приховати рекламу

Програмні засоби навчального призначення

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Федеральне агентство з освіти

Нижньокамськ МУНІЦИПАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра
інформатики, математики і
природничо-наукових дисциплін
Спеціальність
030100 (050202.65) - Інформатика
Група
541

Курсова робота

з дисципліни
«Теорія і методика навчання інформатики»
Тема: Програмні засоби навчального призначення
Керівник
______________________
М.М. Токалова
Нормоконтролер
______________________
Л.Р. Давлетова
Студент
______________________
Г.А. Ларшина
Нижньокамськ 2008

ЗМІСТ
"1-3"
ВСТУП
3
РОЗДІЛ 1. ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ОСВІТИ
6
1.1 Інформаційні технології в освіті
6
1.2 Мережа Internet. Освітні послуги мережі Internet
12
РОЗДІЛ 2. ЗАСТОСУВАННЯ В ОСВІТІ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА БАЗІ ПАКЕТА MS OFFICE
20
2.1 Порівняльний аналіз підходів у викладанні офісних програм
20
2.2. Розробка програмних засобів для вивчення теми MS Office
25
ВИСНОВОК
33
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
34

ВСТУП.
Актуальність теми. Широке застосування в освіті сучасних програм, які характеризуються різнобічністю і простотою звернення, а також дозволяють використовувати їх можливості для вирішення найширшого кола освітніх завдань.
Друга половина ХХ століття стала періодом переходу до інформаційних товариствам. Розвиток будь-якої країни залежить не тільки від природних і фізичних, але, перш за все від інформаційних ресурсів.
З-за величезної кількості інформації з'явилося безліч проблем, найважливішою з яких є проблема навчання. Особливий інтерес для нас представляють питання, пов'язані із застосуванням інформаційних технологій в освіті, тому що в наш час звичайними методами навчання задовольнити індивідуальні запити учнів стало важче.
Одним з найбільш доступних коштів у даному випадку є використання комп'ютера. Засоби інформаційних та комп'ютерних технологій дозволяють автоматизувати, а тим самим спростити ту складну процедуру, яку використовують і вчителя при створенні методичних посібників. Тим самим, подання різного роду електронних підручників, методичних посібників на комп'ютері має ряд важливих переваг. По-перше, це автоматизація, як самого процесу створення таких, так і зберігання даних у будь-якої необхідної формі. По-друге, це робота з практично необмеженим обсягом даних. По-третє, у створенні таких беруть участь учні школи, набуваючи для себе чимало нових навичок і приносячи цим самим користь не тільки собі, а й школі.
Створення підручників засобами комп'ютерних технологій схоже з виданням навчальних посібників нового покоління, що відповідають потребам особистості учня. Навчальні видання нового покоління покликані забезпечити єдність навчального процесу і сучасних, новаційних наукових досліджень, тобто доцільність використання нових інформаційних технологій у навчальному процесі. Ефект від застосування засобів комп'ютерної техніки в навчанні може бути досягнутий лише тоді, коли фахівець предметної області не обмежується в засобах уявленнях інформації, комунікацій і роботи з базами даних і знань.
При вивченні інформаційних технологій та послуг мережі Internet, в учнів підвищується кругозір знань, також вони отримують практичні навички роботи з персональним комп'ютером і мережею Internet, що обов'язково стане в нагоді їм у подальшому житті.
Сьогоднішні учні шкіл досить активно цікавляться інформаційними і Internet технологіями, мережа Internet в даному випадку виступає відмінним засобом для розвитку їх творчих здібностей, а також сприяє:
- Підвищенню інтересу до навчання;
- Розвитку самостійності;
- Розвитку відповідальності та цілеспрямованості.
Мережа Internet дозволяє учням не тільки отримувати потрібну інформацію, а й самим опубліковувати свої роботи, що є відмінним стимулом у навчанні.
Мета роботи - обгрунтування застосування комп'ютерних програм в освіті як одного з перспективних засобів, розгляд програмних засобів, які використовуються в навчальних закладах, а також розробка практичних завдань у додатках MS Office.
Завдання роботи:
1. Дослідити існуючі підходи у навчанні школярів використання різних комп'ютерних програм;
2. Розробити практичні завдання для вивчення деяких програм середовища MS Office.
Об'єкт роботи. Освітній процес з використанням програмних засобів навчального призначення. Автоматизація роботи в середовищі MS Office.
Предмет роботи. Програмні засоби, широко застосовуються в освітньому процесі.
Структура роботи. Робота включає в себе вступ, два розділи, висновок, список літератури і додаток.
У першому розділі «Інформатизація освіти» розглянуті аспекти історії виникнення та сучасного стану процесу комп'ютеризації навчання.
У другому розділі «Застосування в освіті комп'ютерних технологій на базі пакету MS Office» наведено порівняльний аналіз підходів у викладанні офісних програм та розроблені завдання для поглибленого вивчення деяких програм, що входять в офісний пакет.
У висновку наведено основні висновки з проведеного дослідження.
У додатку 1 до курсової роботи наведена розробка уроку для 10-11 класів з курсу «Бази даних».

РОЗДІЛ 1. ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ОСВІТИ
1.1 Інформаційні технології в освіті
У XXI столітті вже недостатньо мати академічні знання і критичність мислення, для досягнення успіху потрібно ще мати технічні навички. Тому вже в ранньому віці діти прагнуть отримати знання в галузі інформаційних технологій, як найбільш перспективної галузі діяльності людини. Як наслідок, останнім часом стали дуже популярними різні комп'ютерні курси та освітні інформаційні системи. На сьогоднішній день вже багато шкіл мають сучасну комп'ютерну техніку, використання якої можливе в навчанні не тільки інформатики, а й інших дисциплін.
Будь-який учень індивідуальний, і освоює новий навчальний матеріал по-різному. Викладачам доводиться знаходити індивідуальний підхід до кожного учня. З використанням передових інформаційних технологій, мережі Internet, засобів мультимедіа задовольнити індивідуальні запити учнів стало набагато простіше.
Під засобами нових інформаційних технологій (СНИТ) будемо розуміти програмно-апаратні засоби і пристрої, що функціонують на базі мікропроцесорної, обчислювальної техніки, а також сучасних засобів і систем інформаційного обміну, що забезпечують операції зі збирання, продукування, накопичення, зберігання, обробки, передачі інформації.
Прискорення науково-технічного прогресу, засноване на впровадженні у виробництво гнучких автоматизованих систем, мікропроцесорних засобів і пристроїв програмного керування, роботів і обробних центрів, поставило перед сучасною педагогічною наукою важливе завдання - виховати та підготувати підростаюче покоління, здатне активно включитися в якісно новий етап розвитку сучасного суспільства, пов'язані з інформатизацією. Рішення вищеназваної завдання - виконання соціального замовлення суспільства - докорінно залежить як від технічної оснащеності навчальних закладів електронно-обчислювальною технікою з відповідним периферійним обладнанням, навчальним, демонстраційним обладнанням, що функціонує на базі СНИТ, так і від готовності учнів до сприйняття постійно зростаючого потоку інформації, в тому числі і навчальної.
Повсюдне використання інформаційних ресурсів, що є продуктом інтелектуальної діяльності найбільш кваліфікованої частини працездатного населення суспільства, визначає необхідність підготовки в підростаюче покоління творчо активного резерву. З цієї причини стає актуальною розробка певних методичних підходів до використання СНИТ для реалізації ідей розвиваючого навчання, розвитку особистості учня. Зокрема, для розвитку творчого потенціалу індивіда, формування у студента вміння здійснювати прогнозування результатів своєї діяльності, розробляти стратегію пошуку шляхів і методів рішення завдань - як навчальних, так і практичних.
Не менш важлива завдання забезпечення психолого-педагогічними та методичними розробками, спрямованими на виявлення оптимальних умов використання СНИТ з метою інтенсифікації навчального процесу, підвищення його ефективності і якості.
Актуальність вищезгаданого визначається не тільки соціальним замовленням, а й потребами індивіда до самовизначення й самовираження в умовах сучасного суспільства етану інформатизації [1].
Особливої ​​уваги заслуговує опис унікальних можливостей СНИТ, реалізація яких створює передумови для небувалою в історії педагогіки інтенсифікації процесу, а також створення методик, орієнтованих на розвиток особистості учня. Перерахуємо ці можливості:
- Негайна зворотний зв'язок між користувачем і СНИТ;
- Комп'ютерна візуалізація навчальної інформації про об'єкти чи закономірності процесів, явищ, як реально відбуваються, так і «віртуальних»;
- Архівне зберігання досить великих обсягів інформації з можливістю її передачі, а також легкого доступу та звернення користувача до банку даних;
- Автоматизація процесів обчислювальної інформаційно-пошукової діяльності, а також обробки результатів навчального експерименту з можливістю багаторазового повторення фрагмента або самого експерименту;
- Автоматизація процесів інформаційно-методичного забезпечення, організаційного управління навчальною діяльністю та контролю за результатами засвоєння.
Реалізація перелічених вище можливостей СНИТ дозволяє організувати такі види діяльності як.
- Реєстрація, збір, накопичення, зберігання, обробка інформації про досліджуваних об'єктах, явищах, процесах, в тому числі реально протікають, і передача досить великих обсягів інформації, представленої в різних формах;
- Інтерактивний діалог - взаємодія користувача з програмною (програмно-апаратну) системою, що характеризується на відміну від діалогового, який передбачає обмін текстовими командами (запитами) і відповідями (запрошеннями), реалізацією більш розвинених засобів ведення діалогу (наприклад, можливість задавати питання в довільній формі, з використанням "ключового" слова, у формі з обмеженим набором символів).
При цьому забезпечується можливість вибору варіантів змісту навчального матеріалу, режими роботи:
- Управління реальними об'єктами (наприклад, навчальними роботами, що імітують промислові пристрої або механізми);
- Управління відображенням на екрані моделей різних об'єктів, явищ, процесів, в тому числі і реально протікають;
- Автоматизований контроль (самоконтроль) результатів навчальної діяльності, корекція за результатами контролю, тренування, тестування.
Педагогічні цілі використання СНИТ.
Розвиток особистості учня, підготовка індивіда до комфортного життя в умовах інформаційного суспільства:
- Розвиток мислення, (наприклад, наочно-дієвого, наочно-образного, інтуїтивного, творчого, теоретичного видів мислення);
- Естетичне виховання (наприклад, за рахунок використання можливостей комп'ютерної графіки, технології Мультимедіа);
- Розвиток комунікативних здібностей;
- Формування умінь приймати оптимальне рішення або пропонувати варіанти вирішення в складній ситуації (наприклад, за рахунок використання комп'ютерних ігор, орієнтованих на оптимізацію діяльності щодо прийняття рішення);
- Розвиток умінь здійснювати експериментально-дослідницьку діяльність (наприклад, за рахунок реалізації можливостей комп'ютерного моделювання або використання обладнання, сопрягаемого з ЕОМ);
- Формування інформаційної культури, умінь здійснювати обробку інформації (наприклад, за рахунок використання інтегрованих користувальницьких пакетів, різних графічних і музичних редакторів) [2].
Реалізація соціального замовлення, обумовленого інформатизацією сучасного суспільства:
- Підготовка фахівців в галузі інформатики та обчислювальної техніки;
- Підготовка користувача засобами нових інформаційних технологій.
Інтенсифікація всіх рівнів навчально-виховного процесу:
- Підвищення ефективності та якості процесу навчання за рахунок реалізації можливостей СНИТ;
- Забезпечення спонукальних мотивів (стимулів), що обумовлюють активізацію пізнавальної діяльності (наприклад, за допомогою комп'ютерної візуалізації навчальної інформації, вкраплення ігрових ситуацій, можливості управління, вибору режиму навчальної діяльності);
- Поглиблення міжпредметних зв'язків за рахунок використання сучасних засобів обробки інформації, в тому числі і аудіовізуальної, при вирішенні задач різних предметних областей.
СНИТ можуть бути використані в якості:
1. Засоби навчання, удосконалює процес викладання, підвищує його ефективність і якість. При цьому забезпечується:
- Реалізація можливостей програмно-методичного забезпечення сучасних ПЕОМ та ін з метою повідомлення знань, моделювання навчальних ситуацій здійснення тренування, контролю за результатами навчання;
- Використання об'єктно-орієнтованих програмних засобів або систем (наприклад, системи підготовки текстів, електронних таблиць, баз даних) з метою формування культури навчальної діяльності;
- Реалізація можливостей систем штучного інтелекту в процесі застосування навчальних інтелектуальних систем;
2. Інструмента пізнання навколишньої дійсності і самопізнання;
3. Кошти розвитку особистості учня;
4. Об'єкта вивчення (наприклад, в рамках освоєння курсу інформатики);
5. Засоби інформаційно-методичного забезпечення та управління навчально-виховним процесом, навчальними закладами, системою навчальних закладів;
6. Засоби комунікацій (наприклад, на базі асинхронної телекомунікаційного зв'язку) з метою поширення передових педагогічних технологій;
7. Засоби автоматизації процесів контролю, корекції результатів навчальної діяльності, комп'ютерного педагогічного тестування і психодіагностики;
8. Засоби автоматизації процесів обробки результатів експерименту (лабораторного, демонстраційного) а управління навчальним обладнанням;
9. Кошти організації інтелектуального дозвілля, розвиваючих ігор.
Інформаційні технології вже давно застосовуються не тільки в інформатиці, а й у вивчення інших предметів. Використання навчальних програм на уроках інформатики підвищує якість освітнього процесу. За інформацією компанії Microsoft, за п'ять місяців учні школи Hacienda La Puente Unified School District у південній Каліфорнії, використовуючи комп'ютерну програму навчання читання, по всіх восьми показниками в середньому на 15% перевершили інших учнів, які навчалися читати традиційним чином. При цьому учні, які мають обмежені пізнання в англійській мові, отримали вдвічі вищі оцінки, ніж їх англомовні однокласники.
Використовуючи інформаційні технології, школи заохочують викладачів на проведення експериментів, впроваджуючи групове викладання, збільшуючи тривалість занять, реалізуючи емпіричне навчання та інші педагогічні моделі. Подібні організаційні зміни допомагають розкрити творчий потенціал учнів.
Використання інформаційних технологій у школі передбачає застосування інформаційних технологій в усіх сторонах діяльності школи. А саме:
- Навчання;
- Управління;
- Методична робота викладачів;
- Позакласна робота.
Це означає, що комп'ютер повинен використовуватися не тільки як засіб навчання, але також для вирішення навчальних та виробничих завдань, як учнями, так і викладачами та адміністрацією школи [3].
1.2 Мережа I nternet. Освітні послуги мережі Internet.
Мережа Internet - це глобальна мережа, що поєднує в собі тисячі різних мереж і мільйони комп'ютерів, розташованих в різних країнах і на різних континентах.
Завдяки інтенсивному розвитку мережі Internet, інформація стала доступніша і набагато ширший. Internet - це неосяжне кількість інформації, можливість спілкування з людьми з різних країн, завдяки Internet можна практично миттєво отримати відповіді на ваші питання. Безсумнівно, Internet несе в собі величезний потенціал освітніх послуг.
Однією з різновидів освітніх послуг мережі Internet є електронні газети і журнали. За допомогою електронних газет і журналів, можна дізнатися різні новини, інтерв'ю, події, анонси та іншу корисну інформацію про події у світі.
Електронні бібліотеки - це складні інформаційні системи. Найчастіше надають доступ до каталогів електронних бібліотек. Так само існують електронні бібліотеки, в яких, можна знайти цікаву для вас літературу в електронному вигляді, електронні підручники, енциклопедії, журнали та ін
Електронні конференції та електронна пошта - є одним з важливих способів стимулювання навчання, оскільки відбуваються у формі діалогу. За допомогою електронної пошти у мережі Internet можна підписатися на цікаву для вас електронну конференцію. Після чого ви можете приймати участь в дискусіях, в яких беруть участь люди з різних країн. Тобто, таким чином, ви можете обмінюватися досвідом, думками, знаннями, вміннями і т.д.
Розсилка чи інформаційне обслуговування - ще один різновид отримання потрібної вам інформації за допомогою електронної пошти. За допомогою даної послуги ви можете отримувати цікаву для вас інформацію, від вас вимагається тільки вибрати відповідну вам тему у організації, що надає дану послугу, та інформація, що відноситься до неї, буде щодня приходити в ваш електронну поштову скриньку. Теми розсилок у кожної організації можуть відрізнятися один від одного, це можуть бути і просто розсилки оглядів, зведень, новин, а можуть бути і матеріали довідкового характеру.
IRC (Internet Relay Chat) - це засіб спілкування людей у ​​реальному часі. Також як і електронні конференції, спілкування в IRC відбувається в режимі діалогу, але більш оперативно, тобто в режимі реального часу. Це є важливим дидактичним властивістю мережі Internet. Аналогом IRC в мережі Internet є веб-чати, принцип їх дії аналогічний IRC, але їх використовують в основному для простого спілкування.
Центри он-лайн тестування та сертифікації - одна з наймолодших освітніх послуг у мережі Internet (принаймні, у російськомовній частині мережі Internet). За допомогою даної послуги можна проходити он-лайн тестування та сертифікацію, за результатами тестування вам буде присуджений той чи інший статус. Також такі центри за певну плату можуть вислати вам паперовий варіант вашого сертифіката, за умови успішної здачі тесту. Також центри он-лайн тестування за певну плату пропонують своїм користувачам освітні послуги, побудовані на принципі дистанційної освіти.
Використання мережі Internet дає можливість дізнатися більше про політику, географії та мистецтві інших країн, брати участь у відеоконференціях та дискусіях. Мережа Internet дозволяє учням легко і швидко обмінюватися інформацією. Метод проектів є дуже зручним засобом навчання інформаційним технологіям. Очікування того, що проект учня можуть побачити і оцінити його однолітки, батьки та викладачі, змусить його з великим інтересом та ентузіазмом займатися ним. Вже зараз в мережі Internet існує велика кількість ресурсів, створених і підтримуваних учнями різних шкіл. Такі проекти розвивають самостійність, колективізм (так як підтримуються дані проекти зазвичай групою учнів), цілеспрямованість.
Дистанційна освіта з використанням інформаційних засобів.
В останні роки в Росії більшої популярності набувають ідеї дистанційної освіти з використанням передових засобів інформаційних технологій. Дистанційна освіта допомагає вирішувати завдання навчання і підвищення кваліфікації людей, які з тих чи інших причин не можуть бути присутніми на заняттях у навчальному закладі. У зв'язку з бурхливим розвитком інформаційних технологій, технічних засобів і стрімким зростанням обсягу необхідної для успішної діяльності інформації, дистанційна освіта стає дуже актуальним у наш час.
Мережеві технології (глобальні комп'ютерні мережі) - це технічна основа дистанційної освіти. Електронна пошта в даному контексті є лише частина всього того, що можуть запропонувати глобальні мережі для вирішення задач дистанційного навчання. За допомогою глобальних мереж, таких як Internet, учні можуть брати участь у конференціях, використовувати всілякі довідкові ресурси, електронні каталоги, отримувати всіляку графічну, аудіо та відео інформацію. Мережа Internet є дуже зручним засобом дистанційного навчання, яка може забезпечити практично всіма засобами навчання та тестування, а також спілкуванням між викладачем і учнями.
Все-таки було б не зовсім правильно вважати, що комп'ютер може замінити справжнього викладача. Комп'ютер у даному випадку виступає як засіб освітнього процесу. Керувати ж як і раніше повинен викладач. З іншого боку при дистанційному навчанні на основі Internet технологій, виникає можливість здійснювати диференційовних підхід до навчання, враховувати рівень знань вивчається, і ступінь досягнення проміжних цілей навчання. Так само учень може засвоювати навчальний матеріал у режимі, який найбільш відповідає рівню його індивідуальної підготовки.
Використання передових засобів мультимедіа роблять дистанційну освіту більш наочним і зрозумілим. Технологія мультимедіа дозволяє використовувати текст, зображення, графіки, аудіо та відео, а також анімацію в інтерактивному режимі.
Головна проблема дистанційної освіти є її молодість, це порівняно молода форма освіти знаходиться в стадії становлення, тим не менш, вона має величезні перспективи. Величезною проблемою в дистанційній освіті є не передача потрібно учням інформації через мережу Internet, а розробка високопрофесійних електронних методичних посібників, які б дозволили слухачам самостійно навчатися і вдосконалюватися.
При розробці електронних посібників для дистанційної освіти необхідно акцентувати увагу, як на їх утримання, так і на інтерактивні методи, що дозволяють учням творчо навчатися самостійно.
Електронні підручники в освіті.
Засоби інформаційних технологій дозволяють більш наочно представляти дидактичний матеріал, для більш ефективного застосування на уроці. Комп'ютер надає додаткові кошти (використання гіпертексту, якісної графіки і анімації) використання яких у майбутньому може вивести процес навчання на абсолютно новий рівень. Електронні підручники є одним з таких засобів. Все частіше в мережі Internet можна зустріти електронні варіанти підручників і статей.
При створенні електронного підручника потрібно дотримуватися основних принципів:
- Свобода переміщення по тексту;
- Використання перехресних посилань;
- Можливість пошуку інформації;
- Структурованість інформації.
Також електронний підручник має містити в собі:
- Інформацію для введення в курс досліджуваної програми;
- Вправи, для закріплення знань;
- Тести, для об'єктивної перевірки знань.
Безсумнівно, звичайний підручник ще довго залишиться основним засобом навчання. Так як в порівнянні з електронним підручником, паперовий варіант зручніше читати і вивчати. Електронний підручник повинен відрізнятися від друкованого видання, перш за все інтерактивністю і наочністю, а також мати функцію, яка допоможе учням навчатися в режимі самоосвіти. Він повинен бути складений таким чином, щоб учні могли самостійно вчитися по ньому і в домашніх умовах. Єдиним істотним мінусом електронних видань є гігієнічні вимоги, тому що навчання відбувається у постійному контакті з екраном монітора комп'ютера, що негативно позначається на стані очей учнів.
Хороший електронний підручник повинен бути потужним мультимедійним засобом навчання, текст повинен підкріплюватися наочними прикладами, ілюстраціями, а також відео та аудіо супроводом. Кінець кожного певного етапу навчання повинен підкріплюватися практичними завданнями і тестовими вправами.
Також електронний підручник повинен бути забезпечений різними користувацькими налаштуваннями, такими як, настройка типу і розміру тексту, кольору або текстури фону, а також мати можливість збільшувати ілюстрації, інакше кажучи, мати можливість використання екранної лупи.
Електронний підручник також повинен мати можливість працювати і в режимі методичного і в режимі довідкового посібника. Вищевказані можливості повинні забезпечити електронному підручника простоту та зручність у роботі, знизити стомлюваність, підвищити ефективність процесу.
Розробка електронних підручників.
Сучасному суспільству потрібна не тільки інформаційно грамотна людина, а й творчо самостійна особистість. Тому необхідно розвивати самостійність і творчі здібності учнів. Дану задачу можна реалізувати засобами інформаційних технологій, залучаючи учнів у створення електронних підручників для навчального закладу.
Розробка електронного підручника для школи учнями передбачає тісне спілкування з викладачами тієї дисципліни, для якої власне і створюється підручник. Тобто учні спільно з викладачем якого-небудь предмету повинні для початку підготувати матеріал для майбутнього електронного підручника, розбити матеріал на теми, створити структуру підручника, підготувати ілюстрації та ін Така спільна робота викладача та учнів, дозволяє їм, подивляться на процес навчання з іншого сторони, тобто в даному випадку викладач є співучасником даного проекту, і спілкування між ними відбувається у формі співпраці. Це означає, що між учнями і викладачем встановлюються більш довірчі відносини.
У свою чергу від викладача інформатики потрібно допомагати учням у створенні самого підручника, тобто дати певні знання з області інформаційних технологій. У їх число входить:
- Дати технічні знання про середовище розробки проекту;
- Допомогти спроектувати майбутній проект;
- Допомагати консультаціями і порадами.
Така робота з учнями виконує кілька дидактичних функцій:
- Розвиток творчих здібностей учнів;
- Підвищення інтересу до навчання;
- Розвиток самостійності;
- Розвиток відповідальності та цілеспрямованості;
- Розширення дидактичної середовища;
- Підвищення інформаційної культури та грамотності учнів.
Робота над створенням електронного підручника дещо нагадує методику проектного навчання. Недарма метод проектів частіше використовується саме у викладанні інформатики, так як у викладанні даного предмета потрібні нові методи, що забезпечують підготовленість учнів до швидкої зміни технологій. Тобто група учнів вибирає тему свого проекту (предмет для якого вони створюють електронний підручник), та спільно з викладачем збирають теоретичний матеріал з предмета, після чого організують його засобами інформаційних технологій. Результатом роботи учнів стає - електронний підручник. Який з одного боку підвищує рівень знань самих розробників, тобто учнів, а з іншого боку стає засобом навчання інших учнів, а також викладачів, які будуть ним користуватися. Електронний підручник повинен бути презентований, і отримати увагу дорослих і однолітків. Усвідомлення цього факту учнями, дозволить їм з великим ентузіазмом і завзяттям займатися їх проектом.
Універсальним засобом створення електронних підручників є мова гіпертекстової розмітки HTML. Його головні переваги, це:
- Не залежить від платформи;
- Не вимагає спеціального програмного забезпечення (крім браузера);
- Є універсальним засобом представлення інформації в мережі Internet.
Мова HTML.
До теперішнього моменту за основу подання інформації в мережі Internet узятий мову гіпертекстової розмітки HTML. Мова гіпертекстової розмітки HTML дає можливість створювати свої власні оригінальні по дизайну та утримання web-документи. А також публікувати їх в мережі Internet.
Вивчення мови HTML у середніх та вищих навчальних закладах дозволяє вивчити архітектуру інтернет-сайтів, розширити кругозір учнів, залучити їх до творчої діяльності [4].

ГЛАВ 2. ЗАСТОСУВАННЯ В ОСВІТІ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА БАЗІ ПАКЕТА MS OFFICE
2.1 Порівняльний аналіз підходів у викладанні офісних програм
При знайомстві з комп'ютером одним з перших розглядається поняття операційної системи, її основні функції. У більшості випадків це Windows, так як саме ця операційна система сьогодні використовується частіше інших. Для користувача Windows найбільший інтерес представляють "потужні" програми, які останнім часом стали надзвичайно популярні. До їх числа відносяться, перш за все, текстовий процесор MS Word, табличний процесор MS Excel, СУБД MS Access, MS Power Point. Популярність цих програм особливо зросла з почався в 1994 р. розповсюдженням русифікованої версії пакету MS Office.
Середа MS Office не просто формально об'єднує загальною назвою ці програми, а робить їх єдиною взаємозалежної системою. У цій системі кордону між, здавалося б, зовсім різними додатками виявляються розмитими. Наприклад, створюючи текст за допомогою Word, можна вставити в нього електронну таблицю, причому не статичну картинку, а справжню, «живу», яка вважає таблицю.
Використання подібних інтегрованих гнучких програмних систем - характерна риса сучасних інформаційних технологій. У всіх додатках Windows користувач має справу з однаковим інтерфейсом. Використовуються стандартні прийоми роботи, як із системними засобами, так і з прикладними програмами [4].
Середа MS Office є зручним засобом навчання учнів. Розглянемо переваги офісного пакету Microsoft Windows у навчанні.
Важливим достоїнством Windows-додатків, в тому числі і офісного пакету, є наочність.
По-перше, всі інструменти середовища, наявні в розпорядженні користувача, можуть бути представлені графічно у вигляді командних кнопок, розташованих на спеціальній панелі. Під інструментами розуміються команди основного меню, що дозволяють користувачеві проводити дії над об'єктами прикладної системи. На командних кнопках поміщається графічне зображення інструменту. В даний час зображення на кнопках стандартизовані, так що можна говорити про спеціальний мовою комп'ютерних позначень. Кожна середовище має набір стандартних інструментів, таких як:
Відкрити, Зберегти, Видалити, Скасувати, Копіювати, Вставити.
Кнопки з цими інструментами розміщуються на панелі, що називається Стандартна панель.
По-друге, документи, створювані в додатках, відображаються на екрані точно в такому вигляді, в якому будуть роздруковані на папері. Це особливо важливо, коли заздалегідь відомо, якого формату має бути кінцевий документ [5].
Ще однією відмінною особливістю Windows-додатків є робота в багатозадачному режимі. На робочому столі можуть бути одночасно відкриті відразу кілька документів, створених різними додатками. Можна одночасно редагувати малюнок, писати лист, робити розрахунки.
Слід, однак, уточнити поняття одночасності. Всі перераховані вище завдання можуть бути запущені на виконання. Користувач не може одночасно задіяти один і той же орган сприйняття інформації для двох різних завдань. Відповідно в таких випадках людина працює послідовно, наприклад, спочатку малює, потім пише.
Однак, якщо в кожній із завдань задіяні різні органи сприйняття інформації, то ці завдання можуть дійсно виконуватись одночасно, наприклад, можна слухати музику, запустивши програму лазерного програвача, і набирати текст, запустивши текстовий процесор.
Іншою важливою особливістю прикладних середовищ Windows є можливість обміну даними між додатками. Системна середовище надає два різні способи для обміну даними між додатками: через буфер обміну і за технологією OLE.
Обмін через буфер дозволяє або перемістити об'єкт документа на нове місце, або помістити на нове місце або в новий документ копію об'єкта, не зберігаючи зв'язки з додатком, в якому цей об'єкт створювався.
Технологія OLE, яку надає програмне середовище Windows, підтримує постійний контакт між прикладної середовищем, куди об'єкт впроваджується, та прикладної середовищем, де цей об'єкт був створений. Застосування технології OLE ефективно в тих випадках, коли один і той самий об'єкт використовується в різних документах.
Організація обміну даними між прикладними середовищами забезпечує їх інтеграцію. Під інтеграцією прикладних середовищ розуміється таке їх об'єднання, коли стає можливим спільне використання об'єктів кожної з цих середовищ.
Наприклад, користувач повинен зробити довідку по групі співробітників відділу продажів і привести в довідці їх фотографії. Очевидно, що основою звіту стане текстовий документ. Крім цього в розпорядженні користувача є база даних по співробітниках, де проводиться пошук даних про працівників відділу продажів. Результат пошуку (вибірка) міститься в текстовий документ, в якому крім власних об'єктів присутні вибірка з бази даних та фотографії.
Програми, що працюють у середовищі Windows, мають дуже схожий графічний інтерфейс. Навчившись користуватися однією програмою даного класу, можна швидко освоїти і інші, що дуже зручно при навчанні. Розібравшись в її особливості і трохи попрактикував, можна відчути себе цілком упевнено. Як би не відрізнялися зовнішні інтерфейси прикладних середовищ, всі вони складаються з однотипних за своїм призначенням елементів.
В інтерфейсі кожної з них можна виділити чотири зони:
- Рядок заголовка прикладної середовища, де розміщуються інструменти управління віконним інтерфейсом програми, і відображається ім'я середовища;
- Зона управління, де розміщуються засоби управління додатком і документами;
- Робоче поле, де розміщуються редаговані документи;
- Довідкова зона, де розміщується інформація про режими роботи програми та підказки користувачеві [5].
Зручний і схожий у всіх компонентів MS Office інтерфейс, швидке освоєння учнями можливостей і функцій, дозволяє вчителю будь-якого предмета використовувати офісні програми на своїх уроках як в якості об'єкта вивчення (СУБД, створення таблиць, набір і редагування тексту, обчислення за формулами в MS Excel) , так і в якості допоміжного засобу - тести в MS Word, презентації в MS Power Point, як супровід лекційного матеріалу.
Вчитель у процесі своєї роботи повинен не тільки передавати учням певний обсяг інформації, але і прагнути сформувати у своїх підопічних потребу самостійно здобувати знання, застосовуючи різні засоби, в тому числі комп'ютерні. Чим краще організована самостійна пізнавальна активність учнів, тим ефективніше і якісніше проходить навчання. Комп'ютер дозволяє підвищити самостійність роботи учнів, яка необхідна для перекладу знань ззовні у внутрішнє надбання школяра, вчитель може варіювати форми контролю над засвоєнням навчального матеріалу. Це можна проілюструвати використанням комп'ютера при вивченні теми «Застосування визначеного інтеграла до обчислення площ» на уроках математики. Підходящим програмним засобом в якості комп'ютерної підтримки теми може використовуватися електронні таблиці EXCEL. Розробка в ній завдання інтеграції дозволяє, по-перше, освоїти багато операцій, вивчаються в програмному засобі по предмету інформаційних технологій, і, по-друге, закріпити матеріал з інтегрування в додатку до обчислення площ. Тим самим значно скорочуються витрати навчального часу із загальних предметів. Програмна розробка в EXCEL складається з набору досліджуваних функцій; статечних, показових, тригонометричних, для яких пропонується ввести відповідні числові коефіцієнти і межі інтегрування. У сусідній стовпець для кожної функції виведені формули для обчислення первісних з зазначеними коефіцієнтами та межами інтегрування. Після вибору функцій значення інтегралів і відповідних їм площ розглядаються автоматично. На графіки виводяться підінтегральна функція і первообразная. Таким чином, є можливість графічно і чисельно проаналізувати характер функцій та вплив на значення площі, тобто виконати комп'ютерне моделювання. Оскільки Первісні знаходяться учнями «ручним» способом і в електронну таблицю вводяться попередньо виведені формули, то робота з комп'ютером не зводиться до механічних операцій і передбачає поглиблене знайомство з властивостями функцій і придбання навичок їх інтегрування. При цьому представляється можливим диференціювати темпи роботи, забезпечити її варіативність. Освоєння програмного середовища стає більш зацікавленим і ефективним [5].
Даний приклад показує, що офісний пакет може використовуватися на уроках математики, фізики, хімії: складання різних таблиць в MS Excel, можливість швидкого розрахунку з використання формул, проведення складних обчислень; на уроках російської, англійської мови: складанні текстів в MS Word, при перевірці граматики, синтаксису учнів; на уроках інформатики: вивчення СУБД в MS Access; на будь-яких уроках - проведення різних тестувань, виклад нового матеріалу за допомогою презентацій.
Однак середу MS Office надає значно більше можливостей по обробці різних видів інформації, якщо для цих цілей використовувати макроси на мові Visual Basic. Макрос - це набір команд і інструкцій, виконуваних як одна команда. Вони дозволяють прискорити часто виконувані операції редагування або форматування, спростити доступ до параметрів у діалогових вікнах, автоматизувати обробку складних послідовних дій в задачах. Створення макросу не складе великої складності для учня знайомого з основами мов програмування вивчаються в загальноосвітній школі. У наступному розділі будуть представлені розроблені приклади створення макросів, які можна використовувати при вивченні середовища MS Office у курсі інформатики та інформаційних технологій.
2.2 Розробка програмних засобів для вивчення теми MS Office.
Розробка завдань для MS Word.
У цьому розділі наведені приклади практичних завдань, які можна використовувати при вивченні додаткових можливостей текстового процесора Word. Завдання розроблені як додаток до існуючих методик навчання і покликані поповнити базу даних для вчителів інформатики. Основну увагу приділено розширенню функціональних можливостей програми за допомогою макросів.
Макроси являють собою маленькі програми, які виконують певну послідовність дій. За допомогою макросів можна швидко виконувати часто використовувані операції, зменшивши тим самим кількість рутинної роботи. Хоча макроси пишуться на мові програмування Microsoft Visual Basic for Applications (VBA), не обов'язково його знати, щоб створити макрос. В Word є вбудоване засіб запису макросів, що записує виконувані вами кроки і транслює їх на VBA [6].
Завдання розроблені з метою знайомства з поняттям «макрос», ілюстрація і закріплення знань способів управління виконавцем, формування в учнів умінь і навичок створення простих макросів у Word.
Вимоги до знань і вмінь: учні знайомі з поняттями «алгоритм», «виконавець»; учні знайомі з двома способами управління виконавцями (командним і програмним); учні знайомі з правилами введення і форматування тексту.
Завдання. Створити макрос для зміни форматування тексту.
1. У меню Сервіс виберіть команду «Макрос», а потім клацніть на пункті «Почати запис». З'явиться діалогове вікно «Запис макросу»;
2. У полі «Ім'я макросу» введіть «ФормТекст». Ім'я вводиться без пробілів;
3. В області «Призначити макрос» клацніть на кнопці «Клавіша». З'явиться діалогове вікно «Налаштування клавіатури». Виберіть шляхом натискання клавіші (наприклад Alt + F12) натисканням яких даний макрос буде виконуватися;
4. Клацніть на кнопці «Призначити» далі на кнопці «Закрити». Покажчик миші матиме форму касети, а на екрані з'явиться панель інструментів «Зупинити запис». Запис макросу запущена.
Тепер потрібно виконати послідовність дій, яка буде виконуватися при виконанні макросу. Виділіть фрагмент тексту, до якого буде застосовано форматування. На панелі інструментів «Форматування» виберіть назву шрифту і передбачуваний розмір, при необхідності виберіть інші стилі форматування.
На панелі інструментів клацніть на кнопці «Зупинити запис». Запис макросу завершена. При запуску макросу, до виділеної частини тексту застосовуються стилі форматування, збережені в його інструкціях.
Необхідно відзначити, що виконання макросу можна активізувати не тільки поєднанням клавіш, але й призначити для цієї мети кнопку. В області «Призначити макрос» діалогового вікна «Запис макросу» клацніть на панелі. З'явиться діалогове вікно «Налаштування». Клацніть на вкладці «Команди». У списку «Команди» виділіть значення «ФормТекст» - ім'я макросу, який ви збираєтеся записувати, а потім перетягніть його на панель інструментів «Форматування». На панелі інструментів з'явиться довга кнопка, відповідна макросу «ФормТекст».
Клацніть на кнопці "Запис", розпочнеться запис макросу. На екрані з'явиться панель інструментів «Зупинити запис».
Якщо ви не передбачили кнопку або комбінацію клавіш для запуску макросу, можна виконати макрос, скориставшись діалоговим вікном «Макрос». Для цього в меню «Сервіс» виберіть команду «Макрос», а потім клацніть на пункті «Макроси». У списку «Ім'я макросу» виділіть потрібний макрос і клацніть по кнопці "Виконати".
При роботі в Word часто виникає необхідність заповнювати стандартні багатосторінкові документи, які мають велику кількість полів вводу (контракти найму на роботу, договори надання послуг тощо). Для їх заповнення необхідно переглянути всі сторінки і ввести необхідні дані. Наступне завдання продемонструє можливість автоматизації роботи із заповнення подібних документів.
Рекомендація: перед записом макросу можна провести тренування, тобто виконати всі дії, не включаючи режим зйомки.
Розробка завдань для MS Excel.
MS Excel - могутня програма для зберігання та автоматизації розрахунку даних, представлених в табличній формі, володіє всіма необхідними можливостями для обробки електронних таблиць: від простих арифметичних дій з декількома елементами таблиці до статистичної обробки величезних масивів даних. Якщо, працюючи в Excel, зустрічаються повторювані завдання, то необхідно створити макрос. Макрос являє собою послідовність команд, збережених у вигляді модуля Microsoft Visual Basic. При запуску макросу всі ці команди автоматично виконуються, що забезпечує швидке виконання завдань [7]. Створення макросів у MS Excel виробляється аналогічно створення макросів MS Word.
Завдання розроблені з метою закріплення навичок заповнення електронної таблиці даними і формулами, формування умінь і навичок створення простих макросів в додатку Excel.
Вимоги до знань і вмінь: учні знайомі з відносними та фіксованими посиланнями в Excel; учні вміють вводити дані різних типів і формули в комірки електронної таблиці; здійснювати операції з робочими листами.
Завдання. Записати макрос, що приховує вибрані аркуші робочої книги і макрос дозволяє відобразити приховані аркуші.
Створіть у новій робочій книзі шість аркушів. Змініть імена робочих аркушів на назви місяців Січень, Лютий і т.д. Запустіть запис макросу, назвавши його «СкритьЛісти», і виконайте наступну послідовність дій:
1. Клацніть по ярлику листа лютого;
2. Виконати Формат -> Лист -> Сховати;
3. Клацніть по ярлику листа квітня;
4. Виконати Формат -> Лист -> Сховати;
5. Клацніть по ярлику листа червня;
6. Виконати Формат -> Лист -> сховати.
Зупиніть запис макросу. Запустіть макрос «СкритьЛісти».
Запустіть запис макросу для відображення прихованих аркушів, назвавши його «ОтобразітьЛісти», і виконайте наступну послідовність дій:
1. Виконати Формат -> Лист -> Показати;
2. Зі списку прихованих аркушів вибрати Лютий і клацнути по кнопці ОК;
3. Виконати Формат -> Лист -> Показати;
4. Зі списку прихованих аркушів вибрати Квітень і клацнути по кнопці ОК;
5. Виконати Формат -> Лист -> Показати;
6. Зі списку прихованих аркушів вибрати Червень і клацнути по кнопці ОК.
Зупиніть запис макросу. Запустіть макрос «ОтобразітьЛісти».
Розробка завдань для MS Access.
Макрос в Access являє собою структуру, що складається з однієї або декількох макрокоманд виконують певні операції, такі як відкриття форм або друк звітів. Макроси можуть бути корисні для автоматизації часто виконуваних завдань. Наприклад, при натисканні користувачем кнопки можна запустити макрос, який роздрукує звіт або вивантажить вміст таблиці бази даних у таблицю MS Excel [8].
У Microsoft Access існує спеціальний засіб для створення макросів - «Конструктор макросів». Розглянемо процес створення макросу на прикладі виклику з Access додатків Microsoft Office (наприклад, щоб зробити невеликі замітки за допомогою редактора Word). Виклик виконується однаково у всіх випадках і полягає головним чином у вказівці імені запускається програми. Завдання виконуються у навчальній базі даних.
Завдання розроблені з метою закріплення знань з: проектування баз даних; використання форм та звітів; створення зв'язків з іншими додатками середовища MS Office; створення простих макросів в додатку MS Access.
Вимоги до знань і вмінь: учні знайомі з створення запитів-вибірок; учні вміють створювати форми і звіти.
Завдання. Створити макрос, викликає додаток MS Word і відкриває файл «Заметкі.doc» з папки «Мої документи».
Створіть у папці «Мої документи» документ Microsoft Word з назвою «Нотатки».
Запустіть програму Microsoft Access. Розкрийте список макросів у вікні «База даних», клацнувши лівою кнопкою миші по ярлику «Макроси», і натисніть кнопку «Створити» у верхній частині вікна.
На екрані з'явиться вікно «Конструктора макросів».
У верхній частині вікна за замовчуванням виводиться два стовпці: «Макрокоманда» і «Примітка». Рядок у стовпці «Макрокоманда» представляє собою поле зі списком, у якому можна вибрати потрібну макрокоманду. Рядок у стовпці «Примітка» - це звичайне текстове поле, в яке можна ввести коментар, що описує дія. Коли поле «Макрокоманда» заповнено, у нижній частині вікна «Конструктора макросу» з'являється панель «Аргументи дії», яка служить для введення значень аргументів відповідної макрокоманди. Список полів на цій панелі залежить від обраної дії і може бути відсутнім, якщо макрокоманда не має аргументів. Таким чином, при створенні макросів не потрібно запам'ятовувати список аргументів для кожної дії.
У першому рядку стовпця «Макрокоманда» виберіть зі списку, команду «Запуск програми». Заповніть з'явилися полі командного рядка іменами викликається програми WinWord і файлу, що відкривається «Заметкі.doc».
Збережіть створений макрос. Для цього можна вибрати в меню «Файл» команду «Зберегти» або натиснути клавішу <F12>. З'явиться вікно збереження макросу. Введіть у поле введення ім'я макросу Нотатки і клацніть по кнопці ОК. Запустити створений макрос можна у вікні «База даних».
Розробка завдань для MS PowerPoint.
Важко уявити в наш час захист дисертації, наукова доповідь або навіть захист студентської курсової роботи, які не супроводжувалися б мультимедійною презентацією. Різноманіття можливостей для створення презентацій надає Windows-додаток PowerPoint, що входить в комплект інтегрованого пакету Microsoft Office. Ця програма дозволяє користувачеві самостійно за власним сценарієм підготувати інтерактивну мультимедійну презентацію з мінімальними тимчасовими витратами. PowerPoint відрізняється від інших інтерактивних засобів для аналогічних цілей простотою, так як побудовано за ідеологією «програмування без програмування», і його основні можливості можуть бути освоєні користувачем всього за кілька годин самостійної роботи за комп'ютером [9].
Недоліки інтерактивного інтерфейсу цілком можуть бути компенсовані використанням макросів. Розробка невеликих програм на VBA дозволяє перетворювати презентації з наочних посібників у діалогові системи навчання та перевірки знань. Розглянемо процес створення одного з елементів таких систем на прикладі перевірки знання учнями теореми Піфагора.
Завдання. Створити на слайді інтерфейс для проведення обчислень.
Створіть слайд аналогічно малюнка 1.

Рис. 1. Теорема Піфагора.
У ньому поряд зі звичайними об'єктами PowerPoint знаходяться два елементи управління VBA - «Поле» і «Кнопка», які додаються за допомогою панелі «Елементи управління». Натисніть зображення елементу на панелі і намалюйте його точно так само, як і за допомогою будь-якого графічного редактора, в тому місці слайда, де задумали розташувати. Натиснувши на кнопку змініть властивість Caption (напис) елемента керування «Кнопка» змінимо на «Перевірка». При натисканні на кнопку буде проведена перевірка правильності значення введеного в поле.
Тепер можна перейти до створення програми активізується при натисканні на кнопку. Для цього двічі клацніть на створеній кнопці. У результаті відкриється редактор VBA з активізованим модулем робочого аркуша. Крім того, подвійне клацання на кнопці створить в модулі першу і останню інструкції процедури обробки події - натискання кнопки:
Private Sub CommandButton1_Click ()
End Sub
Наберіть наступний код програми:
Private Sub CommandButton1_Click ()
If TextBox1.Text = " 4 " Then MsgBox "Вірно" Else MsgBox "Відповідь невірний"
TextBox1.Text = ""
End Sub
Програма готова, протестуйте її роботу. Запропонуйте учням навести приклади інших теорем, для яких можна використовувати даний приклад.

ВИСНОВОК
У цій роботі розглядалася проблема навчання учнів автоматизації роботи в програмах середовища MS Office.
У процесі дослідження була проведена наступна робота:
- Проаналізовано педагогічна література, а так само періодичні видання та підручники з інформатики;
- Досліджено існуючі форми навчання школярів використання додатків середовища MS Office.
Проведене дослідження показало, що масова комп'ютеризація навчання створює необхідність великої цілеспрямованої праці в даній сфері: потрібні глибокі і різнобічні дослідження процесу навчання з точки зору доцільності та ефективності впровадження засобів нових інформаційних технологій, детальна розробка конкретних методик. Виявлено, що у розглянутих програмах профільного курсу інформатики з предмету «Інформатика та інформаційні технології» для 10-11 класів освітніх установ не включена тема автоматизації роботи додатків середовища MS Office за допомогою макросів. Тим не менше, використання макросів чи вбудованої мови програмування Visual Basic for Applications дозволяє значно розширити функціональні можливості програм, розвинути в школярів творче мислення, а також більш тісно пов'язати предмет «Інформатика та інформаційні технології» з іншими навчальними дисциплінами.
Практичним результатом даної роботи стали розроблені завдання для більш глибокого вивчення можливостей програм MS Word, MS Excel, MS Access і MS PowerPoint. Також у додатку 1 до курсової роботи наведена розробка уроку для 10-11 класів з курсу «Бази даних». Завдання можуть бути застосовані викладачами інформатики при навчанні школярів даній темі.

Додаток
У цьому додатку до курсової роботи наведена розробка уроку для 10-11 класів з курсу «Бази даних», на тему «Створення бази даних. Введення і форматування даних ». Урок був проведений у ході педагогічної практики в школі № 10 міста Нижньокамськ. В електронній версії програми є відео матеріали, докладно ілюструють хід виконання завдань.
Розробка уроку.
План уроку на тему: «Створення бази даних. Введення і форматування даних ».
Урок 3 / 6 розділу «Бази даних».
Клас:
Дата проведення:
Мета уроку: закріпити отримані знання, вміння, навички; навчити учнів за комп'ютером в середовищі MS Access самостійно створювати бази даних, проводити введення і форматування даних.
Основні поняття та визначення:
База даних - організована сукупність даних, призначена для тривалого зберігання у зовнішній пам'яті комп'ютера і постійного застосування.
Якщо різні частини однієї бази даних зберігаються на безлічі комп'ютерів, об'єднаних між собою мережею, то така База Даних називається розподіленою Базою Даних.
Бази даних з табличною формою організації називають реляційними.
Інформаційна система - це сукупність Баз Даних і всього комплексу апаратно-програмних засобів для її зберігання, зміни і пошуку інформації, для взаємодії з користувачем.
Головний ключ в базах даних називають поле (або сукупність полів), значення яких не повторюється у різних записів.
Рядок таблиці називається записом, а стовпець полем. Різні поля відрізняються іменами, записи відрізняються значеннями ключів.
Тип поля - це важлива властивість Бази Даних. Тип визначає безліч значень, які може приймати дане поле в різних записах.
Програмно-дидактичне забезпечення: персональний комп'ютер, MS Access, картки із завданням.
Хід уроку
Час
Дії вчителя
Дії учнів
5-7 хвилин
Привітання. Перевірка домашнього завдання - викладач задає теоретичні питання з пройденого матеріалу:
· Що таке база даних?
· Що таке розподілена База Даних?
· Що таке реляційна База Даних?
· Що таке інформаційна система?
· Що таке головний ключ?
· Що таке запис, поле?
· Чим відрізняються один від одного поля, записи?
· Що таке тип поля?
Відповідають на запитання вчителя
30 хвилин
Роздати картки із завданням у вигляді 3-ох варіантів для самостійного виконання за комп'ютером в середовищі MS Access:
Варіант № 1.
Завдання.
1. Створити в середовищі MS Access базу даних «Спортсмени». Головний ключ встановлюємо на полі «Прізвище, ім'я», поле лічильник не потрібно (видаляємо його). При створенні таблиці зверніть увагу на типи полів. Відео 1.
Прізвище, ім'я
Країна
Вид спорту
Місце
Сергій Прохоров
Росія
легка атлетика
3
Андреас Гопе
ФРН
спортивна гімнастика
4
Френк Дуглас
США
бокс
1
Григорій Семченко
України
легка атлетика
2
Джеймс Курт
США
спортивна гімнастика
5
Ольга Розова
Росія
спортивна гімнастика
1
Ганна Смирнова
Росія
плавання
4
Іван Радек
Чехія
легка атлетика
1
Арнольд Гейнц
ФРН
плавання
1
Оксана Підгірна
України
спортивна гімнастика
2
2. Змініть колір заливки та шрифту таблиці на будь-який інший. Відео 2.
3. Проведіть сортування поля «Прізвище, ім'я» за спаданням. Відео 3.
4. Додайте в таблицю поле (стовпець) «Медалі». Тип поля - «Логічний». Заповнення поля проводимо так: 1, 2, 3-її місце ТАК, більше 3-го - НІ. Відео 4.
5. Змініть шрифт таблиці на Arial, розмір шрифту 12, вид шрифту - курсив. Відео 5.
6. Змініть ширину кожного стовпця «по ширині даних». Відео 6.
7. Змініть висоту рядка і зробіть її рівною 20. Відео 7.
8. Створіть «Запит» і відсортуйте спортсменів, які посіли 1, 2, 3-її місце. Відео 8.
Варіант № 2.
Завдання.
1. Створити в середовищі MS Access базу даних «Абітурієнт». Головний ключ встановлюємо на полі «Прізвище, ім'я», поле лічильник не потрібно (видаляємо його). При створенні таблиці зверніть увагу на типи полів.
Прізвище, ім'я
Дата
Факультет
Школа
Ликова Ольга
11.09.81
фізичний
122
Семенов Олег
17.05.82
хімічний
44
Городилово Олена
23.04.80
хімічний
2
Захарова Ірина
10.01.81
біологічний
44
Радченко Андрій
15.06.82
математичний
6
Горохів Олег
11.01.82
фізичний
9
Семенова Тетяна
30.03.82
математичний
122
Григорович Сергій
29.05.81
хімічний
11
Орлова Надія
18.04.81
фізичний
2
Морозов Іван
02.04.80
біологічний
6
2. Змініть колір заливки та шрифту таблиці на будь-який інший.
3. Проведіть сортування поля «Прізвище, ім'я» за зростанням.
4. Додайте в таблицю поле (стовпець) «Курси». Тип поля - «Логічний». Заповнення поля проводимо так: хімічний і математичний факультети - ТАК, решта - НІ.
5. Змініть шрифт таблиці на Arial, розмір шрифту 12, вид шрифту - курсив.
6. Змініть ширину кожного стовпця «по ширині даних».
7. Змініть висоту рядка і зробіть її рівною 20.
Варіант № 3.
Завдання.
1. Створити в середовищі MS Access базу даних «Відеотека». Головний ключ встановлюємо на полі «Фільм», поле лічильник не потрібно (видаляємо його). При створенні таблиці зверніть увагу на типи полів.
Фільм
Країна
Час
Жанр
П'ятий елемент
США
125
фантастика
Титанік
США
185
мелодрама
Кавказька полонянка
Росія
100
комедія
Драйв
США
115
бойовик
На прізвисько Звір ...
Росія
85
бойовик
Професіонал
Франція
125
бойовик
Іграшка
Франція
85
комедія
Патруль часу
США
102
фантастика
Міцний горішок
США
120
бойовик
Американ бій
Росія
110
бойовик
2. Змініть колір заливки та шрифту таблиці на будь-який інший.
3. Проведіть сортування поля «Фільм» за зростанням.
4. Додайте в таблицю поле (стовпець) «Сімейне кіно». Тип поля - «Логічний». Заповнення поля проводимо так: мелодрама і комедія - ТАК, решта - НІ.
5. Змініть шрифт таблиці на Arial, розмір шрифту 12, вид шрифту - курсив.
6. Змініть ширину кожного стовпця «по ширині даних».
7. Змініть висоту рядка і зробіть її рівною 20.
Самостійно виконують за комп'ютером в середовищі MS Access
Задають питання
5-7 хвилин
Перевірити виконане завдання. Проставити оцінки учням, правильно виконала завдання.
Здають виконаний-ні завдання
3-5 хвилин
Дати домашнє завдання: повторити параграф «Бази даних» і прочитати параграф «Створення запитів».
Переписують завдання в тет-Радь.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Новосьолова Є.М. Створення web-сторінок за допомогою HTML / О.М. Новосьолова, І. Р. Кадиров / / Інформатика та освіта. - 2004. - № 11. - С.47-56.
2. Новосьолова Є.М. Створення web-сторінок за допомогою HTML / О.М. Новосьолова, І.Р. Кадиров / / Інформатика та освіта. - 2004. - № 12. - С.89-97.
3. Гейн А.Г. Інформатика: книга для вчителя: методичні рекомендації до підручника 10-11 клас / О.Г. Гейн Н.А. Юнерман - М.: Просвещение, 2001. - 207 с.
4. Шелонкіна О.К. Завдання з конструювання таблиць в HTML / О.К. Шелонкіна / / Інформатика та освіта. - 2003. - № 10. - С. 47-53.
5. Роберт И. Сучасні інформаційні технології в освіті / І. Роберт / / Школа-Пресс. - 2004. - С. 85-98.
6. Microsoft Word 2000. - М.: Еком, 2002. - 464 с.
7. Гарнаєв А.Ю. Microsoft Excel 2000 / О.Ю. Гарнаєв. - СПб. : БХВ-Петербург, 2004. - 576 с.
8. Карпов Б. Microsoft Access 2000: довідник / Б. Карпов. - СПб. : Питер, 2001. - 416 с.
9. Білліг В.А. VBA і Office 97 Офісне програмування / В.О. Білліг, М.І. Дехтяр. - М.: Російська редакція, 1998. - 420 c.
10. Юнов С.В. Навчальні інформаційні моделі для MS Excel / С.В. Юнов, М.М. Юнова / / Інформатика та освіта. - 2003. - № 2. - С. 61-65.
11. Програми для загальноосвітніх установ: інформатика. 2-11 класи / І.Г. Семакін, Н.Д. Угринович та ін - М.: БІНОМ. Лабораторія знань, 2003. - 205 с.
12. Лапчик М.П. Методика викладання інформатики: навч. посібник для студ. пед. ВНЗ / М.П. Лапчик, І.Г. Семакін, Є.К. Хеннер / / за загальною редакцією М.П. Лапчик. - М.: Академія, 2001. - 624 с.
13. Берлінер Є.М. Microsoft Windows XP / О.М. Берлінер, І.Б. Глазиріна, Б.Е. Глазирін. - М.: Біном, 2004. - 509 с.
14. Нові педагогічні та інформаційні технології в системі освіти / за ред. Є.С. Полат. - М: Академія, 2000. - 273 с.
15. Вивчення основ інформатики та обчислювальної техніки / А.П. Єршов, А.С. Первін и др. - М.: Просвещение, 1986. - 267 с.
16. Мануйлов В.Г. Мультимедійні компоненти презентацій PowerPoint / В.Г. Мануйлов / / Інформатика та освіта. - 2005. - № 4. - С. 67-74.
17. Тимофєєва Н.М. VBA в додатку Excel, Word / Н.М. Тимофєєва / / Інформатика та освіта. - 2005. - № 4. - С. 67-74.
18. Лискова В.Ю. Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках інформатики в умовах навчально-інформаційного середовища / В.Ю. Лискова. - Тамбов: Стиль. - 1997. - 380 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Курсова
168.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Програмні засоби Інтернет
Антивірусні програмні засоби
Програмні засоби ущільнення носіїв
Програмні засоби підтримки життєвого циклу ПЗ
Програмні засоби Системи безпеки інформації
Програмні засоби інформаційних систем управління організацією
Програмні засоби та прийоми роботи на комп`ютері
Загальні основи апаратні та програмні засоби побудови компютерних мереж
Загальні основи апаратні та програмні засоби побудови комп ютерних мереж

Нажми чтобы узнать.
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru