додати матеріал


Проведення аналізу фінансового стану та розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ

ВСТУП

1. Поняття фінансового стану підприємства

1.1 Сутність фінансового стану підприємства

1.2 Аналіз фінансових результатів

2. Оцінка фінансового стану ТОВ «Інтерпром»

2.1 Виробнича характеристика ТОВ «Інтерпром»

2.2 Порядок проведення фінансового аналізу

3. Заходи щодо підвищення ефективності виробництва

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Додаток 1. Звіт про рух грошових коштів

ВСТУП

У сучасних умовах підвищується самостійність підприємств у прийнятті та реалізації управлінських рішень, їх економічна і юридична відповідальність за результати господарської діяльності.

Метою даної роботи є проведення аналізу фінансового стану та розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності роботи ТОВ «Інтерпром».

Завдання дипломної роботи:

 • розкрити сутність фінансового стану підприємства;

 • описати порядок проведення фінансового аналізу;

 • розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності роботи підприємства.

Об'єктом дослідження є Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтерпром» Шолоховського району Ростовської області.

Предметом дослідження є дані бухгалтерської звітності ТОВ «Інтерпром» за 2007 рік.

У першому розділі дипломної роботи розкривається сутність фінансового стану підприємства та методика оцінки фінансового стану.

У другому розділі дипломної роботи оцінюється фінансовий стан ТОВ «Інтерпром», проводиться фінансовий аналіз.

Третя глава дипломної роботи присвячена проведенню заходів щодо підвищення ефективності виробництва.

Однією з найголовніших завдань підприємства є оцінка фінансового стану підприємства, яка можлива при сукупності методів, що дозволяють визначити стан справ підприємства в результаті аналізу його діяльності на кінцевому інтервалі часу. Об'єктивно зростає значення фінансової стійкості господарюючих суб'єктів.

Все це підвищує роль фінансового аналізу в оцінці їх виробничої і комерційної діяльності і, перш за все, в наявності, розміщення та використання капіталу і доходів. Результати такого аналізу необхідні власникам (акціонерам), кредиторам, інвесторам, постачальникам, податковим службам, менеджерам і керівникам підприємств.

Ключовою метою фінансового аналізу є отримання певного числа основних параметрів, що дають об'єктивну й обгрунтовану характеристику фінансового стану підприємства. Це стосується, перш за все, до змін у структурі активів і пасивів, у розрахунках з дебіторами і кредиторами, у складі прибутків і збитків.

Локальні цілі фінансового аналізу:

 • визначення фінансового стану підприємства;

 • виявлення змін у фінансовому стані в просторово-часовому розрізі;

 • встановлення основних факторів, що викликають зміни у фінансовому стані;

 • прогноз основних тенденцій фінансового стану.

Аналітика та керуючого (фінансового менеджера) цікавить як поточний фінансовий стан підприємства, так і його прогноз на більш віддалену перспективу.

Альтернативність цілей фінансового аналізу визначають не тільки його часові межі. Вона залежить також від цілей, які ставлять перед собою користувачі фінансової інформації.

Цілі дослідження досягаються в результаті вирішення низки аналітичних завдань:

 • попередній огляд бухгалтерської звітності;

 • характеристика майна підприємства: необоротних і оборотних активів;

 • оцінка фінансової стійкості;

 • характеристика джерела коштів: власних і позикових;

 • аналіз прибутку і рентабельності;

 • розробка заходів щодо поліпшення фінансово-господарської діяльності підприємства.

Дані завдання висловлюють конкретні цілі аналізу з урахуванням організаційних, технічних і методичних можливостей його здійснення. Основними факторами, в кінцевому рахунку, є обсяг і якість аналітичної інформації.

Щоб приймати рішення у сфері виробництва, збуту, інвестицій та інновацій, керівництву підприємства необхідна систематична ділова поінформованість з питань, які є результатом відбору аналізу і узагальнення вихідної інформації.

Основний принцип вивчення аналітичних показників - дедуктивний, тобто перехід від загального до приватного, але він повинен використовуватися багато разів. У ході такого аналізу відтворюється історична і логічна послідовність економічних факторів і подій, спрямованість і сила їх впливу на результати господарської діяльності підприємства.

Актуальність фінансового аналізу полягає в методиці його розрахунку, яка важлива для обгрунтування вибору ділового партнера, визначення ступеня фінансової стійкості і ділової активності підприємства в умовах підприємницького ризику. Основним джерелом інформації про фінансову діяльність підприємства є його публічна бухгалтерська звітність. Звітність підприємства базується на узагальненні даних регістрів бухгалтерського обліку.

Інформація бухгалтерської звітності служить вихідною базою для прийняття рішень щодо поточної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства.

Отже, фінансовий аналіз є прерогативою вищої ланки управління підприємством, здатного приймати рішення щодо формування та використання капіталу і доходів, а також впливати на рух грошових потоків.

За допомогою фінансового аналізу приймаються рішення щодо:

 • короткостроковому фінансуванню підприємства (поповнення оборотних активів);

 • довгострокового фінансування (вкладення капіталу в ефективні інвестиційні проекти та емісійні цінні папери);

 • виплати дивідендів власникам акцій;

 • мобілізації резервів економічного зростання (зростання обсягу продажів і прибутку).

Оскільки поточний фінансовий аналіз здійснюється на основі даних бухгалтерського балансу, то можна встановити його взаємозв'язок з прийняттям фінансових рішень дирекцією підприємства

Забезпечення користувачів повної і реальною інформацією про фінансовий стан підприємств є ключовим завданням міжнародних стандартів, відповідно до яких будується концепція розвитку сучасного російського бухгалтерського обліку та звітності.

Отже, інформація, в якій зацікавлені всі користувачі, повинна давати можливість оцінювати здатності підприємства генерувати грошові кошти, формувати прибуток, а також надавати можливість порівнювати інформацію за різні періоди часу, щоб приймати обгрунтовані управлінські рішення.

1. ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

  1. Сутність фінансового стану

Розвиток ринкових відносин поставило господарюючі суб'єкти різних організаційно-правових форм у такі жорсткі економічні умови, які об'єктивно зумовлюють проведення ними збалансованої зацікавленої політики по підтримці і зміцненню фінансового стану його платоспроможності та фінансової стійкості. Оцінка фінансового стану є частиною фінансового аналізу. Вона характеризується певною сукупністю показників, відображених у балансі за станом на певну дату. Фінансовий стан характеризує в узагальненому вигляді зміни в розміщенні коштів та джерел їх покриття. Воно є результатом взаємодії всіх виробничо-господарських факторів.

Фінансовий стан проявляється у платоспроможності суб'єкта, в здатності вчасно задовольняти платіжні вимоги постачальників відповідно до господарських договорів, повертати кредити, виплачувати зарплату, вносити платежі в бюджет.

Основна мета фінансового стану - на основі об'єктивної оцінки використання фінансових ресурсів виявити внутрішньогосподарські резерви зміцнення фінансового становища і підвищення платоспроможності.

Мета аналізу фінансового стану визначає завдання аналізу фінансового стану. Основними завданнями аналізу фінансового стану є:

 • оцінка динаміки, складу і структури активів, їх стану і руху;

 • оцінка динаміки, складу і структури джерел власного і позикового капіталу, їх стану і руху;

 • аналіз абсолютних і відносних показників фінансової стійкості підприємства та оцінка зміни її рівня;

 • аналіз платоспроможності господарюючого суб'єкта і ліквідності активів його балансу. 1

Основними джерелами інформації для аналізу фінансового стану господарюючого суб'єкта є:

 • інформація про технічну підготовку виробництва;

 • нормативна інформація;

 • планова інформація (бізнес-план);

 • господарський (економічний) облік (оперативний (оперативно-технічний) облік, бухгалтерський облік, статистичний облік);

 • звітність (публічна фінансова бухгалтерська звітність (річна), квартальна звітність (непублічна, що представляє собою комерційну таємницю), вибіркова статистична і фінансова звітність (комерційна звітність, вироблена за спеціальними вказівками), обов'язкова статистична звітність);

 • інша інформація (публікації в пресі, опитування керівника, експертна інформація).

У складі річного бухгалтерського звіту підприємства подають такі форми:

 • форма № 1 «Бухгалтерський баланс». У ньому фіксуються вартість (грошове вираження) залишків необоротних і оборотних активів капіталу, фондів, прибутку, кредитів і позик, кредиторської заборгованості й інших пасивів. Баланс містить узагальнену інформацію про стан господарських засобів підприємства, що входять в актив, і джерел їх утворення, що становлять пасив. Ця інформація надається на початок і кінець року, що і дає можливість аналізу, зіставлення показників, виявлення їх зростання або зниження. Однак відображення у балансі тільки залишків не дає можливості відповісти на всі питання власників та інших зацікавлених служб. Потрібні додаткові докладні відомості не тільки про залишки, а й про рух господарських засобів та їх джерел.

Це досягається підготовкою наступних форм звітності:

 • форма № 2 «Звіт про фінансові результати»;

 • форма № 3 «Звіт про рух капіталу»;

 • форма № 4 «Звіт про рух грошових коштів»;

 • форма № 5 «Додаток до бухгалтерського балансу»;

 • «Пояснювальна записка» з викладом основних факторів, що вплинули у звітному році на підсумкові результати діяльності підприємства, з оцінкою його фінансового стану. 1

Основним джерелом інформації для проведення фінансового аналізу є бухгалтерський баланс. Він являє собою найбільш інформативну форму для аналізу та оцінки фінансового стану. Баланс відображає стан майна, власного капіталу і зобов'язань господарюючого суб'єкта на певну дату.

На відміну від балансів, використовуваних у плануванні та аналізі, бухгалтерський баланс являє собою систему моментальних показників, що характеризують стан коштів на певну дату.

Баланс виділяють в самостійну звітну одиницю, доповненням якої є звіт, який розшифровує дані, що містяться в балансі.

Бухгалтерський баланс класифікується за такими ознаками:

 1. за часом складання:

  • вступний (на момент виникнення підприємства);

  • поточний (на початок і кінець аналізованого періоду);

  • ліквідаційний (при ліквідації підприємства);

  • розділовий (на момент поділу підприємства на декілька підприємств);

  • об'єднувальний (на момент об'єднання підприємств в одне);

2. за джерелами складання:

 • інвентарний (на основі інвентарному описі);

 • книжковий (на основі книжкових записів поточного обліку);

 • генеральний (на підставі даних книжкових записів та інвентаризації);

3. за обсягом інформації:

 • одиничний (діяльність тільки одного підприємства);

 • зведений (шляхом складання сум, що значаться на статтях декількох одиничних балансів);

4. за характером діяльності:

 • основний;

 • неосновної;

5. за формами власності:

 • державні;

 • колективні;

 • приватні;

 • змішані;

6. по об'єкту відображення:

 • самостійні;

 • структурних підрозділів;

7. за способом очищення:

 • баланс-брутто, що включає в себе регулюючі статті. Регулюючими статтями називаються статті, суми за якими при визначенні фактичної собівартості (або залишкової вартості) коштів віднімаються із сум інших статей;

 • баланс-нетто, з якого виключені регулюючі статті. Виключення з балансу регулюючих статей називається очищенням. Баланс-нетто зазвичай складається при аналізі фінансового стану підприємства для спрощення розрахунку.

Групування та узагальнення інформації у балансі здійснюється з метою контролю і управління фінансовою діяльністю.

Загальний підсумок балансу називається валютою балансу і характеризує розмір коштів господарюючого суб'єкта.

Одним з показників фінансового стану підприємства є ліквідність коштів, тобто швидкість перетворення коштів у реальні гроші. Тому домінуючою ознакою при характеристиці активів є їх ліквідність. У сучасних російських балансах віддається перевага ознакою зростаючої ліквідності. Актив починається з характеристики позаоборотних, а потім оборотних активів. Необоротні активи купуються підприємством не для продажу, вони не призначені для швидкого перетворення на реальні гроші; вони мають або тривалий термін використання, або тривалий термін окупності, а також до них належать активи, здатні приносити дохід тривалий період. Вони представлені нематеріальними активами, основними засобами, незавершеним будівництвом, доходними вкладеннями і довгостроковими фінансовими вкладеннями.

Оборотні активи призначені для реалізації чи споживання. Вони розташовані по зростаючій ліквідності, тобто в порядку зростання швидкості перетворення цих активів у грошову форму.

Оборотні активи включають наступні групи: запаси, дебіторську заборгованість, короткострокові фінансові вкладення і грошові кошти, інші оборотні активи.

Пасив використовується для характеристики складу та стану джерел формування коштів та їх призначення.

Інформація про джерела групується:

 • за характером закріплення;

 • за терміном використання.

За характером закріплення джерела коштів діляться на власні і позикові; за термінами використання - довгострокові і короткострокові.

Основний склад джерел коштів відображений в розділі 3 «Капітал і резерви». Це джерело довгострокового використання. Перше місце займає статутний капітал, який є найбільш постійної частиною балансу.

Поряд з джерелом довгострокового використання у підприємства є власні джерела короткострокового періоду формування і використання: «Заборгованість учасниками з виплати доходів», «Доходи майбутніх періодів», «Резерв майбутніх витрат і платежів».

Довгострокові пасиви відносяться до джерел довгострокового використання, але це позикові кошти.

Короткострокові пасиви дають інформацію про позикових короткострокових кредитах і позиках і про кредиторську заборгованість, що підлягають погашенню протягом року.

Таким чином, активи дають певне уявлення про економічні ресурси або потенціал господарюючого суб'єкта щодо здійснення майбутніх витрат.

Зобов'язання (пасиви) показують обсяг коштів, отриманих суб'єктом господарювання та їх джерела, а активи - як господарюючий суб'єкт використовував отримані кошти.

Баланс дозволяє оцінити ефективність розміщення капіталу, його достатність для поточної і майбутньої господарської діяльності, оцінити розмір і структуру позикових джерел та ефективність їх залучення.

На основі вивчення балансу зовнішні користувачі приймають рішення щодо доцільності та умов ведення справ з даним суб'єктом господарювання; оцінюють кредитоспроможність господарюючого суб'єкта як позичальника; оцінюють можливий ризик своїх вкладень, доцільність придбання акцій.

У повному обсязі фінансовою інформацією може скористатися тільки керівництво господарюючого суб'єкта. Керівництво господарюючого суб'єкта аналізує фінансовий стан з метою підвищення прибутковості капіталу та забезпечення стабільності положення господарюючого суб'єкта. На основі цієї інформації приймаються управлінські рішення в галузі виробництва, збуту, фінансів, інвестицій, нововведень.

Експрес-аналіз фінансового стану, етапи експрес-аналізу. Найважливішим напрямком аналітичної роботи є аналіз фінансового стану, на основі якого дається оцінка отриманих результатів, формується фінансова стратегія, виробляються заходи її реалізації. Аналіз фінансового стану особливо важливий в умовах ринку, так як кожен господарюючий суб'єкт зіштовхується з необхідністю всебічного вивчення своїх партнерів - за даними публічної звітності, а також власного фінансового становища.

Исходя из поставленных задач и имеющейся информационной базы, различают предварительный анализ (экспресс-анализ), основанный преимущественно на данных бухгалтерской отчетности, и углубленный анализ, осуществляемый с привлечением данных управленческого учета.

Основная цель экспресс-анализа – общая оценка имущественного состояния хозяйствующего субъекта, объема и структуры привлекаемых им средств, его ликвидности и платежеспособности, выявления основных тенденций их изменения.

В ходе углубленного анализа осуществляют:

 • исследование источников его средств (оценку динамики их состояния и структуры, рациональность привлечения заемных средств);

 • оценку целесообразности размещения привлеченных средств и скорости их оборота;

 • анализа доходности и эффективности использования имущества;

 • анализ денежных потоков. 1

Углубленный анализ, осуществляемый с привлечением данных управленческого учета, рассчитан, прежде всего, на лиц, принимающих управленческие решения, вырабатывающих финансовую стратегию хозяйствующего субъекта (менеджеры, руководители отделов, служб, структурных подразделений).

Предварительный анализ осуществляется в несколько этапов.

На первом этапе проводят проверку показателей бухгалтерской отчетности по формальным и качественным признакам (соответствие итогов, взаимную увязку показателей различных форм отчетности).

На втором этапе устанавливается характер изменений, имевших место в анализируемом периоде, в составе средств предприятия и их источниках.

На третьем этапе осуществляются расчет и оценка динамики ряда относительных показателей (коэффициенты), характеризующих финансовое положение хозяйствующего субъекта.

1.2 Анализ финансовых результатов

Финансовый результат – главный критерий оценки деятельности для большинства предприятий. Основные задачи анализа финансовых результатов состоят в оценке динамики показателей прибыли и рентабельности за анализируемый период, в изучении источников и структуры балансовой прибыли, в выявлении резервов повышения балансовой прибыли предприятия и чистой прибыли, расходуемой на выплату дивидендов, в определении потенциала повышения различных показателей рентабельности.

Решение этих задач достигается с помощью ряда аналитических действий. В их составе:

 • оценка выполнения плана по финансовым показателям (прибыли, рентабельности и средств, направляемых на выплату дивидендов) и изучение их динамики; общая оценка выполнения плана по балансовой прибыли, изучение ее динамики по сравнению с соответствующим базовым периодом, рассмотрение ее структуры; определение влияния отдельных факторов на прибыль от реализации продукции (работ и услуг);

 • рассмотрение состава внереализационных доходов, оставляемых в распоряжении предприятия, и расходов и потерь, возмещаемых за счет балансовой прибыли;

 • определение влияния внереализационных доходов и потерь на балансовую прибыль; выявление факторов, влияющих на рентабельность продукции и производства;

 • выявление резервов дальнейшего увеличения прибыли, средств, направляемых на выплату дивидендов, устранение внереализационных потерь и расходов;

 • выявление резервов повышения рентабельности. 1

Представление об эффективности работы предприятия дает финансовая отчетность. Это совокупность определенных форм отчетности, составленных на основе данных бухгалтерского (финансового) учета. Финансовая отчетность позволяет оценить имущественное состояние, финансовую устойчивость, платежеспособность фирмы и другие результаты, необходимые для обоснования многих решений (например, о целесообразности предоставления или продления кредита, о надежности деловых связей).

По данным отчетности определяются потребности финансовых ресурсов, оценивается эффективность структуры капитала, делаются прогнозы финансовых результатов.

Все предприятия независимо от форм собственности предоставляют: баланс предприятия (ф. № 1), «Отчет о финансовых результатах и их использовании» (ф. № 2), «Справку к отчету о финансовых результатах их использования», «Приложение к бухгалтерскому балансу предприятия» (ф. № 5).

Баланс предприятия содержит информацию, позволяющую оценить имущественное и финансовое состояние фирмы. По балансу определяют конечный финансовый результат деятельности фирмы (прибыль или убыток). Данные баланса служат базой для оперативного финансового планирования. Они используются для контроля за движением денежных потоков, необходимы налоговым органам, кредитным учреждениям, органам государственного управления.

В приложениях к балансу приводятся следующие данные: движение фондов; движение заемных средств; дебиторская и кредиторская задолженности; состав нематериальных активов; наличие и движение основных средств; финансовые вложения; движение средств финансирования капитальных вложений и других инвестиций.

«Отчет о финансовых результатах и их использовании» содержит информацию о прибыли, полученной от производственной, инвестиционной и финансовой деятельности. Этот отчет состоит из следующих разделов: финансовые результаты; использование прибыли; платежи в бюджет; затраты и расходы, учитываемые при исчислении льгот по налогу на прибыль. В сочетании с балансом «Отчет о финансовых результатах и их использовании» позволяет рассчитать и проанализировать показатели рентабельности фирмы.

На основании бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия России заполняют формы государственной статистической отчетности – «Отчет о финансово-хозяйственной деятельности предприятия» (ф. № 1-ф). Его предоставляют все предприятия независимо от организационно-правовой формы и формы собственности (кроме фирм иностранных, с участием иностранного капитала, а также малых).

Финансовые результаты деятельности предприятия оцениваются с помощью абсолютных и относительных показателей. К абсолютным относятся: прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг), прибыль (убыток) от прочей реализации, доходы и расходы от внереализационных операций, балансовая (валовая) прибыль, чистая прибыль.

К числу относительных показателей принадлежат различные соотношения прибыли и затрат (или вложенного капитала – собственного, заемного, инвестиционного и т.д.). Их экономический смысл состоит в том, что они характеризуют прибыль, получаемую с каждого рубля капитала (собственного или заемного), вложенного в предприятие.

Выручка от реализации (валовой доход) представляет собой общий финансовый результат от реализации продукции (работ, услуг). Она включает в себя доходы от реализации готовой продукции, полуфабрикатов собственного производства, работ, услуг, покупных изделий, строительных, услуг по перевозке грузов и пассажиров на предприятиях транспорта и т.п.

Выручка от реализации может быть определена по месту поступления денег на расчетный счет или в кассу. Документально это оформляется выпиской банка с расчетного счета предприятия или кассовыми документами, на основании которых зачисляются наличные денежные средства.

Предприятия могут также определять выручку от реализации и финансовый результат по моменту отгрузки продукции (выполнения работ, услуг), что оформляется соответствующими документами об отгрузке.

Разница между выручкой от реализации (работ, услуг), исключая налог на добавленную стоимость, акцизы и затратами на производство реализованной продукции (работ, услуг), называется валовой прибылью от реализации.

Общий финансовый результат (прибыль, убыток) на отчетную дату называют балансовой прибылью. Его получают путем расчета общей суммы всех прибылей и всех убытков от основной и неосновной деятельности предприятия.

В балансовую прибыль включают прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг, товаров), материальных оборотных средств и других активов. К ней относятся также прибыль (убыток) от реализации и прочего выбытия основных средств, доходы и потери от валютных курсовых разниц, доходы от ценных бумаг и других долгосрочных финансовых вложений, включая вложения в имущество других предприятий, расходы и потери, связанные с финансовыми операциями, внереализационные доходы (потери). Балансовая прибыль за вычетом налогов (обязательных платежей) называется чистой прибылью.

Чтобы прогнозировать размеры прибыли, управлять ею, необходим объективный системный анализ формирования, распределения и использования прибыли с целью выявить резервы ее роста. Такой анализ важен как для внутренних, так и для внешних партнерских групп, поскольку рост прибыли определяет рост потенциальных возможностей предприятия, повышает степень его деловой активности, увеличивает размеры доходов учредителей и собственников, характеризует финансовое здоровье предприятия.


Анализ прибыли. Одной из главных причин неплатежеспособности является превышение расходов на основной деятельности над доходами, что делает реализуемую продукцию нерентабельной.

При диагностике финансового состояния предприятия необходимо провести сравнение его чистой и нераспределенной прибыли. Это позволит обнаружить причину образования убытков, если таковые имели место. Убытки могут быть связаны как с текущей деятельностью, так и с финансированием за счет остаточной прибыли – капитальных вложений в производственную непроизводственную сферу, выплат процентов кредитам и займам и т.п.

Дальнейший анализ включает в себя детальное рассмотрение следующих показателей:

 • доходов и расходов от внереализационных операций; доходов полученных от долевого участия в других предприятиях;

 • доходов по облигациям и другим ценным бумагам, принадлежащим предприятию;

 • доходов от сдачи имущества в аренду; сумм полученных и уплаченных штрафов, пени и неустоек и других экономических санкций, например, за нарушение условий хозяйственных договоров: процентов от средств, размещенных на депозитных счетах в банках; курсовых разниц по валютным счетам и по операциям в иностранной валюте;

 • прибылей и убытков прошлых лет, выявленных в отчетном году; убытков от стихийных бедствий; потерь от списания просроченных долгов и дебиторской задолженности;

 • поступлений по возврату долгов, ранее списанных как безнадежные;

 • прочих доходов, расходов и потерь, относимых в соответствии с действующим законодательством на счет прибылей и убытков (счет 99).

Дополнительную информацию может дать рассмотрение мер, к которым прибегает предприятие в целях увеличения своей прибыли.

Некоторые приемы общеизвестны и вполне оправданы: своевременное списание безнадежных долгов; использование метода ЛИФО в оценке запасов; применение ускоренных методов начисления амортизации; начисление и списание износа нематериальных активов, нормативы которого устанавливаются самим предприятием; снижение налогов за счет использования льготного налогообложения и др.

Однако должны вызывать настороженность такие меры, как задержка выплаты зарплаты работающим, дивидендов акционерам, задержка оплаты товара поставщикам.

К факторам, от которых зависит прибыль от реализации продукции, относятся:

 • объем от реализации. Увеличение объема продаж рентабельной продукции приводит к пропорциональному увеличению прибыли. Если же продукция является убыточной, то при увеличении объема реализации происходит обратный процесс – уменьшение суммы прибыли;

 • структура реализации товарной продукции (соотношение удельных весов различных товаров в выручке от реализации). Если увеличится доля более рентабельных видов продукции в общем объеме ее реализации, то сумма прибыли возрастет, и, наоборот, при увеличении удельного веса низкорентабельной или убыточной продукции общая сумма прибыли уменьшится;

 • себестоимость производства и реализации продукции. Себестоимость продукции и прибыль находятся в обратно пропорциональной зависимости: снижение себестоимости приводит к соответствующему росту суммы прибыли, и наоборот;

 • среднереализационные цены. Изменение их уровня прямо влияет на сумму прибыли: при увеличении уровня цен сумма прибыли возрастает, и наоборот. 1

Показатель рентабельности. Одним из ключевых показателей эффективности деятельности предприятия является общая рентабельность активов ( R а ). Она представляет собой отношение балансовой прибыли к стоимости имущества, т.е. сумме хозяйственных средств (активам), находящимся в распоряжении предприятия:

П б

R а = (1)

А ср

де:

     • А ср – средняя величина активов предприятия за анализируемый период (без учета убытков).

б

R а = 100% (2)

ИБ 0 + ИБ 1

де:

      • (ИБ 0 + ИБ 1 )/2 – средняя стоимость имущества за анализируемый период по балансу предприятия;

      • ИБ – итог баланса предприятия в базовом и отчетном периоде;

      • индексы 0 и 1 определяют значение показателя в базовом и отчетном периодах соответственно.

Чистая рентабельность оборотных активов ( R ч.а ) показывает, какую чистую прибыль получает предприятие с каждого рубля, вложенного в активы:

П ч

R ч.а = (3)

ОА ср

ч

R ч.а = 100% (4)

II А0 + II А1

де:

 • П ч – чистая прибыль предприятия;

 • ОА ср – среднее значение величины оборотных активов, данные о которых содержатся во втором разделе актива баланса ( II А ).

Если преобразовать данную формулу, умножив и числитель, и знаменатель на выручку от реализации продукции, то она примет следующий вид:

П ч TR ч

R ч.а = = R ч.п К об.а (5)

TR ч ОА ср

де:

 • R ч.п – чистая рентабельность продаж, которая показывает удельный вес чистой прибыли в каждом рубле оборота ( R ч.п = П ч / TR ). Данный показатель служит характеристикой эффективности управления; К об.а – коэффициент оборачиваемости активов (К об.а = TR /ОА ср ).

Рентабельность активов сравнивается со средней процентной ставкой по заемным средствам (т.е. альтернативной стоимостью). Если прибыль, получаемая на один рубль активов, меньше процентной ставки по заемным средствам, то можно сделать вывод о недостаточно эффективном управлении активами, поскольку денежные средства, вложенные в активы, принесли бы больший доход, будучи размещенными на депозитных счетах в банке.

Рентабельность собственного капитала ( R с.к. ) показывает, какую прибыль получает предприятие с каждого рубля собственных средств:

ч

R с.к. = 100% (6)

СК 0 + СК 1

де:

 • СК 0 и СК 1 – собственный капитал предприятия соответственно в начале и в конце отчетного периода.

Эффективность основной деятельности характеризует показатель рентабельности продукции ( R п ), который показывает, какую прибыль имеет предприятие с каждого рубля выручки от реализации продукции:

П р.п

R п = 100% (7)

TR п

де:

 • П р.п – прибыль от реализации продукции;

 • TR п – выручка, полученная в результате реализации продукции.

Положительное значение показателя рентабельности продукции свидетельствует об эффективности основной деятельности и о необходимости сохранения производства данной продукции.

Экономический смысл показателей рентабельности состоит в том, что они характеризуют прибыль, получаемую с каждого рубля капитала (собственного или заемного), вложенного в предприятие или занятого в обороте.

Анализ ликвидности. Ликвидностью называют способность ценностей превращаться в деньги. С одной стороны ликвидность это величина, обратная по отношению ко времени, необходимому для быстрой продажи актива по данной цене. С другой стороны, ликвидность это сумма, которую можно за него выручить. Эти стороны, безусловно, взаимосвязаны: если вы желаете получить большую сумму за свой товар (услугу), нужно подольше поторговаться или найти хорошего покупателя.

Ликвидность предприятия – способность превращать свои активы в деньги для совершения всех необходимых платежей по мере наступления их срока.

Ліквідність балансу визначається як ступінь покриття зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких у грошову форму відповідає терміну погашення зобов'язань.

Ликвидность активов – величина, обратная времени превращения активов в денежные средства.

Легче всего поддается расчету ликвидность баланса. Его анализ начинается с того, что все активы и пассивы предприятия делят на четыре группы (активы – в зависимости от скорости превращения в денежные средства; пассивы – в зависимости от срочности оплаты).

При расчете величины группы быстро реализуемых активов (группа А I ) нужно, используя данные бухгалтерского учета, вычесть расходы, не перекрытые средствами фондов и целевого финансирования, и расчеты с работниками по полученным ими ссудам. Итог А II уменьшается также и на сумму иммобилизации по статьям прочих дебиторов и прочих активов, если она будет обнаружена в ходе внутреннего анализа. При расчете величины медленно реализуемых активов (группа А III ) нужно иметь в виду, что в их составе дополнительно учитываются вложения в уставные фонды других предприятий.

Абсолютно ликвидным будет считаться баланс, для которого выполняются следующие отношения:

А I ³ П I

A II ³ П II

A III ³ П III

A IV £ П IV

Выполнение первых трех соотношений равнозначно тому, что текущие активы превышают обязательства предприятия перед внешними кредиторами, и четвертое неравенство будет в этом случае выполняться автоматически.

Выполнение четвертого соотношения свидетельствует о наличии у предприятия собственных оборотных средств (минимальное условие финансовой устойчивости).

Если не будет выполняться хотя бы одно из неравенств, баланс предприятия не может считаться абсолютно ликвидным. При этом недостаток средств по одной группе активно компенсируется их избытком по другой группе (в сумме итоги балансов должны быть равны). Однако компенсация имеет место лишь по стоимостной величине, поскольку в реальной платежной ситуации менее ликвидные активы не могут заместить более ликвидные.

Величина собственных оборотных средств (К 2.1 ) = собственный капитал + долгосрочные обязательства – внеоборотные активы или К 2.1 = оборотные активы – краткосрочные пассивы. При этом нужно также оценить маневренность собственных оборотных средств (К 2.2 ), коэффициент, равный отношению суммы денежных средств и К 2.1 .

Сопоставление наиболее ликвидных средств и быстро реализуемых активов с наиболее срочными обязательствами и краткосрочными пассивами позволяет выяснить текущую ликвидность, т.е. ликвидность (и платежеспособность) на текущий момент времени. Коэффициент текущей ликвидности (К 2.3 ), или коэффициент покрытия, равен отношению стоимости всех оборотных (мобильных) средств предприятия к величине краткосрочных обязательств:

А I + II

К 2.3 = (8)

П I + П II

Коэффициент покрытия характеризует платежные возможности предприятия, оцениваемые при условии не только своевременных расчетов с дебиторами и благоприятной реализации готовой продукции, но и продажи в случае нужды прочих элементов материальных оборотных средств.

Он показывает, сколько рублей в активах приходится на один рубль текущих обязательств, и характеризует ожидаемую платежеспособность предприятия на период, равный средней продолжительности оборота всех оборотных средств.

Значение коэффициента покрытия зависит от длительности производственного цикла, структуры запасов и затрат, а также ряда других факторов. Нормальное для него считается ограничение: 1 £ К 2.3 £ 2. Превышение оборотных активов над краткосрочными обязательствами более чем в два раза считается нежелательным. Это свидетельствует о нерациональном вложении предприятием своих средств и неэффективном их использовании.

Коэффициент быстрой ликвидности (К 2.4 ), или промежуточный коэффициент покрытия:

А II - З

К 2.4 = (9)

П I + П II

В числителе при расчете К 2.4 включаются оборотные активы за вычетом запасов. Таким образом, величина ликвидных средств в числителе отражает прогнозируемые платежные возможности предприятия при условии своевременного проведения расчетов с дебиторами.

Нормативное значение коэффициента быстрой ликвидности: К 2.4 ³ 1. Он характеризует ожидаемую платежеспособность предприятия на период, равный средней продолжительности одного оборота дебиторской задолженности. При этом если отношение текущих активов и краткосрочных обязательств ниже, чем 1:1, то можно говорить высоком финансовом риске, связанном с тем, что предприятие не в состоянии оплатить свои счета. Соотношение 1:1 предполагает равенство текущих активов и краткосрочных обязательств. Если же значение коэффициента покрытия значительно превышает соотношение 1:1 (К 2.4 >> 1), то можно утверждать, что предприятие располагает достаточным объемом свободных ресурсов, формируемых за счет собственных источников.

Коэффициент абсолютной ликвидности (К 2.5 )показывает, какую часть краткосрочной задолженности предприятие может погасить в ближайшее время:

Грошові кошти

К 2.5 = (10)

П I + П II

Нормативное ограничение данного показателя: К 2.5 ³ 0,2…0,5. Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує платоспроможність підприємства на дату складання балансу.

Активы, участвующие в расчете (К 2.6 ) – это денежное и неденежное имущество организации. Для расчета этого показателя из актива баланса следует вычесть задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

По статье «Прочие внеоборотные активы» в расчет принимается задолженность организации за проданное ей имущество. При наличии у предприятия на конец года оценочных резервов балансовая стоимость уменьшается на сумму данных резервов. Чтобы определить долю оборотных средств в активах (К 2.6 ), нужно активы, участвующие в расчете, разделить на итог баланса.

Для оценки степени ликвидности организаций отдельных организационно-правовых форм (АО, ООО, унитарных предприятий) установлен показатель стоимости чистых активов.

Чистые активы – это величина, определяемая путем вычитания из суммы активов, принимаемых к расчету, суммы ее обязательств, принимаемых к расчету (краткосрочных обязательств). Оценка статей баланса, участвующих в расчете стоимости чистых активов, производится в рублях по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества (АО, ООО) окажется меньше уставного капитала, оно обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение своего уставного капитала. Если стоимость чистых активов общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, общество подлежит ликвидации.

Для собственных оборотных средств в общей их сумме (К 2.7 ) определяется по формуле:

Чистые активы – Долгосрочные обязательства

К 2.7 = (11)

Активы, участвующие в расчете

Принято нормативное значение К 2.7 ³ 0,1.

Доля собственных оборотных средств в покрытии запасов (К 2.9 ) показывает, в какой степени материальные запасы покрыты собственными средствами и не нуждаются в привлечении заемных. Его нормативное ограничение, получаемое на основе статистических усреднений данных хозяйственной практики: К 2.9 ³ 0,6. Дополняет данный показатель коэффициент покрытия запасов (К 2.10 ):

Собственные оборотные активы + кредиты и займы

К 2.10 = (12)

Запаси

К показателям платежеспособности относится также удельный вес запасов в сумме краткосрочных обязательств (коэффициент ликвидности товарно-материальных ценностей У 3.3 ):

ТМЦ

У 3.3 = (13)

П I + П II

У 3.3 показывает, какую часть краткосрочных обязательств предприятие может погасить, реализовав материальные и товарные ценности. Таким образом, признаками «хорошего» баланса с точки зрения ликвидности и платежеспособности можно назвать следующие:

 • коэффициент текущей ликвидности ³ 2,0;

 • обеспеченность предприятия собственным оборотным капиталом ³ 0,1;

 • имеет место рост собственного капитала;

 • нет резких изменений в отдельных статьях баланса;

 • дебиторская задолженность находится в соответствии (равновесии) с размерами кредиторской задолженности; в балансе отсутствуют »больные» статьи (убытки, просроченная задолженность банкам и бюджету);

 • запасы и затраты не превышают величину минимальных источников их формирования (собственных оборотных средств, долгосрочных кредитов и займов, краткосрочных кредитов и займов).

Показатели ликвидности в совокупности дают разностороннюю комплексную характеристику устойчивости финансового состояния предприятия при разной классификации ликвидных средств в процессе учета. Для поставщиков сырья и материалов наиболее интересен коэффициент абсолютной ликвидности. Банк, кредитующий данное предприятие, уделяет большое внимание коэффициенту быстрой ликвидности. Покупатели и держатели акций и облигаций предприятия оценивают финансовую устойчивость предприятия, прежде всего, по коэффициенту текущей ликвидности.

Для комплексной оценки ликвидности баланса в целом следует использовать общий показатель ликвидности ( Lq ). Он вычисляется по формуле:

A I + K I A II + K II A III

Lq = (14)

П I + О 1 П II + О 2 П III

де:

 • К 1 - понижающий коэффициент для быстрореализуемых активов;

 • К 2 - понижающий коэффициент для медленно реализуемых активов;

 • О 1 - понижающий коэффициент для краткосрочных пассивов;

 • О 2 - понижающий коэффициент для долгосрочных пассивов.

С целью упрощения расчетов понижающие коэффициенты принимаются равными: К 1 = О 1 = 0,5; К 2 = О 2 = 0,3.

Общий показатель ликвидности баланса выражает способность предприятия осуществлять расчеты по всем видам обязательств – как по ближайшим, так и по отдаленным, но он не дает реального представления о возможностях предприятия погашать именно краткосрочные обязательства. Поэтому для оценки платежеспособности предприятия используются относительные показатели ликвидности К 2.2 – К 2.7 . Различаются они набором ликвидных средств, рассматриваемых в качестве покрытия краткосрочных обязательств.

Горизонтальный и вертикальный анализ. В балансе хозяйствующего субъекта средства размещены по составу и источникам формирования средств. Размещение и использование средств отражено в активе, источники формирования (собственный капитал и обязательства) отражены в пассиве.

Бухгалтерский баланс, используемый для проведения финансового анализа, не обладает в достаточной степени свойствами, необходимыми для анализа, вследствие чего возникает необходимость в формировании аналитического баланса. Уплотненный аналитический баланс-нетто формируют путем агрегирования однородных по своему составу элементов балансовых статей в необходимых аналитических разрезах. Аналитический баланс характеризуется тем, что сводит воедино и систематизирует те расчеты и прикидки, которые осуществляет аналитик при первоначальном знакомстве с балансом.

Для общей оценки динамики финансового состояния необходимо сгруппировать статьи баланса в отдельные группы: по признаку ликвидности – статьи актива и по срочности обязательств – статьи пассива.

Сравнительный баланс позволяет объединить в одной таблице показатели горизонтального и вертикального анализа и сформировать первоначальное представление о деятельности предприятия, выявить изменения в составе имущества предприятия и их источниках, установить взаимосвязи между показателями структуры баланса, динамики баланса, структурной динамики баланса. Иммобилизованные (внеоборотные) активы выделяют в структуре аналитического баланса-нетто. Это реальный основной капитал предприятия (основные средства) + долгосрочные инвестиции + нематериальные активы. Их стоимость равна итогу раздела I актива баланса.

Стоимость оборотных (мобильных) активов равна итогу раздела II актива баланса. Стоимость материальных оборотных средств равна сумме в строке 210 раздела II актива баланса. Величина дебиторской задолженности в широком смысле слова (включая авансы, выданные поставщикам и подрядчикам) равна сумме строк 230-246 раздела II актива баланса. Сумма свободных денежных средств (включая ценные бумаги и краткосрочные финансовые вложения) равна сумме строк 250-264 раздела II актива баланса (так называемый банковский актив).

Стоимость собственного капитала равна итогу раздела III пассива + сумма строк 630-650 раздела V пассива баланса. Величина заемного капитала равна сумме итогов разделов IV и V пассива баланса за вычетом строк 630-640. Величина долгосрочных кредитов и займов, предназначенных, как правило, для формирования основных средств и других внеоборотных активов, равна сумме строк 510-520 раздела IV пассива баланса. Величина краткосрочных кредитов и займов, предназначенных, как правило, для формирования оборотных активов, равна сумме строк 610-620 раздела V пассива баланса.

Величина кредиторской задолженности в широком смысле слова равна сумме строк 620-628 и строки 660 раздела V пассива баланса. В строках 630-650 показаны собственные средства предприятия, поэтому при анализе финансового состояния суммы по этим строкам следует прибавить к собственному капиталу.

Горизонтальный (динамический) анализ показателей таблицы важен для характеристики финансового состояния предприятия. Так, динамика стоимости имущества предприятия дает дополнительную к величине финансовых результатов информацию о мощи предприятия. Не меньшее значение для оценки финансового состояния имеет и вертикальный, структурный анализ актива и пассива баланса. 1

Таблиця 1.1. Построение сравнительного аналитического баланса

Показники

Абсолютні величини

Питома вага

Зміни


начало периода

кінець періоду

начало периода

кінець періоду

в абсол. вели-чинах

в уд. весах

в % на начало периода

В 5 к изменению ИБ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

АКТИВ (ИМУЩЕСТВО)

1. Вне-оборот-ные (иммобили-зованные) активы
А i0
А i1

У ai0 = A i0 / И 0
У ai1 = A i1 / И 1
D A i = A i 0 – A i1
D У ai = У ai0 – У ai1
D A i = /Ai 0
D Ai / D И

2. Мобиль-ные, оборотные активы

окончание таблицы 1.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2.1.Запасы и затраты

2.2. Деби-торская задол-женность

2.3. Денеж-ные средства и ценные бумаги

3. Інші активи

БАЛАНС

И 0 = S А i0

И 1 = S А i 1

100%

100%

D И 0 = И 0 – И 1

-

D И/И 0

100%

Общая оценка динамики финансового состояния. Аналитическая группировка статей баланса. Для общей оценки динамики финансового состояния необходимо сгруппировать статьи баланса в отдельные группы: по признаку ликвидности – статьи актива и по срочности обязательств – статьи пассива.

Таблиця 1.2. Аналитическая группировка статей актива


Угруповання статей активу балансу


Наличие средств

Структура имущества, %


на початок періоду

на кінець періоду

зміна

на початок періоду

на кінець періоду

изменение %

1. Майно підприємства (валюта балансу)1.1. Иммобилизованные средства (внеоборотные активы)1.2. Мобильные (оборотные (текущие) активы) средства1.2.1. Запаси і витрати1.2.2. Дебіторська заборгованість2. Денежные средства и краткосрочные ценные бумагиТаблиця 1.3. Аналитическая группировка статей пассива


Угруповання статей пасиву балансу


Наличие источников

Структура источников финансирования, %


на початок періоду

на кінець періоду

зміна

на початок періоду

на кінець періоду

изменение %

1. Источники формирования имущества:1.1. Власний капітал1.2. Позиковий капітал1.2.1. Долгосрочные пассивы (кредиты и займы)1.2.2. Короткострокові пасиви (кредити і позики)1.2.3. Кредиторська заборгованістьАналитическая группировка актива баланса. Общая стоимость имущества равна валюте (итогу) баланса – сумме строк 190 «Итог по разделу 1» и 290 «Итог по разделу 2» - строка 300 «Баланс».

Стоимость внеоборотных (иммобилизованных) активов равна итогу раздела 1 актива баланса.

Стоимость оборотных (мобильных, текущих) активов равна разделу 2 за минусом строки 216 «Расходы будущих периодов».

Стоимость материальных (мобильных) средств – запасы и затраты – равна сумме строк 210 «Запасы», 220 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» за минусом строки 216.

Величина дебиторской задолженности (включая авансы) равна сумме строк 230 «Долгосрочная дебиторская задолженность», 240 «Краткосрочная дебиторская задолженность».

Величина денежных средств и краткосрочных финансовых вложений равна сумме строк 250 «Краткосрочные финансовые вложения», 260 «Денежные средства».

Аналитическая группировка пассива баланса. Стоимость собственного капитала (капитал и резерв) равна разделу 3 пассива баланса и сумме строк 630 «Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов», 640 «Доходы будущих периодов», 650 «Резервы предстоящих расходов» за минусом строки 216.

Величина заемного капитала равна сумме разделов 4 «Долгосрочные обязательства» и 5 «Краткосрочные обязательства» пассива без строк 630, 640, 650.

Величина долгосрочных обязательств (пассивов) – кредиты и займы, предназначенные для формирования активов, равна разделу 4.

Величина краткосрочных кредитов и займов, предназначенных, в основном, для формирования оборотных активов, равняется строке 610 «Займы и кредиты» раздела 5 «Краткосрочные обязательства».

Величина кредиторской задолженности равна строкам 620 «Кредиторская задолженность», 660 «Прочие краткосрочные обязательства».

«Задолженность участникам по выплате доходов», «Доходы будущих периодов», «Резерв предстоящих расходов» показывают задолженность хозяйствующего субъекта самому себе, поэтому при анализе суммы по этим строкам необходимо прибавить к собственному капиталу.

При построении аналитического баланса необходимо «Расходы будущих периодов» исключать из «Запасов» и соответственно на эту сумму уменьшится валюта баланса.

В пассиве на эту сумму необходимо уменьшить «Собственный капитал» (капитал и резервы). При наличии убытков необходимо общую сумму капитала (валюта баланса) уменьшить на величину убытков. Одновременно на эту же сумму в пассиве уменьшить «Собственный капитал» или валюту баланса.

Анализ финансового состояния следует начинать с общей оценки структуры средств хозяйствующего субъекта и источников их формирования, изменения ее на конец года в сравнении с началом по данным баланса. Для анализа используются приемы структурно-динамического анализа (табл. 1.1 и 1.2).

После общей оценки динамики состава и структуры актива и пассива баланса следует углубить анализ подробным изучением отдельных элементов имущества и источников его формирования, выявить изменения к концу года во внеоборотных активах (недвижимости) и оборотных источников собственных и заемных средств.

Важнейшим оценочным показателем финансового состояния хозяйствующего субъекта является сопоставление темпов роста реализации объема продаж с темпами роста совокупных активов. Если темпы роста объема продаж выше, чем темпы роста активов, то можно делать вывод о том, что хозяйствующий субъект рационально регулирует активы. Если темпы роста активов выше темпов роста продаж, то это свидетельствует о неумелом их регулировании, о росте дебиторской задолженности, скоплении ненужных запасов товарно-материальных ценностей.

Оценка и анализ показателей финансовой устойчивости и ее типы. Общая оценка финансового состояния позволяет перейти к исследованию финансовой устойчивости. От того, насколько оптимально соотношение собственного и заемного капитала, во многом зависит от финансового положения хозяйствующего субъекта.

Финансовое положение предприятия может быть устойчивым, неустойчивым и кризисным. Способность предприятия своевременно выполнять свои внутренние и внешние обязательства, финансировать деятельность предприятия на расширенной основе и поддержать свою платежеспособность в любых обстоятельствах свидетельствует о его устойчивом финансовом положении.

Если текущая платежеспособность – это внешнее проявление финансового состояния предприятия, то финансовая устойчивость – внутренняя его сторона, обеспечивающая стабильную платежеспособность в перспективе, в основе которой лежит сбалансированность активов и пассивов, доходов и расходов, положительных и отрицательных денежных потоков.

Финансовая устойчивость характеризуется системой абсолютных и относительных показателей.

Соотношение стоимости материальных оборотных средств (запасов и затрат) и величин собственных и заемных источников их формирования определяет финансовую устойчивость. Обеспечение запасов и затрат источникам их формирования является сущностью финансовой устойчивости, платежеспособность выступает ее внешним проявлением.

Обобщающим абсолютным показателем финансовой устойчивости является излишек или недостаток источников средств формирования запасов и затрат, получаемый в виде разницы между величиной источников средств и величиной запасов и затрат. При этом имеется в виду обеспеченность запасов и затрат такими источниками, как собственные оборотные средства, долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы, кредиторская задолженность только в части задолженности поставщикам, зачтенная банком при кредитовании.

Для характеристики источников формирования запасов и затрат применяется несколько показателей, отражающих различную степень охвата разных видов источников:

 1. Наличие собственных оборотных средств. Определить эту величину можно как разность между величиной источников собственных средств и стоимость основных средств и вложений:

Е с = И с.с – А внеоб (15)

де:

  • Е с - наличие собственных оборотных средств;

  • И с.с - источники собственных средств;

  • А внеоб - внеоборотные активы (1-й раздел актива баланса).

 1. Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат определяется как разность между оборотными активами и краткосрочной задолженностью (чистые мобильные активы):

Е КД = (И с.с + КД) – А внеоб (16)

де:

 • Е КД – наличие собственных оборотных и долгосрочных заемных источников средств;

 • КД – долгосрочные кредиты и займы.

 1. Показатель общей величины основных источников формирования запасов и затрат равен сумме собственных оборотных средств, долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов:

Е å = (И с.с + КД + КК / ) – А внеоб (17)

де:

 • Е å - общая сумма источников средств для формирования запасов и затрат;

 • КК / - краткосрочные кредиты и займы (кроме ссуд, не погашенных в срок).

Трем показателям наличия источников формирования запасов и затрат соответствуют три показателя обеспеченности запасов и затрат источниками их формирования:

1. (+) излишек или (-) недостаток собственных оборотных средств:

± Е с = И с.с – З з (18)

де:

 • З з - запасы и затраты.

 1. (+) излишек или (-) недостаток собственных оборотных средств и долгосрочных заемных средств:

± Е КД = (И с.с + КД) – З з (19)

3. (+) излишек или (-) недостаток общей величины основных источников для формирования запасов и затрат:

± Е КД = (И с.с + КД + КК / ) – З з (20)

Обеспеченность запасов и затрат источниками их формирования позволяет классифицировать финансовые ситуации по степени их устойчивости. Возможно выделение четырех типов финансовой устойчивости.

 1. Абсолютная устойчивость финансового состояния характеризуется тем, что запасы и затраты хозяйствующего субъекта меньше суммы собственных оборотных средств и кредитов банка под ТМЦ. Она встречается редко и представляет собой крайний тип финансовой устойчивости:

З з < И с.с + К б(ТМЦ) (21)

де:

  • К б(ТМЦ - кредитов банка под ТМЦ.

 1. Нормальная устойчивость финансового состояния, при которой гарантируется платежеспособность хозяйствующего субъекта. Запасы и затраты хозяйствующего субъекта равны сумме собственных оборотных средств и кредитов банка под ТМЦ:

З з = И с.с + К б(ТМЦ) (22)

 1. Неустойчивое (предкризисное) финансовое состояние, когда запасы и затраты равны сумме собственных оборотных средств и кредитов банка под ТМЦ и временно свободных источников средств (резервного фонда, фонда социальной сферы и т.д.). При этом финансовая устойчивость является допустимой, если соблюдаются следующие условия:

 • производственные запасы (З П ) плюс готовая продукция (ГП) равны или превышают сумму краткосрочных кредитов, заемных средств, участвующих в формировании запасов:

З П + ГП ³ å КК // (23)

де:

 • å КК // - часть краткосрочных кредитов и займов, участвующих формировании запасов и затрат;

 • незавершенное производство (НЗП) плюс расходы будущих периодов (РБП) меньше или равны сумме собственного оборотного капитала:

НЗП + РБП £ Е с (24)

Неустойчивое финансовое состояние характеризуется тем, что сохраняется возможность восстановления платежеспособности.

 1. Кризисное финансовое состояние (хозяйствующий субъект находится на грани банкротства), когда равновесие платежного баланса обеспечивается за счет краткосрочных платежей по оплате труда, ссудам банка, поставщикам, бюджету и т.д., т.е. в данной ситуации денежные средства, краткосрочные ценные бумаги и дебиторская задолженность не покрывает даже его кредиторской задолженности и просроченных ссуд:

Е с + ДЗ < КЗ + С б / (25)

де:

 • ДЗ - дебиторская задолженность

 • КЗ - кредиторская задолженность;

 • С б / - просроченные ссуды банков.

Финансовая устойчивость может быть восстановлена как путем увеличения кредитов и займов, так и путем обоснованного снижения уровня запасов и затрат.

Неустойчивое финансовое состояние характеризуется наличием нарушений финансовой дисциплины, перебоями в поступлении денежных средств на расчетный счет, снижением доходности деятельности.

Кризисное финансовое состояние характеризуется кроме указанных признаков наличием неустойчивого финансового положения, регулярных неплатежей (просроченные ссуды банков, просроченные задолженности поставщикам, наличие недоимок в бюджет).

Абсолютная и нормальная устойчивость финансового состояния характеризуется высоким уровнем доходности и отсутствием нарушений платежной дисциплины.

В ходе анализа необходимо определить степень финансовой устойчивости на начало и конец периода, оценить изменение финансовой устойчивости за отчетный период, определить причины изменений.

Для анализа финансовой устойчивости привлекаются данные формы № 5 и учетных регистров.

В условиях экономической самостоятельности хозяйствующих субъектов важное значение приобретает финансовая независимость от внешних заемных средств. Запас собственных средств – это запас финансовой устойчивости, при условии того, что его собственные средства превышают заемные.

Устойчивость финансового состояния в рыночных условиях наряду с абсолютными величинами характеризуется системой финансовых коэффициентов.

Они рассчитываются в виде соотношения абсолютных показателей актива и пассива баланса.

Анализ финансовых коэффициентов заключается в сравнении их значения с базисными величинами, изучении их динамики за отчетный период и за ряд лет.

Кроме того, для оценки финансового состояния необходимо использовать экспертные оценки величин, характеризующих оптимальные или критические (пороговые), с точки зрения устойчивости финансового состояния, значения показателей. Оценить изменения этих коэффициентов за истекший период, сделать вывод о том, как изменились отдельные характеристики финансового состояния за отчетный год.

Для оценки используется система финансовых показателей (коэффициентов):

 1. Одним из важнейших показателей, характеризующих финансовую устойчивость предприятия, является коэффициент автономии (минимальное пороговое значение 0,5):

A I + K I A II + K II A III

Lq = (14)

П I + О 1 П II + О 2 П III

 1. Коэффициент маневренности (оптимальное значение 0,5):

Собственные оборотные средства предприятия

К м = (27)

Сумма собственных и долгосрочных

заемных средств

 1. Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками средств для их формирования (нормальное значение более 0,6-0,8):

Сумма собственных и долгосрочных

заемных средств

К з.з = (28)

Вартість запасів і витрат

От того, насколько оптимально соотношение собственного и заемного капитала, во многом зависит финансовое положение хозяйствующего субъекта.

Основными показателями, характеризующими финансовую устойчивость, являются:

 • коэффициент финансовой автономии, определяемый как отношение общей суммы собственных источников финансирования к общему итогу баланса (%);

 • коэффициент финансовой зависимости, определяемый как отношение заемного капитала к общему итогу баланса (%);

 • коэффициент финансового риска,, определяемый как отношение общей суммы заемных средств к общей сумме собственных источников. 1

Чем выше уровень первого показателя и ниже второго и третьего показателей, тем устойчивее финансовое состояние хозяйствующего субъекта, меньше финансового риска.

2. ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО «ИНТЕРПРОМ»

2.1 Характеристика ООО «Интерпром»

Общество с ограниченной ответственность «Интерпром» создано на основании действующего законодательства РФ, Гражданского кодекса РФ, Закона РФ «Об иностранных инвестициях», Федерального закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и решением учредителя от 10 июня 1994 г.

Учредителями общества являются:

 • с российской стороны: физическое лицо, гражданин Российской Федерации Игнатенко Георгий Павлович;

 • с болгарской стороны: юридическое лицо, предприятие «Инвест-продукт ООД», зарегистрированного в соответствии с законодательством Республики Болгария - г. Пловдив, ул. Павликенска, д. 18;

Местонахождение общества: Россия, Ростовская обл., Шолоховский р-н, ст. Вешенская.

Общество учреждено без ограничения срока деятельности.

Целью деятельности общества направлена на удовлетворение потребностей предприятий, организаций и граждан в продукции, работах, услугах, производимых обществом в соответствии с уставными видами деятельности и с целью извлечения прибыли.

Основними видами діяльності товариства є:

 • производство, переработка, экспорт и импорт сельскохозяйственной продукции и культур;

 • производство и реализация хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий;

 • производство упакованных тортов;

 • производство сдобных изделий под маркой «Сдобная сдоба» (пироги, рулеты).

ООО «Интерпром» является одним из крупнейших предприятий пищевой отрасли Шолоховского района Ростовской области специализирующихся на производстве хлеба, хлебобулочных изделий и мучнисто-кондитерских изделий. Узнаваемыми брендами общества являются торты «Чародейка», «Медовая сказка», «Зимушка», «Сдобная сдоба».

В настоящий момент 90% продукции общества поступает в розничные точки Шолоховского района Ростовской области.

Перечень клиентов, систематически закупающих хлебобулочную продукцию общества, превышает 34 компании. Это продовольственные магазины, павильоны, палатки.

Юридический статус общества:

 1. общество является юридическим лицом по российскому законодательству. Его правовое положение определяется действующим законодательством России, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», уставом и договором, который является учредительным документом наряду с уставом;

 2. общество для достижения поставленных целей деятельности имеет право от своего имени заключать любые сделки, приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде;

 3. общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности. Вклады учредителей в уставный капитал общества являются его собственностью;

 4. общество имеет самостоятельный баланс и ведет бухгалтерский учет в соответствии с требованиями российского законодательства;

 5. общество может открывать филиалы, дочерние предприятия и представительства в РФ и за рубежом в порядке, определяемом действующим законодательством РФ и страной пребывания;

 6. общество может выступать залогодателем имущества, принадлежащего ему на праве собственности в порядке, определяемом действующим законодательством РФ;

 7. общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Учредители (участники) общества не отвечают по долгам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью в пределах стоимости внесенных вкладов, за исключением случаев, особо оговоренных действующим законодательством РФ;

 8. общество имеет право в порядке, установленном законодательством, самостоятельно совершать экспортные и импортные операции, необходимые для его уставной деятельности;

 9. общество имеет право создавать резервный фонд и другие фонды в порядке и размерах, определяемыми решениями общего собрания участников общества. 1

С помощью подконтрольного транспортного предприятия «Орион» в обществе ограничена централизованная доставка продукции в розничные торговые точки. Часть клиентов, имеющая свой транспорт, получает продукцию с пекарни самостоятельно.

Оценивая рынок хлеба и хлебобулочных изделий, важно сказать, что 90% населения являются потребителями данной продукции. Хлеб относится к товарам повседневного потребления и является в России традиционной едой.

Важно отметить две основные тенденции спроса на рынке сбыта продукции ООО «Интерпром»:

 1. по причине неудовлетворительного качества хлебобулочной продукции, выпускаемой мини-пекарнями, спрос конечного потребителя существенно сместился в сторону продукции ООО «Интерпром»;

 2. высокое качество продукции Общества существенно отличает ее от представленной на рынке продукции других производителей, благодаря чему сформировался устойчивый дефицит продукции ООО «Интерпром».

  1. Конкурентные преимущества ООО «Интерпром»:

   • классические технологии производства;

   • современное оборудование;

   • постоянно высокое качество;

   • удобство доставки;

   • оптимальная структура производимого ассортимента.

   2.2 Порядок проведения финансового анализа

   Общая оценка финансового состояния предприятия осуществляется на основе бухгалтерского баланса.

   Общей целью анализа баланса является выявление и раскрытие информации о финансовом состоянии хозяйствующего субъекта и перспективах его развития, необходимой для принятия решений заинтересованными пользователями отчетности. Для этого необходимо провести горизонтальный и вертикальный анализ баланса.

   Горизонтальный анализ заключается в сравнении каждой балансовой статьи с предыдущим периодом.

   Таблиця 2.1. Горизонтальний аналіз балансу

   Актив

   На кінець

   На початок

   Пасив

   На початок

   На кінець

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   1. Легкореализуемые активы:   1. Наиболее срочные обязательства:   - Грошові кошти


   3335


   5089

   - кредитная задолженность


   50100


   65371

   - Короткострокові фінансові вкладення


   21183


   56028
   2. Быстрореализуемые активы:   2. Краткосрочные обязательства:   - дебиторская задолженность (в течение 12 месяцев)


   21093


   58695

   - Короткострокові позики та кредити;


   54020


   126879
   - доходы будущих периодов


   -


   4505

   3. Медленно-реализуемые активы:   3. Довгострокові зобов'язання:   - запасы


   49720


   62828

   - долгосрочные займы и кредиты


   10881


   21135

   - НДС

   6169

   10057
   - Довгострокові фінансові вкладення


   28241


   63071
   - дебиторская задолженность (более чем через 12 месяцев)


   -


   -
   4. Труднореализуемые активы:   4. Постоянные пассивы:   - Основні засоби


   143389


   141233

   - собственный капитал


   166860


   201201

   - нематериальные активы


   571


   659
   - незавершенное строительство


   8137


   20144
   - отложенные налоговые активы


   23


   1287
   БАЛАНС

   281861

   419081

   БАЛАНС

   281861

   419091

   Из данных таблицы следует, что за прошедший год валюта баланса выросла на 67%, в том числе величина внеоборотных активов на 46033 тыс.руб. или 79%, а оборонных активов – на 91197 тыс.руб. или 52,6%.

   Позитивными аспектами в деятельности ООО «Интерпром» являются: увеличение нематериальных активов на 88 тыс. руб. или 86,6%.

   Негативные моменты в работе общества: рост остатков незавершенного строительства на 12007 тыс. руб. или 40,4%; кредиторской задолженности – на 15271 тыс. руб. или 76,6%, а также в уменьшение основных средств на 2156 тыс. руб. или 101,5%.

   Аналогом горизонтального анализа является трендовый анализ (исследование тенденций развития), при котором каждая статья баланса сравнивается с рядом истекших периодов и устанавливается тренд, т.е. ключевая тенденция динамики показателя, исключающая влияние случайных факторов. Подобный анализ важен для прогнозирования будущих показателей отчетности (например, для составления бюджета по балансовому листу, прогноза отчета о прибылях и убытков и т.д.). Однако информации для его осуществления за два года недостаточно. Целесообразно использовать динамические годы показателей за ряд лет.

   Важное значение для оценки финансового состояния имеет вертикальный (структурный) анализ актива и пассива баланса, при котором приоритетное внимание уделяется изучению относительных показателей (табл. 2.2.). Цель данного анализа состоит в определении удельного веса отдельных статей в итоге баланса и оценке его колебаний. Относительные показатели нивелируют отрицательные последствия влияния инфляционных процессов на величину балансовых статей.

   Таблиця 2.2. Вертикальний аналіз балансу

   Статті балансу

   На початок року

   На кінець року

   Отклонение ±D

   На початок року

   На кінець року

   Отклонение ±D

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   АКТИВ

   1. Необоротні активи

   1. Нематеріальні активи


   571


   659


   +88


   0,32


   0,29


   -0,03

   2. Основні засоби


   143389


   141233


   -2156


   79,5


   62,4


   -17,1

   3. Незавершене будівництво


   8137


   20144


   +12007


   4,5


   8,9


   +4,4

   4. Довгострокові фінансові вкладення


   28241


   63071


   +34830


   15,7


   27,8


   +12,1

   5. Відкладені податкові активи


   23


   1287


   +1264


   0,01


   0,6


   +0,59

   6. РАЗОМ по розділу 1


   180361


   226394


   +46033


   100%


   100%


   -

   2. ОБОРОТНІ АКТИВИ

   1. Запаси

   49720

   62828

   +13108

   49

   32,6

   -16,4

   2. ПДВ

   6369

   10057

   +3688

   6,3

   5,2

   -1,1

   3. Дебіторська заборгованість


   21093


   58695


   +37602


   20,8


   30,4


   +9,6

   4. Короткострокові фінансові вкладення


   21183


   56028


   +34845


   20,9


   29,2


   +8,3

   5. Грошові кошти


   3335


   5089


   +1754


   3,9


   2,6


   -1,3

   6. РАЗОМ по розділу 2


   101500


   192697


   +91197


   100%


  100%  -

  БАЛАНС

  281861

  419091

  +137230

  100

  100

  -

  Анализ структуры активов показывает, что доля внеоборотных активов составляет наибольший удельный вес. Наблюдается увеличение доли внеоборотных активов с 36% по состоянию на 1 января прошедшего года до 46% к концу отчетного года и, соответственно, снижение доли.

  Оборотных активов с 64% до 54%. С учетом того, что величина внеоборотных активов организации в абсолютном выражении неуклонно растет, в первую очередь за счет увеличения долгосрочных финансовых вложений, можно констатировать рост инвестиций в активы.

  В составе оборотных активов присутствуют две наиболее крупные группы статей: запасы и дебиторская задолженность.

  Доля запасов колебалась в анализируемые периоды от 17,6% до 15%. В силу специфики деятельности анализируемого предприятия, выпускающего хлебобулочные изделии, удельный вес как незавершенного производства, так и готовой продукции незначителен.

  Следует отметить изменения, которые происходили с другой крупной статьей оборотных активов – дебиторской задолженностью. Ее доля выросла с 7,4% по состоянию на 1 января прошлого года до 14% к концу отчетного периода, т.е. возросла практически вдвое. Наиболее значительным был рост дебиторской задолженности в отчетном году. Так, абсолютный прирост задолженности составил 37602 тыс. руб. (58695 – 21093). При этом наибольший прирост задолженности был связан с отвлечением средств в авансы, выданные поставщикам. Кроме того, значительно возросла задолженность прочих дебиторов.

  Таблиця 2.3. Дебіторська заборгованість

  Статті балансу

  На початок року

  На кінець року

  Отклонение ±D

  На початок року

  На кінець року

  Отклонение ±D

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  ПАСИВ

  3. Капітали і резерви

  1. Статутний капітал


  176


  176


  -


  0,1


  0,09


  -0,01

  2. Додатковий капітал


  113809


  111833


  -1976


  68,2


  55,6


  -12,6

  3. Резервний капітал


  44


  44


  -


  0,03


  0,02


  -0,01

  4. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)


  52831


  89148


  +36317


  34,7


  44,3


  +9,6

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  ИТОГО по разделу 3


  166860


  20120


  +34341


  100%


  100%


  -

  4. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

  1. Позики і кредити


  -


  13040


  +13040


  -


  61,7


  +61,7

  2. Відкладені податкові зобов'язання


  1825


  3861


  +2036


  16,8


  18,7


  +1,9

  3. Інші довгострокові зобов'язання


  9056


  4234


  -4822


  83,2


  20


  -63,2

  ИТОГО по разделу 4


  10881


  21135


  +10254


  100%


  100%


  -

  5. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

  1. Позики і кредити


  54020


  126879


  +72859


  51,9


  64,5


  +12,6

  2. Кредиторська заборгованість


  50100


  65371


  +15271


  48,1


  33,2


  -14,9

  3. Доходи майбутніх періодів


  -


  196755


  +92635


  100%


  100%


  -

  БАЛАНС

  281861

  419091

  +137230

  100

  100

  -

  Для анализа динамики структуры пассивов используется таблица 2.3.

  При анализе структуры пассивов, прежде всего, следует оценить соотношение собственного и заемного капитала в составе совокупных источников. Его абсолютная величина за отчетный год возросла на 137230 тыс. руб. или 67%.

  Вместе с тем следует констатировать, что доля собственного капитала неуклонно снижалась: с 59,2 до 48%. Таким образом, за отчетный год доля собственного капитала в совокупных пассивах упала на 11,2%.

  Удельный вес долгосрочных обязательств увеличился на 1,24%.

  В составе заемного капитала следует отметить наибольший удельный вес краткосрочных обязательств, который в совокупных источниках за отчетный год вырос с 36,9 до 46,9%. Основной причиной этого стал значительный рост краткосрочных кредитов и займов, чей удельный вес вырос с 19,15 до 30,3%.

  Кредиторская задолженность выросла в абсолютном выражении, однако ее доля в совокупных источниках изменилась в значительно меньшей степени: с 17,7 до 15,6%. Это позволяет заключить, что основным источником финансирования, привлекавшимся на заемной основе, стали краткосрочные кредиты и займы.

  Следует обратить внимание на то, что изменение общей величины кредиторской задолженности вполне сопоставимы с теми изменениями, которые претерпела дебиторская задолженность в целом. Так, за отчетный год дебиторская задолженность ООО «Интерпром» увеличилась на 3760,2 тыс. руб., а кредиторская – на 15271 тыс. руб.

  Вместе с тем, структура отдельных элементов дебиторской и кредиторской задолженности и их соотношения вызывают определенные опасения. Так, в составе кредиторской задолженности наибольший удельный вес приходится на задолженность поставщикам и подрядчикам. Весьма незначительной является доля обязательств по полученным авансам.

  В составе дебиторской задолженности доля обязательств покупателей и заказчиков имеет наименьшую долю. Наибольший удельный вес занимают авансы, выданные поставщикам, и прочие дебиторы. Отмеченный ранее рост дебиторской задолженности был связан с увеличением именно данных статей. В этих условиях платежеспособность организации в значительной степени зависит от скорости оборота средств по указанным статьям и их ликвидности.

  Обобщая сказанное, можно сделать следующие выводы:

  1. в течение года политика предприятия ООО «Интерпром» в части формирования имущества была направлена на увеличение оборотных средств, в первую очередь запасов товарно-материальных ценностей;

  2. структура пассивов отличалась превышением собственного капитала над другими источниками средств. Однако отмечается неуклонное снижение доли собственного капитала. Общий прирост средств за анализируемый период был связан, прежде всего, с их привлечением на заемной основе;

  3. произошла перегруппировка заемных источников, связанная с резким увеличением в них доли краткосрочных кредитов, т.е. дешевые заемные средства были вытеснены дорогостоящими.

  Указанные изменения могут повлиять на финансовое состояние предприятия в будущем. Для выяснения их причин на следующем этапе проводится анализ финансовых показателей.

  Используемые в процессе анализа финансовые коэффициенты могут быть разбиты на определенные группы, объединенные по экономическому содержанию. Выделяют следующие группы показателей:

  • ликвидности и текущей платежеспособности;

  • деловой активности и оборачиваемости средств;

  • финансовой структуры и долгосрочной платежеспособности;

  • эффективности бизнеса.

  Показатели текущей платежеспособности и ликвидности. Одним из важнейших критериев оценки финансового состояния организации является ее платежеспособность.

  В процессе анализа финансовой отчетности используются следующие основные показатели ликвидности.

  Коэффициент абсолютной ликвидности исчисляется как отношение денежных средств и быстрореализуемых ценных бумаг к краткосрочной задолженности.

  Расчеты занесены в таблицу 2.4.

  Таблиця 2.4. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

  Показники

  Розрахункова формула

  На початок звітного періоду

  На кінець звітного періоду

  1

  2

  3

  4

  Коефіцієнт поточної ліквідності

  Оборотні активи: короткострокові зобов'язання

  101500 : 104180 = 0,975


  192697 : 196755 = 1

  Проміжний коефіцієнт ліквідності

  (Краткосрочная дебиторская задолженность + краткосрочные финансовые вложения + денежные средства): краткосрочные обязательства


  45611 : 104120 = 0,44


  119812 : 196755 = 0,61

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності

  (Денежные средства + краткосрочные финансовые вложения) : краткосрочные обязательства


  24518 : 104120 = 0,24


  61117 : 196755 = 0,31

  Чисті активи

  Оборотні активи - короткострокові зобов'язання

  191500 – 104120 = (2620)

  192697 – 196755 = (4058)

  Уточненный коэффициент ликвидности определяется как отношение денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и дебиторской задолженности к краткосрочным обязательствам.

  Общий коэффициент ликвидности представляет собой отношение всех оборотных активов к краткосрочным обязательствам.

  По данным таблицы 2.4. можно сделать выводы о том, что за анализируемый период произошли весьма существенные изменения в соотношениях оборотных активов и краткосрочных обязательств.

  Высокие значения практически всех рассмотренных коэффициентов позволяют предположить, что в начале отчетного года предприятие располагало достаточным объемом средств для обеспечения погашения своих обязательств.

  Рассмотрение отчета о прибылях и убытках позволяет увидеть значительное увеличение объема продаж в отчетном году по сравнению с прошлым годом. Можно предположить, что это вызвало рост оборотных активов. По данным бухгалтерского баланса оборотные активы за прошедший год возросли в 1,89 раза. Рост оборотных активов потребовал значительного объема источников. Недостаточность собственного оборотного капитала вызвала необходимость увеличения заемного финансирования, привлекаемого на краткосрочной основе. Неслучайно в этом периоде отмечен значительный рост кредитов и займов.

  Финансовое положение предприятия, его ликвидность и платежеспособность непосредственно зависят от того, насколько быстро средства, вложенные в активы, превращаются в реальные деньги. Такое влияние объясняется тем, что со скоростью оборота средств связаны:

  • минимально необходимая величина авансированного (задействованного) капитала и связанные с ним выплаты денежных средств (проценты за пользование кредитом банков и др.);

  • потребность в дополнительных источниках финансирования (и плата за них);

  • сумма затрат, связанных с владением товарно-материальными ценностями и их хранением;

  • величина уплачиваемых налогов и др. 1

  В общем случае оборачиваемость средств, вложенных в имущество, может оцениваться следующими основными показателями:

  • скорость оборота (количество оборотов, которое совершают за анализируемый период капитал предприятия и его составляющие) и период оборота – средний срок, за который возвращаются вложенные предприятием в производственно-коммерческие операции денежные средства.

  Для исчисления показателей оборачиваемости традиционно используются следующие формулы:

  К оборачиваемости активов = Выручка : средняя величина активов (29)

  К оборачиваемости оборотных активов = Выручка : средняя величина оборотных активов (30)

  Средняя величина активов, в том числе оборотных по данным баланса определяется по формуле средней арифметической:

  Средняя величина активов = (О н +а) : 2 (31)

  де:

  • О н , а – соответственно величина активов на начало и на конец периода.

  Все результаты занесем в таблицу 2.5.

  Показники

  Попередній рік

  Звітний рік

  Зміни

  1

  2

  3

  4

  Виручка, тис. грн.

  459765

  710668

  250903

  Активи на початок періоду, тис. руб.


  164901


  281861


  116960

  Активи на кінець періоду, тис. руб.


  281861


  419091


  137230

  Середня величина активів, тис. руб.


  223381


  350476


  127097

  Оборотні активи на початок періоду, тис. руб.


  54061


  101500


  47439

  Оборотні активи на кінець періоду, тис. руб.


  101500


  192697


  91197

  Середня величина оборотних активів


  77781


  147099


  69318

  Коэффициент оборачиваемости активов, кол-во раз (стр.1 : стр.4)


  2,050


  2,030


  -0,02

  Коэффициент оборачиваемости оборотных активов, кол-во раз

  (стр.1 : стр.7)


  5,910


  4,831


  =1,079

  Период оборота активов, дни 365

  365 : (стр.1 : стр.4)


  177,2


  180,0


  2,8

  Период оборота оборотных активов, дни

  365 : (стр.1 : стр.7)


  61,7


  75,6


  13,9

  Как следует из данных таблицы 2.5, в анализируемом отчетном году произошло замедление оборачиваемости активов. Так, коэффициент оборачиваемости активов упал с 2,05 до 2,03 раза и, соответственно, период оборота активов возрос со 177,2 до 180 дня.

  Более значительным стало снижение оборачиваемости оборотных активов. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов снизился с 5,910 до 4,831 раза, а длительность периода оборота оборотных активов возросла на 13,9 дня – с 61,7 до 75,6 дня.

  Можно предположить, что причиной снижения оборачиваемости активов стало замедление скорости оборота оборотных активов.

  Изменение скорости оборота средств приводит к тому, что при прочих равных условиях (масштабы деятельности, структура активов, структура расходов) изменяется величина оборотных активов.

  Замедление оборачиваемости оборотных активов приводит к росту их остатков, ускорение оборачиваемости – к их сокращению. В этих условиях у предприятия либо возникает потребность в дополнительном финансировании, либо происходит высвобождение средств из оборота в связи с ускорением их оборачиваемости.

  Таблиця 2.6. Система показателей рентабельности деятельности ООО «Интерпром»

  Показники

  Попередній рік

  Звітний рік

  Відхилення (+,-)

  1. Рентабельність активів


  15,4


  17,4


  2,0

  2. Рентабельність продажів


  7,48


  8,58


  1,1

  В качестве обобщающей количественной характеристики доходности операционной деятельности может быть использован финансовый коэффициент, получивший название рентабельность активов. Экономический смысл показателя состоит в том, что он характеризует отдачу с каждого рубля, вложенного в активы предприятия.

  Р активов = Прибыль : средняя величина активов (31)

  Средняя величина активов рассчитывается по формуле:

  Средняя величина активов = (О н + О к ) : 2 (32)

  де:

  • О н , О к - величина активов на начало и на конец периода.

  Розраховуємо:

  1. Средняя величина активов (отч. пер.) = (281861 + 419019) : 2 = 700952 : 2 = 350476

  2. Средняя величина активов (пред. год.) = (281861 + 164901) : 2 = 446762 : 2 = 223381

  где: 164901 – величина активов на начало предыдущего года.

  3. Рентабельность активов (пред. год) = (34364 : 223381) х 100 = 15,4

  4. Р активов (отч. год) = (60980 : 350476) х 100 = 17,4

  По соотношению прибыли и объема продаж определяется величина показателя, получившего название рентабельности продаж. Для его расчета используется формула:

  Р продаж = (прибыль : выручка от продаж продукции) х 100 (33)

  Рассчитаем:

  1. Р продаж (пред. год) = (34364 : 459765) х 100 = 7,48

  2. Р продаж (отч. год) = (60980 : 710668) х 100 = 8,58

  На базе этой формулы может быть рассчитана группа показателей рентабельности продаж, различия в расчетах которых будут связаны с выбором числителя.

  В качестве последнего может быть выбрана валовая прибыль, прибыль от продаж, прибыль до налогообложения, прибыль от обычной деятельности или чистая прибыль.

  Коэффициенты рентабельности продаж показывают, какую прибыль получает предприятие с каждого рубля продаж.

  Величина показателя рентабельности продаж широко варьируется в зависимости от сферы деятельности предприятия. Объясняется это различиями в скорости оборота средств, связанными с различиями в размерах используемого капитала, необходимого для хозяйственных операций, в сроках кредитования, величина складских запасов и т.д.

  Длительный оборот капитала делает необходимым получение большей прибыли, чтобы достичь удовлетворительных результатов. Более быстрый оборот капитала приносит те же результаты и при меньшей величине прибыли в расчете на объем проданной продукции.

  Завершая анализ финансового состояния, можно сделать вывод о том, что практически все показатели деятельности ООО «Интерпром» за исключением коэффициента текущей ликвидности, превышают среднеотраслевые. В первую очередь это касается показателей рентабельности. Все это позволяет оценить деятельность ООО «Интерпром» в анализируемом периоде как достаточно эффективную.

  3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

  Любое коммерческое мероприятие принято начинать с составления бизнес-плана. Такие планы нужны всем: банкам и спонсорам, у которых предприниматель собирается брать кредиты для создания своего дела; сотрудникам уже действующей фирмы для понимания целей, задач и перспектив развития предприятия; самому предпринимателю, для того чтобы тщательно проанализировать свои идеи, проверить их на целесообразность и реалистичность.

  Что представляет собой бизнес-план, из каких разделов он состоит и как составляется необходимо знать не только современному менеджеру, но и любому работнику крупного и среднего предприятия в силу того, что от работника все чаще будет требоваться участие в управлении предприятием, а бизнес-планирование представляет собой принятый в менеджменте язык делового предложения. Для малого предприятия данный инструмент – существенная помощь в комплексном видении своего будущего бизнеса и всех рисков, связанных с его эффективной реализацией.

  Начиная новый бизнес или реконструируя действующее предприятие, главный вопрос, который интересует предпринимателя, это потребности рынка. Сами же потребности со временем изменяются, трансформируются требования к качеству и функциональным возможностям товаров. Такое динамичное положение на рынке необходимо учитывать при разработке нового товара, организации и финансирования его производства. Перед началом каждого нового периода совершенствования производства, расширения видов деятельности и номенклатуры товаров необходимо ответить на вопрос: стоит ли вкладывать деньги и затрачивать усилия на конкретную деятельность?

  Инструментом решения этой проблемы служит бизнес-план. Его разработка позволяет согласовать возможности предприятия (предпринимателю) с потребностями рынка на определенный период.

  Бизнес-план является составной частью текущего и стратегического планирования развития предприятия (фирмы).

  Изучение бизнес-плана в условиях рынка опирается на знание основных функциональных дисциплин управления предприятием: маркетинговой, производственной, коммерческой, финансовой. Главное отличие содержания данной главы состоит в разработке комплексного плана действий, обеспечивающих достижение установленных с помощью маркетинговых исследований и стратегического анализа целей. При этом все запланированные мероприятия сбалансированы с финансовыми, временными и кадровыми ресурсами. План представляет деятельность в будущем, и поэтому предприниматель анализирует проблемы и сопровождающие их риски, с которыми придется столкнуться в последующие периоды. Определение способов и методов управления рисками удорожает проект, но вместе с тем увеличивает вероятность его реализации в запланированные сроки и с намеченными затратами.

  Проект совершенствования предприятия или создания нового бизнеса всегда связан с инвестированием средств. Инвестиционные процессы имеют свои закономерности и особенности. Учет этих особенностей послужит основой для высокой эффективности проектов.

  Инвестиция – это совокупность затрат материальных, трудовых и денежных ресурсов, направленных на расширенное воспроизводство основных фондов. 1 Понятие инвестиции охватывает и так называемые реальные инвестиции, близкие по содержанию к термину «капитальные вложения», и финансовые (портфельные) инвестиции, т.е. вложения в акции, облигации, другие ценные бумаги, связанные непосредственно с титулом собственника, дающим право на получение доходов от собственности. Финансовые инвестиции могут стать как дополнительным источником капитальных вложений, так и предметом биржевой игры на рынке ценных бумаг.

  Но часть портфельных инвестиций – вложения в акции предприятий различных отраслей материального производства – по своей природе ничем не отличается от прямых инвестиций в производство.

  Инвестирование представляет собой отказ от потребления благ сегодня с целью получения дохода в будущем. Будущие доходы получаются путем вложения средств в различные активы, приносящие доход.

  Для того чтобы актив приносил требуемый уровень дохода, необходимо осуществить определенную последовательность действий в соответствии с целью инвестирования, тщательно обоснованную технико-экономическими расчетами, которая называется инвестиционным проектом и включает в себя планирование и организацию инвестиций.

  Бизнес-план является основным документом, на базе которого инвесторы и кредиторы предоставляют средства. Чтобы убедить кредитора в успехе начинания, нужно ознакомить его с планами на сегодня и перспективу, изложенными на бумаге и снабженными всеми необходимыми расчетами. Это и называется бизнес-планом. Прежде всего, он должен соответствовать требованиям, которые диктует Федеральный фонд поддержки малого предпринимательства. Эти требования разработаны в соответствии с рекомендациями международных стандартов ЮНИДО, поэтому принимаются и банковскими кредиторами. ЮНИДО разработала пакет юридических документов, финансовых расчетов, маркетинговых исследований, являющийся неофициальным международным стандартом. Должны учитываться все аспекты будущей деятельности: от предполагаемой зарплаты сотрудников до возможных экологических последствий.

  Порядок в нормативной базе и юридическое сопровождение проекта – вещи само собой разумеющиеся. Естественно, кредитора волнует своевременность расчетов с ним. Поэтому особое внимание уделяется оценке окупаемости предприятия. Учитываются прогнозируемая конъюнктура рынка и планируемый рост квалификации сотрудников.

  Управление предприятием в условиях рынка представляет собой систему взаимосвязанных функций: планирование – организация – координация – мотивация – контроль.

  Планирование – определение целей и путей их достижения – охватывает в соответствии с этим следующие этапы:

  • разработка общих (стратегических) целей;

  • определение конкретных, детализированных целей на заданный, сравнительно короткий период времени (2-3 года);

  • определение путей и средств их достижения;

  • контроль за реализацией поставленных целей (путем сопоставления плановых данных с фактическими). 1

  В зависимости от характера деятельности планирование выступает или в виде долговременной стратегической программы развития предприятия, или в виде оперативных планов-графиков, выполняющих к тому же контролирующую функцию.

  Если предприятие стремится найти инвесторов или партнеров для достижения определенной цели (создание совместного предприятия, организации общих проектов или согласованных действий на рынке), то ему необходимо, кроме четкого представления о предполагаемом бизнесе, убедить инвесторов или партнеров, что оно способно грамотно и эффективно наладить новое дело и управлять им.

  Для этих целей служит выработанный мировой экономической практикой бизнес-план, который по содержанию и назначению представляет собой плановый документ, имеющий многоцелевой характер.

  Во-первых, он разрабатывается для обоснования нового дела. В нем даются все основные аспекты будущей деятельности, анализируются все проблемы, с которыми придется столкнуться, определяются способы их решения.

  Во-вторых, этот документ поможет действующему предприятию разобраться в перспективах роста своего бизнеса, оценить их, предвидеть возможные изменения и проблемы в будущем, контролировать текущие операции.

  В-третьих, он может служить формальным юридическим документом, с помощью которого начинается формирование уставного капитала и финансовых активов будущего предприятия.

  В современной экономической теории бизнес-план выполняет четыре функции.

  Первая функция связана с возможностью его использования для разработки концепции, стратегии бизнеса. Это жизненно необходимо в период создания предприятия, выработки новых направлений деятельности.

  Вторая – функция планирования. Она позволяет оценивать возможности развития нового направления деятельности, контролировать процессы ее развития, выполнение запланированных мероприятий.

  Третья функция связана с привлечением денежных средств как собственных, так и со стороны (ссуд, кредитов). Без кредитных ресурсов практически невозможно осуществить какой-либо значительный проект.

  Четвертая функция состоит в привлечении к реализации планов предпринимателя потенциальных партнеров, которые смогут вложить собственный капитал или имеющуюся у них технологию, патенты или свой управленческий опыт и деловые связи.

  Несколько похож бизнес-план на более привычное технико-экономическое обоснование конкретного инвестиционного или производственного проекта и отличается тем, что направлен на поиск партнера или инвестора, поэтому имеет большую убедительность, доказательность.

  Однако составление бизнес-плана требует личного участия руководителя или предпринимателя, открывающего свое дело. 1

  Руководящая роль первого лица в процессе бизнес-планирования обусловливает необходимость его участия в моделировании будущей деятельности, соизмеряя с ней свои силы, ресурсы предприятия, возможности привлечения дополнительных средств и их эффективное использование.

  Необходимость разработки бизнес-плана объясняется еще и тем, что риск банкротства для вновь созданных предприятий, особенно в первые 3-5 лет, очень велик. Об этом свидетельствует и международная практика.

  Овладение искусством составления бизнес-планов в условиях российской экономики стало крайне актуальным в силу следующих причин:

  • во-первых, в нашей экономике рождается поколение предпринимателей, не имеющих пока опыта управления в условиях рынка;

  • во-вторых, меняющиеся экономические условия требуют от опытных руководителей ставить и решать задачи по-новому;

  • в-третьих, для привлечения иностранных инвестиций необходимо уметь обосновывать свои заявки и доказывать инвесторам свои способности и возможности.

  Бизнес-план представляет собой всестороннее описание бизнеса и среды, в которой он действует, а также системы управления, в которой он нуждается для достижения поставленных целей.

  Не существует стандарта на разработку бизнес-плана из-за различия целей бизнеса и бесконечного множества вариаций среды, в которой он действует. Следовательно, требуются навыки и усидчивость, чтобы описать трех- или пятилетнюю перспективу развития бизнеса, особенно в быстро меняющихся экономических условиях России. Поэтому значительной частью любого бизнес-плана будут разделы планомерного контроля и регулирования бизнеса. Хотя бизнес-план в целом считается инструментом для получения кредита, он служит и другим целям.

  Дополнительные цели приведем так, как они сформулированы в Методическом пособии по разработке бизнес-плана, составленном Европейским союзом для новых независимых государств:

  • выявление целей бизнеса;

  • содействие выработке стратегии и оперативной тактики для достижения целей бизнеса;

  • создание системы измерения результатов деятельности;

  • предоставление инструментария управления бизнесом;

  • предоставление средств оценки сильных и слабых сторон бизнеса, а также выявление альтернативных стратегий выживания. 1

  Овладение методами разработки бизнес-плана позволит предпринимателям выработать те основные черты, которые присущи преуспевающим бизнесменам:

   • стремление к новшествам;

   • готовность идти на разумный риск;

   • уверенность в собственных силах;

   • способность напряженно трудиться;

   • умение ставить перед собой высокие, но достижимые цели;

   • умение вести тщательный учет своих затрат и результатов.

  Таким образом, обобщая сказанное, можно дать следующее определение.

  Бизнес-план – это аналитический документ для планирования предпринимательской деятельности, в нем описываются все основные аспекты будущего коммерческого предприятия, анализируются все проблемы, с которыми оно может столкнуться, а также определяются способы решения этих проблем. 2 Правильно составленный бизнес-план, в конечном счете, отвечает на вопрос: стоит ли вообще вкладывать деньги в это дело и принесет ли оно прибыль? Очень важно составить бизнес-план в соответствии с определенными требованиями и выполнить специальные расчеты – это поможет предвидеть будущие проблемы и понять, преодолимы ли они.

  Бизнес-план представляет собой комплексный план развития предприятия на ближайшие 3-5 лет.

  Он определяет цели предприятия и его политику в области продукции, маркетинга, производства, управления, финансирования. Этот документ анализирует все проблемы, с которыми может столкнуться предприятие, и определяет способы их решения. Основные показатели первого года рекомендуется делать в помесячной разбивке, второго – в поквартальной и лишь, начиная с третьего года, можно ограничиваться годовыми показателями.

  От техпромфинплана бизнес-план отличается тем, что показатели второго не столько точны количественно, сколько содержательны, жизненны, качественно обоснованы.

  Существует значительное число разработок по составлению бизнес-плана, но все они похожи и отличаются лишь последовательностью разделов.

  Вместе с тем структура бизнес-плана зависит от цели и экономической политики предприятия, степени его новизны, характера его развития. Ниже приведена примерная структура бизнес-плана для предприятия, создаваемого вновь.

  Основные разделы бизнес-плана:

  1. Краткое описание (резюме).

  2. Бизнес и его стратегия.

  3. Рынок и маркетинговая стратегия.

  4. Производство и эксплуатация.

  5. Управление и процесс принятия решений.

  6. Юридический план.

  7. Фінанси.

  8. Факторы риска. 1

  Название разделов бизнес-плана условно, используется для концентрации внимания на его структуре и последовательности составления.

  Время, которое занимает составления бизнес-плана, зависит от опыта и подготовки работника. Специалисты считают, что на составление бизнес-плана затрачивается не менее 200 часов.

  План должен быть достаточно подробным, так как он необходим многим:

  • потенциальным инвесторам (банкирам);

  • сотрудникам, желающим знать свои перспективы, четче понимать свои задачи;

  • владельцу предприятия (менеджеру), чтобы тщательно проанализировать свои цели и возможности.

  Раздел бизнес-плана «Финансы» или «Финансовый план» призван обобщить материалы предыдущих разделов и представить их в стоимостном выражении. Необходимо подготовить одновременно следующие документы:

  • прогноз объемов реализации;

  • баланс денежных поступлений и платежей;

  • сводный баланс активов и пассивов предприятия;

  • расчет достижения безубыточности.

  Прогноз объемов реализации призван дать представление о той части рынка, которую предполагается завоевать своей продукцией. Обычно принято составлять такой прогноз на 3 года вперед, причем для первого года данные приводятся помесячно, для второго – поквартально, а для третьего – в виде общей суммы продаж за 12 месяцев. Логика здесь проста: предполагается, что для начального периода производства уже точно известны будущие покупатели, имеется предварительная договоренность с ними о будущих продажах. Начиная же со второго года, приходится заниматься прогнозными прикидками. В конце концов, именно под эти цифры реализации будут покупать оборудование, тратить на рекламу, нанимать новых работников, вкладывать собственные финансовые ресурсы.

  Баланс денежных поступлений и платежей – это документ, позволяющий оценить, сколько денег нужно вложить в проект в разбивке по времени. Главная его задача – проверить синхронность поступления и расходования денежных средств, а значит, проверить будущую ликвидность (т.е. постоянное наличие на банковском счете денежных средств, достаточных для осуществления оплаты по обязательствам) предприятия при реализации данного проекта. Отсюда вытекает крайне важная информация для определения общей стоимости проекта. Проблема с ликвидностью – серьезнейшая причина коммерческих неудач предпринимателей в рыночной экономике.

  Этот документ может иметь такой вид, как в таблице 3.1.

  Таблиця 3.1. Баланс денежных поступлений и платежей

  Наименование фирмы

  Адреса

  Власник

  Тип

  бізнесу

  Составитель

  Дата

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Год первый


  Месячные объемы продаж, т.руб.


  1) 200  2) 3000
  Показатель\Месяцы

  Прогнозный

  Фактический

  Прогнозный

  Фактический


  1. Наличные деньги (на начало месяца)


  2. Поступления денег:

  а) выручка от продаж;

  б) поступления по счетам, выписанным при продаже в кредит, ссуды или другие поступления дополнительной наличности


  3. Итого поступления наличности (2а+2б+2в=3)


  4. Всего имеющаяся наличность (до платежей на сторону) (1+3)


  5. Денежные платежи на сторону:

  а) покупка товаров;

  б) заработная плата (за вычетом удержаний);

  в) покупные услуги;

  г) ремонт и содержание оборудования;

  д) реклама;

  е) арендная плата;

  ж) плата за телефон;

  з) страховые платежи;

  и) проценты за кредит;

  к) прочие расходы


  ИТОГО: (5а…5к)


  л) основные выплаты по кредиту;

  м) покупка оборудования;

  н) прочие расходы по организации деятельности;

  о) резерв;

  п) изъятия в пользу владельца


  6. Всего денежные выплаты на сторону (5а…5п)


  7. Положение с денежными средствами на конец месяца (4-6)


  Основные сведения о коммерческой деятельности (информация, не связанная с денежными потоками):

  а) объем продаж;

  б) счета дебиторов (на конец месяца);

  в) безнадежные долги (на конец месяца);

  г) запасы на складе (на конец месяца);

  д) счета кредиторов (на конец месяца);

  е) амортизация


  Таблица доходов и затрат в будущих периодах – это документ с довольно простой структурой. Его задача – показать, как будет формироваться и изменяться прибыль (для первого года – помесячно, для второго – поквартально, для третьего – в расчете на год).

  Эту часть бизнес-плана можно оформить в виде таблицы 3.2 как сведения о предполагаемой прибыльности коммерческой деятельности.

  Таблиця 3.2. Сведения о предполагаемой прибыльности коммерческой деятельности

  Показатель, тыс.руб.

  Первый год деятельности


  квартал


  I

  II

  III

  IV

  1. Объем продаж (выручка от реализации продукции) за вычетом налога с оборота (акцизов, налога на добавленную стоимость)

  2. Затраты на производство реализованной продукции

  3. Прибуток від реалізації

  4. Накладные (общехозяйственные) расходы

  5. Прибыль по основной коммерческой деятельности

  6. Доля прибыли в объеме продаж (выручка от реализации) =

  строка 5: строка 1

  Сводный баланс активов и пассивов предприятия рекомендуется составлять на начало и конец первого года реализации проекта. Считается, что этот документ менее важен, чем баланс денежных расходов и поступлений, тем не менее, обойтись без него в бизнес-плане нельзя: его обычно очень тщательно изучают специалисты коммерческих банков, чтобы оценить, какие суммы намечается вложить в активы разных типов и за счет каких пассивов предприниматель собирается финансировать создание или приобретение этих активов.

  В довольно упрощенном виде этот баланс представлен в таблице 3.3 как сведения о будущее структуре баланса.

  Таблиця 3.3. Сведения о будущей структуре баланса

  На начало коммерческой деятельности, осуществляемой с использованием полученной банковской ссуды

  АКТИВИ

  КАПІТАЛ

  Поточні активи

  Зобов'язання

  Каса

  Долгосрочная ссуда (или сумма эмиссии акций)

  Розрахунковий рахунок


  Прочие счета в банках

  Облигации (или непогашенный остаток по краткосрочным ссудам)

  Ценные бумаги и другие краткосрочные финансовые вложения

  Прострочена заборгованість

  Запаси

  Расчеты с кредиторами за товары и услуги (по полученным авансам, по оплате труда)

  РАЗОМ:


  Фиксированные активы

  Доля владельца в капитале

  Обладнання


  РАЗОМ:


  ВСЬОГО:

  ВСЬОГО:

  Наконец, в этом разделе бизнес-плана целесообразно привести расчет условий достижения безубыточности проекта. Для этого воспользуйтесь такой формулой:

  К = УПЗ : (Ц – УППЗ) (34)

  де:

  • К- количество произведенных товаров (обслуженных клиентов), при котором будет достигнута безубыточность операций, шт. (ед.);

  • УПЗ- сумма условно-постоянных затрат, необходимых для организации коммерческой деятельности, руб. В нее включаются: вся сумма полученных ранее и запрашиваемых настоящей заявкой кредитов, а также выплаты процентов по ним в расчете на год; сумма накладных расходов в целом по предприятию; сумма амортизационных отчислений по основному оборудованию;

  • Ц- цена за единицу товаров (услугу), руб.;

  • УППЗ - сумма условно-переменных затрат, необходимых для изготовления единицы товара (оказания одной услуги), руб. В состав условно-переменных затрат включаются: затраты на материалы, сырье, комплектующие изделия; затраты на электро- и теплоэнергию, используемые в производственных процессах; затраты на оплату труда основного производственного персонала.

  При расчете объема производства, обеспечивающего безубыточность, необходимо:

  • исходить из тех же объемов реализации, которые были указаны ранее в соответствующем разделе бизнес-плана;

  • выполнять расчет для нескольких (не менее трех) уровней возможной цены реализации, чтобы дать банку возможность оценить влияние рыночных условий на прибыльность заемщика

  Если предполагается выпускать несколько видов товаров (оказывать несколько видов услуг), то объем производства (П), обеспечивающего безубыточность, рассчитывают по формуле:

  П = УПЗ : ((Ц 1 – УППЗ 1 ) х К 1 + (Ц 2 + УППЗ 2 ) х К 2 + … + (Ц n + УППЗ n )) х К n (35)

  де:

  • Ц, УППЗ- цена и условно-переменные затраты для каждого вида товаров, выпускаемых предприятием;

  • К 1 , К 2 ,… К n - для выручки от реализации, первого, второго, …, я-го вида товара в общей выручке от реализации всех производимых в течение года предприятием товаров, долей ед.;

  • n - общее количество изготавливаемых предприятием видов товаров.

  Умножив объем производства (П) на соответствующую долю выпуска интересующего нас товара в общем объеме производства, найдем то количество единиц этого товара, которое надо изготовить для достижения безубыточности при такой структуре выпуска изделий.

  Данные, используемые для расчетов, вносят в табл.3.4.

  Таблиця 3.4. Расчет условий достижения безубыточности

  Наименование товаров (услуг), выпуск которых будет расширяться (осваиваться) с использованием запрашиваемой ссуды

  Возможная цена (варианты), руб.

  Выпуск, шт. в году

  Условно-переменные расходы за единицу товара (услуги)

  Сумма, которая может быть направлена на покрытие расходов  1-м

  2-м

  3-м  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7
  Справка: общая сумма условно-постоянных расходов, тыс. руб.

  В разделе «Финансы» необходимо изложить план получения средств для создания или расширения предприятия.

  Первый вопрос: какой объем средств необходим для реализации данного проекта?

  Второй вопрос: откуда намечается получить эти деньги и в какой форме?

  Третий вопрос: когда можно ожидать полного возврата вложенных средств и получения инвесторами дохода на них?

  Ответ на первый вопрос вытекает из самого раздела. А вот ответ на второй вопрос – особый разговор. Практически здесь речь должна идти о том, какую долю необходимых средств можно и нужно получить в форме кредита, а какую лучше привлечь в виде паевого капитала. Соотношение этих двух источников финансирования – задача, не имеющая однозначного решения. Слишком уж много факторов здесь влияют на все заинтересованные стороны.

  Если же попытаться выделить какие-то основные моменты, то они состоят в том, что банкиры обычно стараются уменьшить свой риск, полагая, что нести его должны главным образом владельцы предприятия и инвесторы-акционеры. Поэтому финансирование через кредиты предпочтительнее для проектов, связанных с расширением производства на уже действующих предприятиях. С одной стороны, от таких предприятий банкиры не будут требовать повышения платы за кредит, так как риск вложений здесь не слишком велик, а с другой – не составит проблемы найти материальное обеспечение кредитов, так как в качестве него могут выступить имеющиеся активы.

  Для проектов же, которые связаны с созданием нового предприятия или реализацией технического новшества, предпочтительным источником финансирования может служить паевой или акционерный капитал.

  Наконец, что касается третьего аспекта данного раздела - оценки сроков возврата заемных средств, - то это требует проведения и включения в бизнес-план специальных расчетов, которые дают возможность определить срок окупаемости вложений.

  Проведенный анализ для полноты его представления в общей структуре бизнес-плана и корректности расчетов следует изложить в следующей форме.

  Фінанси. Инфляция и процентные ставки. Существует два основных способа учета инфляции в деловых предложениях. Один состоит в том, чтобы сделать все расчеты с учетом нулевого уровня инфляции и предположить, что инфляция воздействует на доходы и расходы одинаковым образом.

  Другой метод состоит в том, чтобы оценить уровень инфляции и представить расчеты на прогнозируемый период в их действительных значениях.

  Важно, чтобы анализы чувствительности дали лучшее понимание воздействия уровня инфляции, чем то позволяют сделать выполненные прогнозы.

  В разделе «Финансы» необходимо продемонстрировать следующие основные моменты:

  • прибыльность: позволяет оценить, является ли предприятие достаточно привлекательным для участников бизнеса, чтобы рассмотреть возможность начала их участия с учетом существующих рисков;

  • поток наличности: позволяет оценить, являются ли инвестиции в данный бизнес безопасными и будут ли платежи, причитающиеся участникам, осуществляться в соответствии с графиком. 1

  Очень важно понять, что не существует автоматической зависимости между прибыльностью бизнеса и его способностью генерировать наличные средства. Фактически какой-то бизнес может быть высоко прибыльным, но привести к банкротству ввиду нехватки наличных средств. Другие предприятия могут показывать убытки в бухгалтерской документации, но генерировать наличные средства в счет долгосрочной перспективы развития бизнеса.

  Это вызвано рядом причин. Приведем две из них:

  • постепенный износ оборудования (амортизация) является действительной стоимостью продукции, но при этом не требуется наличных средств до тех пор, пока не возникает необходимость в приобретении новых единиц оборудования;

  • по мере расширения бизнеса возникает необходимость в большем оборотном капитале для увеличения запасов и кредитования клиентов. Данное увеличение наличных средств необязательно ведет к немедленному росту прибыльности.

  Подготовительные вопросы. Финансовый раздел бизнес-плана состоит из трех основных финансовых отчетов:

  • балансовый отчет (снимок финансовой платежеспособности бизнеса);

  • счет прибылей и убытков (дает информацию о прибыльности);

  • отчет о потоке наличности (дает информацию о способности бизнеса генерировать наличные средства и выполнять свои финансовые обязательства).

  Продолжительность плана. Не существует стандартного периода планирования. Фактически различные виды деятельности требуют различного периода планирования.

  Правило «большого пальца» состоит в том, что продолжительность периода планирования должна быть достаточной для генерирования проектом необходимых наличных средств. Это означает, что в прогнозе потока поступления наличных средств постоянно превышают наличные платежи без привлечения дополнительных внешних источников финансирования.

  Частота планируемого периода. Весь планируемый период должен быть разделен на несколько временных отрезков, для того чтобы:

  • проиллюстрировать развитие бизнеса;

  • выявить любой критический период, в течение которого бизнесу возможно потребуется финансовая поддержка.

  В целом балансовый отчет и счет прибылей и убытков составляются на годовой период, а прогноз потока наличности разрабатывается ежемесячно.

  Одно из направлений бизнеса. В случае, когда компания уже существует, бизнес-план будет подготавливаться, для того чтобы оценить жизнеспособность нового бизнеса в структуре имеющейся деятельности компании.

  При этом потребуются два вида финансовой отчетности: показывающей жизнеспособность нового проекта и о бизнесе в целом.

  Фактически второй финансовой отчет требуется, для того чтобы продемонстрировать, что доход от проекта не будет использоваться только для покрытия убытков по другим видам деятельности компании.

  Включите все налоги в расчеты: налог на продажу, налог на социальное обеспечение, налог на прибыль.

  Некоторые банки требуют квартальный или ежемесячный счет прибылей и убытков. Выясните их требования прежде, чем будет составлен бизнес-план. Примите во внимание кривую изучения: если продукция является новой на рынке, потребуется некоторое время для достижения полной мощности и максимальной производительности.

  Допущения, которые необходимо иметь до составления финансовых отчетов. До составления финансовой отчетности необходимо сделать некоторые допущения. Чем больше знаете о системе производства, которую хотите внедрить, тем более надежными будут допущения. Следует сделать предположения относительно:

  • расчета себестоимости единицы продукции или услуг;

  • предположения о продажах;

  • предположения о накладных расходах;

  • предположения о потоке наличности;

  • предположения об источниках финансирования плана. 1

  Расчет себестоимости единицы продукции или услуг. Этот расчет заключается в установлении цены на единицу продукции/услуг и выявлении переменных затрат на единицу продукции/услуг. Цена должна отвечать положениям раздела «Рынок и маркетинговая стратегия», так же как и переменные затраты должны соответствовать разделу плана «Производство и эксплуатация».

  Предположения о продажах. Эти предположения должны соответствовать заключениям, сделанным в разделе «Рынок и маркетинговая стратегия».

  Предположения о накладных расходах. Уделите особое внимание этому виду расходов. Слишком многие бизнесмены не придают значения накладным расходам. Некоторые накладные расходы являются достаточно очевидными (арендная плата, страховка), другие могут быть более трудными (оплата телефона, рекламы, коммунальные платежи).

  Предположения о потоке наличности. Для прогнозирования потока наличности используется информация, содержащаяся в счете прибылей и убытков. Но также следует принимать во внимание время поступления наличных средств и платежей. Результаты прогноза потока наличности будут различными, если условия оплаты, согласованные с поставщиками, колеблются в пределах до 60 дней. Особое внимание уделите сезонности, если бизнес имеет дело с сельскохозяйственной продукцией.

  Предположения об источниках финансирования плана. Следует предусмотреть в плане использование внешних источников финансирования. Они должны быть тщательно проверены.

  Фінансова звітність. Счет прибылей и убытков. Существует незначительное различие между стандартами, используемыми в новых независимых государствах и Европейском союзе.

  Стандартный счет прибылей и убытков приведен в таблице 3.5.

  Таблиця 3.5. Стандартный счет прибылей и убытков

  Продажі

  А

  Змінні витрати


  сырьевые материалы

  налоги с продаж

  прочие переменные затраты

  изменение запасов


  ИТОГО: переменные затраты

  У

  Валовий прибуток

  С=А-В

  Постійні витрати


  амортизація

  персонал

  оренда

  страховка

  реклама коммунальные услуги

  прочие налоги (за исключением налога на прибыль)

  інші


  ИТОГО: постоянные затраты

  D

  Чистая прибыль процентов по займам

  Е=С-Р

  Проценты по займам

  F

  Чистий прибуток

  G=EF

  Податок на прибуток

  Н

  Чистая прибыль после уплаты налогов

  I=G- Н

  Балансовый отчет. Существует незначительное различие между стандартами, используемыми в новых независимых государствах и Европейском союзе.

  Стандартный балансовый отчет приведен в таблице 3.6.

  Таблиця 3.6. Стандартный балансовый отчет

  АКТИВЫ (1)*

  ПАССИВЫ (1)*

  Основні засоби

  Довгострокові зобов'язання

  земля и здания

  станки и оборудование

  средства транспорта

  долгосрочные займы

  цінні папери

  нерозподілений прибуток

  ИТОГО: основные средства

  ИТОГО: долгосрочные обязательства

  Оборотні кошти

  Поточні зобов'язання

  сырье

  продукция в процессе производства

  законченная продукция

  счета дебиторов

  предоплата, которая может быть получена

  остаток на банковском счете

  наличные

  краткосрочные займы

  накопившиеся задолженности по выплате налогов

  ИТОГО: оборотные средства

  ИТОГО: текущие обязательства

  ИТОГО: активы

  ИТОГО: пассивы

  Прогноз потока наличности. Прогноз потока наличности достаточно прост. Он состоит из перечисления всех оттоков наличных средств (платежей) и всех притоков наличности с разнесением по месяцам и служит для расчета баланса. Отрицательный баланс означает недостаток оборотного капитала и необходимость организации дополнительного финансирования.

  Возможность выполнения проекта. После того как составлена отчетность, ее необходимо прокомментировать. Нельзя давать необработанные результаты для их оценки потенциальным инвесторам или банкам, которые могут предоставить займы.

  Комментарии могут быть сделаны на основе следующих расчетов:

  • специфических подсчетов с использованием некоторых показателей отчетности;

  • подсчета общей прибыли проекта.

  Особые комментарии. Они составляются на основе рассчитываемых коэффициентов. Это самые общие коэффициенты, дающие представление о финансовой структуре бизнеса и о его прибыльности.

  Общая прибыльность. Этот показатель применяется для того, чтобы: показать общую прибыльность проекта; сравнить прибыльность данного проекта с другими альтернативными проектами, требующими инвестиций.

  Для оценки общей прибыльности какого-либо проекта используются следующие три метода:

  • расчет внутренней нормы рентабельности;

  • расчет чистой дисконтированной стоимости;

  • период окупаемости. Он определяет необходимое число лет работы для возмещения сделанных инвестиций.

   • Данные расчеты основаны на прогнозе потока наличности. Для расчетов по первым двум методам рекомендуется использовать компьютер. Все современные рабочие листы программного обеспечения позволяют проводить автоматический расчет внутренней нормы рентабельности и чистой дисконтированной стоимости.

    Авторы бизнес-плана должны предвидеть все типы рисков, с которыми они могут столкнуться, их источники и момент их возникновения. После этого необходимо разработать меры по сокращению этих рисков и минимизации потерь, которые они могут вызвать. Чем глубже будет проработана эта проблема, тем выше будет доверие потенциальных партнеров и инвесторов. А рисков, к сожалению, множество: от пожаров и землетрясений до забастовок и межнациональных конфликтов, изменений в налоговом регулировании и колебаний валютных курсов. Вероятность каждого типа риска различна, так же как и сумма убытков, которые они могут вызвать.

    Затем можно приступить к ответу на вопрос: как уменьшить риски и потери?

    Такой ответ должен состоять из двух разделов, в первом из которых можно указать организационные мероприятия профилактики рисков, а во втором – собственную программу страхования от рисков.

    Систематизированный анализ рисков и их учет в бизнес-плане осуществляется в разделе «Факторы риска». Управление воздействием рисков начинается с объективного выявления основных рисков, с которыми сталкивается бизнес.

    Существуют два основных типа рисков: технические риски и финансовые.

    Технические риски. Невозможно перечислить все технические риски, поскольку они часто связаны с типом продукции. Следующий перечень дан как пример:

    • задержка в подготовке стройплощадки и выполнении графика строительства;

    • задержка поставки оборудования и возведения предприятия;

    • поздний запуск производства в связи с использованием сезонных сырьевых материалов и наличием непредвиденных остановок;

    • непредвиденные остановки производства во время ввода в эксплуатацию и приемки комиссией;

    • отсутствие сырья;

    • низкое качество продукции;

    • несоблюдение государственных нормативов;

    • долговечность изделия: насколько быстро продукция становится устаревшей, создание альтернативной продукции, которая завоюет рынок, воздействие продукции на потребителя;

    • новые внешние условия, влияющие на технологию производства. 1

    Финансовые риски, анализ чувствительности и безубыточности. Размер прибылей и убытков в значительной степени зависит от уровня продаж, который обычно является величиной, трудно прогнозируемой с определенной точностью.

    Для того чтобы знать, какой потребуется уровень продаж для достижения прибыльности предприятия, необходимо провести анализ безубыточности.

    Можно подумать, что анализ безубыточности позволяет ответить на вопрос: «Сколько нужно продать продукции, чтобы предприятие стало прибыльным?» Каждый раз, когда продается продукция, часть выручки идет на покрытие фиксированных затрат. Эта часть, названная валовой прибылью, равна цене продажи за минусом прямых затрат. Поэтому для проведения анализа валовая прибыль должна быть умножена на количество проданной продукции: точка безубыточности достигается в том случае, когда общая валовая прибыль становится равной постоянным затратам.

    Анализ чувствительности заключается в определении значений ключевых параметров, которые могут подвергнуть сомнению успех бизнеса. Очень важно установить, какие изменения данных параметров могли бы повысить ожидаемую прибыльность: 25% увеличение цены на сырье или потребление электроэнергии, или 20% уменьшение цены продажи или объема выпуска продукции. Если бизнес является слишком чувствительным к некоторым изменениям параметров, руководство предприятия должно регулярно их контролировать.

    Содержание бизнес-плана

    1. Обзор и краткие выводы

    • Цель плана.

    • Ваши потребности в финансах, их природа; для каких целей они необходимы.

    • Краткое описание бизнеса и его целевого рыночного сегмента.

    • Что делает бизнес непохожим на бизнес конкурентов?

    • Что именно должно вызывать доверие к вашему бизнесу.

    • Выдержки из основных финансовых предложений.

    2. Компания и отрасль, в которой она занята

    • Основные направления и цели деятельности компании.

    • История компании.

    • Прошлые успехи компании.

    • Характеристика отрасли промышленности, к которой относится бизнес.

    3. Продукция (услуги)

    • Описание продукции (услуг) и их применения.

    • Отличительные качества или уникальность продукции (услуг).

    • Технология и квалификация, необходимые в бизнесе.

    • Лицензии и патентные права.

    • Будущий потенциал.

    4. Ринки

    • Покупатели.

    • Конкуренты (их сильные и слабые стороны).

    • Сегменты рынка.

    • Размер рынка и его расширение.

    • Оценочная доля на рынке.

    • Состав клиентуры.

    • Основные характеристики продукции (услуг) или их уникальность.

    • Особые характеристики рынка.

    • Влияние конкуренции.

    5. Маркетинг

    • Маркетинговая расстановка – основные характеристики продукции (услуг) по сравнению с конкурирующими.

    • Ценовая политика.

    • Торговая политика.

    • Реклама и продвижение продукции на рынке.

    • Политика поддержки продукции (услуг).

    • Проявление интереса со стороны вероятных покупателей.

    6. План и развитие

    • Стадия развития.

    • Трудности и риск.

    • Совершенствование продукции (услуг).

    • Разработка продукции (услуг) в будущем.

    7. Производство и производственные операции

    • Расположение помещений.

    • Обладнання.

    • Объем продукции (услуг).

    • Источники поставки основных материалов, оборудования или рабочей силы.

    • Использование субподрядчиков.

    • Природа производственных процессов – машинное оборудование и критические точки.

    8. Менеджмент

    • Владельцы предприятий, директора и основной руководящий состав.

    • Экспертиза и отчетные материалы (детальные анкетные данные в качестве приложения).

    • Вознаграждение руководящего состава.

    • Краткие выводы по планированию количества персонала и расширению штата.

    • Обучение, подготовка.

    • Консультанты, советники, менеджеры.

    9. Потребность в финансировании

    • Необходимые фонды и время их получения.

    • Предлагаемые варианты сделок.

    • Ожидаемый уровень воспроизводства.

    • «Пути выхода» на инвесторов.

    10. Основные пункты финансового плана, степень риска

    • Основные пункты финансового плана (объем продаж, прибыль, себестоимость, оборот капитала).

    • Комментарий к финансовому плану.

    • Риск и каким образом его можно избежать.

    11. Подробный финансовый план (поквартально на 3-5 лет)

    • Прибыль и убыток.

    • Анализ вкладов и рентабельности.

    • Анализ состояния наличности.

    • Анализ устойчивости.

    • Балансовый отчет (раз в год).

    12. Наиболее часто встречающиеся пункты приложений

    • Технические данные по продукции.

    • Подробности патентных документов.

    • Сообщения консультантов по продукции или рынкам.

    • Анкетные данные руководящих работников.

    • Сведения о порядке и методе проведения опросов и исследований.

    • Организационная схема.

    • Отчет по ревизии бухгалтерских документов.

    • П.І.Б. бухгалтеров, юристов и банкиров.

    Высокое качество бизнес-плана обеспечивается с помощью контроля за его разработкой с разных позиций – предпринимателя, реализующего свою идею бизнеса; менеджера, проводящего собственную модель управления предприятием; инвестора, преследующего свои цели. Комплексный подход к анализу бизнес-плана позволяет не только учитывать многоаспектность этого документа, но и представить цели и требования различных участников проекта, а, следовательно, и предвидеть на каждом этапе полный набор задач и трудностей их решении. Иными словами, такой подход к разработке бизнес-плана позволяет, с одной стороны, повысить достоверность расчетов и плановых заданий, объемов требуемых ресурсов, а с другой – уменьшить риски проекта.

    Проблема сокращения рисков проекта в большей степени интересует инвестора. Такое положение обусловливает необходимость рассмотреть цели и действия инвестора подробнее.

    Разработка бизнес-плана представляет оценку результативности будущих производственных, маркетинговых и финансовых операций по проекту. Оценка проводится с позиций финансового управления предприятием. В случае если проект реализуется в рамках действующего предприятия, важна общая финансовая устойчивость предприятия в период освоения новации. Иными словами, с позиции управления предприятием через систему финансовых показателей инвестор хочет увидеть, насколько предприятие будет эффективно управлять собственными и заемными средствами в переходный период. В этот период наиболее вероятно возникновение ситуации по существенному отклонению от финансовых целей предприятия до отметок ниже критических. Бизнес-план (раздел «Финансы») на данный период в рамках действующего предприятия определяет эффективность управления риском.

    Оценка эффективности операций по достижению стратегически целей предприятия возможна только после реализации проекта в полном объеме, а не в промежуточные этапы этого процесса. Такое соотношение финансовых и стратегических целей предприятия обусловливает значение финансового управления предприятием в период реализации проекта.

    Второй вариант бизнес-плана охватывает задачи по созданию собственного предприятия. В этом случае инвестор на основе анализа бизнес-плана может контролировать только уровень профессионализма управляющего проектом. Речь идет об «очевидных» вопросах целевого расходования ресурсов, полноты и глубины учитываемых проблем, способах и применяемых методах управления риском.

    Качественное отличие второго варианта бизнес-плана от предыдущего состоит в подходах и возможностях управления риском. В первом варианте управление риском возлагается на компанию в целом. При этом анализу подвергается интегрированное качество управления. Имеется в виду, что риски разложены на участников проекта. Это, с одной стороны, инвестор и его объем средств, а с другой – собственные средства предприятия.

    Менеджмент предприятия в период реализации проекта будет достаточно эффективным, для того чтобы не потерять собственные средства, а заодно и средства инвестора.

    Во втором варианте плана риск полностью ложится на инвестора. В этом случае оценка бизнес-плана по сути представляет анализ уровня профессионализма менеджеров – разработчиков плана. Положительное решение о выделении средств означает уверенность инвестора в том, что неучтенные риски, которые возникнут в будущем, в процессе реализации проекта, будут также эффективно управляться менеджерами команды, как и в прошлом, реализованном в виде бизнес-плана. В этом случае риск инвестора больший, чем в первом варианте бизнес-плана, а, следовательно, требования к его обоснованию, тщательности его подготовки значительно выше.

    В этом случае разработчику бизнес-плана необходимо провести многовариантные расчеты финансовой части плана, предусмотреть развитие событий по разным сценариям.

    Следствием такого подхода к процессу бизнес-планирования является большая управляемость проектом в случае непредвиденных рисков.

    Существует довольно обширная литература по оценке инвестиционных проектов. Обычно изложение строится с самого начала, т.е. вводится понятие инвестиционного проекта, говорится о необходимости комплексной оценки, изучаются критерии и методы такой оценки. Способы учета инфляции и неопределенностей в исходных данных. Все эти важные вопросы изучаются на примере проектов, реализуемых «с нуля». Методам оценки проектов, осуществляемых на действующем предприятии, уделяется меньшее внимание, хотя есть ряд вопросов, которые имеет смысл обсудить.

    Когда мы имеем дело с оценкой проекта на действующем предприятии, то необходимо выяснить влияние текущей деятельности на результаты анализа проекта. А это зависит от целей анализа и от целого ряда факторов, из которых можно выделить следующие:

    • с какой точки зрения оценивается проект. Проект может оценивать само предприятие, внешний инвестор, банк или лизинговая компания, проект могут рассматривать государственные учреждения;

    • сопоставимость масштабов проекта и предприятия. Возможна ситуация, когда сравнительно небольшое предприятие реализует масштабный проект, и крупное предприятие осуществляет относительно небольшой проект;

    • степень использования проектом активов предприятия. Проект может заключаться в изменении существующей технологии, и быть полностью завязанным на действующее производство, а может быть полностью независимым, в т.ч. и территориально от действующего производства.

    Для более эффективной работы ООО «Интерпром» в штат административно-управленческого персонала необходимо включить: менеджера по производству, менеджера по маркетингу.

    Менеджер по производству определяет техническую политику предприятия, обеспечивает техническую подготовку производства, принимает меры по совершенствованию производства, руководит деятельностью технических служб предприятия, является первым заместителем генерального директора.

    Менеджер по маркетингу осуществляет руководство хозяйственно-организационной деятельностью предприятия в области снабжения, заготовки и хранения сырья, сбыта и реализации готовой продукции, координирует работу подчиненных ему подразделений.

    План работы и основные показатели:

    • увеличение рентабельности производства;

    • снижение издержек по производству;

    • сокращение времени оборота денежных средств.

    Мотивация работников:

    • зависит от величины соответствия плановых и реальных показателей, достигнутых работником;

    • в случае перевыполнения плана или внедрения полезного новшества предусмотрена выплата в размере 50% от ее объема.

    Обобщающим разделом бизнес-плана является финансовый план, в котором информация представляется в стоимостном выражении.

    Для составления финансового плана необходимо проанализировать «Отчет о движении денежных средств» (форма № 4).

    Проиллюстрируем анализ «Отчета о движении денежных средств» на примере ООО «Интерпром», используя данные вышеуказанной формы.

    Результаты анализа отчетного периода представлены в таблице 3.7, а анализа предыдущего года – в таблице 3.8.

    Будем считать, что положительный денежный поток на сумму 5219 тыс. руб. связан с поступлением денежных средств от продажи валюты или краткосрочных финансовых вложений. Следовательно, он относится к текущим поступлениям денежных средств.

    Кредиты и займы, предоставленные другими организациями, относятся к финансовой области деятельности, поскольку приводят к росту заемного капитала. Возврат основной суммы кредитов и займов в размере 529432 тыс. руб. отражается как денежный отток по финансовой деятельности. Соответствующие денежные потоки отразим в графе 5.

    Проценты же по привлеченному заемному капиталу, учтенные в размере 675 тыс. руб. при расчете чистой прибыли. Отражены отдельно как текущие денежные потоки в графе 3.

    Таблиця 3.7. Анализ о движении денежных средств

    Найменування показника

    Сумма (тыс.руб.)

    З них

    Відносні величини    по текущей деятельности

    по инвестиционной деятельности

    по финансовой деятельности

    всього

    По текущей деятельности

    По инвестиционной деятельности.

    По финансовой деятельности.

    За поточною діяльністю

    По инвестиционной деятельности.

    По финансовой деятельности

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    1. Остаток денежных средств на начало отчетного года


   3325


   х


   х


   х


   х


   х


   х


   х


   х


   х


   х

   2. Поступило денежных средств – всего


   1394054


   779593


   3205


   611255


   10


   55,9


   0,2


   43,8


   100


   100


   100

   в т.ч.: средства, полученные от покупателей и заказчиков   746720   746720   х   х   53,5   х   х   х   95,7   х   х

   Выручка от продажи иного имущества


   5129


   5129


   -


   -


   0,3


   х


   х


   х


   0,6


   х


   х

   Інші витрати


   27743


   27743


   -


   -


   1,99


   х


   х


   х


   3,56


   х


   х

   продолжение таблицы 3.7

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

   10

   11

   12

   Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов   3125   х   3125   х   0,2   х   х   х   х   97,4   х

   Отримані дивіденди


   80


   х


   80


   х


   0,01


   х


   х


   х


   х


   2,52


   х

   Кредиты, займы полученные


   611255


   х


   х


   611255


   43,8


   х


   х


   х


   х


   х


   100

   3. Направлено денежных средств – всего


   (1392306)


   (776522)


   (86345)


   (529432)


   100


   55,7


   6,2


   38,03


   100


   100


   100

   в т.ч: на оплату приобретенных товаров (услуг), сырья и иных оборотных активов   (559793)   (559793)   х   х   40,21   х   х   х   72,09   х   х

   На оплату праці

   (20151)

   (20151)

   х

   х

   1,45

   х

   х

   х

   2,6

   х

   х

   Отчисления в государственные внебюджетные фонды


   (10194)


   (10194)


   х


   х


   0,73


   х


   х


   х


   1,31


   х


   х

   На розрахунки по податках і зборам


   (12206)


   (12206)


   х


   х


   0,88


   х


   х


   х


   1,57


   х


   х

   На выплату дивидендов


   (26638)


   (26638)


   х


   х


   1,91


   х


   х


   х


   3,43


   х


   х

   На выплату процентов


   (675)


   (675)


   х


   х


   0,05


   х


   х


   х


   0,09


   х


   х

   На выдачу подотчетных сумм


   (2472)


   (2472)


   -


   -


   0,18


   х


   х


   х


   0,32


   -


   -

   На выдачу авансов


   (96656)


   (96656)


   -


   -


   6,94


   х


   х


   х


   12,45


   -


   -

   На прочие расходы


   (47733)


   (47733)


   -


   -


   3,43


   х


   х


   х


   6,14


   -


   -

   Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
   (23571)
   х
   (23571)
   х
   1,69
   х
   х
   х
   х
   27,3
   х

   окончание таблицы 3.7.

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

   10

   11

   12

   Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений, займы, предоставленные другим организациям
   (62774)
   х
   (62774)
   х
   4,51
   х
   х
   х
   х
   72,7
   х

   Погашение кредитов и займов (без процентов)


   (529432)


   х


   х


   (529432)


   38,02


   х


   х


   х


   х


   х


   100

   4. Залишок грошових коштів на кінець звітного періоду   5089   х   х   х   х   х   х   х   х   х   х

   Денежные средства, выданные в подотчет, в виде авансов и на прочие расходы, связаны с осуществлением текущей деятельности и поэтому отражены в графе 3.

   23571 тыс. руб. было направлено в ходе инвестиционной деятельности на приобретение активной части основных средств – машин, оборудования и транспортных средств (графа 4).

   Проведем вертикальный и горизонтальный ретроспективный анализ подготовленного отчета о движении денежных средств. Показатели горизонтального анализа приводятся в графах 7, 8, 9. За отчетный период сумма поступивших денежных средств составила 1394054 тыс. руб. (100%).

   При этом 55,92% общего валового денежного притока приходится на текущую деятельность (779593 тыс. руб.), менее 1% приходится на текущую деятельность (3205 тыс. руб.) – на инвестиционную и 43,85% (611251 тыс. руб.) – на финансовую.

   В предыдущем периоде поступление денежных средств в размере 752978 тыс. руб. (100%) было обеспечено на 70,49% (530786 тыс. руб.) текущей деятельностью, на 3,34% (25131 тыс. руб.) – инвестиционной и на 26,17% (197060 тыс. руб.) – финансовой.

   Данные вертикального анализа (графы 10, 11, 12) позволяют сделать вывод о том, что в отчетном периоде 95,78% валового притока денежных средств от текущей деятельности обеспечено выручкой от продажи товаров, 0,66% составляет выручка от продажи иного имущества, 3,56% - прочие поступления. Для прошлого года структура валютного положительного денежного потока от текущей деятельности выглядит соответственно: 82,29, 0,01 и 17,70%. Существенная доля поступления денежных средств в виде выручки от продажи товаров (работ, услуг) в течение двух хозяйственных лет свидетельствует о том, что анализируемое предприятие получает доход, как это и должно быть, в первую очередь от своей основной деятельности. Однако высокая доля прочих поступлений в предыдущем периоде (почти 18% текущего и 12,5% общего притока денежных средств) требует более детального анализа их состава (источник информации для внешнего финансового аналитика – раздел II «Расшифровка отдельных денежных потоков» отчета о движении денежных средств).

   97,48% притока денежных средств от инвестиционной деятельности в отчетном периоде обеспечено в виде выручки от продажи внеоборотных активов и 2,52% - полученными дивидендами по долгосрочными финансовым вложениям. В предыдущем году соответственно 98,46 и 1,54%.

   Положительный денежный поток в финансовой области в течение двух хозяйственных лет на 100% обусловлен ростом заемного капитала.

   Отток денежных средств по всем видам деятельности составляет за отчетный год 1392300 тыс. руб. (100%). Из них на текущие выплаты приходится наибольшая часть – 55,77% (776522 тыс.руб.), на инвестиционную и финансовую деятельность – 6,2 (86345 тыс. руб.) и 38,03% (529432 тыс. руб.).

   Для предыдущего периода соответственно 81,92 (616359 тыс. руб.), 10,98 (82635 тыс. руб.) и 7,10% (53425 тыс.руб.).

   Любая определенная организацией финансовая стратегия, исходя из выбранной ею нормы прибыли, должна быть обеспечена необходимым уровнем денежных потоков. Так, расширение хозяйственной деятельности анализируемой организации в отчетном периоде потребовало увеличения денежных притоков и денежных оттоков по сравнению с предыдущим годом почти в 2 раза (1,85).

   Вертикальный анализ показал, что в отчетном периоде 72,09% (59,12% - предыдущий год) всех оттоков денежных средств в ходе текущей деятельности – оплата приобретенных товаров (работ, услуг), 3,91% (1,70%) – оплата труда, включая отчисления в государственные внебюджетные фонды, 12,77% (13,19%) – выданные авансы и денежные средства в подотчет, 1,57% (0,24%) – расчеты с бюджетом по налогам и сборам, 3,52% (3,89%) – выплаченные проценты и дивиденды, 6,14% (21,86%) – прочие выплаты. Последние в связи с их существенной долей в прошлом году (почти 22%) целесообразно проанализировать более детально.

   Анализ инвестиционной деятельности свидетельствует о существенной доле в отчетном периоде долгосрочных финансовых вложений – 72,7%. Кроме того, на 27,3% валовой инвестиционный отток обусловлен приобретением активной части основных средств. Для предыдущего периода соответственно 43,4 и 56,6%.

   Возврат кредитов и займов составляет 100% отрицательного денежного потока от финансовой деятельности. Заметим, что привлечение займа и кредита в предыдущем и текущем периодах для наращивания производства потребовало изменить структуру валового денежного оттока предприятия.

   И на их погашение было направлено в отчетном году уже не 7,10%, как в предыдущем, а 38% всех выплаченных предприятием денежных средств.

   В целом валовой денежный приток превышает отток, что обусловило прирост денежных средств за отчетный период на сумму 1753 тыс. руб., за предыдущий – на 559 тыс.руб.

   Таблиця 3.8. Анализ о движении денежных средств (предыдущий период)

   Найменування показника

   Сумма (тыс.руб.)

   З них

   Відносні величини   по текущей деятельности

   по инвестиционной деятельности

   по финансовой деятельности

   всього

   По текущей деятельности

   За інвестиційної діяльності

   По финансовой деятельности

   За поточною діяльністю

   За інвестиційної діяльності

   По финансовой деятельн.

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

   10

   11

   12

   1. Остаток денежных средств на начало отчетного года   2776   х   х   х   х   х   х   х   х   х   х

   2. Поступило денежных средств – всего


   752978


   530786


   25131


   197060


   100


   70,49


   3,34


   26,17


   100


   100


   100

   в т.ч.: средства, полученные от покупателей и заказчиков   436785   436785   х   х   58,01   х   х   х   82,29   х   х

   Выручка от продажи иного имущества


   68


   68


   -


   -


   0,01


   х


   х


   х


   0,01


   х


   х

   Інші витрати


   93933


   93933


   -


   -


   12,47


   х


   х


   х


   17,70


   х


   х

   Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
   24745
   х
   24745
   х
   3,29
   х
   х
   х
   х
   98,46
   х

   Отримані дивіденди


   386


   х


   386


   х


   0,05


   х


   х


   х


   х


   1,54


   х

   Кредиты, займы полученные


   197060


   х


   х


   197060


   26,17


   х


   х


   х


   х


   х


   100

   окончание таблицы 3.8

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

   10

   11

   12

   3. Направлено денежных средств – всего


   (752419)


   (616359)


   (82635)


   (53425)


   100


   81,92


   10,98


   7,10


   100


   100


   100

   в т.ч: на оплату приобретенных товаров (услуг), сырья и иных оборотных активов   (364404)   (364404)   х   х   48,43   х   х   х   59,12   х   х

   На оплату праці

   (7151)

   (7151)

   х

   х

   0,95

   х

   х

   х

   1,16

   х

   х

   Отчисления в государственные внебюджетные фонды


   (3325)


   (3325)


   х


   х


   0,44


   х


   х


   х


   0,54


   х


   х

   На розрахунки по податках і зборам


   (1503)


   (1503)


   х


   х


   0,20


   х


   х


   х


   0,24


   х


   х

   На выплату дивидендов, процентов


   (23970)


   (23970)


   х


   х


   3,19


   х


   х


   х


   3,89


   х


   х

   На выдачу подотчетных сумм


   (1370)


   (1370)


   -


   -


   0,18


   х


   х


   х


   0,22


   -


   -

   На выдачу авансов


   (79944)


   (79944)


   -


   -


   10,62


   х


   х


   х


   12,97


   -


   -

   На прочие расходы


   (134689)


   (134689)


   -


   -


   17,90


   х


   х


   х


   21,86


   -


   -

   Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
   (46768)
   х
   (46768)
   х
   6,22
   х
   х
   х
   х
   56,6
   х

   Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений, займы, предоставленные другим организациям
   (35867)
   х
   (35867)
   х
   4,77
   х
   х
   х
   х
   43,4
   х

   Погашение кредитов и займов (без процентов)


   (53425)


   х


   х


   (53425)


   7,10


   х


   х


   х


   х


   х


   100

   4. Залишок грошових коштів на кінець звітного періоду


   3335


   х


   х


   х


   х


   х


   х


   х


   х


   х


   х

   СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

   1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. – М.: ЮРАЙТ, 2002.

   2. Цивільний кодекс Російської Федерації. – М.: Норма, 2007.

   3. Закон РФ «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

   4. Методические указания по проведению анализа финансового состояния организаций. Утв. приказом Минфина РФ от 23.01.2001 г. № 16.

   5. Методические положения по оценке финансового состояния предприятий и установлению неудовлетворительной структуры баланса. Утв. распоряжением Федерального управления по делам несостоятельности (банкротстве) от 12.08.1994 г. № 31-р.

   6. Алексєєва М.М. Планування діяльності фірми. - М.: Фінанси і статистика, 2007.

   7. Абрютина М.С., Грачов А.В. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства. – М.: Дело и сервис, 2000.

   8. Баринов В.А. Бізнес-планування. – М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2007.

   9. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпретация. - М.: Фінанси і статистика, 2007.

   10. Блейк Дж., Амат О. Европейский бухгалтерский учет. – М.: Филинъ, 2006.

   11. Бочаров В.В. Фінансовий аналіз. - СПб.: Пітер, 2007.

   12. Балабанов І.Т. Фінансовий аналіз і планування господарюючого суб'єкта. - М.: Фінанси і статистика, 2006.

   13. Вакуленко Т.Г., Фоміна Л.Ф. Аналіз бухгалтерської (фінансової) звітності для прийняття управлінських рішень. – М.: Герда, 2006.

   14. Дубровский В.Ж., Чайкин Б.П. Экономика и управление предприятием (фирмой): Учебник. - Екатеринбург: изд-во Уральского гос. економ. ун-ту, 2006.

   15. Ефимова О.В., Мельник М.В. Аналіз фінансової звітності. 2-е изд., испр. і доп. – М.: ОМЕГА-Л, 2007.

   16. Єфімова О.В. Як аналізувати фінансове становище підприємства. - М., 2006.

   17. Ковальов А.І., Привалов В.П. Анализ хозяйственного состояния предприятия. 3-тє вид., Испр. і доп. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1999.

   18. Ковальова А.М., Лапуста М.Г., Скамай Л.Г. Фінанси фірми: Підручник. - М.: ИНФРА-М, 2006.

   19. Ковальова А.М. Фінансовий менеджмент: Підручник. – М.:ИНФРА-М, 2006.

   20. Кодацкий В.П. Анализ прибыли предприятия.//Финансы, 2006, № 12.

   21. Липатова И. Прогнозирование прибыли.//Финансы, 2006, № 2.

   22. Основы предпринимательского дела. Підручник. / За ред. Смирнова Д.Г. – М.: ВЕК, 2006.

   23. Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия.3-е изд. – М.: Академия, 2006.

   24. Романовський М.В. Фінанси підприємств. - СПб.: Бізнес-Преса, 2000.

   25. Справочник директора предприятия./Под редакцией Д.В. Смирнова. - М., 2006.

   26. Устав ООО «Интерпром».

   27. Чечевіцина Л.М. Мікроекономіка. Экономика предприятия (фирмы). – Ростов-на-Дону, Феникс, 2007.

   28. Чечевіцина Л.М., Чуєв І.М. Аналіз фінансово-господарської діяльності. 2-е вид., Доп. і перераб. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2007.

   1. Шеремет А.Д., Негошев Е.В. История финансового анализа. - М.: ИНФРА-М, 2006.

   2. Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С., Негашев Є.В. Методика фінансового аналізу. - М.: ИНФРА-М, 2006.

   3. Економіка підприємства. Підручник. / За ред. проф. О.І. Волкова. - М.: ИНФРА-М, 2007.

   4. Економіка підприємства. Підручник. / За ред. А.Д. Михайлова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2007.

   5. Экономика фирмы: Учебник./Под ред. проф. В.А. Швандара. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.

   6. Економіка. Вид. 2-е, перер. и доп./Под ред. А.С. Булатова. - М., 2006.

   Додаток 1

   Форма № 4 по ОКУД

   ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2007 г.

   Од. изм.: тыс. руб.

   Показник

   За звітний період

   За аналогічний період попереднього року

   Найменування

   Код   1

   2

   3

   4

   Остаток денежных средств на начало отчетного года   3335


   2776

   Движение денежных средств по текущей деятельности
   Средства, полученные от покупателей, заказчика   746720


   436785

   Выручка от продажи иного имущества   5129


   68

   Інші доходи


   27743

   93933

   Денежные средства, направленные:

   на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов   (559793)


   (364404)

   На выдачу авансов


   (96656)

   (79944)

   На оплату праці


   (20151)

   (7151)

   На выплату дивидендов, процентов


   (27313)

   (23970)

   На розрахунки по податках і зборам


   (12206)

   (1503)

   Отчисления в государственные внебюджетные фонды


   (10194)

   (3325)

   На выдачу подотчетных сумм


   (2472)

   (1370)

   На прочие расходы


   (47733)

   (134689)

   Чистые денежные средства от текущей деятельности   3070


   (85572)

   Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
   Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
   3125


   24745

   Виручка від продажу цінних паперів і інших фінансових вкладень   -


   -

   Отримані дивіденди


   80

   386

   Отримані відсотки


   -

   -

   Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям   -


   -

   Приобретение дочерних организаций   (-)


   (-)

   Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов   (23571)


   (46768)

   Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений, займов, предоставление другим организациям   (62774)


   (35867)

   Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности   (83139)


   (57503)

   Движение денежных средств по финансовой деятельности

   Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг   -


   -

   Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями   611255


   19706

   Погашение займов и кредитов (без процентов)   (529432)


   (53425)

   Чистые денежные средства от финансовой деятельности   81823


   143634

   Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов   1753


   559

   Залишок грошових коштів на кінець звітного періоду   5089


   3335

   1 Абрютина М.С., Грачев А.В. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства. – М.: Дело и сервис, 2000, с.147.

   1 Ефимова О.В., Мельник М.В. Аналіз фінансової звітності. 2-е изд., испр. і доп. – М.: ОМЕГА-Л, 2007, с.231.

   1 Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Негашев Е.В. Методика фінансового аналізу. – М.: ИНФРА-М, 2002, с.202.

   1 Вакуленко Т.Г., Фомина Л.Ф. Аналіз бухгалтерської (фінансової) звітності для прийняття управлінських рішень. – М.: Герда, 2002,с.129.

   1 Чечевицына Л.Н., Чуев И.Н. Аналіз фінансово-господарської діяльності. 2-е вид., Доп. і перераб. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2007, с. 236.

   1 Романовський М.В. Фінанси підприємств. – СПб.: Бизнес-Пресса, 2000, с.242.

   1 Дубровский В.Ж., Чайкин Б.П. Экономика и управление предприятием (фирмой): Учебник. - Екатеринбург: изд-во Уральского гос. економ. ун-та, 2002, с.156.

   1 Устав ООО «Интерпром».

   1 Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия.3-е изд. – М.: Академия, 2006, с.235.

   1 Баринов В.А. Бізнес-планування. – М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2007, с.7.

   1 Баринов В.А. Бізнес-планування. – М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2007, с.14.

   1 Справочник директора предприятия./Под редакцией Д.В. Смирнова. – М., 2006, с.28.

   1 Блейк Дж., Амат О. Европейский бухгалтерский учет. – М.: Филинъ, 1999, с.95.

   2 Баринов В.А. Бізнес-планування. – М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2007, с.19.

   1 Баринов В.А. Бізнес-планування. – М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2007, с.21.

   1 Баринов В.А. Бізнес-планування. - М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2007, с.54.

   1 Баринов В.А. Бізнес-планування. - М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2007, с.57.

   1 Баринов В.А. Бізнес-планування. - М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2007, с.62.

   Додати в блог або на сайт

   Цей текст може містити помилки.

   Фінанси, гроші і податки | Диплом
   532.2кб. | скачати


   Схожі роботи:
   Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану
   Розробка заходів щодо підвищення ефективності галузі рослина
   Розробка заходів щодо виведення підприємства з кризового фінансового стану
   Розробка заходів щодо підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства
   Розробка заходів щодо підвищення ефективності роботи Азнакаевскому райпо
   Розробка заходів щодо вдосконалення облікової політики та поліпшення фінансового стану
   Розробка заходів щодо підвищення ефективності галузі рослинництва в СВК Перепілкине
   Розробка заходів щодо підвищення ефективності використання основних виробничих фондів
   Аналіз і розробка заходів щодо підвищення ефективності роботи готелю Братислава
   © Усі права захищені
   написати до нас
   Рейтинг@Mail.ru