Проект вантажного автотранспортного підприємства на 300 автомобілів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Зміст

Зміст

Анотація

Введення

Стан питання

1. Технічний проект

1.1 Вихідні дані для технологічного розрахунку АТП

1.2 Розрахунок виробничої програми по ТО і ремонту

1.3 Розрахунок річних обсягів робіт з ТО, ТР і самообслуговування підприємства

1.4 Розподіл річних обсягів робіт з виробничим зонам, дільницях і цехах

1.5 Розрахунок кількості універсальних постів і ліній обслуговування постів діагностики, постів поточного ремонту

1.5.1 Розрахунок числа постів для діагностики автомобіля

1.5.2 Вибір методу технічного обслуговування та поточного ремонту

1.5.3 Розрахунок числа універсальних постів ТО

1.5.4 Розрахунок числа постів поточного ремонту

1.5.5 Визначення числа постів очікувань

1.6 Визначення площ виробничих приміщень

1.7 Обгрунтування об'ємно-планувального рішення виробничого корпусу

1.8 Обгрунтування генерального плану і способу забудови

2. Робочий проект відділення

2.1 Призначення зони ТР

2.2 Вибір та обгрунтування послуг і робіт

2.3 Вибір технологічного обладнання

2.4 Розрахунок площі підрозділи

3. Патентні дослідження

3.1 Патентний пошук

3.2 Огляд аналогів

3.3 Оцінка переваг і недоліків аналогів

3.4 Розробка прогресивного рішення

4. Конструкторська частина дипломного проекту

4.1 Технічне завдання

4.2 Призначення та вимоги до конструкції

4.3 Пристрій і принцип роботи установки

4.4 Розрахунок на міцність основних деталей ударного механізму

4.5 Вимоги щодо техніки безпеки

4.6 Технічні характеристики

4.7 Характерні несправності та методи їх усунення

4.8 Технічне обслуговування

4.9 Правила зберігання

5. Технологічний процес АТП (короткий опис)

5.1 Обгрунтування необхідності обслуговування та ремонту (шкворней)

5.2 Технологічна карта випрессовкі шкворней автомобіля передній осі

Додаток (перелік операцій технічного обслуговування автомобіля)

6. Безпека і екологічність проекту з інструкцією з охорони праці для слюсарів з ремонту й технічному обслуговуванню автомобіля

6.1 Опис зони поточного ремонту. Характеристики, що застосовується. Аналіз шкідливих і небезпечних виробничих факторів

6.1.1 Перелік робіт виконуваних ділянкою

6.1.2 Табель технологічного обладнання

6.1.3 Небезпечні і шкідливі виробничі фактори

6.1.4 Вплив небезпечних і шкідливих виробничих факторів на працюючих

6.2 Організація служби охорони праці

6.3 Заходи щодо створення здорових та безпечних умов праці

6.3.1 Організаційні заходи

6.3.2 Колективні засоби захисту

6.3.3 Індивідуальні засоби захисту

6.4 Забезпечення пожежобезпечних умов праці

6.4.1 Зварювальні роботи

6.4.2 Норми визначення для автотранспортних підприємств необхідної кількості первинних засобів пожежогасіння

6.5 Забезпечення електробезпеки умов праці

6.5.1 Розрахунок захисного заземлення

6.6 Освітлення ділянки та її розрахунок

6.7 Екологічна експертиза всього підприємства

6.8 Заходи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

Інструкція з охорони праці для слюсарів з ремонту й технічному обслуговуванню автомобіля

7. Економічна ефективність застосування пристрою для випрессовкі шкворней поворотних кулаків. Собівартість нормогодини робіт у зоні ТР

7.1 Резюме

7.2 Бізнес-план

7.3 Економічний і соціальний огляд. Вибір базового варіанту

7.4 Аналіз впливу конструкторських особливостей на техніко-економічні показники

7.5 Вихідні дані для економічного обгрунтування порівнюваних варіантів

7.6 Розрахунок собівартості виготовлення проектованої конструкції. Визначення ціни нової техніки

7.7 Розрахунок необхідної кількості обладнання та коефіцієнта його завантаження

7.8 Розрахунок прямих і супутніх капітальних вкладень у сфері експлуатації за варіантами

7.9 Розрахунок експлуатаційних витрат за варіантами

7.10 Розрахунок показників економічної ефективності впровадження нової техніки

7.11 Розрахунок показників економічної ефективності впровадження нової техніки

Висновок

Список використаної літератури

Анотація

У даній дипломній роботі представлений проект вантажного АТП м. Тольятті за обліковим складом автомобілів - 300 штук (50 авто. - МАЗ-5549, 200 авто. - КамАЗ-55111, 50 авто. - ЗІЛ-ММЗ-4502), дано техніко-економічне обгрунтування проекту, представлено об'ємно-планувальне рішення виробничого корпусу і генерального плану, розроблена зона поточного ремонту, проведено патентний пошук по пристроях по випрессовкі шкворней поворотних кулаків вантажних автомобілів, у конструкторській частини ДП складено технічне завдання, і зроблений розрахунок на міцність основних деталей силового механізму, складений технологічний процес по випрессовке шкворня передній осі автомобіля "КамАЗ-55111", а також безпеку і екологічність проекту і вироблені економічні розрахунки.

Після закінчення розрахунків зроблені відповідні висновки.

Введення

Автомобільний транспорт розвивається якісно і кількісно бурхливими темпами. В даний час щорічний приріст світового парку автомобілів дорівнює 10-12 млн. одиниць, а його чисельність - понад 400 млн. одиниць.

Однак процес автомобілізації не обмежується тільки збільшенням парку автомобілів. Швидкі темпи розвитку автотранспорту зумовили певні проблеми, для вирішення яких потрібно науковий підхід та значні матеріальні витрати. Основними з них є: збільшення пропускної спроможності вулиць, будівництво доріг та їх благоустрій, організація стоянок та гаражів, забезпечення безпеки руху і охорони навколишнього середовища, будівництво автотранспортних підприємств, станцій технічного обслуговування автомобілів, складів, автозаправних станцій та інших підприємств.

Такий системний підхід повинен передбачати не тільки введення в експлуатацію нових об'єктів, а й реконструкцію старих об'єктів, інтенсифікацію виробництва, зростання продуктивності праці і фондовіддачі, поліпшення якості послуг за рахунок широкого впровадження нової техніки і передової технології, раціональних форм і методів організації виробництва і праці.

Найважливішими напрямами вдосконалення ТО і ремонту автомобілів є: застосування прогресивних технологічних процесів; вдосконалення організації та управління виробничою діяльністю, підвищення ефективності використання основних виробничих фондів і зниження матеріало-і трудомісткості галузі; застосування нових, більш досконалих в технологічній і будівельної частини проектів і реконструкція діючих підприємств технічного обслуговування автомобілів з ​​урахуванням фактичної потреби за видами робіт, а також можливості їх подальшого поетапного розвитку; підвищення гарантованості якості послуг і розробка заходів матеріального і морального стимулювання його забезпечення.

Управління виробничою діяльністю автотранспортного підприємства, поліпшення умов праці, підвищення ефективності трудозатрат і використання основних виробничих фондів при раціональних витратах ресурсів також є однією з актуальних задач технічної експлуатації автотранспортних засобів.

Стан питання

Вантажні перевезення займають одне з головних місць в обслуговуванні народного господарства країни, у тому і числі і в м. Тольятті.

Зростає попит на транспортні послуги, виникає нестача обслуговуючих одиниць, і відповідно відбувається монополізація даної послуги, зростають ціни. Для запобігання цього необхідно розробити та спроектувати таке АТП, яке дозволило б своєчасно виконувати свої функції з підтримки працездатності автопарку з великим обліковим складом, підтримувати високий коефіцієнт випуску автомобілів на лінію, і тим самим завоювати місце на ринку транспортних послуг м. Тольятті.

З цією метою необхідно виконати проектні розрахунки для побудови нового АТП, яке чітко буде виконувати свій виробничий процес з підтримки автопарку в працездатному стані.

Для цього підприємство повинно мати у своєму розпорядженні відповідної виробничо-технічною базою (ПТБ): сукупність будівель, споруд, обладнання, оснащення та інструменту, призначених для ТО, ТР і зберігання рухомого складу, а також для створення необхідних умов рабат персоналу. Основна вимога до ПТБ: забезпечення необхідного умови технічної готовності рухомого складу для виконання перевезень при найменших трудових і матеріальних витратах.

Якість нового будівництва ПТБ багато в чому визначається якістю відповідних проектів, які повинні відповідати всім сучасним вимогам, що пред'являються до капітального будівництва. Основна вимога полягає у забезпеченні високого технічного рівня та високої економічної ефективності проектованих рішень: підприємств, будівель і споруд шляхом максимального використання новітніх досягнень науки і техніки з тим, щоб нові АТП за часом їх введення в дію були технічно передовими та мали високі показники по продуктивності і умовами праці, рівнем механізації, за собівартістю і якістю виробництва, по ефективності капітальних вкладень.

Завдання підвищення ефективності капітальних вкладень і зниження вартості будівництва є частиною проблеми раціональної організації автомобільного транспорту і охоплює широке коло експлуатаційних, економічних, технологічних та будівельних питань. Вирішення цього завдання забезпечується в першу чергу високоякісним проектуванням підприємств, яке значною мірою зумовлює раціональне використання основних фондів і високу ефективність капітальних вкладень.

1. Технічний проект

1.1 Вихідні дані для технологічного розрахунку АТП

У цілому по підприємству:

списочное число автомобілів 300;

призначення підприємства

списочное число автомобілів за моделями

ЗІЛ-ММЗ-4502 50;

КамАЗ-55111 200;

МАЗ-5549 50;

тип автомобіля вантажний;

клас рухомого складу

ЗІЛ-ММЗ-4502 великий;

КамАЗ-55111 особливо великий;

МАЗ-5549 особливо великий;

-Кількість технологічно сумісних груп 3;

списочное число причепів

-Число робочих днів АТП за рік 356;

-Число робочих днів зон ТО1, ЄВ, Д1 і ТР протягом року 305;

-Число робочих днів зон ТО2, і ТР за рік 305;

-Категорія умов експлуатації автомобілів II;

-Коефіцієнт К см урахування планованої змінності

роботи виробничих зон ТО2 і ТР 0,65;

-Природно-кліматичний район помірний;

-Коефіцієнт К м врахування ступеня скорочення

нормативної трудомісткості ТО і ТР за рахунок механізації праці:

-ДляТО1 іТО2 0,5;

-ДляТР 0,5;

-Коефіцієнт К з обсягу робіт з самообслуговування

підприємства 0,12.

По кожному автомобілю або причепу:

ЗІЛ-ММЗ-4502 автомобіль-самоскид;

КамАЗ-55111 автомобіль-самоскид;

МАЗ-5549 автомобіль-самоскид;

-Пробіг з початку експлуатації L про - 1, км 80000;

-Пробіг з початку експлуатації L про - 2, км 100000;

-Пробіг з початку експлуатації 1 об - 3, км 100000;

-Середньодобовий пробіг L cc - 1, км 250;

-Середньодобовий пробіг L cc - 2, км 250;

-Середньодобовий пробіг L cc - 3, км 250;

-Періодичність миття Д м, дн 3;

1.2 Розрахунок виробничої програми по ТО і ремонту

Для визначення річної трудомісткості кожного обслуговування і чисельності робітників проводиться розрахунок виробничої програми за кількістю ЄВ, ТО1, T О2 і ТР.

Коригування норм пробігу автомобіля до ТО-1, ТО2 і ТР

Періодичність ЕО дорівнює середньодобовим пробігом, зазвичай виконується водієм (крім збирально-мийних робіт). При розрахунку виробничої програми враховується періодичність тільки збирально-мийних робіт:

де D M - середня періодичність миття автомобілів; L cc - середньодобовий пробіг, км.

Періодичність ТО-1 і ТО2

,

.

де L H TO 1, L H TO 1 - нормативні періодичності ТО-1 і ТО2 (табл. Д.3.1), км; K 1 - коефіцієнт коригування нормативів залежно від умов експлуатації (табл. Д.3.2);

K 3 - коефіцієнт коригування нормативів залежно від К 3 - природно-кліматичних умов (табл. п.3.4);

Табл. 1 .1

Параметр

Для автомобіля ЗІЛ-ММЗ-4502

Для автомобіля КамАЗ-55111

Для автомобіля МАЗ-5549

3000

4000

4000

12000

12000

16000

0,9

0,9

1,1

1

1

1

2700

3600

4400

10800

10800

17600

Пробіг автомобіля до капітального ремонту

.

де L H KP - норма пробігу автомобіля до капітального ремонту (табл.

Д.3.1), км;

К 2 - коефіцієнт коригування нормативів залежно від модифікації рухомого складу та організації його роботи (табл. 3.3);

Табл .. 1.1.2

Параметр

Для автомобіля ЗІЛ-ММЗ-4502

Для автомобіля КамАЗ-55111

Для автомобіля МАЗ-5549

300000

450000

320000

0,9

0,9

1,1

0,85

1,15

0,85

1

1

1

229500

465750

244800

Періодичність ТО-1, ТО2 і пробіг до КР повинні бути кратними середньодобовим пробігом.

Табл. 1. 1.3

Впливу

Позначення пробігу

Пробіги, кмСкориговані за коефіцієнтами

Скориговані по кратності

Прийняті для розрахунку

Для автомобіля ЗІЛ-ММЗ-4502

ЄВ-1

LCC-1

-

-

250

ДоТО1-1

LTO1-1

2700

250 · 11

2750

До ТО2-1

LTO2-1

10800

2750 · 4

11000

До КР-1

LKP-1

229500

11000 · 21

231000

Для автомобіля КамАЗ-55111

ЄВ-2

LCC-2

-

-

250

До ТO1-2

LTO1-2

3600

250 · 14

3500

До ТО2-2

LTO2-2

10800

3500 · 3

10500

До КР-2

LKP-2

465750

10500 · 44

462000

Для автомобіля МАЗ-5549

ЄВ-3

LCC-3

-

-

250

До ТO1-3

LTO1-3

4400

250 · 18

4500

До ТО2-3

LTO2-3

17600

4500 · 4

18000

До КР-3

LKP-3

244800

18000 · 14

252000

Розрахунок виробничої програми по кількості ЄВ, ТО1, ТО2, Д1, Д2 і КР

Для розрахунку виробничої програми за кількістю обслуговуванні застосуємо методику засновану на циклі, тобто на пробігу до КР, Кількість обслуговуванні за цикл:

; ;

;

де N KP, N TO 1, N TO 2, N M, N E О - кількість відповідно КР, ТО1, ТО2,

збирально-мийних операції, ЄВ;

L Ц - пробіг за цикл, км. L Ц = L KP.

Табл 1. 1.4

Впливу

Кількість обслуговувань за цикл, N

Пробіги, км

Для автомобіля ЗІЛ-ММЗ-4502

ЄВ-1

NЕО-1 = 924

LCC1-1 = 250

ТЕ1-1

NTO1-1 = 63

LTO1-1 = 2750

ТО2-1

NTO2-1 = 20

LTO2-1 = 11 000

УМР

NМ-1 = 308

LМ-1 = 750

КР-1

NKP-1 = 1

LKP-1 = 231000

Для автомобіля КамАЗ-55111

ЄВ-2

NЕО-2 = 1 848

LCC1-2 = 250

ТO1-2

NTO1-2 = 88

LTO1-2 = 3500

ТО2-2

NTO2-2 = 43

LTO2-2 = 10500

УМР

NМ-2 = 616

LМ-2 = 750

КР-2

NKP-2 = 1

LKP-2 = 462 000

Для автомобіля МАЗ-5549

ЄВ-3

NЕО-3 = 1008

LCC1-3 = 250

ТO1-3

NTO1-3 = 42

LTO1-3 = 4500

ТО2-3

NTO2-3 = 13

LTO2-3 = 18000

УМР

NМ-3 = 336

LМ-3 = 750

КР-3

NKP-3 = 1

LKP-3 = 252 000

Переказний коефіцієнт від числа обслуговування за цикл до річного числа обслуговувань

де D Г ГЕ - число днів у році, коли автомобіль готовий до експлуатації; D Ц ГЕ - число днів за цикл, коли автомобіль придатний до експлуатації

D Г І - число робочих днів автомобіля за рік (включаючи дні роботи на лінії, дні простоїв в ремонті)

D Г НП - число днів нормованих простоїв автомобіля на рік

(Вихідні, святкові дні і т.д.); α t - Коефіцієнт технічної готовності автомобіля

де D Ц - число днів в циклі;

D Ц Р - сумарна кількість днів простою автомобіля в ТО2, ТР і КР за цикл

де D - сумарне число днів простою автомобіля в ТО2 і ТР протягом

цикл; D KP - Простій автомобіля у капітальному ремонті, дн

де D H KP - норма простою автомобіля на спеціалізованому

підприємстві (табл. П.З.1.), дн;

D ДОС - транспортування автомобіля на спеціалізоване підприємство і назад. У розрахунках слід приймати 11 дн; d - простій автомобіля у ТО2 і ТР, дн/1000 км

,

де d H - норма простою в ТО2 і ТР (табл. Д.3.1);

К 4 - коефіцієнт, що враховує пробіг автомобіля з початку експлуатації.

Річна програма ТО і ТР визначається після виконання всіх проміжних розрахунків допоміжних величин у послідовності D Р Ц, α T, η Г, результати занесені в табл.1.1.5.

Табл 1.1.5

Параметр

Значення параметра


Для автомобіля ЗІЛ-ММЗ-4502

Для автомобіля КамАЗ-55111

Для автомобіля МАЗ-5549

0,5

0,4

0,4

0,7

0,7

0,7

0,65

0,65

0,65

, Дн/1000км

0,2275

0,182

0,182

, Дн

22

20

20

, Дн.

33

31

31

, Км

231000

426000

252000

, Дн

85,6

115,1

76,9

, Дн

924

1848

1008

0,92

0,94

0,93

, Дн

357

357

357

0,36

0,18

0,33

Кількість обслуговувань одного автомобіля за рік.

; ; ; ;

де N Г KP, N Г TO 1, N Г TO 2, N Г M, N Г E О - кількість відповідно КР, ТО1, ТО2, збирально-мийних операцій та ЕО за рік;

Отримані результати зведемо в табл. 1. 1.6.

Таблиця 1 .1 .6

Тип ТЗ

NГКР

NГТО1

NГТО2

NГМ

NГЕО

ЗІЛ-ММЗ-4502

0,36

0,36

22,7

7,2

110,9

332,6

КамАЗ-551 1 січня

0,18

0,18

15,8

7,7

110,9

332,6

МАЗ-5549

0,33

0,33

13,9

4,3

110,9

332,6

Річна виробнича програма по групі автомобілів з ​​однорідними нормативними даними.

; ; ; ;

де: А І - число автомобілів у групі.

Отримані результати зведемо в табл. 1.1.7

Річна виробнича програма по ЄВ, ТО1, ТО2, КР

за групами автомобілів, обслуговуванні

Таблиця 1.1.7

Тип ТЗ

АІ

Nкр

NТО1

NТО2

NЕО

ЗІЛ-ММЗ-4502

50

18

1135

360

5545

16630

КамАЗ-55111

200

36

3160

1540

22180

66520

МАЗ-5549

50

16,5

695

215

5545

16630

Добова програма з технічного обслуговування по групах автомобілів.

; ; ;

де: D Г І - число днів роботи зон ТО2 і ТР у році.

Отримані результати зведемо в табл. 1.1.8:

Добова програма з технічного обслуговування по групах автомобілів

Таблиця 1. 1. 8

Тип ТЗ

DГІ

NСТО1

NСТО2

Nсм

NСЕО

ЗІЛ-ММЗ-4502

305

3,7

1,2

18,2

54,5

КамАЗ-55111

305

10,4

5

72,7

218,1

МАЗ-5549

305

2,3

0,7

18,2

54,5

Річна виробнича програма з діагностування Д1.

де: - Річна програма діагностування автомобілів на постах Д1 після ТР:

Річна виробнича програма з діагностування Д2.

де: - Річна програма діагностування автомобілів на постах Д1 після ТР:

Отримані результати зведемо в табл. 1.1.9:

Річна виробнича програма з діагностування за групами автомобілів

Таблиця 1. 1.9

Тип ТЗ

NТО2


ЗІЛ-ММЗ-4502

360

113,5

1608,5

72

432

КамАЗ-55111

1540

316

5016

308

1848

МАЗ-5549

215

69,5

979,5

43

258


Добова виробнича програма по відповідному виду діагностування.

;

де: - Дні роботи дільниць діагностування у році, дн.

Результат зведемо в таблицю 1.1.10:

Добова виробнича програма діагностування Д1, Д2

Таблиця 1.1.10

Тип транспортного засобу

NСД1

NСД2

ЗІЛ-ММЗ-4502

305

5,3

1,4

КамАЗ-551 1 січня

305

16,4

6,1

МАЗ-5549

305

3,2

0,8


1.3 Розрахунок річних обсягів робіт з ТО, ТР і самообслуговування підприємства

Коригування нормативів трудоемкостей

Розрахунок річних обсягів робіт з ТО і ТР виробляємо на підставі нормативів трудоемкостей ЄВ, ТО1, ТО2, питомої трудомісткості ТР (табл. п.3.6) і коефіцієнтів коригування (табл. Д.3.2, 3,4,5 і 7).

Трудомісткість робіт ЄО при застосуванні механізованих мийних

установок зменшується за рахунок виключення із загальної трудомісткості

ЄВ мийних робіт. При механізації інших видів робіт трудомісткість

ЄВ також знижується. У розрахунку можна використовувати коефіцієнт обліку

ступеня скорочення нормативної трудомісткості K М = 0,3 ... 1.

У нашому розрахунку ми взяли К М = 0,5

При поточному методі виробництва ТЕ1 і ТО2 К М = 0,8 ... 0,9.

Для ТР величина К М залежить від планованого рівня механізації ТР.

Трудомісткості ЄВ, ТО1, ТО2 і ТР, чол-год:

де: t Н ЄВ, t Н ТО1, t Н ТО2, t Н ТР - Вихідні нормативи трудоемкостей ЄВ, ТО1, ТО2 і ТР відповідно (табл.П.3.6);

К 4 - коефіцієнт коригування нормативів питомої

трудомісткості ТР в залежності від пробігу з початку експлуатації (табл. п.3.5);

До 5 - коефіцієнт коригування нормативів трудоемкостей ТО і ТР у залежності від кількості обслуговуваних і ремонтованих автомобілів на АТП і кількості сумісних груп рухомого складу (табл. п.3.7).

Результати розрахунку зведемо в табл. 1.2.1:

Скориговані трудомісткості обслуговувань.

Таблиця 1.2.1

Види

Моделі рухомого складу

Норми

Коефіцієнти

Скор-

віз-


трудо-


ректи-

Дейсі-


емкос-


ваний-

твий


ти,


вачол-год


трудо-

ем-

кістка,
K1

К2

К3

К4

К5

K6

чол-год

ЄВ

ЗІЛ-ММЗ-4502

0,45

-

1,15

-

-

0,9

0,5

0,23


КамАЗ-55111

0,5

-

1,15

-

-

0,9

0,5

0,26


МАЗ-5549

0,5

-

1,15

-

-

0,9

0,5

0,26

ТЕ1

ЗІЛ-ММЗ-4502

2,8

-

1,15

-

-

0,9

0,5

1,45


КамАЗ-551 1 січня

3,4

-

1,15

-

-

0,9

0,5

1,76


МАЗ-5549

3,5

-

1,15

-

-

0,9

0,5

1,81

ТО2

ЗІЛ-ММЗ-4502

10,8

-

1,15

-

-

0,9

0,5

5,59


КамАЗ-55111

14,5

-

1,15

-

-

0,9

0,5

7,5


МАЗ-5549

13,7

-

1,15

-

-

0,9

0,5

7,09

ТР

ЗІЛ-ММЗ-4502

3,6

1,1

1,15

1

0,7

0,9

0,5

1,43


КамАЗ-551 1 січня

8,5

1,1

1,15

1

0,4

0,9

0,5

1,94


МАЗ-5549

6

1,1

1,15

1

0,7

0,9

0,5

2,39

Визначення річних обсягів робіт з ТО і ТР

; ; ; .

де: Σ N Г KP, Σ N Г TO 1, Σ N Г TO 2, Σ N Г M, Σ N Г E О - визначені в табл. 1.7;

А І - число автомобілів у групі;

- Визначена в табл. 1.5;

, , , - Чол. · Год

Результати розрахунку зведемо в табл. 1.2.2

Річні обсяги робіт з ТО і ТР за групами автомобілів

Таблиця 1. 2.2

Тип ТЗ

АІ

NТО1

NТО2

NЕО

ЗІЛ-ММЗ-4502

50

1135

360

16630

250

0,92

3825

1646

2012

5871

КамАЗ-55111

200

3160

1540

66520

250

0,94

17295

5562

11550

32551

МАЗ-5549

50

695

215

16630

250

0,93

4324

1258

1524

9919

Для всього рухомого складу

Загальна трудомісткість всіх видів ТО і ТР для групи автомобілів

Результати розрахунку зведемо в табл. 1.2.3

Загальна трудомісткість робіт по групах автомобілів

Таблиця 1. 2.3

Тип ТЗ

Т

ЗІЛ-ММЗ-4502

3825

1646

2012

5871

13354

КамАЗ-55111

17295

5562

11550

32551

66958

МАЗ-5549

4324

1258

1524

9919

17025

Загальна трудомісткість всіх видів ТО і ТР для всього АТП

Визначення річного обсягу робіт з самообслуговування підприємства

До переліку робіт з самообслуговування АТП входять ТО і ремонт технологічного, енергетичного і силового обладнання, інженерних комунікацій (водопроводу, каналізації, поточний ремонт будівель, внутрішньовиробничі транспортні та вантажно-розвантажувальні роботи, а також перегони автомобілів, виготовлення і ремонт нестандартного обладнання, пристосувань, інструменту та ін.)

Річний обсяг з самообслуговування АТП

де К з - обсяг робіт з самообслуговування підприємства,%. К з = 12%

1.4. Розподіл річних обсягів робіт з виробничим зонам, дільницях і цехах

Розподіл трудомісткості ТО і ТР за видами робіт, агрегатів, вузлів і систем

Розподіл річних трудоемкостей ЄВ, ТО1, ТО2 і ТР за видами робіт проводиться за нормативами Гіпротрансавто (табл. П. 1.1.1). Приблизне розподілення трудомісткості ТО-1, ТО2 і ТР по агрегатів і вузлів і систем наведено в табл. П. 1.2.

Розподіл трудомісткості ТО за видами робіт

Таблиця 1. 3.1

Види робіт

ЄВ

ТЕ1

ТО2%%

чол.

%%

чол.

%%

чол.

Збиральні

80

20355,2

Мийні

20

5088,8

Діагностичні10

846,6

8

1206,9

Кріпильні33

2793,8

35

5280,1

Регулювальні11

931,3

18

2715,5

Мастильні, заправочно-очисні23

1947,2

16

2413,8

Електротехнічні10

846,6

10

1508,6

З обслуговування системи живлення5

423,3

10

1508,6

Шинні8

677,3

3

452,6

КузовніРАЗОМ: 100 25444 100 8466 100 15086

Розподіл трудомісткості ТР за видами робіт

Таблиця 1. 3.2

Види робіт%%

чол.

Роботи виконуються на постах зони ремонтуДіагностичні

1,5

725,1

Регулювальні

1

483,4

Розбірно-складальні

35

16919,4

Роботи, виконувані в цехах (і частково на посадах)

Агрегатні в т.ч. ремонт

18

8701,4

двигуна

7

3383,9

ремонт зчеплення, карданної передачі, гальмівної системи, регулятора підйомного механізму

5

2417,1

ремонт рульового управління, переднього і заднього мостів, гальмівних систем

6

2900,5

Слюсарно-механічні

11

5317,5

Електротехнічні

6

2900,5

Акумуляторні

1

483,4

Ремонт приладів системи харчування

4

1933,6

Шиномонтажні

1

483,4

Вулканізаційні

1

483,4

Ковальсько-ресорні

3

1450,2

Медницкие

2

966,8

Зварювальні

1

483,4

Жестяницкие

0,5

241,7

Зварювально-жестяницкие (постові)

2

966,8

Арматурні

1

483,4

Деревообробні

4,5

2175,3

Шпалерні

1,5

725,1

Малярські

5

2417,1

РАЗОМ: 100 48341

Розподіл трудомісткості ТО по агрегатів, систем і вузлів.

Таблиця 1.3.3

Найменування агрегатів, систем та вузлів

ТЕ1

ТО2%%

чол.

%%

чол.

Двигун, включаючи системи охолодження, змащення і випуску

5

423,3

8,9

1342,7

Система живлення двигуна

5

423,3

10

1508,6

Коробка передач і зчеплення

3

254

3,3

497,8

Карданна передача

2

169,3

1

150,9

Задній міст

5

423,3

1,5

226,3

Передній міст і рульове управління

7,5

635

4,5

678,9

Гальмівна система

10

846,6

22,1

3334

Ходова частина

14

1185,2

16,8

2534,4

Система електрообладнання

12,5

1058,3

9

1357,7

Кузов

9,2

778,9

4,9

739,2

Мастильні і очисні роботи

26

2201,2

17

2564,6

Загальний огляд

0,8

67,7

1

150,9

РАЗОМ: 100 8466 100 15086

Розподіл трудомісткості ТР по агрегатів, систем і вузлів.

Таблиця 1. 3.4

Найменування агрегатів, систем та вузлів

ТР%%

чол.

Двигун

20

9668,2

Система харчування

4,5

2175,3

Зчеплення

5

2417,1

Коробка передач

6

2900,5

Карданна передача

2

966,8

Задній міст

6

2900,5

Передній міст і рульове управління

7

3383,9

Ходова частина

10

4834,1

Шини

4,5

2175,3

Гальмівна система

14

6767,7

Система електрообладнання

9,5

4592,4

Кузов

11,5

5559,2

РАЗОМ: 100 48341

Розподіл робіт по самообслуговуванню АТП

Таблиця 1. 3.5

Види робіт

Самообслуговування%%

чол.

Електротехнічні

25

2920

Ремонтно-будівельні

6

217,2

Сантехнічні

22

2569,6

Слюсарні

16

1868,8

Їх в ОГМ мідницьким

69 1

8059,2 116,8

Жестяницкие

4

467,2

Зварювальні

4

467,2

Механічні

10

1168

Столярні

10

1168

Ковальські

2

233,6

Їх в виробничих цехах

31

3620,8

РАЗОМ: 100 11680

Визначення трудомісткості діагностування D 1 і D 2

Трудомісткість діагностичних робіт при всіх видах впливів підсумовуються і розподіляються між D 1 і D 2

де Т ТЕ1-Д - трудомісткість діагностичних робіт при ТО-1 (табл. 1.3.1), люд.-год; Т ТО2-Д - трудомісткість діагностичних робіт при ТО2 (табл. 1.3.1), люд.-год; Т ТР- Д - трудомісткість діагностичних робіт при ТР (табл. 1.3.2), чел.-ч.

Результати розрахунку знесені в табл. 1.3.6

Табл. 1. 3.6

Група автомобілів

Трудомісткість D

Розподіл трудомісткостіD1

D2%

чел.-ч.

%

чел.-ч.

ЗІЛ-ММЗ-4502

413,7

60

248,2

40

165,5

КамАЗ-55111

1968,5

60

1181,1

40

787,4

МАЗ-5549

396,5

60

237,9

40

158,6

Трудомісткість діагностування для одного автомобіля

;

де N Г Д1 і N Г Д2 - і річні виробничі програми по виду діагностування (табл. 1.1.9).

Результати розрахунку знесені в табл. 1.3.7

Табл. 1. 3.7

Група автомобілів

ЗІЛ-ММЗ-4502

1608,5

0,15

432

0,38

КамАЗ-55111

5016

0,24

1848

0,43

МАЗ-5549

979,5

0,24

258

0,61

Так як діагностування Д1 виконується на виділених постах, то необхідно скоригувати річні обсяги робіт ТО1, ТО2 і ТР, а також трудомісткості обслуговування одного автомобіля при ТЕ1 і ТО2:

де: T `ТО1, T` ТЕ1 Т `ТЕ1 - відповідно скориговані річні обсяги робіт ТО1, ТО2, постових робіт ТР.

Результати розрахунку знесені в табл. 1. 3.8

Коректувати обсяг робіт

Табл. 1. 3.8

Група автомобілів

ЗІЛ-ММЗ-4502

1646

164,6

1481,4

2012

161

1851

48341

725,1

47615,9

КамАЗ-55111

5562

556,2

5005,8

11550

924

10626
МАЗ-5549

1258

125,8

1132,2

1524

148,8

1375,8
Діагностування Д2 проводиться завжди на виділених постах.

Трудомісткість обслуговування одного автомобіля

де , - Річна виробнича програма по ТЕ1 і ТО2.

Результати розрахунку знесені в табл. 1. 3.9

Корегований трудомісткості обслуговування

Табл. 1. 3.9

Група автомобілів

NТО1

NТО2

ЗІЛ-ММЗ-4502

1135

360

1481,4

1851

1,31

5,14

КамАЗ-55111

3160

1540

5005,8

10626

1,58

6,9

МАЗ-5549

695

215

1132,2

1375,8

1,63

6,4

Розрахунок чисельності виробничих і допоміжних робочих

Розрахунок чисельності робітників проводиться по кожній зоні, цеху, дільниці відповідно до виду робіт.

Штатна кількість робітників визначається за формулою

де - Річний фонд робочого часу зони, цеху, дільниці, люд.-год; - Річний фонд штатного робітника, ч. Річні фонди часу штатних робочих наведено в табл. П.3.11.

Явочное кількість робочих

де - Коефіцієнт штатності (табл. 3.11). Загальна трудомісткість по зонах ТО-1, ТО2 і ТР дорівнює їх сумі

Загальна чисельність явочних робочих = Сумі робочих по зонах. Розрахунок чисельності робітників по зонах ( ) І загальна чисельність окрім зони ЄВ представлена ​​в табл. 1.4.1, по дільницях в табл. 1.4.2.

Чисельність робочих по зонах ТО-1, ТО2, ТР та ЕО.

Таблиця 1. 4.1

Найменування

Річний

Річний

Коефіцієнта

Колічес-

Колічес-

зони

фонд

фонд

ціент

тво

тво


штатного

зони

штат-

штатних

явочних


часу,

(Чол.-ч),

ності,

робочих

робочих


ч., ФШТ

Σ Тi

ПШТ

РШТ

РЯВ

ТЕ1

1840

8466

0,93

4,6

5

ТО2

1840

15086

0,93

8,2

8

ТР

1840

48341

0,93

26,3

26

РАЗОМ:


7189339

ЄВ

1860

25444

0,93

13,7

14

Чисельність робочих по ділянках (цехах).

Таблиця 1. 4.2

Найменування

Види робіт,

% Від

Річний

Річний

Колічес-

Коефіцієнта

Колі-

ділянки (цеху)

виконуваних на

трудо-

фонд

фонд

тво

ціент

кість


ділянках

ємності

робочого

штатного

штатних

штат-

явочних
часу

робочого

робітників,

ності,

робітників,
ділянки

часу

чол, Ршт

η шт

ч, РЯВ
т.

ділянки,
Агрегатний 1

Ремонт зчеплення, карданної передачі,

5

3594,7

1840

1,95

0,93

2


ручним гальмом
системи регулятора
підйомного
механізмуАгрегатний II

Ремонт рульового

10

7189,3

1840

3,91

0,93

4


управління,
переднього і заднього
мостів, гальмівних
систем +4% від розбір-
але складальних робіт.Слюсарно-

Слюсарно-механічним

11

7908,2

1840

4,3

0,93

4

механічний

ческиеРемонт електро-

Електротехнічні

6

4313,6

1840

2,34

0,93

2

обладнання
Акумуляторний

Акумуляторні +

2,5

1797,3

1820

0,99

0,92

1


1, 5% від розбірно-
складальних робітРемонт приладів

Ремонт приладів

8,5

6110,9

1820

3,36

0,92

3

системи

системи живленняхарчування

+ 4%
від розбірно-
складальних робітШиномонтажні

Шиномонтажні,

5

3594,7

1840

1,95

0,93

2


вулканізаційні +
4% від розбірно-
складальних робітКовальсько-

{Узнечно-ресорні

3

2156,8

1820

1,19

0,92

1

зессорний
Зварювально-

Медницкие,

2

1437,9

1820

0,79

0,92

1

жестяницкие

зварювальні,
жестяницкиеАрматурно-кузовні

Армат урно-кузовні

5,5

3954,1

1840

2,15

0,93

2

Найменування

Види робіт,

% Від

Річний

Річний

Колічес-

Коефіцієнта

Колі-

ділянки (цеху)

виконуваних на

трудо-

фонд

фонд

тво

ціент

кість


ділянках

ємності

робочого

штатного

штатних

штат-

явочних
часу

робочого

робітників,

ності,

робітників,
ділянки

часу

чол, Ршт

Пшт

ч, ряв
Тi

ділянки,
ч, Тi
Моторний

Ремонт двигуна +

10

7189,3

1840

3,91

0,93

4


3% складально-
розбірних робітШпалерний

Шпалерні

1,5

1078,4

1840

0,59

0,93

1

Малярський

Малярські

5

3594,7

1610

2,23

0,9

2

ОГМ

Електротехнічні,

69

8059,2

1840

4,38

0,93

4

(% Від самобс-сссссамобслу-

ремонтно-вування)

будівельні,
сантехнічні,
слюсарні
РАЗОМ: 33 Всього чисельність робітників по зонах, ділянкам і цехам

Розрахунок чисельності робітників по ділянках (цехах) виконаний у відповідності з річним обсягом (трудомісткістю) робіт всіх зон: ТО1, ТО2 і ТР.

Сумарна трудомісткість дорівнює 71893 чел.-ч.

Прибирально-мийні роботи виконуються в окремому корпусі ЄВ і тому в розрахунку чисельності робітників по ділянках виробничого корпусу не враховуються

1.5 Розрахунок кількості універсальних постів і ліній обслуговування постів діагностики, постів поточного ремонту

Розрахунок універсальних тупикових постів або ліній ЄВ, ТО1, ТО2 проводиться залежно від обраного методу організації ТО, діагностики, режиму роботи АТП і графіка випуску автомобілів на лінію та їх повернення.

1.5.1 Розрахунок числа постів для діагностування автомобілів

Для спеціалізованих постів діагностики Д1 і Д2 такт поста діагностики, хв

де t Д - трудомісткість діагностування автомобілів, чол.-ч;

Р Д - кількість робітників на посаді: Рд = 1;

t П - час установки і знімання автомобіля з поста: t П = 1 ... 3 хв.

Приймаються t П = 2 хв.

Такт поста загальної діагностики Д1

Так поста спеціалізованої діагностики Д2

Ритм виробництва зони діагностування, хв

де Т ОБ - тривалість роботи зони діагностування, ч.:

приймаємо т ПРО = 8ч;

N C Д - кількість діагностованих автомобілів на добу по Д1 і Д2 (див. табл. 1. 1.10).

Результати розрахунок зводяться в табл. 1. 5.1

Ритм зони діагностування Табл. 1. 5.1

NСД1

NСД2

5.3

1,4

90,6

342,9

16,4

6,1

29,3

78,7

3,2

0,8

150

600


Число спеціалізованих постів Д1 або Д2

де η І - коефіцієнт використання робочого часу поста (0,75 ... 0,9):

приймаємо η І = 0,8.

Результати розрахунок зводяться в табл. 1.5.2

Число постів зони діагностування

Табл. 1.5.2

Група автомобілів

Кількість постів

Кількість постів


Розрахункове

Прийняте


Розрахункове

Прийняте

ЗІЛ-ММЗ-4502

26

0,36

1

62

0,23

1

КамАЗ-55111

16,4

1,11

2

6,1

0,98

1

МАЗ-5549

3,2

0,22

1

0,8

0,02

1

Всього по карбюраторною групі

Всього постів Д1 по всіх автомобілях

Всього постів Д2 по всіх автомобілях

1.5.2 Вибір методу технічного обслуговування та поточного ремонту

При проектуванні АТП і його виробничих зон необхідно вибрати метод виробництва ТО і ТР.

Одним із сучасних методів організації ТО і ремонту автомобілів є потоковий метод обслуговування. Він отримав найбільше поширення при виконанні ЄВ, ТЕ1 і ТО2. Потокова організація ЄВ доцільна при добовій програмі, яка дорівнює 100 і більше обслуговуванні однотипних автомобілів, ТЕ1 - не менше 12 автомобілів, які обумовлюють необхідність не менше 2-3 постів.

Для виробництва ТО2 на потоці добова програма повинна бути не менше 6 обслуговуванні на трьох-чотирьох постах, при цьому бажано обслуговування технічно сумісної групи автомобілів. При меншій добовій програмі приймається метод обслуговування на універсальних постах.

Для нашого розрахунку АТП:

Для автомобіля ЗІЛ-ММЗ-4502

ЄВ здійснюється метод обслуговування на спец. постах;

ТЕ1 здійснюється методом обслуговування на універсальних

постах тупикового типу;

ТО2 здійснюється методом обслуговування на універсальних

постах тупикового типу.

Для автомобіля КамАЗ-55111

ЄВ здійснюється потоковим методом обслуговування;

ТЕ1 здійснюється методом обслуговування на універсальних

постах тупикового типу;

ТО2 здійснюється методом обслуговування на універсальних

постах тупикового типу.

Для автомобіля МАЗ-5549

ЄВ здійснюється метод обслуговування на спец. постах;

ТЕ1 здійснюється метод обслуговування на універсальних

постах тупикового типу;

ТО2 здійснюється метод обслуговування на універсальних

постах тупикового типу;

Поточний ремонт автомобілів виробляється на універсальних і спеціалізованих постах.

1.5.3 Розрахунок числа універсальних постів для ТО

Ритм виробництва або частка часу роботи зони ТО на виконання одного обслуговування, хв

; Хв

де Т ОБ - тривалість роботи зони на добу, год:

приймаємо Т ПРО = 8ч;

N З i - кількість обслуговуваних одиниць рухомого складу на добу;

C i - число змін роботи зони.

Результати розрахунку зведені в табл. 1.5.3

Ритм роботи зон ТО

Табл. 1.5.3

Група автомобілів

Зона ЄВ

Зона ТО-1

Зона ТО-2


NСЕО

RЕО

NСТО1

R ТЕ1

NСТО2

R ТО2

ЗІЛ-ММЗ-4502

54,5

8,81

3,7

129,73

1,2

600

КамАЗ-55111

218,1

2,2

10,4

46,15

5

144

МАЗ-5549

54,5

8,81

2,3

208,7

0,7

1028,57

Такт поста, або час обслуговування автомобіля на даному посту, хв

де t i - трудомісткість робіт даного виду обслуговування, виконуваних

на посаді, люд.-год;

середнє число робітників на одному посту: Р П = 1

Р П - середня кількість робітників на одному посту:

приймаємо

Приймаються t П = 2 хв.

Результати розрахунку зведені в табл. 1.5.4

Такт постів зон ТО

Табл. 1.5.4

Група автомобілів

Зона ЄВ

Зона ТО-1

Зона ТО-2


t'ЕО

ЄВ

t'ТО1

ТЕ1

t'ТО2

ТО2

ЗІЛ-ММЗ-4502

0,23

8,9

1,31

28,2

5,14

104,8

КамАЗ-55111

0,26

9,8

1,58

33,6

6,9

140

МАЗ-5549

0,26

9,8

1,63

34,6

6,4

130

Кількість постів в зонах ЄВ і ТЕ1:

Результати розрахунку зведені в табл. 1.5.5

Кількість постів зон ТЕ1 та ЕО

Табл. 1.5.5

Група автомобілів

R ТЕ1

ТЕ1

Кількість постів

R ТЕ1

ТЕ1

Кількість постів

Розрахункове

ПрийнятеРозрахункове

Прийняте

ЗІЛ-ММЗ-4502

8,81

8,9

0,2

1

129,73

28,2

0,2

1

КамАЗ-55111

2,2

9,8

4,5

5

46,15

33,6

0,7

1

МАЗ-5549

8,81

9,8

1,1

2

208,7

34,6

0,2

1

Всього по карбюраторною групі

Всього по дизельної групі

По всьому АТП число постів зони ТЕ1 та ЕО відповідно

При визначенні кількості постів ТО2 враховуються супутні роботи ТР і нерівномірність завантаження посту:

де η І - коефіцієнт використання робочого часу посту:

η І = (0,85 ... 0,9), приймаємо η І = 0,85.

Результати розрахунку зведені в табл. 1. 5.6

Табл. 1.5.6

Група автомобілів

R ТО2

ТО2

Кількість постівРозрахункове

Прийняте

ЗІЛ-ММЗ-4502

600

104,8

0,2

1

КамАЗ-55111

144

140

1,1

2

МАЗ-5549

1028,57

130

0,04

1

Кількість постів зон ТО2

Проаналізувавши отримані дані (добові програми і кількість постів ТО), можна зробити наступний висновок:

 1. Пости ТО1, ТО2 і ТР слід згрупувати на групи з обслуговування

 2. автомобілів з ​​карбюраторними і дизельними двигунами

 3. відповідно.

 4. Для автомобілів карбюраторною групи слід організувати ЄВ

 5. в потоці і кількість постів не менше 3-х.

 6. Для автомобілів дизельної групи слід організувати ЄВ

 7. в потоці і кількість постів не менше 4-х.

В іншому застосовуємо метод універсальних постів. У зв'язку з цим перерахуємо число постів ТО2:

де С - кількість змін роботи зони, приймаємо число змін роботи зони ТО2 = 2 результати зведемо в таблицю 1.5.7

Кількість постів зон лінії ТО2

Табл. 1.5.7

Група автомобілів

Кількість постів

Розрахункове

Прийняте

ЗІЛ-ММЗ-4502

1,2

0,6

1

КамАЗ-55111

5

2,5

3

МАЗ-5549

0,7

0,35

0

1.5.4 Розрахунок числа постів для поточного ремонту

При розрахунку числа посад зони ТР слід враховувати два фактори: наявність великого числа несправностей, усунення яких вимагає не більше одного виконавця;

великі втрати робочого часу з організаторським причин (простої в очікуванні ремонтованих агрегатів, вузлів і деталей, ходіння виконавців по цехах; складам).

Кількість постів ТР

де Т П - сумарна трудомісткість робіт на посадах ТР, чол. -Ч;

До ТР - коефіцієнт обліку обсягу робіт на посадах ТР в найбільш завантажену зміну (зазвичай До ТР = 0,6 ... 0,8): До ТР = 0,7

φ - коефіцієнт обліку нерівномірного надходження автомобілів на

пости ТР: φ = 1,2 ... 1,5;

- Число робочих днів у році: = 305 днів

- Тривалість робочої зміни, год: = 8 ч.

- Коефіцієнт використання робочого часу: = 0,85.

результати зведемо в таблицю 1.5.8

Число постів зони ТР

Табл. 1.5.8

Група автомобілів

ТП

Кількість постів

Розрахункове

Прийняте

ЗІЛ-ММЗ-4502

5871

0,86

1

КамАЗ-55111

32551

4,76

5

МАЗ-5549

9919

1,45

1

Всього по АТП Х ТР АТП 7

1.5.5 Визначення числа постів очікування

Для автомобіля ЗІЛ-ММЗ-4502

Число постів очікування для ЕО - 15 ... 20% годинної програми ЄВ

де С - кількість змін роботи зони ЄВ:

приймаємо С = 1 зміну.

Число постів очікування для ТЕ1 - 10 ... 15% змінної програми зони ТЕ1

Число постів очікування для ТО2 - 30 ... 40% змінної програми зони ТО2

Число постів очікування для ТР - 20 ... 30% числа постів зони ТР

результати зведемо в табліцу1.5.9

Число постів очікування

Табл. 1. 5.9

Група автомобілів

Кількість постів

Кількість постів


Розрахункове

Прийняте


Розрахункове

Прийняте

ЗІЛ-ММЗ-4502

54,5

1,02

1

3,7

0,37

1

КамАЗ-55111

218,1

4,09

5

10,4

1,04

2

МАЗ-5549

54,5

0,66

1

2,3

0,23

1

Група автомобілів

Кількість постів

Кількість постів


Розрахункове

Прийняте


Розрахункове

Прийняте

ЗІЛ-ММЗ-4502

54,5

0,66

1

1

0,3

1

КамАЗ-55111

5

2

2

5

1,5

2

МАЗ-5549

0,7

0,28

1

1

0,3

1

Результати розрахунку числа посад зведемо в табл. 1.5.10.

Зведена таблиця розрахунку числа посад

Табліца1.5.10

Найменування зони,

Число робочих постів

Число постів очікування

ділянки, цеху

Всього

За

За

Всього

За

Задизельної

карбюра-


дизельної

карбюра-групі

торної


групі

торної
групігрупі

ЄВ

6

5

1

6

5

1

ТЕ1

2

1

1

3

2

1

ТО2

3

2

1

3

2

1

ТР

7

6

1

3

2

1

Ділянка ДДД1 діагностики Д1

3

2

1
Ділянка діагностики Д2

3

2

1
1. 6 Визначення площ виробничих приміщень

Розрахунок площ зони ТО і ТР автомобілів

Площа зон ТО і ТР розраховується аналітично, м 2:

де f a - площа горизонтальної проекції автомобіля

(За габаритними розмірами), м 2;

де L - довжина автомобіля, м; Н - ширина автомобіля, м.

X - число робочих постів і очікування в зоні (табл. 1.5,10);

До п - коефіцієнт щільності розміщення постів та обладнання

(Табл. П.3.14), К п = 4,5.

Результати розрахунку числа посад зведемо в табл. 1.6.1.

Площа зон ТО і ТР

Табліца1.6.1

Група автомобілів

L

H

fa

ЗІЛ-ММЗ-4502

5,49

2,5

16,73

123,6

123,6

123,6

61,8

61,8

КамАЗ-55111

7,1

2,5

17,75

239,6

239,6

639

159,8

79,9

МАЗ-5549

6,435

2,5

16,09

144,8

441,8

441,8

72,4

72,4

Усього площа зони ТЕ1 по всьому АТП

Усього площа зони ТО2 по всьому АТП

Усього площа зони ТР по всьому АТП

Усього площа зони діагностики Д1 по всьому АТП

Усього площа зони діагностики Д2 по всьому АТП

Остаточні площі зон уточнимо графічно при розробці планувального рішення з урахуванням габаритних розмірів автомобілів, відстані між ними на постах, між автомобілями та елементами будівель та обладнанням, ширини проїзду автомобілі в зонах і способів розстановки постів (прямокутний, скіс).

Розрахунок площ виробничих дільниць (цехів)

Площа виробничих ділянок розраховується за питомою площі на кожного робітника в найбільшу зміну:

де F y - площа ділянки (цеху), м 2;

f 1 - питома площа на першого робочого, м 2; f 2 - питома площа на кожного з наступних робочих, м 2; Р Я - Найбільше число робітників у зміну.

Для зручності зведемо отримані дані в табл. 1. 6.2

Таблиця 1. 6.2

Найменування ділянки (цеху)

f1, м2

f2, м2

РЯ, чол.

Fy розр, м2

Fy прин, м2

Агрегатний I

15

12

2

27

81

Агрегатний II

15

12

4

51


Слюсарно-механічний

12

10

4

42

45

Ремонт електрообладнання

10

5

2

15

27

Акумуляторний

15

10

1

15

54

Ремонт приладів систем живлення

8

5

3

18

27

Шиномонтувальний

15

10

2

25

27

Ковальсько-ресорний

20

15

1

20

20

Зварювально-жестяніцскій

15

10

1

15

27

Арматурно-кузовний

8

5

2

13

27

Моторний

15

12

4

51

54

Шпалерний

10

5

1

10

27

Малярський

10

8

2

18

76

ОГМ

15

12

4

51

54

Загальна площа виробничих приміщень: 371 м 2.

Розрахунок площ складських і допоміжних приміщень

Найбільш розповсюджена методика за питомою площі складу на 1 млн. км пробігу автомобілів (методика Гіпроавтотранса).

Розрахунок складських приміщень за питомими нормами пробігу

Ця методика застосовується в загальному планувальному решенііпредпріятія.

Площа складських приміщень

де: L cc - середньодобовий пробіг автомобілів парку (групи), км; А і - списочное кількість автомобільного парку (групи); α t - Коефіцієнт технічної готовності автомобільного парку (групи); f y - питома площа складських приміщень на 1 млн. км пробігу (табл. П.3, 15); До ПС - коефіцієнт обліку типу рухомого складу (табл. П.3.16);

До СК - коефіцієнт обліку спискового кількості рухомого складу (табл. П.3.17);

До Р - коефіцієнт обліку разномарочності автомобілів парку.

для трьох марок

D иг - число робочих днів автомобіля протягом року, для всіх марок D иг = 356 днів.

Результати розрахунку площ зведемо в табл. 1.7.1.

Зведена таблиця розрахунку числа посад

Таблиця 1.7.1

Найменування показника

Тип рухомого складу


ЗІЛ-ММЗ-4502

КамАЗ-55111

МАЗ-5549

Списочное число автомобілів у групі Аі

50

200

50

Коеф-нт обліку типу рухомого складу КПС

1

1,5

1,5

Коеф-нт обліку спискового кількості рухомого складу КСК

1,4

1

1,4

Коеф-нт технічної готовності автомобільного парку αt

0,92

0,94

0,93

Площа складу матеріалів F скМА,

fy = 3 м2/млн.км

22,4

97,9

33,9

Площа складу шин F СКШ, fy = 2,3 м2/млн.км

17,1

75

26

Площа складу мастильних матеріалів з ​​насосною F СКСМ, fy = 3,5 м2/млн.км

24,1

105,4

39,5

Площа складу хімікатів F СКХ,

fy = 0,25 м2/млн.км

1,7

7,5

2,8

Площа складу інструментально-роздаткового F Скірко, fy = 0,25 м2/млн.км

1,7

7,5

2,8

Площа лакофарбового складу F скл-К,

fy = 1 м2/млн.км

6,9

30,1

11,3

Площа складу запчастин F скЗЧ,

fy = 3,5 м2/млн.км

24,1

105,4

39,5

Площа складу агрегатів F ска,

fy = 5,5 м2/млн.км

37,8

165,6

62,1

Проміжний склад:

Для автомобіля ЗІЛ-ММЗ-4502

Для автомобіля КамАЗ-55111

Для автомобіля МАЗ-5549

Визначення площі зони зберігання (стоянки) автомобілів

Число автомобіле-місць зберігання

де: - Число автомобілів на капітальному ремонті;

- Число постів ТР;

- Число постів ТО;

- Коефіцієнт врахування ступеня використання постів ТО під

зберігання автомобілів:

= 1;

- Число постів очікування (підпору);

- Середнє число відсутніх на підприємстві автомобілів

(Цілодобова робота, відрядження):

= 15.

Для автомобіля ЗІЛ-ММЗ-4502

Для автомобіля КамАЗ-55111

Для автомобіля МАЗ-5549

Площа стоянки, м 2:

де f a - площа, займана автомобілем у плані за габаритними розмірами, м 2 (табл. 6.1);

q - коефіцієнт питомої площі на одну автомобіле-місце, рівний 2,5 ... 3.

Для автомобіля ЗІЛ-ММЗ-4502

Для автомобіля КамАЗ-55111

Для автомобіля МАЗ-5549

.

Для підрахунку загальної площі складів на АТП отримані значення складських приміщень і стоянок зведемо в табл. 1.7.2

Найменування площ

Площа, м2

1, Склад матеріалів

120,3

2. Склад шин

92,1

3. Склад мастильних матеріалів з ​​насосною

129,5

4. Склад хімікатів

9,2

5, Склад інструментально-роздатковий

9,2

6, Склад лакофарбових матеріалів

37

7. Склад запасних частин

129,5

8. Склад агрегатів

203,4

9. Склад проміжний

59,9

10. Площа стоянки

9493,4

Загальна площа приміщень складів 790,1 м 2.

Визначення загальної площі виробничого корпусу

Розрахунок загальної площі виробничого корпусу зведений в табл. 1.7.3:

Табл. 1. 7.3

Найменування

Площа, м2

Зона ТО-1

508

Зона ТО2

805

Зона ТР

1204,4

Зона діагностики

508,1

Виробничі дільниці

371

Склади

790,1

Побутові приміщення

200

Всього FPACЧ

4386,6

Міжцехові проходи (25% від FPACЧ)


Загальна розрахункова площа F ПРО розр

5483,3

Відхилення прийнятої в проекті площі виробничого корпусу (Р ПР) від загальної розрахункової (F P) становить:

де А, В - прийняті довжина і ширина виробничого корпусу,

З урахуванням сітки колон габаритні розміри корпусу приймаємо

1.7 Обгрунтування об'ємно-планувального рішення виробничого корпусу

Для виробничого корпусу АТП приймається одноповерхова будівля суцільної забудови, що пояснюється рядом причин:

1. У зв'язку з відносною дешевизною одноповерхових будівель.

2. Можливістю застосування розрідженої сітки колон, і передачі безпосередньо на основу навантаження від устаткування.

Прольоти виробничого корпусу передбачається обладнати підвісними кран-балками вантажопідйомністю від 0,5 до 3 тонн. Крок колон крайнього ряду приймаємо 6 м, через застосування уніфікованих стінових і віконних панелей. У середніх рядах найбільш прийнятним буде крок колон 9 м, по прольоту 24 м.

Для ділянок приймається наступне планувальне рішення:

Безпосередньо поруч із зонами ТО-1 і ТО-2 розташовується зона діагностики Д-2, що пов'язано з необхідністю проведення діагностичних робіт перед ТО-1 і ТО-2.

Зона ТР і зона Д-1 розташовані по периметру стіни виробничого корпусу, мають наскрізний проїзд і обладнані кран-балкою для транспортування агрегатів (після проведення робіт ТР необхідний заїзд на пост Д-1 - для перевірки якості проведених робіт і працездатності автомобіля).

У безпосередній близькості від зон ТО, ТР і Д розташовані пости очікування і проміжний склад, до складу якого включені найменування вузлів і деталей потребують заміни (ремонту) частіше за інших, що дозволяє скоротити до мінімуму час простою автомобіля в ремонті.

Слюсарно-механічний, агрегатний і моторний ділянки знаходяться в одному блоці приміщень по периметру стіни (для забезпечення природного освітлення). Дана група ділянок має стіни і перегородки не на всю висоту приміщення і завдяки цьому повідомлятися між собою за допомогою кран-балок, що скорочує потребу в підйомно-транспортних засобах. Поруч з ними розташовується вентиляційна камера, трансформаторна підстанція, ОГМ і склад зап.частей, матеріалів, ... що пов'язано з необхідністю кондиціонування повітря і для зниження часу при переміщенні ремонтованих деталей і вузлів всередині виробничого корпусу ..

Електротехнічний, акумуляторний та ділянка паливної апаратури розміщені в одному блоці приміщення - поруч із зоною ТО. Акумуляторний ділянка включає в себе три приміщення, відокремлених сіткою, - одне для ремонту акумуляторів, інше - для їх заряду, третє - для зберігання витратних матеріалів.

Шиномонтувальний, вулканізаційний ділянки розміщені в загальному приміщенні зі складом шин - поруч із зоною ТО і ТР.

Побутові приміщення (гардеробна, душова, сан. Вузли, кімната ІТП, техн.помещеніе) також розташовані в одному блоці приміщення, мають вихід назовні. Здоровпункт розташований уздовж стіни корпусу, і також має вихід назовні.

Кузовне і зварювально-жестяницкие відділення відносяться до групи «гарячих цехів» і розміщуються окремо в загальному блоці приміщень, які розташовані в основному виробничому корпусі. На зварювально-жестяницкие ділянці передбачаються спеціалізовані пости для виконання робіт безпосередньо на автомобілі. Є вихід назовні будинку, тому що площа ділянок даної групи більш 100 м 2. В'їзні ворота на ділянку розташовуються зовні будівлі

Малярський ділянку розмістили в ізольованому приміщенні. У складі малярського ділянки передбачені приміщення для підготовчих робіт, фарбування і сушіння, складу лакофарбових матеріалів і краскопріготовітельной (на кресленні не показано). Переміщення автомобілів на малярському ділянці власним ходом за протипожежними міркувань не допускається, тому в проекті АРП виконання підготовчих, фарбувальних робіт, а також сушіння передбачається з використанням тягового ланцюга для переміщення автомобілів.

Малярський ділянку ізольований від решти приміщень, має індивідуальні в'їзні ворота і гарну систему припливно-витяжної вентиляції з очищенням з приміщення повітря. Малярський ділянка має вихід назовні. В'їзні ворота на ділянку розташовуються зовні будівлі.

Складські приміщення. У відповідності зі СНиП на АТП передбачені склади для зберігання шин, мастильних матеріалів, лакофарбових матеріалів, хімікатів, горючих матеріалів (текстильних, паперових, картонних, гумових і т. д.), а також агрегатів і деталей у спалимої тарі. Вони розташовуються в окремих ізольованих приміщеннях.

Для зберігання шин і горючих матеріалів передбачено одне приміщення, тому що його площа не перевищує 50 м 2.

Приміщення для зберігання мастильних матеріалів (маслохозяйства) розміщені поруч з постами ТО. Мастильні матеріали зберігаються в наземних резервуарах не більше 1 м 3 кожен, а також є насоси для видалення масел з цих резервуарів.

Складські приміщення мають як внутрішнє, так і зовнішнє повідомлення для завантаження і видачі матеріалів, зручні і вільні під'їзди до складу, які обмежуються лише внутрішнім повідомленням (крім складу масел і складу хімікатів).

Покриття підлоги корпусу - асфальт, в цехах - бетонна стяжка з металевою плиткою.

У панелях перекриття передбачені світло-аераційні ліхтарі. Освітлення на дільницях - лампи денного світла. В якості джерел додаткового освітлення передбачається застосування ламп розжарювання.

Таким чином у виробничому корпусі, площею 4536 м 2, розташовані виробничі, складські, службові та побутові приміщення відповідно до схеми виробничого процесу, і з урахуванням протипожежних та санітарно-гігієнічних вимог, що пред'являються до окремих зон і ділянкам АТП.

1.8 Обгрунтування генерального плану і способу забудови

Розробка генерального плану, економічність будівництва і зручності роботи АТП починається з вибору земельної ділянки під будівництво:

При виборі земельної ділянки керуються наступним:

 1. Ділянка має прямокутну форму в плані і співвідношення сторон1: 1 ... 1.2.

 2. Рівень грунтових вод на 2,5 м нижче рівня підлоги оглядових канав, приямків, підвалів тощо, а рельєф місцевості - відносно рівний.

 3. На ділянці відсутні будівлі, що підлягають знесенню.

 4. Розміри ділянки достатні для перспективного розвитку підприємства, але і без зайвого резервування площ.

Попередньо, до побудови генерального плану, необхідно знати площі об'єктів, розташованих на його території - для того щоб в подальшому раціонально їх розмістити у відповідності зі схемою організації експлуатації та обслуговування рухомого складу АТП:

1). Площа виробничого корпусу АТП: 72 * 63 = 4536м

2). Площа приміщення КПП АПП - для контролю заїздів і виїздів транспортних засобів на території підприємства: 16 * 6 = 96м

3). Площа відкритої стоянки-для зберігання рухомого складу: будується графічним способом по прив'язці з урахуванням будівельних і протипожежних норм.

4). Площа адміністративного корпусу АТП: 18 * 36 = 648м

5). Площа очисних споруд з оборотним водопостачанням: 12 * 4 = 48м

6). Корпуси зони ЄВ: 15 * 30 = 450м

7). Трансформаторна: 6 * 6 = 36м

Розробка генерального плану АТП тісно пов'язана з об'ємно-планувальними рішеннями будівлі та умовами земельної ділянки, тому генеральний план і об'ємно-планувальне рішення будівель опрацьовуються одночасно. Будинки на генеральному плані розміщені у відповідності з функціональною схемою та графіком. На підприємство передбачено один загальний в'їзд і один загальний виїзд.

Крім робочих воріт для в'їзду з території підприємства, передбачені двоє запасних воріт, яке забезпечує виїзд автомобілів на інший проїзд.

Зона зберігання (стоянки) автомобілів на території підприємства спроектована з урахуванням умов заїзду в неї автомобілів і виїзду їх відповідно до функціональної схеми роботи підприємства без перетинів та зустрічних потоків при мінімальних шляхах руху.

Ширина приїздів на території підприємства 4,5 м при односторонньому організації руху автомобілів. До всіх будівель забезпечений під'їзд пожежних автомобілів з ​​усіх боків.

У адміністротівний корпус забезпечений вхід безпосередньо з вулиці без заходу на територію підприємства. Поруч з адміністротівно-побутовим корпусом, поза територією підприємства, передбачена відкритий майданчик для стоянки транспортних засобів, що належать працівникам підприємства.

2. Робочий проект відділення

2.1 Призначення зони ТР

Зона поточного ремонту призначена для виконання комплексу робіт по агрегатів і вузлів автомобіля, несправність яких не можна усунути шляхом регулювальних робіт з метою відновлення їх параметри та працездатність.

Залежно від характеру і місця виробництва робіт ТР виконують або на робочих постах, або на спеціалізованих ділянках станції. До постовим робіт відносять: розбірно-складальні операції, що здійснюються безпосередньо на автомобілі, регулювальні і кріпильні роботи, усунення несправностей гальмівної та інших систем, а також незначних пошкодженнях кузова, агрегатів і вузлів без їх демонтажу і розбирання. Робочі пости ділянки ТР автомобілів оснащують необхідним обладнанням, піднімальними пристроями, пристосуваннями та інструментом. Ряд робіт, наприклад заміна карбюраторів і свічок запалювання, за своїм характером не вимагає застосування підйомників і виконується на підлоговому посту - відповідному автомобіле-місця станції, обладнаному пересувними домкратами, пристосуваннями і інструментами.

2.2 Вибір та обгрунтування послуг і робіт у підрозділі

Мінімум робіт ТР повинен виконуватися на постах, а максимум у відділеннях. Так як на постах застосовується принцип «зняти-поставити». (Слово ремонт (фр.)-заміна) такий розподіл дозволяє сформувати обсяг робіт по кожному агрегату.

Виявлення потреби в ТР здійснюється на різних стадіях виробничого процесу. На АТП виконують роботи ТР з усуненням несправностей, заявлених власником автомобіля, виявлених у процесі контролю, проведеного на КТП, а також у результаті проведення контролю при діагностичних роботах і ТО, виконання яких на постах діагностики і ТО на увазі великий їх трудомісткості чи інших причин не доцільно. На ділянку ТР надходять також автомобілі, які мають потребу в послугах тільки спеціалізованих ділянок для виконання поза постових робіт: ремонту і заряду акумуляторних батарей, ремонту електроустаткування, ремонту паливної апаратури, шиномонтажних та інших.

На ділянці ТР виконують тільки постові роботи, пов'язані з демонтажем-монтажем і наступним регулюванням агрегатів і вузлів безпосередньо на автомобілі. Всі розбірно-складальні, контрольно-дефектовочние, ремонтно-відновлювальні та мийні операції (за винятком зовнішньої мийки), передбачених поточним ремонтом, а також обкатки відремонтованих агрегатів, що включає їх стендову припрацювання, регулювання, випробування й усунення дефектів виконується на території агрегатного відділення.

Разом маємо наступні види робіт:

1. Розбірно-складальні роботи.

2.Регуліровочние і кріпильні роботи.

3.Устраненіе незначних несправностей пошкоджень кузова, агрегатів і вузлів без їх демонтажу і розбирання.

АТП імовірно не буде надавати послуги з ремонту та обслуговування агрегатів стороннім організаціям, тому, згідно з пунктом 1.4.1 табл.1.3.2 ПЗ, кількість виконавців (робітників) у агрегатному відділенні одно: Р шт = Т ТР / 1840 = (725,1 + 483,4 + 16919,4) / 1840 = 9,85 чол.

Р яв = Р шт / h шт = 9,85 / 0,93 = 10,59 чол

Приймаються явочное число робочих 11 осіб.

Таким чином, при розподілі трудомісткості за видами робіт, визначеним вище, остаточно приймаємо чисельність виконавців (робітників) у кількості 11 чоловік (відділення працює в 1 зміну):

 1. слюсар ремонтник 3 розряду (7 чол.) - виконання роботи не потребує високої кваліфікації (нескладний ремонт, складальні і кріпильні роботи і т.д.);

 2. слюсар ремонтник 4 розряду (2 чол.) - виявлення несправностей, агрегатів і вузлів, усунення несправностей пошкоджень кузова, агрегатів і вузлів;

 3. слюсар ремонтник 5 розряду (2 чол.) - регулювальні роботи з вмонтовуваним агрегатів трансмісії і двигуна, виявлення несправностей.

Зважаючи многомарочность рухомого складу АТП методом ремонту вибирається ремонт на спеціалізованих постах.

2.3 Вибір технологічного обладнання.

Для забезпечення якості, повноти за обсягом та технологічної послідовності робіт, зону ТР потрібно забезпечити відповідною документацією і наступним технологічним обладнанням:

2.4 Розрахунок площі підрозділи.

Розрахунок площі враховує умови правильного розміщення обладнання, можливостей маневрування і комфортних умов робочого місця персоналу станції і на стадії робочого проекту розраховується за площею, займаної обладнанням та автомобілями в плані, та коефіцієнту щільності його розстановки:

+ F авто

де: - Сумарна площа, займана обладнанням у плані, м 2.

F авто - сумарна площа, займана автомобілем у плані, м 2.

- Коефіцієнт щільності розміщення обладнання згідно з ОНТП-01-86.

= 42,97 м 2, [см. перед. п. ПЗ];

F авто = 17,75 м 2, [см. п.1 ПЗ];

= 4,0 ... 4,5.

Приймаються = 4,5 [см. п. 1 ПЗ]

Тоді: F уч = 42,97 * 4,5 + 7 * 17,75 = 317,615 м 2,

Устаткування розташоване так, щоб переміщення робітника при виконанні роботи відповідно до технологічного процесу були мінімальними, але не була врахована ширина проїздів для доставки до робочих місць агрегатів і вузлів, деталей і матеріалів.

Розставивши обладнання з прив'язки, з урахуванням його конфігурації, а також з урахуванням ширини проїзду приймаємо площа агрегатного відділення, рівною 432 м 2.

Креслення зони ТР виконаний в масштабі 1:50 з зазначенням стін, колон, віконних і дверних прорізів і розташованих поруч приміщень, з прив'язкою до плану головного виробничого корпусу за допомогою координатної сітки; умовними позначеннями нанесені пости збирання-розбирання або ремонту агрегатів із зазначенням робочих місць , відстані між обладнанням з прив'язкою його до елементів будинку (стінам, колонам). Умовними позначеннями показані споживачі електроенергії, і робочі місця виконавців.

3. Патентні дослідження

Завдання розділу - на базі патентного пошуку запропонувати прогресивне рішення з метою удосконалення технологічної операції і зробити висновки про можливість його використання.

У конструкторської частини дипломного проекту необхідно розробити установку для випрессовкі шкворня поворотних кулаків для автомобілів КамАЗ. У практиці ремонтних робіт широко використовується різні пристосування, як для запресовування, так і випрессовкі деталей.

Для цього проведемо патентні дослідження на досягнутий рівень розвитку виду техніки і новизну, щоб вибрати прогресивне рішення технічне рішення. Цілком можливе, що серед аналогів є конструкції, які можна використовувати в роботі.

Об'єкт характеризується конструктивними ознаками: формою, взаємним розташуванням елементів, співвідношенням розмірів і т.д. Отже, як об'єкт патентного права належить до «обладнанню з ремонту автомобілів зокрема до випрессовкі шкворня передньої осі автомобіля» являє собою «пристрій».

Досліджуваний об'єкт «установка для випрессовкі поворотних шкворней вантажних автомобілів» містить наступні технічні рішення.

 1. Конструкція пристрою в цілому.

 2. Рама.

 3. Сил про виття механізм.

Не всі перераховані рішення є для об'єкта важливими, тому для дослідження вибираємо технічне рішення «пристрій для випрессовкі шкворней» в цілому.

3.1 Патентний пошук

При дослідженні на досягнутий рівня розвитку техніки і новизну будемо проводити огляд інформації з конкретної тематики, тому що нам не відомі ні номери патентів, ні прізвища винахідників. Глибина пошуку в нашому випадку складе 10 років тобто період с1994г-2004р.

Для проведення патентного пошуку попередньо визначаємо шифр МКИ. Для цього використовую систематично покажчик бюлетеня.

Він друкується в кінці, а навпаки шифру МКИ проставляється або номер заявки, або номер патенту.

Інженерно технічне рішення (установка для випрессовкі) відноситься до пристроїв з ремонту автомобілів, тому пошук будемо вести роздягли «випрессовкі шкворней передній осі автомобіля» відноситься до класу В 23 Р.

По-різні технологічні процес; транспортірние.

У 23-Металорізальні верстати; способи і пристрої для обробки металу, не віднесені до інших класів.

У 23 Р-Інші способи обробки; комбіновані способи обробки; універсальні верстати.

У 23 Р 19/00 пристрої для збирання та розбирання металевих вузлів.

У 23 Р 19/02. для з'єднання виробів запресовуванням або для розбирання запресованих виробів.

УДК-658.515 (008.8) - складання монтаж (організація)

За цими документами будемо знайомитися з рефератами, анотаціями, формулами винаходів, кресленнями.

Табліца.3.1. Регламент пошуку

Найменування теми «Установка для випрессовкі поворотних шкворней вантажних автомобілів»

Дата і номер затвердження завдання:

Мета пошуку інформації: Виявлення прогресивного технічного рішення, яке можна використовувати в удосконаленні установки для випрессовкі поворотних шкворней вантажних автомобілів.

Предмет пошуку

Країна пошуку

Джерело інформації, по яких буде проводиться пошук

Ретроспективность

Наимен. Інфор.бази.Патентні

Науково-техніч

Коньюктурних

Інші

Найменш.

Классифкации. Рубр.МПК, МКІ і ін

Найменовано.

Рубрики УДК та ін

Найменовано.

Код товару ТЗ, СМТК, БТН.

найменовано.

Класіфікац.індекси.Пристрій для випрессовкі шкворней

СРСР, РФ

Описи кас. Патентів, бюлетень "Винаходи і корисні моделі РФ" "Відкриття та винаходи СРСР", реферативний збірник "Винаходи країн світу".

У 23 Р 19/02

Кузнєцов А.С.. Глазачев С.І. "Керівництво з ремонту та експлуатації ЗІЛ-М" 1997 р.

658.515 (088.8)

Відсутні

Не відомий

Відсутні

Не відомий

10 років

Патентний кабінет і бібліотека ТГУ.

Таблиця 3.2. ДОВІДКА ПРО ПОШУК № 1

Завдання на проведення патентних досліджень (номер, дата)

Дата і номер регламентного пошуку

Початок пошуку

Закінчення пошуку

Пошук проведемо за наступними матеріалами:

Предмет пошуку (об'єкт, його складові частини

Країна пошуку

Класифікаційні індекси

За фонду, якій організації проведено пошук (ДПНТБ, ВПТБ, ТВФ, галузевий фонд, фонд організації)

Джерела інформації

Науково-технічна документація, найменування, дата публікації, вихідні дані з зазначенням меж перегляду (від і до)

Патентна документація, найменування патентного бюлетеня, журналів охоронних документів, номер і дата їх публікації із зазначенням меж перегляду (від і до)

Конструкція пристрою в цілому

РФ, СРСР

УДК 658.515 (088.8)

Патентна бібліотека ТГУ

Кузнєцов А.С. Глазачев С.І. «Керівництво з ремонту та експлуатації ЗІЛ-М» 1997р.

Описи до авторських свідоцтв і патентів РФ (СРСР) з 1994 по 2004р.У 60 S 5 / 00 МКІ
Перелік патентної документації та науково-технічної літератури, відомих з посилальних або сигнальних джерел, але не виявлених у процесі пошуку:

Таблиця 3.3.

Предмет пошуку

Найменування сигнального або посилального джерела, що містить відомості про шуканої документації з приведенням вихідних бібліографічних даних.

Вид шуканої документації (патент, книга, журнал, каталог, проспект) із зазначенням вихідних бібліографічних даних

Пристрій для випрессовкі шкворней вантажних автомобілів

Не знайдено

Книги, журнали.


Не знайдено

Робочі креслення

Таблиця 3.4. Патентна документація, відібрана для подальшого аналізу:

Предмет пошуку

Країна видачі, вид та номер охоронного документа, класифікаційний індекс.

Заявник з зазначенням країни, номер заявки, дата пріоритету, конвенційний пріоритет, дата публікації

Назва винаходу, корисної моделі.

Відомості про дію охоронного документа або причина анулювання

Конструкція пристрою в цілому

СРСР Ав.с. № 653076 В23Р 19/02

Рязанський філія Центрального конструкторське-технологічного бюро Всеросійського об'єднання «Госсельтехніка», № 2388032/25-27 конвенційного пріоритету немає, 25.03.79. Бюл. № 11

Стенд для випрессовкі шворня.

Діє


СРСР

Авт.с № 432018

В60 S 5 / 00

Філія ППП «Патент» м Ужгород, вул. Проектна, 4. № 3695147/27-11 конвенційного пріоритету немає, 15.10.85. Бюл. № 38

Пристрій для випрессовкі шкворней поворотних цапф автомобілів

Не діє

Науково технічна документація відпрацьована для подальшого аналізу

Табліца.3.5.

Предмет пошуку

Найменування джерела інформації

Рік, місце і орган видання

Випрессовка шкворней

Навчальний посібник

Кузнецов.А.С. Глазичев.С.І. «Керівництво з ремонту та експлуатації» Машинобудування-1997

3.2 Огляд аналогів

За результатами пошуку знайдено наступні аналоги.

1. На (рис-3.1) представлено найпростіше пристосування для випрессовкі (запресовування), втулок, пальців, і т.д.

У конкретному випадку різьблення гвинта і плече ключа (важеля) визначаються розрахунком, виходячи з виду з'єднання (натягу) стор 201 (5)

Розглянуте пристрій є пристосуванням індивідуального використання при незначних обсягах робіт в умовах майстерень та інших дрібних ремонтних роботах.

При великих обсягах такого роду робіт в умовах АТП, СТО і т.д. Більш доцільно мати агрегати з навісними робочими органами.

2. На (рис-3.2) представлений пересувний механізм для випрессовкі шкворней Авт.с № 432018., З навісним гідроциліндром, який закріплений на поворотній платформі. Захоплення має можливість переміщення вгору і вниз, а також поворотом щодо захоплення.

Короткий опис установки: візок 1 на ній по центру встановлена ​​колона 9, на колоні поворотна платформа 8, на поворотній платформі встановлені електродвигун 2, насос 3, маслобак 4, і силовий циліндр 6, на силовому циліндрі захоплення 7.Перемещеніе платформи забезпечується за рахунок циліндра 5.

3. На рис-3.3 представлений ще один механізм для випрессовкі шкворня передній осі автомобіля Авт.с № 653076. Пристрій виконаний у вигляді скоби з протилежними упорами, вертикально підвішеною за допомогою балансирів при цьому верхній упор має привід, а нижній упор виконаний у вигляді площадки з отвором проти верхнього упору.

Короткий опис: Стенд містить станину 1 і змонтований на ній нижній упор 2, і верхній упор 3 встановлений на траверсі скоби. Привід 4 переміщення верхнього упору механізму випрессовкі виконаний у вигляді паралельно і симетрично розташованих відносно осі нижнього упору 2 двох силових циліндрів 5 кожний з яких шарнірно пов'язаний віссю з підставою полого корпусу нижнього упору. На поз.6 показаний гідророзподільник з рукояткою управління.

3. На (рис-3.4) зображена інша установка, розроблена Якутським науково дослідним і проектним інститутом алмазодобувної промисловості «ЯКУТНІПРОАЛМАЗ». г Мирний у 1991р. під умовною назвою ВШ-00.00.000ТО. У нашому місті ця установка є на підприємстві ВАТ «АВТОВАЗТРАНС». Вона містить віз 1, електродвигун 2, насос 3, маслений бак 4, гідророзподільник 5, ударний механізм 6, пусковий автомат 7, подібного типу, що і на (ріс3.2), але має робочий орган ударної дії, який перед випрессовкой (початком роботи) необхідно кожен раз слюсареві ставити вручну на цапфу автомобіля.

Метою цих винаходів є розширення технологічних можливостей за рахунок забезпечення запресовування шкворня і підвищення надійності, зручності і продуктивності.

3.3 Оцінка переваг і недоліків аналогів

Оцінку переваг виконаємо у вигляді таблиці. Будемо оцінювати показники позитивного ефекту від 0до5 балів.

Таблиця 3.6.

Показники позитивного ефекту

АналогиРис.3.1

А.с. № 432018.

А.с. № 653076

Вш оо.оо.ооо.ТО

1

2

3

4

5

Трудомісткість

Зручність роботи

Надійність

Простота конструкції

Вартість

4

2

2

5

5

5

4

4

3

3

3

4

5

3

2

4

4

4

4

3


Сумарний позитивний ефект

18

19

17

19

Співставлений аналіз переваг та недоліків аналогів показав, що найбільшу суму мають аналоги по Авт.с.432018 і ВШ00.00.000.ТО. Отже, дане технічне рішення є найбільш прогресивним. Його і приймаємо для розробки і використання в проектованої установки.

3.4 Розробка прогресивного рішення

Розробка прогресивного технічного рішення проводиться за методами вирішення винахідницьких завдань.

Пристосування для випрессовкі з гвинтом представлене на рис.3.1. як зазначалося вище, нам більш прийнятно при одиничних роботах, крім того для великих зусиль випрессовкі потрібно гвинт більшого діаметру, а також значних розмірів важеля.

Тому воно може застосовуватися при невеликих зусиллях і малих діаметрах пальців і т.п.

Стенд для випрессовкі шкворня Авт.с. № 653076 представлений на ріс3.3 для нашого випадку не прийнятний тому він не пересувної і має два силових циліндра (гідравлічних) тобто він громіздкий і вимагає зняття передньої осі автомобіля.

Висновки за результатами аналізу двох найбільш прийнятних варіантів компонування.

З розглянутих варіантів пристосувань для випрессовкі (запресовування) деталей найбільш прийнятні варіанти по Авт.с № 432018 (I варіант) і ВШ 00.00.000.ТО (II варіант) зокрема для АТП і великих СТО.

Помічені недоліки.

Варіант I - великі зусилля на штоку гідроциліндра можна створити за рахунок збільшення діаметра гідроциліндра або за рахунок збільшення тиску в гідросистемі. Збільшення розмірів призводить до збільшення габаритів і маси установки в цілому. Підвищений тиск - збільшення потужності приводу маслонасоса.

Варіант II - робочий орган знімний. Для його установки (зняття) неминучі непродуктивні витрати. Але так як гідроциліндр використовується тільки для «взводу» пружини, тому великого тиску в гідросистемі не буде потрібно.

Висновок: Враховуючи позитивні якості розглянутих варіантів - Варіант I і Варіант II розробляю конструкцію установки, в якій поєдную позитивні якості кожної з них:

1. У робочому органі для випрессовкі використовую енергію удару;

2. Встановлюю силовий циліндр на консоль з можливістю повороту його в просторі (див. схему, рис.3.5) у трьох вимірах.

3. Тиск у гідросистемі в пределах2.0 ... 2.5.МПа

4. Для збільшення стійкості установки маслоагрегат (ел. двигун, маслобак і маслонасос) опускаю ближче до низу візки.

Так як в розробляється установці використовувалися позитивні конструктивні ознаки I і II варіанту тобто Авт.с № 432018 та ВШ 00.00.000.ТО тому оформлення патентного пакету документів для патентів корисної моделі (пристрої) вважаю не доцільно.

4. Конструкторська частина дипломного проекту

4.1 Технічне завдання

1.Разработать пристрій для випрессовкі шкворней поворотних кулаків вантажних автомобілів. Пристрій передбачається використовувати в процесі поточного ремонту в умовах АТП і АРЗ. Пристрій планується встановити в зону ТР. Зона ТР являє собою приміщення закритого типу. Є природне та штучне освітлення у межах норми.

Температура повітря в приміщенні коливається від 15 до 20 з .. На ділянці є підведення електроенергії, 220 і 380 в змінного струму.

Можливість експорту установки не передбачаємо.

2.Основаніе для розробки і мета.

Удосконалити пристрій ВШ00.00.000.ТО вже наявні, у ВАТ «АВТОВАЗТРАНС»

описовій в патентній частини дипломного проекту.

Розробити конструкторську документацію, на основі якої буде виготовляється дослідний зразок. Який підвищить надійність та знизить трудомісткість при випрессовке шворня.

Завдання на розробку пристрою видано кафедрою «ТЕ-РА» Тольяттінського Державного Університету.

3. За джерело інформації ухвалюємо технічне опис ВШ-00.00.000ТО розробленої Якутським почнемо-дослідним і проектним інститутом алмазодобувної промисловості «ЯКУТНІПРОАЛМАЗ» м Мирний 1991 Рис.3.4.

Умовного позначення тема не має.

4. Технічні вимоги.

Пристрій має складатися з таких основних вузлів: візок, електродвигун, маслобак, насос, гідророзподільник і ударний механізм.

Виготовлений зразок пристрою повинен бути безвідмовний і зберегти всі свої експлуатаційні якості протягом усього терміну служби. (Гарантійний і після гарантійний період роботи)

У розробленій конструкції повинні прийматися елементи, що відповідають вимогам Держстандарту. У конструкції пристрою повинні бути закладені можливі варіанти модернізації на етапі проектування. У процесі експлуатації передбачити можливість проведення ТО один раз на місяць.

Розроблюване обладнання є перспективним для розробки і пристрій виконати з окремих агрегатів, що забезпечить швидкий монтаж і демонтаж пристрою.

Пристрій виготовити в умовах АРЗ.

При конструюванні пристрою необхідно використовувати стандартні вироби (метал, гума вироби).

Враховувати ергономічні та естетичні критерії.

Пристрій повинен володіти номінальним числом можливих з'єднань в більшості своїй роз'ємні. При конструюванні струму несучі дроти на самого візка провести в трубці. Захистити електродвигун від перезавантажень і замикань плавкими запобіжниками, які автоматично відключать пристрій від мережі. Витік рідини з гідравлічних з'єднань не допускається.

Всі органи управління повинні мати пояснювальні написи. Зовнішні обриси повинні бути простими і суворими.

Пристрій забарвити в сірий колір, щоб вписувався в інтер'єр посту.

5. Вимога до транспортування.

Пристрій повинен розбиратися, і упаковується в ящики.

Ящики виготовити з брусків оббитих фанерою. Кожна деталь конструкції повинна мати цифрову маркування.

Зберігати пристрій у сухому приміщенні.

4.2 Призначення та вимоги конструкції

У конструкторської частини даного дипломного проекту представлений ТЗ, і ТП (в патентній частини) на проект пристрою для вибивання шкворней вантажних автомобілів.

У практиці ремонтних робіт широко використовується різні пристосування як для запресовування так і випрессовкі деталей. Основну групу таких пристроїв становлять гвинтові, пневматичні і гідравлічні, але найбільш ефективним є пристрій ударної дії т.к. використовується енергія удару.

Виготовлений зразок пристрою безвідмовний і збереже всі свої експлуатаційні якості протягом усього терміну служби.

Для розробки і удосконалення видано завдання на устоновку (рис-н) вже наявної установку в «ВАТ АВТОВАЗТРАНСе» № ВШ-00.00.000ТО розробленої Якутським Науково-дослідним і проектним інститутом алмазодобувної промисловості «ЯКУТНІПРОАЛМАЗ» у м. Мирному.

Перш ніж почати працювати з установкою уважно вивчіть цей посібник.

Пристрій для випрессовкі шкворней поворотних кулаків вантажних автомобілів (іменоване надалі «пристрій») призначено для випрессовкі шкворней вантажних автомобілів при їх ремонті.

Пристрій призначений для експлуатації у виробничих умовах.

Умови роботи пристрою:

 • інтервал температури від -5 о С до 50 о С;

 • відносна вологість повітря до 80% при температурі 20 о С;

 • висота над рівнем моря не більше 1000 м.

 • Навколишнє середовище не вибухонебезпечне, не містить агресивних газів і парів.

Купуючи стенд перевірте комплектність.

Комплектність:

1

Електродвигун 4А80В4У3

1 шт.

2

Гідронасос тип НШ-10-3

1 шт.

3

Бак насоса масляної

1 шт.

4

Візок

1 шт.

5

Гідророзподільник

1 шт.

6

Ударний механізм

1 шт.

7

Пусковий автомат

1 шт.

4.3 Пристрій і принцип роботи установки

Пристрій складається з наступних основних вузлів: Пристрій для вибивання шкворней містить візок 2, на ній встановлено:

 • електродвигун 11,

 • насос 10,

 • маслобак 8,

 • гідророзподільник 7,

 • ударний механізм 6.

Гідророзподільник з'єднаний з гідроциліндром ударного механізму шлангами високого тиску. Конструкція ударного механізму показана на (ріс.ДП.15.02.00.40.03.06.000.) Ударний механізм містить скріплений з гідроциліндром 2, корпус 1, в якому встановлені пружина 31 і ударник 14 із захопленням 13, шайба 16 з бойком 15, шток 5 забезпечений засувками 10. На корпусі гідроциліндра встановлена ​​втулка звільнення захоплення 8.

У нижній частині ударного механізму встановлений хомут 19 закріплення його на автомобілі. Між кришкою корпуса 1 і фланцем 18 встановлена ​​амортизована вставка 17. На штоку 5 зверху закріплений поршень гідроциліндра 4.

Принцип роботи.

Кнопкою автомата включається електродвигун 11, насоса 10. Перемиканням важеля гідророзподільник 7 масло під тиском надходить у верхню порожнину гідроциліндра ударного механізму і поршень 4 опускається вниз до тих пір поки засувки 10 зачеплять за захоплення 13 ударніка14 ..

Перемиканням важеля гідророзподільника масло нагнітається в нижню порожнину гідроциліндра. Поршень 4 піднімається вгору, піднімаючи за собою ударник 14 і стискаючи пружину 31. дійшовши до втулки скидання 8 засувки розтискаються і «відпускають» ударник, який під дією пружини б'є по бойку 15. Перемикається важіль гідроциліндра і шток знову опускається для захоплення болванки і т.д., тобто цикл знову повторюється.

Перед установкою ударного механізму за допомогою хомута 19 на вибивані шворінь необхідно попередньо включити пристосування і підняти штоком гідроциліндра болванку ударного механізму на 40 - 50 мм, щоб бойок пішов всередину і не заважав установці на шворінь цапфи автомобіля. Необхідно вимкнути електродвигун, поставити ударний механізм на цапфу і закріпити його до цапфи хомутом 19.

Після двох-трьох ударів, коли бойок своїм фланцем доходить до амортизуючою підкладки, необхідно зняти ударний механізм (відвернути хомут) і підкласти під бойок між ним і вибиває шворнем циліндричну металеву підставку діаметром на 5 см. менше діаметра шворня.

У нижній частині корпусу ударного механізму є вікна, щоб робітник міг бачити момент захоплення болванки, а також бачити відстань або положення бойка і болванки при роботі механізму, тобто через вікно можна візуально встановити момент, коли бойок опуститься до нижнього фланця 18 і коли виникає необхідність підкладки циліндричної вставки.

Критичне місце відзначено червоною на корпусі ударного механізму.

4.4 Розрахунок на міцність основних деталей ударного механізму

При випрессовкі шкворня рульового механізму автомобіля (або інших подібних сполучень) використовується явище удару, тому що для випрессовкі звичайним способом (статичне навантаження) потрібно великих зусиль в десятки тонн. З механіки відомо, що при ударі дотичних тіл, що виникають сили дуже великі в порівнянні зі звичайними силами, так як зміна швидкості дотичних тіл відбувається в дуже незначний проміжок часу ( t) майже миттєво. Розрізняють абсолютно пружний удар і абсолютно непружний, тобто коли тіло після удару залишається на поверхні тіла (не відскакує, наприклад, як м'яч). У даному випадку процес відбувається практично як абсолютно непружний. Тому для визначення ударної сили можна використовувати теорему про кількість руху:

де, m - маса наголошеної тіла ( );

U - швидкість переміщення, м / с;

F - діюча сила, КМБ,

t - час, протягом якого відбувається зміна кількості руху (mU) - з (сек.).

При t = 0 ударна сила була б нескінченною, але оскільки при ударі все ж мають місце незначні деформації, які відбуваються в мінімальні проміжки часу, то і t має своє якесь кінцеве значення, ісчесляемое частками секунд.

Так, наприклад, при трамбування грунту за допомогою «баби» час удару одно 0,0045 с. Орієнтуючись на цей приклад визначаю зусилля, яке буде діяти при ударі з використанням пружини, з наступним уточненням на стадії експерименту.

Вихідні дані для розрахунку.

Параметри пружини.

Пружина № 16, клас II, розряд - 4, ГОСТ 13773-68

Р 3 (max) = 900 кгс, Z 1 = 44,24 кгс / мм, f 3 = 23,35 мм.

Діаметр дроту - d = 16 мм,

Діаметр пружини - D = 130 мм,

Крок - t н = 45 мм,

Кількість витків - n = 8.

Висота пружини в вільному стані

H o = t * n + d = 45 * 8 +16 = 380 мм.

Висота пружини в стислому стані ( до зіткнення витків).

Н з = n * d = 8 * 16 = 128, приймаю Н з = 130 мм.

Визначення зусилля удару

Вага переміщаються мас Р 8 кг.

Ударний імпульс або силу удару «F» визначаю за формулою

mU = F * t

m = = тех.едініца ( )

Час руху маси бойка попередньо приймаю t = 0,005 с. (Виходячи з вище наведеного прикладу з наступним уточненням на стадії експерименту).

Тоді швидкість переміщення бойка дорівнює

U = ,

де S = Н о - Н з = 380 - 128 = 252 мм = 0,25 м.

Перетворимо формулу ударного механізму (імпульсу)

;

F =

Розрахунок на міцність основних деталей

Визначення різьби штанг рис.4.1.

Штанги навантажені розтягує силою F = 60 * 10 3; навантаження розрахункова на одну штангу

Р р = 0,5 * F * К d = 0,5 * 60 * 10 березня * 1,2 = 36 * 10 3 Н, де К d - динамічний коефіцієнт.

Діаметр різьби визначають за формулою

де d 1 - внутрішній діаметр різьби.

- Допустиме напруження для різьблення

Матеріал болта Сталь 35 (у)

= 380 Н / мм 2; = 650 Н / мм 2,

= 1,5 - 3; коефіцієнт запасу міцності, приймаю = 3, тому що навантаження - Р р визначена приблизно.

= 380 / 2,0 = 190 Н / мм 2

Приймаю різьблення по ГОСТ 9150-59 - М 20 * 2; d 2 = 18,7; d 1 = 17,84;

Палець (32) Мал. працює на вигин. Необхідний діаметр пальця d визначаю за формулою

,

де М і - момент згинальний,

= 260 Н / мм 2 - допустимі напруження при згині.

Матеріал пальця Сталь 35 (у)

М і - Р р * С = 36 * 10 березня * 20 = 720 * 10 3 = 3,06 * 10 6 Н / мм 2

,

приймаю d П = 30 мм.

Визначення діаметрів гідроциліндра і штока.

Основні параметри циліндрів регламентується ГОСТ 6540-68.

Приймаю номінальний тиск

Р н = 25 кгс / см 2 (0,25 МПа)

Зусилля на штоку при втягуванні приймаю виходячи з максимального зусилля стиснення пружини Р max = 900 кгс.

Для того щоб створити таке зусилля необхідно мати площу поршня (циліндра)

F П = 0,785 * D П 2, де D П - діаметр поршня

D п см = 68мм

Приймаю з ряду ГОСТ 6540-68

D п = 80мм

Приймаю попередній діаметр штока з ряду ГОСТ 6540-68

d ш = 25мм

Так як гідроциліндр працює за схемою «на втягування» те

робочі зусилля на штоку буде менше.

Рр = 0,785 Рн (

де -ККД (втрати на тертя)

Визначаю робочі напругу в різьбі штока.

G рш =

F рш = 0,785 * d ш 2 = 0,785 * 18,4 2 = 285мм 2

де d 1 = 18,4-внутрішній діаметр різьби, мм

G рш = = 37 Н / мм 2

4.5 Вимоги по техніці безпеки

До експлуатації повинен допускатися постійно закріплений робочий, що пройшов інструктаж і має навик в роботі.

Приступаючи до роботи на даному пристосуванні необхідно добре вивчити пристрій і його принцип роботи, а також правила експлуатації при роботі на електроустановках і гідравлічних пристроях високого тиску.

Пристосування має бути підключено до електромережі згідно правил експлуатації електричних пристроїв. Пристосування має мати надійне заземлення.

Всі ремонтні та регулювальні роботи проводити тільки на відключеному від мережі обладнанні. Забороняється розбирати ударний механізм якщо стиснута пружина і болванка піднята штоком гідроциліндра.

Забороняється проводити удари вхолосту, не поставивши бойок механізму на робоче місце. Удари вхолосту можуть відірвати нижній фланець ударного механізму і травмувати людей. При подібних ударах необхідно поставити механізм на масивну металеву плиту.

Забороняється робота на невипробуваного на надлишковий тиск гідроциліндрі пристрою. Спостереження режиму роботи приводить до виходу з ладу пристрою, при цьому підприємство - виробник не відшкодовує шкоди.

4. 6 Технічні характеристики

1.

Електродвигун серії

4А80В4У3


Частота обертання об / хв.

1500


Потужність номінальна ел.двигуном, кВт

1,5

2.

Німіналь напруження, В.

220

3.

Рід струму

змінний

4.

Гідронасос, тип

НШ-10-3


Продуктивність, л / хв.

10


Номінальний тиск, кгс / см 2

100

5.

Ємність бака насоса, л

8

6.

Хід поршня гідроциліндра, мм

100

7.

Управління гідравлікою

Крановим гідророзподільником Г 71-31

8.

Габаритні розміриДовжина, мм

1300


Ширина, мм

600


Висота, мм

1095

4.7 Характерні несправності та методи їх усунення.

п / п

Несправність

Метод усунення

1

Насос не розвиває необхідного тиску

Відвернути і прочистити клапани насоса

2

Болванка зривається раніше, ніж дійде до втулки скидання

Розібрати, перевірити і відрегулювати захвати

4.8 Технічне обслуговування

Зовнішній огляд технічного стану пристрою виробляти кожен раз перед початком і закінченням роботи. Не допускається витік рідини через з'єднання шлангів високого тиску. Сполучні кабелі повинні бути заізольовані.

Технічне обслуговування виробляти 1 раз на місяць. Необхідно оглядати приховані деталі установки, перевірити кріплення механізмів.

4.9 Правила зберігання

Зберігати стенд у сухому провітрюваному приміщенні при температурі не нижче 5 о С і відносній вологості не більше 80%.

Приміщення для зберігання установки повинно бути ізольоване від проникнення парів або газів агресивних речовин.

Консерваційного мастила міняти через кожні півроку. Установку, придбану в холодну пору, щоб уникнути виходу з ладу електрообладнання до включення в мережу необхідно витримати не менш 4-х годин при кімнатній температурі.

5. Технологічний процес АТП (короткий опис)

Автомобілі, що повертаються з лінії, проходять через КПП, де перевіряється їх технічний стан, і оформляються документи на необхідний вид технічного обслуговування чи поточного ремонту. Дані передаються в центр управління виробництвом. Мийно-прибиральні роботи проводити на механізованої мийці. Прибирання і миття щодня, поглиблена мийка перед ТО і ТР. Автомобілі, що підлягають технічному обслуговуванню і поточному ремонту, направляються диспетчером в зону ТО-1, ТО-2, і ТР. Інші автомобілі направляються на стоянку.

ТО-1, ТО-2, автомобілі проходять за графіком через певні пробіги. При цьому виконується дрібний супутній ремонт. Поточний ремонт проводиться за необхідності (за заявками). Перед проведенням ТО-1 автомобілі проходять загальну діагностику, при якій перевіряються вузли, агрегати та системи, що впливають на безпеку руху. За два-три дні перед постановкою в зону ТО-2 автомобілі проходять поглиблену діагностику, при якій визначаються конкретні несправності і необхідний обсяг робіт, щоб завчасно підготуватися до проведення ТО-2.

Поглиблену діагностику проводять також, і після виконання поточного ремонту для визначення якості виконаних робіт.

ТО-1: Метод обслуговування на універсальних постах тупикового типу.

ТО-2: Метод обслуговування на універсальних постах тупикового типу.

ТР. : Виробляється на універсальних і спеціалізованих постах.

Оборотний фонд створюється і підтримується за рахунок надходження нових або відремонтованих агрегатів, в тому числі і оприбуткованих зі списаних автомобілів.

Після проведення відповідних видів обслуговування та поточного ремонту автомобілі направляються на стоянку.

Робота ремонтних ділянок планується за принципом підтримки незнижувального запасу деталей, вузлів і агрегатів на складі.

5.1 Обгрунтування необхідності обслуговування та ремонту (шкворней)

Шкворни, що виконують роль підшипників ковзання і при їх знос змінюється кут установки, що призводить до підвищених износам шин і погіршення керованості.

При ТО-1 проводиться мастило.

При ТО-2 при вивішених колесах перевіряється стан шкворневих сполук, шплинтовку гайок кульових пальців, важелів поворотних кулаків.

Кути нахилу шкворней на автомобілі КамАЗ відновлюються заміною зношених деталей тобто випрессовкой зношених шкворней і заміною на нові.

Технічна характеристика.

Діаметр шворня, мм 44,975-45,000

Допустимий зазор між шворнем і втулкою, мм, не більше 0,085

Допустимий осьовий люфт шворня, мм, не більше 0,25

5.2 Технологічна карта випрессовкі шкворней автомобіля передній осі

Додаток

Перелік операцій технічного обслуговування автомобілів

Щоденне технічне обслуговування. При необхідності вимийте автомобіль і проведіть прибирання кабіни і платформи.

Перевірте зовнішнім оглядом стан з'єднань і повітропроводів повітряного тракту, звернувши свою увагу на ділянку від повітряного фільтра до двигуна; запори бортів платформи; тягово-зчіпний пристрій та шланги під'єднання гальмівної системи причепа; колеса і шини; привід рульового управління (без застосування спеціального пристосування) показання індикатора засміченості повітряного фільтру; дію робітника, запасного і гальма гальм, приладів освітлення і світлової сигналізації; роботу склоочисників. Усуньте несправності до виїзду з парку.

Доведіть до норми рівень масла в картері двигуна і рідини в системі охолодження.

Злийте конденсат з повітряних балонів гальмівної системи (після закінчення зміни) замініть спирт в запобіжнику від замерзання (при температурах навколишнього повітря нижче +5 0 С для запобіжника місткістю 0,2 л раз на тиждень, 1 л - раз на місяць).

Додатково по автомобілю-самоскида перевірте наявність штирів фіксації платформи, кріплення страхувальних тросів.

Технічне обслуговування ТО-1000. Перевірте стан і герметичність з'єднань і повітропроводів впускного тракту від повітряного фільтра до двигуна; той же приладів і трубопроводів системи живлення паливом, систем змащення, охолодження, гідроприводу зчеплення, гідропідсилювача рульового управління; положення заслінки ежектора отсоса пилу; чи немає торкання трубопроводу приводу зчеплення про поперечину рами; кріплення сошки рульового механізму; шплинтовку пальців штоків гальмівних камер, наявність спирту в запобіжнику від замерзання (при температурі нижче +5 0 С); герметичність всіх контурів пневмосистеми автомобіля (на слух); трасу пролягання і надійність кріплення пучків електроприводів, правильність встановлення гумових чохлів на сполучних колодках задніх ліхтарів, датчиків спідометра, тахометра; щільність і рівень електроліту в акумуляторних батареях; наявність шплінта і ланцюжки засувки тягово-зчіпного пристрою; дію системи опалення; роботу склопідйомників дверей і склоочисників; правильність закріплення ущільнювачів дверей скобами; стан підшипників маточин коліс і наявність мастила в підшипниках (при знятих ступицах). Усуньте несправності.

Закріпіть масляний картер двигуна; фланці приймальних труб глушника; елементи з'єднання повітряного тракту, звернувши особливу увагу на герметичність від повітряного фільтра до двигуна; Фільтроелемент повітряного фільтра в корпусі, скоби кріплення форсунок; випускні колектори; пневмогідравлічний підсилювач зчеплення; важелі тяг дистанційного приводу коробки передач; фланці карданних валів; супорти гальмівних механізмів; сошку рульового механізму; відокремлені вушка передніх ресор; стяжні болти вушок передніх кронштейнів передніх ресор; драбини передніх і задніх ресор; пальці реактивних штанг; картери головних передач середнього та заднього мостів; кронштейни верхніх реактивних штанг; пальці амортизаторів ; гайки коліс; регулятор гальмівних сил і його привід; клемні наконечники до висновків акумуляторних батарей; генератор, стартер і фари; передню та задню частину крил кабіни; бризковики крил; підніжки; верхні петлі передній облицювальної панелі; склоочисники; кронштейни дзеркал заднього виду; стяжні хомути шлангів на патрубках підігріву; кронштейни задньої підвіски; хомути кріплення платформи до рами; верхні і нижні фіксують кутники до поздовжніх брусів і рамі; хомути кріплення поперечних балок; щити настилу підлоги платформи і притискні планки; бризковики платформи; кронштейни бічних стійок бортів; поздовжні підсилювачі платформи; обмежувальні буфера бортів.

Відрегулюйте теплові зазори клапанів механізму газорозподілу, попередньо перевіривши момент затягування болтів кріплення головок циліндрів і гайок стійок коромисел; натяг ременів приводу водяного насоса і генератора; вільний хід штовхача поршня головного циліндра приводу і вільний хід важеля валу вилки включення зчеплення; зазор між торцем кришки і обмежувачем ходу штока клапана включення дільника передач; хід штоків гальмівних камер; тиск у шинах; запори бортів платформи.

Змініть масло в системі мастила двигуна; очищення масла.

Змастіть підшипник муфти вик5люченія зчеплення; втулки вала вилки виключення зчеплення; опори передньої і проміжної тяг приводу дистанційного управління коробкою передач; шкворни поворотних куркулів; шарніри рульових тяг; пальці передніх ресор; втулки валів розтискних куркулів; регулювальні важелі гальмівних механізмів; шарніри карданних валів; осі передніх опор кабіни; шарніри реактивних штанг; стебло гака тягово-зчіпного пристрою.

Доведіть до нори рівень рідини в системі охолодження; масла у муфті випередження упорскування палива; рідини в головному циліндрі приводу зчеплення; масла в картерах коробки передач і провідних мостів; масла в бачку гідропідсилювача рульового управління і в черевиках ресор задньої підвіски.

Промийте фільтр відцентрового очищення масла.

Злийте отстой з фільтра грубої і тонкої очистки палива.

Додаткові роботи по автомобілях-самоскидів і сідельних тягачів. Перевірте справність сигналізації включення коробки відбору потужності, наявність і правильність встановлення заслінки в тракті відсмоктування пилу з повітряного фільтра і заглушки в тракті обігріву платформи; стан планки втулки осі платформи і зварного шва; стан і шплинтовку пальців осі платформи. Змастіть опорну плиту сідельного пристрою. Усуньте несправності.

Технічне обслуговування ТО-4000. Закріпіть передні, задні і проміжні опори силового агрегату; картер зчеплення до двигуна; картер коробки передач; фланці карданних валів; кронштейн підтримуючої опори; фланці на шліцеві кінцях валів провідних шестерень середнього та заднього мостів (при наявності вільного ходу); сошку рульового механізму; гайки коліс; драбини передніх і задніх ресор; тягово-зчіпний пристрій (за наявності вільного ходу гака).

Відрегулюйте положення гальмівної педалі, забезпечивши повний хід важеля гальмового крана; хід штоків гальмівних камер; тиск у шинах.

Змініть масло в системі мастила двигуна; фільтруючі елементи фільтру очищення масла; фільтруючі елементи фільтру тонкого очищення палива; масло в картерах провідних мостів і картері коробки передач. Злийте отстой з фільтра грубої очистки палива.

Промийте відцентровий фільтр очищення масла; фільтр насоса гідропідсилювача рульового керування.

Змастіть підшипник муфти вимикання зчеплення; втулки вала вилки виключення зчеплення; верхні підшипники шкворней; шкворни поворотних куркулів; шарніри рульових тяг; пальці передніх ресор; осі передніх опор кабіни; втулки валів розтискних куркулів; регулювальні важелі гальмівних механізмів.

Додаткові роботи по автомобілю-самоскидів і сідельних тягачів. Перевірте стан стопорних кілець грязес'емніков штоків гідроциліндра, усуньте несправності.

Прикріпіть фіксатор запасного колеса до рами.

Перше технічне обслуговування (ТО-1). Зовнішнім оглядом елементів і за свідченнями штатних приладів автомобіля перевірте справність гальмівної системи, усуньте несправності. Закріпіть гайки коліс. Відрегулюйте хід штоків гальмівних камер. Злийте відстій з фільтрів грубої і тонкої очистки палива.

Доведіть до норми тиск у шинах, рівень масла в бачку насоса гідропідсилювача рульового управління і електроліту в акумуляторних батареях.

Змастіть шкворни поворотних куркулів; шарніри рульових тяг; пальці передніх ресор; втулки валів розтискних куркулів; регулювальні важелі гальмівних механізмів; осі опор кабіни.

Додаткові роботи по автомобілю-самоскидів і сідельних тягачів. Перевірте герметичність і стан трубопроводів та вузлів механізму підйому платформи; цілісність пасом страхувального троса в зоні контакту з оттяжной пружиною. Усуньте несправності.

Доведіть до норми рівень масла в баку механізму підйому платформи. Промийте масляний фільтр зливної магістралі названого механізму. Змастіть осі шарнірів платформи.

Перевірте стан і кріплення пружин запірного кулака і клямка сідельного пристрою. Усуньте несправності.

Друге технічне обслуговування (ТО-2). Вимийте автомобіль, звернувши особливу увагу на агрегати та системи, за якими проводиться обслуговування.

Двигун. Перевірте стан і дію жалюзі радіатора троса ручного управління подачею палива і троса зупинки двигуна, герметичність з'єднань і повітропроводів впускного тракту від повітряного фільтра до двигуна (через одне ТО-2) усуньте несправності.

Закріпіть масляний картер двигуна, передні, задні і підтримують опори силового агрегату.

Відрегулюйте натяг ременів приводу генератора і водяного насоса; теплові зазори клапанів механізму газорозподілу, попередньо перевіривши момент затягування болтів головок циліндрів і гайок стійок коромисел.

Змініть масло в системі змащення двигуна, фільтруючі елементи фільтру очищення масла і фільтра тонкої очистки палива.

Промийте відцентровий фільтр очищення масла; фільтр грубої очистки палива. Очистіть фільтруючий елемент повітряного фільтра.

Зчеплення. Перевірте герметичність приводу вимикання зчеплення, дію відтяжних пружин педалі зчеплення і важеля валу вилки виключення зчеплення. Усуньте несправності.

Відрегулюйте вільний хід штовхача поршня головного циліндра і вільний хід важеля валу

Закріпіть пневмогідравлічний підсилювач.

Змастіть підшипник муфти вимикання зчеплення, втулки вала виделки вимикання зчеплення.

Доведіть до норми рівень рідини в головному циліндрі приводу. Злийте відстій з пневмогідравлічного підсилювача.

Коробка передач. Перевірте стан і дію троса крана управління дільником; герметичність коробки передач (зовнішнім оглядом) усуньте несправності.

Відрегулюйте зазор між торцем кришки і обмежувачем ходу штока клапана включення дільника передач.

Доведіть до норми рівень масла в картері коробки передач.

Змастіть опори тяг дистанційного приводу управління коробкою передач.

Карданна передача. Перевірте стан і вільний хід в шарнірах карданних валів (зазор не допускається).

Закріпіть фланці карданних валів.

Змастіть шарніри карданних валів середнього та заднього мостів.

Провідні мости, передня вісь, колеса. Перевірте герметичність ведучих мостів; стан шкворневих з'єднань (при вивішених колесах). Усуньте несправності.

Закріпіть головні передачі провідних мостів.

Відрегулюйте сходження передніх коліс; підшипники маточин передніх коліс (при вивішених колесах). При необхідності проведіть перестановку коліс.

Очистіть від бруду сапуни.

Доведіть до норми рівень масла в картерах мостів.

Підвіска, рама. Перевірте наявність вільного ходу гака тягово-зчіпного пристрою (вільний хід не допускаються); стан амортизаторів і реактивних штанг (зовнішнім оглядом).

Закріпіть драбини передніх і задніх ресор; відокремлені вушка передніх ресор; стяжні болти вушок передніх кронштейнів передніх ресор; стяжні болти задніх кронштейнів передніх ресор.

Змастіть стебло гака тягово-зчіпного пристрою.

Передня вісь і рульове управління. Перевірте шплинтовку гайок кульових пальців; кріплення сошки рульового механізму, важелів поворотних кулаків (зовнішнім оглядом); зазор в шарнірах рульових тяг, в шарнірах карданного валу рульового управління. Усуньте несправності.

Закріпіть гальмівні камери і кронштейни гальмівних камер.

Відрегулюйте положення педалі гальма щодо підлоги кабіни, забезпечивши хід важеля гальмового крана.

Електрообладнання. Перевірте стан електропроводки (надійність закріплення пучків проводів скобами, відсутність провисання, потертостей); стан та надійність кріплення з'єднувальних колодок вимикача маси, приводу спідометра, загальних колодок передніх і задніх ліхтарів, датчиків включення блокування міжосьового диференціала і стоп-сигналу. Усуньте несправності.

Закріпіть електропроводи до висновків стартера.

Відрегулюйте світловий потік фар.

Доведіть до норми щільність електроліту в акумуляторних батареях.

Змастіть клеми і перемички акумуляторних батарей.

Кабіна, платформа. Перевірте стан і дію механізму підйому і запірного пристрою кабіни; роботу склоочисників; стан і дію замків дверей; стан сидінь; дію системи опалення і обдування вітрового скла (в холодну пору року); цілісність зварного з'єднання проставки в стику передньої і задньої частини передніх крил; стан склопідйомників дверей кабіни; стан платформи. Усуньте несправності.

Закріпіть ресори і амортизатори задньої опори кабіни; осі опор важелів тріснув. При необхідності відрегулюйте кут закручіванімя тріснув.

Додаткові роботи по автомобілю-самоскидів і сідельних тягачів. Перевірте стан і роботу крана управління і клапана обмеження підйому платформи; стрілу прогину страхувального троса. Усуньте несправності.

Закріпіть передні кронштейни надрамника; стяжні болти надрамника; уловлювачі-амортизатор; амортизатори платформи; коробку відбору потужності; масляний насос.

Злийте отстой з гідроциліндра механізму підйому платформи.

Змастіть шарнірні з'єднання задніх вилок з опорою платформи; опорну плиту сідельного пристрою і сідельний пристрій.

Сезонне технічне обслуговування (СТО). Вимийте автомобіль, звернувши особливу увагу на агрегат і системи, за якими проводиться обслуговування.

Двигун. Перевірте герметичність крана вимикача гідромуфти; стан гумової подушки і регулювання положення підтримуючої опори силового агрегату з десятіступенчатой ​​коробкою передач, працездатність ТНВД на стенді, при необхідності відрегулюйте (через 100 тис.км пробігу або 1 раз на 2 роки). Усуньте несправності.

Закріпіть радіатор, насосний агрегат, котел. Патрубки і вхідну трубу передпускового підігрівача, фланці приймальних труб глушника.

Відрегулюйте тиск підйому голок форсунок на стенді (раз на рік); кут випередження впорскування палива.

Змініть масло в муфті випередження уприскування палива, попередньо промивши її дизельним паливом, при перевірці ТНВД раз на 2 роки; паперовий елемент повітряного фільтра раз на рік навесні.

Коробка передач. Закріпіть важелі тяг дистанційного приводу управління коробкою передач; фланець вторинного валу коробки передач.

Змастіть трос крана управління дільником.

Карданна передача. Перевірте наявність зазору в з'єднаннях, зазор не допускається.

Провідні мости, колеса. Перевірте роботу механізму блокування міжосьового диференціала мостів; стан підшипників маточин коліс (при знятих ступицах). Усуньте несправності.

Закріпіть фланці на шліцеві кінцях валів провідних шестерень середнього та заднього мостів (при наявності вільного ходу)

Гальмівна система. Перевірте стан гальмівних барабанів, колодок, накладок, стяжних пружин і розтискних куркулів (при знятих ступицах); параметри пневмопривода по контрольних висновків. Усуньте несправності. Промийте і продуйте стисненим повітрям фільтр регулятора тиску.

Підвіска, рама. Перевірте стан рами; зазор в шарнірах реактивних штанг. Усуньте несправності.

Закріпіть кронштейн задньої підвіски до рами; пальці реактивних штанг; кронштейни верхніх реактивних штанг.

Доведіть до норми рівень масла в черевиках ресор задньої підвіски.

Змастіть шарніри реактивних штанг задньої підвіски.

Електрообладнання. Перевірте стан акумуляторних батарей по щільності електроліту (при необхідності зніміть батареї для підзарядки або ремонту; напруга в колі електроживлення при середній частоті обертання колінчастого вала двигуна (усуньте несправності); вимикач маси (прочистіть і змастіть після розбирання).

Змастіть штекерні з'єднання.

Кабіна, платформа. Перевірте стан лакофарбових покриттів (при необхідності підфарбуйте); стан та кріплення крил, підніжок, бризковиків; роботу механізму підресорювання сидіння водія. Усуньте несправності.

Закріпіть хомути платформи; кронштейни паливного бака до рами.

Замініть зруйновану частину ущільнювача отвору дверей.

Змініть масло в гідросистемі механізму підйому платформи автомобіля-самоскида.

Додатково восени. Перевірте (на стенді), усуньте несправності і проведіть технічне обслуговування стартера і генератора.

Змініть масло в картерах середнього та заднього мостів; в картері коробки передач; рідини в системі охолодження і в гідравлічному приводі зчеплення.

Промийте котел передпускового підігрівача; канали і фільтри електромагнітного клапана; форсунку передпускового підігрівача.

Очистіть електроди свічки і сердечник клапана насоса передпускового підігрівача; електроди свічок ЕФУ і підводять топлівопроводи.

Перевірте роботу передпускового підігрівача і ЕФУ.

6. Безпека і екологічність проекту

6.1 Опис зони поточного ремонту. Характеристики, що застосовується. Аналіз шкідливих і небезпечних виробничих факторів

6.1.1 Перелік робіт, виконуваних ділянкою

Призначення зони поточного ремонту - заміна агрегатів. Ця зона розташовується у виробничому корпусі автопорту, в даній зоні здійснюються роботи з поточного ремонту вантажних автомобілів, зона розташована поруч з постами зони ТО, в безпосередній близькості від неї розташовується компресорна підстанція.

Цілями ТР є:

 • підтримку заданого рівня надійності;

 • забезпечення безпеки руху;

 • зменшення матеріальних, трудових і фінансових витрат.

На ділянці здійснюються такі види робіт:

 • заміна двигуна;

 • заміна коробки передач;

 • заміна і ремонт зчеплення;

 • ремонт рульового управління;

 • ремонт гальмівної системи;

 • заміна і ремонт елементів підвіски;

 • заміна і ремонт карданного валу;

 • заміна заднього моста;

 • заміна генератора, стартера і елементів електрообладнання;

 • заміна коліс, акумуляторної батареї і т.д.

Зона ТР (рис. 6.1.) Призначена для виконання робіт, спрямованих на усунення виниклих відмов і несправностей, і відновлення працездатності автомобіля (агрегату), шляхом проведення необхідних робіт: у агрегату - окремих деталей або вузлів, крім базових; у автомобіля - окремих деталей , вузлів або агрегатів, що вимагають поточного або капітального ремонту (коли несправність можна усунути шляхом регулювальних робіт).

Залежно від характеру і місця виробництва робіт ТР виконують або на робочих постах, або на спеціалізованих дільницях. До постовим робіт відносять: розбірно-складальні операції, що здійснюються безпосередньо на автомобілі, регулювальні і кріпильні роботи, ремонт агрегатів та вузлів без їх демонтажу і розбирання.

6.1.2 Табель технологічного обладнання

п / п

Найменування устаткування

Види робіт

1

Скринька для інструментів

Зберігання ручного інструменту

2

Підйомник канавкових

Вивішування заднього моста автомобіля

3

Підставка під ноги при роботі в канаві

Забезпечення зручності роботи

4

Мастилороздавальні бак

Заправка маслами

5

Гайковерт

Зняття і установка елементів конструкції.

6

Бак для заправки гальмівною рідиною

Заправка гальмівної рідини

7

Підвісна кран-балка

Підйом важких вузлів і механізмів

8

Стелаж для коліс

Тимчасове зберігання коліс

9

Підйомник гідравлічний

Вивішування автомобіля

10

Візок для зняття і установки коліс

Монтаж і демонтаж коліс

11

Перехідний місток

Забезпечення зручності роботи

12

Слюсарний верстак

Виконання слюсарних робіт.

13

Стелаж для деталей

Складування знятих деталей

14

Бак для збору відпрацьованого масла

Збір відпрацьованого масла

15

Візок слюсаря по ремонту двигуна

Транспортування дрібних деталей і вузлів

16

Підйомний механізм для зняття і установки агрегатів

Монтаж, демонтаж і переміщення вузлів і агрегатів

17

Підставка під двигун

Розбирання, складання двигуна

18

Стенд для перевірки електрообладнання

Перевірка електроустаткування

19

Установка для зняття кабіни

Зняття кабіни автомобіля

20

Шланг для відводу відпрацьованих газів

Відведення відпрацьованих газів


Робочий інструмент і пристосування.

21

Набір інструментів.

Зняття і установка елементів конструкції.

6.1.3 Небезпечні і шкідливі виробничі фактори.

п / п

Найменування ОВПФ

Джерело ОВПФ

I.

Фізичні:


1

Рухомі машини та механізми.

Підйомник, рухомі автомобілі.

2

Підвищена загазованість повітря.

Працюючі двигуни автомобілів.

3

Рухомі частини виробничого обладнання.

Підйомник канавний, кран підвісний.

4

Підвищений рівень шуму.

Працюючі двигуни автомобілів, гайковерт

5

Підвищений рівень вібрації.

Гайковерт.

6

Підвищена напруга електричного кола.

Всі електроприлади, електропроводка.

II.

Хімічні:


1

Загальнотоксична речовини (свинець, окис вуглецю).

Працюючі двигуни автомобілів.

2

Подразнюючі речовини (оксиди азоту).


3

Канцерогенні речовини (3,4-бенз (а) пірен).


4

Мутагенні речовини (свинець).


5

Що впливають на репродуктивну функцію (свинець).


III.

Психофізіологічні:


1

Фізичні (статичні) перевантаження.

Знаходження в одному положенні при демонтажі вузлів і механізмів.

2

Перенапруження слухових аналізаторів.

Шум працюючого двигуна.

6.1.4 Вплив небезпечних і шкідливих виробничих факторів на працюючих

1. Рухомі машини та механізми.

Створюють небезпеку защемлення робітника, нанесення йому механічних ушкоджень, травм, каліцтв.

2. Підвищена загазованість повітря.

Викликає отруєння організму, подразнення слизової оболонки очей, верхніх дихальних шляхів. Може викликати захворювання легенів (фіброгенну вплив).

3. Рухомі частини виробничого обладнання.

Створюють небезпеку отримання серйозних травм, каліцтв, защемлення робітника, нанесення йому механічних пошкоджень.

4. Підвищений рівень шуму.

Робить вплив на серцево-судинну систему, органи слуху, можливе виникнення явища резонансу внутрішніх органів. Викликає стомлюваність, іноді часткову втрату слуху.

5. Підвищений рівень вібрації.

Дане явище може викликати виброболезнь (головні болі, безсоння, запаморочення, деформація та збільшення рухливості суглобів і т.д.). Можливе виникнення явища резонансу внутрішніх органів. Погіршується вестибулярний апарат, з'являються запаморочення, нудота, блювота.

6. Підвищена напруга електричного кола.

При проходженні через людини електричний струм чинить вплив:

 • термічне: опіки, нагрів судин, тканин, нервів і т.д.;

 • електролітичне: розкладання крові та плазми;

 • біологічне: порушення живих тканин організму, судоми, припинення дихання і кровообігу.

Можливі переломи розриви тканин, вивихи.

При короткочасному дотику з джерелом електричного струму можливі судоми м'язів, що не дозволяють перервати контакт з джерелом.

7. Загальнотоксична речовини.

Створюють небезпеку отруєння всього організму.

8. Подразнювальні речовини.

Викликає роздратування слизової оболонок, дихального тракту.

9. Канцерогенні речовини.

Створюють небезпеку виникнення ракових захворювань.

10. Мутагенні речовини.

Впливають на зміну спадкової інформації.

11. Речовини, що впливають на репродуктивну функцію.

Надають небезпечний вплив на репродуктивну функцію.

12. Фізичні (статичні) перевантаження.

Викликають швидке стомлення, втома.

13. Перенапруження слухових аналізаторів.

Робить вплив на органи слуху, можливе виникнення явища резонансу внутрішніх органів. Викликає стомлюваність, іноді часткову втрату слуху.

6.2 Організація служби охорони праці

Однією з найважливіших завдань є створення безпечних умов праці, ліквідація виробничого травматизму та профзахворювань, а так само екологічна безпека, тобто зниження шкідливих впливів на навколишнє середовище.

Управління охороною праці на ділянці ТО і ТР здійснює начальник дільниці (майстер, бригадир) згідно з нормативними документами з охорони праці. Начальник ділянки має вирішувати такі завдання:

 • навчання працюючих безпеки праці та пропаганда охорони праці (на основі ГОСТ 12.0.004 - 90 «Організація навчання працюючих безпеки праці. Загальні положення.");

 • забезпечення безпеки виробничого обладнання (обладнання повинно відповідати вимогам стандартів, норм і правил органів державного нагляду і повинно підтримуватися в технічно справному стані);

 • забезпечення безпеки виробничих процесів;

 • нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці (усунення причин виникнення небезпечних і шкідливих виробничих факторів);

 • забезпечення працівників АТП засобами індивідуального захисту;

 • забезпечення оптимальних режимів праці та відпочинку працюючих;

 • організація лікувально - профілактичного обслуговування працюючих;

 • оперативний контроль за станом охорони праці при виконанні робіт на ділянці діагностики.

Щодня до початку роботи майстер з інспектором з охорони праці обходять всі робочі місця. Вони перевіряють їх чистоту, стан устаткування, справність інструменту і пристосувань.

При виявленні будь-яких несправностей, порушень правил техніки безпеки вживають заходів щодо їх усунення і виробляють запис у книзі майстра. Потім майстер проводить короткий інструктаж з робітниками з техніки безпеки, на якому інформує робітників про результати огляду, вжиті заходи та нагадує про необхідність дотримання правил техніки безпеки при проведенні робіт.

Начальник ділянки постійно контролює навчання працюючих охорони праці, проводить первинний інструктаж всіх прийнятих на роботу.

6.3 Заходи щодо створення здорових та безпечних умов праці

6.3.1 Організаційні заходи

Зона працює в одну 8-ми годинну зміну (з 7 00 до 16 00), перерва на обід з 11 00 до 12 00. Фонд часу роботи однієї бригади повинен бути не більше 36 годин на тиждень. Фонд роботи персоналу даної ділянки становить 1840 чел.-ч. на рік.

Обов'язково повинна проводитися щорічна переатестація для робітників у навчальних центрах.

Проведення інструктажів:

 • вступний: проводиться для всіх, хто влаштувався на роботу;

 • первинний: проводиться безпосередньо на робочому місці. Після первинного інструктажу протягом 2 ... 5 змін робітники виконують свої обов'язки під наглядом керівника, потім оформляють допуск на їх самостійну роботу;

 • повторний: проводиться з усіма працівниками, які пройшли первинний інструктаж з метою підвищення їх знань з охорони праці, один раз на квартал;

 • позаплановий: проводиться при зміні правил і умов з охорони праці, при новому обладнанні і ГОСТ, вимог держ. інспекцій, після перерв у роботі;

 • цільової: проводиться перед виконанням робіт, перед виконанням робіт не своєї спеціалізації;

 • атестація робочих місць (1 раз на п'ять років).

Проводяться навчання з безпеки праці при підвищенні кваліфікації.

Здійснюється пропаганда охорони праці: конференції, семінари, наради, лекції і т.д.

До робіт з експлуатації виробничого обладнання допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли медогляд, навчання та перевірку знань безпечних прийомів роботи та проінструктовані по ТБ та виробничої санітарії.

Обов'язок робітників, ІТП і службовців дотримуватися правила і норми охорони праці є складовою частиною виробничої дисципліни. Особи, які не виконують вимоги інструкцій, порушують виробничу дисципліну і притягуються до дисциплінарної та кримінальної відповідальності в залежності від характеру і наслідків порушення. Кожний працюючий зобов'язаний виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства.

6.3.2 Колективні засоби захисту

Основне завдання охорони праці на виробництві - зведення до мінімуму всіх небезпечних і шкідливих виробничих факторів впливають на робітників, з метою запобігання травм, каліцтв, профзахворювань.

При проведенні робіт у зоні поточного ремонту слід дотримуватися правил безпеки згідно з ГОСТ 12.3.017 - 79 ССБТ. Ремонт і технічне обслуговування автомобілів. Загальні вимоги безпеки.

Для очищення вузлів і деталей автомобіля від масляної плівки використовується ганчір'я, для збору якої є ящик для сміття.

На видному місці (на колоні будівлі) розташована медична аптечка, в якій є засоби для надання першої медичної допомоги, а так само дерматологічні засоби (вазелін, креми, мазі) для захисту шкіри від масла, гальмівної рідини, антифризу.

Робочий одяг періодично піддається чищенні і пранні, зберігатися в спеціальних шафах. Для захисту рук робочим при необхідності видаються бавовняні рукавички.

Крім того, для створення здорових і безпечних умов праці на ділянці необхідно дотримуватись наступних вимог:

 • при роботі біля верстата особливу увагу звернути на міцність закріплення лещат;

 • використовуваний інструмент повинен бути у справному стані;

 • для виключення травмування електрострумом використовувати переносні електролампи з запобіжними багнетами і сітками, напруга (до 42 В);

 • не можна залишати електропроводи на проїзних шляхах або в місцях складання деталей;

 • при ремонті автомобіля важіль коробки передач встановлюється в нейтральне положення, запалювання вимикається, на рульове колесо автомобіля вішається табличка з написом: "Двигун не пускати, працюють люди!";

1. Рухомі машини та механізми:

 • виставити попереджувальні таблички про наявність пересуваються механізмах;

 • пофарбувати в помаранчевий колір рухомі механізми;

 • наявність в обладнання систем гальмування (блокування);

 • яскраво виражена небезпечна зона.

2. Підвищена загазованість повітря:

 • хороша вентиляція приміщення (місцеве відсмоктування вихлопних газів, витяжні щілини і т.ін.).

3. Рухомі частини виробничого обладнання:

 • пофарбувати (зробити мітки) помаранчевою фарбою рухомі частини обладнання;

 • дотримання дистанції небезпечної зони.

4. Підвищений рівень шуму:

 • установка глушників шуму, звукопоглотителей.

5. Підвищена напруга електричного кола:

 • при відключенні мережі повинен бути добре видно її розрив;

 • вивіска попереджувальних плакатів;

 • перевірка на відсутність напруг;

 • накладення заземлення (вирівнювання потенціалів);

 • захисне відключення.

6. Хімічні (Загальнотоксична; дратівливі; канцерогенні; мутагенні; речовини, що впливають на репродуктивну функцію):

 • вентиляція;

 • своєчасна заміна та ремонт обладнання вентиляції;

 • дотримання дистанції небезпечної зони.

Перераховані вище заходи дозволяють звести до мінімуму травматизм при проведенні робіт, оскільки забезпечують здоров'я і безпечні умови праці.

6.3.3 Індивідуальні засоби захисту

Підвищений рівень вібрації:

 • при роботі з віброінструментом використовуються спеціальні рукавиці;

 • загальний час роботи з віброінструментом не повинно перевищувати 2 / 3 зміни;

 • одночасний контакт - не більше 20 хвилин.

6.4 Забезпечення пожежобезпечних умов праці

Виробництво даного відділення відноситься до категорії за вибухопожежною небезпекою - В, так як є рідини з температурою спалаху понад 61 0 С (бензин).

Пожежу, яка може виникнути в даній зоні, має клас - В та Е.

Так як є горючі рідини і плавляться при нагріванні матеріали (мазут, бензин, масла) - клас В.

А також є електроустановки, що знаходяться під напругою (канавний підйомник) - клас Є.

Засоби пожежогасіння: легко-пінні вогнегасники ОВП-10 і порошкові марки ВП-1; ящик з сухим піском; автоматична установка пожежогасіння пінна спринклерна.

Місця розміщення пожежної техніки повинні бути позначені вказівними знаками.

На ділянці не дозволяється зберігати порожню тару з-під палива і мастильних матеріалів. Після закінчення роботи необхідно проводити ретельне прибирання. Розлите масло і паливо необхідно збирати за допомогою піску, а використані обтиральні матеріали складати в ящики для сміття.

Після закінчення зміни всі вищеперелічені матеріали виносити в спеціально відведені і безпечні в пожежному відношенні місця. На ділянці вивішувати попереджувальні таблички з написом: «Не палити!»

Число первинних засобів пожежогасіння на ділянці приймається з урахуванням норм:

 • пінні вогнегасники місткістю 10 л (ОВП-10) - 3 шт.;

 • порошкові вогнегасники ОП-1 - 3 шт.;

 • ящик з піском місткістю 0,5 м 3 та лопатою - 3 шт.;

 • повсть, азбестове полотно або кошма 2х2 м - 3 шт.

Один раз на 10 днів необхідно проводити зовнішній огляд і очищення від забруднення вогнегасників. На ящики з піском необхідно нанести напис: «Пісок на випадок пожежі

Відповідальність за збереження і готовність первинних засобів пожежогасіння несе начальник дільниці.

Підприємства автотранспорту по своїй структурі, розташування і наявності виробничих циклів, є антропогенним джерелом для будь-якого населеного пункту. На обмеженій території знаходиться велика кількість виробничих циклів, де виконуються ремонтні, мийні, фарбувальні, монтажні, випробувальні та інші роботи.

6.4.1 Зварювальні роботи

Зварювальні та паяльні роботи в автотранспортних підприємствах повинні проводитися відповідно до вимог ППБ-01-93.

При необхідності проведення зварювальних та інших робіт з відкритим вогнем безпосередньо на автомобілі, паливний бак (або балон з газом) повинен бути знятий або вжиті заходи, що забезпечують повну пожежну безпеку, для чого горловину паливного бака і сам бак закрити листом заліза від попадання в нього іскор , очистити зони зварювання від залишків олії, ЛЗР та ГР, а поверхні прилеглих ділянок - від горючих матеріалів. При електрозварювальних роботах необхідно додатково заземлити раму або кузов автомобіля. Ацетиленові газогенератори повинні розміщуватися на ближче 10 м від місця проведення вогневих робіт або інших видів відкритого вогню.

6.4.2 Норми визначення для автотранспортних підприємств необхідної кількості первинних засобів пожежогасіння

1. Усі виробничі, складські, допоміжні та адміністративні будівлі і споруди, а також окремі приміщення та технологічні установки повинні бути забезпечені вогнегасниками, пожежним інвентарем (бочки для води, відра пожежні, тканина азбестова, ящики з піском, пожежні щити і стенди) та пожежним інструментом ( багри, ломи, сокири, ножиці для різання решіток та ін), які використовуються для локалізації і ліквідації невеликих загорянь, а також пожеж у їх початковій стадії розвитку.

2. На підприємствах рекомендується застосовувати пінні, вуглекислотні, вуглекислотні-брометіловие, аерозольні та порошкові вогнегасники та установки пожежогасіння, азбестові полотна, грубошерстних тканини (кошми, повсть), пісок висушений і просіяний.

Пінні і вуглекислотні-брометіловие вогнегасники призначені для гасіння починаються осередків пожежі під час займання всіх горючих твердих і рідких речовин, за винятком тих, які хімічно впливають за вогнегасних речовинами, підсилюючи горіння або створюючи небезпеку вибуху (наприклад, лужні, алюміній-органічні та інші сполуки) . Пінні вогнегасники не повинні застосовуватися і при гасінні електрообладнання, що знаходиться під напругою.

Вуглекислотні вогнегасники (переносні ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8 і транспортуються ОУ-25, ОУ-80, ОУ-400) призначені для гасіння невеликих загорянь різних речовин і матеріалів, а також електроустановок, що знаходяться під напругою не понад 1000 В .

Виняток становлять речовини, горіння яких відбувається без доступу повітря.

Порошкові вогнегасники призначені для гасіння лужно-земельних та лужних металів, нафтопродуктів, розчинників, твердих речовин та електроустановок, що знаходяться під напругою не понад 1000 В.

Вуглекислотні вогнегасники можуть бути використані для гасіння електроустановок під напругою до 10 кВ, а порошкові - до 8 кВ.

Азбестові полотна, грубошерстних полотна і повсть розмірів не менше 1х1 м призначені для гасіння осередків пожеж починаються під час займання речовин, горіння яких не може відбуватися без доступу повітря. У місцях застосування та зберігання ЛЗР та ГР розміри полотен можуть бути збільшені (2х1, 5; 2х2 м).

3. Для розміщення первинних засобів пожежогасіння у виробничих будівлях і на території підприємства, як правило, повинні встановлюватися спеціальні пожежні щити з набором: вогнегасників пінних - 2, вуглекислотних вогнегасників - 1, ящиків з піском - 1, щільного полотна (азбест, повсть) - 1, ломів - 2, багрів - 3, сокир - 2. Пожежні щити повинні встановлюватися в приміщеннях на видних і легкодоступних місцях, по можливості ближче до виходів з приміщень. Території підприємств забезпечуються пожежними щитами (з розрахунку один щит на площу до 5000 м).

4. У складі пожежного щита пісок може бути замінений флюсами, карналіту, кальцинованої содою або іншими негорючими сипучими матеріалами.

5. Необхідну кількість первинних засобів пожежогасіння розраховують окремо по кожному поверху і приміщенню, а також етажерками відкритих установок.

Якщо в одному приміщенні знаходиться декілька різних за пожежною небезпекою виробництв, не відділених один від одного протипожежними стінами, усі ці приміщення забезпечуються пожежним інвентарем та іншими видами засобів пожежогасіння за нормами найбільш небезпечного виробництва.

6. При визначенні видів і кількості первинних засобів пожежогасіння слід враховувати фізико-хімічні та пожежонебезпечні властивості горючих речовин, їх ставлення до вогнегасною речовин, а також величини площ виробничих приміщень та відкритих майданчиків та установок.

7. Окремі пожежонебезпечні виробничі установки (фарбувальні камери, гартівні ванни, випробувальні стенди, установки для миття та знежирення деталей, сушильні камери тощо) обладнуються не менше ніж двома вогнегасниками кожна або однією стаціонарною установкою пожежогасіння.

8. Кожне виробниче або іншого призначення приміщення рекомендується забезпечувати пінними вогнегасниками тільки одного виду.

9. У місцях наявності великої кількості ЛЗР, ГР та легкогорючих матеріалів (гума тощо) доцільно встановлювати вогнегасники ОВ II У-250 і ВВ II -100.

10. Приміщення, обладнані автоматичними стаціонарними установками пожежогасіння, забезпечуються первинними засобами пожежогасіння з розрахунку 50% розрахункової кількості.

11. У місцях зосередження дорогої апаратури та обладнання кількість засобів пожежогасіння може бути збільшена.

12. Відповідно до вимог ГОСТ 12.4.009-75 «Система стандартів безпеки праці. Пожежна техніка для захисту об'єктів. Загальні вимоги ». Ємність бочок для зберігання води повинна бути не менше 0,2 м 3 і комплектуватися відром. Ємність ящиків для піску має бути 0,5; 1 і 3 м 3 і комплектуватися совковою лопатою по ГОСТ 3620-76.

Конструкція ящика повинна забезпечувати зручність видобування піску та виключати потрапляння в ящик опадів.

Дані заходи дозволяють вирішити деякі завдання із забезпечення безпеки людей на виробництві та зниження антропогенного впливу на навколишнє середовище.

6.5 Забезпечення електробезпеки умов праці

На ділянці є різні типи обладнання, до якого необхідне підведення електроенергії - приводяться в дію від електродвигуна, для живлення якого передбачена чотирипровідна мережа з глухо-заземленою нейтраллю і трифазний струм.

Для автоматичного відключення електродвигуна при виникненні в ньому небезпеки ураження електричним струмом передбачено захисне відключення. Всі струмоведучі контакти ретельно заізольовані, корпуси електродвигунів з'єднані з заземленим нульовим проводом, а так само з повторним заземленням.

До роботи з ремонту, електрообладнання повинні допускатися тільки робітники, що пройшли обов'язкову атестацію.

Клас небезпеки ураження електричним струмом - II (з підвищеною небезпекою) - можливість дотику людини до яких з'єднання з землею металоконструкцій будівлі, технологічним апаратам, механізмам, з одного боку, і до металевих корпусів електрообладнання - з іншого.

Причини поразки електричним струмом:

 • при дотику до неізольованим струмоведучих частин електроустановок (порушення цілісності ізоляції);

 • при зіткненні людини з двома точками землі, що знаходяться під різними потенціалами в полі розтікання струму («напруга кроку»);

 • при звільненні іншої людини, що знаходиться під напругою;

 • замикання ланцюга на корпус обладнання.

Засоби забезпечення електробезпеки:

 • конструкція електроустановок повинна відповідати умовам їх експлуатації;

 • вивіска попереджувальних сигналів про наявність високої напруги;

 • захисне заземлення (вирівнювання потенціалів);

 • захисне відключення;

 • подвійна ізоляція;

 • інструктаж по роботі з електроустановками.

6.5.1 Розрахунок захисного заземлення

Допустимий опір заземлювального пристрою - R д = 4 Ом.

Питомий опір грунту (чорнозем) - ρ = 30 Ом · м.

Опір розтіканню струму з одного заземлювача:

t = 1,6 м; l = 1,2 м; d = 0,06 м;

R 1 = 15,3 Ом;

Необхідна кількість заземлювачів:

n = R 1 / R Д = 15,3 / 4 = 3,83 ≈ 4 шт.;

Довжина горизонтального електрода:

l = 1,05 · m · n = 1,05 · 1,2 · 4 = 5,04 м;

Опір розтіканню струму горизонтального електрода:

t = 1 м; l = 5,04 м; d = 0,5 м;

R Г = 3,72 Ом;

h Е = 0,69; h Г = 0,45.

R І <R Д.

6.6 Освітлення ділянки та її розрахунок

Світло грає велику роль у збереженні здоров'я і працездатності людини. При хорошому освітленні усуваються напруження очей, полегшується розпізнавання предметів, прискорюється темп роботи і підвищується якість праці. Недостатнє освітлення веде до перенапруження очей і загальному стомленню організму. У результаті знижується увага, погіршується координація рухів, що призводить до збільшення кількості нещасних випадків, зниження продуктивності, збільшення шлюбу і помилок.

Крім того, робота при низькій освітленості сприяє розвитку короткозорості.

Для створення нормальних умов праці джерела світла на ділянці повинні достатньо і рівномірно висвітлювати робочі місця, не викликати сліпучої дії й інших тіней.

Важливе гігієнічне значення має раціональний вибір джерел світла. Для більшості робіт на ділянці найбільш оптимальним є природне денне світло.

Природне освітлення створюється за рахунок проникнення денного світла через віконні прорізи та ліхтарі на покрівлі будинку. Як штучного використовуємо газорозрядні лампи, тому що вони мають перевагу перед лампами розжарювання. У газорозрядних (люмінесцентних) ламп світлова віддача в 2-3 рази вище, ніж у ламп розжарювання, термін служби вище у 5-10 разів.

У практиці освітлення промислових підприємств застосовують 4 типи люмінесцентних ламп - білого світла (ЛБ), холодно-білового світла (ЛХБ), денного світла (ЛД) і лампи з поліпшеним спектральним складом (ЛДЦ). Найбільшою світловою віддачею володіють лампи ЛБ і їх об'ємно застосовують для загального освітлення.

Крім загального освітлення є спеціальне: сигнальне та місцеве у ряду робочих місць.

Згідно СНіП 23-05-95 для виробничих приміщень освітленість при штучному освітленні Е н = 300лк.

Розрахунок штучного освітлення

Приймаються загальне освітлення. Газорозрядні лампи ЛД 80 - 4. Світильники ОДР.

Кількість світильників:

N = E × S × K × Z / (Ф × h × П Л),

де Е - мінімальна нормована освітленість: Е = 200 лк;

S - площа приміщення: S = 432 м 2;

К - коефіцієнт запасу, що враховує старіння ламп, запилення і забруднення світильників: К = 1,5;

Z - відношення середньої освітленості до мінімальної: Z = 1,3;

Ф - світловий потік однієї лампи: Ф = 4250 лм;

h - коефіцієнт використання світлового потоку: h = 0,46;

П Л - кількість ламп в світильнику: П Л = 4.

Індекс приміщення:

i = b × l / [h × (b + l)],

де b - ширина приміщення: b = 12 м;

l - довжина приміщення: l = 36 м;

h - висота підвісу світильника над робочою поверхнею:

h = 5,5 м.

i = 8 × 14 / [5,5 × (8 + 14)] = 6,04 »6,0;

N = 200 · 432 · 1,5 · 1,3 / (4250 · 0,46 · 4) = 21,5 ≈ 22 світильника.

Проектувальна схема розташування світильників:

6.7 Екологічна експертиза всього підприємства

СТО має великий вплив як на територію, розташовану поблизу, так і на екологію в цілому.

Фактори антропогенного впливу на екологічну обстановку:

 • Виробничий шум. Джерелом є робота двигунів рухомого складу, робота компресорних, будівельних, насосних, теплових та інших відділень.

Способи боротьби: розташування СТО в ненаселених (малонаселених) частинах міста або за містом.

 • Збільшення концентрації в повітрі відпрацьованих газів і газів картерів автомобілів і парів бензину в зв'язку з їх скупченням на території СТО. Особливо актуальна ця проблема всередині СТО, де в замкнутому приміщенні постійно працюють люди, тому приміщення виробничого корпусу СТО повинні бути просторими і мати хорошу вентиляцію. Джерелом є робота двигунів рухомого складу, робота моторних установок і т.п.

Способи боротьби: своєчасне ТО, ТР і правильне регулювання систем живлення; правильне розташування підприємства щодо троянди вітрів (переважаючий напрям вітру повинно бути від населеного пункту). Необхідно правильно організувати вентиляцію приміщень. Для захисту атмосфери від забруднень різними пилямі і туманами використовують пило - і туманоулавлівающіе апарати і системи. Враховуючи розміри даного СТО можна обмежитися використанням послідовно з'єднаних сухого та мокрого пиловловлювачів.

 • Викиди газоподібних виробничих відходів. Джерелом є виробничі відділення (кузовне, мідницьким-радіаторне, акумуляторне, малярське і т.п.).

Способи боротьби: установка різноманітних фільтрів.

 • Відпрацьоване масло. Джерелом є злите з автомобілів, виробничого обладнання масло, відпрацьоване свій термін, а також масло, яке використовується для роботи на постах і у відділеннях.

Способи боротьби: збір відпрацьованого масла в спеціальні резервуари, його відправка на спеціальні переробні (утилизирующие) підприємства, де воно піддається відновленню або переробці.

 • Стічні води. Джерелом є виробнича вода із зони щоденного обслуговування (мийки), відділень, з постів, систем підігріву автомобілів (при їх відкритому зберіганні), атмосферні стічні води та побутові стічні води.

Способи боротьби: застосування замкнутого циклу використання води. Первинною стадією обробки стоків є проціджування. Воно призначене для виділення зі стічних вод великих нерозчинних домішок розміром до 25 мм, а також дрібних волокнистих забруднень, які в процесі подальшої обробки стоків перешкоджають нормальній роботі очисного обладнання. Проціджування стічних вод здійснюється пропущенням їх через грати і волокноуловітелі. Після проціджування стоки піддають відстоювання і відокремлюють механічні частки відцентровим способом.

При відстоюванні одночасно видаляють маслосодержащие домішки за допомогою спеціальних маслоуловітель. Після відстоювання залишилися механічні домішки видаляють в гідроциклонах (одному або декількох).

Після очищення частина стічних вод повторно використовується для миття автомобілів, а решту розбавляють чистою водою і зливають у каналізацію.

Стічні води після очищення піддаються періодичному контролю. Контроль складу стічних вод полягає у вимірюванні органолептичних показників води; концентрації водневих іонів; змісті грубодисперсних (зважених) часток; хімічного споживання кисню; кількості розчиненого у воді кисню, біохімічного споживання кисню і концентрації шкідливих речовин, для яких існують нормовані значення ГДК.

 • Виробничий сміття, різні тверді відходи. Джерелом є підприємство в цілому (виробничі відділення, адміністрація, і т.д.)

Способи боротьби: основними напрямами ліквідації та переробки твердих відходів (крім металовідходів) є вивезення та захоронення на полігонах, спалювання, складування і зберігання на території підприємства до появи нової технології переробки їх в корисні продукти (сировина).

Брухт металів переробляють і знову використовують як сировину. Різне сміття органічного походження (деревина, гума, папір, ганчір'я тощо) піддають високомолекулярному нагріванню без доступу повітря (піроліз) на спеціальних заводах. Також існують способи переробки сміття в будівельні матеріали, добрива, компост.

В даний час широко використовується захоронення відходів у спеціально підготовлених місцях, але при цьому займаються значні площі, і може статися забруднення грунтових вод.

6.8 Заходи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

На СТО можливі наступні надзвичайні ситуації: пожежі, вибухи, обвалення конструкцій, аварії на електричних, теплових, водоканальних мережах, аварії транспорту, витік отруйних речовин.

Пожежі. Ліквідація вогнищ пожежі; ліквідація масових пожеж; влаштування протипожежних бар'єрів, насипів і перешкод; пошук постраждалих і їх вилучення з під завалів, надання медичної допомоги; евакуація людей; доставка медикаментів.

Вибухи. Те ж.

Обвалення конструкцій. Те ж. Розчищення завалів, доріг, прокладання ліній зв'язку, ліній електропередач.

Аварії на електричних, теплових, водоканальних мережах. Локалізація аварій на комунально-енергетичних мережах і спорудах; відновлення ліній електропередач; водопостачання.

Аварії транспорту. Виймання та надання медичної допомоги постраждалим; очищення дорого; розбір завалів; гасіння вогнищ займання; транспортування пошкоджених транспортних засобів.

Витік отруйних речовин. Ліквідація витоку; нейтралізація отруйних речовин; знезараження техніки; санітарна обробка.

Інструкція з охорони праці для слюсарів з ремонту й технічному обслуговуванню автомобіля

1. Введення

  1. Ця інструкція регламентує основні вимоги безпеки при виконанні слюсарних робіт з технічного обслуговування і ремонту автомобілів.

  2. Слюсар повинен дотримуватися вимог інструкції з охорони праці, розробленої на основі даної, та інструкцій, розроблених з урахуванням вимог, викладених у типових інструкціях з охорони праці:

 • при знятті і установці коліс автомобіля (інструкція № 38);

 • при пересуванні по території та виробничих приміщень автотранспортного підприємства (інструкція № 20);

 • щодо попередження пожеж та запобігання опіків (інструкція № 23).

Помітивши порушення вимог безпеки іншим працівником, слюсар повинен попередити його про необхідність їх дотримання.

Слюсар повинен виконувати також вказівки представника спільного комітету (комісії) з охорони праці або уповноваженого (довіреної) особи з охорони праці профспілкового комітету.

Слюсар повинен знати і вміти надавати долікарську допомогу потерпілому відповідно до типової інструкції № 22 по наданню долікарської допомоги при нещасних випадках.

Слюсар не приступить до виконання разових робіт, не пов'язаних з прямими обов'язками зі спеціальності без отримання цільового інструктажу.

 1. Загальні вимоги безпеки

  1. До самостійної роботи з ремонту і технічного обслуговування автомобілів допускаються особи, які мають відповідну кваліфікацію, отримали вступний інструктаж та первинний інструктаж на робочому місці з охорони праці, що пройшли перевірку знань з управління вантажопідйомними механізмами.

  2. Слюсар, який не пройшов своєчасно повторний інструктаж з охорони праці (не рідше 1 разу на 3 місяці), не повинен приступати до роботи.

  3. Слюсар зобов'язаний дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, затверджені на підприємстві.

  4. Тривалість робочого часу слюсаря не повинна перевищувати 40 годин на тиждень.

Тривалість щоденної роботи (зміни) визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіками змінності, затвердженими роботодавцем за погодженням з профспілковим комітетом.

  1. Слюсар повинен знати, що найбільш небезпечними і шкідливими виробничими факторами, що діють на нього під час проведення технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів, є:

 • автомобілі, його вузли і деталі;

 • обладнання, інструмент та пристосування;

 • електричний струм;

 • етилований бензин;

 • освітленість робочого місця.

   1. Автомобіль, його вузли і деталі - в процесі ремонту можливе падіння вивішеного автомобіля або знімаються з нього вузлів і деталей, що призводить до травмування.

   2. Гаражно-ремонтне та технологічне обладнання, інструмент, пристосування - застосування несправного обладнання, інструменту і пристосувань призводить до травмування.

Слюсарю забороняється користуватися інструментом, пристосуваннями, обладнанням, поводження з якими він не навчений і не проінструктований.

   1. Електричний струм - при недотриманні правил і запобіжних заходів може чинити на людей небезпечне і шкідливий вплив, що виявляється у вигляді електротравм (опіки, електричні знаки, електрометаллізація шкіри), електроудар.

   2. Бензин, особливо етилований - діє витвережували на організм людини при вдиханні його парів, забруднення ним тіла, одягу, попаданні його в організм з їжею або питною водою.

   3. Освітленість робочого місця і обслуговується (ремонтного) вузла, агрегату - недостатня (надлишкова) освітленість викликає погіршення (перенапруження) зору, втома.

  1. Слюсар повинен працювати в спеціальному одязі і в разі необхідності використовувати інші засоби індивідуального захисту.

  2. Відповідно до Типовими галузевими нормами безплатної видачі робітникам і службовцям спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту слюсареві видаються:

   1. При виконанні робіт з розбирання двигунів, транспортування, перенесення та промивки деталей двигунів, що працюють на етилованому бензині:

 • костюм віскозно-лавсановий;

 • фартух гумовий;

 • чоботи гумові;

 • рукавички гумові.

   1. При виконанні робіт з розбирання, ремонту і технічного обслуговування автомобілів та агрегатів:

 • костюм віскозно-лавсановий;

 • рукавиці комбіновані.

При роботі з етилованим бензином додатково:

 • фартух прогумований;

 • рукавички гумові.

   1. На зовнішніх роботах узимку додатково:

 • куртка бавовняна на утеплювальній прокладці;

 • брюки бавовняні на утеплювальній прокладці.

  1. Слюсар повинен дотримуватися правил пожежної безпеки, вміти користуватися засобами пожежогасіння.

Палити дозволяється тільки в спеціально відведеному місці.

  1. Слюсар під час роботи повинен бути уважним, не відволікатися на сторонні справи та розмови.

  2. Про помічені порушення вимог безпеки на своєму робочому місці, а також про несправності пристосувань, інструменту та засобів індивідуального захисту слюсар повинен повідомити своєму безпосередньому керівнику і не приступати до роботи до усунення помічених порушень і несправностей.

  3. Слюсар повинен дотримуватися правил особистої гігієни. Перед прийомом їжі або курінням мити руки з милом, а при роботі з деталями автомобіля, що працює на етилованому бензині, попередньо помити руки гасом.

Для пиття користуватися водою з спеціально призначених для цієї мети пристроїв (сатуратори, питні баки, фонтанчики тощо).

  1. За невиконання вимог інструкції, розробленої на основі даної та зазначених у п.1.2., Слюсар несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

  2. Вимоги безпеки перед початком робіт

  1. Перед початком робіт слюсар повинен:

  2. Одягнути спеціальний одяг і застебнути манжети рукавів.

   1. Оглянути і підготувати своє робоче місце, прибрати всі зайві предмети, не захаращуючи при цьому проходи.

   2. Перевірити наявність та справність інструменту, пристосувань, при цьому:

 • гайкові ключі не повинні мати тріщин і вибоїн, губки ключів повинні бути паралельні і не закатані;

 • слюсарні молотки та кувалди повинні мати злегка опуклу, Некос та Несбіту, без тріщин і наклепу поверхню бойка, повинні бути надійно закріплені на рукоятках шляхом розклинення заершеннимі клинами;

 • рукоятки молотків і кувалд повинні мати гладку поверхню;

 • ударні інструменти (зубила, крейцмейселі, борідки, керни тощо) не повинні мати тріщин, задирок і наклепу. Зубила повинні мати довжину не менш 150мм.;

 • електроінструмент повинен мати справну ізоляцію струмоведучих частин і надійне заземлення.

   1. Перевірити стан підлоги на робочому місці. Підлога повинна бути сухим і чистим. Якщо підлога мокрий чи слизький, зажадати щоб ​​його витерли або зробити це самому.

   2. Перед використанням переносного світильника перевірити, чи є на лампі захисна сітка, справні чи шнур і ізоляційна гумова трубка. Переносні світильники повинні вмикатися в електромережу з напругою не вище 42 В.

4. Вимоги безпеки під час роботи

4.1. Під час роботи слюсар повинен:

4.1.1. Всі види технічного обслуговування і ремонту автомобілів на території підприємства виконувати тільки на спеціально призначених для цього місцях (посадах).

4.1.2. Приступити до технічного обслуговування і ремонту автомобіля тільки після того, як він буде очищений від бруду, снігу та вимитий.

4.1.3. Після постановки автомобіля на пост технічного обслуговування або ремонту обов'язково перевірити: загальмований чи він стоянковим гальмом, виключене чи запалювання (перекрита подача палива в автомобілі з дизельним паливом), чи встановлений важіль перемикання передач (контролера) у нейтральне положення, перекриті чи видаткові та магістральні вентилі на газобалонних автомобілях, підкладені чи спеціальні противідкатні упори (черевики), не менше двох під колеса. У разі невиконання зазначених заходів безпеки зробити це самому.

4.1.4. Після підйому автомобіля підйомником на пульті управління підйомником повісити табличку «Не чіпати - під автомобілем працюють люди!», А при підйомі гідравлічним підйомником після його підняття зафіксувати підйомник упором від самовільного спускання.

4.1.5. Ремонт автомобіля знизу поза оглядової канави, естакади або підйомника проводити тільки на лежаку.

4.1.6. Для безпечного переходу через оглядові канави, а також для роботи попереду і позаду автомобіля користуватися перехідними містками, а для спуску в оглядову канаву - спеціально встановленими для цієї мети сходами.

4.1.7. Знімати або ставити колесо разом з гальмівним барабаном за допомогою спеціального візка. Якщо зняття маточин утруднено, застосовувати для їх зняття спеціальні знімачі.

4.1.8. Усі роботи з технічного обслуговування і ремонту автомобіля робити при непрацюючому двигуні, за винятком робіт, технологія проведення яких вимагає запуску двигуна. Такі роботи проводити на спеціальних постах, де передбачено відсмоктування відпрацьованих газів.

4.1.9. Для пуску двигуна і пересування автомобіля звернутися до водія, перегонщикові, бригадира чи слюсарю, призначеному наказом по підприємству для виконання цієї роботи.

4.1.10. Перед пуском двигуна переконатися, що важіль перемикання передач (контролера) знаходиться в нейтральному положенні, і що під автомобілем і поблизу обертових частин двигуна немає людей. Огляд автомобіля знизу проводити при непрацюючому двигуні.

4.1.11. Перед проворачиванием карданного валу, перевірити вимкнено чи запалювання, а для дизельного двигуна - відсутність подачі палива. Важіль перемикання передач встановити в нейтральне положення, а гальмо стоянки - звільнити. Після виконання необхідних робіт знову затягнути гальмо стоянки.

Провертати карданний вал тільки за допомогою спеціального пристосування.

4.1.12. Знімати двигун з автомобіля і встановлювати його тільки тоді, коли автомобіль знаходиться на колесах або на спеціальних підставках - козелка.

4.1.13. Перед зняттям коліс, підставити на вивішену частина автомобіля, причепа, напівпричепа козелки відповідної вантажопідйомності і опустити на них вивішену частина, а під непідйомний колеса встановити спеціальні противідкатні упори (черевики) у кількості не менше двох.

4.1.14. Для перегонки автомобіля на стоянку всередині підприємства і перевірки гальм на ходу викликати чергового або закріпленого водія.

4.1.15. При розбірно-складальних і інших кріпильних операціях, що вимагають великих фізичних зусиль, застосовувати знімачі, гайковерти і т.п. Трудноотворачіваемие гайки при необхідності попередньо змочувати гасом або спеціальним розчином (Унісма, ВТВ і т.п.).

4.1.16. Перед початком роботи з вантажопідйомним механізмом переконатися в його справності і відповідно ваги піднімається агрегату вантажопідйомності, зазначеної на трафареті вантажопідйомного механізму, не прострочений термін його випробування, а на знімних вантажозахоплювальних пристроях - наявність бирок, із зазначенням допустимої маси вантажу, що піднімається.

4.1.17. Для зняття і встановлення вузлів і агрегатів вагою 20 кг і більше (для жінок 10 кг) користуватися підйомними механізмами, обладнаними спеціальними пристосуваннями (захопленнями), іншими допоміжними засобами механізації.

4.1.18. При переміщенні деталей вручну дотримуватися обережності, так як деталь (агрегат) може заважати огляду шляху руху, відволікти від спостереження за рухом і створювати нестійке положення тіла.

4.1.19. Перед зняттям вузлів і агрегатів, пов'язаних із системами живлення, охолодження і мастила, коли можливо витікання рідини, спочатку злити з них паливо, масло або охолоджуючу рідину в спеціальну тару.

4.1.20. Перед зняттям газової апаратури, балонів або підтягуванні гайок і з'єднань переконатися у відсутності в них газу.

4.1.21. Перед зняттям ресори обов'язково розвантажити її від ваги автомобіля шляхом підняття передньої чи задньої частини автомобіля з подальшою установкою рами на козелки.

4.1.23. При ремонті та обслуговуванні автобусів і вантажних автомобілів з ​​високими кузовами користуватися риштованням або сходами-драбинами.

4.1.24. Для проведення робіт під піднятим кузовом автомобіля-самоскида або самосвального причепа і при роботах по заміні або ремонту підіймального механізму чи його агрегатів, попередньо звільнити кузов від вантажу, обов'язково встановити додаткове інвентарна пристосування (упор, фіксатор, штангу).

4.1.25. Перед ремонтом автомобіля-цистерни для перевезення легкозаймистих, вибухонебезпечних, токсичних і т.п. вантажів, а також резервуарів для їх зберігання, повністю очистити від залишків вищевказаних продуктів.

4.1.26. Проводити очищення або ремонт всередині цистерни або резервуара з-під етилованого бензину, легкозаймистих і отруйних рідин, в спеціальному одязі, із шланговим протигазом, рятувальним поясом з мотузкою, поза резервуара повинен перебувати спеціально проінструктований помічник.

Шланг протигаза повинен бути виведений назовні через люк (лаз) і закріплений з навітряного боку.

До пояса робітника всередині резервуара прикріплюється міцна мотузка, вільний кінець якої повинен бути виведений через люк (лаз) назовні і надійно закріплений. Помічник, що знаходиться нагорі, повинен спостерігати за працюючим, тримати за мотузку, страхуючи працював в резервуарі.

4.1.27. Ремонтувати паливні баки тільки після повного видалення залишків палива та знешкодження.

4.1.28. Роботу з технічного обслуговування і ремонту холодильних установок на автомобілях-рефрижераторах виконувати відповідно до чинних правил з техніки безпеки при їх ремонті.

4.1.29. Перед проведенням робіт з технічного обслуговування і ремонту автомобілів, що працюють на газовому паливі, попередньо підняти капот для провітрювання підкапотного простору.

4.1.30. Злити (випустити) газ з балонів автомобіля, на якому повинні проводитися роботи, пов'язані з усуненням несправностей газової системи живлення або її зняттям, на спеціально відведеному місці (посаді), а балони продути стисненим повітрям, азотом або іншим інертним газом.

4.1.31. Роботи із зняття, встановлення та ремонту газової апаратури виконувати лише за допомогою спеціальних пристосувань, інструменту та обладнання.

4.1.32. Перевірити герметичність газової системи стисненим повітрям, азотом або іншими інертними газами при закритих витратних і відкритому магістральному вентилях.

4.1.33. Шланги на штуцерах кріпити хомутиками.

4.1.34. Видаляти розлите масло або паливо за допомогою піску або тирси, які після використання потрібно зсипати в металеві ящики з кришками, що встановлюються поза приміщенням.

4.1.35. Під час роботи розташовувати інструмент так, щоб не виникала необхідність його пошуку.

4.1.36. Правильно підбирати розмір гайкового ключа, переважно користуватися накидними і торцевими ключами, а у важкодоступних місцях - ключами з тріскачками або з шарнірною голівкою.

4.1.37. Правильно накладати ключ на гайку, не підтискати гайку ривком.

4.1.38. При роботі зубилом або іншим стинають інструментом користуватися захисними окулярами для оберігання очей від поразки металевими частинками, а також надягати на зубило захисну шайбу для захисту рук.

4.1.39. Випрессовиваются туго сидять пальці і втулки тільки за допомогою спеціальних пристосувань.

4.1.40. Зняті з автомобіля вузли та агрегати складати на спеціальні стійкі підставки, а довгі деталі класти тільки горизонтально.

4.1.41. Перевірити співвісність отворів конусної оправленням.

4.1.42. При роботі на свердлильних верстатах встановлювати дрібні деталі в лещата або спеціальні пристосування.

4.1.43. Видаляти стружку з просвердлених отворів тільки після відведення інструменту і зупинки верстата.

4.1.44. При роботі електроінструментом напругою понад 42 В користуватися захисними засобами (діелектричними гумовими рукавичками, калошами, килимками), що видаються спільно з інструментом.

4.1.45. Підключати електроінструмент до мережі тільки при наявності справного штепсельного роз'єму.

4.1.46. При припиненні подачі електроенергії чи перерву в роботі від'єднати прилад від мережі.

4.1.47. Видаляти пил і стружку з верстата, устаткування або деталі щіткою - кмітливістю або металевим гачком.

4.1.48. Використаний обтиральний матеріал прибирати в спеціально встановлені для цієї мети металеві ящики і закрити кришкою.

4.1.49. Якщо на тіло і засоби індивідуального захисту потрапив бензин або інша легкозаймиста рідина, не підходити до джерела відкритого вогню, не курити, не запалювати сірники.

4.1.50. При роботі з етилованим бензином або деталями двигуна, що працює на етилованому бензині, дотримуватися наступних вимог:

 • знешкодити деталі гасом;

 • негайно видаляти пролитий бензин, а це місце знешкоджувати розчином хлорного вапна;

 • перелити етилований бензин за допомогою спеціального пристосування.

4.1.51. Переміщати вивішені на підйомно-транспортних механізмах агрегати з допомогою крюків і розчалок.

4.2. Слюсарю забороняється:

 • виконувати роботи під автомобілем або агрегатом, вивішених тільки на підйомному механізмі (крім стаціонарних електроредуктори) без підставки козелков або інших страхують пристроїв;

 • піднімати агрегати при косому натягу троса або ланцюга підйомного механізму, а також зачалювати агрегати стропою, дротом і т.п.;

 • працювати під піднятим кузовом автомобіля-самоскида, самосвального причепа без спеціального фіксуючого предмета;

 • використовувати випадкові поставки або підкладки замість спеціального додаткового упора;

 • працювати з пошкодженими або неправильно встановленими упорами, виконувати будь-які роботи на газовій апаратурі або балонах, що знаходяться під тиском;

 • переносити електричний інструмент, тримаючи його за кабель, а також стосуватися обертових частин до їх зупинки;

 • здувати пил і стружку стисненим повітрям, направляти струмінь повітря на що стоять поруч людей або на самого себе;

 • зберігати на робочому місці промаслені обтиральні матеріали і зберігати чисті обтиральні матеріали разом з використаними;

 • мити агрегати, вузли та деталі тощо легкозаймистими рідинами;

 • застосовувати етилований бензин для миття деталей, рук і т.д., засмоктувати бензин ротом через шланг;

 • захаращувати проходи між стелажами і виходи з приміщень матеріалами, обладнанням, тарою, знятими агрегатами і т.п.;

 • зберігати відпрацьоване масло або порожню тару з-під палива і мастильних матеріалів;

 • виносити спеціальний одяг забруднену етилованим бензином, з підприємства, а також входити до неї в їдальню і службові приміщення;

 • застосовувати приставні драбини;

 • випускати стиснений газ в атмосферу або зливати зріджений газ на землю;

 • при відкриванні та закриванні магістрального та витратного вентилів застосовувати додаткові важелі;

 • використовувати для кріплення шлангів дріт чи інші предмети;

 • скручувати, сплющувати і перегинати шланги і трубки, використовувати замаслені шланги;

 • використовувати гайки й болти з зім'ятими гранями;

 • тримати дрібні деталі руками при їх свердління, встановлювати прокладки між зевом ключа і гранями болтів, а також нарощувати ключі трубами або іншими предметами;

 • застосовувати суху хлорне вапно для знешкодження листа, облитого етилованим бензином;

 • вивішені на підйомних механізмах агрегати штовхати або тягнути руками;

 • працювати при отриманні сигналу про переміщення контейнера.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Після закінчення робіт слюсар зобов'язаний:

5.1.1. Відключити від електромережі електрообладнання, вимкнути місцеву вентиляцію.

5.1.2. Привести в порядок робоче місце. Прибрати пристосування, інструмент у відведений для них місце.

5.1.3. Якщо автомобіль залишається на спеціальних підставках (козелка), перевірити надійність його встановлення.

5.1.4. Своєчасно здавати спеціальний одяг та інші засоби індивідуального захисту в хімчистку (прання) і ремонт.

5.1.5. Вимити руки з милом, а після роботи з деталями і вузлами двигуна, що працює на етилованому бензині, необхідно попередньо мити руки гасом.

5.1.6. Про всі недоліки, виявлені під час роботи повідомити безпосереднього керівника.

7. Економічна ефективність застосування пристрою для випрессовкі шкворней поворотних кулаків. Собівартість нормогодини робіт у зоні ТР

7.1 Резюме

У даному диплом проекті розробляється вантажне АТП, призначений для перевезення будівельних вантажів.

На сьогоднішній день у сфері надання транспортних послуг будівельним організаціям існує брак в обсягах обслуговування. Подібна ситуація викликана насамперед відсутністю в місті досить потужної виробничої бази, здатної організувати утримання і обслуговування необхідної кількості рухомого складу. Відсутність достатнього конкурентного рівня, а також наявність приватних транспортних компаній провокує невиправдано високий рівень цін на вантажні перевезення. Таким чином, випливає, що існує необхідність створення в місті великого АТП, що спеціалізується на транспортуванні будівельних і штучних вантажів. Найкращим чином для цих цілей підходять автомобілі ЗІЛ, КамАЗ і ГАЗ.

Основні цілі підприємства:

 1. Підтримка автомобілів в справному технічному стані.

 2. Збільшення росту прибутку за рахунок збільшення вантажообігу.

Основні завдання підприємства:

 1. Охоплення нових секторів на ринку автоперевезень.

 2. Розробка ефективної реклами, зниження ціни за рахунок зменшення виробничих витрат.

 3. Зниження витрат шляхом зменшення накладних витрат АТП. Скорочення експлуатаційних та адміністративних витрат.

 4. Зниження витрат за рахунок зменшення витрат на сировину, матеріали, комплектуючі, паливо, енергію та інші ресурси.

Статистичні дані по регіону міста Тольятті свідчать, що середня відстань перевезень вантажів знаходиться в межах 45 - 50 км. Це також підтверджується розташуванням основних складів і торгових точок. При цьому технічна швидкість перевезень становить 25 -35 км / год, а експлуатаційна швидкість знаходиться в межах допустимого рівня 50 - 60 км / ч.

W q р - річний обсяг перевезень, здійснюваний АТП.

,

де q ном - номінальна вантажопідйомність автомобіля, q ном ГАЗ = 4,0 т, q ном ЗІЛ = 6 т, q ном КАМАЗ = 8 т

g ст - коефіцієнт використання вантажопідйомності, g ст = 0,85

b - коефіцієнт їздки, b = 0,5

V т - технічна швидкість, V т = 30 км / год

l г - середня довжина їздки з вантажем, l р = 25 км

t пр - час на завантаження-розвантаження, t пр = 15 хв

t вбранні - час перебування в наряді, t вбранні = 8 год

D р - число робочих днів у році, приймаємо для вантажного АТП 365 днів.

Асп - списочное число автомобілі АТП, передбачається наявний парк розділити таким чином: 50 одиниць - автомобілі МАЗ, 200 одиниць - автомобілі КамАЗ, 50 одиниць - автомобілі ЗІЛ. Даний розподіл продиктовано необхідністю перевезення вантажів різної партіонності і габаритності.

α - коефіцієнт технічної готовності, α ГАЗ = 0,89, α КАМАЗ = 0,88 α ЗІЛ = 0,88

Підставивши у формулу дані з автомобільного парку, і віднісши з даними з перевезень, отримаємо:

Розрахунок проводимо на підставі даних Дод. 1.

Найменування показників

Формула і розрахунок

ЗначенняЗІЛ

КамАЗ

МАЗ

Річний пробіг автомобіля, км

Z = Дк * L СС

61000,0

61000,0

61000,0

Автомобіле-дні на підприємстві

АДП = АСП * ДКГ

30500,0

15250,0

15250,0

Автомобіле-тонна-дні на АТП:

АМДп = АДП * q м

183000,0

122000,0

61000,0

Автомобіле-дні роботи:

АДЕ = АДП * a

26840,0

13420,0

13572,5

Автомобіле-тонна-дні роботи:

АМДе = АМДп * a

161040,0

107360,0

54290,0

Загальний пробіг автомобілів:

L заг = АДЕ * l сс, км

5368000,0

2684000,0

2714500,0

Продуктивний корисний пробіг автомобілів:

L пр = L заг * b, км

2684000,0

1342000,0

1357250,0

Загальна кількість тонна-кілометрів

Р = L пр * q м * g

13688400,0

9125600,0

4614650,0

Витрати палива на кілометр пробігу

Зт = (Цт * n T * kз) / 100

2,79

1,80

2,25

Витрати на мастильні та обтиральні матеріали на кілометр пробігу:

Зсм = (Цм * n М + ЦТР * n ТР + Цп * n П) / 100

0,44

0,34

0,27

Витрати на технічне обслуговування на кілометр пробігу

Зто = (С ТО2 - З ТЕ1) / Z ТО2 + (З ТЕ1 - З ео) / Z ТЕ1 + С ео / Z ео + Сер * k п / 1000

0,53

0,51

0,55

Витрати на амортизацію на кілометр пробігу

За = Цо * (На пв / (Z * 100) + На кр / 100000)

1,95

3,69

1,59

Витрати на відновлення і ремонт шин на один кілометр пробігу

0,17

0,22

0,17

Витрати на зарплату водіїв на один кілометр пробігу:

ЗЗП = 12 * Зт * kд / Z

1,20

1,20

1,20

Витрати на накладні витрати на один кілометр пробігу

ЗУНР = Нр / Z

1,97

1,97

1,97

Коефіцієнт використання пробігу

b

0,50

0,50

0,50

Коефіцієнт вантажопідйомності

g

0,85

0,85

0,85

Витрати на одиницю транспортної роботи, руб / тонна * км

Зр = З / (q * g * b)

3,55

2,86

4,70

Вартість одного тонна-кілометра, руб

Ц1 = Цо * (1 + Ур + ПДВ)

4,79

3,87

6,35

Формула точки беззбитковості має вигляд:

Ц1 * W = (З пост + Зпер) * W

Визначення змінних витрат на тонна-кілометр пробігу.

Зпер = (Зт + Зсм + Зто + ЗШ + ЗЗП + За) / (q * r * b)

Зпер ЗІЛ = (2,79 + 0,44 + 0,39 + 0,17 + 0,80 + 1,31) / (6 * 0,85 * 0,5) = 2,31 руб

Зпер КАМАЗ = (1,8 + 0,34 + 0,38 + 0,22 + 0,8 + 2,32) / (8 * 0,85 * 0,5) = 1,72 руб

Зпер МАЗ = (1,66 + 0,33 + 0,36 + 0,17 + 0,8 + 1,68) / (8 * 0,85 * 0,5) = 1,47 руб

Визначення постійних витрат на тонна-кілометр пробігу.

З пост = ЗУНР / (q * r * b)

З пост ЗІЛ = 1,32 / (6 * 0,85 * 0,5) = 0,52 руб

З пост КАМАЗ = 1,32 / (8 * 0,85 * 0,5) = 0,39 руб

З пост МАЗ = 1,32 / (8 * 0,85 * 0,5) = 0,39 руб

Тоді критичний обсяг перевезень (для одного автомобіля):

Q кр = З пост * W / (Ц1 - Зпер)

Q кр ЗІЛ = 0,52 * 345753,39 / (3,82 - 2,31) = 119067,39 т * км

Q кр КАМАЗ = 0,39 * 1844018,09 / (2,85 - 1,72) = 636431,02 т * км

Q кр МАЗ = 0,39 * 461004,52 / (2,51 - 1,47) = 172876,69 т * км

Графічно точка беззбитковості для всього автомобільного парку за марками представлена ​​на малюнках:

Рис. 7.1 Точка беззбитковості для ЗІЛ

Рис. 7.2 Точка беззбитковості для КамАЗ

Рис. 7.3 Точка беззбитковості для МАЗ

Добова продуктивність АТП на середньоспискову автомобілетонну:

Рсут = (L СС * b * g д * Lег * q) / (Lег + t пр * b * Vт)

Рсут ЗІЛ = (250 * 0,5 * 0,85 * 25 * 6) / (25 + 0,25 * 0,5 * 30) = 554,35 т * км

Рсут КАМАЗ = (250 * 0,5 * 0,85 * 25 * 8) / (25 + 0,25 * 0,5 * 37,5) = 739,13 т * км

Рсут МАЗ = (250 * 0,5 * 0,85 * 25 * 8) / (25 + 0,25 * 0,5 * 37,5) = 739,13 т * км

Прибуток оподатковуваний визначається як:

Пр = (Ц1 - (З пост + Зпер)) * W

Пр ЗІЛ = (3,82 - (0,52 + 2,31)) * 345753,39 = 342295,86 руб

Пр КАМАЗ = (2,85 - (0,39 + 1,72)) * 1844018,09 = 1364573,39 руб

Пр МАЗ = (2,51 - (0,39 + 1,47)) * 461004,52 = 299652,94 руб

За вирахуванням податків прибуток складе, Кн = 0,24:

Пр чистий = Пр - (Пр * Кн)

Пр чистий = (342295,86 + 1364573,39 + 299652,94) - ((342295,86 + 1364573,39 + 299652,94) * 0,24) = 1524956,86 руб

7.2 Бізнес - план

Зона поточного ремонту призначається для усунення несправностей рухомого складу. У зоні виконуються роботи з розбирання-складання, знімання та встановлення агрегатів і вузлів, слюсарні дефектовочние, зварювальні, фарбувальні, регулювальні, акумуляторні і ін роботи.

Основні цілі зони ТР:

 1. Підвищення якості виконуваних робіт.

 2. Зниження часу перебування автомобіля в ремонті.

 1. Зниження повернень по шлюбу відремонтованих вузлів і агрегатів автомобілів.

Завдання зони ТР:

 1. Освоєння нових технологій, що знижують час ремонтних робіт при одночасному зниженні собівартості проведення робіт.

 2. Зниження собівартості ремонту автомобіля за рахунок зменшення виробничих витрат.

 3. Зниження витрат шляхом зменшення накладних витрат у цілому по зоні. Скорочення експлуатаційних та адміністративних витрат.

Витратні матеріали

Найменування матеріалів

Кількість

Вартість

Сума

Обтиральний матеріал, кг

35

2,5

87,5

Шворінь поворотний, шт

1000

85

85000

Гальмівні накладки

5400

95

513000

Заклепки

54000

1,2

64800

Кулак гальмівний

150

150

22500

Метал листовий, кг

75

14

1050

Електроди в ас., Шт

650

25

16250

Карданний шарнір, шт

100

230

23000

Прокладочний матеріал, кг

15

15

225

Масло трансмісійне, л

450

39,5

17775

Масло моторне, л

650

40,1

26065

Мастило консистентна, кг

400

25

10000

Розчинник, л

20

35

700

Вода технологічна, м3

125

1,6

200

Стиснене повітря, м3

750

0,145

108,75

Скринька для інструментів

1200

7

8400

Мастилороздавальні бак

2200

2

4400

Бак для заправки гальмівною рідиною

1750

1

1750

Стелаж для коліс

3200

1

3200

Перехідний місток

350

4

1400

Слюсарний верстак

3750

7

26250

Стелаж для деталей

2500

7

17500

Бак для збору відпрацьованого масла

1500

3

4500

Підставка під двигун

700

3

2100

Шланг для відводу відпрацьованих газів

150

1

150

Підставка під ноги

450

4

1800

Підшипник маточини, шт

600

80

48000

РАЗОМ900211,25

Розрахунок амортизаційних відрахувань на обладнання ділянки.

Найменування устаткування

Марка

Вартість, руб

Кількість

Норма відрахувань,%

Відрахування, грн

Пристрій для випрессовкі шкворней


35000,00

1

14,3

5005,00

Підвісна кран-балка


150000,00

2

10,0

30000,00

Пересувний кран для зняття агрегатів


42500,00

2

10,0

8500,00

Підйомник 4-х стійковий

КР 442

129500,00

2

10,0

25900,00

Пристосування для зняття і установки кабіни


22500,00

2

10,0

4500,00

Гайковерт для гайок фланців півосей


18500

1

12,5

2312,50

Візок для зняття і установки коліс

1115М

11200

1

10,0

1120,00

Стенд пересувної для перевірки електрообладнання


22100

3

14,3

9480,90

РАЗОМ

86818,40

Амортизація площі ділянки

43200

ВСЬОГО

130018,4

Розрахунок витрат на електроенергію.

,

де Му - сумарна потужність електродвигунів і електроустаткування, див. табл.

Найменування устаткування

Марка

Потужність двигунів, кВт

Кількість

Пристрій для випрессовкі шкворней


0,55

1

Електрогайковерти для фланців півосей


5,5

1

Підвісна кран-балка


3,0

2

Підйомник 4-х стійковий

КР 442

5,5

2

Стенд пересувної для перевірки електрообладнання


1,1

3

РАЗОМ 26,35

Тмаш - машинний час, приймаємо Тмаш = 2030 год

Код - коефіцієнт одночасної роботи електродвигунів,

Код = 0,6

Км - коефіцієнт завантаження двигунів за потужністю, Км = 0,5

Кв - коефіцієнт завантаження двигунів за часом, Кв = 0,5

Кп - коефіцієнт втрат в мережі заводу, Кп = 1,04

Це - ціна за електроенергію, Це = 1,1 руб

ККД = 0,8 - середній ККД двигунів обладнання

Оплата за висвітлення

Разом за електроенергію:

Р = Ре + РСВ = 11473,71 + 17585,57 = 29059,28

Чисельність робітників і відрахування на заробітну плату

Найменування і розряд робітників

Чисельність робітників, чол.

Годинна тарифна ставка, крб

Річна трудомісткість, люд / год

Тарифна з / п, руб

Слюсар з ремонту автомобілів 3-го розряду

14

19,19

1840

494334,4

Слюсар з ремонту автомобілів 4-го розряду

6

21,32

1840

235372,8

Слюсар з ремонту автомобілів 5-го розряду

4

24,23

1840

178332,8

Бригадир

2

24,23

1840

89166,4

Разом, з урахуванням премій

1196647,68

Додаткова зарплата

Зд = Зо * Кд / 100,

де Кд-коеф. відрахувань на додаткову заробітну плату, Кд = 8%

Зд пр = 1196647,68 * 0,08 = 95731,81 руб

Відрахування на соцстрахування

Ос = (Зо + Зд) * Кс, де Кс-норма відрахувань на соцстрах

Ос пр = (1196647,68 + 95731,81) * 0,356 = 460087,10 руб

Загальні витрати на оплату праці

Зтр = Зо + Зд + Ос

Зтр = 1196647,68 + 95731,81 + 460087,10 = 1752466,59

Накладні витрати Нр = 300000 крб

Розрахунок вартості 1 години послуги:

Сг = Сп / Тр, де

Сп - сума витрат, руб

Тр - трудомісткість робіт у зоні ТР, люд / год, Тр = 48341 чол / год

Сп = 900211,25 + 130018,4 + 29059,28 + 1752466,59 + 300000 = 3111755,52

Сг = 3111755,52 / 48341 = 64,37 руб

7.3 Економічний і соціальний огляд. Вибір базового варіанту

Найбільшу трудомісткість при проведенні ремонтних робіт з ремонту підвіски автомобіля представляє випрессовка шкворня поворотною цапфи. На ряді підприємств подібна операція виконується з застосуванням ручної праці, що є небезпечним і нетехнологічним.

Запропоновано ввести на розроблювану зону ТР пристрій для випрессовкі шкворня поворотною цапфи.

У процесі аналізу конструктивних особливостей варіанту конструкції стенду, пропонованого до розробки і при аналізі варіанту, розглянутого як прототип виявлені наступні негативні моменти останнього:

 1. Низька технологічність виконання операції.

 2. Високі трудовитрати персоналу.

 3. Низька продуктивність.

При розрахунку економічної частини розраховується економічна ефективність від впровадження нового виду техніки в сфері експлуатації.

7.4 Аналіз впливу конструкторських особливостей на техніко-економічні показники

Характеристика конструкторських особливостей

Вплив на техніко-економічні показники


У сфері виробництва

У сфері експлуатації

У робочому органі для випрессовкі використовується енергія удару

 1. Збільшення вартості виготовлення за статтею «Сировина й матеріали».

 2. Збільшення трудомісткості складальних робіт.

Зниження витрат за статтею «Заробітна плата персоналу» за рахунок зниження трудомісткості при випрессовке

Силовий циліндр закріплений на консолі з можливістю повороту в трьох площинах

1. Збільшення трудомісткості складальних робіт

1. Зменшення часу на встановлення та базування пристрою відносно балки.

7.5 Вихідні дані для економічного обгрунтування порівнюваних варіантів

Показники

Умовні позначення

Базовий показник

Проект

Річна програма

ПГ

1000

1000

Час оперативне, хв

Топ

75

61

Норма обслуговування робочого місця

а

8

8

Норма штучного часу

b

6

6

Ставка робочого

Сч

21,62

21,62

Коефіцієнт доплат до годинного фонду

Кд

1.08

1.08

Переходи. доплат за профмаст.

КПФ

1.12

1.12

Переходи. доплат за умови праці

Ку

1.12

1.12

Переходи. преміювання

Кпр

1.2

1.2

Переходи. виконання норм

Квн

1

1

Переходи. відрахувань на соцстрах

Кс

0.356

0.356

Ціна одиниці обладнання

ЦобПереходи. витрат на доставку і монтаж

КМОН

1.1

1.1

Річна норма амортизаційних відрахувань

-На площу

-На стендНа
2,5

14,32,5

14,3

Річний фонд роботи

-Обладнання

-Робітників


Фе

Фр


2030

1840


2030

1840

Переходи. витрат на ТР

Кр

0.3

0.3

ККД стенду

h

0.8

0.8

Площа, зайнята устаткуванням

Руд


0,65

Переходи., Що враховує додаткову площу

Кд.пл.

1,2

1,2

Ст-ть 1м 2 площі

Цпл

4000

4000

Річна норма амортизації на площу

На пл.

2,5

2,5

Середні річні витрати з утримання приміщення

Спл

2000

2000

Кількість робітників, що здійснюють техпроцес

Чр

1

1

Спеціалізація обладнання


Спеціальне

Спеціальне

Переходи. транспортно-заготівельних витрат

Ктз

1.03

1.03

Переходи. витрат на утримання та експлуатацію обладнання

Коб

1,04

1,04

Переходи. загальновиробничих витрат

Копра

1.6

1.6

Переходи. загальногосподарських витрат

Кохр

1,5

1,5

Переходи. позавиробничих витрат

Квнепр

0.05

0.05

7.6 Розрахунок собівартості виготовлення проектованої конструкції

Визначення ціни нової техніки

Розрахунок витрат за статтею "Сировина і матеріали" проводиться за формулою:

М = Цм * Qм * (1 + КТЗ / 100)

Найменування матеріалу

Од. ізм.

Норма витрати

СР ціна за одиницю

Сума, руб.

Трубний прокат, d = 32

кг

35

14,5

507,5

Трубний прокат, d = 48х42

кг

15

14,5

217,5

Трубний прокат, d = 140х132

кг

5

14,5

72,5

Трубний прокат, d = 85х55

кг

2,5

14,5

36,25

Коло гарячекатаний, в асортименті

кг

18

14,5

261

Коло гарячекатаний, d = 135

кг

2

11,7

23,4

Коло гарячекатаний, d = 140

кг

0,5

11,7

5,85

Коло, бронза d = 90

кг

0,5

75

37,5

Листовий метал, h = 5

кг

1,5

15,8

23,7

Листовий метал, h = 10

кг

0,3

15,8

4,74

Гума листова

кг

0,7

25,2

17,64

Швелер гнутий

кг

2,5

12,2

30,5

Гума масив

кг

3,6

25,2

90,72

Пруток d = 22

кг

0,9

10,5

9,45

Літол

кг

0,4

32

12,8

Грунтовка

кг

0,8

35

28

Фарба

кг

1,2

27

32,4

Масло ДП-11

кг

5,5

15

82,5

Стль пружинна, d = 16 мм

кг

0,3

17,2

5,16


РАЗОМ
1499,11


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Транспорт | Диплом
861.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Технологічний проект вантажного АТП на 300 автомобілів
Проектування автотранспортного підприємства по технічному обслуговуванню автомобілів
Проектування автотранспортного підприємства по технічному обслуговуванню і ремонту автомобілів типу 2
Проектування автотранспортного підприємства на 240 легкових автомобілів таксомоторний парк
Проектування автотранспортного підприємства по технічному обслуговуванню і ремонту автомобілів типу
Монтаж металевих конструкцій 2-5 поверхів блоку постійного зберігання гаража на 300 автомобілів
ППЗ автотранспортного горіння легкових автомобілів
Проект маркетингових досліджень поведінки споживачів автомобілів
Проект придорожньої станції технічного обслуговування автомобілів
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru