Прогнозування та оцінка можливого банкрутства підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Міністерство освіти і науки України
Харківський національний економічний університет
Кафедра: контролю і аудиту
Контрольна робота
По курсу: "Аудит"
Варіант - 9.
Перевірив: Виконала:
Викладач
Студентка заочного факультету
Вороніна О.О.
Курс 2 група 72
Спеціальність 6.050106-2
Сафонова Т.А.
м. Харків 2008

ЗМІСТ
Введення. 3
Прогнозування та оцінка можливого банкрутства підприємства. 5
Предмет і метод аудиту. 7
Джерела аудиторських висновків. 12
Завдання. 16
Висновок. 18
Список використаної літератури .. 19

Введення

Розвиток продуктивних сил і виробничих відносин у різних соціально-економічних формаціях потребує вдосконалення функцій управління процесом виробництва, в тому числі і контролі економіки. Контроль як функція управління підпорядкований вирішенню завдань системи управління. Тому призначення контролю відповідає цілям управління, які визначаються економічними і політичними закономірностями розвитку певної формації. Функції економічного контролю зумовлюються дією основного економічного закону формації і цілями суспільства, інтереси якого він забезпечує.
Правові основи аудиторської діяльності в Україні визначає Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 року № 3125-ХІІ (зі змінами та доповненнями).
Аудит - це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти та відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам.
Для підприємств підтвердження звітності незалежним аудиторським висновком, дозволить зайняти більш вигідну позицію на ринку, спростить взаємини з податковими органами, митницею, банками, державними установами, а рекомендації аудиторів за результатами перевірки допоможуть Вам вести свій бізнес більш безпечно і ефективно, оптимізувати облік та оподаткування.
Для інвесторів проведення незалежної аудиторської перевірки дозволить мінімізувати ризики інвестування, отримати об'єктивну інформацію для прийняття рішень про здійснення інвестицій - придбання акцій, часток, створення спільних підприємств.
Аудиторська фірма здійснює такі види аудиторських послуг:
1. Операційний аудит
2. Фінансовий аудит (due diligence)
3. Супутні послуги
Контроль проявляється як функція системи управління суспільними процесами. Це стосується в основному соціального управління, політичного керівництва, народної демократії, правової держави.

Прогнозування та оцінка можливого банкрутства підприємства

Важливе значення в аудиторській діяльності має вивчення та оцінка фінансового стану і платоспроможності економічного суб'єкта. Проводячи обов'язковий аудит бухгалтерської звітності, аудиторська фірма зобов'язана перевірити його фінансовий стан і дати оцінку платоспроможності, аргументуючи цілим рядом показників, що підтверджують висновки аудитора.
Інформація, отримана в процесі дослідження важлива, як для керівників суб'єкта так і для третіх осіб, які будуть користуватися аудиторським висновком.
При проведенні аудиту фінансового стану необхідно виявити ознаки можливості припинення діяльності підприємства та встановити, чи не стає суб'єкт потенційним банкрутом і чи не стане він ним протягом трьох місяців після проведення аудиту.
Аналіз та аудит фінансового стану і платоспроможності повинен проводитися також у процесі внутрішнього аудиту з метою вироблення тактики дій для фахівців.
Програма аудиту включає:
4. Визначення напрямів фінансово-господарської діяльності;
5. Виявлення слабких і сильних сторін у системі бухгалтерського обліку, а також незадовільних статей у звітності;
6. Аналіз аудиту та оцінка майнового стану;
7. Оцінка фінансової стійкості;
8. Оцінка ліквідності та платоспроможності;
9. Оцінка ділової активності;
10. Аналіз фінансових результатів та оцінка рентабельності;
11. Прогнозування та оцінка можливого банкрутства.
Стійкість фінансового положення економічного суб'єкта в значній мірі залежить від доцільності і правильності вкладень фінансових ресурсів в активи.
Одна з найважливіших характеристик фінансового стану економічного суб'єкта - це стабільність його діяльності та платоспроможності.
Підприємство вважається платоспроможним якщо залишки грошових коштів на балансі, короткострокові фінансові вкладення (цінні папери, позики) та активні розрахунки покривають його короткострокові зобов'язання.
При проведенні аудиту необхідно встановити істотні Чи є які-небудь серйозні сумніви в продовженні і безперервної діяльності економічного суб'єкта в доступному для огляду майбутньому.
Банкрутство підприємства, як правило, пов'язане з його неплатоспроможністю, тому важливим завданням при аудиті є прогнозування фінансового стану підприємства з позиції можливого його банкрутства.
Основними законодавчими актами, що регламентують питання визнання підприємства неплатоспроможним, є Закон України "Про неплатоспроможності та банкрутство підприємства", від 19 листопада 1992р., Постанови уряду, нова редакція Закону України "Про відновлення платоспроможності підприємства при банкрутстві", 1996р.

Предмет і метод аудиту

Поняття аудита значно ширше таких понять, як ревізія і контроль. Аудит забезпечує не тільки перевірку вірогідності фінансових показників, а й, а це не менш важливо, розробку пропозицій щодо оптимізації господарської діяльності з метою раціоналізації витрат і збільшення прибутку. Аудит можна визначити як своєрідну експертизу бізнесу.
У країнах з розвиненою ринковою економікою, в яких аудит існує вже давно, цей термін трактується дуже різноманітне.
Так, в. Великобританії під аудитом розуміються незалежна перевірка і вираження думки про фінансову звітність підприємства. При цьому термін "аудит" застосовується не тільки при перевірці підприємств (фірм), що підпадають під дію Закону про компанії або Закону про промислові та інших суспільствах, але і при відповідній перевірці урядових установ і місцевих органів влади, а також при наданні клієнтам аудиторських послуг з угодою (наприклад, з довірчого договору).
На думку американських фахівців, аудит - це збір і оцінка фактів, що стосуються функціонування і положення економічного об'єкта (самостійного господарського підрозділу), або інформації про такий функціонуванні та положенні, здійснюваний компетентним незалежною особою, яке, виходячи із встановлених критеріїв, виносить висновок про якісну сторону цього функціонування. Отже, під аудитом розуміються незалежна перевірка і вираження думки про фінансову звітність підприємства.
Комітет з аудиторської практики Міжнародної федерації бухгалтерів (IFAC) дає наступне визначення аудиту: аудит - це незалежний розгляд спеціально призначеним аудитором фінансових звітів підприємства і висловлення думки про них при дотриманні правил, встановлених законом.
Аудит - це незалежна експертиза фінансової звітності підприємства на основі перевірки дотримання порядку ведення бухгалтерського обліку, відповідності господарських і фінансових операцій законодавству, повноти і точності відображення у фінансовій звітності діяльності підприємства. Експертиза завершується складанням аудиторського висновку.
У ході аудиторської перевірки фінансових звітів встановлюються точність відображення в них фінансового становища і результатів діяльності підприємства, відповідність ведення бухгалтерського обліку встановленим вимогам і критеріям, дотримання підприємством, що перевіряється чинного законодавства. Особливе значення має той факт, що перевірку достовірності звітності підприємства, дотримання чинного законодавства та складання аудиторського висновку з цього питання виконує незалежний аудитор.
Комітет з основним концепціям аудиту Американської асоціації бухгалтерів (ААА), визначає і процес, і цілі аудиту: аудитом називається систематичний процес об'єктивного збору та оцінки свідчень про економічні дії і події з метою визначення ступеня відповідності цих установ встановленим критеріям і надання результатів перевірки зацікавленим користувачам.
А.Д. Шеремет та В.П. Суйц дають наступне визначення:
аудит - перевірка публічної бухгалтерської звітності та обліку первинних документів та іншої інформації про фінансово-господарської діяльності суб'єкта підприємництва з метою визначення достовірності їх обліку та звітності, його повноти та відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам.
Аудит здійснюється незалежними особами (аудиторами) або аудиторськими фірмами, уповноваженими суб'єктами господарювання на його проведення.
Аудитором є фізична особа, яка відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим уповноваженим федеральним органом, і має кваліфікаційний атестат аудитора.
Аудитор має право здійснювати аудиторську діяльність в якості працівника аудиторської організації або в якості особи, яка притягається аудиторською організацією до роботи на підставі цивільно-правового договору, або в якості індивідуального підприємця, що здійснює свою діяльність без утворення юридичної особи.
Аудиторська організація - це комерційна організація, що здійснює аудиторські перевірки та надає супутні аудиту послуги.
Аудит може проводиться з ініціативи господарюючого суб'єкта, а також у випадках, передбачених законодавством (обов'язковий аудит) ст.10 Закону України "Про аудиторську діяльність". Витрати на проведення аудиту відносяться на собівартість продукції і включаються до складу валових витрат.
Аудиторський контроль широко застосовується у світовій практиці. У його основі лежить взаємна зацікавленість держави, адміністрації підприємств та їх власників (акціонерів) у достовірності наданої інформації.
В умовах планової економіки потреба в незалежному аудиті не виникала, його заміняла система відомчого та позавідомчого контролю, яка була орієнтована на пошуки упущень і зловживань у фінансово-господарської діяльності, на виявлення помилок і порушень у веденні обліку і звітності, знаходженні винних осіб.
Зміна структури управління та розвитку різних форм власності значно скоротили сферу відомчого контролю. З отриманням фінансової та господарської самостійності більшість підприємств виявилися ніким не контрольовані. Розвиток ринкових відносин створює реальні передумови для формування нової системи контролю, основу якої складають:
· Чітке відокремлення об'єктів контролю за формою власності та джерел фінансування (бюджетні, акціонерні - колективна форма власності, джерело - кошти акціонерів; змішані, ТОВ, командитні) розчленування суб'єктів контролю;
· Регламентація контрольованих питань фінансово-господарської діяльності: правильність формування доходів і витрат;
· Дотримання податкового законодавства;
· Достовірність;
· Контроль і аналіз фінансових результатів;
· Виявлення й оцінка резервів підприємства;
· Надання методичної допомоги;
· Чітке розмежування сфер діяльності державних і місцевих контролюючих органів.
Таким чином, предметом аудиторського контролю є процес розширеного відтворення суспільно необхідного продукту і додержання його економіко-правового регулювання в умовах ринкової економіки.
Предмет аудиторського контролю конкретизується його об'єктами, які деталізують кожну стадію виробництва.
Так, на стадії виробництва суспільно необхідного продукту об'єктами контролю виступають обсяги випуску продукції, якість випущеної продукції, інженерне забезпечення виробництва і т.д. Об'єкти контролю визначають відповідно до мети контролю.
Аудиторський контроль досліджує поведінку емпіричних об'єктів, які реально існують.
Емпіричні об'єкти поділяють на натуральні, або фізичні, які існують у природі об'єктивно, незалежно від нашої волі і свідомості, і штучні (у тому числі й технічні), створені з волі людини в процесі виробничої діяльності.
Метод аудиту - сукупність прийомів, за допомогою яких оцінюється стан досліджуваного об'єкта. Прийоми можна визначити в 3 групи:
· Визначення реального стану об'єкта
· Аналіз
· Оцінка
Визначення реального стану об'єкта - огляд, перерахунок, вимірювання, зважування, лабораторний аналіз, запит, документальна перевірка.
Аналіз - результат аналітичних процедур може бути переконує, якщо аудитор може розумно оцінити правильність залишку по рахунку після проведення аналізу, то йому не потрібно проводити інші процедури. Підтверджує результат аналізу - якщо аналіз повинен підтвердити інформацію, отриману від клієнта або виявлену аудитором, то перед аналітичної процедурою аудитору необхідно виконати додаткові перевірки. Непридатний результат - якщо результати аналізу не можуть служити доказом для висновків аудитора.
Оцінка минулого, теперішнього і майбутнього об'єкта аудиту. Методом облікової оцінки зазвичай визначаються розміри резервів за гарантованими зобов'язаннями, резерви по сумнівних боргах, визначають вартість цінних паперів. Крім зазначених прийомів аудитор залучати, запозичувати з інших наук методи (теорія формальної вибірки, регресійний аналіз), економічної теорії (теорії оцінки капіталу), бухгалтерського обліку, фінансового аналізу, теорії інформаційних комунікацій, інформаційних технологій.
Прийом вибіркової перевірки - із загальної сукупності об'єкта, що перевіряється вибирається найбільш суттєвий за величиною елемент і висновки зроблені по цьому об'єкту поширюються на всю вибірку. При перевірці кредиторської заборгованості вибирається найбільш істотний кредитор і досліджується регулярність погашення заборгованості, встановлюються межі погашення і порушення цих кордонів.
Прийом анкетування - один із прийомів поширених у зарубіжній практиці аудиту. У своїх робочих документах аудитор сам дає відповіді у формі "так / ні" за певним переліком питань на кожному етапі аудиторської перевірки. Тести надзвичайно різноманітні.
Тестування - у практиці Україна метод тестування знаходить поступове поширення. Тести розробляються для кожного підприємства індивідуально і відповідає на ці тести тільки керівництво підприємства.
Оцінка матеріальних запасів за ознакою повноти проводиться за допомогою:
· Інспекції - для визначення фактичної наявності ТМЦ (інвентаризації)
· Спостереження
· Контрольні заміри - підрахунок, експертиза - застосовується аудитором в залежності від особливостей і характеру матеріальних запасів клієнта
· Для перевірки запасу за ознакою і критерієм оцінки доцільності використання даних матеріалів
· Робочі гіпотези - припущення про реальну ситуацію на основі аудиторських доказів.

Джерела аудиторських висновків

Аудиторський висновок зазвичай складається з 3 частин:
· Аналітична;
· Підсумкової;
· Ввідна.
Вступна частина аудиторського висновку містить загальні відомості про аудиторську фірму, аудитора, який працює самостійно і включає в себе:
· Назву документа в цілому аудиторському висновку;
· Юридична адреса та телефони аудиторських фірм;
· Прізвище ім'я вітчизну і стаж роботи як аудитора;
· Номер реєстраційного свідоцтва аудитора або фірми;
· Номер банківського рахунку аудитора, аудиторської фірми.
Аналітична частина аудиторський висновок являє собою звіт аудиторської фірми економічному суб'єкту про загальні результати перевірки, стан внутрішнього контролю, бухгалтерського обліку та звітності економічного суб'єкта, а також дотримання економічним суб'єктом законодавство при здійсненні фінансово-господарських операцій.
Ця частина включає в себе частини:
· Назва даної частини і кому вона адресована;
· Найменування суб'єкта, об'єкта аудитора;
· Загальні результати перевірки стану внутрішнього контролю бухгалтерського обліку і звітності, дотримання законодавства при здійсненні фінансово-господарських операцій.
· Аналітична частина аудиторського висновку повинна бути названа;
· Звіт аудитора (аудиторської фірми).
Аналітична частина повинна минуле адресована виконавчому органу адміністрації економічному суб'єкту.
Виклад загальних результатів перевірки бухгалтерського обліку та звітності економічного суб'єкта повинні охоплювати:
Загальну оцінку стану системи організації і дотримання встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку, а також складання бухгалтерської звітності;
Опис виявлених істотних порушення ведення бухгалтерського обліку та складання звітності, виклад загальних результатів перевірки стану внутрішнього контролю повинні включати:
· Роль і місце внутрішнього контролю в системі управління організації;
· Загальну оцінку відповідності системи внутрішнього контролю масштабом і характером діяльності економічного суб'єкта;
· Опис, виявлених в ході аудиту існуючих невідповідностей системи внутрішнього контролю масштабами та характером діяльності економічного суб'єкта.
Виклад загальних результатів перевірки дотримання економічних суб'єктом законодавства при здійсненні господарських операцій повинні включати:
1. загальну оцінку відповідності у всіх істотних відносинах здійснених господарських операцій законодавством;
2. опис виявлених в ході аудиту невідповідностей, здійснених операцій законодавством;
3. вказівка ​​на відповідальність економічного суб'єкта за недотримання законодавства України.
Підсумкова частина аудиторський висновок являє собою думку аудиту (аудиторської фірми) про достовірність фінансової звітності економічного суб'єкта.
Підсумкова частина повинна бути названа: висновок аудитора (аудиторської фірми). Вона включає:
1. найменування даної частини і кому вона адресована;
2. назву організації, об'єкта аудиту;
3. вказівку на нормативні акти, що регулює бухгалтерський облік і звітність в Україні;
4. розподіл відповідальності між економічними суб'єктом і аудиторською фірмою щодо бухгалтерської звітності;
5. вказівку на нормативні акти у відповідність, з яким проводився аудит.
Виклад існуючих обставин призвели до стану аудиторського висновку у формі відмінній від позитивного висновку:
1. думку аудитора (аудиторської фірми) про достовірність бухгалтерської звітності економічного суб'єкта;
2. дата аудиторського висновку.
До аудиторського висновку повинні бути прикладена бухгалтерський облік при цьому вона має бути складена з урахуванням поправок, а запропонованих аудиторською фірмою. Кожна сторінка аудиторського висновку підписується аудитором, що проводив перевірку і скріплювати його особистим підписом.
Джерела аудиторського висновку:
1. дані первинних документів, що відображають зміст госп. операції або первинні звіти;
2. облікові регістри, де узагальнюється і накопичується інформація з відповідних первинних документів і звітів у розрізі їх економічного змісту;
3. головна книга;
4. бухгалтерська звітність;
5. плани, кошториси, калькуляції, розпорядчі документи;
6. матеріали ревізій і перевірок різних рівнів;
7. матеріали внутрішньогосподарського контролю, у т. ч. за результатами раптових перевірок, інвентаризації і т.д.;
8. дані документального і фактичного контролю;
9. письмові та усні заяви працівників підприємства і третіх осіб.

Завдання

Аудиторська фірма отримала дві пропозиції на проведення перевірок: від Фірми К і від Фірми Л.
Фірма До існує на ринку більше п'яти років, обов'язкової аудиторської перевірки згідно з критеріїв не підлягає. За результатами документальної перевірки податковими органами на фірму було накладено штрафні санкції. Погашення заборгованості перед бюджетом по штрафних санкцій призведе до порушення фінансової стійкості організації. Тому фірма К вирішила звернутися до аудиторської фірмі з метою зменшення обсягу штрафних санкцій, накладених податковою інспекцією. Фірма До пропонує заплатити за послуги аудиторської фірми 1 000,00 гривень.
Фірма Л існує три роки. Як підприємство з участю іноземного капіталу, вона підлягає обов'язковій аудиторській перевірці. Але цього року фірма Л вирішила змінити аудиторську фірму і звернутися з пропозицією про складання контракту на перевірку бухгалтерської звітності в вищевказану аудиторську фірму. Фірма Л пропонує заплатити за послуги за договором аудиторській фірмі 800,00 гривень.
Аудиторська фірма має обмеження у штатних співробітників. За умови складання договору з двох пропозиції їй необхідно залучати позаштатних працівників.
Потрібно визначити, чи вигідно брати аудиторській фірмі дві пропозиції, а якщо необхідно прийняти одне, то яке?
Відповідь.
Для забезпечення стабільного доходу аудиторської фірми, я вважаю слід укласти контракт з фірмою Л.
Фірма До пропонує заплатити за послуги аудиторської фірми 1 000,00 гривень. Але так як Фірма К, після перевірки податкових органів, немає сенсу наймати аудиторів. Вони зможуть допомогти чи підказати, як виправити помилки, які виявила податкова інспекція, і за якими були нараховані податкові санкції. І тільки якщо аудиторська фірма знайде помилку податківців, що малоймовірно, можна буде на підставі аудиторських актів знизити суму штрафних санкцій. До того ж фірма пропонує одноразовий контракт.
Отже аудиторській фірмі краще і доцільніше буде погодитися на пропозицію фірми Л. При цьому необхідно буде підготувати фахівця, який буде розбиратися у веденні документів із залученням іноземного капіталу. І відповідно, так як підприємство існує на ринку три роки, перевірка не займе багато часу, що виправдає запропоновану суму.

Висновок

Аудит - це незалежна експертиза фінансової звітності підприємства на основі перевірки дотримання порядку ведення бухгалтерського обліку, відповідності господарських і фінансових операцій законодавству, повноти і точності відображення у фінансовій звітності діяльності підприємства. Експертиза завершується складанням аудиторського висновку.
У ході аудиторської перевірки фінансових звітів встановлюються точність відображення в них фінансового становища і результатів діяльності підприємства, відповідність ведення бухгалтерського обліку встановленим вимогам і критеріям, дотримання підприємством, що перевіряється чинного законодавства. Особливе значення має той факт, що перевірку достовірності звітності підприємства, дотримання чинного законодавства та складання аудиторського висновку з цього питання виконує незалежний аудитор.
Найбільш важливою і трудомісткою роботою аудитора є підготовка аудиторських доказів по всім об'єктам контролю.
Порядок отримання аудиторських доказів визначено міжнародним нормативом аудиту "Аудиторські докази" затвердженому в січні 1982
Під аудиторським доказом варто розуміти інформацію, яка підтверджує правильність відображених в обліку даних або даних отриманих під час фактичної перевірки стану контрольованого об'єкта, яку відбирає аудитор в процесі контрольних дій для видачі замовнику висновку про достовірність поданої звітності та правильності відображення в б / у операцій, пов'язаних зі зміною стану об'єктів, що перевіряються.

Список використаної літератури

1. Закон України "Про аудиторську діяльність" / / Голос України. - 1991. - 21 листопада.
2. Закон України "Про підприємство" / / Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 14. - С.5.
3. Методичні рекомендації та контрольні роботи з курсу "Аудит" для студентів спеціальності 7.050106 заочної форми навчання / Укл. А.В. Бондаренко - Харків: Вид ХНЕУ, 2006. - С. Укр. мов.
4. Андрєєв В.Д. Практичний аудит. Довідковий посібник. - М.: Економіка, 1994. - 266 с.
5. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник. - Житомир: "Рута", 2005.
6. http:// revolution. allbest. ru / bank /
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Контрольна робота
52.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Система банкрутства в Російській Федерації Методи прогнозування можливого банкрутства підприємства
Методи прогнозування можливого банкрутства підприємств та оцінка
Методи прогнозування можливого банкрутства підприємств та оцінка їх ефективності на прикладі
Дослідження фінансового стану підприємства для виявлення загрози можливого банкрутства
Оцінка екологічного стану природи своєї місцевості та прогнозування можливого його зміни
Прогнозування банкрутства підприємства ЗАТ Кримвтормет
Оцінка вартості майна підприємства у процедурі банкрутства
Поняття банкрутства Фактори що впливають на підприємства та причини банкрутства
Прогнозування банкрутства основні методики і проблеми
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru