Принципи і форми бухгалтерського обліку на підприємстві

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Зміст
1. Принципи і форми бухгалтерського обліку
2. Аналіз рентабельності

1. Принципи і форми бухгалтерського обліку
У процесі інтернаціоналізації економіки визначилися ті принципи, які можна назвати загальноприйнятими. До числа найбільш важливих з них відносяться: - автономність - безперервність - сумірність (принцип грошової оцінки або грошового вираження - періодичність - двоїстість - собівартість - принцип нарахування (принцип реалізації) - консерватизм (обережність, обачність) - сталість - відповідність - суттєвість - значимість
Перші чотири принципи іноді називають припущеннями (допущеннями) або передумовами БО, тобто умовами, без яких БО не можливий.
Принцип автономності
Згідно з цим принципом передбачається. Що кожне підприємство представляє собою самостійну господарську одиницю. Воно є незалежним стосовно іншим підприємствам, так і до засновника (власника) або засновникам (власникам). Банківські рахунки підприємства і його засновників, а так само їх відповідальність за зобов'язаннями, повинні бути розділені. Відносини між підприємствами і його засновниками (власниками) у деяких випадках регламентуються навіть жорсткіше, ніж відносини між підприємством та іншими і іншими юридичними або фізичними особами. У відповідності до МСБО обліку засновники (власники) розглядаються як пов'язані з підприємством особи, які можуть мати значний вплив на підприємство при прийнятті фінансових чи господарських рішень. Тому одним із стандартів БО передбачено розкриття інформації про пов'язаних осіб.
У нашій країні відносини підприємств з пов'язаними особами регламентуються на законодавчому рівні: відповідні норми є в Законах "Про оподаткування прибутку підприємств" та "Про податок на додану вартість". Разом з тим, принцип автономності підприємства та його економічної відособленості від засновників часто незрозумілий власникам і керівникам українських підприємств. Саме тому іноді бухгалтерам доводиться стикатися зі спробами власників скористатися коштами підприємства як своїми власними, не маючи на те достатніх підстав і необхідного документального забезпечення. У інших випадках, навпаки, власник готовий оплатити з власної кишені будь-які витрати підприємства, не оформивши це відповідним чином. Бухгалтеру, знайомому з принципом автономності підприємства, легше буде пояснити власники або керівникові, чому не можна поступати таким чином і як слід вчинити, щоб не порушити правила БО та податкове законодавство.
Принцип безперервності діяльності
ПСБУ1 вимагає від керівництва підприємства здійснювати оцінку його здатності продовжувати свою діяльність в неозорому майбутньому. Такий допуск є важливим, оскільки у разі банкрутства або ліквідації підприємства його фінансова звітність складається виходячи з інших принципів і вимог щодо оцінки статей, ніж в умовах звичайної діяльності.
Таким чином, безперервність означає, що фінансова звітність складається виходячи з пропозиції. Що підприємство не має ні наміру, ні необхідності ліквідувати або суттєво скоротити свою діяльність.
Оцінюючи доцільність припущення щодо безперервності діяльності підприємства, його керівництву слід зібрати всю наявну інформацію і розглянути причини, які визначають прибутковість операцій і доступ до фінансових ресурсів в найближчому майбутньому.
Якщо проведення аналізу у керівництва є значна непевність, заснована на інформації про події або умови, які можуть вплинути на здатність підприємства продовжувати діяльність на безперервній основі, це слід викласти у примітці до фінансової звітності, назвавши причини.
У випадку, якщо фінансові звіти складені не на основі припущення безперервної діяльності, то про це так само слід повідомити в примітці з описом причин, по яких підприємство не вважається безперервно діючим, а так само основи оцінки, яка була застосована для складання фінансової звітності.
Принцип сумірності
Об'єктом бухгалтерського обліку той чи інший факт господарського життя може стати тільки в тому випадку, якщо буде мати грошове вираження. Звичайно, і в господарському житті взагалі, і в бухгалтерському обліку зокрема, широко використовуються й інші вимірники (натуральні, трудові), але узагальнювати, аналізувати, зіставляти результати окремих операцій та діяльності підприємства в цілому, можна тільки за допомогою загального вимірника. Вже багато століть в усіх країнах світу як такого вимірника виступають гроші.
Принцип періодичності
Цей принцип полягає в тім, що для підбиття підсумків, проведення аналізу і зіставлення результатів, господарська діяльність повинна бути штучно поділена на періоди. Тобто, безперервна (відповідно з розглянутим раніше принципом) діяльність підприємства складається з певних проміжків часу - періодів. Цей принцип важливий для підготовки бухгалтерської інформації, яка не може складатися, виходячи з принципу безперервності діяльності. Адже й керівництво підприємства, і його власників, і податкові органи. І всіх інших користувачів фінансової інформації цікавлять результати діяльності. Якщо ці результати не будуть розбиті на періоди, неможливо буде простежити динаміку змін і на основі аналізу зробити ті чи інші висновки, необхідні для прийняття рішення. У нашій країні, так само як і в більшості інших країн, основним періодом для визначення результатів фінансової діяльності підприємств є календарний рік.
Однак не завжди фінансовий рік збігається з календарним, що підтверджує умовність будь-якого поділу на періоди. Так, наприклад, для бухгалтерського обліку в Україні проміжним періодом є квартал, тому що відповідно до чинних нормативних документів бухгалтерської звітності складається і подається у відповідні органи щокварталу.
Принцип історичної собівартості
Даний принцип визначає пріоритет оцінки активів виходячи з витрат на їх виробництво та придбання, тобто за їх фактичною собівартістю.
Але для запасів, наприклад, існує правило оцінки за найменшою з двох величин - за первісною вартістю або за чистою вартістю реалізації.
Оцінка об'єкта за найменшою з двох оцінок пояснюється тим, що актив визнається в балансі, коли існує ймовірність надходження на підприємство майбутніх економічних вигод. Тому оцінка активів за найменшою вартістю вказує на реальну вартість активу. Принцип собівартості характеризується об'єктивністю. Так як оцінка заснована на документах; він пов'язаний з принципом двоїстості. Згідно з яким факти господарського життя повинні бути зареєстровані в обліку тієї оцінки яка їм реально відповідає.
На відміну від собівартості ринкова вартість значною мірою суб'єктивна. Крім того, виходячи з принципу безперервності діяльності. Підприємство не орієнтоване на швидкий продаж належних йому коштів. Ці кошти використовуються для здійснення поточної господарської діяльності, а значить, немає необхідності визначати ринкову вартість таких коштів.
Превалювання сутності над формою - означає, що операція або події повинні враховуватися і представлятися у звітності відповідно до їх економічною сутністю не тільки виходячи з юридичної форми.
Такий підхід застерігає від абсолютизації юридичної трактування подій та операцій, які відображаються в БО. Оскільки сутність операцій та інших подій не завжди адекватна тому, що випливає з їх юридичної форми. Наприклад, передача активу у фінансову оренду не означає перехід переходу права власності на нього від орендодавця до орендаря. Але на практиці цей актив зараховується на баланс орендаря, оскільки до останнього фактично перейшли всі вигоди та ризики, пов'язані з використанням цього активу.
І навпаки, зазвичай реалізація продукції означає перехід права власності до іншої сторони. Проте, якщо угода забезпечує подальше використання продавцем економічних вигод, втілених у проданому активі, відображення цій операції як реалізації у фінансовому звіті.
Принципи нарахування та відповідності
Вимоги МСБО 1 складати фінансову звітність (крім руху грошових коштів) за принципом нарахування, означає, що результати операцій та інших подій слід відображати в облікових регістрах і фінансових звітах тоді, коли вони мали місце, а не тоді, коли підприємство одержує доход або витрата. Такий підхід до складання фінансової звітності дає можливість інформувати користувачів не тільки про надходження або сплату грошових коштів у минулому, а й про обов'язкові витрат коштів або про їх надходження в майбутньому. Виходячи з цього принципу, доходи забезпечують визначення фінансового результату звітного періоду, коли вони були зароблені, а витрати - на основі відповідних їх цим доходам.
Принцип відповідності забезпечує визначення фінансового результату звітного періоду, зіставляючи доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. Однак не всі витрати можна безпосередньо пов'язувати з певним доходом. Тому застосування принципу відповідності не означає можливості визначення в балансі статей, які не відповідають визначенню активів і зобов'язань. У зв'язку з цим витрати, слід відображати в "Звіті про прибутки і збитки" у тому періоді. Коли вони виникли.
В даний час організації при вирішенні питання про застосування реєстрів бухгалтерського обліку можуть вибирати із рекомендованих Мінфіном Росії для комерційних і некомерційних організацій (за винятком бюджетних організацій) такі форми:
1) єдина журнально-ордерна форма рахівництва для підприємств;
2) журнально-ордерна форма рахівництва для невеликих підприємств і господарських організацій;
3) спрощена форма бухгалтерського обліку для суб'єктів малого підприємництва;
4) форми бухгалтерського обліку з використанням обчислювальної техніки - автоматизована форма обліку;
5) меморіально-ордерна форма рахівництва;
6) інші форми регістрів бухгалтерського обліку (журнал-головна тощо).
Форму бухгалтерського обліку головний бухгалтер вибирає самостійно виходячи з доцільності її застосування, кваліфікації працівників та інших чинників.
При застосуванні зазначених регістрів та їх самостійної розробці необхідно враховувати правила і вимоги, що містяться у Федеральному законі «Про бухгалтерський облік», Плані рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій і інструкції по його застосуванню, положеннях з бухгалтерського обліку.

2. Аналіз рентабельності

Загальною оцінкою ефективності роботи підприємства в ринкових умовах служать показники рентабельності й інтенсивності використання виробничих ресурсів підприємства.
Показники рентабельності є відносними показниками і визначаються як відношення прибутку до вартості використовуваних підприємством ресурсів.
У залежності від завдань аналізу розраховують такі групи показників рентабельності:
- Рентабельність і прибутковість реалізованої продукції;
- Рентабельність капіталу (майна);
- Рентабельність коштів (джерел) підприємства;
- Рентабельність виробничих ресурсів.
Аналіз рентабельності і прибутковості реалізованої продукції.
Ступінь вигідності для підприємства продукції характеризує показник її рентабельності. Цей показник обчислюється як відношення прибутку від реалізації продукції до повної її собівартості.
Щоб визначити рентабельність конкретного виду продукції, необхідно попередньо визначити суму прибутку по цій продукції. Для цього з ціни продажу цього виду продукції необхідно виключити суму ПДВ і акцизів і відняти її повну собівартість. Відношення отриманої суми прибутку до повної собівартості покаже рівень рентабельності конкретного продукції. Аналіз рентабельності продукції проводиться порівнянням показників звітного року з попереднім роком і планом.
Рентабельність всієї реалізованої продукції залежить від рівня рентабельності окремих видів продукції та їх питомої ваги в загальному обсязі реалізованої продукції.
Для аналізу впливу рентабельності окремих видів продукції на зміну рентабельності всієї реалізованої продукції рекомендуються таблиці 50 і 51.
Таблиця 50
Вихідні дані для аналізу впливу рентабельності окремих видів продукції на зміну рентабельності всієї реалізованої продукції
Види продукції
Кількість реалізованої продукції, од.
Ціна (без ПДВ і акцизів), р. / од.
Повна собівартість одиниці продукції, р. / од.
Прибуток від реалізації одиниці продукції, р. / од.
попе-дущій рік
звітний рік
попе-дущійгод
звітний рік
попе-дущій рік
звітний рік
попе-дущій рік
звітний рік
Таблиця 51
Розрахунок факторів, що впливають на рентабельність усієї реалізованої продукції
Види продукції
Рентабельність продукції,%
Зміна рентабельності
Повна собівартість реалізованої продукції, тис. р..
Питома вага продукції в повній собівартості всієї реалі-юванной продукції,%
Зміна питомої ваги (+,-)
попередній рік
звітний рік
попередній рік
звітний рік
попе-дущій рік
звітний рік
А
1
2
3
4
5
6
7
8
Разом по всій реалізованої продукції
100,0
100,0
На підставі даних табл. 50 проводиться також аналіз впливу прибутковості окремих видів продукції на зміну прибутковості всієї реалізованої продукції. Для аналізу складається аналітична таблиця за формою, аналогічною табл. 51. Тільки у гр. 4 і 5 дається обсяг реалізованої продукції у вартісному вираженні, а у гр. 6 і 7 питома вага окремих видів продукції, розрахований в обсязі всієї реалізованої продукції.
Проведений аналіз дозволить зробити обгрунтовані висновки і дати пропозиції про напрямки зміни структури випуску та реалізації продукції з метою підвищення прибутковості (рентабельності) всієї реалізованої продукції.
На підставі даних балансу і звіту про фінансові результати та їх використання визначаються показники ефективності використання капіталу (майна) підприємства.
Рентабельність капіталу (майна) підприємства характеризує прибуток, отриманий підприємством з кожної гривні, вкладеної в майно (активи) підприємства і визначається за формулою:
Ркап =
Прасп'100
, Де
До
Р. кап. - Рентабельність капіталу (майна) підприємства,%;
П. розповсюджу - прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, тис. р..;
К - середня величина капіталу підприємства, розрахована за даними балансу, тис. р..
Рентабельність поточних активів відображає ефективність використання поточних активів підприємства і показує, який прибуток отримує підприємство з кожної гривні, вкладеної в поточні активи підприємства і визначається за формулою:
Ракта =
Прасп'100
, Де
Атек
Ракта .- рентабельність поточних активів,%;
Атек. - Середня величина поточних активів підприємства, розрахована за даними балансу, тис. р..
Рентабельність коштів (джерел) підприємства характеризують ефективність використання власного капіталу та інвестованих позикових коштів.
Рентабельність власного капіталу характеризує прибуток, одержуваний підприємством з кожної гривні власного капіталу, і визначається за формулою:
Ркап. соб .=
Прасп'100
, Де
Ксоб
Пкап. соб .- рентабельність власного капіталу,%;
Ксоб .- середня величина джерел власних коштів підприємства, розрахована за даними Ш розділу пасиву балансу, тис. р..
Рентабельність інвестованих позикових коштів (Рзаем. с.) Можна визначити методом різниць
Рзаем. з .= Ркап.-Ркап. соб.
Рентабельність інвестицій (Рк інв.) Характеризує ефективність інвестування власного і довгострокових позикових засобів:

Рк. інв .=
Пб'100
, Де
Ксоб + Кдолг.
Пб .- прибуток балансова, тис. р..;
Кдолг .- довгострокові кредити і позики за даними балансу, тис. р..
При зниженні показника рентабельності всієї реалізованої продукції необхідно провести аналіз впливу рентабельності окремих видів продукції з метою виявлення низькорентабельною продукції і аналіз стійкості попиту на цю продукцію для обгрунтування управлінського рішення.
Аналіз рентабельності поточних активів необхідно пов'язати з оцінкою показників їх оборотності.
Зіставлення рентабельності капіталу та рентабельності власного капіталу дозволить дати оцінку рентабельності позикових джерел засобів підприємства:
Ркап. позику .= Ркап. - Ркап. соб.
Якщо Ркап соб. > Ркап., То використання позикових джерел коштів менш ефективно, ніж використання власного капіталу підприємства.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Контрольна робота
55.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Організація бухгалтерського обліку на підприємстві Значення бухгалтерського
Принципи бухгалтерського обліку
Принципи бухгалтерського обліку 2
Форми бухгалтерського обліку
Принципи ведення бухгалтерського обліку
Основоположні принципи бухгалтерського обліку
Регістри і форми бухгалтерського обліку
Організація бухгалтерського обліку на підприємстві 3
Основи бухгалтерського обліку на підприємстві 2
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru