додати матеріал


Проблема місця роботи з навчальною книгою як методу навчання школярів у сучасній педагогіці

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Факультет педагогіки та психології
Спеціальність 050706 «Педагогіка і психологія»
Проблема місця роботи з навчальною книгою як методу навчання школярів у сучасній педагогіці
Курсова робота
студентки
Науковий керівник
старший викладач

Зміст
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3
1. Теоретичні основи роботи з навчальною книгою як методу навчання школярів у сучасній педагогіці ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... 5
1.1. Визначення поняття методу навчання в сучасній педагогіці ... ... .5
1.2. Визначення поняття навчальної книги ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... 7
1.3. Функції навчальної книги ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ..... 9
1.4. Дидактичні вимоги до роботи з навчальною книгою ... ... .... ... ... .. ... ... 11
1.5. Види роботи з навчальною книгою ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... 13
1.6. Найбільш поширені прийоми роботи з навчальною книгою ... ... ... .14
1.7. Місце роботи з навчальною книгою як методу навчання школярів у сучасній педагогіці ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .16
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 18
Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 20

Введення
Проблема місця роботи з навчальною книгою - одна з головних проблем в сучасній педагогіці в даний час.
Робота з навчальною книгою - найважливіше вміння самоосвіти, яким досконало повинен опанувати кожен школяр. Підручник орієнтує учнів на оволодіння системою наукових знань, формує їх когнітивний досвід і пропонує певний обсяг необхідної наукової інформації. І дуже важливо для ефективного осмислення навчального матеріалу школярами, щоб вчитель правильно організував роботу з підручником у процесі навчання. Від цього залежить якість освоєння нового матеріалу і вміння школярами в майбутньому застосовувати отримані навички на практиці.
Але, незважаючи на це, значна частина випускників так і не опановує цим методом у належній мірі: вміючи читати, вони не розуміють змісту прочитаного.
Навички самоосвіти не раптом приходять. Їх треба планомірно культивувати, починаючи ще з початкових класів [31; 110]. Школа повинна підготувати учня до самостійної роботи з книгою.
Проблема роботи з навчальною книгою хвилює різних дидактів і педагогів, таких як, Г.Г. Граник, Т.С. Назарова, Ю.П. Господарик, В. І. Смирнов, С.М. Зерахів, А.В. Хуторський, Ю.К. Бабанський, Г.В. Пічугіна, Д.Д. Зуєв і багатьох інших, які дискутують на сторінках сучасних педагогічних журналів з цієї теми. Наприклад, зарин С.М. і Хуторський А.В. досліджували функції підручника, Пічугіна Г.В. - Визначення поняття «підручник», Зуєв Д.Д. - Види роботи з навчальною книгою і т.д.
Проблема місця роботи з навчальною книгою в даний час мало вивчений, і є актуальною.
Дослідження на цікаву для нас тему зроблено з метою виявити місце роботи з навчальною книгою як методу навчання школярів у сучасній педагогіці.
Об'єкт: процес навчання. Предмет: робота з навчальною книгою як метод навчання школярів у сучасній педагогіці. Методи дослідження: вивчення й аналіз педагогічної та методичної літератури.
Для досягнення поставленої мети ми поставили наступні завдання:
1) вивчити теоретичні основи роботи з навчальною книгою як методу навчання школярів у сучасній педагогіці;
2) розкрити визначення поняття методу навчання в сучасній педагогіці;
3) розкрити визначення поняття навчальної книги;
4) позначити функції підручника;
5) охарактеризувати дидактичні вимоги роботи з навчальною книгою;
6) виділити види роботи з навчальною книгою;
7) охарактеризувати найбільш поширені прийоми роботи з навчальною книгою;
8) позначити місце роботи з навчальною книгою як методу навчання школярів у сучасній педагогіці.

1. Теоретичні основи роботи з навчальною книгою як методу навчання школярів у сучасній педагогіці
1.1. Визначення поняття методу навчання в сучасній педагогіці
У педагогіці до теперішнього часу немає важливішої категорії для розвитку педагогічної теорії та освітньої практики, якою є категорія «метод навчання».
Поняття методу навчання є вельми складним. Ось чому до цих пір у педагогіці не припиняються дискусії щодо більш точної його трактування. Однак, незважаючи на різні визначення, які даються цьому поняттю окремими дидактів, можна відзначити і щось загальне, що зближує їх точки зору. Більшість авторів схильні вважати метод навчання способом організації навчально-пізнавальної діяльності учнів. «Метод - в найбільш загальному значенні - спосіб досягнення мети, певним чином упорядкована діяльність», - наголошується у філософському словнику [32; С.276].
Очевидно, що і в процесі навчання метод виступає як упорядкований спосіб взаємопов'язаної діяльності вчителя та учнів щодо досягнення визначених навчально-виховних завдань. З цієї точки зору кожен метод навчання органічно включає в себе навчальну роботу вчителя (виклад, пояснення нового матеріалу) і організацію активної навчально-пізнавальної діяльності учнів.
Найбільш поширеними визначеннями методів навчання у навчальних посібниках з педагогіки є наступні: 1. Метод навчання - способи роботи вчителя і керовані ним учнів, завдяки чому досягається засвоєння останніми знань, умінь і навичок, а також формування ним світогляду та розвиток пізнавальних сил [7; С.15]; 2. Метод навчання - послідовне чергування способів взаємодії вчителя і учнів, спрямоване на досягнення певної мети за допомогою опрацювання навчального матеріалу (Е. Дрефенштедт); 3. Метод навчання - способи взаємодії педагогів і учнів по здійсненню завдань освіти, виховання і розвитку (Ю. К. Бабанський); 4. Метод навчання - спосіб спільної діяльності учнів і учнів, спрямований на досягнення ними освітніх цілей [2; С.96].
З вищевикладеного можна зробити висновок, що метод навчання - це, в першу чергу, спосіб взаємодії між вчителем та учнями, яке спрямоване на досягнення освітніх цілей.
1.2. Визначення поняття навчальної книги
Зазвичай у всіх обговореннях поняття «підручник» приймається як щось само собою зрозуміле: будь-яка книга, рекомендована для використання учнями, називається підручником. Зрозуміло чи викладені де-небудь основні ознаки підручника, що відрізняють його від «неучебніка»? Питання, що залишається поки без відповіді у сучасній педагогічній науці, хоча не можна не відзначити деяких спроб дидактичного визначення поняття «підручник».
В.П. Беспалько дає таке визначення: «підручник - комплексна та інформаційна модель, що відображає чотири елементи педагогічної системи - мети навчання, опис змісту навчання, вибір і розробка дидактичних процесів, орієнтація на певні обмежені форми навчання - і дозволяє відтворити їх на практиці. При цьому підручник враховує можливості свого споживача - учня і сам є одним з технічних засобів навчання »[1; С.26].
Хуторський А.В. пропонує інше визначення: «підручник - комплексну інформаційно-діяльнісна модель освітнього процесу, що відбувається в рамках відповідної дидактичної системи і включає необхідні умови для його здійснення» [29; С.13].
У російській педагогічній енциклопедії представлено таке поняття: 1. підручник - книга, в якій систематично викладається основа знань у певній галузі на рівні сучасних досягнень науки і культури; 2. підручник - основний і провідний вид літератури [35; с.480].
С.Г. Шаповаленко визначає підручник як засіб для засвоєння основ наук, призначене для учнів, а В.В. Краєвський стверджує, що в підручнику опредмечена, запрограмована не тільки діяльність учня, а й передбачувана діяльність вчителя.
Короткий, але досить широке визначення підручника дає М. Кралікова, вважаючи його прообразом реального навчального процесу [1; С.12].
Д. Д. Зуєв пропонує таке визначення поняття «підручник»: це
масова навчальна книга, що висловлює предметний зміст освіти і визначальна види діяльності, призначене шкільною програмою для обов'язкового засвоєння учнями з урахуванням з вікових та інших особливостей [11; С.12].
У педагогічному словнику Каджаспіровой Г.М. пропонується наступне визначення «підручника» - книга, що висловлює основи наукових знань з певного навчального предмету відповідно до цілей навчання, встановленою програмою і вимогами дидактики. [34; С.83].
1.3. Функції навчальної книги
У педагогіці налічується понад сорок функцій підручника.
У М.М. Скаткина це інформаційна і трансінформаціонная; систематизуюча; закріплення і самоконтроль; самоосвіта; інтегруюча; координуюча; виховна та розвиваюча функції
[25; С.27].
А.В. Хуторський вважає, що традиційний підручник виконує дві основні функції: 1. є джерелом навчальної інформації, що розкриває в доступній для учнів формі передбачене освітніми стандартами зміст; 2. виступає засобом навчання, за допомогою якого здійснюється організація освітнього процесу, в тому числі і самоосвіта учнів [29; С.10].
Г.Г. Граник пропонує дві функції: 1. закріплення отриманих в класі знань; 2. функцію «тренажера» [6; С.50].
Зарином С.М. вважає, що раніше підручниками були притаманні такі дидактичні функції: інформаційна, організаційно-координуюча інтегруюча, інтерактивна, трансформаційна (перетворююча), контрольно-регуляторна, мотиваційна, комунікативна, функціонально-інструментальна, процесуально-діяльнісна. А на сьогоднішній день найбільш актуальне використання підручника в якості джерела інформації, засоби трансляції інформації, організатора пізнавальної діяльності, засоби навчальної мотивації учнів і створення стійкого пізнавального інтересу [11; С.56].
Вже на початку XX століття учені вважали, що підручник має нести велике навантаження, супроводжуючи весь навчальний процес. У наш час цю думку неодноразово висловлювали в теоретичних роботах такі великі дидакти, як М.Н. Скаткін, і І.Я. Лернер, а так само психологи С.М. Бондаренко і Л.А. Кінцева і багато інших. Подібний підручник має допомогти вчителю формувати і розвивати такі психічні процеси і властивості людини. Як мислення, пам'ять, увагу, уяву, спостережливість, самоконтроль і т.д.
Проблемі роботи з навчальною книгою слід приділити особливу увагу - формування цього вміння багато в чому має здійснюватися за допомогою самого підручника.

1.4. Дидактичні вимоги роботи з навчальною книгою
Ефективність роботи з навчальною книгою у вирішальній мірі залежить від правильної її організації. Вчитель повинен ще до уроку визначити, в якому порядку доцільніше застосовувати підручник на уроці, щоб вирішити поставлені на даному уроці навчальні, виховні і розвиваючі завдання.
У зв'язку з цим необхідно дотримуватися наступні дидактичні вимоги:
а) відбирати посильний для учнів матеріал, тобто матеріал, який на даному рівні загального розвитку, ступеня навчальної підготовленості до роботи даного виду та емоційної готовності відповідає сьогоднішньому стану учня. Відомо, що не всякий матеріал з підручника учні можуть засвоїти без попереднього пояснення вчителя і психологічної підготовки самого учня. Багато тем містять в собі абсолютно нові відомості, інші носять вступний або узагальнюючий характер. Роботи над ними навіть з попереднім поясненням вчителя може викликати у школярів великі труднощі. Такі питання не слід відразу давати учням.
б) будь-яку роботу з підручником починати з грунтовного пояснення вчителя. Учнів слід ввести в курс досліджуваної теми, звернути увагу на основні питання нового матеріалу, поставити перед ними основні завдання виконання завдання, а також визначити порядок роботи.
в) у процесі виконання завдання вчителю необхідно спостерігати за діями учнів і фіксувати тих, у кого вона не виходить. Учитель може допомагати школярам долати окремі етапи роботи з підручником, питаючи, як вони виконали черговий етап і як розуміють досліджувані питання.
г) робота з підручником не в якому разі не повинна займати весь урок, а в початковій школі - більше 10-15 хвилин. Її потрібно поєднувати з іншими формами і методами навчання. Так, після роботи з підручником обов'язково потрібно перевіряти якість засвоєння матеріалу, що вивчається, проводити практичні вправи, пов'язані з накопиченням досвіду практичної діяльності: зв'язка «засвоєння - перевірка» обов'язкове. Можна організувати роботу з підручником циклами: засвоєння одного фрагмента і перевірка якості засвоєння, потім робота над другим фрагментом і перевірка якості його засвоєння, далі робота над третім фрагментом з відповідною перевіркою і т.д. [30; С.179].
При роботі з підручником серйозну увагу потрібно звертати на вироблення у школярів уміння самостійно осмислювати і засвоювати новий матеріал за підручником. Слід домагатися, щоб школярі при роботі з підручником могли самостійно виділяти основні питання, складати план прочитаного у вигляді запитань та тез, орієнтувати найбільш важливі положення, робити виписки, користуватися при читанні словником, аналізувати вміщені у книзі ілюстрації [30; С.217].
1.5. Види роботи з навчальною книгою
Робота з навчальною книгою стала одним з найважливіших методів навчання в сучасній педагогіці. Головна перевага даного методу - можливість для учня багаторазово обробляти навчальну інформацію в доступному для нього темпі та в зручний час [21; С.493].
Існує кілька видів роботи з підручником, але найбільшого поширення набули два з них: на уроці під керівництвом вчителя і вдома самостійно з метою закріплення і розширення отриманих на уроці знань.
Готуючи учнів до роботи з навчальною книгою, вчитель вказує, з яким раніше вивченим матеріалом необхідно зіставити або об'єднати новий навчальний матеріал. Якщо робота виконується на уроці, то весь процес вивчення матеріалу за книгою розбивається на окремі частини, виконання яких контролюється. Прочитавши уривок тексту, учні за вказівкою вчителя роблять зупинку і виконують необхідні дії: зрозуміти, запам'ятати, порівняти, зіставити і т. д. Робота школярів з текстом підручника будинку починається з відтворення по пам'яті знань, отриманих на уроці, з текстом підручника - найважливіша умова раціональної роботи з книгою. При читанні в учнів повинна бути вироблена установка на запам'ятовування. Тому необхідно вчити їх вловлювати порядок викладу і по ходу читання подумки складати план прочитаного. Дуже допомагає письмова фіксація плану та основних положень книги у вигляді структурно-логічної схеми. [21; с.494].
1.6. Найбільш поширені прийоми роботи з навчальною книгою
Більшість дослідників зійшлися на думці, що робота з навчальною книгою - метод навчання, при використанні якого оволодіння знаннями або формування умінь відбувається в процесі роботи учнів з підручником.
Не можна навчити школярів по-справжньому працювати з навчальною книгою, не навчивши складати план, а потім тези і конспекти прочитаного [31; с.110].
Існують різні прийоми самостійної роботи з навчальною книгою. Слід виділити основні, які зустрічаються у різних авторів:
· Конспектування - короткий виклад, стислий запис змісту прочитаного. Конспектування ведеться від першого (від себе) або від третьої особи.
· Складання плану тексту. План може бути простий і складний. Для його складання необхідно після прочитання тексту розбити його на частини і озаглавити кожну частину.
· Тезірованіе - короткий виклад основних думок прочитаного.
· Цитування - дослівна витримка (обов'язково вказуються вихідні дані: автор, назва роботи, місце видання, видавництво, рік видання. Сторінка).
· Анотування - короткий згорнуте виклад змісту прочитаного без втрати істотного сенсу.
· Рецензування - написання короткого відкликання з виразом свого ставлення про прочитане.
· Складання довідки - відомостей про що-небудь, отриманих після пошуків.
· Складання формально-логічної моделі - словесно-схематичного зображення прочитаного.
· Складання тематичного тезауруса - упорядкованого комплексу базових понять щодо розділу, теми.
· Складання матриці ідей - порівняльних характеристик однорідних предметів, явищ у працях різних авторів.
Для ефективного засвоєння навчального матеріалу вчитель повинен грамотно і своєчасно надати учням допомогу в освоєнні даних прийомів роботи з навчальною книгою.
1.7. Місце роботи з навчальною книгою як методу навчання школярів у сучасній педагогіці
Вивчивши матеріал з цікавої для нас проблеми, ми можемо визначити місце роботи з навчальною книгою як методу навчання школярів у сучасній педагогіці.
Якщо новий навчальний матеріал посилен для самостійного вивчення школярами, то необхідно дати їм можливість самим розібратися в ньому. Для цього вчитель повинен попередньо ввести учнів у курс теми, визначити порядок роботи, звернувши увагу на основні питання, які можуть виникнути в ході роботи. Потім школярі за допомогою підручника приступають до самостійного вивчення теми. Вони складають план прочитаного у вигляді запитань та тез, роблять виписки, користуються при читанні словником, аналізують ілюстрації, які поміщені в підручнику, і обов'язково фіксують основні положення в книзі у вигляді структурно-логічної схеми, а так само становлять понятійний апарат по темі. І тільки після виконаної самостійної роботи, підключається вчитель, і вони разом обговорюють матеріал, який знайшли учні, відповідають на питання, що виникли в ході самостійного вивчення, з'ясовують, які труднощі виникли у кожного школяра при використанні даного методу навчання, виконують практичні завдання з теми і підводять підсумки. Таке самостійне вивчення сприяє більш ефективному осмисленню навчального матеріалу, дозволяє школярам активно працювати на уроці.
Але застосувати самостійну роботу з підручником у ході уроку можна так само при закріпленні матеріалу. Після вивчення теми спільно з учителем, школярі самостійно за допомогою підручника складають питання з даної теми, самі ж на них відповідають, і роблять висновки. Це дозволяє учням виробити вміння самостійно осмислювати і засвоювати новий матеріал за підручником, навчитися підводити підсумки виконаної роботи, а так само, активно користуватися підручником у процесі навчання.

Висновок
У ході вивчення проблеми місця роботи з навчальною книгою як методу навчання школярів у сучасній педагогіці ми з'ясували, що даються різні поняття «методу навчання»: це послідовне чергування способів взаємодії вчителя і учнів, спрямоване на досягнення певної мети за допомогою опрацювання навчального матеріалу.
Визначень поняття «підручник» так само безліч. Одне з них звучить так: підручник - це комплексна та інформаційно-діяльнісна модель освітнього процесу, в якій систематично викладається основа знань у певній галузі у відповідності з цілями навчання, встановленою програмою і вимогами дидактики на рівні сучасних досягнень науки і культури.
У педагогіці виділяють безліч функцій підручника. Найбільш поширені: інформаційна, закріплення і самоконтроль, інтегруюча; координуюча; виховна та розвиваюча функції.
Для ефективного засвоєння навчального матеріалу необхідно при роботі з навчальною книгою дотримуватися наступні дидактичні вимоги: 1. перед тим, як школярі почнуть працювати з підручником, учитель повинен ввести їх в курс теми, поставити перед ними основні завдання виконання завдання, визначити порядок роботи; 2. вчитель повинен вести спостереження за діями учнів, допомагати тим, у кого виникли труднощі; 3. матеріал повинен бути посильний для учнів, відповідати їх сьогоднішнього стану.
Найбільшого поширення набули два види роботи з навчальною книгою: на уроці під керівництвом вчителя і вдома самостійно з метою закріплення і розширення отриманих на уроці знань.
Для ефективного засвоєння навчального матеріалу необхідно навчити школярів різним прийомам самостійної роботи з навчальною книгою: конспектування, складання плану тексту, тезірованію, цитування, анотування, рецензування, складання довідки, формально-логічної моделі, тематичного тезауруса, матриці ідей.
Після вивчення даної проблеми, ми зробили висновок, що даний метод навчання - робота з навчальною книгою - можна застосовувати по-перше, для первинного самостійного вивчення теми школярами, після якого до роботи слід підключитися вчителю для спільного з учнями підведення підсумків та виявлення труднощів при роботі з підручником, а по-друге, при закріпленні вивченого матеріалу, коли учні самостійно за допомогою підручника складають структурно-логічну схему, питання по даній темі і роблять висновки.
Дана тема буде досліджуватися і надалі.

Список використаної літератури
1. Беспалько В.П. Теорія підручника: Дидактичний аспект. - М.: Педагогіка, 1988. - 160 с.
2. Вайндорф-Сисоєва М.Є., Крившенко Л.П. Педагогіка: Короткий курс лекцій. - М.: Юрайт-Издат, 2004. - 254с.
3. Векслер С.І. Сучасні вимоги до уроку: Посібник для вчителя. - М.: Просвещение, 1985. - 128с.
4. Вибір методів навчання / За ред. Ю.К. Бабанського. - М., 1981.
5. Гальперін П.Я. Методи навчання і розумовий розвиток. - М., 1985.
6. Граник Г.Г. Функції підручника / / Педагогіка. № 4. 1999.
7. Грицівського І.М., Грицівського С.Е. Від підручника до творчого задуму уроку: Книга для вчителя. - М.: Просвещение, 1990. - 207с.
8. Єсіпов Б.П. Самостійна робота учнів на уроці. М., 1961, С.15.
9. Журавльов І.К. Керівництво пізнавальною діяльністю учнів засобами підручника / / Нові дослідження в педагогічних науках.1989. Вип.2
10. Занков Л.В. Дидактика життя. Вибрані праці. М., 1990. - 173с.
11. Зарином С.М. Функції навчальної книги / / Педагогіка. № 1. 2003.
12. Зотов Ю. Б. Організація сучасного уроку: Кн. Для вчителя / За ред. П.І. Пидкасистого. - М.: Просвещение, 1984. - 144с.
13. Зуєв Д.Д. Шкільний підручник. - М.: Педагогіка, 1983. - 240с., Іл.
14. Іванов А.І. Проблеми шкільного підручника з трудового навчання учнів. М., 1989.
15. Костенко І.П. Педагогічні проблеми підручника математики / / Вісник вищої школи. 1988. № 5, С.26-33.
16. Куписевич Ч. Основи загальної дидактики / пров. з польської. О.В. Долженко. М., 1986.
17. Лернер І.Я. Дидактична система методів навчання. М., «Знаніе2, 1976. - 64с.
18. Лернер І.Я. Дидактичні основи методів навчання. М., 1981. - 185с.
19. Лернер І.Я. Методологічні проблеми дидактичної теорії побудови підручника / / Яким бути підручником: Дидактичний принцип побудови / За ред. І.Я. Лернера, Н.М. Шахмаєва. Ч.1 М., 1992.
20. Педагогіка: підручник для студентів педагогічних вузів і педагогічних коледжів / За ред. П.І. Підкасистий. М.: Пед. Заг. Росії, 2002. - 608с.
21. Педагогіка. Навчальний посібник для студентів педагогічних коледжів / За ред. П.І. Пидкасистого. - М.: Педагогічне товариство Росії, 1998. - 640с.
22. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів, В.А. Сластенін, І. Ф. Ісаєв, О. І. Міщенко, Є. Н. Шиянов. - 4-е вид. - М.: Шкільна Преса, 2002.
23. Підласий І.П. Педагогіка. Новий курс: підручник для студентів педагогічних вузів: у 2 КН. - М.: Гуманит. Издат. Центр ВЛАДОС, 2000. - Кн.1: Загальні основи. Процес навчання. - 576с.: Іл.
24. Проблеми шкільного підручника. СБ статей. Вип.20. Матеріали Всесогорной конференції «Теорія і практика створення шкільних підручників» / Укл. Г.А. Молчанова. - М.: Просвещение, 1991. - 240с.
25. Проблеми шкільного підручника. СБ статей. Вип.18. Мова і стиль шкільних підручників. - М.: Просвещение, 1988.
26. Реан А.А., Бордовская Н.В., Розум С.І. Психологія і педагогіка. - СПб.: Пітер, 2002. - 432с.: Іл.
27. Скаткін М.Н. Проблеми теорії підручника у вітчизняній дидактиці / / Яким бути підручником: Дидактичний принцип побудови / За ред. І.Я. Лернера, Н.М. Шахмаєва. Ч.1. М., 1992.
28. Столяренко Л.Д. Педагогіка. Серія «Підручники, навчальні посібники». Ростов н / Д; «Фенікс», 2000. - 448с.
29. Тализіна Н.Ф. Управління процесом засвоєння знань. М. Видавництво МДУ, 1975.
30. Харламов І.Ф. Педагогіка: Навчальний посібник. - 4-е вид., Перераб. І доп. - М.: Гардаріки, 1999. - 519с.
31. Хуторський А.В. Евристичний тип освіти: результати науково-практичного дослідження / / Педагогіка. 1999. № 7.
32. Яковлєв Н.М., Сохор А.М. Методика і техніка уроку в школі: На допомогу починаючому вчителю. - 3-е изд., Перераб. І доп. - М.: Просвещение, 1985. - 208с.
Словники та довідники
33. Філософський словник / За ред. І.Т. Фролова. 5-е вид., 1987. - С.278.
34. Коджаспірова Г.М., Коджаспіров А.Ю. Педагогічний словник: Для студентів вищих і середніх педагогічних закладів - М. - Издат. центр «Академія», 2000. - 176с.
35. Педагогічний енциклопедичний словник / Гол. ред. Б.М. Бім-Бад; Редкол.: М.М. Безруких, В.А. Болотов, Л.С. Глобова и др. - М.: Велика Російська Енциклопедія, 2003. - 528.: Іл.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Курсова
50.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Розвивальний потенціал бесіди як методу навчання у сучасній початковій школі
Відвідування уроку в сучасній педагогіці
Особистісно-розвивальне освіта в сучасній педагогіці
Підходи до виховання у сучасній вітчизняній педагогіці
Розвиток творчих здібностей молодших школярів у процесі позакласної роботи з трудового навчання
Методи організації самостійної роботи школярів під час навчання іноземної мови
Основні підходи до розуміння сутності педагогічної майстерності в сучасній педагогіці спорту
Закономірності та принципи навчання в педагогіці
Проблема методу в естетиці
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru