приховати рекламу

Програма СЕПІН - універсальна технологія розвитку муніципального управління

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Московський Гуманітарний Університет

Коледж

Програма соціально-економічної підтримки інтересів населення (СЕПІН)-універсальна технологія розвитку муніципального управління

Курсова робота

з дисципліни:

Cоциальное управління

Виконала:

студентка групи ДМУ-301

Воронова М.В.

Науковий керівник:

Калугіна Н.П.

Москва

2006

Введення

Всім добре відомо, що кризовий стан нашої економіки і в цілому суспільства має безліч причин. Зупинюся лише на тих, які пов'язані із взаємодією управлінських структур. Недостатньо чіткі економічні відносини суб'єктів Федерації з центром, а суб'єктів Федерації - з управлінням на рівні муніципальних утворень створюють перешкоди у вирішенні багатьох проблем. Від цього залежить і можливість прояву громадянської ініціативи, реалізації соціальних та економічних прав кожної людини.
Належить створити максимально сприятливі умови для свободи економічної самодіяльності та самоврядування на місцях. Адже саме тут вирішуються повсякденні соціальні та економічні питання, з якими стикаються мешканці міст, селищ, сіл.
Актуальність даної теми перш за все полягає в тому, що, сьогодні значна частина населення опинилася у досить важкому стані в результаті інфляції, зниження активності виробничої діяльності, безробіття. Зусилля ж органів виконавчої влади на місцях нерідко в основному спрямовані на виплату громадянам грошових допомог, надання різних пільг, допомога у працевлаштуванні. Питанням розробки та впровадження місцевих комплексних соціально-економічних програм, які забезпечують зайнятість, зростання доходів жителів, зміцнення їх здоров'я, підвищення якості та розширення складу послуг, не завжди приділяється достатня увага продовжується перерозподіл ресурсів та відповідальності за стан соціально-економічного розвитку муніципальних утворень і якість рівня життя населення від федерального і регіонального рівнів влади до органів місцевого самоврядування. У зв'язку з цим перед керівниками муніципальних утворень сьогодні стоїть головне завдання - істотно поліпшити матеріальний і соціальний стан населення, мобілізуючи для цього додаткові ресурси і використовуючи прогресивні фінансові технології, сучасні організаційні форми роботи, а для цього необхідний насамперед такий тип управління муніципальними утвореннями, який сприяв би зростанню їх економічного потенціалу. До прийняття життєво важливих рішень повинні залучатися самі місцеві жителі для цього комісією з федеральної, міжрегіональної і регіональної соціально-економічної політики за участю Науково-експертної ради при Голові Ради Федерації, вченими і фахівцями різних галузей знань була розроблена швидко адаптується на рівні муніципальних утворень програма соціальної та економічної підтримки інтересів населення - Програма "СЕПІН", яка дозволить істотно збільшити зростання доходів малозабезпечених верств населення, акумулювати та мобілізувати достатній обсяг середовищі і мешканців для інвестування їх у розвиток місцевого виробництва, сімейного та малого підприємництва та відкрити нові робочі місця, розширити спектр соціальних послуг.

Об'єктами дослідження даної роботи є програма Соціально-економічної підтримки інтересів населення (СЕПІН), а також окремі підпрограми - «СЕПІН-ЖИТЛО» і «СЕПІН-ЗДОРОВ'Я».

Мета дослідження даної теми полягає в аналізі зібраної інформації і наступних за цим висновках. Збір та аналіз літератури, нормативно-правової бази склали методи дослідження даної роботи.

Курсова робота складається з вступу, двох розділів і висновку.

Під введення розкривається актуальність обраної теми, вказуються об'єкти і мети дослідження.

У першому розділі розкриваються основні поняття стратегічного планування та корпоратизму, як одних з найважливіших складових сучасних муніципальних управлінських технологій.

У другому розділі наводиться детальна характеристика програм соціально-економічного розвитку. Економічний і соціальний ефект від реалізації даних програм.

Наприкінці даються загальні висновки по даній курсовій роботі.

При підготовці цієї курсової роботи використовувалася література наступних авторів: Гапоненко А.Л. «Стратегічне управління», Асанов В.Л. «Муніципальний менеджмент», Сильвестер С.М. «Соціальне партнерство», а також Федеральний закон «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування (в ред.от 17.03.97 р)Глава 1 Характеристика соціально-економічного розвитку муніципального освіти (на прикладі програми соціально - економічної підтримки інтересів населення - «Cепін»)

  1. Стратегія соціально-економічного розвитку муніципального освіти

Ринкова економіка змінила функції муніципальних утворень в системі народного господарства країни і свого регіону. Влада кожного населеного пункту, крім вирішення поточних завдань, повинні мати уявлення і про те, що ж повинна представляти їх територія в новій соціально-економічної ситуації, які нові функції, в чому полягає перевага, яке допоможе створити стійку фінансову і економічну базу.

Завдання полягає в тому щоб місцева соціокультурне середовище не тільки формувалася належним чином, а й надавала всі більш сильний вплив на прийняття рішень на владному рівні, а також при функціонуванні бізнес-структур.

Необхідна вироблення стратегії по мобілізації власних економічних можливостей, поліпшення підприємницького та створення сприятливого інвестиційного клімату. Така стратегія може бути створена тільки при залученні до цього процесу всіх верств місцевого співтовариства і встановлення партнерських відносин між владою, спільнотою та бізнесом.

Місцеві спільноти є ідеальним об'єктом для надання системного впливу на місцеве самоврядування в Росії, яке є основою громадянського суспільства. Саме на цьому рівні влада максимально наближена до виборця, підзвітна йому й орієнтована на його інтереси. На рівні місцевого самоврядування кожен громадянин може безпосередньо брати участь в управлінні, відстоювати свої інтереси і впливати на формування стратегії розвитку свого муніципального освіти у відповідності зі своїми інтересами.

Однією з основних причин нестійкості місцевого самоврядування в росит є слабкість його економічної бази. І хоча не можна заперечувати необхідність врегулювання межбюдтних відносин істинним вирішенням цієї проблеми є тільки зміцнення власної економічної бази муніципального освіти розвиток місцевого бізнесу та залучення зовнішніх інвестицій.

Активна і послідовна політика соціально-економічесокго та культурного розвитку муніципальних утворень, сприяє формуванню їх як стійких саморозвиваються.

Кінцевим результатами повинні стати:

 • Перетворення муніципальних утворень в локальні соціокультурні осередки відкритого громадянського суспільства;

 • Консолідація місцевих співтовариств на основі прийняття загальної системи інтересів і цілей різними групами населення.

 • Активізація бізнес структур, вихід місцевого бізнесу з ізоляції і забуття на міжрегіональний і міжнародний ринок.

Очікувані ефекти:

 • Соціальний: формування системи соціального партнерства між співтовариством, владою та бізнесом на основі консолідації місцевих громад малих міст

 • Економічний: залучення в економіку зовнішніх і внутрішніх інвестицій.

 • Політичний: зміцнення інституту місцевого самоврядування як основи відкритого громадянського суспільства.

 • Організаційно-управлінський: формування нового образу місцевої влади та ефективного способу її взаємодії з спільнотою.

Вироблення стратегії муніципального розвитку, заснованої на інтересах місцевої громади, буде сприяти:

 • Активізації потенціалу, закладеного в місцевому співтоваристві, для вирішення його нагальних проблем.

 • Віднайденню місця території в системі поділу праці, перебування його «ринкової ніші»

 • Формування довгострокової, прозорою для громадського контролю програми дій місцевої влади.

 • Визначенню пріоритетів економічного розвитку та гарантій підтримки інвестицій (зовнішніх і внутрішніх) в місцеві підприємства, що працюють в цих областях.

Як висновок за результатами формування стратегії регіональної економічної політики можна підтримати думку ряду російських економістів, що полягає в тому, що «суверенітет регіонів, що розглядається з позиції ефективності виробництва якості життя, полягає в тому, щоб регіональна асоціація вільних людей могла спрямувати свій потенціал на реалізацію економічної , соціальної, культурної програм розвитку »1

  1. Стратегічне планування-центральна ланка стратегічного управління

Термін «планування» в управлінському контексті означає створення розробку задуму деякої діяльності, роботи на певний період із зазначенням цілей, змісту, обсягу, послідовності і строків, а часто і методів виконання.

Планування як функція управління полягає у виборі найкращої альтернативи поточного або перспективного розвитку об'єкта управління, його можливостей (ресурсів) і бути розрахована на певний період часу, а також визначати основних осіб, відповідальних за виконання плану.

Ефективна діяльність будь-якого господарюючого суб'єкта, комерційної та некомерційної організації, держави і всіх його структур неможлива без розробки прогнозів і базуються на них бізнес-планів і програм, а на рівні держави, його суб'єктів та виконавчих органів без концепції соціально-економічного розвитку, без довгострокових і короткострокових планів і програм

Стратегічне планування-ключова, визначальна функція управління, яка полягає у приречення майбутнього, побудові активного способу, моделі бажаного і планованого майбутнього стану економіки при одночасному встановленні шляхів, способів, засобів і термінів досягнення цього стану, кінцевих рубежів планованих дій за допомогою розробки стратегічних рішень (у формі прогнозів, проектів програм планів) у довгостроковій перспективі. 1

Змістом стратегічного планування є його процедури 2: прогнозування програмування, проектування розвитку національної економіки 3

Роль стратегічного планування в житті суспільства визначається положенням, яке воно займає в системі управління. Це є елемент функції управління-планування, що займає одне з центральних місць у прийнятті управлінських рішень, що представляє збій приречення майбутнього, побудови моделі майбутнього стану економіки при одночасному встановленні шляхів, способів, засобів і термінів досягнення цього стану, кінцевих рубежів планованих дій за допомогою розробки стратегічних рішень у формі прогнозів, проектів програм і планів у довгостроковій перспективі.

Планування завжди орієнтується на дані минулого, але прагне визначити і контролювати розвиток підприємства в перспективі. Тому надійність планування залежить від точності і правильності бухгалтерських розрахунків минулого.

Стратегічне планування являє собою набір дій і рішень, зроблених керівництвом, які ведуть до розробки специфічних стратегій. Ці стратегії призначені допомогти організаціям досягти своїх цілей. Процес стратегічного планування є інструментом, що допомагає забезпечувати основу для управління підприємством. Його завдання полягає в тому, щоб в достатній мірі забезпечити нововведення і зміни в організації підприємства. Так, виділяють чотири основних види управлінської діяльності в рамках процесу стратегічного планування:

 • розподіл ресурсів, в основному обмежених, таких як фонди, управлінські таланти, технологічний досвід;

 • адаптація до зовнішнього середовища (всі дії стратегічного характеру, які покращують відносини компанії з її оточенням. Тут необхідно виявити можливі варіанти і забезпечити ефективне пристосування стратегії до навколишніх умов. Така діяльність може проходити по лінії вдосконалення виробничих систем, взаємодії з урядом і суспільством в цілому і т.д.);

 • внутрішня координація (координація стратегічної діяльності для відображення сильних і слабких сторін фірми з метою досягнення ефективної інтеграції внутрішніх операцій);

 • усвідомлення організаційних стратегій (здійснення систематичного розвитку мислення менеджерів шляхом формування організації, яка може вчитися на попередніх стратегічних помилках, тобто здатність вчитися на досвіді).

Сам процес планування проходить чотири етапи:

 • розробка загальних цілей;

 • визначення конкретних, деталізованих цілей на заданий, порівняно короткий період часу (2,5,10 років);

 • визначення шляхів і засобів їх досягнення;

 • контроль за досягненням поставлених цілей шляхом зіставлення планових показників з фактичними.

Форми стратегічного планування різноманітні. Їх різноманіття обумовлено многоуровнего і багатоаспектністю проблем, які вирішуються в процесі управління економічного розвитку суспільства. У зв'язку з наростанням динамізму економічних і соціальних процесів, що відбуваються в суспільстві, швидких змін кон'юнктури на ринках, необхідністю забезпечення стабільного розвитку в довгостроковій перспективі все більше зростає роль стратегічного планування на макро рівні соціально-еко системи. Розробляються в країні на всіх рівнях національної економіки прогнози, програми, проекти, плани є найважливішими інструментами реалізації політики відповідних суб'єктів управління. Саме вони дозволяють організувати чітку, продуману, всебічно обгрунтовану політику.

Стратегія організації-це комплекс принципів діяльності організації та її відносин із зовнішнім і внутрішнім середовищем, перспективних цілей організації, а також відповідних рішень щодо вибору інструментів досягнення цих цілей (з певним запасними варіантами) та орієнтації ділової активності організації. це одночасно перспектива розвитку і зразок, модель реагування на зміни зовнішнього середовища, в якому діє ця організація. Стратегія виявляється у конкурентній позиції, структурі організації, її системі цінностей, в особливостях мотивації і контролю персоналу.

Термін «стратегічне управління« і стратегічне планування »широко увійшли в практику західного менеджменту в 60-і роки 20 століття. При цьому період захоплення методами стратегічного планування в 60-і і 70-і роки змінився деяким охолодженням, за яким послідувало відродження методів і підходів стратегічного управління і планування в 90-ті роки минулого сторіччя. Остання тенденція продовжується і в наші дні.

Для вітчизняної практики методи стратегічного управління настільки нові, наскільки і хороші знайомі, - все залежить від підходу. З одного боку, п'ятирічні плани, довгострокове планування в економіці міцно увійшли в актив господарській практиці минулого. У той же час сучасні методи стратегічного планування, адекватні ринкові умов і застосовуються у у зовнішньому середовищі, у меншій мірі були відомі господарським керівникам радянських предпріятій.В 90-і роки 20 століття і в перші роки 21 століття у вітчизняній практиці спостерігається бурхливе розповсюдження методів і технологій стратегічного управління в цілому та стратегічного планування зокрема.

  1. Загальна характеристика стратегічного планування розвитку міста та регіонуСучасною теорією і практикою вироблено ряд загальних положень розробки стратегії місцевого економічного розвитку, дотримання яких об'єктивно збільшує можливості успіху. Серед них-методи і процедури стратегічного планування. Стратегічне планування соціально-економічного розвитку міста та регіону-це систематичний процес, за допомогою якого місцеві спільноти формують картину свого майбутнього і визначають етапи його досягнення, виходячи з місцевих ресурсів. Воно включає в себе:

 • узгодження групових інтересів всередині спільноти;

 • інвентаризацію реальних ресурсів, обмежень і сприятливих чинників;

 • визначення реально здійсненних завдань і цілей;

 • формування програм і планів дій.

У містах та регіонах стратегія процесу економічного розвитку розробляється, планується і реалізується спільними зусиллями органів місцевої влади, представників приватного бізнесу та державних підприємств, громадських організацій та органів територіального громадського самоврядування.

Стратегічний план-документ, який грає важливу роль в розвитку міста або регіону. Він концентрується на перспективах регіону (міста) і в кожній сфері повинен виявляти головні, ключові фактори. Він не скасовує і не замінює інші види планів. Він не є комплексним планом і визначає розвиток лише в найбільш важливих, пріоритетних для регіону (міста) областях.

Стратегічний план не є чисто адміністративним документом. Це скоріше договір суспільної злагоди, відповідно до яких влада, підприємства та громадської організації беруть на себе певні зобов'язання. Він розробляється і реалізується усіма учасниками, що впливають на розвиток регіону (міста), з урахуванням інтересів та за участю населення. План адресований всьому місцевій громаді, задає орієнтири для всіх, показує перспективу і бізнесу, і владі, і жителям, і потенційним зовнішнім інвесторам.

Відсутність суспільно схваленої і прийнятої владою стратегії розвитку регіону (міста) знижує якість управління, завдає шкоду зовнішньому і внутрішньому іміджу регіону (міста) і його адміністрації.

Кожне місто і регіон, стикаючись зі своїми власними проблемами, вирішує їх по-своєму. Однак, загальні підходи та шляхи вирішення виявляються схожими між собою.

Головне питання, на який відповідає стратегічний план регіонального розвитку сьогодні: як підвищить рівень добробуту жителів і закласти міцні основи для його подальшого підвищення в майбутньому.

Центральним моментом всіх перетворень в регіоні або місті має бути створення умов, що забезпечують гідне життя людини, високий рівень і якість життя. У зв'язку з цим вихідним пунктом будь-якого стратегічного плану повинна бути оцінка реального стану людини в усіх аспектах його діяльності, ступінь його відповідності сучасним тенденціям розвитку в світі і співвіднесення з поставленими цілями. Але рівень життя населення регіону чи міста в кінцевому рахунку визначається рівнем і ефективністю виробництва в регіоні. Тому, в першу, планується саме економічний розвиток. Ключовими питаннями економічного розвитку регіону та міста є:

 • залучення в регіон нових виробництв;

 • оновлення структури виробництва;

 • розвиток наявних виробництв і, перш за все розвиток інфраструктури життєзабезпечення і життєдіяльності населення;

 • створення нових високооплачуваних робочих місць.Плани стратегічного розвитку регіону (міста) можу приймати форму програм соціально-економічного розвитку. Такі програми складаються за основним сферам діяльності людини з урахуванням розумних співвідношень державного регулювання та ринкових відносин.

При складанні програм розвитку регіонів необхідно орієнтуватися на такі принципи:

 • Переорієнтація діяльності всіх структур на розвиток людини та створення умов гідного життя, підвищення рівня і якості життя, зміна її на краще. Вибір критеріїв та показників розвитку людини, створення умов гідного життя, підвищення її рівня і якості

 • Постановка цілей і завдань, які необхідно вирішити, щоб забезпечити досягнення мети. Вибір основних напрямків і орієнтирів руху в процесі досягнення мети.

 • Виявлення ресурсів для вирішення поставлених завдань та досягнення мети.

 • Проведення багатоваріантних розрахунків і виборів пріоритетів в залежності від масштабів витрат, що досягаються, часу на досягнення мети, можливостей використання факторів підвищення ефективності.

 • Укладання договорів та контрактів на найближчу і більш віддалену перспективу з усіма передбачуваними учасниками їх реалізації.

 • Застосування ефективних методів управління (маркетинг, стратегічне планування, програмно-цільовий, мережевий графік, синхронізація, моніторинг, управління за результатами.)

  Новий підхід до економічного розвитку регіону полягає в тому, що воно стає турботою не лише фахівців та експертів, а й політиків, управлінців, бізнесменів, всього населення. Планування економічного розвитку регіону-це безперервний процес, що задає рамки для будь-яких, у тому числі тактичних, поточних рішень. Наявність довгострокового плану економічного розвитку дозволяє здійснювати поточні рішення на обгрунтованій та опрацьованої базі. Сам процес стратегічного планування в якості результату має аж ніяк не план, а саме економічний розвиток регіону, яке, у свою чергу, є результатом конкретних управлінських дій, вжитих у рамках стратегічного плану.

  В якості прикладів планів можна навести плани, розроблені в 1999 році адміністраціями міст Нижній Новгород, Саратов і Ярославль. Ці плани були розроблені за участю Фонду «Інститут економіки міста» 1. Кожен з цих планів індивідуальний. Їх об'єднує те, що для їх реалізації практично не буде потрібно додаткових бюджетних ресурсів. Навпаки-вони спрямовані на створення умов для залучення додаткових ресурсів економічного розвитку і більш ефективного використання наявних ресурсів.

  Освоєння стратегічного планування як однієї з найважливіших складових сучасних муніципальних управлінських технологій неможливе без серйозної зміни принципів і пріоритетів в організації діяльності органів місцевого самоврядування, безумовно, стратегічне планування не може з'явиться як різновид управлінської роботи тільки за рахунок створення спеціалізованого підрозділу у складі місцевої адміністрації. Ця діяльність вимагає розподілу функцій стратегічного планування між представницьким та виконавчими органами, а також залучення до неї різних професійних співтовариств   1. Корпоратизм  Слово "корпорація" латинського походження (corporatio - об'єднання, співтовариство). У літературі термін "корпорація" до цих пір вживається переважно у значенні "економічна форма організації виробництва", тобто такий вид взаємодії між людьми, який має акціонерні початку і при якому капітал утворюється шляхом продажу акцій. Корпоратизм заснований на принципах співволодіння корпоративною власністю, справжнього самоврядування, на договірних відносинах між різними рівнями влади, на відродженні духовності та культури в кожному місцевому співтоваристві.

  Корпоратизм сьогодні розуміється нами як спосіб організації суспільного життя, при якому "піраміда суспільного життя" 1 приймає нарешті стійке положення: не тільки центр
  ініціює розвиток, але самі місцеві спільноти, соціальні організації, господарюючі суб'єкти, люди, що проживають на територіях, активно включаються в суспільне життя. Ставши співвласниками власності, акціонерами, вони самі створюють владні структури на територіях, фінансують науку, культуру, освіту, самі вирішують місцеві проблеми, під свою відповідальність, маючи в своєму розпорядженні необхідними повноваженнями та ресурсами.

  Ідейні витоки корпоратізма йдуть у глиб світової господарського життя. Елементи корпоратізма відомі з моменту появи
  людського суспільства, коли в процесі спільної діяльності люди вступали у відносини співволодіння власністю, об'єднували зусилля у вирішенні спільних завдань, погоджували інтереси і т. д. Невблаганна
  логіка історичного розвитку така: ускладнення господарському та соціальному житті об'єктивно вимагає об'єднання і координації зусиль всіх членів суспільства. У різні історичні періоди форми
  об'єднання людний виглядали по-різному. У сучасних умовах найбільш ефективною формою взаємодії, інтеграції та координації зусиль є корпоратизму. У багатьох країнах світу
  корпоративні форми організації як господарської, так і соціального життя стали ведучими. Саме на принципах корпоратизму "розроблялися і реалізовувалися" проривні "проекти виведення з
  розрухи і кризи Німеччини, Японії, Південної Кореї та ін

  Цікаво, що корпоративний шлях розвитку відкрила Росія. Здавна Росія розвивалася на корпоративних засадах: співволодіння власністю, союз місцевих співтовариств, трудова демократія і
  місцеве самоврядування.

  У країнах Західної Європи до початку XX століття склалася модель суспільного розвитку, яку умовно можна було назвати приватною або індивідуалістичної. Вона була заснована в
  більшою мірою на індивідуальному прояві життєвих сил та інтересів (кожен сам за себе), оскільки складалася в умовах крайнього дефіциту економічних ресурсів, значного перенаселення і
  відповідного типу культури.
  Система господарювання, що існувала на початку XX століття в Росії, різко відрізнялася від західноєвропейської. Величезні території і природні багатства, різноманіття кліматичних зон, етносів і
  народностей, там проживають, стали важливими передумовами для іншого типу організації господарського життя, економічної самостійності територій, формування національного характеру та розвитку місцевого самоврядування. Саме це лежить в основі корпоративного методу господарювання. Діяльність артілей у містах та громад на селі, аж до революції, є прикладом застосування корпоративного методу господарювання. Однак Росія на відміну від інших не скористалася власним досвідом і продовжує бездумний пошук "позикових" ідей і досвіду.

  Головна перевага корпоративного методу господарювання перед капіталістичним і соціалістичним полягає в тому, що багатства одних не створюються за рахунок інших. Соціальна політика в умовах корпоратізма формується насамперед за рахунок того, що кожен громадянин стає співвласником власності: банку, страхової компанії, недержавного пенсійного фонду, тобто матеріально-фінансових засобів, соціальних інститутів, здатних забезпечити йому сучасну якість життя. У цих умовах неможливо зловживання власністю, майном, грошима, капіталом, оскільки власність стає об'єктом соціального регулювання. Це створює такі стимули для творчої праці кожного, які здатні забезпечити високу продуктивність праці, відмінна якість і надійність виготовленої продукції.

  Корпоративний метод господарювання характеризується збалансованим взаємодією органів центральної влади та органів місцевого самоврядування, раціональним розподілом ресурсів, в тому числі фінансових, розпорядженням і користуванням власністю, в тому числі муніципальної, на основі згоди та договору. По суті, корпоративний метод господарювання створює сприятливі передумови для виникнення власників - співвласників природних ресурсів і спільного капіталу. Тільки при такому господарюванні суспільство в цілому і кожен громадянин окремо отримають дивіденди від комерційного використання природних ресурсів. Тільки при такому господарюванні
  можливо раціональне, правильне використання матеріальних засобів, у тому числі фінансових. Частина з них іде на особисте споживання, забезпечуючи матеріальну основу прав людини, його економічну,
  політичну і духовну незалежність, інші кошти спрямовуються в фонди розвитку і соціального забезпечення. Як показує світовий досвід, це магістральний шлях виходу їх економічної кризи, він дозволяє
  зробити більшість громадян господарями засобів виробництва, суб'єктами ринку або створити для цього відповідні умови.

  Сьогодні в Росії населення відсторонено від реального володіння власністю і результатами своєї праці 1. Здійснено швидкий переділ власності на користь невеликої групи осіб. Це безперспективний шлях економічного розвитку і найважливіше обставина, що визначає поглиблення економічної кризи в Росії.

  Реалізація цілей (духовних, моральних, соціальних, політичних) з корпоративного шляху розвитку російського суспільства починається з оздоровлення економіки і, головне, з роботи механізмів, що підвищують якість життя громадян, їхній добробут. Пріоритетною метою є зміцнення здоров'я людей (фізичного і морального), створення таких умов, коли тривалість життя росте і досягає світових показників - 80-85 років, а захворюваність постійно знижується. Цілями корпоративного шляху розвитку є: високі доходи населення (коли сім'я витрачає на харчування зі свого бюджету менше 10 відсотків), постійне поліпшення сервісу і комфорту, саморозвиток і творче самовдосконалення особистості (вища мета), відкриття перспектив для самореалізації підростаючого покоління; забезпечення високого рівня життя як працюючим громадянам, так і похилого віку, інвалідам,
  а також багатодітним сім'ям.

  1.5 Зарубіжний досвід

  Досвід найбільш розвинених країн світу, в яких реалізується ідея антикризового розвитку суспільства, показує, що для економіки найбільш ефективними джерелами інвестицій є кошти
  населення. Реалізація довгострокових і короткострокових проектів у цих країнах здійснюється не на позикові кошти, як часто видається, а за рахунок використання частини реальних доходів населення, так званого відкладеного особистого споживання. Саме ці кошти є основним ресурсом розвитку місцевого виробництва.
  У США, Німеччині, Франції, Швейцарії та інших країнах накопичено такий обсяг коштів, який є достатнім для фінансування регіональних проектів та розвитку місцевої інфраструктури. Наприклад,
  у недержавному пенсійному фонді США акумульовано понад 2 трлн. Доларів 1  Глава 2 Характеристика програми Соціально-економічної підтримки інтересів населення - «СЕПІН»  2.1 Основна ідея та учасники програми «СЕПІН»

  Основна ідея програми полягає в тому, що програма "СЕПІН" грунтується на ідеї створення за місцем проживання громадян Російської Федерації і з їх участю (тобто із залученням коштів населення) спеціальної мережі корпоративних фінансових інститутів і комерційних організацій, які, з одного боку, будучи власністю населення, будуть користуватися його високою довірою, з іншого боку, створять надійну систему, що гарантує соціальний, правовий та економічний захист інтересів громадян. Концепція Програми формувалася на основі аналізу статистичних даних, результатів соціологічних досліджень становища громадян Росії з урахуванням пріоритетності проблем малозабезпечених і найбільш соціально вразливих верств населення та суспільства в цілому. Відповідно до концепції розробляється територіальна Програма "СЕПІН", метою якої є практична реалізація на місцях основних принципів особистої безпеки і безпеки розвитку суспільства, а також визначення способу збереження господарсько-територіальної цілісності регіонів та зміни якості життя населення, стабілізації та розвитку економіки району або міста .

  У реалізації територіальної Програми "СЕПІН" (конкретного міста, району) можуть брати участь:
  - Працівники підприємств, організацій та установ;
  - Керівники фінансових інститутів, підприємств і комерційних структур
  різних форм власності;
  - Пенсіонери, домогосподарки, молодь та інші категорії населення;
  - Органи місцевого самоврядування;
  - Фонд "СЕПІН" і його уповноважені структури;
  - Вчені та фахівці різних галузей знань.
  Взаємовідносини між учасниками територіальної Програми "СЕПІН" будуються на договірних
  принципах, що враховують і балансують все різноманіття інтересів кожної людини і спільноти в
  цілому. Переважно домовлятися, ніж конфліктувати. У цьому випадку сторони є
  ініціаторами інтегрального ефекту, який спочатку перевищує результативність кожної зі сторін, тому що отримано на основі досягнення нової якості. Акцентом цих взаємовідносин є
  рівні права на володіння власністю новостворюваних фінансових інститутів, так зване равновладеніе (рівне володіння).

  Програма СЕПІН дозволяє перейти від адміністративних методів управління до соціально-економічним, зміцнити вплив і позиції керівництва серед широких верств населення, зробити населення своїм прихильником за рахунок поліпшення якості життя кожної людини, що виражається у зростанні доходів сімей та зміцненні здоров'я громадян, доступності для них багатьох товарів, соціальних послуг. Програма дає можливість реалізувати установку населення на створення умов, що забезпечують гідне життя в даному місті або районі для кожної людини, в залежності від його творчих можливостей та професіоналізму.  2.2 Ресурсне забезпечення програми «СЕПІН»  Ресурси Програми "СЕПІН": фінансові, матеріально-технічні, природні, правові, кадрові, організаційні, наукові, інформаційні, культурні.
  Найефективнішими за результативністю і швидкості освоєння є фінансові ресурси. Тому в Програмі робиться акцент на акумулюванні грошових коштів населення і використання всіх наявних резервів і можливостей щодо активізації фінансових ресурсів муніципального освіти (докладніше про це див відповідь на питання про джерела фінансування). Крім фінансових, існує цілий ряд ресурсів, без яких неможливий розвиток сучасного суспільства. Матеріально-технічні ресурси в значній мірі визначають розвиток муніципального освіти. У цьому сенсі найбільш суттєвими ресурсами є об'єкти власності муніципального освіти. Повноваження, якими наділені господарюючі суб'єкти і органи місцевого самоврядування, складають правові ресурси Програми. Наприклад, без права справляння земельного податку таке природне багатство, як земля, як ресурс розглядатися не може. Кадровий потенціал муніципального освіти передбачає наявність у працівників певних знань, навичок, досвіду роботи, а також наявність технологій, без яких неможливо реалізувати можливості і освоїти наявні матеріально-технічні, фінансові, наукові, природні та інші ресурси. Традиції, звичаї, культурні цінності, духовний і освітній рівень населення є сукупними культурними ресурсами муніципального освіти, вони впливають на напрям і темпи реформування соціально-економічного укладу життя населення в цілому і окремих громадян. Визначальними ресурсами, що впливають на результативність реалізації Програми "СЕПІН", є наука та інформація. Наукове забезпечення, залучення інноваційних технологій, супровід діяльності та навчання організаторів, менеджерів, фахівців-виконавців здійснюються на всіх стадіях і етапах реалізації Програми. Створення інформаційних систем, що обслуговують діяльність управлінських структур, підвищує надійність, контроль та оперативність зворотного зв'язку при вирішенні питань про оцінку та регулювання процесів соціально-економічного розвитку муніципального освіти.

  Істотними є організаційні ресурси, від яких залежить послідовність, ефективність і цілеспрямованість дій з реалізації Програми "СЕПІН". Таким чином, ресурсна база, необхідна для реалізації Програми "СЕПІН", незважаючи на своє різноманіття, є єдиним комплексом факторів, що визначає успіх і досягнення соціально значущих результатів для кожної людини і кожної сім'ї конкретного міста, району.

  2.3 Джерела фінансування програми «СЕПІН»

  Основним джерелом фінансування Програми "СЕПІН" є кошти населення.
  Іншими джерелами можуть бути: кошти учасників;
  -Кошти, отримані за рахунок "перекриття" відтоку грошової маси з регіону;
  -Інвестиції;
  -Позикові кошти;
  -Кошти, отримані шляхом оптимізації втрат на різних стадіях виробничого циклу;
  -Кошти, отримані у вигляді грандів, цільових програм, спонсорських внесків;
  -Прибуток від діяльності створених населенням власних фінансових інститутів (страхових компаній, торгових і сервісних будинків, банків і т. д.);
  -Створювані нові вартості (блага);
  -Кошти від продажу облігацій, доходи від лотерей, аукціонів і т. д.

  Робота з реалізації Програми "СЕПІН" в муніципальній освіті починається з формування команди та проведення з її потенційними учасниками презентаційного наради-семінару на тему "Програма соціальної та економічної підтримки інтересів населення міста (району)" стосовно до конкретного муніципального утворення

  Презентаційне нарада-семінар закінчується прийняттям рішення про доцільність впровадження в конкретному муніципальній освіті Програми "СЕПІН", а також висновком генеральної угоди співпрацю та спільну діяльність між органами місцевого самоврядування та Фондом "СЕПІН", в якому Визначаються предмет спільної діяльності, джерела фінансування, послідовність найближчих кроків і орієнтовні терміни.

  Першим кроком після укладення генеральної угоди є створення територіального фонду "СЕПІН" (конкретного муніципального освіти) - некомерційної організації, головними цілями діяльності якої є збільшення доходів, підвищення якості життя населення. Ці цілі конкретизуються при підготовки статуту територіальної Фонду "СЕПІН" та розробці територіальної програми "СЕПІН»

  Фінансове забезпечення Програми передбачає самоокупність і самофінансування. Це забезпечується новими технологічними підходами, використанням сучасних організаційних схем і методів управління, які розробники програми передають команди виконавців і яким учасники команди навчаються в ході постійно діючих робочих семінарів та управлінського консультування

  Акумулювання і мобілізація грошових коштів населення фінансовими інститутами, власниками яких воно і є (на принципі спільного равновладенія), дозволяє інвестувати ці кошти в розвиток місцевого виробництва. Отримана корпоративний прибуток спрямовується на вирішення соціально-економічних проблем муніципальних утворень.  2.4 Економічний і соціальний ефект від реалізації програми «СЕПІН»

  У результаті реалізації Програми "СЕПІН":
  1. Адміністрація міста (району) отримує додаткові позабюджетні кошти, соціально-економічні важелі управління, за допомогою яких можна поліпшити соціально-політичний клімат,
  послабити соціальну напругу.
  2. Місцеві фінансові інфраструктури створюють умови, що запобігають необгрунтований відтік грошей
  з міста (району), сприяють їх акумуляції для здійснення швидко окупаються або соціально значущих проектів.
  3. Відбувається розвиток місцевого виробництва, і забезпечується профілактика банкрутства підприємств.
  Відновлюються трудові ресурси, створюються додаткові робочі місця. Таким чином вирішується питання зайнятості населення.
  4. Підвищується якість життя кожної людини, відновлюється здоров'я населення, знижується захворюваність.
  5. Вдається отримати інтегральний ефект у справі соціальної та економічної підтримки населення, що не
  може бути досягнуто зусиллями тільки місцевої адміністрації, окремого підприємства, банку або страхової компанії, а можливо лише за участі всього населення.
  6. Підвищується рівень освіти населення, з'являється вміння отримувати вигоди, працюючи з власними фінансовими структурами.
  7. Дія негативних чинників пом'якшується за рахунок підвищення доходів населення - добробут людей зростає, а кількість осіб, віднесених до категорії бідних, зменшується.
  8. Одночасно вирішуються два завдання: соціальна та економічна підтримка інтересів населення, політична та соціальна підтримка населенням ініціатив глави адміністрації міста (району).
  9. Кожне місто (район) може підрахувати ефективність використовуваного методу управління (методу господарювання), способу розв'язання соціально-економічних проблем за формулою: К еф. - R: З ох 100%, де К еф. - Коефіцієнт ефективності; R - сума результатів стану рівня життя населення; С - бажаний стан рівня життя населення.

  2.5 Муніципальна програма «СЕПІН-ЖИТЛО»

  Загальноросійської Програмою СЕПІН 1 передбачено реалізація окремих підпрограм, які є самостійними проектами: муніципальна програма «СЕПІН-Житло» 2, муніципальна програма «СЕПІН-Здоров'я», «СЕПІН-Муніципальний менеджмент», муніципальна програма «СЕПІН-інкорпоративного власність», муніципальна програма « СЕПІН-Кредитна споживча кооперація »і ін

  Метою проекту «СЕПІН-ЖИТЛО» є надання працездатного населення розширених можливостей поліпшення житлових умов та придбання житла у власність на доступних умовах. Проект буде враховувати місцеві фінансово-економічні можливості, традиції та особливості муніципального освіти, наявність наявної інфраструктури, а також буде відкритий, прозорий і зрозумілий для всіх його учасників і буде знаходиться під контролем адміністрації. Проект заснований на:

  • Використанні комплексного залучення різних за вартістю зворотних цільових джерел фінансування будівництва та реалізації житла;

  • Об'єднанні реально працюючих господарсько-правових, економічних, і кредитно-фінансових механізмів у систему, забезпечують безперервний розвиток будівництва та реалізації житла за гнучким іпотечних схемах.

  Впровадження проекту дозволить:

  • активізувати використання заощаджень населення та інвестиційних ресурсів комерційних структур;

  • залучити в стройкомплекс муніципального освіти оборотні кошти, необхідні для його сталого розвитку;

  • підвищити ефективність використання наявних будівельних потужностей, збільшити обсяги будівництва та реалізації житла;

  • залучити в господарський обіг реконструюються житлові об'єкти та об'єкти, незавершені будівництвом;

  • підвищити якість життя громадян шляхом забезпечення їх комфортним житлом:

  • забезпечити зростання податкових надходжень до бюджетів всіх рівнів;

  • розширити можливості для задоволення потреби населення в соціальному житлі за рахунок використання житлових приміщень, що вивільняються учасниками проекту при поліпшенні ними своїх житлових умов;

  • закріпити на виробництві кваліфіковані кадри, сім'ї молодих фахівців та ін категорій працівників шляхом надання їм адресної допомоги в поліпшенні житлових умов;

  • підвищити зайнятість і соціальну стабільність в суспільстві;

  • оздоровити економіку і соціальну сферу муніципального освіти 1 рубль позики (кредиту) залучає 3-5 рублів інвестицій;

  • отримати підготовлених менеджерів іпотечних програм.

  При виконанні робіт буде використовуватися наступна нормативно-правова база:

  • державні, федеральні, регіональні та цільові програми, спрямовані на вирішення проблем у житловій сфері, які реалізуються в області та муніципальному освіті;

  • нормативно-правові акти та документи, прийняті Адміністрацією області з підтримки інвестиційної діяльності, розвитку житлового будівництва та забезпечення населення житлом;

  • статистична та інша інформація про стан муніципального ринку житла, потреби населення в житлі, розвиток житлового будівництва і діючих в області схем реалізації житла;

  • нормативно-законодавча база РФ з питань житлового будівництва, придбання житла, іпотечного кредитування, створення кредитних споживчих кооперативів громадян та інші інформаційно-аналітичні матеріали, що стосуються житлових проблем;

  • досвід і знання фахівців органів місцевого самоврядування, які будуть брати участь у розробці необхідних для муніципального освіти документів і створення механізмів їх реалізації.

  Виконання робіт у повному обсязі за муніципальної програмі СЕПІН-Житло дозволяє отримати:

  1. Концепцію муніципальної житлової політики та Програму розвитку будівництва та реалізації житла з використанням довгострокового іпотечного кредитування.

  2. Пакет нормативно-правових та організаційно-розпорядчих документів, необхідних для реалізації Програми.

  3. Комплексний план заходів щодо реалізації Програми.

  4. Освітні програми для фахівців та уповноважених структур, що беруть участь у реалізації Програми.

  5. Підготовлених кваліфікованих фахівців (менеджерів іпотечних програм) для реалізації Програми.

  6. Систему інтенсифікації житлового будівництва в муніципальній освіті, засновану на застосуванні довгострокового іпотечного кредитування населення для придбання чи будівництва житла під заставу нерухомого майна (іпотеку).

  7. Зміна структури наявного житлового фонду та будівництва нового житла за формами власності, типами будівель, технологіям їх зведення, джерел фінансування (ресурсного забезпечення), споживчим якостям житлових приміщень.

  8. Освіта муніципального ринку житла і забезпечує його інфраструктури за рахунок залучення в обіг житлових приміщень повторного заселення, які звільняються учасниками Програми при поліпшенні ними житлових умов.

  9. Залучення в обіг реконструюються, житлових об'єктів і об'єктів, незавершених будівництвом.

  10. Залучення інвесторів, в т.ч. з пов'язаними кредитами на будівельні роботи, постачання будматеріалів і нових технологій, що використовуються з метою здешевлення будівництва і прискорення формування первинного ринку іпотечних кредитів (позик).

  11. Зменшення розмірів бюджетного фінансування будівництва житла за рахунок залучення до цього процесу в якості співінвесторів громадян, які бажають поліпшити свої житлові умови.

  12. Скорочення кількості сімей, які перебувають у черзі на отримання житла, за рахунок залучення до Програми власних коштів платоспроможних сімей, охочих поліпшити комфортність своїх житлових умов, і надання їм довгострокової кредитної підтримки.

  13. Зменшення соціальної напруги у значної частини потребують житло в міру реалізації положень Програми та залучення до складу її учасників більшої кількості жителів муніципального освіти.  З прийняттям Федерального закону "Про іпотеку (заставу нерухомості), що є поряд з 3" Застава "голови № 23" Забезпечення виконання зобов'язань "ГК РФ основним джерелом іпотечного права, створилися стимулюючі законодавчі передумови для початку формування в муніципальній освіті іпотечного ринку, з перекладу проведених на ньому операцій у практичну площину в масштабах, що визначаються потребою населення. В даний час іпотечні відносини в муніципальних утвореннях не використовуються через відсутність розроблених стосовно до місцевої специфіки програмних рішень, моделей і схем комплексного залучення власних і позикових коштів населення в якості цільових джерел для придбання чи будівництва житла з ефективною організацією його паралельного фінансування та реінвестування. Необхідність усунення відставання у проведенні обгрунтованого реформування муніципальної житлової політики визначає актуальність і мета муніципальної програм «СЕПІН-Житло».

  2.6 Муніципальна програма «СЕПІН-ЗДОРОВ'Я»

  Програма «СЕПІН-Здоров'я», що реалізується в комплексі з іншими проектами Муніципальної програми «СЕПІН» дозволяє:

  • -Підготувати муніципальних менеджерів здоров'я, організаторів роботи з моніторингу та підвищення резервів фізичного здоров'я населення;

  • підвищити кваліфікацію фахівців (вчителів і методистів з фізичної культури, тренерів з видів спорту, медичних працівників, соціологів, психологів), і навчити їх роботі з високим фізкультурно-оздоровчим технологія;

  • отримати на безоплатній основі за ліцензійним договором не виняткового (або виняткового) права розпоряджатися і використання технологій: тестування стану фізичного здоров'я людини, оцінки рівня розвитку резервних можливостей організму людини та ін;

  • створити міжмуніципальний Центр «Моніторингу та підвищення резервів фізичного здоров'я» і сформувати, виходячи з наявних можливостей, на базі ВНЗ, лікарсько-фізкультурних диспансерів, спортивних шкіл, спортивних комплексів або загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладів груп моніторингу, укомплектувати їх штатним обладнанням та програмними продуктами ( 1 група у складі 6-8 осіб з фондом оплати праці 400 тис.руб., витрати на обладнання - 100 тис.руб., охоплює не менше 5000 чоловік);

  • впровадити систему ефективного контролю за фізичним здоров'ям і працездатністю дітей, підлітків, молоді, дорослого населення, засновану на рейтинговому аналізі;

  • організувати проведення постійно діючого «Муніципального Конкурсу Здоров'я» серед населення різних вікових груп, колективів навчальних закладів, фірм, організацій та підприємств всіх організаційно-правової форми власності з метою виявлення: найсильніших школярів - «Самий здоровий випускник школи року», «Найбільш здоровий учень в школі , в класі, серед шкіл »і т.д.; кращих класів, шкіл, колективів -« Найбільш здоровий клас »,« Сама здорова школа »,« Сама здорова сім'я міста / району »,« Самое здорове підприємство горда / району »та ін;

  • провести «фізкультурний спортивно-оздоровчий всеобуч» населення (через індивідуальне тестування, формування знання про своє фізичне здоров'я та вміння розробити та реалізувати індивідуальну програму тренінгу-досягнення високого рівня резервних можливостей організму);

  • підвищити рівень фізичного здоров'я учасників програми на 20-80% з досягненням середньої величини не менш 4,1 (по 6-ти бальної оцінки) і скоротити захворюваність на 20 - 50% у порівнянні з вихідними статистичними показниками за період попередньої безпосередньої реалізації муніципальної програми СЕПІН -Здоров'я;

  • створити систему соціальної, економічної, екологічної та правового захисту інтересів населення муніципальних утворень;

  • збільшити обсяг соціальної підтримки населенню в частині зміцнення здоров'я без зростання бюджетних витрат;

  • -Оцінити корисність реалізовуються в місті / районі федеральних, регіональних, територіальних, відомчих і фірмових фізкультурно-оздоровчих програм;

  • -Організувати забезпечення продуктами харчування за пільговими та соціально-низькими цінами для найбільш вразливих верств населення;

  • виявити і відібрати талановитих дітей для зарахування в дитячі спортивні школи з олімпійських видів спорту;

  • послабити дії причин викликають наркоманію, куріння, споживання алкоголю і інші шкідливі звички у молодіжному середовищі;

  • підвищити політичну активність населення у захисті своїх економічних і соціальних інтересів при проведенні в муніципальній освіті виборів до всіх рівнів та гілки влади.  Кожен учасник програми отримує:

  • комп'ютерний профіль фізичного здоров'я. Він містить:

  а). Індивідуальний Індекс фізичного здоров'я (за 6-ти бальною шкалою) і оцінку окремих систем організму.

  б). Показники необхідного психофізичного стану для свого віку статі, ваги та зросту, розроблені експертами Всесвітньої організацією охорони здоров'я, які можна порівняти з Вашими показниками.

  в). Оцінку життєво-важливих фізіологічних систем свого організму: резервів серцево-судинної та дихальних систем; загальну працездатність; стан нервово-м'язової системи та хребта; морфологію тіла та ін

  г). Рекомендації по індивідуальному руховому режиму;

  • рекомендації за індивідуальною програмою тренінгу-розвитку резервних можливостей і підвищення працездатності на основі комп'ютерного свого «профілю фізичного здоров'я»;

  • знання і вміння аналізувати своє психофізичний стан і розробляти індивідуальну програму тренінгу-розвитку резервних можливостей організму і підвищення працездатності тощо;

  • зміна якості життя в частині підвищення рівня фізичного здоров'я, розвитку резервних можливостей організму і поліпшення своєї працездатності на 20 - 80% від вихідного стану;

  • усунення недоліків фізичного здоров'я та факторів ризику;

  • збільшення доходів шляхом економії бюджету сім'ї на оплату дорогих лікувальних заходів та медикаментозних препаратів;

  • знання шляху до здоров'я і благополуччя (багатства).  Реальність досягнення цілей Муніципальної програми «СЕПІН-Здоров'я» забезпечується:

  • зацікавленістю самої людини бути фізично здоровим, а не займатися лікуванням своїх захворювань;

  • зацікавленістю місцевих співтовариств у роботі зі зміцнення фізичного здоров'я людини, продовження його життя без захворювань і творчому довголіття;

  • ефективністю діяльності професійної команди муніципальних менеджерів;

  • створенням муніципальних Центрів «Моніторингу та підвищення резервів фізичного здоров'я».

  Висновок

  Давно стало притчею во язицех судження про те, що не можна протиставляти ринок і план. Більш того, чим більше ринку, тим більше повинно бути плану. Який план мається на увазі в цій афористично фразі? Безумовно, в першу чергу стратегічний план. Стратегічний план необхідний і комерційній фірмі, та університету, і місту, і в країні в цілому.

  Останнім часом все частіше можна почути, що сучасне російське суспільство не має чітко окресленої стратегії, яка давала б орієнтири діяльності і для приватних підприємців, і для державних структур. Широке застосування методів і технологій стратегічного управління на державному рівні стає все більш і більш нагальною необхідністю .

  Чи можна говорити про особливу моделі суспільного
  розвитку для Росії, про самобутність її історичного шляху розвитку?
  Можна і треба. Без цього не можна зрозуміти місце і роль Росії в геополітичному просторі, її місце у світовій цивілізації. Ізоляція і замкнутість - це тупиковий шлях розвитку. Але питань тому, як і на яких принципах розвиватися. Чи варто, наприклад, Росії втрачати свою економічну самостійність і перетворюватися на придаток Заходу? Цілком очевидно, що ні. У Росії інший шлях. Він повинен бути
  обраний свідомо з урахуванням національних особливостей, власного історичного досвіду. В останні роки Росії посилено нав'язуються то "західні", то "східні" моделі розвитку. Росія не може прийняти ні ту, ні іншу. Унікальність країни в тому, що вона - не Європа і не Азія. Росія розташована на двох континентах.
  Зрозуміло й те, що вибір моделі суспільного розвитку для Росії, як і визначення суспільно значущих цілей і методів їх досягнення, повинен бути зроблений з урахуванням думки російських громадян. Більшість з них не сприймає абсолютного панування приватної власності. До цих пір існує помилка, що приватна власність займає провідне місце в ринковій економіці. І це помилка сьогодні властиво росіянам. Тим часом світовий досвід свідчить, що подолання монополії однієї форми власності, приватної у тому числі, - необхідна умова для більш повної реалізації творчого потенціалу громадян, трудових об'єднань, окремих регіонів.

  Під впливом управлінської і науково-технічної революції в конкурентному полі різних видів власності все більше
  значення набуває корпоративна власність, яка дозволяє більш повно зв'язати результати господарської діяльності з її соціальним змістом, краще мотивує людей до праці. У деяких
  розвинених країнах корпоративна власність (у різних формах) становить від 60 до 70 відсотків. Так навіщо ж Росії ставати на шлях "вчорашнього капіталізму", якщо власний історичний досвід
  підготував інший вибір - господарський уклад, заснований на принципах корпоративної власності Будучи загальним принципом організації всіх сторін суспільного життя, корпоратізмстановітся для Росії визначальним орієнтиром на шляху виходу з кризи, основою докорінної зміни якості життя громадян. Корпоратизм також виступає в якості об'єднуючої російської ідеї, яка допоможе нарешті зрушити "величезний корабель з рифів". Акумулюючи історичний досвід і створивши прогресивний метод господарювання, що допомагає вирішувати практичні питання, пов'язані з поліпшенням умов і підвищенням рівня життя населення, корпоратизм поряд з такими самостійними суспільно-економічними формаціями, як феодалізм, капіталізм
  і соціалізм, є новою фазою розвитку цивілізації.  Список використовуваної літератури:  • Федеральний закон «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування» від №-ФЗ (в ред.от 17.03.97 р. № 55-ФЗ)  • Асанов В.Л., Іванов В.М., Мельников С.В. та ін

  «Муніципальний менеджмент»-Навчальний посібник для вузів; АНСТіМС-М.: Муніципальний світ, 2004.  • «Стратегічне управління»: Підручник.-М.: Омега-Л, 2 Гапоненко А.Л., Панкрухин О.П  • «Соціальна інноватика в управлінні: запитання та відповіді, структурно-логічні схеми»-Навчальний посібник для вузів; АНСТіМС (2-е вид., Доп. І перероб.)-М.: Муніципальний мір.2004 Автори: Іванов В.М. , Мельников С.В., Мельникова Н.С. та ін  • Сильвестров С.М. Соціальне партнерство. М.: Російський Союз Промислових Підприємств, Експертний інститут, 2000.

  1 Економічна теорія: Учеб. Для вузів / за ред. А.І. Добриніна, Л.С.Тарасевіча.-СПб.: Вид-во «ПітерПаблішінг», 1997.-С.236.

  1 Стратегія як інструмент муніципального та регіонального рзвітія / під заг. Ред. А. Є. Ілларіонова і В.А. Кретіна.-М.: ІКФ «ЕКСМОС», 2004.-с.100

  2 Процедура стратегічного планування-це упорядкована послідовність застосування логіки, принципів, методологічних підходів, методів активізації Проет прийняття управленіческіх рішень. См: Лог С.А, Макроекономічне стратегічні планірованіе.-М.: ИНФРА, 2001.-С.26.

  3 Логвінов С. А. Макроекономічна стратегічне планірованіе.-М.: ИНФРА-М, 2001.-С.26.

  1 Мельников С.Б. Корпоратизм - російський шлях реформ. М.: Видавнича

  група "Аріна", 1996.

  1 Мельников С.Б. Корпоратизм - російський шлях реформ. М.: Видавнича
  група "Аріна", 1996.

  1 Іванов В.М., Мельников С.Б., Могилевський Л.М., Сильвестров С.М. Росія:
  об'єднуюча ідея, вихід з кризи, підвищення якості життя кожного.
  М., 1997.

  1 Муніципальний менеджмент "- Навчальний посібник для вузів; АНСТіМС - М.:

  1 Програма "Соціальної і економічної підтримки інтересів населення муніципальних утворень" (СЕПІН) схвалена 15 квітня 1997 Науково-експертною радою при Голові Ради Федерації Федеральних Зборів РФ і Комісією з федеральної, міжрегіональної і регіональної соціально-економічної політики Федеральних Зборів РФ і рекомендована суб'єктам Російської Федерації до впровадження на територіях муніципальних утворень. Програма «СЕПІН»: у запитаннях і відповідях. Вступне слово Є. С. Строєва - Голови Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації. - М.: Видання Ради Федерації, 1997.

  2 СЕПІН-Житло - Муніципальна програма соціально-економічної підтримки інтересів населення в частині поліпшення житлових умов і комфортності життя.

  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Держава і право | Курсова
  161кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Програма СЕПІН універсальна технологія розвитку муніципального
  Проблеми муніципального управління
  Основи муніципального управління
  Теорія муніципального управління
  Діяльність органів муніципального управління
  Цілі і принципи муніципального управління
  Планування роботи муніципального управління
  Інформаційне забезпечення муніципального управління
  Економічні методи муніципального управління 2

  Нажми чтобы узнать.
  © Усі права захищені
  написати до нас
  Рейтинг@Mail.ru