приховати рекламу

Принципи оподаткування Зміст і

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО АГЕНСТВО ДО ОСВІТИ

Сибірський інститут право економіки та управління

Курсова робота

З ПРЕДМЕТУ: податку права

НА ТЕМУ: ПРИНЦИПИ ОПОДАТКУВАННЯ

Виполніла.студентка

спеціальності

«Документаційне забезпечення

управління та архівознавство »

11ДОУ-06

Амбросова Є. А

Перевірив: керівник к.е.н.

доцент; Маркова.Г.В.

Іркутськ 2008р.

ЗМІСТ

ВСТУП

I. ПРИНЦИПИ ОПОДАТКУВАННЯ

1.1 Формування та еволюція принципів оподаткування

1.2 Принцип справедливості оподаткування

1.3 Принцип законності оподаткування

1.4 Принцип загальності оподаткування

1.5 Принцип податкової платоспроможності

1.6 Принцип рівного податкового тягаря

1.7 Принцип юридичної рівності платників податків

1.8 Принцип визначеності оподаткування

1.9 Принцип зручності платника при сплаті податку

1.10 Принцип стабільності податкового законодавства

ВИСНОВОК

Список використаної літератури

ВСТУП

Оподаткування перебуває на стику всіх соціально-політичних та економічних інтересів суспільства. Від того, наскільки раціонально визначено і розосереджено між платниками податковий тягар, залежить успіх індивідуального та корпоративного бізнесу, а значить, і багатство нації в цілому. За змістом податкової політики можна судити про тип держави, про міцність його правових основ і про прагнення бюрократичного апарату, покликаного підтримувати ці основи. Податки - це найпотужніше знаряддя в руках тих, хто визначає соціально-політичних та економічні цінності в державі.

Для економіки важливі змісту і кінцеві цілі дії податкового механізму. Тому, як би не називалася форма примусового, нееквівалентного, безповоротного вилучення частки доходу громадянина або підприємства, вона завжди буде висловлювати односторонній рух грошової форми вартості від її творців до держави. історичний аспект розвитку оподаткування допоможе читачам зрозуміти економічну сутність нинішніх податків. Платити податки зобов'язаний кожен громадянин, тим самим він вносить посильний внесок у забезпечення цивілізованого способу життя всієї нації. Проте в реальній дійсності ми маємо справу з конкретними формами, в яких суспільно необхідно категорія «податок» використовується державною владою. Згода на той чи інший податковий регламент дає нація в цілому. Отже, ступінь розвиток демократичного режиму - ось той постулат, на якому засновані тягар податкового тягаря і повнота реалізації фундаментальних принципів оподаткування: справедливість, рівноправність, ясність і економічність податків. Від вибору форм реалізації цих принципів залежить, на що буде звернений далі податок - на благо чи на зло. Цей вибір ми визначаємо самі - через нашу волю до економічної свободи і наше бажання жити в цивілізованому суспільстві.

I. ПРИНЦИПИ ОПОДАТКУВАННЯ

1.1 Формування та еволюція принципів оподаткування

Поняття принципів оподаткування. Латинське слово princepium перекладається як "основа", "першооснова".

Принципи оподаткування - це базові ідеї і положення, що визначають головні напрями державної політики у сфері податкової (фінансової) діяльності і закріплені нормами права. Вперше принципи оподаткування були сформульовані А. Смітом. Англійська політеконом виділив, зокрема, принципи справедливості, визначеності, зручності платника при сплаті податку та інших. Ці принципи зберегли свою актуальність до теперішнього часу.

Формування та еволюція принципів оподаткування пройшли ряд етапів. У процесі розвитку практики оподаткування, що обчислюється багатьма століттями, з'являються практичні знання про цей процес, думки та міркування, які потім обробляються вченими-економістами, філософами, правознавцями, набуваючи форму наукових положень і правил. Дані положення та правила закріплюються законодавцем у вигляді правових норм, які, пройшовши апробацію часом, перетворюються в "керівні ідеї", в економічні та політико-правові аксіоми, покликані, у свою чергу, спрямовувати діяльність законодавців, податкових органів та дії платників податків у сфері оподаткування .

Конституція РФ (ч. 3 ст. 75) передбачає встановлення загальних принципів оподаткування і створює для цього досить широку основу з положень про обов'язок кожного сплачувати законно встановлені податки, про рівність прав і свобод громадянина і людини, єдності економічного простору, визнання та захисту державою всіх форм власності і т.д. Наприклад, принцип загальності оподаткування випливає з конституційного положення, що знайшов відображення у ст. 57

Конституції РФ, яка зобов'язує кожного сплачувати законно встановлені податки. Тому принципи оподаткування містять найбільш загальні конституційні начала і в той же час розвивають ці початку, наділяючи їх конкретним сенсом і змістом.

Принципи оподаткування не просто відображають правильне розуміння практики оподаткування, але, що особливо істотно, фіксують уявлення про долженствующем. Принципи оподаткування істотні для податкової системи, визначаючи її конфігурацію та зміст. При формуванні податкового права законодавець зобов'язаний враховувати принципи оподаткування. Вони повинні бути, з одного боку, сформульовані як норми - принципи, а з іншого - "розчинені" у податковому праві як підгалузі фінансового права. Принципи оподаткування надають якісну визначеність податкового права, становлять, за Монтеск'є, його "дух". Видається, що з урахуванням досвіду оподаткування більшості країн світу, а також досягнень зарубіжної та вітчизняної фінансової та фінансово-правової науки практика оподаткування може базуватися на таких принципах: справедливості, законності, загальності, податкової платоспроможності, юридичної рівності платників податків, визначеності, зручності платника податків при сплаті податку, стабільності законодавства та ін

1.2 Принцип справедливості оподаткування

У самому загальному сенсі справедливість стосовно до оподаткування є форма поведінки держави, визначається рівним ставленням до податкових обов'язків і прав всіх громадян та організацій, причому ці обов'язки (права) однаково покладаються як на своїх громадян, так і на інших людей. Будучи за своєю суттю морально-правових, принцип справедливості оподаткування в окремих країнах отримав закріплення на конституційному рівні. У ст. 31 Конституції Іспанії говориться: "Кожен

бере участь у фінансуванні суспільних витрат у відповідності зі своїми економічними можливостями за допомогою справедливої ​​податкової системи, заснованої на принципах рівності і прогресивного оподаткування, яка ні в якому разі не повинна передбачати конфіскацію.

Даний принцип - базовий в системі принципів оподаткування. Разом з тим окремі вчені, визнаючи його первинність і важливість, відносили і відносять принцип справедливості оподаткування до умовних моментів, історично змінюваним і не мають міцного стержня.

Таке судження тільки частково є правильним. Набагато правильніше стверджувати, що в цьому принципі присутні досить стійкі (якщо не вічні) елементи, які можуть служити твердими критеріями для податкової політики і які підтверджують правильність положення французького філософа А. Камю: "Все тече, але нічого не змінюється". Аналіз принципу справедливості оподаткування дозволяє виділити в ньому три таких елемента.

Перший елемент може бути сформульований так: кожен громадянин зобов'язаний оплачувати роботу своєї держави, так як він і його власність перебувають під його захистом. Розуміння податку в цьому сенсі виникло в давнину і лежало в основі економічної діяльності будь-якої держави. Але науково принцип справедливості оподаткування був вперше обгрунтований А. Смітом, який вважав, що піддані (громадяни) зобов'язані брати участь у підтримці своєї держави згідно зі своїми матеріальними засобами, тобто відповідно тим доходам, які кожен отримує під охороною держави. По суті, аналогічне визначення цього принципу було сформульовано на початку ХХ ст. російським ученим-фінансистом М.І. Фрідманом: раз всі члени суспільства перебувають під захистом держави і користуються особистою і політичною свободою, то кожен з них повинен сплачувати податки в рівній мірі з іншими.

Суть другого елементу: у разі ухилення від сплати податку окремими особами держава примушує їх до цього, вилучаючи з майна цих осіб необхідну за законом частину. Обов'язок платити податки виступає в якості безумовного вимоги держави до кожної особи (фізичній і юридичній), що має певний прибуток і майно. Ухиляючись від сплати податку, громадянин не тільки порушує економічні права держави, але також інтереси інших громадян, оскільки подібне ухилення призводить до необхідності підвищення податкових ставок і покладання на сумлінних платників додаткових обов'язків.

Третій елемент виражається наступним чином: державні податки, поширюючись на громадян і організації, покладають тягар на одних і надають податкові пільги іншим. Стаття 56 НК РФ під податковими пільгами визнає переваги, надані окремим категоріям платників податків і полягають у можливості не сплачувати податок або сплачувати його у меншому розмірі. Так, громадяни звільняються від сплати податків, одержуючи державну допомогу з безробіття, вагітності та пологах. Без цього елемента принцип справедливості оподаткування є не повним змісту.

Разом з тим держава, використовуючи механізми податкових пільг, може справедливо і мудро вирішувати складні політичні проблеми, в тому числі актуальну для нашої країни демографічну. Наприклад, двоє робітників, що працюють на заводі з однієї спеціальності, отримують однакову зарплату, причому у одного з них - одна дитина, а інший має на утриманні п'ятьох дітей. Чи можна вважати, що держава підходить до них справедливо, стягуючи однакова за розмірами прибутковий податок?

Принцип справедливості найбільш фундаментальний в системі принципів оподаткування. На нього можна дивитися з двох сторін. По-перше, цей принцип не тільки самостійний і має реальний зміст, а й повсякденно домінує над іншими принципами, а вічно незадоволений платник податків апелює передусім до нього. Не тільки в Росії, але і в країнах благополучної Європи і в США рядовий платник податків якщо він незадоволений податковою системою, то в якості основного її нестачі вказує найчастіше на несправедливість. Значення цього принципу велика і незаперечно. Відомий учений-фінансист початку ХХ ст. В.Н. Твердохлєбов резонно писав: "Не науці вирішувати якісь принципи" важливіше ", але" справедливість "податків перебуває поза межами її компетенції, тоді як інші принципи можуть служити предметом її об'єктивного аналізу"

По-друге, принцип справедливості оподаткування, будучи базовим, є вихідним для більшості інших принципів, так що при його аналізі мимоволі приходить на пам'ять старовинна російська приказка: "Житній хлебушко всім хлібах дідусем". Більшість принципів оподаткування логічно і юридично випливають з принципу справедливості, є певною мірою його складовими.

У російській юридичній науці даний принцип нерідко іменують принципом рівного податкового тягаря.

Податкове право тісно пов'язане з ідеєю правової держави. Поняття і зміст податкового права не мисляться у відриві від двох основних ідей: ідеї недоторканності особи і ідеї недоторканності приватної власності.

Наприклад, Адам Сміт вважав, що принципом справедливості відповідає пропорційне оподаткування, коли особи з різними доходами вносять до бюджету однакову частку своїх доходів.

На думку економіста Н.І. Тургенєва: "Податки повинні бути розподіляється між усіма громадянами в однаковій пропорційності; пожертвування кожного на користь загальну повинні відповідати силам його, тобто його доходу" Далі він пише: "... уряд зобов'язаний намагатися відхиляти, скільки можливо, тягар податку від простого народу ". Він вважає вкрай несправедливим, коли цілі класи - наприклад, духовенство та дворянство, особливо у Франції - були звільнені від сплати податку. "Податки повинні бути розподіляється між усіма громадянами в однаковій пропорційності, пожертвування кожного на загальну користь повинні відповідати його доходу"

В даний час принцип справедливості значно трансформувався під впливом змінених економічних, політичних і соціальних умов. Він придбав два аспекти: "справедливість по горизонталі" і "справедливість по вертикалі".

Виходячи з більш широкого принципу рівності однакові факти повинні одержувати єдину оцінку. Тому особи, що знаходяться в рівному положенні і отримали однаковий оподатковуваний дохід, повинні сплачувати податок за єдиною ставкою. У цьому суть "справедливості по горизонталі"

Ті ж, хто має у своєму розпорядженні різними матеріальними можливостями, повинні відчужувати у вигляді податків різні частки своїх доходів. Тому до більш високих доходів повинні застосовуватися підвищені ставки податку. Це направлено на перерозподіл доходів. Так розуміється "справедливість по вертикалі"

Відомі американські політологи Г. Алмонд, Дж. Пауелл, К. Стром, Р. Далтон зазначають: "Податкова політика спрямована на досягнення множини різноманітних цілей, які іноді можуть входити один з одним у суперечність. З одного боку, держава для фінансування різних потреб прагне зібрати зі своїх громадян максимальну кількість податків. З іншого боку, воно не хоче різати курку, яка несе золоті яйця. Чим вище оподаткування, тим менше у громадян стимулів до роботи, а якщо податковий тягар стає нестерпним, у них може виникнути прагнення покинути країну. У податковій політиці слід також дотримуватися рівновагу між ефективністю і справедливістю. Ефективність означає вилучення максимально можливої ​​податкового прибутку при мінімальній вартості продукції.

Справедливість передбачає такий порядок оподаткування, за якого ніхто не несе надмірний податковий тягар. У більшості країн податкова система покликана перерозподіляти багатство на користь менш заможних. Тому прибутковий податок вираховується, як правило, за прогресивною шкалою, тобто відсоток оподаткування залежить від величини доходу. Тут, однак, виникає небезпека того, що надмірно високі ставки прибуткового податку відіб'ють у людей бажання працювати і заробляти і, згубно позначилася на формуванні капіталу, виявляться неефективними "

Принцип справедливості ніколи не втратить своєї актуальності і не буде повністю досліджений, оскільки він має надзвичайно рухливий зміст, змінюється слідом за умовами життя суспільства. "Важко знайти інше таке поняття, до якого законодавці настільки часто вдавалися на словах і яке так часто виявлялося ущемленим на практиці, як справедливість. Мабуть, справедливість можна назвати" синім птахом "юриспруденції: вона так само бажана і так само невловима. Справедливість давно вже визнана основним принципом законодавства, але навряд чи зараз можна знайти країну, де можуть, не кривлячи душею, визнати, що у них цей принцип ніде не залишається затушувати. Повною мірою це стосується і податкового права. Не тільки в Росії, але навіть у країнах благополучної Європи громадяни дуже рідко бувають задоволені своєю податковою системою, причому в якості основного її нестачі найчастіше зазначається саме її несправедливість "

Розглядаючи проблему політико-правової справедливості, необхідно відзначити, що сучасне податкове законодавство не дає відповіді на питання про пропорційності податків. У зв'язку з цим видається невипадковим, що в умовах подібного правового вакууму своє перше податкове справу Конституційний Суд Росії присвятив саме питання справедливого оподаткування.

Вперше цей принцип був сформульований у п. 5 Постанови Конституційного Суду РФ від 4 квітня 1996 р. N 9-П, і звучить він так: "З метою забезпечення регулювання оподаткування відповідно до Конституції Російської Федерації принцип рівності вимагає фактичної здатності до сплати податку виходячи з правових принципів справедливості і домірності. Принцип рівності в соціальній державі щодо обов'язку сплачувати законно встановлені податки і збори (ч. 2 ст. 6 і ст. 57 Конституції Російської Федерації) передбачає, що рівність має досягатися за допомогою справедливого перерозподілу доходів і диференціації податків і зборів "

Згодом цей принцип знайшов своє закріплення і в п. 1 ст. 3 НК РФ, правда, в несколько преломленном виде (без упоминания о справедливом распределении собранных налогов), а именно: "...при установлении налогов учитывается фактически способность налогоплательщика к уплате налога исходя из принципа справедливости". При этом, как видим, справедливость налогов и налогообложения понимается сквозь призму догмы "с каждого налогоплательщика по его возможностям".

В доктрине налогового права США принцип справедливого налогообложения понимается несколько иначе - через фактический принцип единообразия налогообложения или принцип единства налогового пространства. Он закреплен в ст. 1 раздела 8 Конституции США: "... все сборы, пошлины и акцизы должны быть единообразны повсеместно в Соединенных Штатах". При этом указанный принцип означает единые правовые условия взимания налога с учетом реальных возможностей налогоплательщика (одинаково по всей стране) и единые требования к налоговому закону

Рассмотренный принцип, естественно, закреплен и в законодательстве большинства стран мира. Например, в ст. 53 Конституции Италии сказано: "Все обязаны участвовать в государственных расходах сообразно своей платежеспособности".

Принцип справедливости налогообложения обозначен, например, в Конституции Республики Молдова, в ст. 58 которой указано: "Налоговая система, предусмотренная законом, должна обеспечивать справедливое распределение налогового бремени"

Наиболее примечательной с точки зрения утверждения важнейших устоев налогообложения следует признать Конституцию Бразилии, в которой закреплен целый ряд соответствующих принципов, причем как общего, так и специального характера. В ней определено, что налоги должны иметь, насколько это возможно, личный характер и распределяться в соответствии с экономической способностью налогоплательщика; в частности, для того чтобы обеспечить осуществление этих принципов, налоговая администрация при соблюдении личных прав и в соответствии с предписаниями закона может выяснять состояние, доходы и экономическую деятельность налогоплательщика (ст. 145).

Каким же образом реализуются политические установки через важнейший налоговый принцип - справедливости налогообложения? Как показывает практика государственного строительства, различными способами, основной из которых законотворческая деятельность государства. Например, Президент Российской Федерации в своем Послании на 1998 г. пишет: "Налоговая реформа должна включать: расширение базы налогообложения при обеспечении справедливого распределения налогового бремени между различными категориями налогоплательщиков; упрощение налогового законодательства, придание налоговым законам большей прозрачности; сокращение числа налогов и т.д." Позже указанные политические установки Президента РФ были реализованы в конкретных законах, к примеру в ст. 3 НК РФ, в которой указано: "... законодательство о налогах и сборах основывается на признании всеобщности и равенства налогообложения. При установлении налогов учитывается фактическая способность налогоплательщика к уплате налога.

Податки і збори не можуть мати дискримінаційний характер і різноманітно застосовуватися виходячи з соціальних, расових, національних, релігійних та інших подібних критеріїв. Не разрешается устанавливать дифференцированные ставки налогов и сборов, налоговые льготы в зависимости от формы собственности, гражданства физических лиц или места происхождения капитала"

Справедливая система налогообложения - идеальная мечта любого государства и общества, которую пока не достигла ни одна страна мира. К этой цели человеческая цивилизация идет уже столетия, и впереди, как представляется, еще очень долгий путь. Несовершенство системы налогообложения неизбежно вызывает и будет вызывать критику любых фискальных институтов общества. Однако независимо от этого поиски путей рационального, эффективного и справедливого налогообложения должны продолжаться.

Основной признак справедливой налоговой системы - наличие льгот. Льготы, представляющие собой определенные преимущества (освобождения, скидки, изъятия, отсрочки и т.д.) при исчислении и уплате налоговых платежей, являются необходимым элементом любой налоговой системы. Кроме того, посредством налоговых льгот осуществляется государственное регулирование экономикой страны.

Как указал в своем Постановлении от 4 апреля 1996 г. N 9-П Конституционный Суд Российской Федерации, налоговые законы должны предусматривать определенные льготы, причем без прямой увязки с доходами. Кроме того, при выборе формы налогообложения любой законодатель обязан исходить из принципа добра и справедливости.

Поэтому закрепление в налоговом законодательстве принципа справедливого налогообложения в конечном итоге не только позволит сделать отечественную налоговую систему более эффективной, но и будет способствовать повышению авторитета власти, политической стабильности и воспитанию цивилизованного налогоплательщика.

1.3 Принцип законности налогообложения

Законность в сфере налогообложения можно определить как точное и неуклонное выполнение всеми субъектами права нормативных предписаний действующего налогового законодательства. Принцип законности - один из наиболее древних принципов налогообложения, логически и юридически вытекающий из принципа справедливости и зафиксированный еще Великой хартией вольностей в 1215 г. Хартия установила, что для взимания налогов королевской властью требуется согласие представительного органа, принимающего решение на основании закона. Это положение затем было заимствовано у Англии всеми европейскими государствами, а в начале ХХ в. также Россией.

Статья 57 Конституции РФ устанавливает, что каждое лицо должно уплачивать законно установленные налоги и сборы. Данная статья усиливается категоричностью п. 5 ст. 3 НК РФ, в котором говорится: ни на кого не может быть возложена обязанность уплачивать налоги и сборы, а также иные взносы и платежи, не предусмотренные настоящим Кодексом.

В принципе законности налогообложения выделяются две составляющие. Первая заключается в соблюдении законодателем при разработке и принятии налогового закона базовых идей, положений, принципов налогообложения, требований введения в действие законодательных актов. При этом, закрепляя налог как обязательный платеж для гражданина или организации, законодатель обращает особое внимание на такой существенный элемент налога, как объект налогообложения. Только закон может определить то имущество и тот доход, которые являются объектом налога.

Вторая составляющая принципа законности налогообложения заключается в применении норм налогового права, в неукоснительном выполнении (соблюдении, исполнении, использовании) всеми участниками налоговых правоотношений, включая государство, действующего законодательства.

Таким образом, принцип законности проявляется в налоговой сфере в первую очередь применительно к налоговым обязанностям. Так, ни на кого не может быть возложена обязанность уплачивать незаконные налоги и сборы, т.е. налоги и сборы, а также иные взносы и платежи, предусмотренные НК РФ либо установленные в ином порядке, чем это определено Кодексом.

Конституционный Суд Российской Федерации отметил: "Общие принципы налогообложения и сборов относятся к основным гарантиям, установление которых федеральным законом обеспечивает реализацию и соблюдение основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, принципов федерализма в Российской Федерации".

Рассматриваемый принцип достаточно четко закреплен в действующем российском законодательстве. Статья 71 п. "з" Конституции РФ относит федеральные налоги и сборы к ведению Российской Федерации. По предметам ведения РФ принимаются федеральные конституционные законы и федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории РФ (ч. 1 ст. 76 Конституции РФ). Федеральным законом, как следует из ч. 3 ст. 75 Конституции РФ, устанавливается система налогов, взимаемых в федеральный бюджет, и общие принципы налогообложения и сборов в РФ. При этом Конституция РФ предусматривает и определенную законодательную процедуру для принятия федеральных законов по вопросам налогов и сборов: такие законы после принятия их Государственной Думой подлежат обязательному рассмотрению в Совете Федерации (ст. 106).

Статья 57 Конституции РФ устанавливает, что каждое лицо должно уплачивать законно установленные налоги и сборы. Исходя из приведенных выше конституционных положений необходимым условием признания федеральных налогов и сборов "законно установленными" является установление их федеральным законодательным органом путем принятия федерального закона с соблюдением установленной Конституцией РФ законодательной процедуры.

Следует подчеркнуть, что принцип регулирования налоговых отношений законом является базовым. Его содержание не стоит сводить лишь к проблеме установления налогов и сборов актами представительных органов власти, к вопросам ограничения делегирования ими своих полномочий и т.п. Как вытекает из упоминавшейся выше ст. 4 НК РФ, рассматриваемый принцип в целом означает ограничение нормотворческих полномочий исполнительных органов власти в сфере налогообложения, они, по общему правилу, не вправе изменять или дополнять законодательство о налогах и сборах. Обращает на себя внимание также тот факт, что принцип регулирования налоговых отношений законом толкуется в практике Конституционного Суда РФ чрезвычайно широко. При этом он, по существу, подается как воплощение режима законности в налоговой сфере, в таком широком понимании он включает в свое содержание все иные налогово-правовые принципы (основные начала законодательства о налогах и сборах). Так, в п. 5 постановления от 23 декабря 1999 г. N 18-П, в п. 2 определения от 14 декабря 2000 г. N 258-О Конституционный Суд РФ, раскрывая нормативное содержание конституционного принципа законного установления обязательных платежей, подчеркивает, что данный принцип не ограничивается требованиями к правовой форме акта, устанавливающего тот или иной обязательный платеж, и к процедуре его принятия; содержание этого акта также должно отвечать определенным требованиям, поэтому не может считаться законно установленным обязательный платеж, не соответствующий конституционным принципам и отражающим их основным началам законодательства о налогах и сборах.

Таким образом, реализация принципа законности осуществляется в нормативно-правовых актах, которые ограничивают неправомерные действия и решения государства в налоговой сфере. Этот принцип на конституционном уровне ставит препоны налоговому произволу, создает основы определенного и законного налогообложения.

1.4 Принцип всеобщности налогообложения

Всеобщность налогообложения может быть сведена к следующей максиме: все классы и сословия, все граждане обязаны уплачивать законно установленные налоги. Известно, что почти до середины ХIХ в. принцип всеобщности налогообложения не соблюдался в большинстве стран Западной Европы и России. Общество делилось на податные (крестьяне, ремесленники, купцы) и неподатные (духовенство, дворяне) сословия. Но постепенно эта несправедливость преодолевалась. Так, в Габсбургской монархии императором Иосифом II в 70-80-х годах ХVIII в. налоги были распространены на все классы общества. Аналогичная реформа была осуществлена в России императором Александром II в 60-70-х годах ХIХ в.

Принцип всеобщности налогообложения был научно обоснован английским философом и политэкономом Дж.Ст. Миллем в работе "Основания политической экономии" в главе "Общие принципы системы налогов". По Миллю, этот принцип проявляется в том, что государство при обложении налогами исключает всякие привилегии для каких-либо групп и сословий, как имущественные, так и личные. Освобождение малоимущих от отдельных прямых налогов не является нарушением этого принципа, поскольку такой подход будет способствовать улучшению жизни этих граждан и приближению их доходов к средним.

Принцип всеобщности налогообложения закреплен в ст. 57 Конституции РФ, согласно которой каждый обязан платить законно установленные налоги, и в ст. 8 Конституции РФ, устанавливающей, что каждый гражданин России несет равные обязанности перед обществом. При этом следует указать на весьма важную деталь: в то время как статья 57 Конституции РФ закрепляет налоговую обязанность лишь в отношении физических лиц, НК РФ распространяет требование всеобщности налогообложения и на организации. Разумеется, НК РФ делает исключения для отдельных граждан.

Например, в соответствии с п. 7 ст. 395 НК РФ освобождаются от уплаты налога на земельный участок физические лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока. Подобные исключения, связанные с налоговыми льготами, вполне вписываются в принцип всеобщности обложения и только подтверждают "доброе правило социальной справедливости".

1.5 Принцип налоговой платежеспособности

Данный принцип предполагает учет фактической способности к уплате налога исходя из экономических возможностей налогоплательщика. Принцип налоговой платежеспособности имеет в финансовой и финансово-правовой литературе и другие названия: "принцип равного налогового бремени", "принцип равномерности налогообложения", "принцип достаточности". Наиболее кратко и понятно сформулировал этот принцип Дж.Ст. Милль: с крупных доходов следует взимать большую долю налога, с небольших - меньшую долю налога. Иначе говоря, принцип налоговой платежеспособности требует, чтобы каждый налогоплательщик платил налог сообразно со своим имущественным положением. Коснулся этого принципа и Н.И. Тургенев, который писал: "Налоги должны быть распределены между всеми гражданами в одинаковой соразмерности, пожертвования каждого на общую пользу должны соответствовать его доходу".

Принцип налоговой платежеспособности ориентирует государство в сфере налогообложения на сопоставление экономических возможностей различных налогоплательщиков и учета той доли свободных средств, которая изымается у них посредством налогов. Месячный доход в 25 тыс. руб., который получен в результате собственного труда налогоплательщика, работающего инженером, врачом, преподавателем, имеющим семью из нескольких человек, должен оцениваться государством в плане взимания с него доли налога иначе, чем доход той же величины, но приносимый процентами на денежные средства, находящиеся на банковском счете.

Пункт 3 ст. 3 НК РФ устанавливает, что "налоги и сборы должны иметь экономическое обоснование и не могут быть произвольными". Еще раньше на принцип налоговой платежеспособности обратил внимание Конституционный Суд РФ, который в Постановлении от 4 апреля 1996 г. указал, что данный "принцип требует учета фактической способности к уплате налога, исходя из правовых принципов справедливости и соразмерности".

1.6 Принцип равного налогового бремени

В научной литературе этот принцип часто называют принципом равенства в налогообложении, что не меняет его сущности. Данный принцип является конституционным и закреплен в ст. 57 Конституции Российской Федерации, согласно новелле этой статьи: "Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы". Кроме того, частью 2 ст. 8 Конституции РФ устанавливается, что каждый гражданин несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией РФ. В соответствии с этим принципом каждый член общества обязан участвовать в финансировании публичных затрат государства и общества наравне с другими.

Конституционные положения рассматриваемого принципа развиваются в ч. 1 п. 2 ст. 3 НК РФ: налоги или сборы не могут не только устанавливаться, но и фактически взиматься различно исходя из социальных (принадлежность или не принадлежность к тому или иному классу, социальной группе), расовых или национальных (принадлежность либо не принадлежность к определенной расе, нации, народности, этнической группе), религиозных и иных различий между налогоплательщиками.

Поэтому в развитие этих положений в ч. 2 п. 2 ст. 3 НК РФ запрещено установление дифференцированных ставок налогов и сборов, а также налоговых льгот в зависимости от формы собственности (государственная - федеральная и субъектов Федерации, муниципальная, частная), гражданства физических лиц (граждане РФ, граждане иностранных государств, лица без гражданства, лица с двойным гражданством) или места происхождения капитала.

Исключения из этого принципа направлены на защиту публичных и экономических интересов общества (и государства) и содержатся в ч. 3 п. 2 ст. 3 НК РФ: например, при ввозе товара в Российскую Федерацию из-за рубежа допустимо установление особых видов пошлин либо дифференцированных ставок пошлин в зависимости от страны происхождения товара.

Конституционный Суд Российской Федерации в своем Постановлении от 4 апреля 1996 г. N 9-П указал: "В целях обеспечения регулирования налогообложения в соответствии с Конституцией Российской Федерации принцип равенства требует учета фактической способности к уплате налога исходя из правовых принципов справедливости и соразмерности. Принцип равенства в социальном государстве в отношении обязанности платить законно установленные налоги и сборы (ч. 2 ст. 6 и ст. 57 Конституции Российской Федерации) предполагает, что равенство должно достигаться посредством справедливого перераспределения доходов и дифференциации налогов и сборов" (п. 5 Постановления КС РФ от 4 апреля 1996 г. N 9-П) .

Таким образом, равенство в налогообложении понимается не как уплата налога в одинаковом размере, а как экономическое равенство плательщиков и выражается в том, что за основу берется фактическая способность к уплате налога на основе сравнения экономических потенциалов налогоплательщиков. Другими словами, равенство в налогообложении понимается как равномерность обложения. Она оценивается на основе сопоставления экономических возможностей различных налогоплательщиков и сравнения той доли свободных средств, которая изымается у них посредством налогов. То есть речь идет о сравнении налогового бремени, которое несут различные плательщики.

В настоящее время одним из наиболее "популярных" видов попрания этого конституционного принципа, безусловно, придется признать принятую и допускаемую законодательством многих стран практику предоставления индивидуальных налоговых льгот. В Российской Федерации предоставление налоговых льгот индивидуального характера запрещено положениями ст. 56 НК РФ.

Следует заметить, что в доктрине конституционного права многих зарубежных стран этот принцип получил наименование "принципа равенства перед законом, судом и налогом", а в некоторых странах - "принципа недискриминации при налогообложении". Например, в ст. 189 Конституции Королевства Нидерландов прямо говорится, что "никакие привилегии не могут предоставляться в области налогов". В конституционном и налоговом праве

США рассматриваемый принцип называют "принципом равной защиты от дискриминации". Применительно к налоговому праву этот принцип означает наличие равного права у всех налогоплательщиков на защиту от несправедливого налогообложения, основанного по половому, расовому, религиозному или иному признаку.

Современные исследователи налогов считают, что "налоговая система государства - это, пожалуй, наиболее яркое проявление соотношения классовых и групповых интересов, социальных сил, их борьбы и компромиссов. Борьба между имущими и неимущими слоями общества, между земельными собственниками и капиталистами - все это отражалось на эволюции налоговой системы".

Действительно, учение о равном налоговом жертвоприношении занимает в современной финансовой науке и в теории о справедливом налогообложении значительное место. При этом путем сложных выкладок делается попытка найти основу для справедливого распределения налогового бремени и тем самым решить сложную проблему соразмерной прогрессии налогообложения. Но основная идея имеет уже библейский возраст, и ее можно проиллюстрировать словами Христа. Справедливая жертва, о которой он говорит, - это скромная лепта несчастной вдовы. Апостол Марк сообщает об этом следующими словами: "И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты: Подозвав учеников Своих, Иисус сказал им: истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудности своей положила все, что имела, все пропитание свое". Таково древнее обоснование современной теории равной и справедливой налоговой жертвы .

В настоящее время вопрос о принципах налогообложения по-прежнему актуален. В различных странах ученые обращаются к исследованию этой проблемы, ключевой в процессе совершенствования налогового законодательства и налогового администрирования.

    1. Принцип юридического равенства налогоплательщиков

Следует отличать принцип равного налогового бремени (принцип налоговой платежеспособности) от принципа юридического равенства налогоплательщиков. Если первый берет за основу фактическую способность налогоплательщика к уплате налога, то второй ставит всех налогоплательщиков в юридически равное положение. Пункт 2 ст. 3 НК РФ прямо устанавливает, что "налоги и сборы не могут иметь дискриминационный характер и различно применяться исходя из социальных, расовых, национальных, религиозных и иных подобных критериев. Не допускается устанавливать дифференцированные ставки налогов и сборов, налоговые льготы в зависимости от формы собственности, гражданства физических лиц или места нахождения капитала".

Исключение сделано для таможенной сферы, где, согласно НК РФ, допускается установление особых видов пошлин либо дифференцированных ставок ввозных таможенных пошлин в зависимости от страны происхождения товара. Такие меры принимаются в качестве ответной реакции на дискриминацию российских товаропроизводителей, для ценовой поддержки отечественных товаров и т.д.

1.8 Принцип определенности налогообложения

Данный принцип означает, что налог, который должен уплачивать каждый, должен быть точно определен, а не произволен. А. Смит, формулируя правила налогообложения, на первое место поставил определенность податей. Он писал: "Точная определенность того, что каждое лицо должно платить, в вопросе налогового обложения представляется делом столь большого значения, что весьма значительная степень неравномерности составляет гораздо меньшее зло, чем малая степень неопределенности"

Відповідно до ст. 3 НК РФ принцип определенности налогообложения включает в себя следующие требования: при установлении налогов должны быть определены все его элементы; акты законодательства о налогах и сборах должны быть сформулированы таким образом, чтобы каждый знал, какие налоги (сборы), когда и в каком порядке он должен платить; акты законодательства о налогах и сборах должны быть опубликованы и по возможности стать известными каждому налогоплательщику; все неустранимые сомнения и неясности актов законодательства должны толковаться в пользу налогоплательщика.

Определенность налога выражается прежде всего через язык нормативного акта. Очень хорошо о значении языка нормативных актов, предусматривающих налоги, сказал известный русский ученый А.А. Исаев. "Язык законов, устанавливающих подати, и распоряжений, разъясняющих применение закона, должен быть точен, удобопонятен, дабы не вызывать недоразумений. Законы и распоряжения должны во всей полноте охватывать сферу данного налога: лицо и предмет налога, оклад, время и место платежа, гражданскую и уголовную ответственность за недоимки и обманы и др. - все должно быть точно определено". Иначе говоря, принцип определенности налогообложения требует, чтобы язык налоговых нормативных актов был общедоступен для восприятия и понятен каждому, а не только налоговому инспектору и профессору налогового права.

1.9 Принцип удобства плательщика при уплате налога

Именно так этот важный технико-юридический принцип сформулировал немецкий ученый-финансист А. Вагнер. Данный принцип означает, что государство должно при построении налога устранить формальности и упростить процедуру уплаты налога, а также приурочить налоговый платеж ко времени получения дохода налогоплательщиком. Принцип удобства налогоплательщика ориентирует как законодателя, так и правоприменителя на то, чтобы налог взимался в такое время и таким способом, которые представляют максимальные удобства для налогоплательщика.

Сами акты о налогах, как сказано выше, должны быть для налогоплательщика понятны. Бухгалтерский учет и отчетность не должны отнимать много времени, особенно у субъектов малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Работники налоговых инспекций обязаны помогать отдельным налогоплательщикам составлять декларации. Точнее: налогоплательщик имеет право на такую процедуру уплаты налога, которая бы не стесняла его хозяйственной деятельности и не отнимала массу времени.

Принцип удобства налогоплательщика охватывает не только технико-юридические аспекты налогообложения, способствующие созданию комфортных условий для уплаты налога. Данный принцип имеет прямое отношение к системам налогообложения, которые по возможности должны быть просты и технически менее тягостны для уплаты налога. Эту цель преследует законодатель введением в Налоговый кодекс РФ специальных налоговых режимов. Так, в частности, принципу удобства налогоплательщика служит введенная в НК РФ глава 26.3 "Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности". Объектом такого налогообложения является вмененный доход, т.е. предполагаемый доход налогоплательщика за определенный период. При этом уплата единого налога освобождает субъектов малого бизнеса от ряда налогов и отчислений во внебюджетные фонды, что делает процесс уплаты налога более простым и коротким. Аналогичную цель преследует законодатель введением в НК РФ гл. 26.2 "Упрощенная система налогообложения".

1.10 Принцип стабильности налогового законодательства

С охарактеризованными принципами, и в первую очередь с принципом определенности налогообложения, тесно связан принцип стабильности налогового законодательства. По этому поводу известный специалист по налоговому праву С.Г. Пепеляев заявил: "Налогоплательщик должен точно знать не только условия взимания того или иного налога, но и быть уверенным в том, что эти условия останутся неизменными в течение определенного периода". Закон, который часто меняется, весьма отрицательно действует на психологию налогоплательщика, воспитывает недоверие к государству и способствует уклонению от налогов.

Несомненно, законы о налогах должны изменяться в соответствии с экономическими обстоятельствами, но они, как правило, могут затрагивать правовое регулирование только отдельных налогов и сборов. Общие, концептуальные положения, имеющие место в НК РФ, составляющие его общую часть, должны оставаться неизменными, и внесение в эту часть коррективов не должно носить "каждодневный характер". В целях стабилизации налоговой системы России статья 5 НК РФ устанавливает, что акты законодательства о налогах вступают в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу; федеральные законы, вносящие изменения в НК РФ в части установления новых налогов или сборов, а также акты законодательства о налогах и сборах субъектов РФ и акты представительных органов местного самоуправления вступают в силу не ранее 1 января года, следующего за годом их принятия, но не ранее одного месяца со дня их официального опубликования.

Введение новых законов о налогах должно иметь место в исключительных случаях. Несмотря на установленные в НК РФ механизмы, призванные стабилизировать налоговое законодательство и налоговую систему, изменения в НК РФ вносятся достаточно часто, что нарушает стабильность экономической системы и препятствует нормальному экономическому развитию страны.

Охарактеризованные принципы являются основными принципами налогообложения, имеющими характер политико-экономических аксиом. Однако допускается возможность выделения и других принципов налогообложения: единства налоговой системы, экономической обоснованности, добровольности уплаты налога налогоплательщиками, ответственности за вину.

Система налогообложения, основанная на принципе справедливости и других принципах налогообложения, - это идеал, к которому любое государство (и общество) стремится на протяжении многих столетий. Наиболее заметно этот идеал стал осуществляться в ХVIII-ХХ столетиях, когда всеобщность налогообложения распространялась во всех государствах на все классы и сословия, был изобретен эластичный подоходный налог, охватывающий любые доходы физических лиц, налог на прибыль организаций и налог на добавленную стоимость, отличающиеся гибкостью и универсальностью. Ш. Монтескье заметил: ничто не требует столько государственной мудрости и ума, как определение той части, которую у подданного (гражданина) забирают в казну, и той, которую ему оставляют *(37) . А так как эта мера все еще с достаточной обоснованностью не определена, то поиски справедливой и наиболее разумной системы налогообложения будут продолжаться и дальше.

ВИСНОВОК

Изменение состава и высоты налогов вследствие проведения налоговой реформы может самым причудливым образом сказывается на экономике страны, предпринимательстве, населения привести к глубоким коллизиям между поставленными целями и полученными конечными результатами. Увеличение вычетов в пользу государства из дохода предприятий вызывает у них стремление компенсировать новые фискальные изъятия урезанием заработной платы своих работников, удлинением рабочего дня и интенсификацией труда, снижением цен на покупаемое сырьё, материалы, полуфабрикаты, экономией на других частях издержек на выпуск продукции. Изменение состава и уровня налогов вследствие проведения радикальной налоговой реформы можно самым причудливым образом сказываться на экономике страны предпринимательстве, населении привести к глубоким коллизиям между поставленными целями и полученными конечными результатами. Чрезмерный налоговый перекос отрицательно влияет на спрос и предложение, удовлетворение производственных и личных потребностей, вызывает рост производства суррогатов, стесняет рынок, уменьшает поступление в казну. Еще в 1920-е гг профессор П.П.Гензель писал, что всякий новый налог хуже старого. К такому выводу он пришел в результате омасливания стихийной самоочистки налогов в практике хозяйствования применительно к объективным условиям рыночной коньюктуры. Налогообложение – эволюционный процесс, требующий тонкости, деликатности, величайшей осторожности. В результате налоговых подвижек фискальные наслоения полностью или частично попадают не на лиц, на которые они первоначально возлагались, а черпаются из совершенно других источников, могут захватить новые участки и сферы, вспыхнуть там с удвоенной силой, могут дать самые неожиданные побочные результаты.

Следует отметить, что в механизме взимания региональных и местных налогов имеются недостатки. Большинство таких недостатков связаны с нечетким построением налогового законодательства, множеством неясностей и противоречий, неувязками правовых норм с гражданскими, хозяйственными, финансовыми и другими отраслями права. Акты налогового законодательства по своему содержанию не отвечают требованиям их построения и нуждаются в дальнейшем совершенствовании, в связи с этим требуются значительные доработки действующих документов для проведения налоговой и нормативной базы в единую комплексную систему.

В настоящее время положение коренным образом изменилось. Абсолютное большинство населения страны стало платить те или иные налоги, т.е. стало налогоплательщиками. И поэтому знание налогового законодательства, налоговая грамотность являются необходимым условием обеспечения успешного продвижения экономических реформ.

Налоговые отношения продолжают регулировать не только принятыми главами Кодекса, но и более чем 20 федеральными законами, а также десятком постановлений федерального правительства, многочисленными инструкциями,

методическими рекомендациями и письмами Министерства финансов РФ, Центрального банка РФ, ФНС. Кроме того, в каждом субъекте федерации продолжает существовать большое число законодательных и нормативных актов, регулирующих порядок поставлены следующие задачи:

- раскрыть сущность налогов, принципы налогообложения;

- рассмотреть основные виды и функции налогов;

- проанализировать современное состояние экономики России.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Податковий кодекс

2.Налогообложение: Учеб. посібник. Грисимома Е. Н. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-ту, 2000.

3. Податки та оподаткування. Сер. «Учебники и учебное пособие». Дуканич Л. В. - Ростов н/Д: Феникс, 2000

4. Черник Д. Г. Налоги и налогообложение: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2001.

5. Крохина Ю. А. Налоговое право: учебник – М.: . Высшее образование, 2006. - 410 с.

6. Податки і оподаткування / За ред. М. В. Романовского, О. А. Кашина. - М.: ЮНИТИ, 2000.

7. Худолеев.В. В Налоги и налогообложение: Учебное пособие. 2-е вид., Испр. і доп. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005. - 320 с.

8. Толкушкин А. В. Налоги и налогообложение: Энциклопедический словарь. М.: Юристь,. 2000

9. Пансков В. Г. Налоги и налогообложение в Российской Федерации. Частина перша. 2-е вид., Перераб. і доп. / За заг. ред. В. И. Слома и А. М. Макарова. - М.: Статут, 2000

10. Юткина Т. Ф. Налоги и налогообложение: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2005

11. Сомо Р.Г. Общая теория налогов и налогообложение: Учеб. посібник. - М.: ПРИОР, 2000.

12. Евстигнеев Е. Н. Основы налогообложения и налогового права: Учеб. посібник. - М.: ИНФРА-М, 2000

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Курсова
120.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Податки і оподаткування 2 Принципи оподаткування
Принципи оподаткування в РФ
Принципи оподаткування
Організаційні принципи оподаткування
Принципи і функції оподаткування підприємця
Принципи і функції оподаткування нерухомості
Принципи оподаткування у гральному бізнесі
Принципи оподаткування малого підприємництва
Сутність податків і принципи оподаткування
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru