації продукції в цілому по підприємству на протязі трьох років в середньому склала 5643 тис. грн. Зокрема по рослинництву виручка від реалізації в середньому склала 111,26 тис. грн. та по тваринництву виручка склала 2405,3 тис. грн.. Щодо спеціалізації господарства можна сказати, що воно приділяє більш уваги вирощуванню зернових культур та ВРХ.
1.2. Земельні ресурси підприємства та їх використання.
Найважливішою складовою природних ресурсів є земля - охоронниця природних багатств, основа рослинного і тваринного світу, операційний базис розміщення об'єктів промисловості, населених пунктів і доріг. Земельні ресурси потрібні всім підприємствам, однак, якщо в промисловості земля є лише господарським базисом, то в сільському господарстві вона є основним засобом виробництва. Функціональні особливості використання землі визначають її важливе місце серед природних ресурсів. Вона є одночасно предметом, засобом праці, базисом для розміщення продуктивних сил, основою для відтворення всіх факторів економічного зростання. Тому раціональне землекористування є обов'язковою частиною комплексної системи експлуатації та охорони природних ресурсів для всіх підприємств.
Важливе значення для розвитку земельних відносин має земельний кодекс - основний документ земельного законодавства, яким регулюються земельні відносини з метою створення необхідних умов для раціонального використання й охорони земель, рівноправного розвитку усіх форм власності на землю і форм господарювання.
ПСП "Приморський" є державним підприємством і тому воно не має земельних паїв, не бере землі в оренду і не здає її в оренду.
Таблиця 1.3
Склад і структура земельного фонду.
 Угіддя
 2003 р.
 2004 р.
2005 р.
В середньому за 3 роки
га
%
га
%
га
%
га
%
Загальна земельна площа
3176,4
100
3176,4
100
3176,4
100
3176,4
100
Всього сільськогосподарських угідь
2857,4
90
2857,4
90
2984,4
94
2899,5
91,3
Із них: рілля
2709,4
85,3
2709,4
85,3
2821,4
88,8
2746,5
86,5
сінокоси
105
3,3
105
3,3
126
3,9
112
3,5
пасовища
22
0,7
22
0,7
22
0,7
22
0,7
багаторічні насадження
21
0,7
21
0,7
15
0,5
19
0,63
Площа лісу
91
2,8
91
2,8
87
2,7
89,8
2,7
Ставки і водоймища
9
0,3
9
0,03
9
0,03
9
0,03
Інші землі
219
6,9
219
6,9
119
3
178,3
0,6
Наявність зрошуваних і осушених земель
Згідно Таблиці 1.3 ми бачимо, що на протязі трьох років структура земельного фонду не змінилася. Також ми можемо сказати, що в господарстві є сінокоси та пасовища. Зрошені та осушені землі відсутні. Загальна земельна площа складає 3176,4 га, сільськогосподарська площа – 2857,4 га та площа рілля складає – 2709,4 га
1.3. Трудові ресурси і їх використання та продуктивність праці на підприємстві.
Основою збільшення виробництва сільськогосподарської продукції і підвищення матеріального добробуту населення є раціональне використання трудових ресурсів галузі. Вони є головною складовою частиною продуктивних сил сільського господарства, а їх праця - вирішальним фактором сільськогосподарського виробництва.
Групи персоналу
2003 р.
2004 р.
2005 р.
В середньому за 3 роки
2005 р. до 2003 р. в %
Середня чисельність персоналу, всього
334
335
328
332
100
Середня чисельність службовців та спеціалістів
19
19
19
19
100
Середня чисельність керівників
1
1
1
1
100
Середня чисельність працівників зайнята в с/г виробництві, всього
204
200
202
202
100
в т.ч. рослинництві
119
112
92
108
100
         тваринництві
85
88
110
94
101
Подпись: Групи персоналу	2003 р.	2004 р.	2005 р.	В середньому за 3 роки	2005 р. до 2003 р. в %
Середня чисельність персоналу, всього	334	335	328	332	100
Середня чисельність службовців та спеціалістів	19	19	19	19	100
Середня чисельність керівників	1	1	1	1	100
Середня чисельність працівників зайнята в с/г виробництві, всього	204	200	202	202	100
в т.ч. рослинництві	119	112	92	108	100
     тваринництві	85	88	110	94	101
Таблиця 1.4
Чисельність персоналу підприємства
З Таблиці 1.4 ми бачимо, що середня чисельність персоналу за даний період не змінилась та в середньому складає 334 чоловік, середня чисельність керівників на протязі трьох років також не змінювалась. Середня чисельність працівників зайнята в с/г виробництві в середньому складає 200 чоловік
Таблиця 1.5
Рух робочої сили
 Показники
2003
рік
2004
рік
2005
рік
В середньому за 3 роки
Прийнято працівників за рік, чол.
274
280
276
276
Вибуло працівників за рік, чол.:
285
279
279
283
за власним бажанням, звільнено за прогул та ін. порушення трудової дисципліни
285
285
279
283
Коефіцієнт найму
0,82
0,84
0,85
0,84
Коефіцієнт вибуття
0,85
0,84
0,85
0,85
Коефіцієнт плинності
0,85
0,84
0,85
0,85
По Таблиці 1.5 ми бачимо, що в середньому за три роки було прийнято 276 чоловік, вибуло - 283 чоловік, коефіцієнт найму в середньому за даний період склав 0,84%, коефіцієнт вибуття склав 0,85%, коефіцієнт плинності також склав 0,85%.
Таблиця 1.6
Показники
2003 р.
2004 р.
2005 р.
В середньо-му за три роки
 
Фонд робочого часу, всього, люд. год.
717796
710458
701637
709964
 
Відпрацьовано всього, люд. год.
665979
642710
619315
642668
 
Не відпрацьовано всього, люд. год
81817
76190
73873
77293
 
в т.ч.: щорічні відпустки
54862
51327
48717
51635
 
тимчасова непрацездатність
23359
20455
18301
20705
 
інше
343
352
366
354
 
Максимально можливий фонд робочого часу, люд. год
721440
723600
708480
717840
 
Відпрацьовано одним робітником за рік, годин
1993,9
1918,5
1888,2
1933,5
 
Коефіцієнт використання фонду робочого часу
0,93
0,9
0,88
0,9
 
Коефіцієнт використання максимально можливого фонду робочого часу
0,92
0,88
0,87
0,89
 
Подпись: Показники 	2003 р.	2004 р.	2005 р.	В середньо-му за три роки
Фонд робочого часу, всього, люд. год.	717796	710458	701637	709964
Відпрацьовано всього, люд. год.	665979	642710	619315	642668
Не відпрацьовано всього, люд. год	81817	76190	73873	77293
в т.ч.: щорічні відпустки	54862	51327	48717	51635
тимчасова непрацездатність	23359	20455	18301	20705
інше	343	352	366	354
Максимально можливий фонд робочого часу, люд. год	721440	723600	708480	717840
Відпрацьовано одним робітником за рік, годин	1993,9	1918,5	1888,2	1933,5
Коефіцієнт використання фонду робочого часу	0,93	0,9	0,88	0,9
Коефіцієнт використання максимально можливого фонду робочого часу	0,92	0,88	0,87	0,89
Використання фонду робочого часу
По Таблиці 1.6 ми бачимо, що загальний фонд робочого часу в середньому за три роки склав 709964 люд. год.. Максимально можливий фонд робочого часу в середньому склав 717840 люд. год. Коефіцієнт використання фонду робочого часу в середньому склав 0,9, а коефіцієнт використання максимально можливого фонду робочого часу 0,89
Таблиця 1.7
Рівень продуктивності праці в господарстві
Показники
2003 р.
2004 р.
2005 р.
В середньому за 3 роки
 
Вартість валової продукції в порівняльних цінах всього, тис. грн..
4603
5147
5560
5103,3
 
в т.ч. у рослинництві
2545
2873
3167
2861,6
 
          у тваринництві
2058
2274
2393
2241,6
 
Затрати праці на виробництво продукції с/г всього, тис. люд. год
461
426
447
444,6
 
в т.ч. у рослинництві
243
212
219
224,6
 
          у тваринництві
218
214
228
220
 
Вироблено валової продукції с/г в розрахунку на 1 люд.-год. прямих затрат праці – всього, грн
9,9
12,08
12,43
11,47
 
в т.ч. у рослинництві
10,5
13,6
14,5
12,8
 
          у тваринництві
9,4
10,6
10,5
10,2
 
Вироблено валової продукції в розрахунку на середньорічного працівника, зайнятого в с/г виробництві – всього, грн.
22563,7
25735
27524,8
25274,5
 
в т.ч. у рослинництві
21386,7
25651,8
34423,9
27154,1
 
          у тваринництві
24211,7
25840,9
21754,5
17409,2
 
Навантаження с/г угідь в розрахунку на 1 середньорічного працівника, зайнятого в рослинництві, га
24
25,5
30,8
26,8
 
Площа ріллі в розрахунку на 1 середньорічного працівника,зайнятого в рослинництві,га
22,7
24,8
29
25,5
 
Подпись: Показники 	2003 р.	2004 р.	2005 р.	В середньому за 3 роки
Вартість валової продукції в порівняльних цінах всього, тис. грн..	4603	5147	5560	5103,3
в т.ч. у рослинництві	2545	2873	3167	2861,6
     у тваринництві	2058	2274	2393	2241,6
Затрати праці на виробництво продукції с/г всього, тис. люд. год	461	426	447	444,6
в т.ч. у рослинництві	243	212	219	224,6
     у тваринництві	218	214	228	220
Вироблено валової продукції с/г в розрахунку на 1 люд.-год. прямих затрат праці – всього, грн	9,9	12,08	12,43	11,47
в т.ч. у рослинництві	10,5	13,6	14,5	12,8
     у тваринництві	9,4	10,6	10,5	10,2
Вироблено валової продукції в розрахунку на середньорічного працівника, зайнятого в с/г виробництві – всього, грн.	22563,7	25735	27524,8	25274,5
в т.ч. у рослинництві	21386,7	25651,8	34423,9	27154,1
     у тваринництві	24211,7	25840,9	21754,5	17409,2
Навантаження с/г угідь в розрахунку на 1 середньорічного працівника, зайнятого в рослинництві, га	24	25,5	30,8	26,8
Площа ріллі в розрахунку на 1 середньорічного працівника,зайнятого в рослинництві,га	22,7	24,8	29	25,5
За даними Таблиці 1.7 ми бачимо, що взагалі в середньому за даний період в середньому було вироблено валової продукції в розрахунку на середньорічного працівника, зайнятого в с/г виробництві на суму 11,47 грн.. Було вироблено валової продукції с/г в розрахунку на 1 люд.-год. прямих затрат праці на суму 25274,5 грн. Навантаження с/г угідь в розрахунку на 1 середньорічного працівника, зайнятого в рослинництві в середньому склало 26,8 га,
По цим даним ми можемо сказати, що рівень продуктивності праці в господарстві росте, що призводить до більш кращих результатів виробництва в цілому.
Таблиця 1.8
Фонд оплати праці
 Показники
2003 р.
2004 р.
2005 р.
Фонд оплати праці всіх працівників, тис. грн.
1191,5
1642,7
1874,3
Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн.
1191,5
1642,7
1874,3
в т.ч.: фонд основної заробітної плати
1053,1
1448,7
1590,8
 фонд додаткової заробітної
 плати
138,4
194
283,5
з нього:
надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів
премії за виробничі результати
16,8
97,5
126,2
інше
121,6
96,5
157,3
Натуральна оплата праці штатних працівників, тис. грн..
72,7
81,2
142
Сума заборгованості із виплати заробітної плати (на кінець року), всього, тис. грн.
З Таблиці 1.8 ми бачимо, що за даний період фонд оплати праці всіх працівників в середньому склав 1569,5 тис. грн. фонд основної заробітної плати в середньому склав 1364 тис. грн. Натуральна оплата праці штатних працівників склала 98,6 тис. грн.
1.4. Матеріально-технічна база і виробничі фонди підприємства та ефективність їх використання.
Матеріально – технічна база агропідприємства являє собою сукупність засобів та предметів праці, які використовуються для виробництва і переробки продукції сільського господарства.

Таблиця 1.9
Матеріально – технічні ресурси підприємства
 Показники
2003 р.
2004 р.
2005 р.
 В середньому за 3 роки
Кількість тракторів, фіз.од
44
42
38
41
Кількість тракторів в перерахунку на умовні еталонні трактори
57
50
46
51
Загальна потужність двигунів тракторів, к. с.
4612
4418
3945
4325
Кількість зернозбиральних комбайнів, фіз. од.
8
8
8
8
Загальна потужність двигунів зернових комбайнів, к.с.
2390
2390
2390
2390
Всього енергетичних потужностей, к.с.
11948
11794
1139,2
11711,3
Витрачено електроенергії на виробничі потреби, тис.кВт-год
1201127
1200912
1162000
1188013
Рівень механізації робіт в тваринництві, %:
доїння корів
98
98
98
98
водонапування на фермах:
 ВРХ
90
95
95
93,3
 свинарських
90
95
95
93,3
роздавання кормів на фермах:
 ВРХ
70
80
80
76,7
 свинарських
прибирання гною на фермах:
 ВРХ
97
97
97
97
 свинарських
94
94
94
94
З Таблиці 1.9 ми бачимо, що за даний період кількість тракторів в середньому склала 41 фіз. од.., кількість зернозбиральних комбайнів склала 8 фіз. од. та не змінилась. Було в середньому витрачено електроенергії на виробничі потреби 1188013 тис. кВт – год.

Таблиця 1.10
Середньорічна вартість основних і оборотних фондів
 Показники
2003 р.
2004 р.
2005 р.
В середньому за 3 роки
Середньорічна вартість всіх основних фондів, тис.грн.
8086,2
8420,8
9228,7
8578,6
в т.ч. виробничих
7948,6
8139,4
9132,2
8406,7
 із них: сільськогосподарського призначення
7821,6
7940,1
8950,2
8237,3
Середньорічна вартість оборотних засобів, тис. грн.
2728,4
4338,1
4121,8
3724,4
Співвідношення основних і оборотних засобів
2,9
1,9
2,2
2,3
За даними Таблиці 1.10, ми бачимо, що на протязі трьох років середньорічна вартість всіх основних фондів складає 8578,6 тис. грн., середньорічна вартість оборотних засобів складає 3724,4 тис. грн. Співвідношення основних і оборотних засобів за даний період в середньому складає 2,3
Таблиця 1.11
Забезпеченість господарства фондами та ефективність їх використання
 Показники
2003 р.
2004 р.
2005 р.
 В середньому за 3 роки
Фондозабезпеченість, тис.грн./100 га
273,7
277,9
315,3
289
Фондоозброєність праці, тис.грн/чол.
23,4
23,7
27,3
24,8
Фондовіддача
0,58
0,64
0,62
0,613
Фондомісткість
1,7
1,5
1,6
1,6
Норма прибутку, %
10
21,5
6,6
12,7
Коефіцієнт оборотності оборотних засобів
1,1
0,87
0,86
0,943
Тривалість обороту оборотних засобів, днів
332
420
424
392
За даними Таблиці 1.11 ми бачимо, що фондозабезпеченість за даний період в середньому склала 289 тис.грн./100 га фондоозброєність праці склала 24,8 тис. грн/чол., фондомісткість в середньому склала 1,6 . Норма прибутку становить в середньому 12,7, коефіцієнт оборотності оборотних засобів становить 0,943 та тривалість обороту оборотних засобів – 392 дні.
Таблиця 1.12
Структура майна підприємства
Показники
На кінець 2003 р.
На кінець 2004 р.
На кінець 2005 р.
тис. грн
%
тис. грн
%
тис. грн
%
Всього майна, в т.ч.:
6454,6
100
6827,9
100
8676,8
100
основні засоби
2662,7
41,3
2786,6
40,8
3583,0
41,3
оборотні засоби, всього
3791,9
58,7
4041,3
59,2
5093,8
58,7
з них:
Х
100
Х
100
Х
100
виробничі запаси, тварини на відгодівлі та вирощуванні
1590,5
41,9
1418,8
35,1
1941,1
38,1
незавершене виробництво
703,9
18,6
711,6
17,6
854,0
16,8
готова продукція
1245,1
32,8
1765,4
43,7
2125,9
41,7
дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги
121,7
3,2
105,7
2,6
87,5
1,7
грошові кошти
130,1
3,4
36,8
0,9
57,5
1,1
інші оборотні засоби
0,4
0,01
3,0
0,07
27,8
0,5
витрати майбутніх періодів
З Таблиці 1.12 ми бачимо, що майно підприємства в середньому за даний період склало 6827,9 тис. грн. , основні засоби склали 3583,0 тис. грн. та оборотні засоби в середньому склали 5093,8 тис. грн.
Таблиця 1.13
Структура капіталу підприємства
Показники
На кінець 2003 р.
На кінець 2004 р.
На кінець 2005 р.
тис. грн
%
тис. грн
%
тис. грн
%
Всього джерел, в т.ч.:
1900б4
100
1458,2
100
1805,9
100
Власний капітал, всього
1449,8
76,3
1140,9
78,2
1436
79,5
з нього:
Х
100
Х
100
Х
100
статутний фонд
23,8
1,6
23,8
1,6
23,8
1,6
нерозподілений прибуток
1426,0
98,4
1117,1
98
1412,2
98,4
Позиковий капітал, всього
450,6
23,7
317,3
21,8
369,9
20,5
з нього:
Х
100
Х
100
Х
100
розрахунки з кредиторами за товари і послуги
61,4
13,6
4,5
1,4
41,8
11,3
розрахунки з бюджетом
13,1
2,9
11,7
3,7
15,5
4,2
розрахунки пор оплаті праці
52,7
11,7
74,8
23,5
81,4
22
інші позикові кошти
24,1
5,4
43,4
13,7
40,3
10,9
доходи майбутніх періодів
1
По Таблиці 1.13 можна сказати, що джерела підприємства за даний період в середньому склали 1805,9 тис. грн., власний капітал склав 1436 тис. грн. та позиковий капітал в середньому склав 369,9 тис. грн.
В Розділі 1. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання, ми розглянули по-перше: природно - економічні умови сільськогосподарського виробництва де виявили, що господарство знаходиться в зоні другого агрокліматичного регіону, що характеризується як теплий і посушливий. Такі природно - кліматичні умови дають змогу господарству вирощувати різноманітні сільськогосподарські культури; по-друге: земельні ресурси підприємства та їх використання де виявили, що ПСП "Приморський" є державним підприємством не має земельних паїв, не бере землі в оренду і не здає її в оренду. Розглянули трудові ресурси їх використання та продуктивність праці на підприємстві господарства, де визначили показники руху робочої сили, забезпеченість та використання персоналу сільськогосподарського підприємства, використання фонду робочого часу, розрахували рівень продуктивності праці, що свідчить про ефективність використання трудових ресурсів. Також розглянули матеріально-технічну базу і виробничі фонди підприємства та ефективність їх використання де розрахували показники використання тракторів, вантажних автомобілів, склад і структуру основних фондів, показники забезпеченості господарства фондами та ефективність їх використання і також розрахували структуру майна та капіталу підприємства.

РОЗДІЛ 2
СТАН ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ОСНОВНИХ І ДОПОМІЖНИХ ГАЛУЗЕЙ ПІДПРИЄМСТВА.
2.1. Посівні площі, урожайність сільськогосподарських культур та виробництво продукції галузі рослинництва.
Таблиця 2.1
Склад та структура посівної площі сільськогосподарських культур
 Сільськогосподарські
 культури
2003 р.
2004 р.
2005 р.
В середньому за 3 роки
га
%
га
%
га
%
га
%
Зернові і бобові – всього
1577
56
1148
50,8
1088
51,2
1271
53
в т.ч.: озимі зернові
1075
38
940
41,2
958
45
991
41,2
ярі зернові
472
16,8
178
7,8
100
4,8
250
10,4
зернобобові
30
1,2
30
1,3
30
1,4
30
1,4
кукурудза на зерно
Технічні культури – всього
440
15,7
467
20,5
387
18,2
431
17,9
в т.ч.: соняшник
440
25,7
467
20,5
387
18,2
431
17,9
Баштанні культури - всього
27
1
28
1,2
23
1
26
1,25
в т.ч.: баштанні
27
1
28
1,2
23
1
26
1,25
Кормові культури - всього
760
27
638
27,9
625
29,4
674,3
28
в т.ч.: кормові коренеплоди
40
1,4
40
1,75
40
1,8
40
1,7
кукурудза на силос і зелений корм
295
10,5
283
12,4
294
13,8
290,6
12
багаторічні трави
335
11,9
227
10
227
10,8
263
11
однорічні трави
90
3,2
88
3,85
64
3
80,6
3,3
Всього посіву с/г культур
2804
100
2281
100
2123
100
2403
100
Пари
352
590
508
483,3
З Таблиці 2.1 ми бачимо, що в середньому за даний період загальна посівна площа підприємства склала 2403 га, посівна площа зернових склала 1271 га , посівна площа технічних культур склала 431 га , площа баштанних культур в середньому склала 26 га та посівна площа кормових культур становить 674,3 га .

Таблиця 2.2
Урожайність основних сільськогосподарських культур, ц/га
Культури
2003 р.
2004 р.
2005 р.
В середньому за 3 роки
Зернові і зернобобові
8,4
24,6
37,7
23,6
Пшениця озима
9,9
24,6
46,9
27,1
Ячмінь
4,9
25,8
14,3
15
Кукурудза на зерно
Соняшник
12,6
15,7
16,5
14,9
Кормові коренеплоди
175,3
726,5
464,8
455,5
Кукурудза на силос і зелений корм
193,1
231,6
138,7
187,8
Багаторічні трави:
на сіно
14,3
14,3
на зелений корм
65,5
56,8
61,15
Однорічні трави:
на зелений корм
38,5
129,3
263,1
143,6
По Таблиці 2.2 ми можемо сказати, що урожайність зернових культур за даний період в середньому склала 23,6 ц/га, урожайність ячменя склала 15 ц/га, урожайність соняшника становить 14,9 ц/га та збільшилась на 32,3%, урожайність кормових культур в середньому склала 455,5 ц/га .
Таблиця 2.3
Виробництво продукції рослинництва і тваринництва, ц
 Види продукції
2003 р.
2004 р.
2005 р.
Зернові, всього
13214
28237
47972
в т.ч.: озимі
10648
23074
46543
ярові
2347
4597
1429
зернобобові
219
566
кукурудза
Соняшник
5559
7333
6380
Баштанні
401
1492
894
Кормові коренеплоди
7013
29061
18593
Кукурудза на силос і зелений корм
56965
65547
40780
Багаторічні трави:
на сіно
на зелений корм
21933
12884
Однорічні трави:
на зелений корм
3464
14404
15815
Молоко
13425
949
909
Приріст ВРХ
1621
1368
1683
Приріст свиней
698
550
659
З Таблиці 2.3 ми бачимо, що виробництво зернових за даний період в середньому склало 47972ц , виробництво соняшнику склало 6380 ц , виробництво молока склало 909 ц , виробництво ВРХ склало 1683 ц , та виробництво свинини в середньому склало 659 ц .
2.2. Склад і структура поголів'я тварин і птиці їх продуктивність та виробництво продукції галузі тваринництва.
Таблиця 2.4
Склад і структура поголів’я тварин (наявність на кінець року)
Види тварин
2003 р.
2004 р.
2005 р.
гол
%
гол
%
гол
%
Велика рогата худоба, всього голів
688
100
689
100
677
100
в т.ч.: корови
358
52
358
52
358
52,9
бики – виробники
1
0,15
1
0,15
молодняк до 1 року
298
43,3
291
42,2
271
40
Молодняк старше 1 року
31
4,5
39
5,7
48
7
Свині, всього гол.
84
100
60
100
326
100
в т.ч.: основні свиноматки
12
14,3
10
16,7
20
6,1
свиноматки перевіряємі
32
38
30
50
40
12,3
поросята до 2-х міс.
40
47,6
20
33,3
266
12,3
Всього поголів’я тварин, ум. голови
463
Х
455
Х
475
Х
По Таблиці 2.4 ми можемо сказати, що за даний період велика рогата худоба в середньому склала 677 голів , поголів’я свиней склало 326 голів .

Таблиця 2.5
Продуктивність тварин
 Показники
2003 р.
2004 р.
2005 р.
Середньорічний надій молока від 1 корови, кг
3750
4023,5
4417,5
Вихід телят на 100 корів, гол.
127
124
131
Середньодобовий приріст живої маси, г:
ВРХ
325
311
314
Свиней
240
254
235
Вихід поросят на 1 свиноматку
10
10
11
З Таблиці 2.5 ми бачимо, що в середньому за даний період середньорічний надій молока від 1 корови склав 4063,6 кг, середньодобовий приріст живої маси ВРХ склав 316 г , середньодобовий приріст живої маси свиней в середньому склав 243 г .
В Розділі 2. Стан виробництва продукції основних і допоміжних галузей підприємства були розглянуті по перше: посівні площі, урожайність сільськогосподарських культур та виробництво продукції галузі рослинництва, де було з’ясовано, що ПСП "Приморський" має в своєму розпорядженні посівні площі, які на протязі трьох останніх років не змінювалися. По друге: склад і структура поголів'я тварин і птиці, їх продуктивність та виробництво продукції галузі тваринництва, де були розраховані структура поголів’я та показники продуктивності тварин. Також ми розглянули виробництво та використання кормів, де розрахували показники економічної оцінки кормових культур.

РОЗДІЛ 3
ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМТВА.
3.1. Витрати виробництва і собівартість продукції галузей рослинництва і тваринництва.
З позицій суспільного аспекту витрати на виробництво продукції – це повні затрати праці – необхідної і додаткової. Її величина вимірюється суспільно необхідним часом, який виступає в ролі нормативу і оплачується на ринку. Надмірні затрати праці не створюють вартості і на ринку не оплачуються.
На підприємстві має місце відособлення його витрат від суспільних. До складу витрат входять лише його власні затрати на: насіння, добрива, корми, нафтопродукти, амортизацію, оплату праці, тощо.
Собівартість продукції – це відособлена частина вартості, яка виражена в грошовій формі і втілює в собі індивідуальні витрати підприємства, пов’язані з виробництвом продукції.
Собівартість незавершеного виробництва складається із собівартості сільськогосподарських робіт, які виконані в поточному році під урожай майбутнього року і вартості спожитих ресурсів для виробництва продукції рослинництва.
У рослинництві при визначенні собівартості слід враховувати відповідні особливості, характерні для окремих культур.
Собівартість молока і приплоду визначають так: спочатку розраховують собівартість одного кормодня в молочному стаді діленням усієї суми витрат у цій галузі на кількість кормоднів.
Рівень собівартості – це величина, в межах якої знаходяться витрати, що припадають в розрахунку на кожну одиницю виробленої продукції чи виконаної роботи. Він визначається двома суттєвими складовими: величиною затрат і кількістю продукції.
Рівень собівартості одиниці продукції визначають діленням суми витрат на її обсяг у натуральному вигляді.
Таблиця 3.1
Витрати на виробництво і виробнича собівартість 1 ц продукції
  Види продукції
2003 р.
2004 р.
2005 р.
В середньому за 3 роки
   Витрати, тис. грн..
   Собівартість 1 ц, грн
   Витрати, тис. грн..
   Собівартість 1 ц, грн
   Витрати, тис. грн..
   Собівартість 1 ц, грн
    Витрати, тис. грн..
   Собівартість 1 ц, грн
Зернові та зернобобові, всього
1841
138,9
1401
49,6
2573
40,9
1735,3
76,5
в т.ч.: озимі
1304
122,5
1184
51,3
1881
52,1
1445,3
75,3
ярові
174
75,2
184
40
83
58
147
57,7
зернобобові
39
62,5
33
58,3
35
59,4
35,7
60
Соняшник
274,4
49,5
408
55,6
402
63
361,5
56
Кормові коренеплоди
221
31,5
236
6,9
195
7,7
214,7
15,4
Кукурудза на силос і зелений корм
245
4,3
228
5,5
269
10,9
256,3
1,97
Молоко
849
59,2
843
58,2
892
56,4
861,3
57,9
Приріст ВРХ
921,9
594,5
1028
626,8
891
525
946,9
582,1
Приріст свиней
395
609,5
389
621,4
594
686,7
459,3
639,1
Подпись:  Види продукції	2003 р.	2004 р.	2005 р.	В середньому за 3 роки
	  Витрати, тис. грн..	  Собівартість 1 ц, грн	  Витрати, тис. грн..	  Собівартість 1 ц, грн	  Витрати, тис. грн..	  Собівартість 1 ц, грн	  Витрати, тис. грн..	  Собівартість 1 ц, грн
Зернові та зернобобові, всього	1841	138,9	1401	49,6	2573	40,9	1735,3	76,5
в т.ч.: озимі	1304	122,5	1184	51,3	1881	52,1	1445,3	75,3
ярові	174	75,2	184	40	83	58	147	57,7
зернобобові	39	62,5	33	58,3	35	59,4	35,7	60
Соняшник	274,4	49,5	408	55,6	402	63	361,5	56
Кормові коренеплоди	221	31,5	236	6,9	195	7,7	214,7	15,4
Кукурудза на силос і зелений корм	245	4,3	228	5,5	269	10,9	256,3	1,97
Молоко	849	59,2	843	58,2	892	56,4	861,3	57,9
Приріст ВРХ	921,9	594,5	1028	626,8	891	525	946,9	582,1
Приріст свиней	395	609,5	389	621,4	594	686,7	459,3	639,1
рослинництва і тваринництва
По Таблиці 3.1 ми бачимо, що за даний період витрати на виробництво зернових в середньому склали 1735,3 тис. грн., собівартість 1 ц склала 76,5 грн. витрати на виробництво соняшника в середньому склали 361,5 тис. грн., собівартість 1 ц склала 56 грн.; витрати на виробництво ВРХ в середньому склали 946,9 тис. грн., собівартість 1 ц склала 582,1 грн.; витрати на виробництво свинини в середньому склали 459,3 тис. грн., собівартість 1 ц склала 639,1 грн. .

Таблиця 3.2
 Рівень і структура виробничої собівартості 1 ц соняшнику
 Статті витрат
2003 р.
2004 р.
2005 р.
В середньому за 3 роки
грн
%
грн
%
грн
%
грн
%
Витрати на оплату праці з нарахуваннями
12,5
25,3
16,2
29,1
18,9
30
15,9
28,4
Насіння та посадковий матеріал
10,2
20,6
10,7
19,2
13,6
21,6
11,5
20,5
Паливо та мастильні матеріали
14,2
28,7
15,8
28,4
18,2
28,8
16
28,6
Добрива
3,1
6,3
3
5,4
3,2
5,1
3,1
5,5
Засоби захисту рослин
2,5
5
2,4
16,8
58577,5
15,9
50576,2
18,3
Інші витрати на утримання основних засобів
4,8
9,7
4,6
4,3
1,7
2,7
2,2
3,9
Інші витрати
2,2
4,4
2,9
5,2
2,7
4,3
2,6
4,6
Всього витрат
49,5
100
55,6
100
63
100
56
100
По Таблиці 3.2 ми бачимо, що всі витрати по соняшнику в середньому за даний період склали 15,9 тис грн., також ми бачимо по структурі, що більшу частину витрат займають витрати на паливо і мастильні матеріали 28,6 тис грн.
Таблиця 3.4
Рівень і структура виробничої собівартості 1 ц молока
Статті витрат
2003 р.
2004 р.
2004 р.
В середньому за 3 роки
 
грн
%
грн
%
грн
%
грн
%
 
Витрати на оплату праці з нарахуваннями
5,2
8,8
5,1
8,7
5,4
9,6
5,2
9
 
Корми
46,7
79
45,5
77,7
46,2
81,9
46,13
79,5
 
Паливо та мастильні матеріали
0,5
0,8
0,6
1
0,9
1,5
0,66
1,1
 
Засоби захисту рослин
0,1
0,2
0,2
0,3
0,1
0,2
0,13
0,2
 
Інші витрати на утримання основних засобів
2,4
4
2,5
4,3
1,8
3,2
2,2
3,8
 
Інші витрати
2,2
3,7
1,9
3,2
0,8
1,4
1,6
2,8
 
Загально виробничі витрати
2,1
3,5
2,7
4,6
1,2
2
2
3,4
119931,8
100
Всього витрати
59,2
100
58,5
100
56,4
100
58
100
По Таблиці 3.4 ми можемо сказати, що всі витрати по молоку в середньому за даний період склали 5,2 грн. та збільшились на 9 %.
Таблиця 3.5
Рівень і структура виробничої собівартості 1 ц приросту ВРХ
 Статті витрат
2003 р.
2004 р.
2004 р.
В середньому за 3 роки
грн
%
грн
%
грн
%
грн
%
Витрати на оплату праці з нарахуваннями
25,9
4,3
28
4,5
23
4,3
25,6
4,4
Корми
515
86,6
541
86,3
458
87,2
504,7
86,7
Паливо та мастильні матеріали
13,1
2,2
14,2
2,3
15,8
3
14,4
1,9
Засоби захисту тварин
11,1
1,9
12,3
1,9
11,2
2,1
11,5
1,9
Інші витрати на утримання основних засобів
1,8
0,3
1,6
0,25
1,1
0,2
1,5
0,25
Інші витрати
9,2
1,5
10,9
1,7
5,2
0,99
8,4
1,4
Загально виробничі витрати
18,4
3
18,8
3
10,7
2
25,9
2,7
Всього витрат
594,5
100
626,8
100
525
100
582,1
100
З Таблиці 3.5 ми бачимо, що всі витрати по ВРХ в середньому за даний період склали 25,6 грн..

          Види продукції
2003 р.
2004 р.
2005 р.
В середньому за 3 роки
    Затрати праці, тис. люд.год.
     Трудомісткість 1 ц, люд.год.
     Затрати праці, тис. люд.год.
    Трудомісткість 1 ц, люд.год.
    Затрати праці, тис. люд.год.
    Трудомісткість 1 ц, люд.год.
З  Затрати праці, тис. люд.год.
    Трудомісткість 1 ц, люд.год.
Зернові та зернобобові, всього
81
6,13
56
1,98
70
1,5
69
3,2
в т.ч.: озимі
59
5,5
47
2,04
68
1,5
58
3,0
ярові
18
7,7
7,0
1,5
26
18,1
17
9,1
зернобобові
4
18,3
2,0
3,5
3
10,9
Соняшник
31
5,6
29
3,9
12
1,88
24
3,8
Баштанні і кормові коренеплоди
40
10,3
32
5,9
14
4,08
26,3
6,83
Кукурудза на силос і зелений корм
3
0,05
4
0,06
3
0,07
3,33
0,06
Молоко
146
10,9
148
10,3
150
9,5
148
10,2
Приріст ВРХ
50
30,8
54
32,9
52
3,3
52
22,3
Приріст свиней
22
55,3
12
19,2
26
30
20
34,8
3.2. Витрати праці на виробництво продукції галузей рослинництва і тваринництва.
Характеризуючи продуктивність праці на виробництві окремих видів сільськогосподарської продукції, обчислюють затрати праці в людино – годинах або в людино – днях на центнер або іншу одиницю сільськогосподарської продукції. Цей показник доступний широкому колу працівників сільського господарства, на нього не впливає недосконалість цін та повторна оцінка деяких видів продукції.
Таблиця 3.6
Витрати праці на виробництво та трудомісткість 1 ц продукції
рослинництва і тваринництва
З Таблиці 3.7 ми бачимо, що за даний період в середньому затрати праці по зерновим склали 69 тис. люд. год., трудомісткість 1 ц склала 3,2 люд. год. ; затрати праці по соняшнику склали 24 тис. люд. год., трудомісткість 1 ц склала 5,7 люд. год.; затрати праці по ВРХ склали 52 тис. люд. год., трудомісткість 1 ц склала 22,3 люд. год.; затрати праці по свинині склали 20 тис. люд. год., трудомісткість 1 ц склала 34,8 люд. год..
3.3. Валова і товарна продукція, чиста продукція і чистий дохід.
Валова продукція сільського господарства – це первісний результат взаємодії факторів виробництва, матеріальна і вартісна основа інших кінцевих результатів, що в натуральній формі представлений всіма виробленими на протязі року первинними продуктами рослинництва і тваринництва, а у вартісній – оцінений за порівняльними цінами відповідного року.
Взаємодоповнюючі, не конкуруючі та конкуруючі види продукції відрізняються в залежності від технологічної сумісності та пов’язаного з цим взаємного впливу на обсяги виробництва.
Товарна продукція – це частина валової продукції, яка реалізована за межі підприємства різним споживачам. Рівень товарності залежить від обсягів виробництва і розмірів внутрішньогосподарських потреб.
Чиста продукція як новостворена вартість виступає основою розширеного відтворення. Ці можливості тим більше, чим більшою є величина новоствореної вартості і її частка в сукупному валовому продукті.
Чистий прибуток визначається як різниця між загальним прибутком та податком на прибуток.
Таблиця 3.8
Обсяг валової продукції, валового і чистого доходу та їх розподіл
 Показники
2003 р.
2004 р.
2005 р.
В середньому за 3 роки
1.Валова продукція (по собівартості), тис. грн.
4603
5147
5560
5103
2.Перевищення суми, що одержана від реалізації продукції над її собівартістю (прибуток), тис. грн..
1079
2752
883
1571
3.Зменшення суми, одержаної від реалізації продукції над собівартістю (збиток), тис. грн.
4.Разом валової продукції (1+2-3), тис. грн.
5682
7899
6443
6674,7
5.Всі затрати звітного року, крім оплати праці, відрахувань на соціальні заходи, тис. грн.
6.Валовий доход підприємства
(4-5), тис. грн.
347
2919
1177
1088,7
РОЗПОДІЛ ВАЛОВОГО ДОХОДУ:
7.Основна і додаткова оплата праці, тис. грн.
574
757
1225
852
8.Оплата праці найнятих і залучених осіб, включаючи відрахування на соціальні заходи, тис. грн.
586
773
1370
909,7
9.Відрахування на соціальні заходи
12
16
145
57,7
10.Чистий доход (6-7-8-9), тис. грн.
215
471
45
243,7
По Таблиці 3.8 ми можемо сказати, що за даний період валова продукція в середньому склала 4907,3 тис. грн. та збільшилась на 91,4%, валовий доход підприємства склав 1088,7 тис. грн. та збільшився на 239,2% та чистий доход в середньому склав 243,7 тис. грн. та зменшився на 79,1%.
Ціна – це грошовий вираз вартості, що сплачується за одиницю товару. Ринкова ціна виплачується за товар у процесі його купівлі – продажу незалежно від індивідуальних витрат виробників. Одночасно вона відображає споживчі властивості товару, ступінь його рідкісності, силу конкуренції, державного контролю, економічну поведінку ринкових суб’єктів тощо.
3.4. Прибуток та рентабельність виробництва.
Прибуток аграрного підприємства формується як сума прибутків від: основної діяльності, іншої операційної діяльності, від фінансових операцій, від іншої звичайної діяльності, від надзвичайних подій.
Рентабельність – це прибутковість, доходність. Підприємство працює рентабельно, якщо воно відшкодовує свої витрати виручкою від реалізації продукції. Тому рентабельність являє собою важливий показник економічної ефективності сільськогосподарського виробництва, який свідчить про те, що підприємство від своєї діяльності одержує прибуток.
Таблиця 3.9
Результати реалізації продукції
Показники
2003 р.
2004 р.
2005 р.
В серед-ньому за 3 роки
Виручка від реалізації продукції рослинництва, тис. грн.
1006
1521
1014
1180,3
Повна собівартість реалізованої продукції, тис. грн.
1154
1312
655
1040,3
Прибуток від реалізації, тис. грн
-148
209
359
140
Рівень рентабельності виробництва продукції рослинництва, %
-14,7
13,7
35
11,3
Виручка від реалізації продукції тваринництва, тис. грн.
1898
1324
2044
1755,3
Повна собівартість реалізованої продукції, тис. грн.
1875
1282
2042
1733
Прибуток від реалізації, тис. грн.
23
42
2
22,3
Рівень рентабельності виробництва продукції тваринництва, %
1,2
3
0,9
1,7
Виручка від реалізації продукції всього, тис. грн.
5279
5186
5646
5370,3
Повна собівартість реалізованої продукції всього, тис. грн.
4200
3434
4763
4132,2
Прибуток від реалізації, тис. грн.
1079
2752
883
1571,3
Рівень рентабельності сільськогосподарського виробництва, %
20,4
33,7
15,6
23,2
Норма прибутку, %
10
21,5
6,6
12,7
Подпись: Показники	2003 р.	2004 р.	2005 р.	В серед-ньому за 3 роки
Виручка від реалізації продукції рослинництва, тис. грн.	1006	1521	1014	1180,3
Повна собівартість реалізованої продукції, тис. грн.	1154	1312	655	1040,3
Прибуток від реалізації, тис. грн
	-148	209	359	140
Рівень рентабельності виробництва продукції рослинництва, %
	-14,7	13,7	35	11,3
Виручка від реалізації продукції тваринництва, тис. грн.	1898	1324	2044	1755,3
Повна собівартість реалізованої продукції, тис. грн.	1875	1282	2042	1733
Прибуток від реалізації, тис. грн.	23	42	2	22,3
Рівень рентабельності виробництва продукції тваринництва, %	1,2	3	0,9	1,7
Виручка від реалізації продукції всього, тис. грн.	5279	5186	5646	5370,3
Повна собівартість реалізованої продукції всього, тис. грн.	4200	3434	4763	4132,2
Прибуток від реалізації, тис. грн.
	1079	2752	883	1571,3
Рівень рентабельності сільськогосподарського виробництва, %	20,4	33,7	15,6	23,2
Норма прибутку, %	10	21,5	6,6	12,7
 Види продукції
2003 р.
2004 р.
2005 р.
В середньому за 3 роки
 Прибуток (збиток) всього, тис. грн.
 Прибуток (збиток) в розрахунку на 1 ц реалізованої продукції, грн.
 Прибуток (збиток) всього, тис. грн.
 Прибуток (збиток) в розрахунку на 1 ц реалізованої продукції, грн.
 Прибуток (збиток) всього, тис. грн.
 Прибуток (збиток) в розрахунку на 1 ц реалізованої продукції, грн.
 Прибуток (збиток) всього, тис. грн.
 Прибуток (збиток) в розрахунку на 1 ц реалізованої продукції, грн.
Зерно
-133,5
-16,2
-31
-5
-114
-9,07
-92,8
-10,09
Соняшник на зерно
18,5
8,7
394
73
341
49
251
43,6
Всього по рослинництву
-148
Х
209
Х
359
Х
420
Х
М’ясо свиней
68
97б4
53
70,6
23
40,6
48
69,5
М’ясо ВРХ
-198,6
-74,5
-105
-54,2
-124
-86,5
-142,5
-71,7
молоко
153,6
38
94
7,9
103
9
116,9
18,3
Всього по твариництву
23
X
42
X
2
X
22,3
X
Разом по господарству
423,6
X
361
X
1054
X
612,9
X
По Таблиці 3.9 ми можемо сказати, що за даний період в середньому прибуток по господарству склав 612,9 тис. грн., прибуток по продукції рослинництва склав 420 тис. грн. .
Таблиця 3.10
Рівень рентабельності сільськогосподарського виробництва
З Таблиці 3.10 ми бачимо, що за даний період в середньому виручка від реалізації продукції склала 1180,3 тис. грн. , повна собівартість реалізованої продукції склала 1040,3 тис. грн. , прибуток від реалізації склав 140 тис. грн. , рівень рентабельності сільськогосподарського виробництва склав 23,2 % та норма прибутку в середньому склала 12,7%.
В Розділі 3. Економічні результати та ефективність діяльності підприємства ми розглянули по перше: витрати виробництва і собівартість продукції галузей рослинництва і тваринництва, де розрахували витрати на виробництво і виробничу собівартість 1 ц продукції рослинництва і тваринництва; по друге: витрати праці на виробництво продукції галузей рослинництва і тваринництва де розрахували витрати праці на виробництво та трудомісткість 1 ц продукції рослинництва і тваринництва; по третє була розглянута валова і товарна продукція, чиста продукція і чистий дохід, де ми розглянули обсяг валової продукції, валового і чистого доходу та їх розподіл, кількість проданої продукції, ціни реалізації та канали реалізації. Також ми розглянули склад прибутку підприємства та рівень рентабельності сільськогосподарського виробництва.
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
В даному звіті з виробничої практики було розглянуто по перше: ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання, де з’ясували, що господарство знаходиться в зоні другого агрокліматичного регіону який характеризується як теплий і посушливий. Такі природно - кліматичні умови дають змогу господарству вирощувати різноманітні сільськогосподарські культури. Обсяг продукції в порівняльних цінах в середньому за даний період складає 3911,7 тис. грн. та збільшився на 95,4 %, обсяг продажу продукції збільшився на 54,9 % та в середньому складає 3662 тис. грн., власний капітал збільшився на 8,1%, авансований капітал збільшився на 20,2%, кількість працюючих в середньому складає 198 чоловік але за даний період не змінилась, площа сільськогосподарських угідь та площа рілля на протязі трьох років також не змінилася. Виручка від реалізації продукції в цілому по підприємству на протязі трьох років в середньому склала 3567,7 тис. грн. та зросла на 56,4%. Зокрема по рослинництву виручка від реалізації в середньому склала 2633,7 тис. грн. та збільшилась на 16,5% та по тваринництву виручка склала 878 тис. грн. та збільшилась на 304,6%. Щодо спеціалізації господарства можна сказати, що воно приділяє більш уваги вирощуванню зернових культур та свиней. На протязі трьох років структура земельного фонду не змінилася. Також ми можемо сказати, що в господарстві немає сінокосів та пасовищ. Зрошені та осушені землі також відсутні. Загальна земельна площа складає 4387 га, сільськогосподарська проща – 4118 га та площа рілля складає – 4090 га. ПСП "Приморський" є державним підприємством не має земельних паїв, не бере землі в оренду і не здає її в оренду.
Розглянули трудові ресурси їх використання та продуктивність праці на підприємстві господарства, де визначили показники руху робочої сили, забезпеченість та використання персоналу сільськогосподарського підприємства, використання фонду робочого часу, розрахували рівень продуктивності праці, що свідчить про ефективність використання трудових ресурсів. Середня чисельність персоналу за даний період не змінилась та в середньому складає 198 чоловік, середня чисельність керівників на протязі трьох років також не змінювалась. Середня чисельність працівників зайнята в с/г виробництві в середньому складає 179 чоловік та за даний період збільшилась на 0,6 % ,завдяки збільшенню середньої чисельності працівників зайнятих в тваринництві на 1,2%. В середньому було вироблено валової продукції в розрахунку на середньорічного працівника, зайнятого в с/г виробництві на суму 21789 грн. та збільшилась на 96,5%. Було вироблено валової продукції с/г в розрахунку на 1 люд.-год. прямих затрат праці на суму 10897 грн. яке теж збільшилось на 92,1%. Навантаження с/г угідь в розрахунку на 1 середньорічного працівника, зайнятого в рослинництві в середньому склало 42,7 га, та не змінилося, навантаження умовних голів худоби на 1 середньорічного працівника, зайнятого в тваринництві в середньому склало 9 голів та зменшилося на 20%.
По цим даним ми можемо сказати, що рівень продуктивності праці в господарстві росте, що призводить до більш кращих результатів виробництва в цілому.
Загальний фонд робочого часу в середньому за три роки склав 415816,3 люд. год. та збільшився на 1,3%. Максимально можливий фонд робочого часу в середньому склав 426960 люд. год. Коефіцієнт використання фонду робочого часу в середньому склав 0,89, а коефіцієнт використання максимально можливого фонду робочого часу – 1,03%.
Також розглянули матеріально-технічну базу і виробничі фонди підприємства та ефективність їх використання де розрахували показники використання тракторів, вантажних автомобілів, склад і структуру основних фондів, показники забезпеченості господарства фондами та ефективність їх використання і також розрахували структуру майна та капіталу підприємства. За даний період кількість тракторів в середньому склала 24 фіз. од. та збільшилась на 1 фіз. од., кількість зернозбиральних комбайнів склала 6 фіз. од. та не змінилась. Енергетичні потужності в середньому склали 6800 к. с. та збільшились на 1,5%. Було в середньому витрачено електроенергії на виробничі потреби 605,9 тис. кВт – год. В середньому за даний період вартість основних фондів склала 14337,7 тис. грн. також треба відмітити, що найбільшу частину займають будинки та споруди - 10439,7 тис. грн. або 72,8% та машини та обладнання - 3065,3 тис. грн. або 21,4%.
Фондозабезпеченість за даний період в середньому склала 326,8 тис.грн./100 га та збільшилась на 23,7%, фондоозброєність праці склала 17,1 тис. грн/чол. та збільшилась на 7,1%, фондомісткість в середньому склала 3,9 та зменшилась на 37,7%. Норма прибутку становить в середньому 3,8 та також зменшилась на 82,3%, коефіцієнт оборотності оборотних засобів становить 1,09 та тривалість обороту оборотних засобів – 345,5 днів.
Майно підприємства в середньому за даний період склало 12755 тис. грн. та збільшилось на 22,7%, основні засоби склали 7835,3 тис. грн. та збільшились на 25,8% та оборотні засоби в середньому склали 4919,7 тис. грн. та збільшились на 18,4%. Джерела підприємства за даний період в середньому склали 12755 тис. грн. та збільшились на 22,7%, власний капітал склав 11173,3 тис. грн. та збільшився на 8,1% та позиковий капітал в середньому склав 1581 тис. грн.
По друге ми розглянули стан виробництва продукції основних і допоміжних галузей підприємства де були розглянуті посівні площі, урожайність сільськогосподарських культур та виробництво продукції галузі рослинництва, склад і структура поголів'я тварин і птиці, їх продуктивність та виробництво продукції галузі тваринництва, де були розраховані структура поголів’я та показники продуктивності тварин. Також ми розглянули виробництво та використання кормів, де розрахували показники економічної оцінки кормових культур. В середньому за даний період загальна посівна площа підприємства склала 3235 га та збільшилась на 20,8%, посівна площа зернових склала 2243 га та збільшилась на 28,3%, посівна площа технічних культур склала 482,3 га та збільшилась на 2,9%, площа баштанних культур в середньому склала 13 га та зменшилась на 33,3% та посівна площа кормових культур становить 496,7 га та за даний період збільшилась на 11,6%. Урожайність зернових культур за даний період в середньому склала 26,7 ц/га та збільшилась на 145,8%, урожайність ячменя склала 19,9 ц/га та збільшилась на 51,1%, урожайність соняшника становить 14,4 ц/га та збільшилась на 32,3%, урожайність кормових культур в середньому склала 202,7 ц/га та збільшилась на 65,6%. Виробництво зернових за даний період в середньому склало 62042,3ц та збільшилось на 180,2%, виробництво соняшнику склало 7497,7 ц та збільшилось на 36,5%, виробництво молока склало 898,7 ц та збільшилось на 8,5%, виробництво ВРХ склало 244,3 ц та зменшилось на 1,98%, та виробництво свинини в середньому склало 1172,3 ц та збільшилось на36,03%. Велика рогата худоба в середньому склала 199,7 голів та зменшилась на 15,3%, поголів’я свиней склало 1873 голови та зменшилось на 32,6%, загальне поголів’я тварин в середньому за даний період склало 737,7 умовних голів та зменшилось на 27,2%. З Таблиці 2.5 ми бачимо, що в середньому за даний період середньорічний надій молока від 1 корови склав 2034,3 кг та збільшився на 13,7%, середньодобовий приріст живої маси ВРХ склав 383 г та зменшився на 13,2%, середньодобовий приріст живої маси свиней в середньому склав 186,7 г та збільшився на 68,9%.
За даний період в середньому в господарстві було вироблено 26674,3 ц. к. од. кормів, виробництво збільшилось на 26,1%, було заготовлено 25489,3 ц. к. од. кормів усіх видів, потреба в кормах склала 27070 ц. к. од. та збільшилась на 7,1%, забезпеченість кормами в середньому склала 98,3%.
Та по третє ми розглянули економічні результати та ефективність діяльності підприємства де було розглянуто витрати виробництва і собівартість продукції галузей рослинництва і тваринництва, витрати праці на виробництво продукції галузей рослинництва і тваринництва, валова і товарна продукція, чиста продукція і чистий дохід, кількість проданої продукції, ціни реалізації та канали реалізації. Також ми розглянули склад прибутку підприємства та рівень рентабельності сільськогосподарського виробництва. За даний період витрати на виробництво зернових в середньому склали 1881 тис. грн. та збільшились на 136%, собівартість 1 ц склала 37 грн. та зменшилась на 33,8%; витрати на виробництво соняшника в середньому склали 260 тис. грн. та збільшились на 58,9%, собівартість 1 ц склала 39,1 грн. та збільшилась на 24,6%; витрати на виробництво ВРХ в середньому склали 293 тис. грн. та збільшились на 35,4%, собівартість 1 ц склала 1140 грн. та збільшилась на 37,1%; витрати на виробництво свинини в середньому склали 946,3 тис. грн. та збільшились на 7,8%, собівартість 1 ц склала 841 грн. та зменшилась на 11,7%. В середньому затрати праці по зерновим склали 104,7 тис. люд. год. та збільшились на 5,7%, трудомісткість 1 ц склала 2,2 люд. год. та зменшились на 61,5%; затрати праці по соняшнику склали 40,7 тис. люд. год. та зменшились на 39,2%, трудомісткість 1 ц склала 5,7 люд. год. та зменшились на 56%; затрати праці по ВРХ склали 26 тис. люд. год. та збільшились на 45,4%, трудомісткість 1 ц склала 106,5 люд. год. та збільшились на 48,3%; затрати праці по свинині склали 86,7 тис. люд. год. та збільшились на 20%, трудомісткість 1 ц склала 74,4 люд. год. та зменшились на 11,8%.
Валова продукція в середньому склала 4907,3 тис. грн. та збільшилась на 91,4%, валовий доход підприємства склав 1088,7 тис. грн. та збільшився на 239,2% та чистий доход в середньому склав 243,7 тис. грн. та зменшився на 79,1%.
В середньому виручка від реалізації продукції склала 3720,7 тис. грн. та збільшилась на 61,3%, повна собівартість реалізованої продукції склала 2726,3 тис. грн. та збільшилась на 57,4%, прибуток від реалізації склав 994,3 тис. грн. та збільшився на 75,5%, рівень рентабельності сільськогосподарського виробництва склав 36,7% та норма прибутку в середньому склала 3,8%.
В цілому можна сказати, що ПСП "Приморський" є досить прибутковим господарством, але воно потребує змін в сфері оснащення господарства засобами НТП, тобто в впровадженні комплексної механізації і автоматизації та в соціальній сфері, що виявляється в матеріальному та моральному стимулюванні та в підвищенні майстерності та рівня кваліфікації.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ
1)                П.П. Руснак «Економіка підприємства» 2003 рік
2)                В.Г. Андрійчук «Економіка аграрного підприємства» 2002 рік
3)                В.П. Мертенс «Економіка сільського господарства» 1995 рік
4)                В.І. Мацибора «Економіка сільського господарства» 1994 рік
5)                В.Я. Месель – Веселяк «Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва», Економіка АПК 2005 рік
6)                В.В. Бондар «Умови поліпшення в сільському господарстві» Економіка АПК 2005 рік
7)                В.В. Жебка «Економіка сільського господарства», 1998 рік
8)                Єсінова Н. І. «Економіка праці та соціально-трудові відносини», 2006 рік
9)                Богиня Д. П. «Основи економіки праці», 2001 рік
10)           Шкільов О. В. «Аграрні соціально-трудові відносини», 1997 рік
11)           І.Г. Кириленко «Кадрове забезпечення АПК- важлива складова аграрних реформ» Економіка АПК,2003 рік №11
12)           І.А. Колесник «Ефективність використання земельних ресурсів» Економіка АПК, 2001 рік, №5.
13)           Т.О. Примак «Економіка підприємства», 1999 рік
14)           В.К. Савчук «Аналіз господарської діяльності сільськогосподарських підприємств», 1995рік.
15)            В.П. Грузінов В.П. «Економіка підприємства та підприємництво», 1998 рік.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Сільське, лісове господарство та землекористування | Курсова
722.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Трудові ресурси підприємства формування та ефективність їх використання
Земельні ресурси та ефективність їх використання СПТ Урожай Братського району
Земельні ресурси та ефективність їх використання на прикладі СВК Агрофірма Батьківщина
Кадри підприємства та ефективність їх використання на прикладі підприємства ПКБ Море
Фінансові ресурси підприємства їх формування та ефективне використання
Ефективність використання ресурсів підприємства 2
Ефективність використання ресурсів підприємства
Забезпечення і ефективність використання основних засобів підприємства
Потенціал підприємства основної оборотний змінний Ефективність їх використання
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru