Професійна перепідготовка підвищення кваліфікації і стажується

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Державна освітня установа вищої професійної освіти
«Брянська державна інженерно-технологічна академія»
Кафедра державного управління та фінансів
Контрольна робота
з дисципліни
«Основи податкової кадрової служби»
«Професійна перепідготовка, підвищення кваліфікації та стажування державних службовців»
Виконав:
Свеженцев Р.І.
Студент 5 курсу
Групи ФК503
Навчальний шифр 05-2296
Перевірила:
Тарасікова Н.Є.
Брянськ 2009

Зміст
Введення
1. Професійна перепідготовка цивільного службовця
2. Підвищення кваліфікації цивільного службовця
3.Стажіровка цивільного службовця
4. Професійна перепідготовка та підвищення кваліфікації державних службовців, різних категорії, груп посад
5. Принципи професійної перепідготовки, підвищення кваліфікації та стажування державних службовців
6. Державне замовлення на професійну перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування федеральних цивільних службовців
Висновок
Список використаної літератури


Введення

Положенням відповідно до статей 60, 62 і 63 Федерального закону від 27 липня 2004 р . N 79-ФЗ "Про державну цивільну службу Російської Федерації" визначається порядок отримання додаткової професійної освіти державними цивільними службовцями Російської Федерації (далі - цивільні службовці), що заміщають посади державної цивільної служби Російської Федерації (далі - посади цивільної служби), включені до Реєстру посад федеральної державної цивільної служби та реєстри посад державної цивільної служби суб'єктів Російської Федерації, у федеральному державному органі, державному органі суб'єкта Російської Федерації або їх апаратах, а також регулюється порядок отримання цивільними службовцями додаткової професійної освіти, як на території Російської Федерації, так і за її межами.
Керівником державного органу, особою, що заміщає державну посаду Російської Федерації чи державну посаду суб'єкта Російської Федерації, або представником зазначених керівника або особи, що здійснюють повноваження наймача від імені Російської Федерації або суб'єкта Російської Федерації, освітнім закладом середньої, вищої та додаткової професійної освіти, державним органом або іншою організацією, в які цивільні службовці направляються на професійну перепідготовку, підвищення кваліфікації або стажування, забезпечуються необхідні умови для освоєння зазначеними службовцями освітніх програм додаткової професійної освіти.

1. Професійна перепідготовка цивільного службовця

Підставами для направлення цивільного службовця на навчання за освітньою програмою є:
а) призначення цивільного службовця в порядку посадового зростання на іншу посаду цивільної служби на конкурсній основі;
б) включення цивільного службовця до кадрового резерву для заміщення посади цивільної служби на конкурсній основі;
в) рішення атестаційної комісії про відповідність цивільного службовця замещаемой посади цивільної служби за умови успішного освоєння їм освітньої програми.
Професійна перепідготовка цивільного службовця здійснюється з урахуванням профілю його освіти у випадках, передбачених пунктом 3 цього Положення, а також у разі зміни виду його професійної службової діяльності.
Цивільний службовець, що заміщає посаду цивільної служби категорії "помічники (радники)", "фахівці" або "забезпечують фахівці", у разі його призначення в порядку посадового зростання на посаду цивільної служби категорії "керівники" прямує на професійну перепідготовку.
За результатами професійної перепідготовки цивільного службовцю може бути присвоєно додаткова кваліфікація.
Необхідність в проходженні професійної перепідготовки цивільними службовцями, що заміщають посади цивільної служби категорії "керівники", "помічники (радники)" або "фахівці", які стосуються вищої і головною групам посад, а також посади цивільної служби категорії "забезпечують фахівці", пов'язані з головною групи посад, з присвоєнням їм додаткової кваліфікації визначається представником наймача.

2. Підвищення кваліфікації цивільного службовця
Підвищення кваліфікації цивільного службовця здійснюється у випадках, передбачених пунктом 3 цього Положення, у міру необхідності, яка визначається представником наймача, але не рідше одного разу на три роки.
Цивільний службовець, вперше прийнятий на посаду цивільної служби, спрямовується на підвищення кваліфікації після закінчення випробувального терміну або шести місяців після надходження на цивільну службу.
Цивільний службовець у разі його призначення в порядку посадового зростання на посаду цивільної служби іншої групи в межах однієї категорії посад спрямовується на підвищення кваліфікації.

3.Стажіровка цивільного службовця

Стажування цивільного службовця здійснюється у випадках, передбачених пунктом 3 цього Положення, у міру необхідності, яка визначається представником наймача. Метою стажування, яка проходить в державних органах чи інших організаціях, є:
а) вивчення передового, в тому числі закордонних, досвіду;
б) закріплення теоретичних знань, отриманих цивільним службовцям в період професійної перепідготовки або підвищення кваліфікації, та набуття практичних навичок і вмінь для їх ефективного використання при виконанні ним своїх посадових обов'язків.
Стажування може бути як самостійним видом додаткової професійної освіти службовця, так і складовою частиною його професійної перепідготовки або підвищення кваліфікації.
Стажування, що є самостійним видом додаткової професійної освіти службовця, організується представником наймача спільно з державним органом або іншою організацією, в які він направляється для проходження стажування, за участю освітнього закладу в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

4. Професійна перепідготовка та підвищення кваліфікації державних службовців, різних категорій, груп посад

Професійна перепідготовка та підвищення кваліфікації державних службовців, що заміщають посади цивільної служби категорії "керівники", пов'язані з вищої групи посад, здійснюються з відривом, з частковим відривом або без відриву від державної цивільної служби і з використанням можливостей дистанційних освітніх технологій.
Професійна перепідготовка та підвищення кваліфікації державних службовців, що заміщають посади цивільної служби категорії "помічники (радники)" або "фахівці", які стосуються вищої групи посад, а також посади цивільної служби категорії "керівники", "помічники (радники)", "фахівці" або "забезпечують фахівці", пов'язані з головною і ведучою групам посад, здійснюються з відривом або з частковим відривом від державної цивільної служби.
Професійна перепідготовка та підвищення кваліфікації державних службовців, що заміщають інші посади цивільної служби, здійснюються з відривом від державної цивільної служби.
Стажування державних службовців здійснюється з відривом від державної цивільної служби.

5. Принципи професійної перепідготовки, підвищення кваліфікації та стажування державних службовців

Терміни навчання державних службовців за освітніми програмами встановлюються представником наймача на основі нормативів тривалості освітніх програм відповідно до державних вимог до професійної перепідготовки, підвищення кваліфікації та стажування державних службовців, які затверджуються в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
Організація професійної перепідготовки, підвищення кваліфікації та стажування державних службовців здійснюється на основі державного замовлення.
Державне замовлення на професійну перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування державних службовців формується з урахуванням програм державних органів з професійного розвитку цивільних службовців, заснованих на індивідуальних планах професійного розвитку цивільних службовців.
Індивідуальний план професійного розвитку цивільного службовця розробляється ним відповідно до посадових регламентом спільно з безпосереднім керівником строком на три роки і затверджується в порядку, що встановлюється представником наймача. В індивідуальному плані зазначаються:
а) мету, вид, форма і тривалість отримання додаткової професійної освіти, включаючи відомості про можливості використання дистанційних освітніх технологій та самоосвіти;
б) напрями додаткової професійної освіти;
в) очікувана результативність додаткової професійної освіти цивільного службовця.
Програма державного органу з професійного розвитку цивільних службовців затверджується його керівником за погодженням з відповідним державним органом з управління державною службою в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. У програмі, розрахованої на три роки:
а) прогнозується щорічна потреба в професійній перепідготовці, підвищенні кваліфікації та стажування державних службовців за категоріями і групами посад цивільної служби, напрямами, видами, формами і тривалості отримання додаткової професійної освіти з урахуванням профілю та типу освітніх установ;
б) вказуються етапи реалізації програми, перелік заходів, а також показники, що дозволяють оцінювати хід і результати її реалізації;
в) прогнозується очікувана результативність додаткової професійної освіти державних службовців.
Федеральний державний орган з управління державною службою на основі заявок на навчання федеральних державних цивільних службовців за освітніми програмами, які оформляються федеральними державними органами за формою згідно з додатком N 1 і подаються не пізніше 1 березня року, що передує планованому, визначає структуру державного замовлення на професійну перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування федеральних державних цивільних службовців (далі - федеральні цивільні службовці) і розраховує обсяг його фінансування.
Заявка формується федеральним державним органом на основі економічних нормативів вартості освітніх послуг з професійної перепідготовки, підвищення кваліфікації та стажування федеральних державних службовців і прогнозованої чисельності зазначених службовців, що направляються на навчання, по групах і категоріях посад федеральної державної цивільної служби, видам, формам і термінів отримання додаткового професійної освіти відповідно до програми федерального державного органу з професійного розвитку федеральних цивільних службовців. До заявки додається пояснювальна записка з обгрунтуванням основних напрямків додаткової професійної освіти федеральних цивільних службовців виходячи з перспективних цілей і завдань відповідного федерального державного органу, що направляє зазначених службовців на професійну перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування.
Федеральний державний орган з управління державною службою в період формування федерального бюджету на відповідний рік, але не пізніше 1 травня року, що передує планованому, вносить в Уряд Російської Федерації узгоджені з Адміністрацією Президента Російської Федерації пропозиції:
а) про обсяг фінансування державного замовлення на професійну перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування федеральних цивільних службовців на відповідний рік з необхідними обгрунтуваннями;
б) про пріоритетні напрямки додаткової професійної освіти федеральних цивільних службовців виходячи з перспективних цілей і завдань федеральних державних органів.

6. Державне замовлення на професійну перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування федеральних цивільних службовців

Державне замовлення на професійну перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування федеральних цивільних службовців, за винятком федеральних цивільних службовців федеральних міністерств, керівництво діяльністю яких здійснює Уряд Російської Федерації, федеральних служб і федеральних агентств, підвідомчих цим федеральним міністерствам, а також державних комітетів, федеральних служб і федеральних агентств, керівництво діяльністю яких здійснює Уряд Російської Федерації, узгоджується федеральним державним органом з управління державною службою з Адміністрацією Президента Російської Федерації.
(В ред. Указу Президента РФ від 06.12.2007 N 1643)
(Див. текст в попередній редакції)
Державне замовлення на професійну перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування федеральних цивільних службовців представляється федеральним державним органом з управління державною службою за формою згідно з додатком N 2 до Уряду Російської Федерації, яке затверджує його не пізніше ніж у 3-місячний термін з дня набрання чинності федерального закону про федеральний бюджет на відповідний рік.
Державне замовлення на професійну перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування федеральних цивільних службовців містить такі відомості:
а) кількість федеральних цивільних службовців, що направляються на професійну перепідготовку, підвищення кваліфікації, стажування та для отримання додаткової професійної освіти за межами території Російської Федерації (по кожній освітній програмі окремо);
б) обсяг коштів, передбачених у федеральному бюджеті на професійну перепідготовку, підвищення кваліфікації, стажування федеральних цивільних службовців, в тому числі на отримання ними додаткової професійної освіти за межами території Російської Федерації (по кожній освітній програмі окремо), а також на науково-методичне, навчально-методичне та інформаційно-аналітичне забезпечення додаткової професійної освіти.
Організація виконання державного замовлення на професійну перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування федеральних цивільних службовців на відповідний рік у частині, що стосується отримання додаткової професійної освіти федеральними цивільними службовцями за межами території Російської Федерації, здійснюється федеральним державним органом з управління державною службою.
Розміщення державного замовлення на професійну перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування федеральних цивільних службовців в частині, що стосується професійної перепідготовки або підвищення кваліфікації зазначених службовців, здійснюється федеральними державними органами за участю федерального державного органу з управління державною службою в мають державну акредитацію освітніх установах у порядку, встановленому законодавством Російської Федерації про розміщення замовлень.
Федеральний державний орган (замовник) спільно з федеральним державним органом з управління державною службою, з одного боку, і освітня установа, визначена відповідно до законодавства Російської Федерації про розміщення замовлень (виконавець), з іншого боку, укладають державний контракт на професійну перепідготовку або підвищення кваліфікації федеральних цивільних службовців за формою, яка затверджується Кабінетом Міністрів України.
Державний контракт на професійну перепідготовку або підвищення кваліфікації федеральних цивільних службовців має містити обов'язкову умову про відшкодування федеральним державним органом з управління державною службою освітній установі витрат на професійну перепідготовку або підвищення кваліфікації зазначених службовців.
Розміщення державного замовлення на професійну перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування федеральних цивільних службовців в частині, що стосується виконання робіт, надання послуг, пов'язаних з науково-методичним, навчально-методичним та інформаційно-аналітичним забезпеченням додаткової професійної освіти, здійснюється федеральним державним органом з управління державною службою в освітніх установах та наукових організаціях в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації про розміщення замовлень.
Порядок затвердження, фінансування та виконання державного замовлення на професійну перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування державних цивільних службовців суб'єкта Російської Федерації, а також повноваження державних органів суб'єкта Російської Федерації з розміщення державного замовлення встановлюються законом або іншим нормативно-правовим актом суб'єкта Російської Федерації з урахуванням цього Положення.
Контроль за ходом виконання державного замовлення на професійну перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування федеральних державних службовців і державних замовлень на професійну перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування державних цивільних службовців суб'єктів Російської Федерації здійснюється відповідно федеральним державним органом з управління державною службою і державними органами з управління державною службою суб'єктів Російської Федерації.
Державні органи по управлінню державною службою суб'єктів Російської Федерації щорічно представляють у федеральний державний орган з управління державною службою відомості про підсумки виконання державними органами суб'єктів Російської Федерації державних замовлень на професійну перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування державних цивільних службовців суб'єктів Російської Федерації.

Висновок
Формування кадрового складу цивільної служби в державному органі забезпечується на основі наступних принципів:
1) призначення на посаду цивільної служби цивільних службовців з урахуванням їх заслуг у професійній службової діяльності і ділових якостей;
2) вдосконалення професійної майстерності цивільних службовців.
Пріоритетними напрямами формування кадрового складу цивільної служби є:
1) професійна підготовка цивільних службовців, їх перепідготовка, підвищення кваліфікації та стажування відповідно до програм професійного розвитку цивільних службовців;
2) сприяння посадового росту цивільних службовців на конкурсній основі;
3) ротація цивільних службовців;
4) формування кадрового резерву на конкурсній основі і його ефективне використання;
5) оцінка результатів професійної службової діяльності державних службовців за допомогою проведення атестації або кваліфікаційного іспиту;
6) застосування сучасних кадрових технологій при вступі на цивільну службу та її проходженні.
Професійна підготовка кадрів для цивільної служби здійснюється в освітніх установах вищого професійного та середньої професійної освіти у відповідності з федеральним законом.
Укладення договору на навчання між державним органом і громадянином із зобов'язанням подальшого проходження цивільної служби після закінчення навчання протягом певного терміну здійснюється на конкурсній основі у порядку, встановленому відповідно, указом Президента Російської Федерації, постановою Уряду Російської Федерації і законодавством суб'єкта Російської Федерації. У рамках зазначеного договору, а також за погодженням освітньої установи професійної освіти з державним органом у цьому державному органі провадяться практика та стажування, що навчаються.
Координація підготовки кадрів для цивільної служби здійснюється відповідним органом з управління державною службою.
Додаткова професійна освіта цивільного службовця включає в себе професійну перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування.
Стажування є як самостійним видом додаткової професійної освіти службовця, так і частиною його професійної перепідготовки або підвищення кваліфікації.
Професійна перепідготовка, підвищення кваліфікації та стажування цивільного службовця здійснюються протягом усього періоду проходження ним цивільної служби.
Підставою для направлення цивільного службовця на професійну перепідготовку, підвищення кваліфікації або стажування є:
1) призначення цивільного службовця на іншу посаду цивільної служби в порядку посадового зростання на конкурсній основі;
2) включення цивільного службовця до кадрового резерву на конкурсній основі;
3) результати атестації цивільного службовця.
Підвищення кваліфікації цивільного службовця здійснюється в міру необхідності, але не рідше одного разу на три роки.
Професійна перепідготовка і підвищення кваліфікації цивільного службовця здійснюються в мають державну акредитацію освітніх установах вищого професійного та середньої професійної освіти.
Стажування цивільного службовця здійснюється безпосередньо в державних органах та інших організаціях.
Цивільний службовець також може отримувати додаткову професійну освіту за межами території Російської Федерації.
Професійна перепідготовка, підвищення кваліфікації та стажування цивільного службовця здійснюються з відривом, з частковим відривом або без відриву від цивільної служби.
Вид, форма і тривалість отримання додаткової професійної освіти встановлюються представником наймача в залежності від групи і категорії посади цивільної служби, замещаемой цивільним службовцям, в порядку, визначеному Президентом Російської Федерації.
Проходження цивільним службовцям професійної перепідготовки, підвищення кваліфікації або стажування підтверджується відповідним документом державного зразка і є переважним підставою для включення цивільного службовця до кадрового резерву на конкурсній основі або продовження заміщення цивільним службовцям посади цивільної служби.
Цивільному службовцю, що проходить професійну перепідготовку, підвищення кваліфікації або стажування, представником наймача, освітньою установою професійної освіти, державним органом або іншою організацією забезпечуються умови для освоєння освітньої програми додаткової професійної освіти. Державне замовлення на професійну перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування цивільних службовців на черговий рік включає в себе:
1) державне замовлення на професійну перепідготовку цивільних службовців;
2) державне замовлення на підвищення кваліфікації та стажування державних службовців.
Розміщення вказаного державного замовлення здійснюється державними органами на конкурсній основі в освітніх установах професійної освіти, що мають ліцензію на проведення професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і державну акредитацію.
Розміщення вказаного державного замовлення здійснюється державними органами за узгодженням з відповідним органом з управління державною службою з урахуванням функцій державних органів та їх спеціалізації, а також з урахуванням професійної освіти за посадами цивільної служби, заміщається в цих державних органах.
Державне замовлення на професійну перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування федеральних цивільних службовців, включаючи порядок його розміщення, обсяг і структуру, затверджується Урядом Російської Федерації після вступу в силу федерального закону про федеральний бюджет на відповідний рік.
Державне замовлення суб'єкта Російської Федерації на професійну перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування державних службовців суб'єкта Російської Федерації, включаючи порядок його розміщення, обсяг і структуру, затверджується законом або іншим нормативно-правовим актом суб'єкта Російської Федерації з урахуванням положень цієї статті.
Розміщення державного замовлення на професійну перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування державних службовців здійснюється з урахуванням програм розвитку державної служби та відповідно до цього Закону.

Список використаної літератури

1) "Конституція Російської Федерації" (прийнята всенародним голосуванням 12.12.1993) (з урахуванням поправок, внесених Законами РФ про поправки до Конституції РФ від 30.12.2008 N 6-ФКЗ, від 30.12.2008 N 7-ФКЗ)
2) Указ Президента РФ від 28.12.2006 N 1474 (ред. від 06.12.2007) "Про додаткове професійну освіту державних цивільних службовців.
3) "Податковий кодекс Російської Федерації (частина перша)" від 31.07.1998 N 146-ФЗ (прийнятий ГД ФС РФ 16.07.1998) (ред. від 19.07.2009)
4) Федеральний закон від 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. від 25.11.2009) "Про державну цивільну службу Російської Федерації"
5) Федеральний закон від 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. від 25.11.2009) "Про державну цивільну службу Російської Федерації"
6) Закон РФ від 21.03.1991 N 943-1 (ред. від 17.07.2009) "Про податкові органи Російської Федерації"
7) Постанова Уряду РФ від 30.09.2004 N 506 (ред. від 15.07.2009) "Про затвердження Положення про Федеральній податковій службі"
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Контрольна робота
47.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Професійна перепідготовка підвищення кваліфікації та стажування державних службовців
Перепідготовка та підвищення кваліфікації державних службовців
Підготовка перепідготовка та підвищення кваліфікації державних службовців
Підготовка перепідготовка та підвищення кваліфікації державних секторах
Підготовка перепідготовка підвищення кваліфікації трудових ресурсів у загальному і на залізниці
Професійна орієнтація підготовка та перепідготовка незайнятого населення
Професійна орієнтація підготовка та перепідготовка незайнятого населення
Підвищення кваліфікації
Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru