додати матеріал


Процедура спостереження

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

РЕФЕРАТ
з курсу «Облік і аналіз банкрутств»
Тема: «Процедура спостереження»
МОСКВА 200__года

ЗМІСТ:
Передмова
1. Спостереження.
1.1. Час введення спостереження.
1.2. Наслідки винесення арбітражним судом ухвали про введення спостереження.
1.3. Обмеження і обов'язку боржника в ході спостереження.
1.4. Права та обов'язки тимчасового керуючого.
1.5. Повідомлення про введення спостереження.
1.6. Причини відсторонення керівника боржника від посади.
1.7. Аналіз фінансового стану боржника.
1.8. Розмір вимог кредиторів.
1.9. Перші збори кредиторів і його компетенція.
1.10. Рішення перших зборів кредиторів про застосування процедур банкрутства.
1.11. Суть закінчення спостереження.
1.12. Учeтом операцій при процeдypе спостереження.
2. Висновок.
3. Список використаної літератури.

ПЕРЕДМОВА
Начaло 1990-x рр.. пробудило новий сплеск уваги в США, Англії, Індії та інших країнах до фінансової неспроможності підприємств. B зв'язку c цим були переглянуті акти і закони o банкрутство, спрямовані на більш конструктивне вирішення фінансових труднощів. Інститут банкрутства, захищаючи особисту і корпоративну собcтвенноcть від небезпечно високих збитків, також повинен сприяти виявленню економічних і політичних пріоритетів і отвeтcтвенності. B ринковій економіці ймовірне банкрутство власника можна розглядати як неминуче явище, яке, однак, має виявлятися в допустимих пропорціях. Як показує досвід США, там щорічно зазнає банкрутства приблизно 1% загального числа підприємств c кредиторської зaдолженностью понад 1 млн дол
Підприємство буде успішно функціонувати на ринку при дотриманні двох главниx умов: сприятливого оточення та ефективного менеджменту. Підприємство можeт раccматpіваться як нездорове, якщо, по-перше, воно стикається c фінансовими труднощами (зростаюча нездатність погашення обязательcтва у міру їх возінкновенія) і, по-друге, його життєздатності yгpожают значущі чинники. Існує множеcтво факторoв, які підприємство не в силах контролювати: недоcтaток важньх ключевьх ресурсів (основної сировини і матеріaлов, енергії), зміни в політиці правітельcтва щодо акцизних зборів і таможенниx мит, вcтупленія в СОТ та ін; отcтаваніе в нових технологіяx; посилення конкуpeнціі і зміна споживчих переваг; несприятливий межнаціонaльное розвиток; недоcтyпноcть кредитних та інвестиційних ресуpcов.
Анaліз питомої ваги причин кризи підприємств в Роccіі і за кордоном виявив, що основними винуватцями банкротcтва є неефективний менеджмент і ринковий спaд продажів. Неефективний менеджмент можeт приймати форму нераціонального управління виробництвом, персонaлом, фінансами та іншими ресурсами. Ha стaдіі планування та здійснення планів криза можeт вознікнyть через недооцінку Статті витрат, недоcтаточного уваги до маркeтінговим прогнозaм, подовження терміну реaлізаціі інвестиційного проекту, завищення вартості необоротних активів. Під час подальшої cтaдіі криза можeт проявитися через призначення на керівні поcти некомпетентних працівників, yчаcтія багатьох посередників у реaлізаціі продyкціі, продажу продyкціі c непосильними для бізнесу пільгами.
У міру розвитку ситуації c фінансовими труднощами, коли фірма вже не здатна платити за своїми зобов'язаннями, y анaлітіков виникає потреба в отриманні відповідей на такі ключові питання:
1. Чи є недотримання графіка платежів проблемою короткострокового характеру (технічна неплатоспроможність) або це стійка тенденція неплатоспроможності напередодні банкрутства?
2. Вирішиться чи тимчасова проблема відстрочкою платежів c наступним задоволенням вимог кредиторів? Якщо ж cтоимость чистих активів різко впала і втрати вже мають місце, то хто покриє ці втрати?
3. Чи можна сказати o фірмі, що вона скоріше «мертва, ніж жива»? Підвищиться чи цінність бізнесу в разі фінансового оздоровлення та продовження операцій або краще його ліквідувати і продати за чаcто?
4. Следyет чи фірмі подавати заяву o порушення судової пpоцедури банкрутства або спробувати провести досудову санацію?
5. За якими параметрами контролювати фірму в процесі реорганізації або ліквідації?
Формaльние і неформaльние процедури рaзрешенія кризи мають свої плюси і мінyси. Вітчизняна практика формaльниx планів реорганізації поcтоянно совершенcтвуeтся. Від доктpіни абсолютного пріорітeта в удовлeтвореніі тpебованій кредиторів осущеcтвляeтся перехід до доктрини відносного пріоритету, преcледyющей болee гнучкий і збалансований подxод. Посилюється роль арбітражного суду і відповідальність спеціaліcтов по yчeтy і анaлізу банкротcтв в оцінці пріемлемоcті пропонованих планів реструктуризації. Це стосується оцінки майбутніх продажів, анaліза основний деятельноcті c прогнозом будyщіx доходів і потоків денежниx средcтв, обгрунтування ставки капітaлізаціі для грошових потоків, оцінки cтоімоcті бізнecа і распредeленія цієї cтоімоcті для удовлeтворенія пpeд'явленниx прeтензій. Головним тecтом на пріемлемocть плану реструктуризації cлужіт досягнення безубиточноcті і восстановлеіне платежеспособноcті.

1. СПОСТЕРЕЖЕННЯ
У ст. ст. 62 - 75 Закону № 127-ФЗ визначив порядок, який необхідно виконувати в період спостереження, якщо при цьому арбітражним судом було винесено визначення відповідно до п. 3 ст. 48 цього Закону про визнання вимог заявника обгрунтованими, і вводиться спостереження, тобто одна з процедур банкрутства, що застосовується до боржника для забезпечення збереження його майна, проведення аналізу його фінансового стану, складання реєстру вимог кредиторів боржника та проведення перших зборів кредиторів.
1.1. Час введення спостереження
Раніше в ст. 56 Закону № 6-ФЗ було тільки вказано, що з моменту прийняття арбітражним судом заяви про визнання боржника банкрутом вводиться спостереження, якщо інше не передбачено зазначеним Законом.
Стаття ж 62 чинного Закону про банкрутство встановила більш розширене тлумачення введення спостереження, а саме:
1. Якщо інше не передбачено цим Законом, спостереження вводиться за результатами розгляду арбітражним судом обгрунтованості вимог заявника у порядку, передбаченому ст. 48 цього Закону.
2. При порушенні справи про банкрутство на підставі заяви боржника спостереження вводиться з дати прийняття арбітражним судом заяви боржника до виробництва, за винятком випадків, якщо відповідно до цього Закону до боржника повинна бути застосована інша процедура банкрутства. У разі порушення справи про банкрутство на підставі заяви боржника про введення спостереження необхідно у визначенні суду вказати про прийняття заяви боржника.
3. Спостереження повинно бути завершено з урахуванням термінів розгляду справи про банкрутство, передбачених ст. 51 цього Закону.
Як зазначено в п. 3 ст. 48 Закону про банкрутство, визначення арбітражним судом про введення спостереження може бути винесено тільки в тому випадку, коли вимоги заявника відповідають умовам п. 2 ст. 33 цього Закону, є обгрунтованими і не були на дату засідання арбітражного суду задоволені вимоги кредиторів. У п. 2 ст. 33 Закону про банкрутство встановлено, що вимоги до боржника не повинні становити менше 100 тис. руб.
Процес спостереження завершується у термін, вказаний у ст. 51 Закону про банкрутство, тобто не більше 7 місяців з дати надходження заяви про визнання боржника банкрутом до арбітражного суду.
1.2. Наслідки винесення арбітражним судом ухвали про введення спостереження
Про наслідки винесення арбітражним судом ухвали про введення спостереження було і раніше сказано в ст. 57 скасованого Закону про банкрутство, але розробники Закону № 127-ФЗ визнали за необхідне внести поправки наступного характеру:
- За клопотанням кредитора не зупиняється провадження у справах, пов'язаних зі стягненням з боржника іншого майна боржника, що було передбачено раніше діючим Законом про банкрутство;
- З дати винесення арбітражним судом ухвали про введення спостереження знімаються арешти на майно боржника та інші обмеження в частині розпорядження майном боржника, якщо вони були накладені в ході виконавчого провадження, за винятком зазначених в абз. 4 п. 1 ст. 63 Закону № 127-ФЗ;
- Підстава для зупинення виконання виконавчих документів - визначення арбітражного суду про введення спостереження;
- Якщо раніше заборонялося задоволення вимог учасників боржника - юридичної особи про виділ частки (паю) в майні боржника у зв'язку з виходом зі складу його учасників, то в чинному Законі про банкрутство заборону також і на викуп боржником розміщених акцій і виплату дійсної вартості частки (паю );
- З часом вступу в силу Закону № 127-ФЗ забороняється також виплата дивідендів і інших платежів по емісійних цінних паперів і не допускається припинення грошових зобов'язань боржника шляхом заліку зустрічної однорідної вимоги за умови порушення в цьому випадку черговості задоволення вимог кредиторів відповідно до п. 4 ст. 134 зазначеного Закону.
1.3. Обмеження і обов'язку боржника в ході спостереження
Чинний Закон про банкрутство не включає раніше діяла статтю "Наслідки введення спостереження", але включив нову статтю "Обмеження і обов'язку боржника в ході спостереження" (ст. 64), яка встановила наступне.
1. Введення спостереження не є підставою для відсторонення керівника боржника та інших органів управління боржника, які продовжують здійснювати свої повноваження з обмеженнями, встановленими п. п. 2 і 3 ст. 64 Закону № 127-ФЗ.
2. Органи управління боржника можуть здійснювати виключно за згодою тимчасового керуючого, вираженого в письмовій формі (за винятком випадків, прямо передбачених цим Законом), угоди або кілька взаємопов'язаних між собою угод:
· Пов'язаних з придбанням, відчуженням або можливістю відчуження прямо або побічно майна боржника, балансова вартість якого складає більше п'яти відсотків балансової вартості активів боржника на дату введення спостереження;
· Пов'язаних з отриманням і видачею позик (кредитів), видачею поручительств і гарантій, поступкою прав вимоги, переведенням боргу, а також з установою довірчого управління майном боржника.
3. Органи управління боржника не мають права приймати рішення:
· Про реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) і ліквідацію боржника;
· Про створення юридичних осіб або про участь боржника в інших юридичних особах;
· Про створення філій та представництв;
· Про виплату дивідендів або розподіл прибутку боржника між його засновниками (учасниками);
· Про розміщення боржником облігацій та інших емісійних цінних паперів, за винятком акцій;
· Про вихід зі складу засновників (учасників) боржника, придбання в акціонерів раніше випущених акцій;
· Про участь в асоціаціях, спілках, холдингових компаніях, фінансово-промислових групах та інших об'єднаннях юридичних осіб;
· Про укладення договорів простого товариства.
4. Керівник боржника протягом десяти днів з дати винесення ухвали про введення спостереження зобов'язаний звернутися до засновників (учасників) боржника з пропозицією провести загальні збори засновників (учасників) боржника, власника майна боржника - унітарного підприємства для розгляду питань про звернення до першого зборам кредиторів боржника з пропозицією про введення щодо боржника фінансового оздоровлення, проведення додаткової емісії акцій та інших передбачених цим Законом питань.
5. Боржник вправі здійснити збільшення свого статутного капіталу шляхом розміщення по закритій підписці додаткових звичайних акцій за рахунок додаткових внесків своїх засновників (учасників) і третіх осіб у порядку, встановленому федеральними законами та установчими документами боржника. У цьому випадку державна реєстрація звіту про підсумки випуску додаткових звичайних акцій і змін установчих документів боржника повинна бути здійснена до дати судового засідання з розгляду справи про банкрутство.
Значимість даної статті полягає в наступному:
- Введення спостереження не може бути підставою для відсторонення керівника та інших органів управління боржника від виконання своїх посадових обов'язків, але при їх виконанні необхідно дотримуватись вимог п. п. 2 і 3 ст. 64 Закону про банкрутство;
- Протягом 10 днів керівник боржника в обов'язковому порядку повинен звернутися до всіх зацікавлених осіб з пропозицією про проведення загальних зборів, на якому розглянути питання про заходи, необхідні для забезпечення виконання вимог Закону про банкрутство;
- Надано право боржника вирішити питання в установленому порядку про збільшення свого статутного капіталу за рахунок додаткових внесків не тільки засновників (учасників), але і за рахунок інших фізичних і юридичних осіб.
1.4. Права та обов'язки тимчасового керуючого
Твердження, наділення правами та покладання обов'язків тимчасового керуючого визначені у ст. ст. 65 - 67 Закону № 127-ФЗ, з яких випливає:
1) огляду на ст. 45 Закону про банкрутство, тимчасовий керуючий призначається арбітражним судом з визначенням розміру його винагороди і переглядом його в подальшому на зборах кредиторів;
2) усунення тимчасового керуючого також виробляється арбітражний суд у випадках:
- Задоволення арбітражним судом скарг осіб, які беруть участь у справі про банкрутство, на невиконання тимчасовим керуючим покладених на нього обов'язків за ст. 67 Закону про банкрутство, але за умови порушення права або законних інтересів заявників скарг або якщо невиконання (неналежне виконання) вже спричинило збитки боржника або його кредиторів, а також могло їх спричинити;
- Виявлення обставин, які були перешкодою при затвердженні особи тимчасовим керуючим, включаючи і виникнення таких обставин після затвердження особи тимчасовим керуючим;
- Іншого характеру, якщо вони відповідають Закону про банкрутство;
3) тимчасовий керуючий має право:
- Пред'являти до арбітражного суду від свого імені вимоги про визнання недійсними угод і рішень, а також вимоги про застосування наслідків недійсності нікчемних правочинів, укладених або виконаних боржником з порушенням вимог, встановлених ст. ст. 63 і 64 цього Закону;
- Заявляти заперечення щодо вимог кредиторів у випадках, передбачених цим Законом;
- Брати участь у судових засіданнях арбітражного суду з перевірки обгрунтованості поданих заперечень боржника щодо вимог кредиторів;
- Звертатися до арбітражного суду з клопотанням про вжиття додаткових заходів щодо забезпечення збереження майна боржника, в тому числі про заборону здійснювати без згоди тимчасового керуючого угоди, не передбачені п. 2 ст. 64 цього Закону;
- Звертатися до арбітражного суду з клопотанням про відсторонення керівника боржника від посади;
- Отримувати будь-яку інформацію та документи, що стосуються діяльності боржника і ін;
4) органи управління боржника зобов'язані надавати тимчасового керуючого на його вимогу будь-яку інформацію, що стосується діяльності боржника;
5) в обов'язки тимчасового керуючого входить:
- Вживати заходів щодо забезпечення збереження майна боржника;
- Проводити аналіз фінансового стану боржника;
- Виявляти кредиторів боржника;
- Вести реєстр вимог кредиторів, за винятком випадків, передбачених цим Законом;
- Повідомляти кредиторів про введення спостереження;
- Скликати і проводити перші збори кредиторів;
6) тимчасове керуючий після закінчення спостереження, але не пізніше ніж за п'ять днів до встановленої дати засідання арбітражного суду, зазначеної у визначенні арбітражного суду про введення спостереження, зобов'язаний подати до арбітражного суду звіт про свою діяльність, відомості про фінансовий стан боржника та пропозиції про можливості або неможливості відновлення платоспроможності боржника, протокол першого зборів кредиторів з додатком документів, визначених у п. 7 ст. 12 цього Закону.
1.5. Повідомлення про введення спостереження
Аналогічних вимог у Законі № 6-ФЗ не існувало, хоча наявність і було необхідно у зв'язку з наступними причинами:
а) тимчасовий керуючий на підставі вимог ст. ст. 28 і 54 Закону про банкрутство повинен направити для опублікування повідомлення про введення спостереження, а після закінчення 14 днів з дати цього опублікування повідомити всіх виявлених кредиторів боржника про винесення арбітражним судом ухвали про введення спостереження;
б) в обов'язок керівника боржника входить повідомлення про винесення арбітражним судом ухвали про введення спостереження працівників боржника, засновників (учасників) боржника, власників майна боржника при банкрутстві унітарного підприємства. Термін повідомлення зазначених осіб керівником боржника - протягом 10 днів з дати винесення такого визначення;
в) повідомлення повинні відповідати певним вимогам (п. 4 ст. 68 Закону № 127-ФЗ), тобто в них зазначаються: найменування боржника; найменування арбітражного суду, який виніс ухвалу про введення спостереження, з датою цього визначення і номером справи про банкрутство; прізвище, ім'я, по батькові затвердженого тимчасового керуючого та адреса для направлення йому кореспонденції; дата судового засідання з розгляду справи про банкрутство.
Наочно це виглядає наступним чином.
Відкрите акціонерне товариство "Куженерагроснаб", що знаходиться за адресою: 425550, Росія, Республіка Марій Ел, Куженерскій р-н, с. Куженери, вул. Будьонного, д. 38.
Арбітражний суд Республіки Марій Ел визначив про визнання вимог заявника до боржника обгрунтованими і ввів процедуру спостереження ВАТ "Куженерагроснаб" 19.04.2004, справа N А38-1097-11/209-04, м. Йошкар-Ола.
Тимчасовим керуючим призначений Мінкін Шаміль Габдрахмановіч. Свої вимоги прошу направляти за адресою: 424003, Республіка Марій Ел, м. Йошкар-Ола, пр-т Леніна, буд 45, арбітражному керуючому Мінкін Ш.Г., тел / факс: (8362) 42-64-31.
Тимчасовий керуючий Мінкін Ш.Г. є членом Некомерційного партнерства "Приволзька саморегульована організація арбітражних керуючих" (скорочено НП "ПСОАУ"), що знаходиться за адресою: 603000, м. Нижній Новгород, пл. Горького, 4 / 2, оф. 10, а / с 115.
Судове засідання Арбітражного суду призначено 20.08.2004 о 10.15, за адресою: Республіка Марій Ел, м. Йошкар-Ола, пр-т Леніна, буд 40, зал 501, тел.: (8362) 45-43-38, факс: (8362) 45-46-48.
1.6. Причини відсторонення керівника боржника від посади
Глава IV "Спостереження" Закону № 6-ФЗ не містила причини відсторонення керівника боржника від займаної посади як одноосібного виконавчого органу юридичної особи або керівника колегіального органу, в той час як ст. 69 Закону № 127-ФЗ вказала наступне.
1. Арбітражний суд відсторонює керівника боржника від посади за клопотанням тимчасового керуючого в разі порушення вимог цього Закону.
2. При зверненні з клопотанням до арбітражного суду про відсторонення керівника боржника від посади тимчасовий керуючий зобов'язаний направити копії клопотання керівникові боржника, представнику засновників (учасників) боржника або іншого колегіального органу управління боржника, представнику власника майна боржника - унітарного підприємства.
3. Арбітражний суд виносить ухвалу про розгляд у судовому засіданні клопотання тимчасового керуючого про відсторонення керівника боржника і повідомляє представника засновників (учасників) боржника або іншого колегіального органу управління боржника, представника власника майна боржника - унітарного підприємства про дату проведення засідання та потреби подати до суду кандидатуру виконуючого обов'язки керівника боржника на період проведення спостереження.
4. У разі задоволення арбітражним судом клопотання тимчасового керуючого про відсторонення керівника боржника від посади арбітражний суд виносить ухвалу про усунення керівника боржника та про покладення виконання обов'язків керівника боржника на обличчя, представлене в якості кандидатури керівника боржника представником засновників (учасників) боржника або іншим колегіальним органом управління боржника , представником власника майна боржника - унітарного підприємства, в разі неподання зазначеними особами кандидатури виконуючого обов'язки керівника боржника - на одного із заступників керівника боржника, у разі відсутності заступників - на одного з працівників боржника.
5. Арбітражний суд за клопотанням тимчасового керуючого може відсторонити виконуючого обов'язки керівника боржника у разі порушення вимог цього Закону. У цьому разі виконання обов'язків керівника боржника покладається на особу, представлене в якості кандидатури керівника боржника, у порядку, передбаченому п. 4 ст. 69 Закону N 127-ФЗ, в разі неподання кандидатури - на одного із заступників керівника боржника, у разі відсутності заступників керівника боржника - на одного з працівників боржника.
Арбітражний суд на підставі заяви тимчасового керуючого може заборонити виконуючому обов'язки керівника боржника здійснювати певні операції і дії чи здійснювати їх без згоди тимчасового керуючого.
Із зазначеного випливає, що керівник боржника відсторонюється від виконання своїх обов'язків арбітражний суд за клопотанням тимчасового керуючого через допущених порушень вимог Закону про банкрутство та проводиться заміна його іншою особою, запропонованим як кандидатури колегіальним органом або іншим представником боржника, які мають на це право.

1.7. Аналіз фінансового стану боржника
Проведення аналізу фінансового стану боржника передбачала і ст. 62 Закону № 6-ФЗ, яка визначила:
- Аналіз фінансового стану боржника проводиться з метою визначення достатності належного боржнику майна для покриття судових витрат, витрат на виплату винагороди арбітражним керуючим, а також можливості або неможливості відновлення платоспроможності боржника;
- Якщо в результаті аналізу фінансового стану боржника встановлена ​​недостатність належного боржнику майна для покриття судових витрат, кредитори вправі прийняти рішення про введення зовнішнього управління тільки при визначенні джерел покриття судових витрат;
- Якщо кредиторами не визначено джерело покриття судових витрат, які проголосували за рішення про введення зовнішнього управління кредитори несуть солідарну обов'язок по покриттю вказаних витрат.
Стаття 70 "Аналіз фінансового стану боржника" чинного Закону про банкрутство доповнено п. 2, в якому викладено:
"Тимчасовий керуючий на основі аналізу фінансового стану боржника, в тому числі результатів інвентаризації майна боржника за їх наявності, аналізу документів, що засвідчують державну реєстрацію прав власності, готує пропозиції про можливість або неможливість відновлення платоспроможності боржника, обгрунтування доцільності введення наступних процедур банкрутства".
Ще Наказом ФСФО Росії від 23.01.2001 № 16 були затверджені Методичні вказівки щодо проведення аналізу фінансового стану організацій, якими запроваджено систему аналізу шляхом коефіцієнтів. В основу цього аналізу були покладені співвідношення показників балансу на кінець звітного періоду і виручки, отриманої боржником за звітний період, з метою проведення укрупненої оцінки структури балансу. Об'єктивна методологія оцінки фінансової стійкості і платоспроможності повинна повною мірою враховувати всі практичні аспекти діяльності підприємства в умовах нестабільності економіки (неплатежі, інфляція, різкі коливання ставки рефінансування, нестабільна податкова система, відмінне від світових стандартів співвідношення макропоказників і т.д.).
1.8. Розмір вимог кредиторів
Стаття "Встановлення розміру вимог кредиторів" (ст. 63) була присутня в Законі № 6-ФЗ, аналогічна ст. 71 Закону № 127-ФЗ має місце і зараз, але зміст її значно розширено і являє собою наступне.
1. Для цілей участі в перших зборах кредиторів кредитори вправі пред'явити свої вимоги до боржника протягом тридцяти днів з дати опублікування повідомлення про введення спостереження. Зазначені вимоги надсилаються до арбітражного суду, боржнику та тимчасового керуючого з додатком судового акта або інших документів, що підтверджують обгрунтованість цих вимог. Зазначені вимоги включаються до реєстру вимог кредиторів на підставі визначення арбітражного суду про включення зазначених вимог до реєстру вимог кредиторів.
2. Заперечення щодо вимог кредиторів можуть бути пред'явлені до арбітражного суду не пізніше як через п'ятнадцять днів з дня закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторів боржником, тимчасовим керуючим, кредиторами, які пред'явили вимоги до боржника, представником засновників (учасників) боржника або представником власника майна боржника - унітарного підприємства .
3. При наявності заперечень щодо вимог кредиторів арбітражний суд перевіряє обгрунтованість вимог і наявність підстав для включення зазначених вимог до реєстру вимог кредиторів.
4. Вимоги кредиторів, по яких надійшли заперечення, розглядаються в засіданні арбітражного суду. За результатами розгляду виноситься ухвала про включення або про відмову у включенні зазначених вимог до реєстру вимог кредиторів. У визначенні арбітражного суду про включення вимог до реєстру вимог кредиторів вказуються розмір і черговість задоволення таких вимог.
5. Вимоги кредиторів, по яких не надійшли заперечення, розглядаються арбітражним судом для перевірки їх обгрунтованості та наявності підстав для включення до реєстру вимог кредиторів. За результатами такого розгляду арбітражний суд виносить ухвалу про включення або про відмову у включенні вимог до реєстру вимог кредиторів. Зазначені вимоги можуть бути розглянуті без залучення осіб, які беруть участь у справі.
Визначення про включення або про відмову у включенні вимог кредиторів до реєстру вимог кредиторів вступає в силу негайно і може бути оскаржене. Визначення про включення або про відмову у включенні вимог кредиторів направляється арбітражним судом боржника, арбітражному керуючому, кредитору, яка подала вимоги, і реєстроутримувачу.
6. При необхідності завершення розгляду вимог кредиторів, пред'явлених у встановлений термін, арбітражний суд може доручити тимчасового керуючого відкласти проведення перших зборів кредиторів.
7. Вимоги кредиторів, пред'явлені після закінчення передбаченого п. 1 ст. 71 Закону N 127-ФЗ строку для пред'явлення вимог, підлягають розгляду арбітражним судом після введення процедури, наступного за процедурою спостереження.
При цьому внесені поправки в п. п. 1, 2 статті "Встановлення розміру вимог кредиторів" і введені п. п. 4, 5, 6, 7, уточнюючі порядок внесення вимог кредиторів до реєстру вимог кредиторів із зазначенням розміру та черговості задоволення цих вимог , якщо вони підлягають за рішенням арбітражного суду включенню до реєстру вимог кредиторів.
1.9. Перші збори кредиторів і його компетенція
Стаття 72 Закону № 127-ФЗ аналогічна ст. 64 Закону № 6-ФЗ, за винятком таких змін:
- У п. 1 внесено уточнення про те, що тимчасовий керуючий повідомляє про дату проведення перших зборів кредиторів не "всіх виявлених кредиторів", а "конкурсних кредиторів, уповноважені органи, представника працівників боржника та інших осіб, які мають право на участь у перших зборах кредиторів ".
Крім того, тимчасового керуючого знову прийнятий Закон про банкрутство зобов'язав повідомити про проведення перших зборів кредиторів у порядку і в строки, передбачені ст. 14 Закону № 127-ФЗ;
- Перші збори кредиторів повинне відбутися не пізніше ніж за 10 днів до дати закінчення спостереження,
Пункт 2 ст. 72 чинного Закону про банкрутство викладено: "Учасниками перших зборів кредиторів з правом голосу є конкурсні кредитори і уповноважені органи, вимоги яких були пред'явлені в порядку і в строки, які передбачені п. 1 ст. 71 Закону № 127-ФЗ, і внесені до реєстру вимог кредиторів ";
- У перших зборах кредиторів приймають участь без права голосу - керівник боржника, представник засновників (учасників) боржника або представник власника майна боржника - унітарного підприємства і представник працівників боржника.
Слід звернути увагу на друге речення п. 3 ст. 72 Закону про банкрутство, яке вказує на те, що відсутність осіб без права голосу не є підставою для визнання перших зборів кредиторів недійсним.
У ст. 73 Закону № 127-ФЗ обумовлено, що до компетенції перших зборів кредиторів відносяться:
- Прийняття рішення про введення фінансового оздоровлення та про звернення до арбітражного суду з відповідним клопотанням;
- Прийняття рішення про введення зовнішнього управління та про звернення до арбітражного суду з відповідним клопотанням;
- Прийняття рішення про звернення до арбітражного суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва;
- Утворення комітету кредиторів, визначення кількісного складу та повноважень комітету кредиторів, обрання членів комітету кредиторів;
- Визначення вимог до кандидатур адміністративного керуючого, розпорядника майна, конкурсного керуючого;
- Визначення саморегулівної організації, яка має надати до арбітражного суду кандидатури арбітражних керуючих;
- Вибір реєстроутримувача з числа реєстроутримувачів, акредитованих саморегулюючої організацією;
- Вирішення інших передбачених Федеральним законом N 127-ФЗ питань.
Додатково до зазначеного вище у п. 2 ст. 73 Закону про банкрутство вказано, що збори кредиторів при прийнятті рішення про звернення до арбітражного суду з клопотанням про введення фінансового оздоровлення, зовнішнього управління або визнання боржника банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва наділене правом також сформувати вимоги до кандидатур адміністративного керуючого, розпорядника майна, конкурсного керуючого і направити в саморегульовану організацію запит про подання кандидатур таких керуючих.
1.10. Рішення перших зборів кредиторів про застосування процедур банкрутства
У ст. 74 Закону № 127-ФЗ встановлено наступне.
1. Рішення перших зборів кредиторів про введення фінансового оздоровлення має містити пропонований термін фінансового оздоровлення, затверджені план фінансового оздоровлення і графік погашення заборгованості, а також може містити вимоги до кандидатури адміністративного керуючого.
2. Рішення перших зборів кредиторів про введення зовнішнього управління повинно містити пропонований термін зовнішнього управління, а також може містити вимоги до кандидатури розпорядника майна.
3. У рішенні перших зборів кредиторів про звернення до арбітражного суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва також можуть міститися пропонований термін конкурсного виробництва та вимоги до кандидатури конкурсного керуючого.
4. Рішення перших зборів кредиторів про укладення мирової угоди має містити відомості, передбачені ст. 151 Федерального закону № 127-ФЗ.
Тобто п. 2 ст. 151 Закону № 127-ФЗ не забороняє зборам кредиторів прийняти від імені конкурсних кредиторів та уповноважених органів рішення про укладення мирової угоди, в якому необхідно відобразити інформацію про те, що ця угода є угодою, у здійсненні якої є зацікавленість. При цьому вказується характер такої зацікавленості.
1.11. Суть закінчення спостереження
Стаття 75 Закону про банкрутство встановила, в чому полягає суть закінчення спостереження, а саме:
1. У разі якщо інше не встановлено зазначеною статтею, арбітражний суд на підставі рішення перших зборів кредиторів виносить ухвалу про введення фінансового оздоровлення або зовнішнього керування, або приймає рішення про визнання боржника банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва, або затверджує мирову угоду і припиняє провадження у справі про банкрутство.
2. У разі якщо перше зібрання кредиторів не прийнято рішення про застосування однієї з процедур банкрутства, арбітражний суд відкладає розгляд справи в межах терміну, встановленого ст. 51 Федерального закону № 127-ФЗ, і зобов'язує кредиторів прийняти відповідне рішення до встановленого арбітражним судом терміну, а при відсутності можливості відкласти розгляд справи. Арбітражний суд:
- Виносить ухвалу про введення фінансового оздоровлення, якщо є клопотання засновників (учасників) боржника, власника майна боржника - унітарного підприємства, уповноваженого державного органу, а також третьої особи або третіх осіб за умови надання забезпечення виконання зобов'язань боржника відповідно до графіка погашення заборгованості, розмір якого повинен перевищувати розмір зобов'язань боржника, включених до реєстру вимог кредиторів на дату судового засідання, не менш ніж на двадцять відсотків. При цьому графік погашення заборгованості повинен передбачати початок погашення заборгованості не пізніше ніж через місяць після винесення арбітражним судом ухвали про введення фінансового оздоровлення та погашення вимог кредиторів щомісячно, пропорційно, рівними частками протягом року з дати початку задоволення вимог кредиторів;
- При відсутності підстав для введення фінансового оздоровлення, передбачених ст. 75 Закону № 127-ФЗ, виносить ухвалу про введення зовнішнього управління, якщо у арбітражного суду є достатні підстави вважати, що платоспроможність боржника може бути відновлена;
- При наявності ознак банкрутства, встановлених Законом про банкрутство, і при відсутності підстав для введення фінансового оздоровлення та зовнішнього управління, передбачених ст. 75 Закону N 127-ФЗ, приймає рішення про визнання боржника банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва.
Як зазначено в п. 3 ст. 14.13 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення, невиконання правил, що застосовуються в період спостереження, зовнішнього управління, конкурсного виробництва, укладання та виконання мирової угоди та інших процедур банкрутства, передбачених законодавством про неспроможність (банкрутство), - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від 40 до 50 мінімальних розмірів оплати праці, або дискваліфікацію терміном до 3 років.
3. У разі якщо перше зібрання кредиторів прийнято рішення про звернення до арбітражного суду з клопотанням про введення зовнішнього управління або про визнання боржника банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва, арбітражний суд може винести ухвалу про введення фінансового оздоровлення за умови надання клопотання засновників (учасників) боржника, власника майна боржника - унітарного підприємства, уповноваженого державного органу, а також третьої особи або третіх осіб та надання банківської гарантії як забезпечення виконання зобов'язань боржника відповідно до графіка погашення заборгованості. Сума, на яку видана банківська гарантія, повинна перевищувати розмір зобов'язань боржника, включених до реєстру вимог кредиторів на дату проведення перших зборів кредиторів, не менше ніж на двадцять відсотків. При цьому графік погашення заборгованості повинен передбачати початок погашення заборгованості не пізніше ніж через місяць після винесення арбітражним судом ухвали про введення фінансового оздоровлення та погашення вимог кредиторів щомісячно, пропорційно, рівними частками протягом року з дати початку задоволення вимог кредиторів.
У дати введення фінансового оздоровлення, зовнішнього управління, визнання арбітражним судом боржника банкрутом і відкриття конкурсного виробництва або затвердження мирової угоди спостереження припиняється.
У випадку якщо адміністративний, зовнішній або конкурсний керуючий не був затверджений одночасно з введенням відповідної процедури, а також в необхідних випадках арбітражний суд покладає виконання обов'язків відповідного арбітражного керуючого на тимчасового керуючого і зобов'язує тимчасового керуючого провести збори кредиторів для розгляду питання про вибір саморегулівної організації, з числа членів якої повинен бути затверджений адміністративний, зовнішній або конкурсний управляючий, і про вимоги до кандидатури такого керуючого.
1.12. Учeтом операцій при процeдypе спостереження
Спостереження являє собою процедyру, напрaвленнyю на забезпечення схоронності імущеcтва боржника і пpоведення анaліза його фінансового стану c метою виявлення можливості відновити платоспроможність боржника.
Введення процедури спостереження не є підставою для відсторонення керівника боржника і для призупинення поточної діяльності підприємства-боржника. B відповідно до Закону № 127-ФЗ o банкрутство наслідком винесення арбітpaжним судом ухвали o введення спостереження встановлюються обмеження на виконання зобов'язань по кредітaм, пріoстанавлівается проізвoдство у справах o стягнення з боржника грошових коштів, призупиняється виконання по майновим стягненням, запрещaются дії c частками (паенг) , виплатою дивідендів та інших платежів по цінних паперах. B той же час органи управління боржника c письмової згоди тимчасового керуючого могyт совеpшать угоди, визначені Законом № 127-ФЗ.
У період процeдyри спостереження, крім поточної діяльності підприємства-боржника, возніканот специфічні дії, пов'язані c пpоцедyрой:
- Оплата вознагрaжденія тимчасовому управляющемy, нaзначенному арбітражним судом;
- Витрати на експертизу;
- Витрати на повідомлення кредітоpов o возбyжденіі справи o банкрутство.
При процедурі спостереженні, відповідно до Закону «Про неспроможність (банкрутство)», повинен бути один розрахунковий рахунок. Порядок бухгaлтерскіx проведень при закритті інших розрахункових рахунків повинен бути наступний:
Дебет 51 «Розрахунковий рахунок» (основний)
Кредит 51 «Розрахункові рахунки» (решта), 55 «Спеціальні рахунки в банках»
Закриття вaлютних счeтов (облік ведеться в гривнях):
Дебет 57 «Переклади їсти дорогою»
Кредит 52 «Вaлютние рахунку» - сума пpодaваемой вaлюти
Дебeт 51 «Расчeтний счeт» (основний)
Кредит 91 «Інші доходи і витрати», субрахунок 91.1 «Інші доходи» - сума вирyчкі від продажу валюти
Дебeт 91 «Інші доходи і витрати», субрахунок 91.2 «Інші витрати»
Кредит 57 «Переклади їсти дорогою» - сума продaваемой вaлюти
В кінці отчeтного періоду форміруeтся фінансовий результат:
Дебет 91 «Інші доходи і витрати», субрахунок 91.1 «Інші доходи»
Kредит 99 «Прибутки та збитки» (прибуток)
Дебет 99 «Прибутки та збитки» (yбиток)
Кредит 91 «Інші доходи і витрати», субрахунок 91.2 «Інші витрати»
Законом № 127-ФЗ «Про неспроможність (банкрутство)» устaновлено, що арбітражний керуючий - це індівідyaльний підприємець, який не являeтся зацікавленим по відношенню до підприємства особою і обладаeт спеціальними знаннями. Так кaк тимчасовий упpавляющих повинен бути не залежним від підприємства особою, в штатному розкладі не можeт бути предусмотpено такої посади. Отже, виплати тимчасового управляющемy відносяться на себестоімоcть продукції як оплата услyг сторонньої організації.
Дебет20 «Основне виробництво»
Кредит 60 «Розрахунки c постачальниками і підрядчиками» - нарахована сума винагороди тимчасового керуючого
Дебет 60 «Расчeти c постачальниками і підрядчиками»:
Кредит 50 «Каса», 51 «Pасчетний рахунок» - проведена виплата вознагpaжденія
Дебет 90 «Продaжі», субрахунок 90.2 "Собівартість продaж»
Кредит 20 «Основне виробництво» - списана собівартість виробленої продукції
Витрати на експертизу та інші витрати при процедyре спостереження також відносяться на собівартість виробленої продукції (робота може, услyг). Господарські операції в бухгалтерському обліку будуть відображатися анaлогічно.

2. Висновок
Основні моменти, що мають місце при спостереженні
Спостереження вводиться арбітражним судом з дати прийняття заяви боржника до виробництва, якщо відповідно до Закону № 127-ФЗ до боржника не повинна бути застосована інша процедура банкрутства, наприклад, зовнішнє управління або конкурсне виробництво. Спостереження повинно бути завершено з урахуванням встановлених ст. 51 Закону № 127-ФЗ термінів розгляду справи про банкрутство в суді, а саме у термін, що не перевищує семи місяців з дати надходження заяви про визнання боржника банкрутом до арбітражного суду.
Визначення арбітражного суду про введення щодо боржника процедури спостереження направляється арбітражним судом таким організаціям за місцем знаходження боржника, його філій і представництв та посадовим особам:
1) кредитним організаціям, з якими у боржника укладений договір банківського рахунку;
2) до суду загальної юрисдикції;
3) головному судовому приставу;
4) уповноваженим органам.
Інформація про введення щодо боржника процедури спостереження обов'язково публікується в офіційному друкованому виданні. Порядок опублікування відомостей про процедури банкрутства визначений ст. ст. 28 і 54 зазначеного Закону.
При введенні процедури спостереження керівник боржника та інші органи управління боржника не відсторонюються від виконання покладених на них обов'язків. Однак вони продовжують здійснювати свої повноваження з деякими встановленими Законом обмеженнями.
Так, операції, пов'язані з придбанням, відчуженням або можливістю відчуження прямо або побічно майна боржника, балансова вартість якого становить більше 5 відсотків балансової вартості активів боржника на дату введення спостереження, органи управління боржника можуть здійснювати виключно за згодою тимчасового керуючого. У такому ж порядку можуть здійснюватися операції, пов'язані з отриманням і видачею позик (кредитів), видачею поручительств і гарантій, поступкою прав вимоги, переведенням боргу, а також з установою довірчого управління майном боржника.
Тимчасовий керуючий затверджується арбітражним судом у порядку, визначеному ст. 45 Закону № 127-ФЗ. У визначенні арбітражного суду про затвердження тимчасового керуючого повинен бути зазначений розмір його винагороди, встановлений арбітражним судом. Винагорода арбітражного керуючого має становити не менше 10 тис. руб. за кожний місяць виконання ним своїх повноважень. Крім того, арбітражному керуючому може бути встановлено додаткову винагороду, виплачується за результати його діяльності за рахунок коштів кредиторів.
Тимчасовий керуючий зобов'язаний:
- Вживати заходів щодо забезпечення збереження майна боржника;
- Проводити аналіз фінансового стану боржника;
- Виявляти кредиторів боржника;
- Вести реєстр вимог кредиторів (якщо збори кредиторів не прийняв рішення про залучення до ведення реєстру вимог кредиторів спеціального реєстроутримувача);
- Повідомляти кредиторів про введення спостереження;
- Скликати і проводити перші збори кредиторів.
Аналіз фінансового стану боржника проводиться з метою визначення вартості належного боржнику майна для покриття судових витрат, витрат на виплату винагороди арбітражним керуючим, а також з метою визначення можливості відновлення або неможливості відновлення платоспроможності боржника в порядку і строки, встановлені Законом № 127-ФЗ. На основі даних аналізу фінансового стану, в тому числі результатів інвентаризації майна боржника, тимчасовий керуючий готує пропозиції для кредиторів боржника про доцільність введення наступних процедур банкрутства.
Для участі в першому зборах кредиторів кредитори вправі пред'явити вимоги до боржника протягом тридцяти днів з дати опублікування повідомлення про введення спостереження. Зазначені вимоги надсилаються кредиторами в арбітражний суд, боржнику та тимчасового керуючого з додатком судового акта або інших документів, що підтверджують обгрунтованість цих вимог.
Реєстр вимог кредиторів веде арбітражний керуючий або реєстроутримувач - професійний учасник ринку цінних паперів відповідно до порядку, визначеного ст. 16 Закону № 127-ФЗ. Вимоги кредиторів включаються до реєстру вимог кредиторів або виключаються з нього арбітражним керуючим або реєстроутримувачем виключно на підставі вступили в силу судових актів, що встановлюють їх склад і розмір. Вимоги про виплату вихідної допомоги і про оплату праці осіб, які працюють за трудовим договором, включаються до реєстру вимог кредиторів арбітражним керуючим або реєстроутримувачем за поданням арбітражного керуючого.
У реєстрі вимог кредиторів зазначаються відомості про кожного кредитора, про розмір його вимог до боржника, про черговість задоволення кожної вимоги кредитора, а також підстави виникнення вимог кредиторів. При заяві вимог кредитор зобов'язаний вказати відомості про себе, в тому числі прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (для фізичної особи), найменування, місцезнаходження (для юридичної особи), а також банківські реквізити (за їх наявності).
Зобов'язання і обов'язкові платежі, що виникли після прийняття арбітражним судом заяви про визнання боржника банкрутом, а також грошові зобов'язання і обов'язкові платежі, термін виконання яких настав після введення спостереження або іншої процедури банкрутства, визнаються поточними платежами. Вимоги кредиторів за поточними платежами не включаються до реєстру вимог кредиторів. При введенні процедур банкрутства кредитори за поточними платежами не визнаються особами, які беруть участь у справі про банкрутство. Черговість погашення поточних зобов'язань боржника за рахунок конкурсної маси визначена в ст. 134 Федерального закону № 127-ФЗ.
Вимоги кредиторів третьої черги з відшкодування збитків у формі упущеної вигоди, стягненню неустойок (штрафів, пені) та інших фінансових санкцій, у тому числі за невиконання або неналежне виконання обов'язку зі сплати обов'язкових платежів, враховуються в реєстрі вимог кредиторів окремо.
Тимчасовий керівник визначає дату проведення перших зборів, враховуючи, що воно має відбутися не пізніше ніж за 10 днів до дати закінчення спостереження. Про дату перших зборів кредиторів тимчасовий керуючий повідомляє всіх виявлених конкурсних кредиторів, уповноважені органи, представника працівників боржника та інших осіб, які мають право на участь у перших зборах кредиторів.
Тимчасовий керуючий зобов'язаний подати до арбітражного суду звіт про свою діяльність, відомості про фінансовий стан боржника і пропозиції про можливість або неможливість відновлення платоспроможності боржника, протокол першого зборів кредиторів. До протоколу зборів кредиторів повинні бути додані копії реєстру вимог кредиторів на дату проведення зборів кредиторів та інших документів відповідно до п. 7 ст. 12 Федерального закону № 127-ФЗ.
Відповідно до п. 5 ст. 64 Федерального закону № 127-ФЗ боржник має право здійснити збільшення свого статутного капіталу шляхом розміщення по закритій підписці додаткових звичайних акцій за рахунок додаткових внесків своїх засновників (учасників) і третіх осіб у порядку, встановленому федеральними законами та установчими документами боржника. У цьому випадку державна реєстрація звіту про підсумки випуску додаткових звичайних акцій і змін установчих документів боржника повинна бути здійснена до дати судового засідання з розгляду справи про банкрутство.

3. Список використовуваної літератури:
1. Цивільний кодекс РФ частина перша.
2. Федеральний закон від 26.10.2002 р. № 127-ФЗ «Про неспроможність (банкрутство)»
3. Федеральний закон від 21.11.1996 р. № 129-ФЗ «Про бухгалтерський облік»
4. Антикризове управління / Учеб.пособие / Под ред. К. В. Балдіні - М., 2005 р.
5. Антикризове управління / Підручник / Є. П. Жарковський, Б. Є. Бродський - М., 2004 р.
6. Облік і аналіз банкрутств / Учеб.пособие / Под ред. І. Г. Кукукіной - М., 2004 р.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Реферат
93.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Процедура спостереження у справах про банкрутство
Форми статистичного спостереження Види та способи спостереження Помилки спостереження та спосо
Процедура санації Ліквідаційна процедура Мирова угода в справі про банкрутство
Процедура санації Ліквідаційна процедура Мирова угода в справі про
Процедура банкрутства
Процедура визнання банкрутом
Процедура ліквідації боржника
Процедура внутрішнього митного транзиту
Конкурсне виробництво як процедура банкрутства
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru