Програма дослідження

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Федеральне агентство з освіти
Державна освітня установа
вищої спеціальної освіти
на тему: «Програма дослідження»
2009

Зміст

Введення
Глава 1. Програма дослідження
1.1. Основні поняття
1.2. Програма дослідження як частина структури бізнес-плану
Глава 2. Програма дослідження на прикладі ВАТ «КАМАЗ»
2.1. Коротка характеристика підприємства
2.2. Опис програми дослідження ВАТ «КАМАЗ»
Висновок
Список використаної літератури
Додаток 1

Введення
Успішне використання будь-якого елементу і компонента системи управління багато в чому залежить від планування дослідних робіт. Відсутність плану дослідження системи управління веде, як правило, до безповоротних втрат часу та інших ресурсів, а в кінцевому результаті - до неможливим отримання ефективних результатів пізнавальної діяльності.
Стосовно до певних видів, процесам в утилітарному про сенс організацію слід розуміти як доцільну людську діяльність з підготовки, влаштуванню та налагодженню чого-небудь. Такий підхід є більш продуктивним по відношенню до будь-яких видів діяльності, пов'язаних з організацією різноманітних видів робіт (наприклад, з розробки та постановці продукції на виробництво, програми керування і т.п.), в тому числі до організації досліджень системи управління.
Відповідно до цього організація дослідження системи управління може розглядатися як сукупність форм, методів, інструкцій, методик, регламентів та робіт з упорядкування ведення дослідницької діяльності з вивчення даної системи (елементу, підсистеми) та створенню сприятливих умов для досягнення певної мети (для прикладних досліджень) . Серед робіт слід зазначити розподіл між виконавцями дослідних функцій, повноважень, відповідальності та ресурсів (у тому числі тимчасових - за термінами виконання).
Мета даної роботи полягає у викладі програми дослідження і стосовно реальної організації розглянути її вміст у бізнес-плані.
У першому розділі: розглянемо основні поняття програми дослідження системи управління (зміст, визначення. І т.д); проаналізуємо структуру бізнес-плану як частину програми дослідження.
У другому розділі: наведемо загальну характеристику організації ВАТ «КАМАЗ»; вивчимо розділи і підрозділи бізнес-плану на 2009 р організації.

Глава 1. Програма дослідження

1.1 Основні поняття

Будь-яке дослідження починається зі складання його програми. Програма досліджень - це комплекс положень, що визначають цілі і завдання дослідження, предмет та умови його проведення, використовувані ресурси, а також передбачуваний результат. По суті, вона є документом, в якому викладаються вичерпні відомості про плановану дослідній роботі, і характеризується форма конкретизації цілей дослідженні. [6, с 339]
Структурно програма, в основному включає:
1) титульний лист
2) список виконавців і здобувачів;
3) основна частина (обгрунтування актуальності проведення дослідження, його цілі і завдання, об'єкт, предмет, ресурси, методи і використовувані технічні засоби, умови проведення, очікувані результати, календарний план із зазначенням термінів проведення дослідних робіт; кошторис витрат, джерела фінансування, контроль за ходом дослідження).
Зміст структурних розділів програми має давати відповіді на багато питань. У першу чергу це відноситься до питань актуальності та мети проведення дослідження. Саме відповіді на дані питання визначають зміст програми дослідження.
Організуючим документом проведених досліджень СУ (система управління) слід визнати план, відповідно до якого реалізується програма дослідних робіт. Він являє собою обгрунтований комплекс директивно встановлюваних параметрів та показників, що характеризують послідовність виконання ключових заходів щодо практичного досягнення цілей і вирішення завдань дослідження. План складається з урахуванням всіх реальних організаційних можливостей, виділених ресурсів і термінів виконання.
Незалежно від форми відображення практично завжди план дослідження є конкретним продовженням наміченої раніше програми дослідних робіт. Однак, при виконанні досліджень можуть виникнути непередбачені обставини, що порушують технологію планових робіт, обумовлюючи необхідність коригування. Тому в ряді випадків, особливо при проведенні складних дослідних робіт, слід розробляти відповідні алгоритми, що передбачають можливість зворотних операцій дослідження. Такий підхід вимагає складання гнучких дослідних планів, в яких вказуються «діапазонні» строки виконання операцій.
Програму розглядають як засіб досягнення мети, форму її конкретизації, а план - як організуючий фактор послідовного руху до мети. [4, с 47]
Програма розробляється на основі:
· Визначення та усвідомлення цілей розвитку організації (фірми, корпорації, підприємства, офісу тощо);
· Визначення проблем її розвитку;
· Виділення ключових проблем.
Програма повинна давати ясну відповідь на питання:
· Навіщо необхідно проводити дослідження;
· Що досліджувати;
· Якими засобами і методами.
Вона повинна містити:
· Обгрунтування предмета дослідження (важливість і актуальність проблеми);
· Загальний вміст досліджуваної проблеми;
· Її роль щодо інших проблем;
· Необхідні умови для успішного вирішення проблеми (фінансування, кадрове забезпечення, організаційні умови, тимчасові обмеження та ін.)
План являє собою організаційну конкретизацію програми дослідження. Він як би з'єднує зміст проблеми з організаційними можливостями і варіантами її практичного вирішення. [2, с 79]

1.2 Програма дослідження як частина структури бізнес-плану

В умовах ринку і конкуренції підприємцям і менеджерам підприємств не можна покладатися тільки на досвід, інтуїцію і видимі вдалі обставини, тому можна сказати, що основою основ прикладного дослідження при вдосконаленні управління є питання бізнес-планування прикладних досліджень СУ. Кожне таке дослідження має проводитися не заради самого дослідження, а для отримання нових знань про СУ і поліпшення результатів підприємницької діяльності. При цьому досягнення першою зазначеної мети, в свою чергу, дозволяє отримати в подальшому корисні соціальні, екологічні, економічні та інші ефекти. Все це обумовлює проведення робіт з бізнес-планування доцільності досліджень СУ з їх обгрунтуванням.
Загальновідомим інструментом розглянутого виду планування на підприємстві виступає так званий бізнес-план. Стосовно до прикладного дослідження СУ він являє собою документ, що запобігає початок проведення дослідження і визначає його мету, обгрунтовує на основі аналізу всі проявляються при цьому проблеми, визначає джерела фінансування, шляхи і способи досягнення поставлених цілей. Мета бізнес-плану - підтвердити за допомогою конкретного аналізу і розрахунків, що ідеї, пов'язані з прикладним дослідженням, практично здійсненні. [6, с 343]
Бізнес-план має бути ідеально документований. Оскільки він може детально вивчатися майбутніми інвесторами, кредиторами тощо, тому повинен бути написаний тими, хто буде його виконувати. До створення бізнес-плану слід залучати в ряді випадків фахівців сторонніх організацій. Однак не виключається можливість залучення до цієї роботи і вкладників, інвесторів, які могли б підсилити потенціал організаторів, виконавців і фахівців сторонніх організацій, що беруть участь у розробці бізнес-планів.
Структура бізнес-плану різниться в залежності від цілей його дослідження та інших обставин. Можна рекомендувати наступний типовий варіант структури бізнес-плану:
- Титульний лист
- Зміст
- Перелік умовних позначень
- Вступ повинен: розкривати актуальність проблем дослідження СУ стосовно до даного підприємства. У ньому слід: вказувати конкретний вид бізнесу, яким займається або припускає зайнятися підприємство; обгрунтувати необхідність складання бізнес-плану; виключно коротко, практично в реферативній формі, дати інформацію про те, для кого, зокрема для внутрішніх і (або) зовнішніх користувачів, призначається даний план, що від них вимагається; викласти шляхи і засоби, необхідні для успішного проведення дослідження.
По суті, вступ має містити такі відомості, які користувачеві бізнес-плану допомогли б визначити доцільність більш детального вивчення усіх інших матеріалів плану, тобто в певній мірі воно представляє свого роду резюме всіх матеріалів даного документа.
Основні розділи.
1. Мета, об'єкт, предмет, завдання, методологія і методика дослідження СУ.
2. Характеристика і потенціал підприємства (історія, характеристика, стан виробничих фондів).
3. Опис виду підприємницької діяльності.
4. Опис продукції.
5. Оцінка ринків збуту.
6. Опис і оцінка конкурентів (визначення засобів суперництва з конкурентами).
7. Прогноз збуту продукції.
8. Стратегія маркетингу (визначення цільових ринків збуту).
9. План маркетингу.
10.План виробництва (устаткування, потреба в трудових ресурсах і т.д.).
11. План ресурсного забезпечення дослідження СУ (фінансового, інформаційного, технологічного, персоналом).
12. План функціонально-організаційного дослідження СУ (функціонального, управлінського - технологічного, методичного, організаційно-структурного).
13. Процедури прийняття рішень (шляхи дослідження).
14. Аналіз прибутковості дослідження СУ (прибутковість і окупність витрат на проведення прикладного дослідження).
15. Фінансова стратегія і вимоги до інвестицій (обгрунтування і сутність фінансової стратегії підприємства при реалізації прикладного дослідження).
16. Фінансовий план (обсяг випуску, обсяги реалізації, ПДВ, показники прибутку і рентабельності і т. д.)
Мета, об'єкт, предмет, завдання, методологія і методика дослідження СУ. У простій і доступній формі в цьому розділі формулюється в першу чергу мету дослідження СУ і обгрунтування його необхідності стосовно до наявних умов. Постановка цієї мети багато в чому залежить від конкретного призначення бізнес-плану. Тут, крім того, слід однозначно визначити об'єкт і предмет дослідження, а виходячи з цього і раніше сформульованої мети призвести оцінити потреби.
Так, у разі призначення бізнес-плану для інвесторів необхідно відзначити, що дане дослідження є найбільш кращим у порівнянні з альтернативним, щоб потенційний інвестор з самого початку вивчення плану формував своє позитивне ставлення до нього. Ось чому потрібно показати привабливість пропонованого виду бізнесу і досяжність поставленої мети, а головне - дати однозначну інформацію про те, що потрібно підприємству від інвестора і чим будуть виправдані призначені обсяги інвестицій з комерційної точки зору.
У залежності від поставленої мети і завдань необхідно коротко викласти методологію, що включає опис передбачуваних до використання методів, принципів та інших методологічних положень, і методику дослідження.
Оцінка ринку збуту. «Опис і оцінка конкурентів», «Прогноз збуту продукції», «Стратегія маркетингу» і «План маркетингу», - багато в чому несуть загальну цільову навантаження і мають одну і ту ж спрямованість. У підсумку матеріали цих розділів повинні визначати стратегію маркетингу і план маркетингу на підприємстві.
Помилки в оцінках ринків збуту, конкурентів і т.п. можуть коштувати підприємству дуже дорого і мати непоправні наслідки. Тому перш ніж формулювати стратегію і переходити до розробки плану маркетингу, необхідно провести серйозні маркетингові дослідження, залучаючи в потрібних випадках сторонні спеціалізовані організації і використовуючи сучасний апарат маркетингу.
У рамках розділу «Оцінки ринків збуту» в першу чергу слід вивчити ринки збуту своєї продукції, що дозволить визначити свої цільові ринки.
Прогноз збуту продукції. Повинен містити матеріали прогнозу ринкового попиту для певних цільових ринків. Такий прогноз складається на конкретний період (календарний рік по місяцях або кварталах і т.п.). Саме попит, потенціал і прогноз ринків дозволяють визначити відповідно на кожному з цільових ринків попит на продукцію підприємства, прогноз збуту в цілому і необхідний обсяг виробництва продукції на підприємстві.

Глава 2. Програма дослідження на прикладі ВАТ «КАМАЗ»

2.1 Коротка характеристика підприємства

До середини 60-х років 20-го століття економіці СРСР стало не вистачати парку вантажних автомобілів. Навіть різко підвищивши обсяг випуску моделей того часу, не вдалося б забезпечити необхідний зростання вантажообігу.
У серпні 1969 р. Рада Міністрів СРСР прийняла Постанову про будівництво комплексу заводів з виробництва великовантажних автомобілів в Набережних Челнах. Човни розташовані в центрі країни. Судноплавні річки Кама і Волга, близькість залізниці вирішували всі проблеми із забезпеченням майбутнього автогіганта будівельними матеріалами, сировиною, обладнанням, комплектуючими. За проектом він повинен був виробляти 150 тис. великовантажних автомобілів і 250 тис. двигунів на рік.
13 грудня 1969 було вийнято перший ківш землі на майданчику будівництва Камського автозаводу.
Травень 1974 В експериментальному цеху управління головного конструктора КАМАЗу зібраний перший двигун.
16 лютого 1976 З головного складального конвеєра автомобільного заводу зійшов перший камський вантажівку.
Статут акціонерного товариства «КАМАЗ» затверджено на загальних зборах 11 серпня 1990 року. АТ «КАМАЗ» - перше акціонерне товариство, створене в Радянському Союзі в постперебудовний час.
Єдиний виробничий комплекс групи організацій ВАТ «КАМАЗ» охоплює весь технологічний цикл виробництва вантажних автомобілів - від розробки, виготовлення, складання автотехніки та автокомпонентів до збуту готової продукції та сервісного супроводу.
ВАТ «КАМАЗ» випускає широку гаму вантажної техніки: вантажні автомобілі (понад 30 моделей, понад 400 комплектацій, автомобілі з правим кермом), причепи, автобуси, трактори, двигуни, силові агрегати і різний інструмент.
Досягнення ВАТ «КАМАЗ» визначаються не тільки високою якістю і технічним рівнем продукції, але і ефективною стратегією роботи на ринку. Ми підтримуємо ділові зв'язки з більш ніж 600-ми підприємствами Росії, країн СНД і далекого зарубіжжя.
Географія продажів автомобілів КАМАЗ і запасних частин стрімко розширюється за рахунок освоєння нових ринків: Саудівській Аравії, Індії, Чилі, Нікарагуа. ВАТ «КАМАЗ» активізувався на ринках Ірану, Судану, Афганістану, Анголи, відновило постачання до Венесуели і Панаму. У 2007 році на експорт відправлено 13,5 тис. автомобілів (25,5% від загального обсягу випуску). Компанія продає на експорт кожен 4-й вантажівка. ВАТ «КАМАЗ» - восьмикратний переможець конкурсу «Кращий експортер Російської Федерації».
У 2005 році в місті Кокшетау (Республіка Казахстан) утворено спільне підприємство «КАМАЗ-Інжиніринг». Частка ВАТ «КАМАЗ» в ньому становить 76%, частка компанії «Казахстан-Інжиніринг» - 24%. Підприємство випускає автомобілі, автобуси та причепи під торговими марками групи компаній «КАМАЗ».
23 листопада 2005 було відкрито спільне підприємство німецького концерну Zahnrad Fabrik і ВАТ «КАМАЗ» - товариство з обмеженою відповідальністю «ZF-Кама» (ZF Kama GmbH). Це перше виробництво, створене на "КАМАЗі» за участю іноземної фірми і випускає продукцію під її торговою маркою. І перший приклад організації промислового виробництва високотехнологічної продукції світового рівня в Росії. СП щорічно випускає 5000 коробок передач. Підписано угоду щодо збільшення виробничих потужностей СП з дев'яти до 89 тисяч коробок передач на рік.
У січні 2006 року між ВАТ «КАМАЗ» та американською фірмою «Cummins Inc» були підписані документи про створення спільного підприємства «Каммінз Кама» з виробництва двигунів серії В потужністю 140-275 л.с. для російського ринку. Статутний капітал підприємства - 20 млн. доларів, в якому частки засновників розподіляються порівну. Підприємство буде виробляти мотори з електронним управлінням «Євро-3» і «Євро-4», відповідно до регламенту вводяться в Росії екологічних стандартів.
У грудні 2007 року ВАТ «КАМАЗ» підписало угоду з компанією Knorr-Bremse Systeme fьr Nutzfahrzeuge GmbH про створення в Набережних Челнах спільного підприємства з випуску гальмівних механізмів «Кнорр-Бремзе Кама» з рівними частками сторін в статутному капіталі.
10 березня 2008 були підписані статутні документи спільного підприємства з випуску деталей цилиндропоршневой групи між Federal Mogul Corporation (США) і ВАТ «КАМАЗ» з рівними частками сторін в статутному капіталі - «Федерал Могул Набережні Челни».
Клієнти - підприємства всіх галузей економіки, де застосовуються вантажні автомобілі, компанії, що займаються вантажними автоперевезеннями, регіональні та міські автогосподарства Росії і країн традиційних продажів, природні монополії, великі корпоративні клієнти, державні підприємства та установи, підрозділи силових міністерств і відомств. Найбільші споживачі продукції ВАТ «КАМАЗ» в нашій країні - це Міністерство Оборони Росії, «ГАЗПРОМ», «ЛУКОЙЛ», «СУЕК», «ТНК».

2.2 Опис програми дослідження ВАТ «КАМАЗ»

Розглянемо основні розділи бізнес - плану 2009 р. як складових програми дослідження:
1. Виробництво:
- План виробництва тракторів;
- План поставки з / п для РЕН;
- План виробництва силових агрегатів і двигунів;
- Замовлення НТЦ на поставку продукції;
- План виробництва ВАТ «КАМАЗ» поворотною кооперації;
- Виробництво продукції для гарантійних комплектів з / ч;
- План виробництва з / ч на 2009 р;
- План виробництва автобусних шасі;
- План виробництва вантажних автомобілів. Додаток 1.
2. Допустимі витрати на 2009 р.:
- Соціальний пакет на 2009 р;
- Рівень рентабельності по юр.особам на 2009 р; Додаток 2.
- Постачальницька націнка на покупний інструмент на 2009р.;
- Витрати на енергоносії на 2009р;
- Рівень рентабельності на 2009р.;
- Орендна плата за земельні ділянки на 2009р.;
- Витрати на оренду, лізинг, сублізинг на 2009р.;
- Послуги зв'язку на 2009р.;
- Витрати на рекламу на 2009р.;
- Ліміт витрат на аудиторські послуги на 2009р.;
- Витрати на гарантійне обслуговування на 2009р.
і т.д. Додаток 3.
3. Форми:
- Форма фінансового плану підрозділів;
- Форми фінансового плану юр.осіб;
- Форми показника фінансового стану для ТФК, юр.осіб, Лізингової компанії, ВТК і т.д
4. Вартість машинокомплектів на 2009 р.:
- Вартість СКД трактор; Додаток 4.
- Вартість комплектів СК;
- Вартість машинокомплектів СКД вантажного автомобіля, СКА, капітально відремонтованого автомобіля, вантажного автомобіля, автобусних шасі на 2009 р.;
5. Зовнішні допущення до бюджету доходів і витрат організації ВАТ «КАМАЗ» на 2009 р.:
- Допуску за оборотності й запасам на 2009 р;
- Проект «Політика управління запасами і заборгованістю на 2009 р»;
- Уточнені зовнішні допущення до бюджету доходів і витрат організації ВАТ «КАМАЗ» на 2009 р.
6. Структура податків на 2009 р.
7. Організаційно-технічні вимоги щодо заходів на 2009.
8. Зовнішні допущення до бюджету доходів і витрат організації ВАТ «КАМАЗ» на 2008 р. [5]
Досліджуючи розділи і підрозділи бізнес-плану на 2009 р. ВАТ «КАМАЗ» можна сказати, що програма дослідження полягає в проведенні дослідницьких робіт визначають ресурси, використовувані технічні засоби, умови проведення, очікувані результати, календарний план із зазначенням термінів проведення дослідних робіт; кошторис витрат ; джерела фінансування, контроль за ходом дослідження.

Висновок

Незалежно від форми відображення практично завжди план дослідження є конкретним продовженням наміченої раніше програми дослідних робіт. Однак, при виконанні досліджень можуть виникнути непередбачені обставини, що порушують технологію планових робіт, обумовлюючи необхідність коригування. Тому в ряді випадків, особливо при проведенні складних дослідних робіт, слід розробляти відповідні алгоритми, що передбачають можли-ність зворотних операцій дослідження. Такий підхід вимагає складання гнучких дослідних планів, в яких вказуються «діапазонні» строки виконання операцій.
У другому розділі на підставі бізнес-плану ВАТ «КАМАЗ» на 2009 р були розглянуті передбачуваний план виробництва, витрати, вартість, зовнішні можливі витрати і др.подпункти.
Програма дослідження полягає в проведення дослідження, його цілі і завдання, ресурси, методи і використовувані технічні засоби, умови проведення, очікувані результати, календарний план із зазначенням термінів проведення дослідних робіт; кошторис витрат, джерела фінансування, контроль за ходом дослідження.
В умови фінансової кризи спостерігається не стабільність ринку попиту на продукцію ВАТ «КАМАЗ», що передбачає не виконання розробленого бізнес-плану 2009 р. Ще в четвертому кварталі 2008 р. спостерігався значний спад попиту на продукцію автопрому, на світовому ринку не було необхідності випуску великих обсягів продукції.

Список використаної літератури
1. Глущенко В.В., Глущенко І.І. Дослідження систем управління: Соціологічні та економічні дослідження, прогнозні та планові дослідження, експериментальні дослідження. - Московська область: Крила, 2000 -325 с.
2. Зайцев А.К. Дослідження систем управління: Навчальний посібник. - Н. Новгород: НІМБ, 2006.-123 с.
3. Ігнатьєва А.В., Максимцов М.М. Дослідження систем управління: Учеб. посібник для вузів. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 157 с.
4. Коротков Е.М. Дослідження систем управління Навчальний посібник для вузів. - М. Видавничо-консалтингова компанія «Дека» - 2000 - 183 с.
5. «КОМЕТА» - корпоративний інформаційний сервер ВАТ «КАМАЗ»
6. Мішин В.М. Дослідження систем управління: Підручник для вузів .- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 527 с.
7. Мильніков В.В., Титаренко Б.П., Волочіенко В.А. Дослідження систем управління: Навчальний посібник для вузів. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М: Академічний Проект; Єкатеринбург: Ділова книга - 2003. - 352 с.
8. www. kamaz.net / ru / news
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Менеджмент і трудові відносини | Контрольна робота
56.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Маркетингові дослідження програма маркетингового дослідження
Програма соціологічного дослідження 5
Програма соціологічного дослідження
Програма маркетингового дослідження підприємства Фабрика Евромебель
Програма соціологічного дослідження на тему Ставлення населення до реклами на телебаченні та її
Програма соціологічного дослідження спрямована на вивчення громадської думки городян про роботу
Програма Txtprintcom - резидентна програма для швидкого і зручного друкування виборчого тексту
ОС Windows XP програма Провідник програма Total Commander
Кабінетні дослідження і методи збору вторинних даних Дослідження переваг студентів
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru