Підготовка перепідготовка та підвищення кваліфікації державних службовців

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Федеральне агентство з освіти

Державна освітня установа вищої професійної освіти

Академія державного та муніципального управління

при Президентові РТ

Факультет державного та муніципального управління

Кафедра державного управління соціально-економічними процесами

Курсова робота

З дисципліни «державна служба і кадрова політика»

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації державних службовців

Виконала: студентка III курсу

групи 1063, Суляйманова А.Г.

Перевірив: до іст.н., доц. Суслов А.Ю.

Казань 2009

Зміст

Введення

Глава 1. Правова база і принципи професійного розвитку державних службовців

Глава 2. Організація професійного розвитку державних цивільних службовців

Глава 3. Удосконалення системи професійного навчання державних службовців у Росії і досвід зарубіжних країн

Висновок

Список використаних джерел та літератури

Введення

Питання професійного розвитку державних службовців є одним з ключових в системі державної служби та кадрової політики. В умовах кардинального реформування системи державного та муніципального управління Російської Федерації вимога професійного розвитку та утворення державних службовців стає особливо актуальним. Для того щоб ефективно управляти змінами в різних сферах суспільного життя, службовці повинні мати спеціальний рівень професійної, ділової і моральної підготовки.

Недостатність професіоналізму та компетентності службовців сучасного державного апарату визнана офіційно. Про це свідчить і практика державного управління. Значній частині наших чиновників ще не дістає ані досвіду служби, ні відповідних знань і умінь. Найчастіше вони не мають правової, соціально-економічної, управлінської: підготовкою, необхідної для службової діяльності. Все це зумовлює не тільки теоретичну, а й практичну значущість проблеми 1.

У зв'язку з цим, метою моєї курсової роботи є вивчення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, аналіз законодавчих та інших нормативних правових джерел, що регулюють додаткову професійну освіту державних службовців Російської Федерації.

У відповідності з поставленою метою необхідно вирішити ряд наступних завдань:

 • визначити правове і теоретичний зміст основних понять сфери професійної освіти державних службовців;

 • виявити і вивчити основи правового регулювання та організації професійної підготовки державних службовців в Російській Федерації;

 • вивчити особливості професійної підготовки державних службовців та проаналізувати основні напрямки вдосконалення системи професійної підготовки державних службовців РФ;

 • розглянути зарубіжний досвід професійної підготовки державних службовців.

Методологічною базою дослідження виступає сукупність наукових принципів, методів і прийомів пізнання соціальних процесів і відносин. Зокрема, використовувалися структурно-функціональний, інституційний та діалектичний методи дослідження функціонування соціально-правових систем. Аналіз законодавства, вивчення правозастосовчої практики, узагальнення організаційного досвіду, вироблення пропозицій та висновків здійснювалися на основі системного, логічного, порівняльно-правового, історико-правового, юридичного, соціологічного методів пізнання.

Проблеми перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців Російської Федерації до цього часу практично не отримали у вітчизняній науковій літературі всебічної розробки, хоча цілий ряд вчених-юристів визнають, що ця проблема вимагає всебічного дослідження і правового аналізу.

Слід констатувати зросле в останні роки увага з боку вчених різних галузей науки до проблем професійного навчання державних службовців. Опубліковані соціологічні, політологічні, соціально-психологічні, історико-філософські та інші дослідження Демидова Ф. Д., Ігнатова В. Г., Нечипоренко Н. С., Яблокова Е.А та ін в сукупності дозволяють скласти наукомістке, комплексне, інтегративне уявлення про проблему кадрового забезпечення державного управління.

Для вивчення і вирішення поставленої мети необхідно провести дослідження літератури з даної тематики. Розробку питань підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, представлених в даній курсовій роботі я здійснила на основі праць вітчизняних вчених і фахівців, з питань професійної підготовки державних службовців в Росії, таких як, Черепанов В.В., де систематизовано та узагальнено навчальний та науковий матеріал, що розкриває основи теорії кадрової політики. Аверін А.Н, де розглянуті проблеми підготовки кадрів у російській системі професійної освіти, основна увага приділена аналізу вищої і післявузівської професійної освіти, підготовки управлінських кадрів. В основі робіт Барціца І.М., Яблокова Е.А та ін

Використовувала нормативно-правові документи: Федеральний закон «Про державну цивільну службу Російської Федерації» № 79-ФЗ від 27 липня 2004 р. (із змінами на 25.12.2008), Федеральний закон «Про систему державної служби Російської Федерації» № 58-ФЗ від 27 травня 2003, Федеральна програма "Реформування та розвиток системи державної служби Російської Федерації (2009 - 2013 роки)" затверджена Указом Президента Російської Федерації № 261 від 10 березня 2009 р. та ін

Я вважаю, що професійна підготовка в органах державної влади та муніципального управління є важливою умовою у професійній діяльності державних і муніципальних службовців, тому що від професіоналізму державних і муніципальних службовців залежить розвиток країни.

Глава 1. Правова база і принципи професійного розвитку службовців

Федеральним законом № 79-ФЗ від 27 липня 2004 р. «Про державну цивільну службу Російської Федерації» закріплений принцип професіоналізму та компетентності в якості єдиного фундаментального принципу організації та функціонування державної служби. Під професіоналізмом маються на увазі глибокі та всебічні знання і володіння практичними навичками у відповідній галузі державно-службової діяльності. Під компетентністю розуміються показники, що характеризують професійні знання, обізнаність та здатності державного службовця до ефективної їх реалізації у своїй службовій діяльності.

Реалізація принципу професіоналізму та компетентності на державній службі забезпечується, насамперед, системою професійного розвитку державних службовців.

Федеральним законом № 79-ФЗ на державних службовців покладено обов'язок підтримувати рівень кваліфікації, достатній для виконання своїх посадових повноважень: 2 ім гарантуються перепідготовка та підвищення кваліфікації зі збереженням грошового утримання на період навчання. 3 На кадрові служби державних органів покладено обов'язок аналізувати рівень професійної підготовки державних службовців.

Отже, систематична професійна підготовка і перепідготовка є юридично обов'язковою частиною і елементом проходження державної служби кожним державним службовцям у будь-якому державному органі.

В існуючій системі державної служби професійний розвиток тісно пов'язане з просуванням по службі, оцінкою якості служби, рівнем грошового утримання, присвоєнням класних чинів, застосуванням заходів заохочення і т.д.

Сама державна служба вважається творчою працею, тому державний службовець, який обрав її своєю професією, має безперервно підвищувати свій теоретичний рівень протягом усієї службової діяльності, незалежно від замещаемой державної посади. Саме з цих причин підготовка, перепідготовка та Підвищення кваліфікації органічно «вмонтовані» в систему проходження державної служби. 4

Говорячи про правову базу, слід сказати, що в даний час професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації державних службовців регулюються указами Президента РФ і постановами Уряду РФ, основними з яких є:

    • Федеральний закон від 27 липня 2004 р. № 79-ФЗ «Про державну цивільну службу Російської Федерації» (зі змінами на 25.12.2008), (ст. 61 - 63);

 • Указ Президента РФ від 28 грудня 2006 року № 1474 «Про додаткове професійну освіту державних цивільних службовців Російської Федерації (зі змінами на 06.12.2007);

 • Положення про порядок отримання додаткової професійної освіти державними цивільними службовцями Російської Федерації, затверджене Указом Президента Російської Федерації від 28 грудня 2006 р. № 1474;

 • Постанова Уряду РФ від 17 квітня 2008 р. № 284 «Про реалізацію функцій з організації формування, розміщення та виконання державного замовлення на професійну перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування федеральних державних цивільних службовців» (зі змінами від 27.11.2008).

Зазначені акти передбачають організаційно-правові форми професійної підготовки державних службовців, порядок, періодичність, строки та умови професійного навчання і зачіпають деякі інші питання.

Провідне місце в системі професійної освіти державних службовців належить Російській академії державної служби при Президентові Російської Федерації, Академії народного господарства при Уряді Російської Федерації та Фінансової академії при Уряді Російської Федерації. У цих провідних навчальних закладах проходять професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікацій державні службовці федеральних державних органів, а також державні службовці державних органів суб'єктів РФ.

Особливо важлива роль у підготовці державних службовців виконавчої влади Республіки Татарстан належить Інституту державної служби при Президентові Республіки Татарстан, правонаступник Республіканського Центру підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, з 1996 р. виконував завдання навчального закладу додаткової професійної освіти працівників органів державної влади і управління Республіки Татарстан . 28 липня 2007 Указом Президента Республіки Татарстан на підставі рішення колегії Федеральної служби по нагляду у сфері освіти і науки Інститут державної служби при Президентові Республіки Татарстан був перейменований в Академію державного і муніципального управління при Президентові Республіки Татарстан. 5

Саме перед освітніми установами - Російської академії державної служби при Президентові Російської Федерації, а також регіональними академіями державної служби - ставиться завдання організації якісного процесу підготовки і перепідготовки кадрів, розробки програм їх систематичного навчання 6.

Відповідно до указу Президента Академія є Республіканським вищим навчальним закладом з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних і муніципальних службовців. На Академію покладено функції навчально-методичного, науково-дослідного і інформаційно-аналітичного центру в галузі державної і муніципальної служби в Республіці Татарстан.

Характер і тип професійного розвитку державних службовців визначаються тим, які принципи ми закладемо в цей процес. Принципи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців можуть бути розділені на три групи:

1) загальногромадянські;

2) професійні;

3) внутрішньокорпоративні.

Загальногромадянські принципи припускають:

 • розвиток підвищеного почуття відповідальності і громадянської свідомості, зокрема ряду специфічних етичних якостей, таких, як громадянський обов'язок, вірність інтересам державної служби;

 • впровадження в поведінку чиновників навичок мотивуючого впливу на оточуючих;

 • чесність і несхильність корупційним діям. Професійні принципи включають:

 • наявність спеціальних знань у галузі права, політології, соціології, економіки, соціальної психології, історії та теорії світового і вітчизняного державного управління;

 • вміння використовувати ці знання;

 • безперервність і гнучкість професійної освіти службовців;

 • системність і систематичність професійної освіти працівників держапарату.

Внутрішньокорпоративні принципи припускають:

 • прищеплювання навичок управлінської роботи, в тому числі лідерських якостей;

 • солідарність, взаємодія і взаємопідтримка на державній службі;

 • підвищення соціального статусу та іміджу державної служби, честі та гідності державного службовця. 7

Названі принципи, будучи структурованими, припускають комплекс практичних заходів, спрямованих на організацію процесу професійного розвитку, кадрів державного управління.

Практика показує, що в сучасній системі професійної освіти державних службовців Росії є чимало «вузьких місць».

Загальними недоліками системи професійного розвитку та освіти працівників державного апарату виступають:

1) відсутність конкуренції державних і недержавних освітніх установ за право отримання державного замовлення на професійну перепідготовку та підвищення кваліфікації держслужбовців;

2) повна підпорядкованість освітніх установ, своїм замовникам, їх відомча залежність від них: це забезпечує швидку реакцію на відомчі вимоги, але сковує, ініціативу освітніх установ;

3) широке і не завжди виправдане залучення чиновників-практиків для участі в освітніх програмах у якості викладачів;

4) відірваність системи додаткової професійної освіти чиновників від федеральної системи загальної та професійної освіти, яку курує Міністерством освіти і науки РФ: слідство цього - мало координовані з загальними освітніми стандартами викладання загальногуманітарних дисциплін, що знижує цінність підвищення кваліфікацій;

5) проблеми з якістю розробки правової бази професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації чиновників: фрагментарність регулювання та юридична невизначеність багатьох понять професійного розвитку державних службовців (наприклад, яку освіту слід вважати вищою освітою за спеціалізацією державних посад, яку освіту вважається рівноцінним і яке потрібне додаткове професійна освіта та ін.) Це з усією очевидністю висувають завдання підготовки і прийняття федерального закону «Про професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців», основне призначення якого - зробити професійне навчання державних службовців обов'язковим, безперервним і систематичним для всіх категорій державних службовців, створити єдину організаційну та правову систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців;

6) формування освітньої системи, покликаної проводити професійну підготовку та перепідготовку кадрів державної служби, ускладнене з причин занадто довго пошуку рішень щодо створення стрункої системи навчальних закладів, яким спеціально доручається займатися навчанням і перепідготовкою кадрів державного управління. 8

Для вирішення цих проблем потрібна реалізація комплексу заходів правового, організаційного, фінансово економічного та навчально-методичного характеру.

Нагальним питанням є розширення правового статусу державних службовців, їх прав та відповідальності в частині підвищення своєї кваліфікації. Оскільки підвищення кваліфікації включено в коло службових обов'язків керівники фахівців, значить, для цих категорій працівників цей обов'язок носить правовий характер. Отже, її невиконання за певних умов може спричинити за собою несприятливі для працівника юридичні наслідки. У той же час успішно і сумлінно виконуючим посадові обов'язки державним службовцям повинна бути надана можливість вибору форми професійного розвитку. Відмова державного службовця без поважних причин від підвищення професійного рівня слід розглядати як порушення службової дисципліни, що супроводжується відповідними правовими наслідками аж до звільнення з посади.

Глава 2. Організація професійного розвитку державних цивільних службовців

В даний час підготовка кваліфікованих професійних управлінських кадрів і її науково-методичне забезпечення є важливим напрямком державної політики Російської Федерації. Зростає потреба суспільства в підготовлених, кваліфікованих кадрах, фахівцях нового покоління, здатних вирішувати найскладніші завдання в складних і суперечливих соціально-економічних, соціокультурних, політичних, духовних умов. Адже для того щоб ефективно управляти змінами в різних сферах суспільного життя, необхідно мати професійно підготовлені для цих цілей кадри і саме від їх професійних знань і практичного досвіду буде залежати рівень державного управління.

Ефективна система підготовки власних управлінських кадрів для нашої республіки має особливе значення, оскільки йде становлення державності Татарстану значить, потрібні висококваліфіковані кадри, відповідні цієї високої, надзвичайно складної задачі. 9

Основна проблема полягає в тому, що загострюється протиріччя між застарілими стереотипами управлінської діяльності та вимогами сучасного етапу розвитку суспільства. Кожен працівник органів управління повинен постійно оновлювати і поглиблювати свої професійні знання на основі безперервної освіти. У зв'язку з цим важливим завданням є забезпечення єдності професійного та особистісного розвитку майбутнього фахівця, що вимагає реалізації концепції програмно-цільового, особистісно-орієнтованого навчання, розробки системи навчання, спрямованої на підготовку спеціаліста до розв'язання професійних завдань з опорою на досягнення сучасної науки, з використанням нових методів і технологій роботи з кадрами. 10

В даний час відповідно до Федеральним законом № 79-ФЗ система професійної освіти та розвитку державних службовців включає в себе чотири елементи:

1) професійна підготовка кадрів для державної служби;

2) професійна перепідготовка державних службовців;

3) підвищення кваліфікації державних службовців;

4) стажування державних службовців. 11

Організація підготовки, професійної перепідготовки і підвищення кваліфікації держслужбовців підпорядкована оптимальної реалізації зазначених вище принципів і включає в себе систему заходів для створення нових, перепрофілювання та поліпшення існуючих спеціальних навчальних закладів і їх підрозділів, з розробки та реалізації навчальних планів і програм.

Система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації держслужбовців являє собою спеціально організовану систему навчання державних службовців, спрямована на отримання спеціальності за профілем професійної діяльності у сфері державної служби, придбання відповідних знань, умінь і навичок. 12

Під професійною підготовкою кадрів державної служби мається на увазі процес навчання громадянина професійних знань, умінь і навичок, необхідних для належного виконання ним посадових функцій та повноважень щодо замещаемой посади державної служби.

Система підготовки державних службовців будується на основі прогнозування потреби в кадрах спеціалістів державної служби, врахування вимог до них відповідно до професійно - кваліфікованими характеристиками посад. За даними досліджень 2006 р., 71,5% опитаних державних службовців в останні 5 років проходили підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування. 13

Під професійними знаннями на державній службі розуміється цілісна і систематизована сукупність знань у галузі держави і права, науки управління, політології, економіки, соціології, психології про теорію і практику реалізації повноважень органів державної влади. Поряд з фундаментальними знаннями надзвичайно важливо, щоб державні службовці твердо знали свої завдання, функції, права та обов'язки за замещаемой посади, способи і засоби її виконання.

Державний службовець, який володіє професійними знаннями, завжди готовий до вирішення службових завдань, які включають:

 • реалізацію основних напрямів державної адміністративної політики та вирішення завдань соціальної політики;

 • правове регулювання соціально-економічних процесів в галузях і сферах державної діяльності на основі законодавства про управління, розмежування компетенції і функцій державних органів;

 • аналіз реальних ситуацій, що складаються в державних органах, пошук шляхів узгодження різних інтересів, визначення причин і попередження соціальних конфліктів;

 • організацію виконання рішень федеральних державних органів, налагодження обліку та перевірки виконання цих рішень, забезпечення контролю за ходом їх виконання;

 • вироблення стратегічної програми з виконання посадових обов'язків згідно посадовій регламенту. 14

Під уміннями на державній службі розуміються професійні знання державного службовця, втілені, вирішення конкретних службових, завдань відповідно до заміщаємо посадою. Наприклад, вміння державного службовця вникнути в суть управлінської ситуації, проаналізувати її і пре дожити законне і доцільніше рішення.

Під навичками на державній службі розуміються, вміння державного службовця, здійснювані ним автоматично в режимі реального службового часу. Навички здобуваються в процесі практичної службової діяльності в умовах типових управлінських ситуацій. Вони дозволяють економити службовий час, зводити до мінімуму помилки і прорахунки.

Отже, професійні знання, уміння і навички - показники професіоналізму державного службовця. Вони визначають професійну придатність і компетентність державного службовця, його здатність здійснювати службову діяльність, як в штатних (звичайних), так і в екстремальних умовах.

Професійна підготовка для державної служби здійснюється на підставі договору на навчання. Укладення договору на навчання між державним органом і громадянином зобов'язанням подальшого проходження цивільної служби після закінчення навчання протягом певного терміну здійснюється на конкурсній основі у порядку встановленому указом Президента Російської Федерації, постановою Уряду Російської Федерації і законодавством суб'єкта Російської Федерації. У рамках зазначеного договору, а також за погодженням освітньої установи професійної освіти з державним органом у цьому державному органі провадяться практика і, стажування учнів.

Професійна підготовка кадрів для цивільної служби здійснюється в освітніх установах вищого професійного та середньої професійної освіти у відповідності з федеральним законом. Координація підготовки кадрів здійснюється відповідним органом з управління державною службою.

Відповідальність за організацію та проведення професійної підготовки цивільних державних службовців, оновлення їх теоретичних і практичних знань, умінь і навичок у відповідності з постійно зростаючими вимогами державних освітніх стандартів покладається на керівників державних органів.

Федеральним законом № 79-ФЗ «Про державну цивільну службу Російської Федерації» визначена і класифікована система додаткової професійної освіти державних службовців. Додаткова професійна освіта цивільного службовця включає:

 • професійну перепідготовку;

 • підвищення кваліфікації;

 • стажування. 15

Професійна перепідготовка, підвищення кваліфікацій та стажування цивільного службовця здійснюються протягом усього періоду проходження ним громадянській служби з періодичністю не рідше одного разу на три роки.

Підставою для направлення цивільного службовця на професійну перепідготовку, підвищення кваліфікацій або стажування є:

1) призначення цивільного службовця на іншу посаду цивільної служби в порядку посадового зростання на конкурсній основі;

2) включення цивільного службовця до кадрового резерву на конкурсній основі;

3) результати атестації цивільного службовця. 16

Професійна перепідготовка і підвищення кваліфікації цивільного службовця здійснюється в мають державну акредитацію освітніх установах вищого професійного та середньої професійної освіти.

Стажування є як самостійним видом додаткової професійної освіти службовця, так і частиною його професійної перепідготовки або підвищення кваліфікації. Стажування цивільного службовця здійснюється як безпосередньо в державних органах, так і в інших організаціях. Цивільний службовець також може отримувати додаткову професійну освіту, у тому числі пройти стажування, за кордоном Російської Федерації.

Професійна перепідготовка, підвищення кваліфікації та стажування цивільного службовця здійснюється з відривом, частковим відривом або без відриву від цивільної служби.

Вид, форма і тривалість отримання додаткової професійної освіти встановлюються представником наймача в залежності від групи і категорії посади цивільної служби, замещаемой цивільним службовцям, в порядку, визначеному законодавством.

Проходження цивільним службовцям професійної перепідготовки, підвищення кваліфікації або стажування підтверджується відповідним документом державного зразка і є переважним підставою для включення цивільного службовця до кадрового резерву на конкурсній основі або продовження заміщення цивільним службовцям своєї посади цивільної служби.

Цивільному службовцю, що проходить професійну перепідготовку, підвищення кваліфікації або, стажування, представником наймача, освітньою установою професійної освіти, державним органом або іншою організацією забезпечуються умови для освоєння освітньої програми додаткової професійної освіти.

Під професійною перепідготовкою державних службовців розуміється отримання додаткових до базового вищого утворення нових знань, що дозволяють присвоїти службовцю нову спеціалізацію і (або) кваліфікацію.

Професійна перепідготовка держслужбовців здійснюється на основі договорів, що укладаються державними органами з відповідними освітніми установами. Форми і методи професійної перепідготовки встановлюються освітнім закладом, в якому здійснюється навчання, в залежності від складності освітніх програм і відповідно до потреб державних органів на підставі укладених договорів.

Законодавчо встановлені такі форми професійної перепідготовки державних службовців:

 • від шести місяців до року без відриву від виконання посадових обов'язків;

 • від трьох до шести місяців з відривом від виконання посадових обов'язків. 17

Освоєння додаткових освітніх програм професійної перепідготовки завершується іспитом і захистом дипломної роботи (державною підсумковою атестацією). Державні службовці, які виконали всі вимоги навчального плану і пройшли державну підсумкову атестацію, отримують диплом про професійну перепідготовку встановленого зразка. У рамках професійної перепідготовки можливе отримання державним службовцям нової спеціальності або кваліфікації на базі наявної професійної освіти.

На професійну перепідготовку направляються, як правило, державні службовці, включені до резерву для висування на посаду більш високої групи посад, або заміщають певну державну посаду, але не мають відповідної професійної освіти за спеціальністю (спеціалізації), необхідного для виконання обов'язків по замещаемой державної посади. У цьому випадку період навчання державного службовця визначається індивідуально.

Конкретні терміни і форми професійної перепідготовки державного службовця визначаються керівником державного органу. На період профпереподготовку за державними службовцями зберігається середній заробіток за раніше займаної посади.

Слід вважати, що направлення на перепідготовку не тягне обов'язки державного органу і права державного службовця вимагати:

 • призначення на більш високу державну посаду;

 • призначення на державну посаду іншого профілю;

 • прийому на державну службу (наприклад, державного службовця, звільненого з державного органу у зв'язку з реорганізаційних процедур). 18

Під підвищенням кваліфікації мається на увазі оновлення теоретичних і практичних знань державних службовців відповідно до вимог освітніх стандартів з метою підтримки рівня їх кваліфікації, достатньої для ефективного виконання посадових повноважень.

Підвищення кваліфікації здійснюється при появі у державного службовця додаткових службових функцій на заміщаються державних посадах або при необхідності майбутніх посадових переміщень в межах даної групи посад.

Підвищення кваліфікації проводиться у міру необхідності, але не рідше одного разу на три роки протягом усієї службової діяльності державного службовця. 19

Підвищення кваліфікації державного службовця, що знаходиться в кадровому резерві на заміщення посади державної служби, здійснюється за його згодою у встановленому порядку.

Різні цілі підвищення кваліфікації державних службовців обумовлюють різні форми їх навчання.

Підвищення кваліфікації державного службовця може здійснюватися безпосередньо в державному органі, освітньому закладі, а також в організації (в тому числі за кордоном) без звільнення від виконання посадових обов'язків або зі звільненням від цих обов'язків.

Основними формами підвищення кваліфікації є:

 • короткострокове (72 години) тематичне навчання з питань конкретної службової діяльності (наприклад, вивчення порядку ведення реєстру юридичних осіб, порядку підготовки юридичних актів тощо), яке проводиться за місцем служби державного службовця;

 • тематично проблемні семінари (від 72 до 100 годин);

 • середньострокове (від 72 до 100 годин) тематичне навчання (проблемні семінари) в освітній установ для вирішення конкретних питань за профілем службової діяльності. 20

За підсумками підвищення кваліфікації держслужбовцю видаються свідоцтво або посвідчення без присвоєння нової спеціалізації або кваліфікації.

Окремий і важливе питання - додаткову професійну освіту для осіб, вперше прийнятих на державну службу. Навчання державних службовців, які вперше прийняті на державну службу, має на меті набуття ними знань, умінь і навичок, необхідних для ефективної професійної службової діяльності, прискорення адаптації до її умов і закріплення на замещаемой посади. При цьому повинні враховуватися специфічні особливості професійної діяльності у відповідному державному органі.

Професійна підготовка вперше прийнятих на державну службу повинна враховувати наступні фактори:

 • завдання та критерії ефективності у відповідній сфері державної діяльності;

 • моделі організації відповідної державної діяльності;

 • правові й політичні взаємини співробітників державних органів;

 • методи і засоби управління в умовах обмежень, обумовлених поділом влади, публічністю процесу прийняття рішень, тиском політичної боротьби на функціонування; державних органів, та інші обставини.

Основними завданнями, розв'язуваними при навчанні державних службовців, які вперше прийняті на державну службу, є:

 • виявлення відсутніх для ефективного виконання обов'язків за посадою державної служби знань, умінь і навичок (ступеня підготовки) державних службовців;

 • організація відповідно до отриманих даними навчального процесу за програмами додаткової професійної освіти;

 • визначення рівня підготовки учнів після отримання ними додаткової професійної освіти.

Вимоги до рівня професійної підготовки державних службовців диференціюються залежно від замещаемой державної посади. Затверджені стандарти професійних знань, умінь і навичок (освітні стандарти) для державних службовців, що заміщають молодші, старші та провідні державні посади.

Для визначення відсутніх знань у державних службовців, які вперше прийняті на державну службу, керівникам державних органів рекомендується вивчати матеріали особистих справ, результати конкурсів, випробувань, інші дані, а також проводити співбесіди, тестування, анкетування та інші форми визначення рівня знань. 21

Під співбесідою мається на увазі цільова бесіда з особою, вперше прийнятим на державну службу, з метою визначення мотивів його вступу на державну службу, рівня його підготовки, виявлення самооцінки його знань, умінь і навичок, планів їх вдосконалення і т.д.

Під тестуванням мається на увазі оцінка результатів рішення заздалегідь підготовлених завдань і встановлення на цій основі показників, що визначають рівень підготовки державного службовця. При цьому завдання повинні пропонуватися з урахуванням спеціалізації замещаемой посади державної служби.

Під анкетуванням маються на увазі відповіді державних службовців на конкретні питання, пов'язані зі службовою діяльністю. Анкети повинні відображати рівень професійних, знань, умінь і навичок, необхідних для виконання посадових обов'язків.

Навчання державних службовців, які вперше прийняті на державну службу, проводиться шляхом:

 • самостійної підготовки (тобто ознайомлення з пакетом документів, перш за все посадовою регламентом, по виконанню посади державної служби, надаються безпосереднім керівником, вивчення спеціальної літератури);

 • навчання практичним умінням і навичкам безпосередньо на службовому місці під керівництвом призначеного консультанта з числа досвідчених, висококваліфікованих державних службовців;

 • проведення тематичних семінарів (за наявності групи вперше прийнятих на державну службу) за місцем проходження служби із залученням фахівців;

 • навчання в освітніх закладах додаткової професійної освіти. 22

Право вибору форми навчання державного службовця, вперше прийнятого на державну службу, належить державному органу та його керівнику.

Таким чином, організація професійної освіти та розвитку державних службовців являє собою важливу складову частину проходження державної служби, відповідальність за яку лежить на першому керівника державного органу.

Державне замовлення на професійну освіту державних службовців. Професійний розвиток державних службовців здійснюється на основі державного замовлення. Під державним замовленням мається на увазі завдання Уряду РФ або відповідного державного органу суб'єкта РФ на черговий календарний рік державним органам (державним замовникам) на підвищення кваліфікації і професійної перепідготовки державних службовців в межах коштів, передбачених на ці цілі у відповідному бюджеті.

Державне замовлення на професійну освіту цивільних службовців регулюється Федеральним законом № 79-ФЗ «державну цивільну службу Російської Федерації». 23 Розміщення державного замовлення на професійну пер підготовку, підвищення кваліфікації та стажування державних службовців здійснюється з урахуванням програм розвитку державної служби та у відповідності з Федеральним законом № 79-ФЗ.

Державне замовлення включає в себе:

 1. державне замовлення на професійну перепідготовку цивільних службовців;

 2. державне замовлення на підвищення кваліфікації і ста жирування цивільних службовців.

Державне замовлення на профпереподготовку державних службовців має включати в себе перепідготовку державних службовців для заняття посад в інших державних органах, з тим, щоб при скороченні, реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення) державного органу, а також при скороченні посади державної служби у державному органі виключити для державних службовців перерви у державній службі, втрату професійних знань, умінь і навичок, якими володіють ці люди.

Порядок розміщення та утримання державного замовлення визначаються положеннями про державне замовлення на перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців, які затверджуються Урядом РФ або відповідним органом державної влади суб'єкта РФ.

Федеральні державні органи і державні органи суб'єкта РФ на основі заявок, які містять гарантії майбутнього заміщення посади державної служби, здійснюють відбір громадян і державних службовців для навчання в освітніх установах та наукових організаціях, в тому числі зарубіжних, формують і видають освітнім установам та науковим організаціям державне замовлення на підготовку державних службовців, підвищення їх наукової кваліфікації, здійснюють фінансове та інше ресурсне забезпечення цього замовлення.

Державне замовлення містить такі відомості:

 • чисельність підлягають навчанню державних службовців (окремо за програмами перепідготовки та за програмами підвищення кваліфікації);

 • обсяг коштів, що підлягають сплаті за навчання кадрів (окремо за підвищення кваліфікації та перепідготовку за);

 • обсяг коштів на відшкодування транспортних і витрат на відрядження при направленні державних службовців на перепідготовку або підвищення кваліфікації за межі регіонів проживання;

 • завдання щодо фінансування робіт та послуг, пов'язаних з навчанням державних службовців державних органів. 24

Характерно, що розміщення зазначеного державного замовлення здійснюється державними органами на конкурсній основі в освітніх установах професійної освіти мають ліцензію на проведення професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і державну акредитацію.

Розміщення вказаного державного замовлення здійснюється державними органами за узгодженням з відповідним органом з управління державною службою з урахуванням функцій державних органів та їх спеціалізації, а також з урахуванням професійної освіти за посадами цивільної служби, заміщається в цих державних органах.

Державне замовлення на професійну перепідготовку підвищення кваліфікації та стажування федеральних громадянськи; службовців, включаючи порядок його розміщення, обсяг і структур затверджується Урядом РФ після вступу в силу федерального закону про федеральний бюджет на відповідний рік.

Державне замовлення суб'єкта Російської Федерації на професійну перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування цивільних службовців даного суб'єкта, включаючи порядок його розміщення, обсяг і структуру, затверджується законом або іншим нормативно-правовим актом суб'єкта Російської Федерації.

Договір на професійну перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців є угодою між державним органом і освітньою установою про встановлення прав, обов'язків і відповідальності сторін з навчання державних службовців за встановленими освітніми програмами на основі державного замовлення.

На основі типового договору в договорі між державним органом і освітнім, установою визначаються права, обов'язки та відповідальність сторін у галузі професійної підготовки, перепідготовки та, підвищення кваліфікації державних службовців. При укладанні договору вказуються ті зобов'язання і права освітньої установи, які відповідають його статусу (академія, інститут, курси). Основні зобов'язання державного органу стосуються формування тематики навчання з проблем, необхідним для державного органу, а також цільового замовлення на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців. Основні зобов'язання освітнього закладу пов'язані з пріоритетним виконанням цільових замовлень державних органів на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців і виконанням фінансуються з бюджету програм навчання державних службовців.

У договорах передбачаються зобов'язання сторін, в тому числі зобов'язання учнів заміщати з розподілу у відповідному державному органі державні посади державної служби протягом певного терміну.

При невиконанні учнем зобов'язань заміщати з розподілу державну посаду державної Служби йому може бути пред'явлений позов про відшкодування відповідного йому державному органу витрат на навчання. Учень не виконав зобов'язання заміщати з розподілу посади державної служби протягом терміну, передбаченого договором, відшкодовує відповідному державному органу витрати на своє навчання .

Витрати на навчання не підлягають відшкодуванню, якщо державний орган не забезпечив обучаемому заміщення посади державної служби протягом терміну обумовленого договором, або той, якого навчають за станом здоров'я або іншої поважної причини не може заміщати відповідну державну посаду.

За державним службовцем на весь період підготовки підвищення кваліфікації або перепідготовки зберігається місце державної служби, заміщається посаду державної служби, грошове утримання, а також встановлені йому відповідно до законодавства гарантії і компенсації.

Таким чином, професійний розвиток державних службовців є важливим елементом проходження державної служби та вирішальний фактор підвищення рівня кваліфікації та професійної майстерності працівників державного апарату.

Глава 3. Удосконалення системи професійного навчання державних службовців у Росії і досвід зарубіжних країн

Державний службовець повинен постійно підтримувати рівень своїх знань, підвищувати кваліфікацію, мати можливість перепідготовки і стажування. Безумовно, навчання кожного держслужбовця має носити постійний характер, тобто здійснюватися протягом всієї його професійної кар'єри з метою відновлення його знань, отриманих в результаті «базового» освіти та набуття нових знань, які він буде використовувати у своїй професійній діяльності.

Формування професійної державної служби вимагає удосконалення системи підготовки кадрів і додаткової професійної освіти державних службовців. Удосконалення системи професійного навчання кадрів для державної служби повинні розглядатися, через призму комплексу проблем, що накопичилися в системі освіти держави.

Перш за все, потрібно чітко уявляти, в чому полягає сьогодні суть професійного навчання, підготовки кадрів в Росії, які особливості освіти персоналу для державного апарату, хто здійснює цю підготовку, який рівень якості освітніх послуг у цій сфері.

В даний час все ще не усунені недоліки в галузі підготовки кадрів для державної служби та професійного розвитку державних службовців Російської Федерації. Наявні освітні установи в цілому не забезпечують необхідний рівень професійної підготовки державних службовців. 25

Аналіз досвіду навчання кадрів державної служби в нашій країні показує, що програма навчання будується, як правило, на широкій теоретичної загальногуманітарному основі і лише у зв'язку з нею здійснюється прикладна підготовка. У зв'язку з цим найбільш важливим завданням інститутів, які готують управлінські кадри, є посилення зв'язку навчання та практики, забезпечення єдності фундаментальної і прикладної підготовки, розробка практико-орієнтованої моделі навчального процесу. 26

В даний час в Росії панує дисциплінарна модель навчання на основі якої, у разі необхідності, реалізується модульний підхід до утворення в якості організаційних форм навчання в такій моделі використовуються лекції, семінарські і практичні заняття, імітаційні чи ділові ігри, лабораторні заняття, самостійна робота, виробнича практика, курсові та дипломні роботи, заліки та іспити. Зберігачем інформації в такій моделі є книга, а інтерпретатором - знання і викладач. 27

Узагальнюючи проблеми в цій сфері, можна виділити найбільш значущі, вирішення яких не вимагає зволікання:

1. Зниження рівня професіоналізму державних службовців.

 1. Нерозвиненість системи професійного навчання державних службовців.

 2. Невизначеність організаційного механізму професійного навчання кадрів для служби.

 3. Відсутність мережі спеціалізованих (базових) навчальних закладів, що реалізують освітні програми у сфері підготовки кадрів для державної і муніципальної служби, виконують функції забезпечення органів влади кваліфікованими кадрами.

 4. Формування системи державного замовлення на підготовку кадрів для державної і муніципальної служби та цільова підготовка державних і муніципальних службовців з виконання функцій і завдань органів влади.

6. Неефективність управління професійною освітою в даній сфері.

7. Відсутність ефективних засобів і форм взаємодії державних органів та навчальних закладів при підготовці кадрів для державної і муніципальної служби.

8. Слабкість розробки державних освітніх стандартів професійної освіти та підготовки кадрів для державної і муніципальної служби.

9. Необхідність зміни основних і додаткових освітніх програм професійної освіти кадрів для державної і муніципальної служби, їх адаптації до нових соціально - економічними умовами.

Названі проблеми повинні бути вирішені на рівні спеціального федерального закону, в якій як базовий нормативний акт встановив би загальні принципи системи професійного навчання та підготовки кадрів для державної, а можливо, і для муніципальної служби. 28

Для подолання даних проблем необхідно здійснити з боку держави комплекс наступних заходів:

 • вдосконалення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців;

 • вдосконалення законодавчої та нормативно-правової бази з питань реформування державної служби;

 • проведення експериментів і здійснення пілотних проектів щодо застосування нових підходів до організації федеральної державної служби та забезпечення діяльності федеральних державних службовців;

 • створення матеріально-технічних умов для ефективного функціонування федеральної державної служби;

 • формування системи управління державною службою. 29

Але, перш за все в навчальних планах і програмах вузів, що займаються підготовкою державних службовців, необхідно ввести і затвердити в якості нової комплексної навчальної дисципліни предмет «державне управління» як основний предмет, що включає і інтегруючий в себе елементи різних управлінських і соціально-економічних знань. Ці знання за підсумками державної атестації повинні бути взяті на озброєння нашими чиновниками не просто як абстрактних відомостей, а у вигляді установок на свою професійну службову діяльність. 30

На реалізацію цих завдань багато в чому спрямована діяльність Російської академії державної служби при Президенті РФ. Йде подальший розвиток системи підвідомчих навчальних закладів. Укладено договори про співпрацю між РАЦС і Академією державного та муніципального управління при Президентові Республіки Татарстан, Башкирської Академією державної служби при Президентові Республіки Башкортостан, Комі республіканської Академією державної служби та управління при Главі Республіки Комі та іншими вузами Росії.

Система професійного навчання кадрів для державної служби, повинна бути представлена:

 • певними освітніми програмами, орієнтованими на державне управління (зокрема, обов'язковими спеціалізаціями повинні бути окремі державні напрямки: державно-правова, державно-економічна, державно-фінансова тощо);

 • спеціальними державними стандартами по окремих спеціалізаціях (державний стандарт повинен виражатися і у встановленні обсягу часовий навантаження і у визначенні змісту програм, пов'язаного з новими тенденціями державного управління, і вивченні накопиченого досвіду в даній сфері, і принципах методологічного забезпечення навчальних курсів);

 • навчальними установами, які отримали право на підготовку працівників для державно-публічного сектору (в основі визнання за конкретним навчальним закладом особливого статусу повинен лежати принцип його тісному взаємозв'язку з органами державної влади, підпорядкування завданням державної служби);

 • органами управління в даній сфері. 31

Основні напрями модернізації вищої професійної освіти в Російській Федерації в даний час передбачає:

 • розробку та введення нових стандартів освіти, заснованих на компетентнісний підхід, забезпечення функціональної грамотності випускників;

 • впровадження на всіх щаблях загальної освіти, системи об'єктивної оцінки якості навчання та викладання;

 • забезпечення гнучкості організації вищої освіти, можливості вибудовування індивідуальних освітніх траєкторій;

 • створення системи зовнішньої оцінки якості освіти в поєднанні з системою присвоєння професійних кваліфікацій професійним співтовариством. 32

Оскільки завдання вдосконалення системи професійного навчання та підготовки кадрів для державної служби, рішення проблем пов'язаних з системою професійного навчання державних службовців нашої країни до теперішнього часу не отримали достатньої всебічної розробки, необхідний ретельний аналіз світового досвіду в галузі підготовки кадрів для державної служби, з метою її адаптації до російських умов.

Досліджуючи міжнародний досвід підготовки кадрів для державної служби, можна виділити ряд загальних для всіх країн параметрів. Статус держслужбовця, як правило, закріплений у відповідних правових документах. Обов'язковою умовою для вступу на державну службу є наявність базової освіти та спеціальної профільної підготовки. 33 Крім того, для підвищення професійних навичок у процесі кар'єри зростання державний службовець регулярно повинен відвідувати різноманітні курси перепідготовки, підвищення кваліфікації, проходити стажування і т. д. Незважаючи на безсумнівну подібність основних освітніх програм у різних країнах, є істотні відмінності дозволяють говорити про декілька різних підходах до підготовки державних службовців.

У першу чергу виділяють західноєвропейську й американську системи підготовки фахівців. Безумовно, американські стандарти грунтувалися па європейської традиції освіти, однак історичні особливості розвитку північноамериканських країн зумовили значні відмінності в американських стандартах професійної вищої освіти.

Слід зазначити, що західноєвропейські традиції освіти мають свої особливості, привнесені адаптацією освітніх програм під місцеві політичні та соціально-економічні, а також культурні умови. У цілому можна говорити про два основних західноєвропейських підходах до підготовки фахівців державної служби - англосаксонському та французькою. Для вибудовування цілісної картини системи підготовки кадрів для державної служби за кордоном необхідно розглянути всі три підходи: англосаксонський, французький та американський. 34

 • Англосаксонський підхід. Основоположником цього достатньо традиційного підходу до підготовки кадрів для державної служби є Великобританія. Проте надалі найбільший внесок у його розвиток зробили німецькі вчені. Такі всесвітньо відомі імена, як Лоренц фон Штейн, Роберт фон Моль, Макс Вебер надовго залишили за Німеччиною пальму першості в області визначення наукових та освітніх пріоритетів при підготовці державних службовців. В даний час англосаксонський підхід активно використовується найбільш динамічно розвиваються в політичній та соціально-економічній сферах країнами Півночі Європи - Швецією, Норвегією, Данією, Нідерландами.

Особливості підходу. Найбільш яскравою є правова домінанта в загальній системі підготовки державних службовців. Базова освіта для вступу на державну службу повинно було бути юридичною. В даний час ситуація змінилася. Однак чиновники, що одержали професійну освіту за методиками англосаксонського підходу, мають традиційно сильну підготовку у правовій сфері.

У Великобританії та Німеччини, як і в більшості інших країн Європи і Америки, відбувається реформування державної служби під впливом глобалізаційних процесів. Якісна трансформація обов'язків держслужбовців полягає у підвищенні значущості таких професійних характеристик, як уміння самостійно приймати рішення, керувати змінами, проявляти лідерські якості. Система підготовки кадрів також змінюється відповідно до нових вимог.

Слід зазначити, що розвиток лідерських якостей, схильність до інновацій і творчого вирішення поставлених завдань традиційно вважалися ключовими елементами підготовки кадрів для приватного бізнесу. Що ж стосується державних службовців, то від них вимагалося, перш за все, вміння чітко виконувати інструкції, дотримуватися процедур, суворо підкорятися наказам вищого начальства. Ініціатива не заохочувалася. Однак у сучасному світі склалися стереотипи морально застаріли, а сліпе слідування їм стало вкрай негативно позначатися на якості прийнятих державними службовцями рішень. Підвищення ефективності роботи держслужбовців нерозривно пов'язане з розвитком міждисциплінарного підходу до їх утворення орієнтованого на розвиток у майбутніх чиновників системного мислення, комунікабельності, вміння працювати в команді, самостійності та ініціативності.

Приміром, у Великобританії в рамках формування системи державної служби були розроблені критерії оцінки компетентності фахівців. Це створило потужний імпульс позитивної мотивації для постійного вдосконалення держслужбовцями професійних навичок, освоєння нових знань та ефективних методів роботи. У рамках реформування питання про присвоєння наступного класу або підвищення по службі рівень освіти і професійної підготовки розглядалася як один з вирішальних аргументів.

Існує провідний навчальний заклад, де навчається основна маса службовців середньої та вищої ланки - Коледж державної служби (Civil Services College), утворений в 1970 р. Заняття проводяться за програмами підготовки майбутніх керівників.

Слід особливо підкреслити, що у Великобританії підготовка кадрів вважається одним з пріоритетних напрямів. Тому існує широка система семінарських занять, конференцій та освітніх курсів, які організовуються різними міністерствами та відомствами, в статуті яких є хоча б віддалене згадка про відповідальність за підготовку кадрового складу. Кожне відомство розробляє свої програми підготовки кадрового резерву з урахуванням моніторингу потреб в навчанні персоналу та планування його подальшого застосування. Зміст навчання та програми професійного зростання держслужбовців формуються з урахуванням специфіки функцій і посади, займаної чиновником.

Таким чином, у Великобританії відсутня єдина централізована система підготовки кадрів для державної служби, проте існує безліч курсів, програм, семінарів з урахуванням індивідуального підходу до вибору освітньої програми. При всій різноманітності форм і методів навчання загальними для них є підготовка випускної роботи за проектом, теоретична підготовка в навчальному закладі, придбання практичного досвіду.

У системі підготовки кадрів для державної служби у Великобританії можна виділити наступні фактори, які могли б бути корисними для російської практики:

 • існування чітких критеріїв оцінки компетентності держслужбовців створює величезний позитивний стимул для підвищення рівня освіти та професійних навичок. Впровадження таких критеріїв у систему контролю якості виконуваної роботи дозволяє більш чітко формулювати обов'язки держслужбовців і обумовлює обов'язковість підвищення рівня їх професіоналізму;

 • зміст навчальних програм відрізняється великою гнучкістю, дозволяючи оперативно відгукуватися на цілі і завдання поточної політичної та соціально-економічної ситуації.

 • Тим не менш, можна виділити цілий ряд обмежень, які не дозволяють взяти англійський варіант системи підготовки кадрів для державної служби як зразка для наслідування.

 • По-перше, це яскраво виражена децентралізація освітньої системи та перепідготовки державних службовців. У Росії, навпаки, занадто розвинені традиції централізації, щоб сподіватися на ініціативи федеральних і, тим більше, регіональних і муніципальних відомств в організації спеціальних освітніх семінарів і навчальних програм. Крім того, у Великобританії, при начебто різноманітті програм підготовки державних службовців, існує чітка система контролю якості отриманої освіти. У Росії це одна з головних проблем, ще тільки потребує свого вирішення.

По-друге, сильна правова підготовка, традиційно відрізняє англосаксонський підхід, базується на зовсім інший правової традиції - прецедентному праві, що значно ускладнює процес адаптації навчальних програм до російських умов.

Звернемося далі до досвіду Німеччини. Протягом досить довгого часу ця країна залишалася законодавицею мод в області розвитку державного управління як академічної дисципліни.

У XIX столітті на зміну комплексного підходу до підготовки держслужбовців прийшов інший підхід, орієнтований на отримання учнями вузькопрофесійних знань. Шар всебічно освічених чиновників практично зник.

В даний час в німецьких університетах відроджується традиція підготовки висококваліфікованих фахівців на базі широкого міждисциплінарного підходу. Переважання юридичних дисциплін, що було характерною рисою англосаксонського підхід поступово поступається місцем більш збалансованого варіанту навчальних програм.

У Німеччині отримати освіту можна в трьох університетах. Дві традиційні академічні програми підготовки держслужбовців існують в університетах Потсдама і Констанца, програма підготовки аспірантів - у Вищій школі управлінських наук у м. Шпайєрі. Крім того, існують програми підготовки кадрів для ЄС в Берліні, Гамбурзі, Бонні та Саарбрюкені. 35

Величезна увага при підготовці кадрів для державної служби приділяється практичної частини. Усі програми передбачають стажування в органах державної служби, які тривають кілька місяців. Навчальні програми Німеччини відрізняються не тільки балансом між правовими та економічними дисциплінами, але й збалансованістю між теоретичними знаннями та набуттям практичних навичок. Подібна збалансованість в деякій мірі диктує універсальність програм. Країни Північної Європи вважають за краще готувати своїх фахівців саме в Німеччині, в першу чергу, завдяки легкості процесу адаптації німецьких програм під місцеву специфіку.

Важливим чинником успіху німецької освітньої системи і високої якості результатів є орієнтація на безперервність навчання чиновників.

Таким чином, система підготовка кадрів для державної служби Німеччини, хоча традиційно сформувалася в рамках англосаксонського підходу, давно завоювала власні сильні позиції на європейському освітньому просторі.

 • Французький підхід. Особливість французького підходу полягає в тому, що державне управління викладається розділ політичних і адміністративних наук. У системі підготовки з державного управління у Франції переважають два типи навчальних закладів: інститути політичних досліджень та університети. Зараз в країні враховується 74 університету та університетських центру, що об'єднує близько 800 навчально-дослідних відділень та відділень з підготовки та досліджень. Крім того, існують інститути (для навчання одного предмета), вищі школи (для професійної багатопредметної підготовки) або лабораторії (для проведення досліджень ). Підготовка державних службовців для органів державного управління, яка у Франції носить назву професійної постійної підготовки, складається з професійної початкової підготовки держслужбовців і підвищення кваліфікації, яке організовується протягом всієї їхньої кар'єри.

При деяких інститутах політичних досліджень створені центри підготовки кадрів державного управління, які протягом року після отримання диплома готують до вступного конкурсу в ті чи інші органи державної служби.

Різні міністерства організують конкурси прямого набору в корпус державних службовців. Це французька специфіка, що відрізняє дану модель від британської й німецької.

Фахівців з державного управління з вченим ступенем магістра випускають університети, інститути політичних досліджень і спеціалізовані навчальні заклади.

Особливе місце в області підготовки за спеціальністю «Державне управління» займають дві вищі школи, що знаходяться у віданні прем'єр-міністра: Національна школа адміністрації і паризький Інститут політичних досліджень. У завдання Національну школу адміністрації входить підготовка чиновників для комплектування вищих кадрів адміністрації: членів Державної Ради, Рахункової палати, Фінансової інспекції (вищі органи управління), регіональних рахункових палат, адміністративних судів, Генеральної інспекції адміністрації, корпуси префектів, цивільних адміністраторів. 36

Паризький інститут політичних досліджень - це незалежна від університетів державна установа наукового, культурного і професійного профілю, що забезпечує підготовку з політичних, економічних та суспільних наук.

Таким чином, у Франції, як і в Німеччині, система підготовки держслужбовців носить централізований характер і має багаторівневу структуру, наведені в залежності від цілей навчання і ступеня професійної підготовки слухачів. Однак, якщо німецькі освітні програми відрізняються (високим рівнем збалансованості економічних і правових дисциплін, то французький підхід орієнтований на поглиблене вивчення економіки.

 • Американський підхід. Система вищої освіти в США - це більше двох тисяч університетів, інститутів і коледжів. До складу університетів входять один або кілька загальноосвітніх коледжів, спеціальні коледжі, вищі спеціальні факультети, центри. Багато коледжів, як і інститути, існують як самостійні навчальні заклади. Вищою освітою вважається підготовка, одержувана не тільки в чотирирічних, але і в дворічних коледжах.

Більшість вищих навчальних закладів (близько 2 / 3) - приватні, де плата за навчання набагато вище, ніж у державних. Приватні університети отримують субсидії від спонсорів - приватних фірм, фондів, колишніх випускників тощо

До числа найбільш відомих вищих навчальних закладів належать: Гарвардський університет в штаті Массачусетс (заснований в 1636 р.), Єльський університет у штаті Коннектикут (1701 р.), Пенсільванський університет в штаті Пенсільванія (1740 р.), Прінстонський університет у штаті Нью- Джерсі (1746 р.), Колумбійський університет у Нью-Йорку (1754 р.). 37

Університети вносять значний внесок у розвиток науки. Займаючись, в тому числі і розробкою проблем стратегічного характеру, що мають державне значення, вони готують вчених і фахівців, яких приймають на роботу не тільки організації приватного сектора, а й державні органи.

Давно намітилася тенденція до посилення економічної освіти державних управлінців в останні роки - з введенням оцінки результативності та якості роботи урядових органів - збагатилася подальшим розвитком економіко-математичних та інших передових методів.

Магістерська освітня програма призначена для осіб, що мають ступінь бакалавра або її аналог на орієнтуються на здобуття ступеня магістра в галузі державного управління. Зміст магістерської освітньої програми включає вивчення особливостей системи політичних процесів, системи права, соціологічних теорій.

Особлива форма підготовки магістрів з державного управління - це курс навчання і захист дисертації, яку організовує для працівників вищої та середньої ланки державних органів ряд університетів, що мають угоду з американським урядом. Один з таких університетів - Американський університет, що посідає шосте місце в країні по підготовці кадрів у галузі державного управління. 38

Система підготовки магістра державного управління в канадських університетах мало, чим відрізняється від системи США. Обидві базуються на спільних для Північної Америки теоретичних посилках і методології. Інакше й бути не могло, оскільки в Канаді прийнята і американська система освіти, і американська система вищої освіти. Університети, кількість яких набагато менше, ніж у США, організовані за американським зразком. Певний виняток становлять університети провінції Квебек. Найбільш великі університети знаходяться в містах Торонто, Монреалі та Квебеку. Типологічно їх можна об'єднати в модель, умовно названу вище «американською». В її основі лежить міждисциплінарний підхід, і розробляються не тільки прикладні, а й загальнотеоретичні проблеми.

Особливості канадської системи підготовки магістрів у галузі державного управління можна розглянути на прикладі одного з провідних університетів країни - Карлтонського університету та його школи державного управління. Підготовка фахівців в ньому ведеться по трьох напрямках - по канадської проблематики; науково-технічному прогресу, інновацій та охорони природного середовища: з проблематики розвитку. Таким чином, організація навчального процесу і коло дисциплін - поряд з іншими чинниками - підтверджують єдність американської та канадської систем підготовки фахівців з державного управління. Є, проте, одна важлива відмінність - це вартість навчання, що у Канаді взагалі і в Карлтонському університеті зокрема значно нижче.

Інша особливість полягає в тому, що Карлтонського університету, один з найбільших університетів Канади і широко відомий за її межами, пов'язують професійні багатопланові відносини з багатьма закордонними освітніми установами. Протягом багатьох років Карлтон послідовно орієнтується на інтеграцію вищої школи України у світовий освітній простір. В даний час намітилися реальні можливості розширення міжнародного співробітництва у сфері наукових досліджень та вищої освіти. Робочі відносини, які складаються між Карлтонського університету і РАЦС, демонструють доцільність і плідність такої співпраці.

Таким чином, Досвід зарубіжних країн свідчить про те, що ефективність підготовки державних службовців залежить від обов'язковості та безперервності процесу навчання і його безпосередньому зв'язку з просуванням по кар'єрних сходах. Зокрема, багаторівнева ранжируваних система, що практикується у Німеччині (початковий, ознайомлювальний; відновлювальний, пов'язаний зі змінами в управлінському процесі; зберігає, спрямований на підтримку або розширення рівня професійних знань і умінь; висхідний і ін), визнана однією з найбільш результативних освітніх систем в Європі.

З огляду на нинішній стан державної служби в Росії, за доцільне приділити особливу увагу творчої адаптації накопиченого позитивного досвіду до російських умов.

Висновок

Система професійного розвитку державних службовців дозволяє здійснювати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування державних службовців з метою більш професійного вирішення завдань державного управління.

Дослідження, які були мною, розглянуті в даній курсовій роботі, дозволяють зробити наступні висновки:

 • Глава 1 присвячена розгляду правової бази і принципів професійного розвитку державних службовців. На управління змінами, що відбуваються в системі освіти державних і муніципальних службовців слід впливати шляхом створення та зміни її нормативної правової бази. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників державної служби повинні спиратися на певні принципи і реалізовуватися за допомогою системи організаційних заходів, що регулюють навчальний процес. Принципи професійної підготовки державних службовців можуть бути розділені на професійні та загальногромадянські, на внутрішньокорпоративні і задають відносини корпорації бюрократії з громадянами та іншими громадськими інститутами; крім того, виділяється група принципів об'єднання професійних пріоритетів і вольових якостей. Система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, державних службовців підпорядкована оптимальної реалізації зазначених вище принципів і включає в себе систему заходів для створення нових та вдосконалення існуючих спеціальних навчальних закладів.

 • Глава 2 - опис організації системи професійного розвитку державних службовців. Система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації держслужбовців являє собою спеціально організовану систему навчання державних службовців, спрямована на отримання спеціальності за профілем професійної діяльності у сфері державної служби, придбання відповідних знань, умінь і навичок. Як і будь-яка система, система професійної освіти та розвитку державних службовців складається з взаємозалежних елементів. Основними елементами цієї системи, відповідно до Федерального закону № 79-ФЗ є: підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації та стажування державних службовців.

Додаткова професійна освіта здійснюється у вищих навчальних закладах - університетах, академіях, інститутах та навчальних закладах додаткової професійної освіти. До них відносяться академії за винятком академій вищої професійної освіти, галузеві і міжгалузеві, регіональні інститути підвищення кваліфікації, курси, школи, центри підвищення кваліфікації, навчальні центри служби зайнятості.

 • Глава 3 присвячена опису вдосконалення системи професійного навчання державних службовців у Росії та аналізу передового досвіду зарубіжних країн, з метою адаптації до російських умов. У даній главі розглянуті основні проблеми системи професійного навчання державних службовців у Росії, комплекс заходів спрямованих на вирішення цих проблем. Шляхи вдосконалення та впровадження інновацій у системи професійного навчання кадрів для державної служби. Неможливо вдосконалення системи професійної підготовки державних і муніципальних службовців без аналізу досвіду зарубіжних країн.

В останні роки співробітництво з закордонними країнами у сфері державної служби набуває все більш чіткі організаційні форми. Проведена робота, безсумнівно, сприяє зростанню професіоналізму державних службовців у нашій країні, а тільки добре підготовлені професіонали і здатні зі знанням справи і з користю для служби використовувати закордонний досвід.

Таким чином, професійна підготовка державних і муніципальних службовців в даний час, без сумніву, не може бути ефективною без відповідного науково-методичного забезпечення, без об'єднання зусиль у цьому напрямку викладачів, наукових співробітників, самих державних і муніципальних службовців.

Список використаних джерел та літератури

    1. Федеральний закон від 27 липня 2004 р. № 79-ФЗ «Про державну цивільну службу Російської Федерації» (зі змінами на 25.12.2008), (ст. 61 - 63);

 1. Федеральний закон «Про систему державної служби Російської Федерації» № 58-ФЗ від 27 травня 2003 р., (зі змінами на 01.12.2007);

 2. Федеральна програма «Реформування і розвиток системи державної служби Російської Федерації (2009 - 2013 роки)»

 3. Указ Президента РФ від 28 грудня 2006 року № 1474 «Про додаткове професійну освіту державних цивільних службовців Російської Федерації (зі змінами на 06.12.2007);

 4. Положення про порядок отримання додаткової професійної освіти державними цивільними службовцями Російської Федерації, затверджене Указом Президента Російської Федерації від 28 грудня 2006 р. № 1474;

 5. Постанова Уряду РФ від 17 квітня 2008 р. № 284 «Про реалізацію функцій з організації формування, розміщення та виконання державного замовлення на професійну перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування федеральних державних цивільних службовців» (зі змінами від 27.11.2008).

 6. Федеральна програма "Реформування та розвиток системи державної служби Російської Федерації (2009 - 2013 роки)" затверджена Указом Президента Російської Федерації № 261 від 10.03.2009 р.

 7. Черепанов В.В. Основи державної служби та кадрової політики. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, Закон і право, 2007. - 575 с.

 8. Барціц І.М. Правове забезпечення державної служби РФ: Підручник. - М.: Изд-во РАГС, 2004. - 560 с.

 9. Яблокова Є. А. Підготовка кадрів державної служби: методичні та дидактичні основи підвищення ефективності. - М.: Изд-во РАГС, 2004. - 164 с.

 10. Аверін А.Н. Соціальна політика та підготовка управлінських кадрів: Навчальний посібник - М.: Дашко і К, 2005. - 280 с.

 11. Бакушев В. В., Демидов Ф. Д. Професійна освіта на початку Нового століття і підготовка державних службовців. - М.: Изд-во РАГС, 2003. - 128 с.

 12. Ігнатов В. Г. Державна цивільна служба. Підручник. 2 - вид. доп. І перероб. - М. ІКЦ «МарТ»; Ростов на Дону: Изд. центр «МарТ», 2005. - 448 с.

 13. Нечипоренко В.С. Теорія та організація державної служби. - М.: Изд-во РАГС, 2008. - 160 с.

 14. Гришковець А.А. Правове регулювання державної цивільної служби в Російській Федерації: навчальний курс. - М.: Дело и Сервис, 2004. - 464 с.

 15. Мальцев Г.В. Державна служба в Росії: проблеми становлення / Державна служба в Російській Федерація: концепція, досвід, проблеми - М., 2002. - 416 с.

 16. Пронкін С.В. Державне управління зарубіжних країн: навчальний посібник / С. В. Пронкін, О.Є. Петруніна. - М.: Аспект Пресс, 2005. - 416 с.

 17. Науково - політичний журнал «Державна служба», Інновації у професійній підготовці державних службовців, № 2 (52), 2008. - С. 12 - 17.

 18. Науково - політичний журнал «Державна служба», Програма підготовки кадрів для державної служби, № 4 (36), 2005. - С. 136 - 142.

 1. Науково - політичний журнал «Державна служба», Формування кадрового складу державної служби Російської Федерації, № 5 (37), 2005. - С. 75 - 78.

 2. Науково - політичний журнал «Державна служба», Програма підготовки кадрів для державної служби, № 6 (38), 2005. - С. 145 - 150.

 3. Російська газета .- М., від 23 листопада 2002.

 4. Магомедов К. О., Турчинов О. І. Державна служба і кадрова політика: теорія і практика: Інформаційно - аналітичні матеріали за результатами соціологічних досліджень, проведених кафедрою державної служби та кадрової політики Російською академією державної служби при Президентові Російської Федерації в 2001 - 2006 рр. . Ульяновськ, 2007.

 5. Офіційний сайт Академії державного і муніципального управління при Президентові Республіки Татарстан. http://igs.tatar.ru

1 Черепанов В.В. Основи державної служби та кадрової політики. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, Закон і право, 2007. - С. 488

2 Про державну цивільну службу Російської Федерації: Федеральний закон від 27 липня 2004. № 79-ФЗ (зі змінами на 25.12.2008). Ст. 15

3 Про державну цивільну службу Російської Федерації: Федеральний закон від 27 липня 2004. № 79-ФЗ (зі змінами на 25.12.2008). Ст. 14

4 Гришковець А.А. Правове регулювання державної цивільної служби в Російській Федерації: навчальний курс. - М.: Дело и Сервис, 2004. - С. 57

5 Офіційний сайт Академії державного і муніципального управління при Президентові Республіки Татарстан. http://igs.tatar.ru

6 Яблокова Є. А. Підготовка кадрів державної служби: методичні та дидактичні основи підвищення ефективності. - М.: Изд-во РАГС, 2004. - С. 10

7 Яблокова Є. А. Підготовка кадрів державної служби: методичні та дидактичні основи підвищення ефективності. - М.: Изд-во РАГС, 2004. - С. 10

8 Черепанов В.В. Основи державної служби та кадрової політики. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, Закон і право, 2007. - С. 491

9 Мальцев Г.В. Державна служба в Росії: проблеми становлення / Державна служба в Російській Федерація: концепція, досвід, проблеми - М., 2002. - С. 34

10 Яблокова Є. А. Підготовка кадрів державної служби: методичні та дидактичні основи підвищення ефективності. - М.: Изд-во РАГС, 2004. - С. 11

11 Про державну цивільну службу Російської Федерації: Федеральний закон від 27 липня 2004. № 79-ФЗ (зі змінами на 25.12.2008)

12 Нечипоренко В.С. Теорія та організація державної служби. - М.: Изд-во РАГС, 2008. -

С. 44

13 Магомедов К. О., Турчинов О. І. Державна служба і кадрова політика: теорія і практика: Інформаційно - аналітичні матеріали за результатами соціологічних досліджень, проведених кафедрою державної служби та кадрової політики Російською академією державної служби при Президентові Російської Федерації в 2001 - 2006 рр.. Ульяновськ, 2007

14 Черепанов В.В. Основи державної служби та кадрової політики. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, Закон і право, 2007. - С. 494

15 Про державну цивільну службу Російської Федерації: Федеральний закон від 27 липня 2004. № 79-ФЗ (зі змінами на 25.12.2008). Ст. 62

16 Ігнатов В. Г. Державна цивільна служба. Підручник. 2 - вид. доп. І перероб. - М. ІКЦ «МарТ»; Ростов на Дону: Изд. центр «МарТ», 2005. - С. 384

17 Аверін А.Н. Соціальна політика та підготовка управлінських кадрів: Навчальний посібник - М.: Дашко і К, 2005. - С. 45

18 Черепанов В.В. Основи державної служби та кадрової політики. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, Закон і право, 2007. - С. 497

19 Нечипоренко В.С. Теорія та організація державної служби. - М.: Изд-во РАГС, 2008. -

С. 46

20 Нечипоренко В.С. Теорія та організація державної служби. - М.: Изд-во РАГС, 2008. -

С. 47

21 Аверін А.Н. Соціальна політика та підготовка управлінських кадрів: Навчальний посібник - М.: Дашко і К, 2005. - С. 67

22 Черепанов В.В. Основи державної служби та кадрової політики. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, Закон і право, 2007. - С. 501

23 Про державну цивільну службу Російської Федерації: Федеральний закон від 27 липня 2004. № 79-ФЗ (зі змінами на 25.12.2008). Ст. 63

24 травня Барціц І.М. Правове забезпечення державної служби РФ: Підручник. - М.: Изд-во РАГС, 2004. - С. 208

25 Бакушев В. В., Демидов Ф. Д. Професійна освіта на початку Нового століття і підготовка державних службовців. - М.: Изд-во РАГС, 2003. - С. 72

26 Яблокова Є. А. Підготовка кадрів державної служби: методичні та дидактичні основи підвищення ефективності. - М.: Изд-во РАГС, 2004. - С. 13

27 Яблокова Є. А. Підготовка кадрів державної служби: методичні та дидактичні основи підвищення ефективності. - М.: Изд-во РАГС, 2004. - С. 158

28 Науково - політичний журнал «Державна служба», Формування кадрового складу державної служби Російської Федерації, № 5 (37), 2005. - С. 77

29 Російська газета .- М., від 23 листопада 2002.

30 Черепанов В.В. Основи державної служби та кадрової політики. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, Закон і право, 2007. - С. 492

31 Науково - політичний журнал «Державна служба», Формування кадрового складу державної служби Російської Федерації, № 5 (37), 2005. - С. 77

32 Науково - політичний журнал «Державна служба», Інновації у професійній підготовці державних службовців, № 2 (52), 2008. - С. 12

33 Пронкін С.В. Державне управління зарубіжних країн: навчальний посібник / С. В. Пронкін, О.Є. Петруніна. - М.: Аспект Пресс, 2005. - С. 64

34 Науково - політичний журнал «Державна служба», Програма підготовки кадрів для державної служби, № 4 (36), 2005. - С. 136

35 Науково - політичний журнал «Державна служба», Програма підготовки кадрів для державної служби, № 4 (36), 2005. - С. 140

36 Науково - політичний журнал «Державна служба», Програма підготовки кадрів для державної служби, № 5 (37), 2005. - С. 116

37 Науково - політичний журнал «Державна служба», Програма підготовки кадрів для державної служби, № 6 (38), 2005. - С. 145

38 Пронкін С.В. Державне управління зарубіжних країн: навчальний посібник / С. В. Пронкін, О.Є. Петруніна. - М.: Аспект Пресс, 2005. - С. 64

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
194.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Перепідготовка та підвищення кваліфікації державних службовців
Професійна перепідготовка підвищення кваліфікації та стажування державних службовців
Підготовка перепідготовка та підвищення кваліфікації державних секторах
Підготовка перепідготовка підвищення кваліфікації трудових ресурсів у загальному і на залізниці
Професійна перепідготовка підвищення кваліфікації і стажується
Підготовка державних службовців Росії
Професійна підготовка державних і муніципальних службовців
Професійна орієнтація підготовка та перепідготовка незайнятого населення
Професійна орієнтація підготовка та перепідготовка незайнятого населення
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru