Ревізія та аналіз витрат в промисловій організації їх роль у підвищенні ефективності виробництва

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Установа освіти

«БІЛОРУСЬКИЙ ТОРГОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ »

Дипломна робота

на тему:

«Ревізія і аналіз витрат в промисловій організації, їх роль у підвищенні ефективності виробництва»

Гомель 2009

Зміст

Введення

1. Теоретичні аспекти ревізії та аналізу виробничих витрат промислових організацій, їх роль у підвищенні ефективності виробництва

1.1 Економічна сутність витрат на виробництво, їх класифікація та роль в організації бухгалтерського обліку

1.2 Собівартість як основний показник виробничої діяльності організації

1.3 Роль, завдання ревізії та аналізу у підвищенні ефективності виробництва в умовах ринкових відносин

2. Критичний аналіз літературних джерел з питань ревізії та аналізу витрат

3. Коротка економічна характеристика приватного виробничого унітарного підприємства «Мозирський молочні продукти»

4. Ревізія витрат на виробництво: сучасна методика напрямки вдосконалення

4.1 Бухгалтерський облік як основне джерело інформації для ревізії витрат на виробництво

4.2 Ревізія стану обліку витрат, якість первинних і зведених документів і регістрів організації

4.2.1 Методика ревізії прямих витрат

4.2.2 Методика ревізії непрямих витрат

4.2.3 Ревізія правильності обчислення собівартості продукції

4.3 Оформлення та розгляд результатів ревізії витрат вдосконалення прийомом і методів

5. Методика аналізу витрат на виробництво продукції

5.1 Інформаційне забезпечення та об'єкти аналізу витрат на виробництво

5.2 Аналіз складу і структури витрат на виробництво

5.3 Аналіз собівартості продукції по калькуляційних статтях

5.4 Аналіз собівартості окремих видів продукції

5.5 Резерви зниження собівартості продукції

Висновок

Список використаних джерел

Введення

Актуальність теми. Ускладнення господарських зв'язків і механізм ринкових відносин, поява нових інструментів ринку, методів і засобів управління виробничо-господарською діяльністю викликали необхідність додаткової інформації, яка забезпечує успішне функціонування підприємства в цих умовах. Як показує практика, підприємства, що мають складну виробничу структуру, гостро мають потребу в оперативній економічної та фінансової інформації, що допомагає оптимізувати витрати і фінансові результати, приймати обгрунтовані управлінські рішення. Використовувана на підприємствах традиційна система ревізії та аналізу виробничих витрат орієнтована, насамперед, на представлення інформації про діяльність зовнішнім користувачам. Разом з тим, перед урахуванням стоїть завдання забезпечення необхідною інформацією не тільки зовнішніх споживачів, але і задоволення потреби апарату управління підприємства. З цією метою необхідно посилити інформаційні функції обліку, його оперативні та аналітичні властивості, організувати аналітичний облік виходячи з потреб управління.

Рішення теоретичних, методологічних і практичних питань організації та функціонування управлінського обліку є актуальним і для промислових організацій. Перехід до ринкових відносин суперечливо позначився на фінансових результатах їх діяльності. Організація обліку витрат і калькуляції собівартості промислової продукції є однією з основних передумов ефективного функціонування промисловим підприємством, підвищення конкурентоспроможності їх продукції, уповільнення темпів інфляції в економіці.

Підвищення ефективності виробництва можливе на основі подальшої інтенсифікації використання матеріальних, паливних і енергетичних ресурсів. Зменшення матеріальних витрат на виробництво продукції веде до зниження її собівартості, зростанню прибутку і рентабельності виробництва.

Ефективне управління виробничими витратами і собівартістю продукції вимагає підвищення оперативності отримання облікової інформації, так як від своєчасного прийняття управлінських рішень залежать кінцеві результати роботи підприємства. Існуючі методики ревізії та аналізу у виробничих організаціях вироби практично не сприяють прийняттю ефективних управлінських рішень щодо усунення впливу факторів (причин), негативно впливають на економічні показники. Діюча система обліку і калькулювання собівартості харчової продукції не дозволяє ефективно управляти процесом формування собівартості. Недостатньо використовуються засоби автоматизованої обробки облікової інформації.

Оцінка сучасного стану розв'язуваної проблеми. Теоретичною передумовою для дослідження проблеми прийняття управлінських рішень з ревізії та аналізу витрат та калькулірованіяю собівартості продукції з виробництва харчових продуктів послужили наукові розробки з економіки, бухгалтерського обліку та фінансового аналізу, видані в країнах з розвиненою ринковою економікою. Вони дозволили вітчизняним економістам провести адаптацію зарубіжних методик управлінського обліку в умовах зародження ринкової економіки. Найбільш значущий внесок у розвиток теорії, методології та методик управлінського обліку внесли Акуліч Ю.І., Андрєєв В.Д., Бєлов А.А., Карпова Т.П., Керімов В.Е., Кондраков Н.П., Куттер М.І., Ладутько Н.І., Ламикін І.А., Лисович Г.М., Нідлз Б., Палій В.Ф., Папковская П.Я., Савицька Г.В., Соколов О.Ю. , Стражев В.І., Ткач, В.І. та інші автори.

Разом з тим, багато наукові розробки з проблем впровадження та функціонування управлінського обліку, ревізії і аналізу опубліковані в останні роки у вітчизняній та російській літературі, носять переважно теоретичний характер, оскільки на сучасному етапі ще не сформувалася нормативна база, що дозволяє провести розрахунок багатьох аналітичних показників. Це пов'язано, в першу чергу, з перехідним етапом становлення економіки, коли атрибути ринкової системи тільки починають формуватися. Як наслідок цього в стадії розвитку, стосовно до ринкових умов господарювання, знаходяться методологія, методика і організація бухгалтерського обліку. На підприємствах відсутня аналітична інформація динамічного характеру, необхідна для оцінки організації виробництва і збуту продуктів праці за критеріями отримання максимального маржинального доходу, періодичності оновлення продукції та технології та іншим аспектам діяльності підприємства.

Мета і завдання роботи. Метою даної дипломної роботи - є вивчення проведення ревізії і аналізу витрат в промисловій організації, їх роль у підвищенні ефективності виробництва.

Для досягнення наміченої мети поставлені такі завдання:

розглянути теоретичні аспекти ревізії та аналізу виробничих витрат промислових організацій, їх роль у підвищенні ефективності виробництва;

вивчити методику проведення ревізії витрат на виробництво: сучасна методика напрями вдосконалення;

провести аналіз витрат на виробництво продукції і намітити резерви їх зниження.

Перелік методів дослідження. Методологія дослідження грунтується на науковому методі пізнання, діалектичному підході до розуміння методики проведення ревізії витрат і калькулювання собівартості продукції, відбитому через систему показників і критеріїв ефективності їх взаємозв'язку і взаємозалежності.

У процесі дослідження застосовувалися загальнонаукові методи дослідження такі, як аналіз і синтез, індукція і дедукція, порівняння, системний підхід, а також спеціальні методи і прийоми.

Вихідні дані для розробки теми. Для написання дипломної роботи використовувалися праці вітчизняних і зарубіжних вчених з теорії, методології, методики та організації обліку, економічного аналізу, фінансового менеджменту, управління; нормативно-правові акти з бухгалтерського обліку та аналізу в галузі формування фінансових результатів; рекомендації і положення (стандарти) за бухгалтерського обліку та звітності. Інформаційною базою дослідження стали опубліковані статистичні дані, інформація статистичної та бухгалтерської звітності, а також матеріали, отримані в результаті одноразового обстеження на приватному виробничому торгової унітарному підприємстві «Мозирський молочні продукти».

Структура роботи. Дипломна робота складається з вступу, 5 розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

1. Теоретичні аспекти ревізії та аналізу виробничих витрат промислових організацій, їх роль у підвищенні ефективності виробництва

1.1 Економічна сутність витрат на виробництво, їх класифікація та роль в організації бухгалтерського обліку

У процесі кругообігу засобів організації виробнича стадія є головною. Процес виробництва - це процес з'єднання живої праці із засобами виробництва. Він протікає безперервно, а тому вимагає безперервних витрат праці і засобів виробництва - предметів праці і засобів праці.

Згідно бюджету Республіки Білорусь на 2008/2009гг. встановлені наступні витрати республіканського бюджету в сумі: 40342173851 тис. рублів у 2008р. і 57699262425 тис. рублів у 2009р. за функціональною класифікацією видатків Республіки Білорусь по розділам, підрозділам і видам витрат згідно з.

Напрями видатків бюджету Республіки Білорусь в 2008/2009гг. представлені в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 - Структура витрат республіканського бюджету за відомчою класифікації видатків Республіки Білорусь в 2008/2009гг.

Витрати

Роки


2007

2008

2009

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

7 389 259 417

8 877 916 304

11 872 742 564

Державні органи загального призначення

574 153 929

647 180 821

904 538 918

Міжнародна діяльність

241 126 656

28 248 474

396 849 300

Забезпечення проведення виборів і референдумів

405 379

25 081 232

619 223

Обслуговування державного боргу Республіки Білорусь

381 802 863

754 239 004

953 355 011

Державний матеріальний резерв

68 916 247

70 281 942

119 306 816

Фундаментальні наукові дослідження

108 025 857

120 198 000

161 040 818

Прикладні наукові дослідження, науково-технічні програми і проекти в галузі загальнодержавної діяльності

82 075 473

117 584 265

145 737 752

Резервні фонди

489 546 634

418 790 000

466 440 000

Інша загальнодержавна діяльність

983 972 702

1 064 440 589

1 695 956 221

НАЦІОНАЛЬНА ОБОРОНА

1 130 646 989

1 240 431 439

1 732 969 415

СУДОВА ВЛАДА, правоохоронну діяльність та забезпечення БЕЗПЕКИ

1 729 195 084

1 949 039 998

2 642 165 691

НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

7 118 508 442

11 026 431 719

17 349 787 758

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

480 736 250

550 096 439

620 677 096

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ І ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО

8 967 697

24 087 540

60 754 883

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

919 458 930

102 600 453

1 539 675 988

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

407 015 564

488 238 952

672 312 622

ОСВІТА

1 157 326 639

1 278 200 531

1 774 759 409

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

11 669 968 267

13 881 726 876

19 433 416 999

ВСЬОГО

32 011 083 279

40 342 173 851

57 699 262 425

Більш наочно представимо зміна у бік збільшення на рис. 1.1

Рис. 1.1 Темп зміні витрат РБ за 2007/2009гг.

У дипломній роботі будуть використовуватися поняття - витрати на виробництво продукції та її реалізацію (виконання робіт, надання послуг), які представляють собою вартісну оцінку використовуваних у процесі виробництва продукції (виконання робіт і надання послуг) сировини, матеріалів, палива, енергії, природних ресурсів, та іншого майна, трудових ресурсів, а також інших витрат на виготовлення продукції (виконання робіт, надання послуг), на управління безпосередньо виробництвом та організацією в цілому, продаж продукції. Витрати на виробництво продукції утворюють її собівартість.

Разом з тим суб'єкти господарювання несуть ряд витрат, що відшкодовуються за рахунок інших джерел (прибутку, цільового фінансування та цільових надходжень з державного бюджету і т.д.). Проте основна частка витрат, що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг), це витрати на виробництво продукції, що випускається суб'єктом господарювання. Вони повинні відшкодовуватися з вартості виробленої та реалізованої готової продукції (робіт, послуг) і приносити дохід (прибуток).

Одні витрати на виробництво є простими, однорідними, інші - комплексними. Одна частина витрат включається до собівартості готової продукції безпосередньо прямим шляхом, інша - розподіляється, одні витрати залежать від обсягу виробництва, інші - не залежать і так далі.

Тому все це різноманіття витрат, що утворюють собівартість продукції (робіт, послуг), необхідно класифікувати за певними ознаками. Це сприяє поліпшенню їх планування, прогнозування і аналізу.

У вітчизняній практиці виділяють наступні ознаки класифікації витрат на виробництво (рис.1.1).

За видами витрат з економічної однорідності і місцем виникнення вони поділяються на економічні елементи і статті калькуляції.

Економічні елементи показують, що витрачено і на яку суму в цілому по підприємству, незалежно від того, відносяться ці витрати до виробленої продукції або до робіт та послуг непромислового характеру.


Малюнок 1.1-Ознаки класифікації витрат на виробництво

Угрупування витрат за елементами використовується, головним чином, у загальноекономічних розрахунках. Це угрупування знаходить відображення у кошторисі витрат на виробництво, що накопичується на рік з розбивкою по кварталах.

Економічні елементи використовуються при складанні кошторису витрат на виробництво в грошовому вираженні і перевірці її виконання при нормуванні та аналізі оборотних коштів організації. У народно-господарському масштабі по них обчислюється національний дохід.

До економічних елементів відносяться:

Матеріальні витрати (за вирахуванням вартості зворотних відходів);

Витрати на оплату праці;

Відрахування на соціальні потреби;

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів;

Інші витрати.

Це угрупування є єдиною для всіх суб'єктів господарювання.

У елемент «Матеріальні затрати» включається вартість придбаних з боку сировини і матеріалів; покупних матеріалів; покупних комплектуючих виробів та напівфабрикатів; робіт і послуг виробничого характеру і т.д.

У залежності від питомої ваги окремих груп витрат і порядкам включення до собівартості конкретних виробів при розробці галузевих методичних вказівок наведена номенклатура статей може скорочуватися або розширюватися.

Так, наприклад, в деяких галузях можуть виділятися в окрему статтю транспортно-заготівельні витрати (відхилення у вартості сировини), допоміжну сировину, амортизація основних засобів та ін При цьому важливою умовою обліку витрат і калькулювання собівартості продукції є єдність цих показників як в плані, так і в бухгалтерському обліку і калькулювання.

За призначенням усі витрати поділяються на технологічні (основні) та господарсько-управлінські (накладні).

За способом включення до собівартості продукції всі витрати можна підрозділити на прямі, що розподіляються і непрямі.

По відношенню до обсягу виробництва витрати поділяються на змінні і умовно-постійні.

За ступенем однорідності розрізняють витрати одноелементні (прості) і комплексні.

За доцільності виробничі витрати поділяються на продуктивні і непродуктивні.

Залежно від характеру зв'язку з виробництвом витрати поділяються на виробничі та комерційні

Залежно від місця виникнення витрати враховуються по виробництвам, цехам, ділянкам, бригадам і т.п.

У залежності від часу виникнення і включення у витрати виробництва витрати можна підрозділити на поточні, майбутні і майбутніх періодів.

По відношенню до бізнес-плану вони можуть бути планованими і не планованими, а по відношенню до формування собівартості продукції - включаються і не включаються до собівартості.

Підприємства, що випускають продукти харчування, виробничу, торговельну й інші види діяльності, повинні вести роздільне планування та облік витрат з тим, щоб забезпечувалося точне обчислення собівартості продукції (робіт, послуг) та формування достовірних фінансових результатів за кожним видом діяльності, що здійснюється суб'єктом господарювання.

Планування та облік витрат, що включаються в собівартість продукції (робіт, послуг), повинні бути організовані таким чином, щоб була можливість здійснювати необхідну їх угрупування для забезпечення ефективного управління транспортним підприємством.

Угруповання витрат, що включаються до собівартості в досліджуваній організації (робіт, послуг), представлена ​​на рісунке.1.2.

Основний класифікаційної угрупованням витрат, використовуваної в плануванні, обліку і калькулювання собівартості, є угрупування за елементами та статтями витрат.


Малюнок 1.2. Угруповання витрат, що включаються в собівартість продукції (робіт, послуг)

Безпосередньо виробнича діяльність висловлює головну мету підприємства - випуск продукту, який буде реалізований, і отримано прибуток. Виробничі процеси - друга стадія виробництва. Характерною особливістю цієї стадії як центральної у виробничій системі є формування витрат на виробництво продуктів. Стан виробництва характеризується його ефективністю, психологічними параметрами, ступенем використання досягнень науково-технічного прогресу, місцем і роллю працівника у виробничих процесах. Обмеження ресурсів і досягнення запланованої ефективності вимагають постійного зіставлення витрат і отриманих результатів. Ця проблема посилюється під впливом інфляції, коли дані про виробничі витрати необхідно повсякденно звіряти з даними майбутніх витрат, які залежать у великій мірі від впливу зовнішнього середовища. Крім того, адміністрація з метою управління витратами і доходами спостерігає за ефективністю роботи кожного підрозділу, за отриманими результатами від виробництва кожного виду продукту.

В цілому механізм господарювання підприємства визначається ступенем керованості витратами.

На рис. 1.5 наведені основні елементи системи управління витратами на виробництво.

Малюнок 1.5.Еліменти системи управління собівартості та їх взаємозв'язок

Вимоги управління визначають окреме вивчення методики обліку витрат виробничої діяльності та необхідність розробки для підприємств системи контролю за собівартістю минулого періодана основі розширення аналітичності застосовуваних в обліку угруповань витрат.

До витрат виробничої сфери діяльності належать витрати, зумовлені 'технологією виробництва, що залежать від обсягу випуску продукції і складові речову основу випущеного продукту. Облік витрат виробництва є визначальним в загальній системі бухгалтерського обліку. Управлінський облік не обмежується тільки обліком витрат на виробництво у вартісних показниках, регламентованих в нормативних документах. Його зміст набагато ширше і складається з:

- Відображення виробничих процесів у кількісному вимірі з метою управління ними та визначення прибутку;

- Вибору в якості об'єктів обліку господарських процесів і пов'язаних з ними витрат;

- Обмеження суб'єкта обліку рамками підприємства;

- Системного використання елементів методу (планування, нормування, вимірювання, реєстрація, оцінка, групування, аналіз, контроль) у відображенні ходу виробничого процесу в нерозривному зв'язку з процесом наростання витрат;

- Класифікації витрат відповідно до цілей їх управління для визначення собівартості продукції і отриманого прибутку, прийняття рішень та планування, здійснення процесу контролю і регулювання;

- Формування внутрішньої звітності за рівнями управління виробничими процесами з використанням при цьому принципів управління, прийнятих на підприємстві »з урахуванням перетворення Показників внутрішньої від парності в показники зовнішньої звітності.

У висновку хотілося б відзначити, перехід промислових підприємств до ринкової економіки вимагає нових методичних підходів до управління витратами виробництва, що враховують вплив податкової системи, інвестиційної політики, інфляційних процесів та інших особливостей ринку. У зв'язку з мінливими умовами господарювання та орієнтацією на міжнародні стандарти і світову практику обліку виникає необхідність перегляду чинних положень з планування та обліку витрат.

Особливості організації і методології планування та обліку витрат можуть виявлятися у виборі об'єктів обліку і калькулювання, номенклатурі калькуляційних статей витрат, способів ведення обліку і т.д.

Прийняті підприємством методичні рішення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) обов'язкові для застосування протягом усього звітного року. При зміні облікової (планової) політики повинні забезпечуватися спадкоємність методичного підходу і порівнянність даних в порівнянні з попереднім роком.

1.2 Собівартість як основний показник виробничої діяльності організації

Собівартість є одним з найважливіших узагальнюючих показників діяльності промислових підприємств: чим даний показник нижче за умови виконання плану по кількості і якості продукції, тим вище ефективність виробництва. У собівартості відображаються рівень управління виробництвом, ступінь використання трудових ресурсів, техніки та багатьох інших факторів. Види собівартості представлені на малюнку 1.4.


Малюнок 1.4 - Види собівартості

Керімов В.Е пише, що собівартість як економічна категорія знаходить своє конкретне вираження у показнику індивідуальної собівартості продукції кожного підприємства, а узагальнене вираження - в ​​показнику собівартості продукції галузі.

Обчислення собівартості здійснюється в процесі калькулювання. Калькулювання - це процес віднесення тих чи інших видів витрат безпосередньо на носії цих витрат. До основних методологічних питань, які вирішуються в процесі калькулювання відносяться: склад витрат, що формують собівартість; визначення об'єктів обліку витрат, об'єктів калькулювання і калькуляційних одиниць; вибір методів калькулювання; встановлення періодичності та послідовності калькуляційних розрахунків.

Склад витрат, що формують собівартість продукції повинен регламентуватися, оскільки тільки в цьому випадку може бути забезпечена достовірність отриманих значень собівартості. Визначення складу витрат, що формують собівартість, здійснюється відповідно до Основних положень по складу витрат, що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг), та розробленими на їх основі галузевими рекомендаціями з калькулювання собівартості продукції.

Особливе місце в процесі калькулювання собівартості займає визначення об'єкта обліку витрат та об'єкта калькулювання. Під об'єктом обліку витрат розуміють цеху, окремі стадії виробництва (переділи), агрегати та ін, за якими враховують витрати з метою обчислення собівартості продукції (робіт, послуг), найбільш ефективного управління процесом формування собівартості.

Під об'єктом калькулювання розуміють конкретний вид або групу однорідної продукції, за якими обчислюється собівартість. Для кожного об'єкта калькуляції необхідно правильно вибрати калькуляційну одиницю, яка повинна відповідати характеру продукції, її фізичним властивостям. Для цього застосовують в основному натуральні (літри, кіловат-години і т.д.) і умовно-натуральні одиниці, обчислені за допомогою коефіцієнтів (бали, туби і т. д.).

Вибір методу калькулювання вимагає ретельного вивчення вітчизняного та зарубіжного практичного досвіду. Умови використання окремих методів вимагають чіткої галузевої регламентації за допомогою науково-практичних розробок, оскільки в противному випадку економічні втрати підприємства через недосконалість калькуляційного процесу будуть різко зростати. У той час, як науково-обгрунтоване використання методів калькулювання дає можливість більш точно визначити економічну базу для формування цін. Обраний метод повинен бути закріплений внутрішнім положенням підприємства.

Під методом калькулювання собівартості продукції, робіт, послуг розуміється сукупність прийомів організації документування та відображення витрат на виробництво, що забезпечують контроль за процесом формування та визначення собівартості. Загальноприйнятої класифікації з безлічі існуючих методів у вітчизняній практиці до цих пір не вироблено, і вона залишається предметом дискусій. Оскільки функціонують в умовах сучасної економіки Республіки Білорусь організації мають різний характер діяльності, то й методи калькулювання, що рекомендуються для них, будуть різними.

Вибір методу калькулювання обумовлений двома групами факторів (рис 1.5).

Малюнок 1.5 - Види факторів, що впливають на вибір методу калькулювання

В даний час при визначенні собівартості дотримуються принципів:

Науково обгрунтована класифікація витрат на виробництво. Даний принцип на практиці реалізується відповідно до Основних положень по складу витрат, що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг): Затв. Міністерством економіки 26 січня. 1998 р., № 19-12/397; Міністерством статистики та аналіз 30 січня 1998 р., № 01-21/8. (З ізм. І доп.). Для окремих галузей з урахуванням їх галузевих особливостей затверджені галузеві рекомендації з планування та обліку собівартості.

Встановлення об'єктів обліку витрат, об'єктів калькулювання і калькуляційних одиниць. Об'єкти обліку витрат і об'єкти калькуляції можуть не збігатися, вибір калькуляційних одиниць залежить від особливостей виробництва і випуску продукції.

Вибір методу розподілу непрямих витрат. Від вибору методу залежить проведення розрахунків собівартості одиниць продукції. Обраний метод закріплюється організацією в обліковій політиці і є незмінним протягом звітного періоду.

Розмежування витрат за періодами. Слід керуватися прийомом нарахування в бухгалтерському обліку відповідно до якого операції відображаються в момент їх відповідно і не ув'язуються з грошовими потоками.

Розмежування обліку витрат на виробництво та капітальних вкладень у бухгалтерському обліку. Окремо враховуються поточні витрати пов'язані з капітальними вкладеннями і фінансовими вкладеннями (с. 8. Закону «Про бухгалтерський облік та звітності).

Вибір методу обліку витрат і калькулювання. Під методом обліку витрат розуміється сукупність прийомів документації і відображення виробничих витрат забезпечують визначення фактичної собівартості продукції а також віднесення витрат на виробництво продукції.

Калькулювання собівартості продукції, що випускається в переробних підприємствах здійснюється у відповідності з:

- Методичними рекомендації з калькулювання собівартості молока і молочних продуктів; утв. Міністерством сільського господарства і продовольства Республіки Білорусь 15 грудня 1997 Мінськ, 1997. (З ізм. Доп.);

- Методичними рекомендаціями з калькулювання собівартості м'яса і м'ясопродуктів; утв. Міністерством сільського господарства і продовольства Республіки Білорусь 30 січня 1997 Мінськ, 1997.;

- «Основними положеннями по складу витрат, що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг); утв. Міністерством економіки 26 січня 1998 р. № 19-12/397, Міністерством фінансів 30 січня 1998 № 3, Міністерством статистики та аналіз 30 січня 1998 р. № 01-21/8, Міністерством праці Республіки Білорусь 30 січня 1998 р. № 03-02-07/300 з подальшими змінами і доповненнями, а також про внесення змін і доповнень до Основні положення по складу витрат, що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг). Постанова Міністерства економіки, Міністерства фінансів, Міністерства статистики та аналізу, Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь від 30 грудня 2003 р. № 258/186/256/166 (per. № 8 / 10470 від 26 січня 2004 р.).

Об'єкт обліку витрат - це те виробництво або його структурний підрозділ, за яким враховуються витрати в розрізі калькуляційних статей з метою обчислення собівартості продукції, контролю за доцільне витрачанням коштів, визначення економічної ефективності виробництва.

В організаціях переробляють сільськогосподарську продукцію, об'єктами калькуляції є окремі види, які виробляються. Якщо робиться різноманітний і складний асортимент продукції, складають калькуляції собівартості найважливіших видів продукції, які займають найбільшу питому вагу в загальному випуску продукції. З усіх інших видів продукції становлять калькуляції по укрупнених групах виробів.

Об'єкти калькуляції пов'язані з об'єктами обліку витрат: враховані витрати можуть бути віднесені тільки лише на відповідні об'єкти калькуляції. Якщо не представляється можливим віднести витрати прямо на певний вид продукції (у многоассортіментних виробництвах), то вони розподіляються пропорційно встановлених базах.

У залежності від виду продукції, робіт і послуг калькуляційними одиницями є: кілограм, центнер, тонна, штука (1000 штук), кубічний метр, тонно-кілометр, робочий день, кіловат-годину, 1000 умовних банок консервів та інші.

Номенклатура об'єктів обліку витрат, об'єктів калькуляції і калькуляційних одиниць єдина для всіх суб'єктів господарювання галузі і зазвичай застосовуватися у плануванні, обліку, калькулюванні та звітності. Це необхідна умова для забезпечення порівнянності показників різних організацій та отримання зведеної інформації про собівартість [].

Метод калькуляції - це сукупність способів і прийомів, використовуваних для обчислення собівартості конкретного виду продукції (всієї і одиниці). Одним із прийомів, використовуваних при калькулюванні собівартості продукції, є розмежування витрат між суміжними періодами, тобто обчислення суми витрат, які відносяться на готову продукцію звітного періоду і на незавершене виробництво, що переходить на наступний звітний період. Собівартість виробленої продукції обчислюється як алгебраїчна сума виробничих витрат і зміни вартості незавершеного виробництва за звітний період. Це можна виразити наступною формулою:

Зфоп = 3 оп + (НПН - НПК), (1)

де Зф0п - фактичні витрати, що припадають на продукцію звітного періоду, тобто витрати по окремому об'єкту іхучета, що підлягають включенню до собівартості виробленої продукції; 30П-сума проведених витрат за звітний період; НПН - вартість незавершеного виробництва на початок звітного періоду; НПК - вартість незавершеного виробництва на кінець звітного періоду.

Як видно з наведеної формули, дуже важливо правильно визначити вартість незавершеного виробництва на кінець звітного періоду: завищення її призводить до зменшення витрат, що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг), необгрунтоване зниження - до збільшення витрат.

В організаціях агропромислового комплексу, які переробляють сільськогосподарську продукцію, у якості незавершеного виробництва розглядається продукція, що не пройшла всіх стадій технологічного процесу і не прийнята технічним контролем.

Наявність і величина залишків незавершеного виробництва встановлюється щомісяця шляхом проведення їх інвентаризації. Оцінюють їх за сумою прямих витрат, нормативної або планово-розрахункової вартості (відповідно до галузевих рекомендаціями з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції).

Калькуляція собівартості продукції проводиться в два прийоми. Спочатку обчислюється собівартість усього обсягу окремих видів продукції (об'єкта калькуляції), а потім собівартість калькуляційної одиниці. Тому не менш важливим етапом калькулювання собівартості продукції є розмежування витрат по об'єктах калькуляції. Воно може здійснюватися такими способами: прямим розрахунком, крім витрат, коефіцієнтним, розподілу витрат пропорційно обгрунтованої базі, підсумовування витрат і комбінованим.

Спосіб прямого розрахунку застосовується якщо збігається об'єкт обліку витрат з об'єктом калькуляції. У цьому випадку собівартість конкретного виду продукції визначається сумою витрат, врахованої за відповідного об'єкту (він же об'єкт калькуляції), а собівартість калькуляційної одиниці продукції обчислюється діленням суми витрат по об'єкту їх обліку на кількість одиниць виробленої продукції або виконаних робіт, наданих послуг.

Сутність способу виключення витрат полягає в тому, що із загальної суми витрат на виробництво, врахованих по відповідному об'єкту, віднімається вартість побічної продукції. Отримана різниця являє собою собівартість основної (спряженої) продукції.

У переробних організаціях організаціях агропромислового комплексу з витрат на сировину і матеріали виключається вартість поворотних відходів. Під зворотніми відходами розуміються залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, палива, які утворюються в процесі виробництва, які повністю або частково втратили властивості вихідного ресурсу і не можуть бути застосовані за прямим призначенням. Вони оцінюються за ціною можливого використання, яка, як правило, нижче ціни вихідного матеріального ресурсу. При реалізації їх іншим організаціям допустима повна ціна відповідної сировини і матеріалів.

Спосіб коефіцієнтів застосовується в тих випадках, коли витрати, враховані по одному об'єкту, потрібно розподілити між кількома видами продукції. Отримана з виробництва продукція переводиться за встановленими відповідними відомствами коефіцієнтам в умовну. Визначається і питома вага кожного її виду в загальній кількості умовної продукції. Надалі процес розподілу витрат зводиться до множення загальної суми витрат по відповідному об'єкту на питому вагу кожного конкретного виду продукції.

Різновидом коефіцієнтного способу можна розглядати розподіл витрат за встановленими співвідношенням (у відсотках) між складовими частинами сполученої продукції (молочне скотарство). Однак слід підкреслити, що в даному випадку витрати відносяться на кожен вид продукції за встановленим відсотку незалежно від кількості отриманої продукції.

Спосіб розподілу витрат пропорційно економічної обгрунтованої базі застосовується при необхідності розподілу витрат між декількома видами продукції, на які не встановлені коефіцієнти. В якості такої бази використовується вартість продукції, обчислена за цінами реалізації, кормові одиниці, що містяться в виробленої продукції, змінні витрати на виготовлення кожного виду продукції та інші показники.

Спосіб підсумовування витрат грунтується на інформації, отриманої в результаті застосування в організаціях попередел'ного методу обліку витрат. Собівартість конкретного виду продукції обчислюється шляхом підсумовування витрат врахованих по всіх переділах, пов'язаних з її виготовленням.

Для обчислення собівартості окремих видів продукції застосовується комбінований спосіб розмежування витрат, при якому задіяні в розрахунку кілька прийомів.

Фактична собівартість продукції, робіт, послуг обчислюється після завершення виробничого циклу, коли будуть враховані всі витрати на виробництво продукції та виконання робіт і повністю оприбуткована продукція, враховані роботи, з виконанням яких пов'язані зазначені послуги. Це є загальним правилом при калькуляції собівартості продукції, робіт і послуг.

У галузях агропромислового комплексу (плодо-овочеконсервний, молокопереробні, м'ясопереробні та інші організації) фактична собівартість виробленої продукції калькулюється щомісяця.

Однією з основних передумов науково обгрунтованої калькуляції собівартості продукції, робіт і послуг є проведення низки підготовчих робіт до складання звітних калькуляцій, які мають забезпечити формування реальних витрат по всіх об'єктах обліку.

Перший етап: розмежування витрат між суміжними звітними періодами. Для цього слід уточнити реальність створених резервів майбутніх витрат, повноту включення до складу витрат звітного періоду витрат майбутніх періодів, перевірити правильність розмежування витрат, що включаються до собівартості продукції звітного періоду, і переходять на наступні звітні періоди в якості незавершеного виробництва. Таке уточнення здійснюється шляхом інвентаризації та перевірки обгрунтованості створених резервів, витрат майбутніх періодів і вартості незавершеного виробництва.

Другий етап: калькуляція собівартості робіт і послуг допоміжних виробництв за рік або за грудень. При віднесенні послуг допоміжних виробництв протягом року з нормативно-прогнозної собівартості - калькуляція фактичної собівартості проводиться в кінці року. При щомісячному обчисленні собівартості робіт і послуг допоміжних виробництв калькуляційна робота зводиться до розподілу і списання їх на відповідні об'єкти за останній місяць.

Третій етап: розподіляються по об'єктах обліку витрат витрати по утриманню та експлуатації транспортних засобів.

Четвертий етап: загальновиробничих (загальногалузевих) і загальногосподарських витрат.

П'ятий етап: калькуляція собівартості продукції промислових виробництв, що переробляють продукцію рослинництва і тваринництва (млинів, засолювальні пунктів, виготовлення соків і т.д.).

Таким чином, фактична собівартість продукції підсобних промислових виробництв калькулюється після завершення робіт, пов'язаних з калькуляцією собівартості продукції рослинництва і тваринництва. Пояснюється це тим, що промислові виробництва зайняті, як правило, переробкою сільськогосподарської продукції власного виробництва. У собівартість продукції промислового виробництва сільськогосподарську сировину включається за фактичною собівартістю. Це останній етап калькуляційної роботи, після якого підлягає закрити рахунок 90 «Реалізація», скласти баланс на 1 січня наступного за звітним року та заповнити таблиці річного звіту за звітний рік, у тому числі і таблиці звітних калькуляцій собівартості продукції.

1.3 Роль, завдання ревізії та аналізу у підвищенні ефективності виробництва в умовах ринкових відносин

У сучасних умовах господарювання я організація прагне бути рентабельною це вимагає систематичного контролю витрат виробництва. Для контролю витрат потрібна інформація про витрати за місцями їх виникнення, за видами продукції, з організації в цілому. Такі дані можна отримати лише за наявності технічно обгрунтованих норм витрат на виробництво, організації контролю за якістю продукції, розробці номенклатури статей витрат для обліку витрат на виробництво, визначенні методів розподілу непрямих витрат за видами продукції, що випускається, а також між готовою продукцією і незавершеним виробництвом.

Тільки попереднє рішення названих питань дозволяє організувати обгрунтований облік витрат на виробництво і виявляти реальний фінансовий результат роботи підприємства.

Величина прибутку в організації багато в чому залежить від рівня витрат на виробництво. Для забезпечення єдиних принципів формування обліково-економічної інформації про виробничі витрати державою встановлено загальний порядок контролю визначення витрат, що включаються до собівартості продукції, групування, відображення в обліку витрат на виробництво на підприємствах, об'єднаннях, організаціях та установах Республіки Білорусь незалежно від виду їхньої діяльності, форм власності та відомчої підпорядкованості.

Ревізія витрат основного виробництва це метод контролю (ревізії) фінансово-господарської діяльності організації.

Завдання ревізії витрат на виробництво - встановити законність, достовірність, економічну доцільність здійснених операцій по складу витрат, що включаються до собівартості продукції, та їх розподілу.

Основними завданнями ревізії собівартості товарної продукції є:

- Перевірка правильності включення до собівартості продукції окремих видів витрат;

- Перевірка достовірності звітних даних щодо фактичної собівартості всієї товарної продукції і про обсяг товарної продукції у відпускних цінах підприємств;

- Оцінка виконання планового завдання по собівартості товар ної продукції (робіт, послуг)

- Встановлення причин відхилень від плану (при перевищенні планових витрат і винних у цьому посадових осіб);

- Виявлення резервів зниження собівартості продукції та розробка заходів щодо усунення причин, що викликали подорожчання продукції, і мобілізації розкритих резервів зниження собівартості товарної продукції.

При правильній організації обліку калькулювання собівартості дозволяє визначити вплив усіх чинників як економічного, так і технічного характеру на формування собівартості продукції і служить засобом здійснення порівняльного аналізу рівня і структури собівартості однакової продукції на різних підприємствах.

За допомогою калькулювання витрати підприємства зіставляються з доходами і визначається рівень рентабельності виробництва в цілому по підприємству, а також за його структурним підрозділам, видам продукції, що випускається і по окремих галузях.

Калькулювання сприяє пошуку резервів підвищення ефективності виробництва продукції, посилення контролю за дотриманням норм витрат матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, виявлення непродуктивних і економічно недоцільних витрат, посилення відповідальності керівників усіх рівнів за діяльність їх структурного підрозділу і підприємства в цілому.

При цьому важливо вибрати такий метод калькулювання собівартості продукції, який би найбільше відповідав кожному конкретному підприємству, тобто з одного боку, дозволяв би врахувати всі витрати у повному обсязі, а з іншого - забезпечити мінімальну трудомісткість процесу.

Дані бухгалтерського обліку та результати калькулювання собівартості є вихідною інформацією для проведення аналізу. Основні завдання аналізу витрат на виробництво продукції представлені на малюнку 1.6.

Аналіз собівартості продукції дозволяє зрозуміти цілі планування, служить основою для прийняття короткострокових і довгострокових управлінських рішень.Малюнок 1.6 - Завдання аналізу витрат на виробництво продукції

З усього вищесказаного можна зробити висновок, що прийняті управлінські рішення повинні грунтуватися на достовірній, повній та поточної інформації, одержуваної в процесі обліку, її аналізі і виявленні всіх факторів, що впливають на показники діяльності підприємства, з урахуванням передбачення їх можливих наслідків.

2. Критичний аналіз літературних джерел з питань ревізії та аналізу витрат

В даний час питанням методики проведення ревізії і аналізу витрат на виробництво продукції приділяється багато уваги. В умовах ринкових відносин успішний розвиток цієї галузі потребує докорінного поліпшення управління виробництвом на основі використання економічних методів господарювання. Управління виробничою організацією здійснюється на основі отриманої інформації, основну частину якої представляє бухгалтерський облік. Достовірна економічна інформація допомагає приймати відповідальні та ефективні управлінські рішення, здатні впливати на майбутнє становище організації, на матеріальний добробут його власників, керівників і працівників, а також величину надходження коштів до державного бюджету. Дані бухгалтерського обліку повинні містити інформацію для вишукування резервів зниження собівартості будівельно-монтажних робіт у частині раціонального використання матеріальних, трудових і грошових ресурсів.

Немчінов В.С. в своїй статті [] вказував, що «саме структура собівартості за елементами витрат дає змогу провести необхідний економічний аналіз витрат виробництва як по окремих продуктах праці, так і по галузях виробництва і виявити, наприклад, матеріаломісткі, енергоємні, паливомістких і трудомісткі виробництва». Ця проблема є актуальною і для промишленноті коли воно розвивається по шляху інтенсифікації та індустріалізації. Виходячи із зазначених положень, критичного розгляду економічної літератури, а також принципів формування витрат в господарствах республіки в умовах максимальної економії витрат Є.В. Васильєва зробив висновок [], що витрати виробництва слід класифікувати за п'ятьма ознаками: за економічними елементами, калькуляційних статтях, характером участі в процесі виробництва, способу розподілу і включення до собівартості продукції, характером залежності від обсягу виробництва. Крім того, Є.В. Васильєва обгрунтовує необхідність уточнення угруповання по калькуляційних статтях витрат.

Науково обгрунтований вибір об'єктів обліку є найважливіший передумовою організації дієвого обліку витрат на виробництво і повинен відповідати вимогам внутрішньогосподарського розрахунку. Виходячи з цього, вважає І.В. Ткач [], об'єктами обліку є технологічні процеси стадії кругообігу засобів організація та структурні підрозділи, що здійснюють ці технологічні процеси.

Велика увага в економічній літературі останніх років приділяється угрупованню витрат у системі бухгалтерського обліку на постійні та змінні. Без такого поділу, на думку Савицької Г.В. [], Неможливо ефективно керувати процесом формування витрат і фінансових результатів, визначати беззбитковий обсяг продажів, критичний рівень постійних витрат, критичний рівень ціни, граничний дохід і граничні витрати і багато інших показників, необхідні в управлінській діяльності.

Кур'ян Є.В. відзначає для забезпечення виживання будь-якої організації в сучасних умовах господарювання управлінському персоналу необхідно вміти реально оцінювати фінансовий стан як своєї організації, так і її конкурентів. У ринковій економіці цільової функцією будь-якого суб'єкта господарювання є максимізація прибутку, тому особливого значення набуває ефективне управління витратами як основний чинник її збільшення. Однією з найважливіших функцій оперативного управління є аналіз.

В умовах ринкових відносин прибуток, збиток є найважливішим критерієм фінансово-господарської діяльності організації, показником ефективності управління та якості роботи. Тому особливу значимість набуває як зовнішній, так і внутрішній контроль за збереженням власності організації.

Вивчення міжнародних стандартів з аудиту та вітчизняного досвіду господарських взаємовідносин дозволяє зробити висновок про те, що різних користувачів бухгалтерської звітності більшою мірою цікавлять показники фінансових результатів і фінансового стану організації.

В.А. Хмельницький відзначає що по суті контроль - один з головних механізмів регулювання відносин між суспільством і особистістю, суспільством і державою, державою і спеціальними інститутами. Він займає важливе місце в стабільності суспільства, відтворенні панівного типу спеціальних відносин і соціальних структур [].

Л.М. Овсянніков, [] зазначає що фінансовий контроль повинен здійснюватися постійно і цілеспрямовано усіма гілками влади. При цьому неприпустимо перебільшувати роль одних органів на шкоду іншим. Повинні бути мобілізовані і використані можливості всіх існуючих контрольних органів.

Нераціонально витрачати час і сили на дискусії про переваги одного виду контролю над іншим (наприклад, зовнішнього над внутрішнім). Без використання можливостей внутрішнього контролю важко створити реальні перешкоди витрачанню державних коштів не за призначенням.

Останнім часом все більше уваги приділяється вирішенню проблеми зниження рівня «тіньової» економіки. Тому кошти зі зниження її масштабів повинні носити комплексний характер. Одним з таких засобів є державний фінансовий контроль. Першочерговими його об'єктами повинні бути нецільове використання бюджетних коштів, неринковий сектор економіки, корумпованість бюрократичного апарату.

Одна з основних причин існуючих негативних явищ полягає в тому, що правова база державного фінансового контролю залишається неадекватною економічної реальності і державного устрою країни.

Наявність неврегульованих правових проблем заважає обгрунтовано вирішувати, практичні завдання органів контролю. Державний фінансовий контроль стане реальним засобом захисту економічної безпеки в кредитно-фінансовій сфері тільки тоді, коли буде впорядковано та систематизовано.

Таким чином, слід зазначити, що організація контролю є обов'язковим елементом управління суспільними фінансовими засобами, так як таке управління тягне за собою відповідальність перед суспільством.

Пупко Г.М. відзначає контроль не самоціль, а невід'ємна частина системи регулювання, метою якої є розтин відхилень від прийнятих стандартів та порушень принципів законності, ефективності та економії витрачання матеріальних ресурсів на можливо більш ранній стадії з тим, щоб мати можливість прийняти коригуючі заходи, в окремих випадках притягнути винних до відповідальності, отримати компенсацію за заподіяну шкоду або здійснити заходи щодо запобігання або скорочення таких порушень у майбутньому [].

Підбиваючи разом вищесказаного, можна зазначити, що поняття витрати, витрати, витрати і собівартість відображають ресурси, які витрачає підприємство на виробництво продукції, але витрати являють собою витрати для певної мети, витрати використовуються в якості синоніма витрат, витрати - витрачена на що-небудь сума , витрати, а собівартість - це сукупність витрат підприємства на виробництво продукції. Необхідно чітко знати, які витрати включаються до собівартості продукції, тому що від правильно скалькулірованной собівартості залежить в кінцевому результаті фінансовий результат від господарської діяльності підприємства, а саме прибуток або збиток. Неправильне віднесення витрат на собівартість продукції (робіт, послуг) призводить до того, що на підприємство покладаються штрафні санкції і це не тільки завдає матеріальної шкоди, але й підриває авторитет організації.

Таким чином, короткий огляд літературних джерел показує, що в обліку витрат, у методиці обліку витрат на виробництво продукції існує багато проблемних питань, які потребують більш глибокого дослідження.

3. Коротка економічна характеристика приватного виробничого унітарного підприємства «Мозирський молочні продукти»

Приватне виробниче торговельне унітарне підприємство «Мозирський молочні продукти» зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та індивідуальних підприємців за № 490419919 на підставі рішення № 647 від вересня червня 2005 Гомельського виконавчого комітету.

Засновниками унітарного підприємства є фізичні особи Республіки Білорусь. Майно унітарного підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, закріплені за ним, вартість яких відображається в його балансі.

Основною метою унітарного підприємства є здійснення господарської діяльності для отримання прибутку. Відповідно до Статуту унітарного підприємства здійснює види діяльності передбачені загальнодержавний класифікатор видів економічної діяльності - 15511 переробка молока (крім консервування) і виробництво сирів; 15520 - виробництво морозива, 15880 - виробництво дитячого харчування і дієтичних харчових продуктів; 51330 - оптова торгівля молоком і молочними продуктами , яйцем, харчовими маслами та жирами; 52270 - роздрібна торгівля молоком і молочними продуктами, яйцем. харчовими маслами та жирами; 60240 - діяльність автомобільного вантажного транспорту; 52110 - роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах, переважно напоями та тютюновими виробами.

Керівництво та управління поточною діяльністю унітарного підприємства здійснюється директором, який призначається загальними зборами засновників Товариства. Ключовими особами організації є: директор (вища освіта); головний бухгалтер (вища освіта).

На підставі даних бухгалтерської звітності проаналізуємо показники діяльності унітарного підприємства «Мозирський молочні продукти» (Додаток 1,2,3) за звітний період (таблиця 3.1).

Таблиця 3.1 - Показники господарської діяльності унітарного підприємство «Мозирський молочні продукти» за 2006-2008 рр..

Показники

Роки

Відхилення (+.-) 2008р від

Темпи зростання

(Зниження),

% 2008р. від


2006

2007

20082006 р

2007 р

2006 р

2007 р

1. Обсяг виробленої продукції:
1.1. У діючих цінах, млн.р.

26929

34712

51335

24406

16623

190,63

147,89

1.2. У порівнянних цінах, млн. р..

26929

31104

46583

19654

15480

172,99

149,77

2. Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг):
2.1. У діючих цінах, млн. р..

28716

37293

53240

24524

15947

185,40

142,76

2.2. У порівнянних цінах, млн. р..

28716

33417

48312

19596

14895

168,24

144,58

3. Собівартість реалізації продукції (робіт, послуг):
3.1. Сума, млн. р..

29807

36242

56097

26290

19855

188,20

154,78

3.2. Витрати на 1 карбованець реалізованої продукції, р. (Стор. 3.1: стор 2.1)

1,038

0,972

1,054

0,02

0,08

101,51

108,42

4. Прибуток (збиток) від реалізації продукції (робіт, послуг):
4.1. Сума, млн. р..

-1091

1051

-2857

-1766

-3908

261,87

-271,84

4.2. У відсотках до виручки від реалізації продукції (стор. 4.1: р. 2.1 • 100)

0,17

0,20

4,88

4,71

4,68

2870,59

2440

5. Прибуток (збиток) за звітний період, млн. р..

-1380

802

-3379

-1999

-4181

244,86

-421,32

6. Середньорічна вартість основних виробничих фондів, млн. р.. (Стр.010 ф. 5)

19550

23096

24843

5294

1747

127,08

107,56

7. Фондовіддача (р. 2.1: стор 6), р.

1,5

1,6

2,1

0,67

0,53

145,90

132,72

8. Середньооблікова чисельність працівників, чол.

385

393

418

33,00

25,00

108,57

106,36

9. Продуктивність праці в порівняльних цінах (р. 2.2: стор. 8), млн. р..

74,6

85,0

115,6

40,99

30,55

154,96

135,93

10. Середня заробітна плата на 1 працівника, р.

365

405

435

70,00

30,00

119,18

107,41

Як показують дані таблиці 3.1 у 2008 році в порівнянні з 2006 роком темп обсягу виробництва випереджає темп зростання виручки від реалізації продукції в порівнянних цінах на 4,75% (172,99-168,24). У 2008 році в порівнянні з 2007 роком темп обсягу виробництва випереджає темп зростання виручки від реалізації продукції в порівнянних цінах на 5,19% (149,77-144,58). Організація спрацювала зі збитком від реалізації продукції в 2006 році який склав 1091 млн.р.

У 2007 році реалізація продукції принесла прибутків унітарному підприємству на суму 1051 млн. р.. що сталося внаслідок зниження показника витрат на 1 карбованець реалізованої продукції з 1,038 р. до 0,972 р. (На 1,51%). У 2008 р. ситуація змінилася збиток від реалізації склав 2857 млн.р. що відбулося внаслідок збільшення показника витрат на 1 карбованець реалізованої продукції з 0,972 р. до 1,054 р. (На 8,42%). Унітарне підприємство «Мозирський молочні продукти» у 2006р. отримала збиток в сумі 1380 млн.р. У 2007 р. було отримано прибуток у сумі 802 млн.р. яка була повністю використана на сплату податків, зборів та інших платежів з прибутку. У 2008 р. був отриманий збиток за набряклий період в сумі 3379 млн.р. причиною цьому послужила збільшення собівартості на 19855 млн.р. або на 54,78%.

Позитивним фактом діяльності організації за 2008р в порівнянні з 2006/2007 рр.. є підвищення фондовіддачі основних засобів на 45,9% і 32,72% відповідно. Продуктивність збільшилася в 2008р. в порівнянні з 2006 р. і 2007 р на 54,96%, і 35,93% відповідно. Середньомісячна заробітна плата збільшилася в 2008р. в порівнянні з 2006р. та 2007р на 19,18%, і 7,41% відповідно.

Для оцінки динаміки, складу і структури активів організації на підставі інформації бухгалтерського балансу форми 1 за 2008 рік складемо таблицю 3.2.

Таблиця 2.2 - Дані про склад, структуру і динаміку активів Унітарна підприємство «Мозирський молочні продукти» за 2006-2008 рр..

Показники

Роки

Відхилення (+.-)

2008р від


2006

2007

2008сума, млн. р..

питома вага,%

сума, млн. р..

питома вага,%

сума, млн. р..

питома вага,%

2006р

2005р

1.Внеоборотние активи (стор.190 ф.1)

14038

73,2

15053

72,6

14969

58,1

931

-84

2. Оборотні активи (стр.290 ф.1)

5147

26,8

5673

27,4

10785

41,9

5638

5112

У тому числі0

0

2.1. Запаси і витрати (стор.210 ф.1)

1564

8,2

1866

9,0

2726

10,6

1162

860

2.2. Податки за придбаними активами (стр.220 ф.1)

1071

5,6

841

4,1

1749

6,8

678

908

2.3. Дебіторська заборгованість (стор. 230 ф. ​​1 + р. 240 ф. 1)

2241

11,7

2760

13,3

5480

21,3

3239

2720

2.4. Грошові кошти (стор. 260 ф.1)

229

1,2

148

3,0

791

3,1

562

643

2.5. Фінансові вкладення (стор.270 ф.1)

25

0

35

0

25

0

0

-10

2.6.Прочіе оборотні активи (стр.280 ф.1)

17

0,1

23

0,1

14

0,1

-3

-9

Разом активів (стор.300 ф.1)

19185

100

20726

100

25754

100

6569

5028

Дані таблиці 3.2 показують на збільшення в абсолютній сумі валюти бухгалтерського балансу за 2008 р. в порівнянні з 2006/2007гг. на 6569 млн. р.., і 5028 млн.р. або на 34,2% і 24,3% відповідно, що свідчить про розвиток організацією господарського обороту, що в подальшому вплине на підвищення її платоспроможності. У 2008 році в порівнянні з 2006 роком тим зміни оборотних активів на 102,9 п.п. (209,5 - 106,6) випереджає темп зміни необоротних активів. У 2008 році в порівнянні з 2007 роком тим зміни оборотних активів на 90,7 п.п. (190,1 - 99,4) випереджає темп зміни необоротних активів.

Зростання необоротних активів в 2008р в порівнянні з 2006р. на 931 млн. р.., або на 6,6%, швидше за все, був викликаний придбанням основних засобів, розширенням матеріально-технічної бази організації, переоцінкою основних засобів та ін А в порівнянні з 2007 р. зниження вартості основних засобів викликано їх вибуттям . Приріст вартості оборотних активів був викликаний збільшенням залишків грошових коштів внаслідок неефективного їх використання та своєчасного надходження виручки від реалізації продукції (робіт, послуг). В якості одного з негативних моментів у діяльності унітарного підприємства «Мозирський молочні продукти» слід відзначити збільшення дебіторської заборгованості в 2008р. в порівнянні з 2007/2008гг. 3239 млн.р. і 2720 млн.р. або на 144,5% і 98,6% відповідно. Збільшення частки дебіторської заборгованості в загальній структурі оборотних активів організації свідчить про не раціональної кредитної політики унітарного підприємства «Мозирський молочні продукти» по відношенню до покупців.

Найважливішим напрямком аналізу фінансової стійкості організації є вивчення джерел формування її майна.

У ході аналізу джерел фінансування спочатку вивчається їх склад, структура і динаміка за допомогою проведення горизонтального і вертикального аналізу пасиву бухгалтерського балансу форми 1. Результати аналізу складу, структури і динаміки джерел фінансування активів представлені у таблиці 3.3.

Таблиця 3.3 - Дані про склад, структуру і динаміку джерел фінансування активів Унітарна підприємство «Мозирський молочні продукти» за 2006-2008 рр..

Показники

Роки

Відхилення (+.-),

2008р від


2006

2007

2008сума, млн. р..

питома вага,%

сума, млн. р..

питома вага,%

сума, млн. р..

питома вага,%

2006р.

2007р.

1.Капітал і резерви (стор. 490 ф.1)

6802

35,5

8132

39,2

4528

17,6

-2274

-3604

2. Довгострокові кредити та позики (стр.590 ф. 1)

2117

11,0

1214

5,9

3156

12,3

1039

1942

3. Короткострокові зобов'язання

10266

53,5

11380

54,9

18070

70,2

7804

6690

У тому числі

3.1. Короткострокові кредити та позики (стр.610 ф.1)

7534

39

8058

39

15510


7976

7452

3.2.Кредіторская заборгованість (стр.620 ф. 1 + р. 630 ф.1)

2729

14,2

3317

16,0

2560

9,9

-169

-757

3.3. Резерви майбутніх витрат (стор. 640 ф.1)

3

0

5

0

0

0

-3

-5

Дані таблиці 3.3 показують на несприятливе співвідношення темпів зміни власних джерел фінансування з позиковими і залученими джерелами фінансування. Заборгованість за позиковими і залученими коштами суспільства зростає більш швидкими темпами, отже, знижується фінансова незалежність організації від зовнішніх джерел фінансування. Темп зміни позикових і залучених коштів у 2008р в порівнянні з 2006р. випереджає темп зміни власних джерел фінансування на 82,5% (149,1 - 66,6), у порівнянні з 2007 р. на 204,7% (260,0-55,7).

Таким чином на кінець 2008 року в структурі джерел формування активів унітарного підприємство «Мозирський молочні продукти» переважають позикові та залучені кошти - 70,1%. Приріст залишків заборгованостей перед банком у 2008р. в порівнянні з 2006 р. на 7976 млн. р.., або на 105,9%, в порівнянні з 2007 р. на 7452 млн.р. або на 95,5%, з одного боку веде до надлишку грошових ресурсів, а з іншого збільшує витрати з оплати відсотків за кредит і зменшує прибуток. Приріст кредиторської заборгованості на 1244 млн. р.., Або на 32,5% з одного боку можна оцінити як позитивну тенденцію, оскільки кредиторська заборгованість - це безкоштовний зовнішнє джерело фінансування, а з іншого - як ознака зниження платоспроможності організації, нестачі грошових коштів для своєчасного задоволення платежів. Це веде за собою великі штрафні санкції, знижує прибуток, погіршує репутацію унітарного підприємства «Мозирський молочні продукти» перед вже існуючими та потенційними партнерами.

Найважливішими критеріями фінансового стану організації є її платоспроможність і ліквідність, представлені в таблиці 3.4.

Таблиця 3.4 - Дані про динаміку показників ліквідності та платоспроможності унітарного підприємства «Мозирський молочні продукти» за 2006-2008 рр..

Показники

Роки

Відхилення

(+.-), 2008р від


2006

2007

2008


2006р.

2007р.

1. Оборотні активи, млн. р.. (Стор. 290 ф.1)

5147

5673

10785

5638

5112

2. Грошові кошти, млн. р.. (Стор. 260 ф.1)

229

148

791

562

643

3. Фінансові вкладення (стор. 270 форми 1)

0

35

25

25

-10

4. Короткострокова дебіторська заборгованість, млн. р..

2241

2760

5480

3239

2720

5. Витрати майбутніх періодів, млн.р. (Стор. 218 форми 1)

43

21

43

0

22

6. Короткострокові зобов'язання, млн. р.. (Стр.690 ф.1-стр.510 ф.1-стор.640 ф.1)

10269

10161

15059

4790

4898

7. Прострочені зобов'язання, млн. р.. (Розділ 6 Ф.5 і розділ 7 Ф.5)

312

315

198

-114

-117

8.Показателі ліквідності та платоспроможності


8.1 Показники абсолютної ліквідності [(стор. .2 + стор.3): стор.6]

0,02

0,02

0,05

0,03

0,04

8.2 Коефіцієнт проміжної ліквідності [(стор.2 + стор.3 + стор.4): стор 6]

0,24

0,29

0,42

0,18

0,13

8.3 Коефіцієнт поточної ліквідності [(стор. 1-стор.5): стор.6]

0,01

0,03

0,02

-

-0,01

8.4.Коеффіціент покриття

прострочених зобов'язань

грошовими коштами (стор.2: стор.7)

0,734

0,470

3,995

3,26

3,53

Як показують розрахунки таблиці 3.4, показники ліквідності унітарного підприємства «Мозирський молочні продукти» свідчать погіршення його фінансового стану. В організації істотні суми грошових коштів, тому коефіцієнт абсолютної ліквідності значно нижче рекомендованого значення (0,2). У 2008 році в порівнянні з 2006/2007 рр.. він збільшився на 0,03 і 004 пункту і на 1 січня 2009 року склав 0,05.

Якщо порівняти цей показник з рекомендованим значенням 0,2, то можна побачити, що він нижче його на 0,195. Отже, активи унітарного підприємства не має в своєму розпорядженні тим необхідним мінімумом засобів, який дозволив би своєчасно погашати короткострокові платежі грошовими коштами. Коефіцієнт проміжної ліквідності в 2008р. в порівнянні з 2006/2007гг. збільшився на 0,18 і 0,13 пункту відповідно. Поточна ліквідність значно нижче рекомендованого значення (1,7) і оцінюється як низька. Зниження поточної ліквідності говорить про зниження межі безпеки унітарного підприємства «Мозирський молочні продукти» у разі виникнення непередбачених обставин. Таким чином, організацію можна визнати не платоспроможною і не ліквідною.

У ході вивчення фінансового стану важливе увага приділяється вивченню її фінансової незалежності, тобто ступеня захищеності інтересів кредиторів та інвесторів, що мають вкладення в організацію. Гарантом такого захисту виступають власні джерела фінансування, які є основою і забезпеченням для залучення коштів організації вивчені в таблиці 3.5.

Дані таблиці 3.5 показують наступне: зменшення коефіцієнта фінансової незалежності в 2008р. в порівнянні з 2006/2007гг. на 0,2 свідчить про зниження фінансової самостійності організації. Дані зміни були викликані збільшення частки позикових коштів у загальній структурі коштів організації.

Так, якщо на початок 2008 року частка позикових і залучених джерел фінансування у структурі пасиву балансу унітарного підприємства «Мозирський молочні продукти» становила 60,7%, то до кінця року він збільшився до 82,4%.

Таблиця 3.5 - Дані про показники фінансової незалежності унітарного підприємства «Мозирський молочні продукти» за 2006-2008 рр..

Показники

Роки

Відхилення (+.-), 2008р від

Темпи зростання (зниження),%

2008р. від


2006

200

20082006р.

2007р.

2006р

2005р

1. Валюта балансу, млн. р.. (Стор. 300 форми 1 або стор 600 форми 1)

19185

20726

25754

6569

5028

134,2

124,3

2. Власні джерела фінансування, млн. р.. (Стор. 490 форми 1 + стор. 640 форми 1)

6799

8127

4528

-2271

-3599

66,6

55,7

3. Позикові і залучені джерела фінансування, млн. р.. (Стор. стр.510 + 690 форми 1 - стор. 640 форми 1)

12380

12589

21226

8846

8637

171,5

168,6

4. Власні оборотні кошти, млн. р.. (Стор. 490 форми 1 + стор. 640 форми 1-стор. 190 форми 1)

-7233

-6916

-10441

-3208

-3525

144,4

151,0

5. Прострочені зобов'язання, млн. р.. (Розділ 6 і розділ 7 форми 5)

312

315

198

-114

-117

63,5

62,9

6. Оборотні активи, млн. р.. (Стор. 290 форми 1)

5147

5673

10785

5638

5112

209,5

190,1

7. Показники фінансової незалежності:
7.1. Коефіцієнт фінансової незалежності (стор.2: стор. 1)

0,35

0,39

0,18

-0,2

-0,27.2. Коефіцієнт забезпеченості фінансових зобов'язань активами (стор. 3: стор. 1)

0,65

0,61

0,82

-

-

-

-

7.3. Коефіцієнт фінансового левериджу (стор. 3: стор 2)

1,82

1,55

4,69

2,9

3,1

-

-

7.4. Коефіцієнт маневреності власних коштів (стор. 4: стор 2)

-1,06

-0,85

-2,31

-1,2

-1,5

-

-

7.5. Коефіцієнт забезпеченості власними коштами

(Ними (стор. 4: стор 6)

-1,41

-1,22

-0,97

0,4

0,3

-

-

7.6. Коефіцієнт забезпеченості прострочених зобов'язань активами (стор. 5: стор. 1)

0,02

0,02

0,01

-0,01

-0,01

-

-

Це відбулося через випередження темпом приросту суми позикових і залучених коштів у порівнянні зі збільшенням вартості активів організації в 2008р в порівнянні з 2006р. на 37,3% (171,5 - 134,2), а в порівнянні з 2007 р. на 44% (168,6 -124,3). Також слід зазначити несприятливе значення коефіцієнта забезпеченості фінансових зобов'язань активами, тому що і на початок і на кінець 2008 року його значення перевищує рекомендоване значення (0,85). Збільшення коефіцієнта співвідношення позикових і власних коштів або коефіцієнта фінансового левериджу підтверджує зниження платоспроможності аналізованої організації. Коефіцієнт маневреності і коефіцієнт забезпеченості власними обіговими коштами для даної організації розрахувати неможливо, тому що активи унітарного підприємства «Мозирський молочні продукти» сформовані виключно за рахунок позикових і залучених коштів. Таким чином, фінансова незалежність Унітарна підприємство «Мозирський молочні продукти» у 2008 році в порівнянні з минулим роком знизилася.

Ділова активність організації проявляється в позитивній динаміці її активів, доходів та прибутку. Показники ділової активності розраховані в таблиці 3.6.

Таблиця 3.6 - Дані про динаміку показників ділової активності унітарного підприємства «Мозирський молочні продукти» за 2006-2008 рр..

Показники

Роки

Відхилення (+.-), 2008р від

Темпи зростання

(Зниження),

% 2008р. від


2006

2007

20082006р.

2007р.

2006р

2006р

1. Середня вартість оборотних активів, млн. р.. (Середнє значення р. 290 форми 1)

4501,5

5410

8229

3728

2819

182,8

152,1

У тому числі:
1.1. Матеріальних оборотних активів, млн. р.. (Середнє значення рядків 210 і 220 форми 1)

2016

2671

3591

1575

920

178,1

134,4

1.2. Дебіторської заборгованості, млн. р.. (Середнє значення рядків 230 і 240 форми 1)

1893

2501

4120

2228

1619

217,7

164,7

2. Середня величина кредиторської заборгованості, млн. р.. (Середнє значення рядків 620 і 630 форми 1)

2189

3023

2939

750

-85

134,2

97,2

3. Виручка від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг, млн. р.. (Р. 030 форми 2)

28716

37293

53240

24524

15947

185,4

142,8

4. Собівартість реалізованих товарів, продукції, робіт, послуг, млн. р.. (Р. 030 форми 2)

29807

36242

56097

26290

19855

188,2

154,8

5. Оборотність в днях:
5.1. Оборотних активів (стор. 1 × 360: стор 3)

56,4

52,2

55,6

-0,8

3,4

-

-

5.2. Матеріальних оборотних активів (стор. 1.1 × 360: стор 4)

24,3

26,5

23,0

-1,3

-3,5

-

-

5.3. Дебіторської заборгованості (стор. 1.2 × 360: стор 3)

23,7

24,1

27,9

4,1

3,7

-

-

5.4. Кредиторської заборгованості (стор. 2 × 360: стор 4)

26,4

30,0

18,9

-7,6

-11,2

-

-

10. Тривалість операційного циклу (стор. 5.2 + р. 5.3)

48,1

50,7

50,9

2,8

0,2

-

-

На підставі даних таблиці 3.6 видно, що в 2007 році за ефективність використання ресурсів збільшилася тому оборотність оборотних активів збільшилася на 0,8 днів. У зв'язку з чим було додатково вивільнено коштів з обороту кошти на суму 82,8 млн. р.. (0,8 × 37293: 360).

У 2008р ситуація змінилася, на ефективність використання ресурсів знизилася, тому що оборотність оборотних активів сповільнилася на 3,4 дні. У зв'язку з чим були додатково залучені в оборот додаткові кошти, протягом року порушувалися терміни погашення зобов'язань організації, підвищилася потреба в залученні кредитів і позик. Сума додатково залучених в оборот коштів склала 502,8 млн. р.. (3,4 × 53240: 360). Термін погашення дебіторської заборгованості збільшився в 2008р в порівнянні з 2006/2007 рр.. на 4,1 і3, 7 дня, що послужило причиною відтоку грошових коштів з організації. Час перебування коштів у матеріальних оборотних активах знизилося в 2008р. в порівнянні з 2006/2007 рр.. на 1,3 і 3,5 дня відповідно. Термін погашення кредиторської заборгованості унітарного підприємства «Мозирський молочні продукти» перед кредиторами в 2008 в порівнянні з 2006/2007 рр.. знизився на 7,6 і 11,2 дня.

Час знаходження коштів у товарно-матеріальної і фінансової формі (запаси і витрати, податки за придбаним цінностям, готової продукції, товарах відвантажених, дебіторської заборгованості) в 2008р в порівнянні з 2006/2007гг. збільшився на 2,8 і 0,2 дня. У цілому можна судити про зниження ділової активності унітарного підприємства «Мозирський молочні продукти».

Рентабельність господарської діяльності поряд з показниками ділової активності розкриває ефективність (результативність) використовуваних активів. Розрахунки представимо в таблиці 3.7.

Як показують дані таблиці 3.7 збитковість діяльності унітарного підприємства «Мозирський молочні продукти» у 2008 році в порівнянні з 200/2007гг. знизилася підвищилася, що відбулося завдяки збільшенню в динаміці збитку від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг, а також збитку за звітний період.

Таблиця 3.7 - Дані про динаміку показників рентабельності діяльності унітарного підприємства «Мозирський молочні продукти»

Показники

Роки

Відхилення (+.-), 2008р від

Темпи зростання

(Зниження),

% 2008р. від


2006

2007

20082006р.

2007р.

2006р

2005р

1. Середня вартість активів, млн. р.. (Середнє значення по стор 300 форми 1)

17538

19956

23240

5702

3285

132,51

116,46

2. Виручка від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг, млн. р.. (Р. 030 форми 2)

28716

37293

53240

24524

15947

185,40

142,76

3. Повна собівартість реалізованих товарів, продукції, робіт, послуг, млн. р.. (Р. 030 форми 2 + р. 040 форми 2 + р. 050 форми 2)

29807

36242

56097

26290

19855

188,20

154,78

4. Прибуток (збиток) від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг, млн. р.. (Стор. 060 форми 2)

-1091

1051

-2857

-1766

-3908

261,87

-271,84

5. Прибуток (збиток), млн. р.. (Ряд. 200 форми 2)

-1380

802

-3379

-1999

-4181

244,86

-421,32

6. Показники рентабельності (збитковості),%
6.1. Рентабельність (збитковість) продажів (стор. 4: стор 2 × 100)

-3,80

2,82

-5,37

-1,6

-8,2

-

-

6.2. Рентабельність (збитковість) витрат (стор. 4: стор 3 × 100)

-3,66

2,90

-5,09

-1,4

-8,0

-

-

6.3. Рентабельність (збитковість) активів (стор. 5: стор 1 × 100)

-7,87

4,02

-14,54

-6,7

-18,6

-

-

У цілому ефективність господарювання унітарного підприємства «Мозирський молочні продукти» за 2008 рік погіршилася, але безнадійним його положення назвати не можна.

З метою підвищення фінансової стійкості організації та недопущення подальшого погіршення її фінансового стану керівництву досліджуваної організації слід - виявляти внутрішні резерви прибутковості та досягнення беззбиткової роботи за рахунок скорочення втрат і раціонального використання ресурсів, недопущення збитків по всіх видах діяльності і зниження собівартості продукції, операційних і позареалізаційних витрат .

Бухгалтерський облік на підприємства «Мозирський молочні продукти" ведеться у власній бухгалтерії. Штат бухгалтерії включає головного бухгалтера, заступника головного бухгалтера, бухгалтерів. Керівництво бухгалтерським обліком підприємства «Мозирський молочні продукти» здійснюється головним бухгалтером. Вказівки і розпорядження головного бухгалтера з питань дотримання правил ведення обліку, оформлення та подання для обліку необхідних документів та відомостей є обов'язковими для всіх працівників бухгалтерії підприємства «Мозирський молочні продукти». Організація бухгалтерського обліку підприємства «Мозирський молочні продукти» будується на загальних принципах, основними з яких є:

-Ведення бухгалтерського обліку з моменту створення організації до його реорганізації або ліквідації в порядку, встановленому законодавством Республіки Білорусь;

- Державне регулювання бухгалтерського обліку та звітності;

-Формування повної і достовірної інформації про діяльність підприємства «Мозирський молочні продукти», його майновий стан, отримані доходи та понесені витрати;

-Систематизація, групування отриманої інформації і відображення її методом подвійного запису.

Бухгалтерський облік ведеться відповідно до закон Республіки Білорусь «Про бухгалтерський облік і звітності», затв. постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 29 грудня 2008 р. № 449-2, по робочому плану рахунків (субрахунків), розробленим на основі Типового плану рахунків бухгалтерського обліку, затвердженого Постановою Міністерства фінансів Республіки Білорусь від 30 травня 2003 р. № 89 «Про затвердження Типового плану рахунків бухгалтерського обліку »та Інструкції щодо його застосування, з урахуванням галузевих та інших особливостей господарської діяльності суб'єкта господарювання.

Відображення в обліку майна, зобов'язань і господарських операцій здійснюється в білоруських рублях. Документування майна, зобов'язань і господарських операцій, ведення регістрів бухгалтерського обліку та складання бухгалтерської звітності здійснюються російською мовою.

Усі види оперативного обліку та контроль внутрішньовиробничої, господарської діяльності та збереження довіреного майна забезпечують керівників структурних підрозділів підприємства «Мозирський молочні продукти».

З метою забезпечення контролю за збереженням матеріальних і грошових коштів підприємства «Мозирський молочні продукти» шляхом зіставлення їх фактичної наявності з даними бухгалтерського обліку проводяться періодичні інвентаризації активів і пасивів балансу.

Звітним періодом для відображення в матеріальних, виробничих звітах руху сировини, матеріалів, напівфабрикатів, виконання робіт, надання послуг рахується з 1-го по 31-е число звітного місяця.

Операції з обліку основних засобів оформлюються з урахуванням вимог інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів, затв. постановою Міністерства фінансів Республіки Білорусь від 12 грудня 2001 р. № 118 (зі змінами та доповненнями від 29 грудня 2007 р. № 207). Амортизація основних засобів і нематеріальних активів нараховується лінійним способом відповідно до положення про порядок нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів, затв. постановою Міністерства економіки, Міністерства фінансів, Міністерства статистики та аналізу, Міністерства будівництва та архітектури Республіки Білорусь від 23 листопада 2001р. № 187/110/96/18 (зі змінами та доповненнями від 10 грудня 2007 р. № 216/185/441/29).

Рух сировини, матеріалів, палива, запасних частин, інвентарю та господарського приладдя, тари та інших цінностей враховується в бухгалтерському обліку за фактичною собівартістю їх придбання. При цьому бухгалтер керується вимогами інструкції про порядок бухгалтерського обліку матеріалів, затв. постановою Міністерства фінансів та Міністерства економіки Республіки Білорусь від 17 липня 2007 р. № 114.

Вартість витрачених сировини і допоміжних матеріалів відноситься на витрати виробництва за ціною, що склалася їх придбання виходячи з правила: «остання партія на прихід - перша в розхід» за методом ФІФО.

Витрати обігу розподіляються на реалізовані товари і на товари, що залишилися не реалізованими на кінець місяця, пропорційно вартості товарів за продажними цепам з урахуванням ПДВ. Згідно з методичними вказівки по складу і обліку витрат обігу (виробництва), фінансових результатів діяльності організацій торгівлі та громадського харчування, затверджені наказом Мінторгу Республіки Білорусь від 20.09.2002 № 86.

Резерв на ремонт орендованих основних засобів, що беруть участь у підприємницькій діяльності, не формується.

Витрати на ремонт основних виробничих засобів включаються до собівартості продукції (робіт, послуг) за відповідними елементами витрат (матеріальним витратам; витрат на оплату праці та іншим) у міру здійснення фактичних витрат. Згідно з коментарями до рахунку 96 «Резерви майбутніх витрат» Інструкції № 89.

Загальновиробничі витрати обліковуються на рахунку 25 «Загальновиробничі витрати» та щомісяця списуються на рахунок 20 «Основне виробництво». Згідно з інструкцією з бухгалтерського обліку «Витрати організації», затвердженої постановою Мінфіну РБ від 26.12.2003 № 182, коментар до рахунку 25 «Загальновиробничі витрати» Інструкції № 89.

Загальногосподарські витрати враховуються на рахунку 26 «Загальногосподарські витрати» та щомісяця списуються на рахунок 20 «Основне виробництво». Керуються: п. 6 Інструкції № 182, коментар до рахунку 26 «Загальногосподарські витрати» Інструкції № 89.

Витрати допоміжних виробництв обліковуються на рахунку 23 «Допоміжні виробництва» та щомісяця списуються на рахунок 20 «Основне виробництво». Згідно: п. 6 Інструкції № 182, коментар до рахунку 26 «Загальногосподарські витрати» Інструкції № 89. 2.15.Учет товарів.

Готова і відвантажена продукція (послуги, роботи) оцінюються в обліку і балансі за фактичною виробничою собівартістю.

Виручку від реалізації продукції (робіт, послуг) на суспільстві відображають по мірі відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг), основних засобів, інших активів і пред'явлення покупцю (замовнику) розрахункових документів.

Згідно облікової політики, розробленої відповідно до інструкції з бухгалтерського обліку «Облікова політика організації», затв. постановою Міністерства фінансів Республіки Білорусь від 17 квітня 2002 р. № 62 (зі змінами та доповненнями від 26 травня 2008 р. № 85), інвентаризації проводяться: перед складанням річного балансу, але не пізніше 1 грудня поточного року; при зміні матеріально-відповідальної особи ; при встановленні фактів крадіжок або зловживань, а також при псуванні матеріальних цінностей.

Результати інвентаризації відповідно до інструкції по інвентаризації активів і зобов'язань, затв. постановою Міністерства фінансів Республіки Білорусь № 180 від 30.11.2007 р. оформляються бухгалтерськими документами, засвідченими підписами осіб, які проводили інвентаризацію. Виявлені при інвентаризації надлишки майна підлягають оприбуткуванню і зараховуються на позареалізаційні доходи відповідно до загальновстановленими правилами. Вартість нестач, псування і інший втрати майна в межах норм відноситься на витрати виробництва, а понад норми - на винних осіб. Бухгалтерський облік суспільстві ведеться з дотриманням вимог облікової політики підприємства «Мозирський молочні продукти» за встановленим єдиним робочим планом рахунків для ведення бухгалтерського обліку.

4. Ревізія витрат на виробництво: сучасна методика напрямки вдосконалення

4.1 Бухгалтерський облік як основне джерело інформації для ревізії витрат на виробництво

Інформаційне забезпечення ревізії - це цілеспрямована робота по збору інформації, її реєстрації, передачі, оброблення, узагальнення, збереження та використання. Для отримання доказів використовуються як матеріальні, так і нематеріальні джерела. Вони повинні відповідати таким вимогам, як достовірність, актуальність, точність, своєчасність, повнота, економічність і доцільність.

Сукупність документів, регістрів, звітів, на підставі яких встановлюється законність, доцільність і достовірність здійснених фінансово-господарських операцій, а також в якості джерел інформації при ревізії витрат на виробництво використовуються первинні та зведені документи, облікові регістри, бухгалтерська (фінансова) звітність, наведені в таблиці 4.1.

Перевірка правильності складання облікових регістрів здійснюється для встановлення тотожностей як між обліковими регістрами, так і із записами в Головній книзі. Важливо встановити, чи забезпечує сукупність облікових регістрів повноту і правильність відображення господарських операцій і операцій підприємства; достатньо вони наочні, чи мають необхідної інформаційної ємністю, чи придатні для складання звітності та проведення економічного аналізу.

Таблиця 4.1 - Форми документів, регістрів для обліку витрат на виробництво в унітарному підприємстві «Мозирський молочні продукти»

Форми обліку

Первинні документи

Зведені документи

Облікові регістри і форми звітності

Журнально-ордерна

Фактичні калькуляції на випущену продукцію,

Первинні документи по рахунках обліку виробничих витрат: 20,23,25,26,44

Зведені звіти та відомості:

-Матеріальні звіти по приходу, витраті матеріальних цінностей:

-Реєстр прибуткових документів з додатками на отримані ТМЦ від постачальників;

-Реєстр видаткових документів на відпуск ТМЦ, що відпускаються на сторону з додатками

-Реєстр видаткових документів на відпуск ТМЦ, що відпускаються іншим підзвітним особам з додатками

-Реєстр прибуткових документів з додатками (ТТН-1, ТН-2) на отриману поворотну тару від покупців.

-Реєстр з додатком подорожніх листів за кожен день

звіт з обліку витрати палива за дорожніми листами

-Реєстр видаткових документів на відпуск готової продукції, що відпускається на сторону

- Реєстр прибуткових документів на склад готової продукції

-Журнали - ордера № 10,12,

-Глинна книга по рахунках 20,23,25,26,44,

-Бухгалтерська фінансова набряклість,

-Статистичні звіти за учеу витрат.

Журнально-ордерна


-Звіт по руху готової продукції

авансові звіти тощо.

реєстр з відомостями на утримання із заробітної плати по отговаріванію в торгових точках заводу

Лікарняні листи про тимчасову непрацездатність

Зведена відомість про нараховану заробітну плату

Зведені звіти по торгових точках підприємства

Акти виконаних робіт, наданих послуг, рахунок-фактури з ПДВ і т.д.


Перевірка первинних і зведених документів дозволяє встановлювати повноту обліку, точність записів, вірність вартісних оцінок. Достовірність, дотримання меж облікового періоду, правильність відображення витрат на виробництво продукції, правильність відображення вартісних оцінок сировини і матеріалів, обліку прямих та непрямих витрат, відкритість відомостей, відповідність показників у різних примірниках одних і тих самих документів, відсутність дозволів посадових осіб на здійснення операцій і багато іншого.

Знання нормативних актів є невід'ємною частиною будь-якої перевірки. Дуже важливо знати, коли вступають в юридичну силу ті чи інші документи. Закони Республіки Білорусь підлягають негайному опублікуванню після їх підписання і набирають чинності через десять днів після опублікування. При цьому десятиденний строк обчислюється з дня наступного за днем опублікування. Датою офіційного опублікування вважається дата виходу в світ офіційного видання. Державна реєстрація нормативних актів міністерств, держкомітетів і відомств проводитися Міністерством юстиції. На документі вказуються номер та дата реєстрації. Вони вступають в силу з дня їх держреєстрації. При проведенні ревізії витрат на виробництво операцій ревізор керується наступними основними нормативними актами (табл. 4.2).

Таблиця 4.2 - Нормативно-правові акти, що регламентують проведення ревізії (перевірки) витрат на виробництво

Нормативний документ

Опис

Про бухгалтерський облік та звітності: закон Респ. Білорусь від 18 жовт. 1994 р., № 3321 - XII (в ред. Закону від 26 груд. 2007 р., № 302-З)

Методика ведення бухгалтерського обліку, яким керуються всі організації Республіки Білорусь, незалежно від форм власності.

Положення з бухгалтерського обліку "Облікова політика організації": Затв. постановою Міністерства фінансів Республіки Білорусь від 17 квітня. 2002 р., № 62;

Розробка та затвердження облікової політики, обов'язкове для всіх організацій Республіки Білорусь. У ній вказується Медока ведення бухгалтерського обліку.

Інструкція «Про порядок організації і проведення перевірок (ревізій) фінансово-господарської діяльності організацій, Міністерства промисловості Республіки Білорусь» затв. Постанова Міністерства промисловості Республіки Білорусь від 22.04.2008 № 11;

Інструкція з інвентаризації активів і зобов'язань: затв. постановою Міністерства фінансів Респ. Білорусь від 30 лист. 2007 р., № 180.

Методика ведення бухгалтерського обліку, доходів і витрат за яким керуються всі організації Республіки Білорусь, незалежно від форм власності.

Основні положення по складу витрат, що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг): лист М-ва економіки., М-ва фінансів, М-ва статистики та аналізу, М-ва праці та соц. захисту Респ. Білорусь від 30 січня. 1998 р., № 19-12/397/01-21/8/3/03 -02-07/300 (у ред.пісьма М-ва економіки., М-ва фінансів, М-ва статистики та аналізу, М -ва праці та соц. захисту Респ. Білорусь від 7 червня 2005 р., № 104/72/43/65). і т.д.

Методика обліку витрат і калькулювання собівартості випасає продукції

На підприємстві «Мозирський молочні продукти» при здійсненні ревізії витрат на виробництво використовується всіма вищезазначеними нормативними документами. Знання нормативних актів є невід'ємною частиною будь-якої перевірки.

На підприємстві «Мозирський молочні продукти» контроль за обліком витрат здійснює контрольно-ревізійне управління при Гомельському облвиконкомі. Остання комплексна документальна ревізія на унітарне підприємство «Мозирський молочні продукти» проводилася за період з 09.09.2005 року по 31.10.2007 року, згідно припису Управління переробної промисловості Комітету з сільського господарства Гомельського облвиконкому.

Ревізор спочатку вивчає всі документи, пов'язані з унітарному підприємству «Мозирський молочні продукти» а саме: звітність; акти попередньої ревізії; накази і вказівки вищестоящих організацій, а також з актами раніше проведених ревізій і перевірок.

Успішне проведення ревізій та перевірок діяльності суб'єктів господарювання заздрості від багатьох факторів, насамперед від професійної етики ревізора.

Контроль здійснюється шляхом вивчення діючої системи обліку, контролю і аналізу в перевіреній організації. При проведенні ревізії витрат на виробництво продукції на унітарному підприємстві «Мозирський молочні продукти» ревізори використовували:

Документальний контроль який спрямований на встановлення достовірності і законності здійснюваних операцій за даними первинного обліку, зведеної документації, вчених регістрів, звітності т т.д.

Фактичний контроль полягає у встановленні фактичного стану шляхом перерахунку, обміру, зважування і т.д.

Відповідно до Закону Республіки Білорусь «Про бухгалтерський облік та звітності» методика бухгалтерського обліку представляє собою сукупність методів, прийомів і способів, які забезпечують вирішення завдань бухгалтерського обліку, що і є обліковою політикою суб'єкта господарювання. Об'єкти ревізії витрат на виробництво представимо на рис.4.1.

Рис. 4.1. Об'єкти ревізії витрат

Таким чином, слід відзначити, проведення контрольно-ревізійної роботи - це послідовний процес, який починається з підготовки до проведення і закінчується перевіркою усунення порушень і недоліків, виявлених під час попередньої ревізії.

Ревізія проводиться на підставі різних нормативних документів. Ця юридична перевірка, вона має на меті визначити відповідність відображених у документах господарських операцій чинному законодавству.

Господарську операцію можна вважати законною, якщо її зміст не суперечить чинним законам, постановам, нормативним актам. Порівнявши суть господарських операцій з законами і нормативними актами, ревізор виявляє причини їх порушення і винних осіб.

4.2 Ревізія стану обліку витрат, якість первинних і зведених документів і регістрів організації

4.2.1 Методика ревізії прямих витрат

Далі розглянемо, як проводилася ревізія обліку витрат на виробництво унітарного підприємства «Мозирський молочні продукти».

На першому етапі ревізії ревізор складає план проведення ревізії обліку витрат.

Ревізія витрат основного виробництва починається з розгляду звітних даних, наведених в:

-Квартальному чи річному додатку до звітності про виконання плану собівартості продукції (робіт, послуг),

- Звіті про фактичну собівартість випущеної продукції (виконаних робіт, наданих послуг) по калькуляційних статтях і витратах на виробництво за економічними елементами.

На унітарному підприємстві «Мозирський молочні продукти» собівартість наприклад складається з наступних статей витрат представимо на рис. 4.2.

Найбільшу питому вагу в структурі собівартості виробленої продукції в унітарному підприємстві «Мозирський молочні продукти» займають матеріальні витрати, тому їх перевірці ревізор приділяє особливу увагу.

Рис. 4.2 Калькуляція собівартості продукції

На першому етапі ревізії матеріальних витрат ревізор збирає докази достовірності облікових даних. Для цього ревізор складає допоміжну таблицю 4.3.

Таблиця 4.3. - План завдання по контролю матеріальних витрат по виробництву продукції унітарного підприємства «Мозирський молочні продукти»

Питання, що включаються до плану завдання

Джерела інформації

Вид процедур

Обсяг роботи

Перевірка наявності основних та інших основних матеріалів у виробництві

Регістри бухгалтерського обліку

Перерахунок

Організаційна вибірка

Відповідність відпустки основних та інших матеріалів:

встановлення норм;

виробничої програми

Виробнича програма, накладні на відпуск матеріалів, виробничі звіти

Аналіз потреби основної сировини і матеріалів за нормами

Перевіряються всі змінні виробничі звіти

Визначення правильності оцінки матеріалів, списаних на виробництво

Змінно-виробничі звіти

Аналітичні процедури, перерахунок

Обмежена вибірка

Перевірка правильності розподілу фактичних витрат палива за видами готової продукції

Розрахунки розподілу, змінні виробничі звіти

Аналітичні процедури, перерахунок

За ревізується період

Перевірка правильності розподілу транспортних витрат

Розрахунок розподілу, регістри, бухгалтерського обліку

Аналітичні процедури, перерахунок

За ревізується період

Перевірка правильності списання витрат сировини і матеріалів відповідно з виходом готової продукції (за видами продукції)

Відомість витрати сировини для виробництва продукції і виходу готової продукції

Простежування і перерахунок

Обмежена вибірка

Перевірка заміни матеріалів і її вплив на собівартість готової продукції

Накладні на відпуск матеріалів, рецептура

Аналітичні процедури, перерахунок

Всі нагоди заміни

Перевірка якості обробки змінних виробничих звітів, правильності складання кореспонденції рахунків

Змінні виробничі звіти, регістри бухгалтерського обліку, Головна книга

Простежування, перерахунок, підтвердження

Обмежена вибірка

При перевірки відпустки матеріалів ревізор звертає увагу на порядок зберігання сировини і матеріалів. А при відпуску матеріалів ревізор перевіряє чи дотримується ліміт на відпуск сировини і матеріалів і чи правильно він розрахований з урахуванням технологічних процесів.

Для контролю достовірності даних використання сировини і матеріалів ревізор вивчає кожен випадок розбіжності між даними обліку складу про відпустку сировини і матеріалів з ​​виробничими звітами, аналізує рух матеріальних цінностей по складу на момент їх відпуску. Причинами розбіжності можуть бути: (завищення норм списання сировини і матеріалів на виробництво; втрата документів; втрата документів; умисне відображення документів в іншому звітному місяці; пересортиця та відпуск матеріалів).

Важливе значення має перевірка правильності вказівки якісних показників відпускаються у виробництво товарно-матеріальних цінностей. Вони впливають на собівартість готових виробів. Для контролю за утворенням матеріальних витрат ревізор вивчає якісні показники в журналах перевірки якості сировини, прибуткових документах постачальників, накладних і лімітно-забірних відомостях. Контроль за використанням матеріалів у виробництві здійснюється спільно з працівниками лабораторії, які за підсумками перевірки складають довідки про дотримання норм витрат сировини і матеріалів.

Обгрунтованість встановлених норм витрати сировини і матеріалів ревізор встановлює за допомогою проведення контрольного запуску сировини і матеріалів у виробництво. Для цього проводиться контрольний запуск сировини та інших матеріалів у виробництво.

При виявленні відхилень фактичних витрат матеріалів від встановлених норм визначаються причини і винуватці. На наступному етапі перевірки ревізор вивчає діючу методику оцінки матеріальних витрат.

Для цього вибірково перевіряється списуються чи матеріали на виробництво продукції за обраним відповідно до облікової політики методом оцінки матеріальних цінностей і чи були допущені відхилення в їх вартості.

Далі ревізор контролює правильність віднесення вартості витрачених палива та електроенергії на витрати виробництва. Підставою для списання на витрати витраченого палива є змінні виробничі звіти. При перевірці ревізор звертає увагу на встановлені норми витрати палива та електроенергії. Для цього ревізор складає допоміжну таблицю (табл. 4.4).

Таблиця 4.4 - Перевірка правильності розподілу витрат палива на виготовлення продукції унітарному підприємстві «Мозирський молочні продукти»

Найменування

вироби

Виробництво готової продукції

Витрата по нормі, ум.од.

Фактичні витрати палива за даними бухобліку

Відхилення (+,-)на 1 т

на весь обсяг

у% до загального обсягу

за обліковими цінами

ТР

всього

за обліковими цінами

ТР

всього

Масло тваринне, т

455,0

30

450

6,6

438

-

438

438

-

438

У вартість палива, що списується на витрати виробництва в бухгалтерії унітарного підприємства «Мозирський молочні продукти» включають транспортні витрати, які розподіляються виходячи з величини цих витрат на одиницю продукції. Потім ревізор приступає до перевірки правильності нарахування заробітної плати. Перевіряється наявність і достовірність первинних документів з нарахування заробітної плати, правильність їх заповнення, відповідність вимогам нормативних документів. З'ясовується чи немає разі включення до табель обліку робочого часу вигаданих осіб, приписок невиконаних робіт.

Перевірка правильності нарахування оплати праці в унітарного підприємства «Мозирський молочні продукти» проводиться окремо по працівникам з почасовою і відрядною оплатою праці. При погодинній оплаті праці ревізор перевіряє правильність застосування тарифних ставок чи умов контракту, а при відрядній-виконання якісних і кількісних показників роботи. Для цього ревізор складає допоміжну відомість (табл. 4.5).

Таблиця 4.5 - Узагальнення результатів перевірки нарахування оплати праці унітарного підприємства «Мозирський молочні продукти» за 2007р

п / п

П.І.Б.

Табельний номер

Найменування і номер документа

Місяць

Код оплати

Нараховано за даними

Відхилення (+,-)підприємства

ревізора


1

Сорока М.І.

369

Відомість нарахувань по табельною номерами

11

101

317454

317454


2

Шутика Л.В.

348


11

101

424901

424901


3

Касьянова Н.О.

454


11

101

382056

682056


Ревізія правильності нарахування амортизації основних средсво та обгрунтованості включення до складу витрат основного виробництва складається з наступних етапів:

перевірка дотримання положень облікової політики організації з амортизації основних засобів;

перевірка правильності віднесення об'єктів амортизаційних відрахувань до тієї чи іншої групи основних засобів;

перевірка розрахунків сум щомісячних амортизаційних відрахувань; перевірка своєчасності і правильності їх відображення в обліку.

Для цього ревізор складає допоміжну відомість (табл. 4.6).

Таблиця 4.6 - Узагальнення результатів перевірки нарахування амортизації основних засобів у унітарного підприємства «Мозирський молочні продукти» за 2006р

Об'єкт основних засобів

Сума амортизації за місяць


За відомості нарахування амортизації

За розрахунком ревізора

Відхилення

(+,-)


Балансова вартість, тис. грн.

Норма амортизації,%

Місячна сума амортизації, тис. грн.Виробнича лінія з випуску молочної продукції

30689500

10,0

757450

757450

-

На закінчення можна сказати, що в основному розбіжностей з обліку прямих витрат на виробництво з бухгалтерським обліком у унітарного підприємства «Мозирський молочні продукти» не встановлено. Проте є низка зауважень з розподілу транспортних витрат. За даними перевірки складено проміжний акт.

4.2.2 Методика ревізії непрямих витрат

На рівень собівартості виробництва продукції на унітарній підприємства «Мозирський молочні продукти» впливає також величина загальновиробничих і загальногосподарських витрат. Їх величину встановлює ревізор за даними аналітичного обліку за рахунками 25 «Загальновиробничі витрати» та 26 «Загальногосподарські витрати».

Витрачання коштів на утримання апарату управління досліджуваного підприємства контролюється за даними звітності постатейного обліку витрат по рахунках 25 «Загальновиробничі витрати» та 26 «Загальногосподарські витрати». Ревізор перевіряє стан аналітичного обліку по цих рахунках, де витрати на утримання апарату управління повинні бути виділені в окремі групи стосовно до статей кошторису та показниками звітності.

За даними регістрів аналітичного обліку витрат майбутніх періодів ревізор перевіряє правильність включення їх до складу витрат на підготовку і освоєння виробництва нових видів продукції. Достовірність звітних показників собівартості багато в чому залежить від застосовуваних способів розподілу витрат на обслуговування виробництва і управління між окремими видами продукції (робіт, послуг).

У бухгалтерії унітарного підприємства загальновиробничі витрати розподіляють між видами продукції, що випускається продукції за обсягом виготовленої продукції.

Розподіл загальногосподарські витрати провадиться пропорційно основної заробітної плати виробничих робітників.

При перевірці правильності розподілу загальновиробничі і загальногосподарських витрат ревізором складається допоміжна відомість (табл. 4.7).

Таблиця 4.7 - Відомість перевірки правильності розподілу загальногосподарських і загальновиробничих витрат унітарному підприємстві «Мозирський молочні продукти»

Об'єкт

калькулювання

ОПР, млн.руб.

ВОХР, млн.с.руб.


За відомості розподілу

За розрахунком ревізора

Відхилення (+,-)

За відомості розподілу

За розрахунком ревізора

Відхилення (+,-)


1680

1680


1846

1846


На закінчення можна сказати, що в основному розбіжностей з обліку загальногосподарських і загальновиробничих витрат з бухгалтерським обліком у унітарного підприємства «Мозирський молочні продукти» не встановлено. Проте є низка зауважень з розподілу транспортних витрат. За даними перевірки складено проміжний акт.

4.2.3 Ревізія правильності обчислення собівартості продукції

При перевірці правильності обчислення собівартості і списання калькуляційних різниць ревізор вивчає калькуляційні розрахунки та відомості на списання калькуляційних різниць між фактичною і плановою собівартістю продукції (робіт, послуг). При цьому він зобов'язаний встановити, чи не допущено зниження собівартості продукції звітного року за рахунок збільшення собівартості робіт незавершеного виробництва і собівартості реалізованої продукції за рахунок збільшення собівартості перехідних запасів. Для цього ревізором перевіряється реальність і документальна обгрунтованість бухгалтерських записів за грудень за відповідними рахунками. Ревізору важливо встановити правильність обліку витрат за окремими видами продукцій, видами виробництв і робіт. Ревізор перевіряє достовірність звітних даних за фактичною собівартістю окремих видів продукції.

Так як час первинного споживання виробничих ресурсів і час випуску продукції не збігаються, необхідно перевірити, в якому періоді включена до собівартості продукція, роботи та послуги, вироблені на підприємстві. Слід пам'ятати, що витрати на виробництво продукції повинні включатися в собівартість продукцій того періоду, до якого вони належать, незалежно від попередньої і наступної їх оплати. Тому важливо розмежувати витрати з часу їх виробництва та визначити, які з них входять в випущену продукцію звітного періоду, а які слід відносити до резервів або витрат майбутніх періодів. Для цього ревізор уважно вивчає записи за рахунками 97 "Витрати майбутніх періодів", 96 "Резерви майбутніх витрат".

При перевірці правильності обліку витрат, врахованих на рахунку 97 "Витрати майбутніх періодів", слід керуватися обліковою політикою підприємства. Звертається увага на правильність списання з цього рахунку витрат на оренду приміщень, будівель, майна, а також витрат на ремонт основних засобів, ревізори вивчають записи в статистичної та бухгалтерської звітності за собівартістю продукції. Дані звітності зіставляються з регістрами бухгалтерського обліку, виробничими звітами, виправдувальними первинними документами.

Ревізором також уважно вивчаються витрати, що підлягають розподілу. При цьому перевіряється правильність їх розподілу як за часом включення у витрати, так і по об'єктах калькуляцій і обліку. При перевірці правильності обчислення собівартості аналізуються основні фактори, що впливають на економію чи перевитрату коштів по кожній статті витрат. Важливою ділянкою роботи ревізора є перевірка правильності обчислення калькуляційних різниць за всіма видами продукцій. При цьому складається допоміжна відомість (табл. 4.8).

Таблиця 4.8 - Відомість перевірки правильності обчислення калькуляційних різниць на одиницю продукції, на всю продукцію, за 2007р. млн.р.

Вид продукції

Планова

собівартість

Фактична

собівартість

Калькуляційна різниця
за розрахунками

ревізора

за відомістю на списання

відхилення, + (-)

Сир ваговій 9% жирності

290

291

+1

+1

-

Молоко сухе незбиране

80

82

+2

+2

-

Сметана

6050

6055

+5

+5

-

Сир ваговій напівжирний

680

685

+5

+5

-

Молоко в поліетиленовому пакетиках жирністю 3,2%

5050

5053

+3

+3

-

Масло тваринне

1910

1911

+1

+1

-

Сир жирний

270

274

+4

+4

-

Казеїн

2380

2382

+2

+2

-

Інтенсифікація виробництва проявляється у зниженні собівартості продукції. Однією з основних завдань ревізії є перевірка виконання планових завдань по зниженню собівартості продукції (робіт, послуг).

Ревізується період, як правило, не збігається з календарним роком, тому при аудиті виникає необхідність здійснювати перевірку виконання плану за собівартістю продукції роздільно за періоди попереднього і поточного років, що входять до ревізується період. Наприклад, перевірка проводиться за період з 1 жовтня попереднього року до 1 жовтня поточного року. У цьому разі за даними звітності окремо перевіряють виконання плану по собівартості продукції за IV квартал попереднього року і 9 місяців поточного року.

Ревізор до моменту перевірки виконання плану по собівартості товарної продукції в своєму розпорядженні даних результатів ревізії правильності визначення і списання на витрати виробництва матеріальних цінностей (у розрізі місць витрат і центрів відповідальності за кількістю і вартістю; за нормами, відхилень від норм і змінам норм; з причин виникнення перевитрати та досягнення економії), витрат праці і відрахувань на соціальне страхування; нарахувань амортизації основних засобів, утворення резервів майбутніх витрат і платежів, віднесення витрат на витрати майбутніх періодів і їх списання до інших недоліків і операціями, що дозволяє більш обгрунтована підійти до оцінки виконання плану по собівартості товарної продукції і вироблення пропозицій щодо мобілізації внутрішніх резервів зниження собівартості продукції.

При оцінці виконання плану по собівартості товарної продукції (робіт, послуг) слід мати на увазі, що підприємства іноді отримують економію, яку не дозволяється відносити до їхніх заслуг. Вона може виникнути, наприклад, в результаті зміни номенклатури і асортименту продукції в порівнянні з планом. Така економія не приймається до уваги при оцінці виконання плану собівартості товарної продукції. Якщо ж зміна планової структури продукції викличе збільшення витрат, то воно вважається невиправданим і погашається економією / отриманої за рахунок інших факторів.

При оцінці виконання плану по собівартості товарної продукції (робіт, послуг) не враховується економія, не пов'язана з реальним зниженням матеріальних, трудових та інших витрат на виробництво і обумовлена ​​невиконанням передбачених планом заходів з розвитку та вдосконалення виробництва (завдань по введенню в дію і освоєння нових виробничих потужностей - у випадках, коли планами передбачалися підвищені витрати на період їх освоєння; заходів щодо підвищення якості продукції, якщо при цьому ціни на продукцію не диференційовані в залежності від рівня її якості; заходів щодо комплексного використання природної сировини, а також з порушеннями правил, регулюючих виробничу діяльність підприємств (правил технічної експлуатації, охорони навколишнього середовища тощо). Конкретний перелік факторів економії, не обліковується при оцінці виконання плану по собівартості продукції, і порядок її обчислення встановлюються міністерством для кожної галузі (підгалузі) окремо з урахуванням умов діяльності .

Зазначені види економії (не враховуються при оцінці виконання плану по собівартості товарної продукції) наводяться у звітності. Тому ревізор перевіряє правильність відображених у витратах сум на зазначені цілі.

На відхилення фактичних витрат від планових впливають (і не залежать від діяльності підприємства) такі фактори, як зміна цін на сировину, матеріали, паливо, покупні напівфабрикати, тарифів на електричну та теплову енергію та вантажні перевезення, оптових цін на товарну продукцію.

Найважливішим чинником є зниження (збільшення) собівартості продукції, визначається сумарно, а потім уточнюється за доданком (в розрізі калькуляційних статей та елементів витрат на виробництво, виробничої собівартості та невиробничих витрат, прямих витрат на 1 карбованець товарної продукції).

До оцінки рівня виконання плану по собівартості товарної продукції ревізор з даними перевірки достовірності звітних даних про обсяг товарної продукції і витрат на її виробництво повинен переконатися, що приписок до обсягу продукції і порушень правил віднесення на витрати виробництва певних елементів витрат підприємство не допустило: У разі виявлення порушень слід в установленому порядку домогтися внесення відповідних змін до звітності і лише після цього приступити до оцінки виконання плану по граничного рівня витрат. Одночасно слід врахувати, що на виконання плану по собівартості товарної продукції не повинна впливати методика ціноутворення продукції, і, зокрема, надбавки до оптових цін. З цією метою в звітності по собівартості обсяг товарної продукції показується за оптовими цінами без надбавок за високу якість та без зменшення оптових цін на суму знижок по продукції, що підлягає зняттю з виробництва та ін

Згідно з прийнятою методикою при оцінці виконання плану по собівартості товарної продукції встановлюють такі фактори, що впливають на зміну їх рівня: зміна планової структури і асортименту товарної продукції; зниження або підвищення собівартості товарної продукції; зміна цін на матеріальні ресурси і тарифів на енергію та вантажні перевезення; зміна оптових цін підприємства на товарну продукцію.

При проведенні перевірки виконання плану по зниженню собівартості продукції ревізор необхідно перевірити правильність віднесення на витрати виробництва сум по статтях і елементам. Наприклад, за статтею "Сировина і матеріали" необхідно перевірити спочатку повноту відпуску сировини (матеріалів) у виробництво, а потім провести перевірку реальності сум за статтею. При цьому ревізором складаються допоміжні відомості (табл. 4.9, 4.10).

Таблиця 4.9 - Відомість перевірки повноти відпуску сировини у виробництво

Дата

За накладними, т

По виробничому звіту майстра, т

Відхилення, + (-)

1. 12.2007 року

1,5

1,5

-

2.13.2007 року и.т.д

1,6

1, 5

-0,1

Таблиця 4.10-Відомість перевірки правильності сум за статтею "Сировина і матеріали"

Місяць

По виробничому звіту майстра, т

За звітній калькуляції собівартості, т

Відхилення, + (-)

Січень Лютий

185

185

-

Таким чином, при перевірці витрат на виробництво ревізор прийшов до висновку (Додаток):

У результаті перевірки встановлено, що за 2006 рік вироблення цільномолочної продукції склала 28882 тонни, що відповідає в групі по застосуванню гранично-допустимих втрат сировини згідно з наказом Держагропрому № 1025 від 31 грудня 1987 року.

Для масла вершкового селянського, що виробляється методом безперервного збивання використовуються нормативи втрат згідно з наказом № 553 від 30 вересня 1986 року.

При вибірковій ревізії (березень, червень 2007 року) нормативної бази перевищень проти встановлених на підприємстві норм витрат сировини не зареєстровано.

По цеху дитячого харчування для розрахунків втрат при розфасовці не проведені контрольні вироблення в установленому порядку при виробництві пудингу «Світланка», пудингу «Ласунак». Не закінчено оформлення контрольних виробок для встановлення нормативів втрат при виробництві сиру з фруктами і сирка для ласунів, а також відсутні контрольні вироблення визначення втрат при розфасовці і термізаціі йогурту «Крепишок».

Не розраховані і не зведені в таблицю кількості цільного і знежиреного молока для складання суміші для виробництва сиру ДМ.

При вибірковій ревізії списання пакувальних матеріалів, миючих і дезінфікуючих речовин (червень 2007 року) виявлено економія миючих і дезинфікуючих засобів, а також полоню »поліетиленової для пакування

молочної продукції.

У червні 2007 року при списанні заготовок «Пюр-Пак» 0,5 л на «Молоко Мозирське» допущена помилка. (Замість списання по нормі в кількості 29528 шт. Фактично списано 19290 шт.).

4.3 Оформлення та розгляд результатів ревізії витрат вдосконалення прийомом і методів

За результатами ревізії, в ході якої виявлено порушення актів законодавства, що регулюють економічні відносини, складається акт. Результати ревізії, в ході якої не виявлено порушень актів законодавства, оформлюються довідкою.

Акти підписуються проводили ревізію працівниками контролюючого органу та керівником вищестоящої організації. Керівник юридичної особи, а також особа, яка виконує функції головного (старшого на правах головного) бухгалтера аудиту, зобов'язані підписати акт ревізії. При необхідності акт ревізії підписується іншими учасниками ревізії. У разі відмови уповноваженого представника організації від підписання акта ревізії в ньому робиться відповідний запис, і направляється аудиту (вручається його представнику). При цьому особа, яка відмовилася від підписання акта ревізії, має право письмово викласти мотиви відмови від підписання акта.

За наявності заперечень за актом ревізії, що підписують його особи роблять про це запис перед своїм підписом і не пізніше 5 робочих днів з дня підписання акту представляють у письмовому вигляді заперечення щодо його змісту до контролюючого органу, який призначав ревізію.

Проводив ревізію працівник контролюючого органу, керівник ревізії вправі вимагати надати також письмові пояснення щодо виявлених порушень у посадових осіб юридичної особи, дії (бездіяльність) яких спричинили порушення організацією законодавства, що регулює економічні відносини. Дані пояснення і заперечення додаються до акта ревізії. Після закінчення встановленого 5-денного терміну заперечення до розгляду не приймаються. Обгрунтованість доказів, викладених у запереченнях, перевіряється проводив ревізію працівником (керівником ревізії), і по них складається письмовий висновок, з яким ознайомлені особи, що подали в установленому порядку заперечення по акту ревізії.

У випадку, якщо виявлене порушення може бути приховано або за виявленими фактами необхідно вжити невідкладних заходів щодо їх усунення та притягнення до відповідальності осіб, чиї дії (бездіяльність) спричинили порушення організацією законодавства, що регулює економічні відносини, який проводить ревізію працівником контролюючого органу, керівником ревізії до закінчення ревізії складається окремий проміжний акт.

Проміжний акт підписується проводив ревізію працівником контролюючого органу, керівником ревізії. Керівник юридичної особи та головний бухгалтер об'єкта аудиту, зобов'язані підписати проміжний акт ревізії. При необхідності акт ревізії підписується іншими учасниками ревізії.

Факти, викладені в проміжному акті, включаються до загального акт ревізії. Один примірник загального і проміжного актів направляється аудиту (вручається його представнику).

В акті ревізії з урахуванням особливостей проведення окремих видів ревізій вказуються (рис.4.4):

При проведенні ревізії, уповноважені посадові особи контролюючого органу зобов'язані з'ясувати всі істотні для прийняття обгрунтованого рішення факти і обставини.

Однорідні порушення можуть відображатися у відомостях (таблицях), які додаються до кожного примірника акта ревізії, в яких вказуються всі необхідні дані по кожному факту порушення: розмір заподіяної шкоди (при його наявності), період, протягом якого здійснювалася порушення, дати і номери документів і інші. В акті можуть наводитися узагальнені підсумкові дані та приклади.

Рис .. 4.4 Особливості проведення окремих видів ревізій

У необхідних випадках до акта можуть бути додані копії або виписки з інших документів, а також довідки і розрахунки, складені на підставі перевірених документів, засвідчені в установленому порядку.

Розглянуті питання оформляються в акті ревізії в послідовності, передбаченої типовим переліком основних питань, що підлягають перевірці при проведенні комплексних ревізій фінансово-господарської діяльності організацій Міністерства промисловості, щорічно затверджується курирує заступником Міністра промисловості. При відсутності у перевіреній організації будь-яких видів фінансово-господарської діяльності, передбачених типовим переліком питань, в акті робиться запис: «У даному періоді господарська діяльність не велася».

В акті ревізії не допускається робити посилання на інші розділи акта, кожен розділ має містити повну відповідь на питання, в той же час не допускається повторення аналізованих фактів перевірки. Перед підписами членів ревізійної комісії, керівника і головного бухгалтера організації повинен бути передбачений розділ «Рекомендації та пропозиції».

Після закінчення ревізії організація Міністерства промисловості, яка проводила ревізію організації, має право проінформувати Міністерство промисловості про виявлені факти порушень законодавства та внести пропозиції щодо їх усунення та запобігання.

При виявленні фактів заподіяння шкоди, нестач і розкрадань грошових коштів (іншого майна), необгрунтованих списань грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей про це негайно ставиться до відома особа, що призначила ревізію. У разі виявлення даних фактів, що вказують на ознаки злочину, матеріали ревізії в оригіналах передаються за погодженням з особою, що призначив ревізію, правоохоронним органам в 10-денний термін з дня складання відповідного акту ревізії.

Матеріали ревізії направляються в правоохоронні органи із супровідним листом, в якому зазначаються найменування перевіреної організації, її місцезнаходження, характер виявлених порушень, які вимоги актів законодавства не дотримані, посади, прізвища та ініціали осіб, дії (бездіяльність) яких спричинили порушення організацією законодавства, що регулює економічні відносини, з додатком документів, що регламентують їх посадові обов'язки. До матеріалів ревізій додаються копії, завірені в установленому порядку, бухгалтерських, фінансових, виробничо-господарських документів і регістрів оперативного і бухгалтерського обліку. У тому числі зберігалися на магнітних носіях інформації у вигляді електронних документів, що свідчать про вчинення (приховуванні) порушень законодавства.

Державні органи і посадові особи, які здійснюють кримінальне переслідування, при отриманні матеріалів ревізії реєструють і розглядають їх з прийняттям рішення відповідно до кримінально-процесуальним законодавством. Про прийняте рішення (про порушення кримінальної справи і результати його розгляду, про відмову в порушенні кримінальної справи, припинення порушеної кримінальної справи) до контролюючого органу подається копія відповідного рішення (постанови) у 10-денний термін з дня його винесення. При неможливості прийняття рішення щодо надійшли ревізії внаслідок неповноти представлених документів прокурор, начальник слідчого підрозділу та орган дізнання можуть призначити додаткову або повторну ревізію, яка проводиться уповноваженим підрозділом Міністерства фінансів (місцевих фінансових органів). Про призначення додаткової (повторної) ревізії інформується контролюючий орган, який направив правоохоронним органам зазначені матеріали, який має право прийняти участь у проведенні додаткової (повторної) ревізії. Оформлений відповідно до вимог цієї Інструкції акт ревізії направляється посадовій особі контролюючого органу, уповноваженому розглядати матеріали ревізії.

Таким чином за результатами комплексної ревізії унітарного підприємства «Мозирський молочні продукти», складений АКТ (Додаток)

Керівник і головний бухгалтер унітарного підприємства «Мозирський молочні продукти», підписали акт ревізії. Потім на зборах керівника і фахівців організації розглядають результати проведеної ревізії і вживають заходів до усунення недоліків, в обліку і набряклості.

За результатами проведеного дослідження можна зробити висновок ревізія на унітарного підприємства «Мозирський молочні продукти», проводилася у відповідності з:.

«Порядку організації та проведення перевірок (ревізій) фінансово-господарської діяльності та застосування економічних санкцій», затвердженого Указом Президента Республіки Білорусь від 15 листопада 1999 року № 673 «Про деякі заходи щодо вдосконалення координації діяльності контролюючих органів. Республіки Білорусь та порядку застосування ними економічних санкцій »(в редакції Указу Президента Республіки Білорусь від 06.12.2001. Року № 722):

Інструкцією «Про порядок організації і проведення перевірок (ревізій) фінансово-господарської діяльності організацій Міністерства промисловості Республіки Білорусь» від 22.апр.2008 № 11. та іншими законодавчими актами.

5. Методика аналізу витрат на виробництво продукції

5.1 Інформаційне забезпечення та об'єкти аналізу витрат на виробництво

Одним з основних чинників формування прибутку виробничої організації є собівартість реалізованої продукції. Якщо вона за звітний період підвищилася, то при інших рівних умовах розмір прибутку за цей період обов'язково зменшиться за рахунок цього фактора на таку ж величину. Між розмірами величини прибутку і собівартості існує зворотна функціональна залежність. Чим менша собівартість, тим більший прибуток, і навпаки.

Основними джерелами інформації аналізу собівартості продукції фінансових результатів у промисловості є:

- Планові дані (бізнес-план; планові калькуляції); бухгалтерська звітність форма 2 типової бухгалтерської звітності «Звіт про фінансові результати» (Додаток);

- Статистична звітність: форма 5-з «Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг)» (Додаток);

- 1-п (натура) «Звіт про виробництво продукції в натуральному вираженні»;

- Дані аналітичного обліку по витратним рахунках: 20 «Основне виробництво»; 25 «Загальновиробничі витрати», 26 «Загальногосподарські витрати», 44 «Витрати на реалізацію»), а також за рахунком 90 «Реалізація», звітні калькуляції.

5.2 Аналіз складу і структури витрат на виробництво

На підставі даних про суму витрат на виробництво продукції на унітарно підприємстві «Мозирський молочні продукти» проаналізуємо склад і структуру витрат за останні два роки і порівняємо їх з плановими показниками (табл. 5.1).

Таблиця 5.1 - Аналіз про склад та структуру витрат економічними елементами по унітарному підприємству «Мозирський молочні продукти» за 2007-2008 рр..

Елементи витрат

2007р

2008р.

Зміна фактичних питомих ваг у порівнянні,%

Відхилення по сумі, млн. р.. (+,-)план

фактично
сума, млн.р.

питома вага,%

сума, млн.р.

питома

ний вага,%

сума, млн.р.

питома

ний вага,%

з 2007

до плану

від 2007

від плану

1. Матеріальні витрати

26589

77,97

42100

81,38

42914

81,52

3,55

0,14

16325

814

2. Витрати на оплату праці

2652

7,78

3600

6,96

3683

7,00

-0,78

0,04

1031

83

3. Відрахування на соціальні потреби

987

2,89

1250

2,42

1286

2,44

-0,45

0,03

299

36

4. Амортизація основних засобів та

883

2,59

1080

2,09

1077

2,05

-0,54

-0,04

194

-3

З таблиці 5.1 видно, що сума витрат на виробництво продукції на унітарному підприємстві в 2008 році в порівнянні з 2007 роком збільшилася на 18541 млн. р.., Або на 49,1% (50 730 ÷ 34100 × 100 - 100), в тому числі: матеріальні витрати зросли на 16325 млн. р.., витрати на оплату праці з відрахуваннями - на 1330 млн. р.. (1031 + 299), амортизаційні відрахування - на 194 млн. р.., Інші витрати - на 692 млн.р.. Тобто всі статті витрат у динаміці зросли.

У порівнянні з планом у 2008 році була отримана перевитрата витрат на виробництво продукції в розмірі 911 млн. р., Або на 1,8% (911 ÷ 50830 × 100). Дана зміна слід розцінювати з негативного боку. Таких результатів організація досягла завдяки збільшенню в порівнянні з планом матеріальних витрат - на 814 млн. р.. і витрат на оплату праці з відрахуваннями на соціальні потреби - на 119 млн. р..

За даними таблиці 5.1 видно, що основна частка витрат на виробництво продукції на унітарному підприємстві «Мозирський молочні продукти» припадає на матеріальні витрати (81,52%). Істотна частка в структурі витрат на виробництво кондитерських виробів належить витрат на оплату праці (7%). Витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні потреби становлять 9,44% загальної суми витрат, понесених організацією в 2008 році.

У 2008 році частка інших витрат виявилася вищою від запланованої на 6,99 пункту. Збільшення частки витрат на оплату праці в порівнянні з минулим роком може бути пов'язано зі збільшенням чисельності працівників та підвищенням тарифних ставок і окладів. Однак відомо, що чисельність працівників досліджуваної організації щорічно знижується, тому до причин збільшення статті витрат «Видатки на оплату праці» можна віднести тільки підвищення тарифних ставок і окладів, пов'язаних з підвищенням продуктивності праці.

У 2007 році частка інших витрат виявилася вищою від запланованої на 0,10 пункту. Збільшення частки витрат на оплату праці в порівнянні з минулим роком може бути пов'язано зі збільшенням чисельності працівників та підвищенням тарифних ставок і окладів. Однак відомо, що чисельність працівників досліджуваної організації щорічно знижується, тому до причин збільшення статті витрат «Видатки на оплату праці» можна віднести тільки підвищення тарифних ставок і окладів, пов'язаних з підвищенням продуктивності праці.

Для оцінки впливу зміни чисельності працівників на суму витрат на оплату праці будемо використовувати формулу (5.1):

Δ РОТ (Ч) = АЧ × СЗП1раб, (5.1)

де АРОТ (Ч) - зміна витрат на оплату праці працівників організації за рахунок зміни чисельності; АЧ - зміна чисельності працівників;

C3II1pa6. - Середня заробітна плата одного працівника за рік у базисному періоді.

За даними організації середньооблікова чисельність працівників за 2007-2008 рр.. збільшилася на 25 людини, а середня заробітна плата одного працівника у 2007 році склала 5,22 млн. р.. (435 тис. р. .. × 12 міс. ÷ 1000).

Δ РОТ (Ч) = 25 × 5,22 = 130,5 млн. р.

Сума відрахувань до Фонду соціального захисту населення за ставкою 34 по розрахованої вище сумі складе 44,4 млн. р. (130,5 млн. р. × 34 ÷ 100).

Сума відрахувань з обов'язкового страхування від нещасних випадків на виробництві за ставкою 1,2% складе 1,6 млн. р.. (130,5 млн. р. × 1,2 ÷ 100).

Таким чином у 2007 році на унітарного підприємства «Мозирський молочні продукти» у зв'язку зі збільшенням чисельності працівників на 25 осіб додатково збільшило витрати на оплату праці в сумі 176,5 млн. р. (130,5 + 44,4 + 1,6).

Частка елемента «Амортизація основних засобів і нематеріальних активів» у порівнянні з планом знизилося на 0,04%, а порівняно з 2007 роком збільшилася на 0,54%. Зростання частки витрат може бути пов'язаний, в основному із зниженням витрат по іншим елементам або зростанням окремих статей витрат.

5.3 Аналіз собівартості продукції по калькуляційних статтях

Більш точну відповідь на причини зростання витрат може дати аналіз собівартості витрат на виробництво по калькуляційних статтях.

Аналіз виконання плану в постатейному розрізі починається з зіставлення фактичних витрат з плановими, перерахованими на фактичний обсяг випущеної продукції їх різновиди (табл. 5.2).

Таблиця 5.2 - Аналіз собівартості продукції за калькуляційними статтями за унітарному підприємству «Мозирський молочні продукти» за 2008 р.

Стаття витрат

Фактично випущена продукція, тис.р.

Відхилення від плануабсолютна сума, тис.р.

у відсотках


за плановою собівартістю

за фактичною собівартістю


до планової собівартості за статтею

до всієї планової собівартості

1. Сировина і матеріали

37930

38350

420

1,1

0,81

2.Работа і послуги виробничого характеру виконані іншими організаціями

1350

1384

34

3

0,07

3.Елекріческая енергія

950

1039

89

9,4

0,17

4.Тепловая енергія

1800

2077

277

15,4

0,54

5. Інші матеріальні витрати

70

64

-6

-8,6

-0,01

6.ІТОГО прямих матеріальних витрат

42100

42914

814

1,9

1,57

7. Основна заробітна плата виробничих робітників

3600

3683

83

2,3

0,16

8. Відрахування на соціальні потреби

1250

1286

36

2,9

0,07

9. РАЗОМ пряма заробітна плата

4850

4969

119

2,5

0,23

10. Загальновиробничі витрати

1650

1680

30

1,8

0,06

11. Загальногосподарські витрати

1980

1846

-134

-6,8

-0,26

12. РАЗОМ витрат на обслуговування виробництва та управління

3630

3526

-104

-4,95

-0,20

14. Інші виробничі витрати

1150

1232

82

7,1

0,16

15 Повна собівартість

51730

52641

911

1,8

1,8

Відповідно до даних таблиці 5.2, повна собівартість виробленої продукції в звітному періоді на 911 млн.р., або на 1,8%, виявилася вище запланованого. Перевитрата відбулося за всіма позиціями крім інших матеріальних витрат - на 8,6%, загальногосподарських витрат - на 6,8% від повної планової собівартості випущеної продукції. Все це вплинуло на збільшення повної собівартості виробленої продукції.

Для оцінки впливу факторів на суму матеріальних витрат організації використовуючи факторну модель (5,2 - 5.5).

МОЗ = ВП / МО (5.2)

де МЗ - матеріальні витрати на виробництво продукції; ВП - обсяг випуску продукції; МО - матеріаловіддача.

МЗскор. = ВП 1 / МО 0 (5.2)

де МЗскор. - Скоригований показник матеріальних витрат; ВП1 - обсяг випуску продукції в звітному періоді; МО0 - матеріаловіддача у базисному періоді:

Δ МЗ (ВП) = МЗскор-М30, (5.4)

де АМЗ (вп) - вплив випуску продукції на зміну суми матеріальних витрат; МЗскор. - Скоригований показник матеріальних витрат; МОЗ - матеріальні витрати у базисному періоді:

Δ МЗ (МО) = МЗ1-М3 скор, (5.5)

де АМЗ (МО) - вплив матеріаловіддачі на зміну суми матеріальних витрат; МЗ1 - матеріальні витрати у звітному періоді; МЗскор. - Скоригований показник матеріальних витрат.

Для оцінки впливу факторів на суму матеріальних витрат організації використовуючи факторну модель складемо таблицю 5.3

Таблиця 5,3 - Розрахунок впливу факторів на суму матеріальних витрат унітарного підприємства «Мозирський молочні продукти» за 2007-2008 рр..

Показники

2007р.

2008р.

Відхилення (+ р)

Скоригований показник (МЗскор)

Вплив факторів

1. Обсяг випуску продукції (ВП), млн. р..

34712

51335

16623

51335

12733

2. Матеріаловіддача (МО), грн. (Стор. 1 / стор 3)

1,31

1,20

-0,11

1,31

3592

3. Матеріальні витрати, млн. р..

26589

42914

16325

39322

X

Дані таблиці 5.3 показують, що матеріальні витрати в 2007 році в порівнянні з 2008 роком зросли на 39322 млн. р.., Або на 61,4% (16325 / 26589 × 100), у тому числі за рахунок зростання обсягу випуску продукції на 51 млн . р. матеріальні витрати збільшилися на 3592 млн. р.., а підвищення матеріаловіддачі на 0,11 рубля дозволило знизити матеріальні витрати на 39322 млн. р..

Далі використовуючи факторну модель у таблиці 5.3 проведемо оцінку впливу факторів на суму витрат на оплату праці працівників організації.

Далі використовуючи факторну модель (9) зробимо оцінку впливу факторів на суму витрат на оплату праці працівників організації.

РОТ = ВП / ПТ × СЗП, (5.6)

де РОТ - витрати на оплату праці працівників організації; ВП - обсяг випуску продукції; ПТ - продуктивність праці працівників організації; СЗП - середня заробітна плата працівників організації.

Для факторного аналізу необхідно розрахувати два умовних показника витрат на оплату праці РОТ 'і РОТ ", які ми будемо використовувати при підстановці:

РОТ1 = ВП1 / ПТ0 × СЗП0, (5.7)

де ВП1 - обсяг випуску продукції в звітному періоді; ПТ0 - продуктивність праці працівників у базисному періоді; СЗП0 - середня заробітна плата працівників у базисному періоді.

РОТ1 = ВП1 / ПТ1 × СЗП0, (5.8)

де ВП1 - обсяг випуску продукції в звітному періоді; IIT1 - продуктивність праці працівників у звітному періоді; СЗПо - середня заробітна плата працівників у базисному періоді.

Для факторного аналізу необхідно розрахувати два умовних показника витрат на оплату праці РВ Т1 і РОТ ":

1. РВ Т1 = 53240 / 94,, 89 × 9,3 = 5218 млн.р.,

2. РВ Т1 = 53240 / 127,37 × 9,3 = 887 млн.р.,

Таким чином (табл. 5.4), витрати на оплату праці у 2007 році в порівнянні з 2006 роком збільшилися на 210 млн. р.., Або на 32,2% (1330 ÷ 3887 × 100), у тому числі за рахунок приросту виручки від реалізації продукції на 15947 млн. р.. сума витрат на оплату праці збільшилася на 1579 млн. р.., зростання тарифних ставок і окладів збільшив середню заробітну плату працівників унітарного підприємства на 2,6 млн. р.., що призвело до зростання витрат на оплату праці ще на 1082 млн. р..

Таблиця 5.4 - Розрахунок впливу факторів на суму витрат на оплату праці працівників унітарного підприємства «Мозирський молочні продукти» за

Показники

2007р

2008р

Відхилення (+, -)

Підстановки

Вплив факторів

1

2

Розрахунок

сума

1. Виручка від реалізації продукції (ВП), млн. р..

37293

53240

15947

ВП!

ВЩ

РВ Т "- РОТО

1579

2. Середньооблікова чисельність працівників, чол.

393

418

25

-

-

-

-

3. Продуктивність праці (стр. 1 / стор. 2), млн. р..

94,89

127,37

32,5

ПТО

ПТ1

РОТ "- РОТ

-1331

4. Середня заробітна плата працівників, млн. р.. (Стор. 5 / стор 2)

9,3

11,9

2,6

СЗПо

СЗПо

POT1 - РОТ "

1082

5. Витрати на оплату праці, млн. р..

3639

4969

1330

РОТ "=

РОТ "=5218

3887Підвищення продуктивності праці працівників на 32,5 млн. р.., Дозволило даній організації заощадити 1331 млн. р.. за статтею «Витрати на оплату праці». На відміну від прямих витрат непрямі витрати пов'язані з виробництвом кількох видів продукції і відносяться на об'єкти калькулювання шляхом розподілу відповідно до визначеної бази. Аналіз складу і динаміки непрямих витрат представлено у таблиці 5.5.

Аналізуючи дані таблиці 5.5 можна зробити наступний висновок. Збільшення у 2008 році видатків на обслуговування виробництва та управління на 1 р. випущеної продукції в порівнянні з 2008 роком на 20 коп. при збільшенні їх абсолютної суми свідчить про випередження темпу зростання обсягу випуску продукції темпу зростання витрат на обслуговування виробництва та управління, що призвело до зниження.

Таблиця 5.5 - Дані про динаміку непрямих витрат унітарного підприємства «Мозирський молочні продукти» за 2007-2008 рр..

Показник

2007

2008

Витрати на 1р. вироблених будівельно-монтажних робіт

Відхилення фактичних витрат на 1р. будівельно-монтажних робітплан

факти-но

2006

план

факти-но

від 2007р.

від плану

Обсяг виробничих робіт у діючих цінах (за вирахуванням податків та інших обов'язкових платежів), млн.р.

34712

51100

51335

-

-

-

-

-

Повна собівартість випущеної продукції робіт, млн.р.

34100

51730

52641

0,982

1,012

1,025

0,043

0,013

У її складі:

інші витрати, млн.р.

133

1150

1232

0,004

0,023

0,024

0,020

0,001

питома вага у повній собівартості,%

0,4

2,2

2,3

-

-

-

-

-

Загальновиробничі витрати, млн.р.

1430

1650

1680

0,041

0,041

0,032

-0,009

-0,009

Питома вага в повній собівартості,%

4,2

3,2

3,2

-

-

-

-

-

Загальногосподарські витрати, млн.р.

1575

1980

1846

0,045

0,038

0,035

-0,010

-0,003

Питома вага в повній собівартості,%

4,6

3,8

3,5

-

-

-

-

-

Частка витрат на обслуговування виробництва та управління у повній собівартості продукції збільшилися в динаміці за останні два роки на 1,9% (2,3 - 0,4), а в порівнянні з планом - не змінилася.

Причому зменшення в динаміці обумовлено зменшенням частки загальновиробничих і загальногосподарських витрат на 1% і 1,1% відповідно. Слід зазначити, що у складі повної собівартості відсутня стаття витрат на реалізацію

5.4 Аналіз собівартості окремих видів продукції

Далі вивчимо динаміку собівартості молочних іздеоій за останні два роки. Результати розрахунків представимо в таблиці 5.6

Дані таблиці 5.6 показують те, що в 2008 році унітарного підприємства «Мозирський молочні продукти» стався приріст собівартості своєї продукції в порівнянні з 2007 роком по всіх їх видах.

Таблиця 5.6 - Динаміка собівартості за видами продукції унітарного підприємства «Мозирський молочні продукти» за 2007-2008 рр..

Види продукції

2007 р., млн. р..

2008

Темп зміни,%

Виконання плану,%

Відхилення, млн р.. (+.-) Від 2008р.план, млн. р..

фактично, млн. р..


від 2007

плану

Сир ваговій 9% жирності

3542

4490

5510

155,6

122,7

1968

1020

Молоко сухе незбиране

4778

9400

1130

23,7

12,0

-3648

-8270

Сметана

3055

5900

7396

242,1

125,4

4341

1496

Сир ваговій напівжирний

6946

9460

9710

139,8

102,6

2764

250

Молоко в поліетиленовому пакетиках жирністю 3,2%

5053

7300

9860

195,1

135,1

4807

2560

Масло тваринне

4911

6480

6498

132,3

100,3

1587

18

Сир жирний

1247

4250

6698

537,1

157,6

5451

2448

Казеїн

4568

4450

5659

123,9

127,2

1091

1209

Разом

34100

51730

52461

1549,6

882,9

18361

731

Найбільший приріст відбувся за собівартістю сиру жирного - на 5451 млн. р.. Виняток склали лише молоко сухе, загальна вартість знизилася 3648 млн.р. або 76,3%. У динаміці загальна собівартість своєї продукції збільшилася на 18361 млн.р. У порівнянні з планом загальна собівартість своєї продукції збільшилася на 731 млн.р. Результати динаміки собівартості за видами продукції унітарного підприємства «Мозирський молочні продукти» за 2007-2008 рр.. уявімо на рис. 5.1

Рис.1.1 Динаміка собівартості за видами продукції унітарного підприємства «Мозирський молочні продукти» за 2007-2008 рр..

Структура собівартості продукції за видами за останні два роки і в порівнянні з планом виглядає наступним чином (таблиця 5.7).

Таблиця 5.7 - Структура собівартості продукції за видами продукції унітарного підприємства «Мозирський молочні продукти» за 2007-2008 рр..

Види продукції

2007

2008

Зміна фактичних питомих ваг у порівнянні,% від 2008р.план

фактичносума, млн. р..

Питома вага,%

сума, млн. р..

Питома вага,%

сума, млн. р..

питома вага,%

з 2007

до плану

Сир ваговій 9% жирності

3542

10,4

4490

8,7

5510

10,5

0,1

1,8

Молоко сухе незбиране

4778

14,0

9400

18,2

1130

2,2

-11,9

-16,0

Сметана

3055

9,0

5900

11,4

7396

14,1

5,1

2,7

Сир ваговій напівжирний

6946

20,4

9460

18,3

9710

18,5

-1,9

0,2

Молоко в поліетиленовому пакетиках жирністю 3,2%

5053

14,8

7300

14,1

9860

18,8

4,0

4,7

Масло тваринне

4911

14,4

6480

12,5

6498

12,4

-2,0

-0,1

Сир жирний

1247

3,7

4250

8,2

6698

12,8

9,1

4,6

Казеїн

4568

13,4

4450

8,6

5659

10,8

-2,6

2,2

Разом

34100

100,0

51730

100

52461

100

-

-

Дані таблиці 5,7 свідчать про те, що в динаміці в структурі собівартості за видами відбулися наступні зміни. Зменшилася частка собівартості молока сухого (на 11,9 п. п.). Найбільше збільшення частки собівартості відбулося по сирах жирним 9,1 п.п.

У порівнянні з планом спостерігається дещо інша картина. Зменшилася частка витрат по молоку сухому на - на 16.0 п. п. і маслу тварині на 0,1 п.п.

Найбільше збільшення частки собівартості відбулося по молоку у поліетиленовому пакетиках жирністю 3,2% - на 4,7 п. п. Результати представимо на малюнку

Таким чином якщо в динаміці собівартість витрат на виробництво продукції зростає, то у порівнянні з планом отримана економія, що доводить зацікавленість досліджуваної організації в зниженні витрат на виробництво продукції.

Для оцінки впливу факторів на зміну витрат на карбованець продукції, використовуючи факторну модель (5,9-5.11):

З / ВП, (5.9)

де Зi - витрати на карбованець продукції ί - го виду; 3 - витрати на виробництво ί - го виду продукції; ВП - обсяг випуску ί - го виду продукції.

Розрахунок впливу факторів на підставі факторної моделі проводиться за формулами:

З1 / ВП0 - З0 / ВП0, (5.10)

де Δ Зi З) - зміна витрат на карбованець продукції ί - го виду за рахунок зміни суми витрат; 3i - витрати на виробництво ί - го виду продукції в звітному періоді;

30 - витрати на виробництво ί - го виду продукції в базисному періоді; ВП0 - обсяг випуску ί - го виду продукції в базисному періоді:

Δ Зi ВП) = З1 / ВП1 - З1 / ВП0 (5.11)

де Δ Зi ВП) _ зміну витрат на карбованець продукції ί - го виду за рахунок зміни обсягу випуску; З1 - витрати на виробництво ί - го виду продукції в звітному періоді; ВП0 - обсяг випуску ί - го виду продукції в базисному періоді; ВП1 - обсяг випуску ί - го виду продукції в звітному періоді.

Найбільше зниження витрат на карбованець продукції відбулося за казеїну - на 20 копійок, у тому числі за рахунок впливу обсягу виробництва - на 26 і 49 копійки відповідно.

5.5 Резерви зниження собівартості продукції

В даний час для організацій все більш актуальною стає задача запобігання невиправданих витрат, яких можна було б уникнути. Її вирішення полягає у здійсненні попереднього контролю витрат, своєчасному виявленні та усуненні відхилень від нормативів, а саме, впровадження в практику переробних організацій системи «стандарт-кост». Вона являє собою систему визначення очікуваних витрат організації та окремих її підрозділів. Сенс системи полягає в тому. що в облік вноситься те, що повинно відбутися, а не те, що сталося, і відособлено враховуються виникли відхилення по кожному центру відповідальності окремо. Виявлені в результаті порівняння фактичних і нормативних витрат відхилення можуть бути «несприятливими» або «сприятливими». Відхилення за витратами вважається «несприятливим», якщо фактична ціна або кількість виявилися вище нормативної ціни або кількості. Відповідно, відхилення визнається «сприятливим», якщо фактична ціна або кількість виявилися нижче нормативної ціни або кількості. Однак слід зазначити, що стосовно відхилень слід обережно вживати терміни «несприятливі» або «сприятливі», так як вони вказують лише на алгебраїчне значення відхилення і далеко не завжди реально оцінюють значення відхилень для організації. Таким чином, відхилення самі по собі мало що значать, але вони необхідні для контролю, аналізу і дослідження причин їх виникнення.

Аналіз відхилень на основі нормативних витрат є засобом контролю для встановлення результатів діяльності структурного підрозділу. Управління витратами на основі нормативів і кошторисів запобіжить непотрібним втрати, підвищить ефективність виробництва. Система управління витратами буде складатися з наступних складових:

попереднього складання нормативних калькуляцій на основі технічно обгрунтованих нормативів витрат;

обліку фактичних витрат на виробництво з підрозділом витрат за нормативами і відхилень від них;

обліку відхилень фактичних витрат від нормативних за статтями витрат, місцями їх виникнення, причин і винних осіб.

Така організація обліку дозволить здійснювати контроль і аналіз відхилень, що дасть можливість приймати в оперативному порядку необхідні рішення з управління собівартістю продукції, що випускається. Система «стандарт-кост» вже містить у собі можливість оперативного контролю та аналізу відхилень витрат, що є важливою перевагою даної обліково-аналітичної концепції. При її використанні визначається відхилення двох типів - відхилення у витратах за рахунок цін (вплив зовнішніх факторів) та відхилення у витратах за рахунок кількості спожитих ресурсів (вплив внутрішніх факторів), при цьому останнє з них є основою для здійснення заходів щодо оптимізації витрат на виробництво. Тому дана концепція має в своєму розпорядженні також інструментами, які дозволяють вирішити питання і про визначення впливу різних факторів на величину відхилень. Інформація про наявні відхилення буде використовуватися керівництвом для прийняття оперативних управлінських рішень. Так як вона будується за принципом управління за відхиленнями, то це дозволяє користуватися не всіма відомостями про хід виробничого процесу, а тільки тими, які характеризують відхилення від нормативів і які повинні стати об'єктом управлінського впливу. Тим самим буде забезпечуватися швидкість оцінок і прийняття рішень, їх дієвість.

Таким чином, отримана інформація про відхилення буде мати таке значення:

інформація про характер, величиною, причини і винуватців відхилень дозволить оперативно приймати економічно обгрунтовані рішення з регулювання виробничого процесу. Зменшення величини відхилень або їх усунення свідчать про результати економічного регулювання та його вплив на кінцеві результати;

при оперативному виявленні відхилень раціоналізується збір та обробка інформації про витрати. Відхилення характеризують найбільш істотну з точки зору контролю за витратами інформацію, представляють собою результат фільтрації численних даних про витрати, обирає лише ті з них, на яких повинні базуватися рішення з управління.

Аналіз відхилень від нормативних витрат за всіма статтями, місцях і відповідальним особам дозволяє на кожній ділянці бачити результати роботи та вживати заходів щодо усунення причин перевитрат. Це особливо важливо для організації аналізу і контролю результатів по випуску продукції за окремими видами. Такий підхід дозволяє не тільки організувати достовірний контроль витрат, а й систематично аналізувати відхилення від нормативів за місцями їх виникнення з метою оперативного впливу на процес формування собівартості виробленої продукції. При цьому причини відхилень можуть бути різні. Так, наприклад, відхилення в ціні придбання сировини для переробки виникає в момент їх закупівлі. Причинами їх можуть бути неточно розраховані нормативні ціни, неефективність дій відділу постачання, обумовлений інфляцією зростання вартості. Відповідальність за більшість відхилень за ціною закуповуваних матеріальних цінностей несе відділ постачання.

Розрахувати ці відхилення можна наступним чином. Відхилення по ціні матеріальних цінностей визначається як різниця між фактичною та нормативної ціною за одиницю сировини, помножена на кількість закупленої сировини, по наступній моделі:

Δ ОМЦ = (ФЦ - НЦ) × К, (5.12)

де Δ ОМЦ - відхилення у витратах за рахунок зміни цін на спожите сировину для переробки; ФЦ - фактична ціна; НЦ - нормативна ціна; К - кількість куплених матеріалів.

Приклад: Вихідні дані для аналізу витрат представлені у таблиці нижче. 5.9.

Таблиця 5.9 - Звіт про виконання кошторису за 2009р. унітарному підприємстві «Мозирський молочні продукти»

Вид відхилень

За нормою

Фактично

Відхилення

Витрати по сировині, р.

2900

3015

115

Кількість т.

526

530

4

Ціна, р.

1800

1840

40

Витрати по відплату праці, р.

775

782

7

Ставка оплати праці, р.

125

150

25

Трудомісткість (з урахуванням обсягу) чол-год

240

236

-4

Виходячи з даних таблиці, можна визначити суму відхилень фактичних витрат від нормативних за цінами на сировину для переробки молочних продуктів (АОМ = (1 840 - 1 800) × 530 = 21 200 р..).

Другим чинником, що впливає на розмір матеріальних витрат, є питома витрата сировини для переробки. Відхилення від норм з використання сировини визначаються шляхом зіставлення фактично витрачених сировини з нормативними витратами на фактичний обсяг робіт. Відхилення від норм витрат сировини з причин і винних осіб будуть виявлятися за інформацією, зафіксованої в матеріальних звітах по витраті сировини для переробки (кількість витраченого, обсяг випущеної продукції і т. д.).

У цілому, розрахунок відхилення з використання сировини визначається по наступній моделі:

Δ ОМК = (ФК - ПК) × НЦ, (5.13)

де Δ ОМК - відхилення у витратах за рахунок кількості витраченого сировини; ФК - фактична кількість; НК - нормативну кількість на фактичний обсяг продукції; НЦ - нормативна ціна сировини.

Виходячи з даної моделі, можна визначити суму відхилень фактичних витрат від нормативних за рахунок впливу кількості матеріалів

(АОМк = (530 - 526) × 1 800 = 7200 грн.).

Відхилення по сировині для переробки буде представляти собою різницю між фактичними витратами та нормативними з урахуванням фактичного обсягу (пробігу) наступним чином:

АОМ = ФЗ - З, (5.14)

де Δ ОМ - сукупне відхилення по сировині для переробки; ФЗ - фактичні витрати; НЗ - нормативні витрати з урахуванням фактичного обсягу (пробігу).

Таким чином, загальне відхилення по сировині для переробки складе 115 р.; Складається вона під дією наступних факторів: відхилення за ціною - 21 200 р..; Відхилення по використанню сировини для переробки - 7 200 р.

Важливе значення в пошуку резервів зниження собівартості продукції, що випускається має оперативний аналіз витрат на оплату праці. У зв'язку з цим наступним етапом розрахунків є виявлення відхилень фактичної заробітної плати від нормативної. Відхилення від нормативних витрат з оплати праці можуть бути викликані двома причинами - ставкою оплати праці та ефективністю праці. Причинами відхилень за ставкою оплати праці можуть бути зміна державою мінімальної заробітної плати і, у зв'язку з цим, збільшення тарифних ставок, а також різного роду доплати. Відхилення від нормативної суми за рахунок зміни ставки оплати праці визначається множенням різниці між фактичною і нормативної ставкою оплати однієї години на фактичну кількість відпрацьованих годин за наступною формулою:

Δ ОТС = (ФС-НС) × ФЧ, (5.15)

де Δ ОТС - відхилення у витратах з оплати праці за рахунок ставки; ФС - фактична ставка; НС - нормативна ставка; ФЧ - фактична трудомісткість.

Виходячи з даних таблиці, наведеної вище, визначається розмір відхилень фактичних витрат від нормативних у зв'язку зі зміною ставки оплати праці:

(АОТс = (150 - 125) × 236 = 5900 грн.).

Можливими причинами відхилень витрат з оплати праці за рахунок трудомісткості можуть бути технічна несправність обладнання, наднормативний простій, недостатнє надходження сировини для переробки тощо Дане відхилення розраховується по наступній моделі:

Δ ОТТ - (ФЧ - НЧ) × НС, (5.16)

де Δ АОТт - відхилення у витратах з оплати праці за рахунок трудомісткості; ФЧ - фактична трудомісткість; НЧ-трудомісткість по нормі з урахуванням фактичного обсягу робіт; НС - нормативна ставка оплати праці.

Виходячи з даної моделі, можна визначити відхилення витрат з оплати праці за рахунок трудомісткості ОТГ = (236 - 240) × 125 = -500 грн.).

У цілому, відхилення по оплаті праці визначається за моделлю:

Δ ВІД = ФЗ - З, (5.17)

де Δ ОТ-сукупне відхилення по оплаті праці; ФЗ - фактичні витрати; НЗ - нормативні витрати з урахуванням фактичного обсягу робіт.

Таким чином, загальне відхилення по заробітній платі складе -5400 р., Яке буде складатися під дією наступних факторів:

відхилення за рахунок ставки - 5900 р.;

відхилення за рахунок трудомісткості - 500р.

Одним з етапів управління є оперативний аналіз і контроль відхилень постійних витрат, який слід проводити по кожній статті витрат на підставі звітів центрів відповідальності. Відхилення, виявлені впродовж звітного періоду за окремими статтями цих витрат, необхідно групувати і накопичувати в порядку оперативного контролю за дотриманням кошторису за місцями їх виникнення, відповідальним особам і причин. Ця інформація надасть допомогу керівництву організації у прийнятті рішень щодо усунення відхилень, що виникли.

Наступним етапом управління є встановлення факторів, що вплинули на виникнення відхилень. У зв'язку з цим необхідний класифікаційний перелік причин і винних осіб відхилень за техніко-експлуатаційним чинникам. Наприклад, причинами відхилень по заробітній платі водіїв можуть бути як експлуатаційні (оплата понаднормових годин, роботи у вихідні та святкові дні і т. д.), так і технічні фактори (повернення устаткування технічної несправності та ін.) На величину відхилень по сировині для переробки можуть впливати також експлуатаційні та технічні чинники. Застосування даного класифікатора дозволить посилити контроль за організацією раціонального використання коштів, трудових ресурсів, предметів праці.

Висновок. Підводячи підсумок вищевикладеного, можна констатувати, що мета оперативного управління витратами полягає у встановленні контролю за факторами і причинами відхилень у цілому і по калькуляційних статтях і, тим самим, знаходженні шляхів управління величиною собівартості продукції, що випускається. Таким чином, по кожній статті необхідно знайти загальне відхилення і деталізувати його за факторами і причин для прийняття рішень щодо управління витратами.

Застосування запропонованої методики аналізу відхилень фактичних витрат від нормативних на унітарному підприємстві «Мозирський молочні продукти» дозволить своєчасно їх виявляти, приймати адресні заходи щодо усунення несприятливих відхилень, що, у свою чергу, сприятиме оперативному контролю за формуванням витрат і підвищення ефективності управління процесом формування собівартості продукції.

Висновок

Умови переходу до ринкової економіки спонукають трудовий колектив унітарному підприємстві «Мозирський молочні продукти» до постійного пошуку резервів підвищення ефективності діяльності та поліпшення фінансового стану.

Як показано дослідження, підприємства гостро потребують оперативної економічної та фінансової інформації, що допомагає оптимізувати ревізію і аналіз витрат на виробництво, приймати обгрунтовані управлінські рішення. Використовувана на підприємствах традиційна система контролю за витратами на випуск продукції орієнтована, насамперед, на представлення інформації про діяльність підприємства зовнішнім користувачам. Разом з тим, перед урахуванням стоїть завдання забезпечення необхідною інформацією не тільки зовнішніх споживачів, але і задоволення потреби апарату управління підприємства. З цією метою необхідно посилити інформаційні функції обліку, його оперативні та аналітичні властивості, організувати аналітичний облік виходячи з потреб управління.

Ефективне управління витратами на випуск продукції вимагає підвищення оперативності отримання облікової інформації, так як від своєчасного прийняття управлінських рішень залежать кінцеві результати роботи підприємства. Існуючі методики та організація ревізії (контролю) та аналізу за витратами на випуск продукції в переробних підприємствах практично не сприяють прийняттю ефективних управлінських рішень щодо усунення впливу факторів (причин), негативно впливають на економічні показники. Діюча система обліку ревізії і аналізу витрат на в переробних підприємствах не дозволяє ефективно керувати виробничим процесом. Недостатньо використовуються засоби автоматизованої обробки облікової інформації.

Виробничий облік на промислових підприємствах безпосередньо залежить від особливостей організації і технології виробничого процесу, діючих форм і структур управління та інших факторів.

Важливою умовою ефективного управління промислового підприємства є оптимальне формування і контроль за співвідношенням між трьома групами найважливіших економічних показників господарської діяльності підприємства: обсягом виробництва (реалізації) продукції, витратами і прибутком. Це співвідношення аналізується для дослідження комплексу причинно-наслідкових взаємозв'язків найважливіших показників кінцевих результатів діяльності підприємства, наукового обгрунтування управлінських рішень. Вивчення взаємозв'язку витрат, обсягу продажів і чистого прибутку розширює можливості керівництва в прийнятті оптимальних управлінських рішень (таких, як використання виробничих потужностей, вибір асортименту продукції, встановлення цін на неї тощо) і служить засобом розкриття потенційного прибутку, якої може досягти організація.

На прикладі діяльності унітарному підприємстві «Мозирський молочні продукти» досліджена і вивчена методика проведення ревізії і аналізу витрат на виробництво продукції в переробних підприємствах та запропоновані резерви зниження собівартості продукції на унітарному підприємстві «Мозирський молочні продукти».

Проведений аналіз показав в 2008 році в порівнянні з 2006 роком темп обсягу виробництва випереджає темп зростання виручки від реалізації продукції в порівнянних цінах на 4,75% (172,99-168,24). У 2008 році в порівнянні з 2007 роком темп обсягу виробництва випереджає темп зростання виручки від реалізації продукції в порівнянних цінах на 5,19% (149,77-144,58). Організація спрацювала зі збитком від реалізації продукції в 2006 році який склав 1091 млн.р. У 2007 році реалізація продукції принесла прибутків унітарному підприємству на суму 1051 млн. р.. що сталося внаслідок зниження показника витрат на 1 карбованець реалізованої продукції з 1,038 р. до 0,972 р. (На 1,51%). У 2008р. ситуація змінилася збиток від реалізації склав 2857 млн.р. що відбулося внаслідок збільшення показника витрат на 1 карбованець реалізованої продукції з 0,972 р. до 1,054 р. (На 8,42%).

Унітарне підприємство «Мозирський молочні продукти» у 2006р. по отримала збиток в сумі 1380 млн.р. У 2007р. було отримано прибуток у сумі 802 млн.р. яка була повністю використана на сплату податків, зборів та інших платежів з прибутку. У 2008р. був отриманий збиток за набряклий період в сумі 3379 млн.р. причиною цьому послужила збільшення собівартості на 19855 млн.р. або на 54,78%. Позитивним фактом діяльності організації за 2008р в порівнянні з 2006/2007гг. є підвищення фондовіддачі основних засобів на 45,9% і 32,72% відповідно. Продуктивність збільшилася в 2008р. в порівнянні з 2006р. та 2007р на 54,96%, і 35,93% відповідно. Середньомісячна заробітна плата збільшилася в 2008р. в порівнянні з 2006р. та 2007р на 19,18%, і 7,41% відповідно.

Аналіз показав що сума витрат на виробництво продукції на унітарному підприємстві в 2008 році в порівнянні з 2007 роком збільшилася на 18541 млн. р.., Або на 49,1% (50 730 ÷ 34100 × 100 - 100), в тому числі: матеріальні витрати зросли на 16325 млн. р.., витрати на оплату праці з відрахуваннями - на 1330 млн. р.. (1031 + 299), амортизаційні відрахування - на 194 млн. р.., Інші витрати - на 692. Тобто всі статті витрат у динаміці зросли.

У порівнянні з планом у 2008 році була отримана перевитрата витрат на виробництво продукції в розмірі 911 млн. р., Або на 1,8% (911 ÷ 50830 × 100). Дана зміна слід розцінювати з негативного боку. Таких результатів організація досягла завдяки збільшенню в порівнянні з планом матеріальних витрат - на 814 млн. р.. і витрат на оплату праці з відрахуваннями на соціальні потреби - на 119 млн. р..

В якості резервів зниження собівартості продукції, полягає у здійсненні попереднього контролю витрат, своєчасному виявленні та усуненні відхилень від нормативів, а саме, впровадження в практику переробних організацій системи «стандарт-кост». Вона являє собою систему визначення очікуваних витрат організації та окремих її підрозділів. Мета оперативного управління витратами полягає у встановленні контролю за факторами і причинами відхилень у цілому і по калькуляційних статтях і, тим самим, знаходженні шляхів управління величиною собівартості продукції, що випускається. Таким чином, по кожній статті необхідно знайти загальне відхилення і деталізувати його за факторами і причин для прийняття рішень щодо управління витратами.

Застосування запропонованої методики аналізу відхилень фактичних витрат від нормативних на унітарному підприємстві «Мозирський молочні продукти» дозволить своєчасно їх виявляти, приймати адресні заходи щодо усунення несприятливих відхилень, що, у свою чергу, сприятиме оперативному контролю за формуванням витрат і підвищення ефективності управління процесом формування собівартості продукції.

Запропонована методика аналізу витрат на виробництво продукції на переробних підприємствах рекомендована для використання на унітарному підприємстві «Мозирський молочні продукти» при плануванні обсягів виробництва та реалізації нових видів продукції, що випускається, визначенні цін, прогнозуванні прибутку, визначенні найбільш вигідних варіантів, що випускається, оптимізації використання виробничих потужностей.

Результати проведення дослідження можуть бути використані у практичній роботі на унітарному підприємстві «Мозирський молочні продукти» при контролю та аналізу витрат на виробництво продукції з метою прийняття управлінських рішень, а також на інших виробничих підприємствах.

Економічна значимість результатів дослідження виражається у підвищенні економічної ефективності управлінських рішень, оптимізації використання виробничих потужностей. Застосування містяться в дипломній роботі рекомендацій з організації проведення ревізії і аналізу витрат на виробництво продукції значною мірою оптимізувати їх розміри і отримати ефект у вигляді прямої економіки виробничих ресурсів.

Список використаних джерел

Андрєєв, В.Д. Основи наукових досліджень в бухгалтерській діяльності: навч. посібник для вузів / В.Д. Андрєєв. - М.: Економіст 2003. - 208 с.

Астахов, В.П. Бухгалтерський (фінансовий) облік: навч. посібник для вузів / В.П. Астахов. - М.: ИКЦ МарТ, 2005. - 960 с.

Бухгалтерський облік: навч. посібник. / О.А. Левкович, І.М. Бурцева. - 5-еізд., Перераб.ідоп.-Мн.: Мінськ: Амалфея, 2007. - 800С.

Бухгалтерський облік: навч. для вузів / І.І. Бочкарьова [и др.]; під ред. Я.В. Соколова. - М.: Велбі, 2004. - 768 с.

Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: навч. посібник / П.Г. Пономаренко [и др.]; під заг. ред. П.Г. Пономаренко. - Мн. Обчислюємо. шк., 2006. - 527 с.

Гапоненко, Н.П. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: посібник з підготовки та захисту дипломних робіт / Н.П. Гапоненко, М.В. Косолапова, В.А. Свободін. - М.: Дашков і К, 2007. - 48 с.

Гусєва, Т.М. Основи бухгалтерського обліку: теорія, практика, тести: навч. посібник для вузів / Т.М. Гусєва, Т. М. Шєїна. - М.: Фінанси і статистика, 2005. - 368 с.

Грошові кошти: облік, аналіз, аудит: навч. посібник для вузів / [під ред. В.А. Пипко]. - М.: Фінанси і статистика, 2007. - 240 с.

Євдокимович, В.І. Принципи і методики пошуку резервів підвищення ефективності їх господарювання, в процесі комплексної ревізії / В.І. Євдокимович / Бухгалтерський облік і аналіз. - 2006. - № 11

Євдокимович. В.І. Інвентаризація та документальна ревізія: проблеми забезпечення їх високої якості та шляхи вирішення: економічний контроль в Республіці Білорусь / В.І. Євдокимович / / Бухгалтерський облік і аналіз. - 2007. - № 6.

Інструкція про порядок складання та подання бухгалтерської звітності: Затв. постановою М-ва фінансів Респ. Білорусь від 14 берез 2008 р., № 19

Інструкція про порядок організації та проведення ревізій і перевірок фінансово-господарської діяльності організацій Міністерства промисловості Республіки Білорусь: Затв. наказом Міністерства промисловості Респ. Білорусь від 11 квітня 2008р., № 11 / / Консультант Плюс: Білорусь. Технологія 3000 [Електронний ресурс] / ТОВ "ЮрСпектр".

Інструкція про порядок розкриття інформації та надання бухгалтерської звітності про фінансові інструменти: Затв. пост. М-ва фінансів Респ. Білорусь від 22 груд. 2006 р., № 164 / /) / / Консультант Плюс: Білорусь. Технологія 3000 [Електронний ресурс] / ТОВ "ЮрСпектр".

Інструкція з бухгалтерського обліку "Витрати організації": Затв. постановою М-ва фінансів Респ. Білорусь від 26 груд. 2003 р., № 182 (в ред. Постанови від 31 березня 2008 р., № 49) / / КонсультантПлюс: Білорусь. [Електронний ресурс] / ТОВ "ЮрСпектр". - Мн., 2009

Інструкція з бухгалтерського обліку "Події після звітної дати": Затв. постановою М-ва фінансів Респ. Білорусь від 25 серпня. 2003 р., № 121 / /) / / Консультант Плюс: Білорусь. Технологія 3000 [Електронний ресурс] / ТОВ "ЮрСпектр".

Інструкція з інвентаризації активів і зобов'язань: затв. постановою Міністерства фінансів Респ. Білорусь від 30 лист. 2007 р., № 180 / /) / / Консультант Плюс: Білорусь. Технологія 3000 [Електронний ресурс] / ТОВ "ЮрСпектр".

Камишанов, П.І. Бухгалтерський фінансовий облік: навч. посібник для вузів / П.І. Камишанов. - М.: Омега-Л, 2004. - 640 с.

Керімов, В.Є. Бухгалтерський управлінський облік: Учеб.для вузів / В. Є. Керімов. - М.: Дашков і К, 2007. - 460 с.

Кожарский, В. В. Фінансова звітність торгових організацій: навч. / В.В. Кожарский, Є. В. Ільющенко. - Мн.: ТетраСистемс, 2002. - 336 с.

Козлова, Є.П. Бухгалтерський облік в організаціях: навч. / Є. П. Козлова, Т. Н. Бабченко, Є. М. Галаніна. - М.: Фінанси і статистика, 2006. - 768 с.

Кондраков, Н. П. Бухгалтерський управлінський облік: навч посібник для вузів / Н. П. Кондраков, М.А. Іванова. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 368 с.

Кончаков, О.В. Автоматизована обробка обліково-аналітичної інформації: тест.заданія [електронний ресурс] / О. В. Кончаков. - Мн.: БТЕУ, 2007.

Положення про порядок формування та застосування цін і тарифів: затв. постановою М-ва економіки Респ. Білорусь від 22 квітня. 1999 р., № 43 (в ред. Постанови М-ва економіки Респ. Білорусь від 8 листоп. 2006 р., № 24)

Положення з бухгалтерського обліку "Облікова політика організації": Затв. постановою М-ва фінансів Респ. Білорусь від 17 квітня. 2002 р., № 62

Положення з бухгалтерського обліку «Облікова політика організації»: Утв. постановою М-ва фінансів Респ. Білорусь від 17 квітня. 2002 р. № 62 / /) / / Консультант Плюс: Білорусь. Технологія 3000 [Електронний ресурс] / ТОВ "ЮрСпектр".

Порядок ведення зведеного (консолідованого) обліку, балансу і звітності в частині діяльності фінансово-промислової групи: Затв. постановою Ради Міністрів Респ. Білорусь від 26 берез. 2003 р., № 255 / /) / / Консультант Плюс: Білорусь. Технологія 3000 [Електронний ресурс] / ТОВ "ЮрСпектр".

Тітов, В.І. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства: навч. для вузів / В.І. Тітов. - М.: Дашков і К, 2005. - 352 с.

Хмельницький, В.А. Ревізія і аудит: навч. посібник для вузів / В.А. Хмельницький. - Мн.: Кн. Будинок, 2005. - 480 с.

Шевлюк, А.П. Консолідовані макроекономічні баланси економіки Республіки Білорусь: монографія / А.П. Шевлюк. - Львів: БТЕУ, 2002. - 88 с.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Диплом
586.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Роль прибутку у підвищенні ефективності виробництва на прикладі ТОВ Запчастьснаб
Оптова торгівля і її роль в підвищенні ефективності функції ринку
Маркетингові дослідження та їх роль у підвищенні ефективності маркетингу на підприємстві на
Роль стимулювання персоналу в підвищенні ефективності роботи підприємства ВАТ СургутГазПром
Ефективність виробництва аналіз ефективності виробництва 2
Ефективність виробництва аналіз ефективності виробництва
Удосконалення організації виробництва продукції та обліку витрат в молочному скотарстві
Застосування методів оцінки ефективності інвестиційних проектів на прикладі організації виробництва
Аналіз обліку витрат виробництва
© Усі права захищені
написати до нас