приховати рекламу

Принципи кримінального судочинства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА
Правові положення, що визначають найбільш суттєві риси, характер і особливості кримінального судочинства, основні напрями реалізації та якості попереднього розслідування, судового розгляду кримінальних справ, прийнято іменувати принципами кримінального процесу. Представляючи собою закріплені в законодавстві правові ідеї керівного значення, вони визначають побудову всіх його основних конструкцій, форм виробництва і правових інститутів, предмет і метод процесуального регулювання. Принципи кримінального судочинства слугують реалізації його цільового призначення, визначеного кримінально-процесуальним законом перш за все як захист прав і законних інтересів потерпілих від злочинів осіб і організацій, а також забезпечення захисту особи від незаконного і необгрунтованого обвинувачення, засудження, обмеження її прав і свобод (ч. 1 ст. 6 КПК РФ).
Значення принципів як керівних і обов'язкових положень при застосуванні процесуального законодавства виражається в тому, що вони є обов'язковими для будь-якого органу кримінального переслідування і суду незалежно від займаного ними положення в правоохоронній системі, підлягають неухильному дотриманню не тільки громадянами, посадовими особами та державними органами, покликаними дотримуватися і виконувати закони, а й законодавчими органами при створенні нових законів, зміну і доповнення діючих процесуальних норм.
Дотримання та виконання цих установлень забезпечується всім комплексом кримінально-процесуальних норм, що регламентують суспільні відносини у сфері кримінального судочинства. Порушення велінь цих принципів ведуть карний процес державними органами і посадовими особами, безумовно, повинно викликати наступ передбаченої законом відповідальності, зокрема скасування винесених в ході такого виробництва рішень або визнання зібраних при цьому матеріалів не мають доказової сили.
Прийняття законодавства про кримінальне судочинство відноситься до ведення Російської Федерації, тому правовою базою принципів кримінального судочинства можуть бути лише Конституція РФ і федеральне законодавство. Конституція РФ, проголошуючи вищою цінністю права і свободи людини, визнає основним завданням держави їх дотримання та захист. Керуючись цією гуманістичної ідеєю, Конституція РФ значно розширює коло процесуальних установлень, що піднімаються до рівня конституційних принципів правосуддя і кримінального судочинства.
У силу прямої дії Конституції РФ (ст. 15) її правові норми можуть застосовуватися правоохоронними органами безпосередньо. Разом з тим слід визнати, що встановлення принципового характеру, які містяться в Конституції РФ, вимагають для свого застосування спеціального правового механізму, що деталізують умови їх застосування та зазначених вище в федеральному кримінально-процесуальному законодавстві.
Принципи правосуддя, що становлять частину загальної системи принципів кримінального судочинства, містяться також у законодавстві про судоустрій. Так, Федеральний конституційний закон "Про судову систему Російської Федерації" до числа принципів, покладених в основи організації судової системи, відносить такі не вказуються в КПК РФ встановлення, як незалежність суддів і присяжних засідателів, рівність громадян перед законом і судом, гласність і інші положення , що включаються одночасно в систему принципів кримінального процесу. Різноманіття правових джерел системи принципів кримінального судочинства свідчить про їх універсальному значенні для організації як кримінального процесу, так і системи правосуддя.
Усі принципи кримінального судочинства тісно взаємопов'язані і утворюють єдину сукупність правових основ. Маючи свою власну зміст, вони взаємно обумовлюють дію один одного і складають систему, яка визначає демократичний зміст і форму кримінального судочинства в Російській Федерації.
Ця система покликана забезпечити однакове розуміння законності та застосування всіх правових приписів у діяльності органів кримінального переслідування, слугувати методологічною основою розвитку і вдосконалення законодавства про кримінальний процес.
Удосконалення законодавства правової держави, насичення його демократичними та гуманітарними елементами, сприйняття багатьох установлень міжнародного досвіду, а також розвиток теорії кримінального процесу призвели до розширення кола принципових засад кримінального судочинства. В інтересах більш поглибленого вивчення їх змісту та особливостей правового регулювання виникла необхідність класифікації (угруповання) принципів кримінального процесу з урахуванням певних критеріїв.
Існують відомі відмінності між ними за змістом, джерелами регламентування і меж дії.
У теорії кримінального процесу відзначається, зокрема, нерівномірність дії принципів процесу в залежності від стадії проходження кримінальної справи. Якщо в судовому розгляді принципи кримінального процесу діють у повній мірі, то умови попереднього розслідування вимагають обмеження застосування таких установлень, як гласність, участь представників населення. Безпосередність оцінки доказів і усність виробництва не в повній мірі можуть бути реалізовані в касаційній і наглядовій інстанціях. Очевидно, враховуючи цю обставину, КПК РФ відносить усність і безпосередність до загальних умов судового розгляду. Тому виправдано поділ загального масиву принципових засад кримінального судочинства на загальноправові та галузеві, на закріплені в Конституції РФ і регламентовані у КПК РФ, на загальні і діють лише в деяких стадіях кримінального процесу.
Класифікація принципів кримінального судочинства має враховувати їхні системні властивості і основні тенденції розвитку їх системи: зміцнення взаємозв'язків, розширення сфери демократизму, посилення уваги до гуманітарних якостям правового регламентування (захисту прав особистості), підвищення відповідальності за порушення процесуальних норм, що втілюють конституційні принципи правосуддя.
Розгляд принципів кримінального судочинства, виходячи з їх змісту, доцільно здійснити в такій послідовності: 1) загальноправові початку; 2) принципи - гарантії особистості; 3) основні засади правосуддя; 4) інші принципи кримінального судочинства та забезпечення прав його учасників.
Принцип законності при провадженні у кримінальній справі представляє вимога держави, звернене до суб'єктів кримінального процесу, точно і неухильно дотримуватися і виконувати норми кримінально-процесуального права при розслідуванні, судовому розгляді кримінальних справ, прокурорському і судовому нагляді за діяльністю відповідно органів розслідування і судів в досудових і судових стадіях кримінального процесу.
Принцип законності зобов'язує суд, прокурора, слідчого, дізнавача неухильно слідувати встановленому федеральним законом порядку виробництва на всіх стадіях процесу, здійснювати процесуальні дії на законних підставах і в передбачених законом процесуальних формах, засновувати свої рішення на відповідних нормах матеріального і процесуального права, вдаватися до заходів процесуального примусу лише у встановлених законом випадках, суворо дотримуватися передбачені законом правила збирання і закріплення доказів.
Згідно з ч. 1 і ч. 2 ст. 7 КПК РФ, яка каже принцип законності при провадженні у кримінальній справі, суд, прокурор, слідчий, орган дізнання і дізнавач не має права застосовувати федеральний закон, що суперечить названому Кодексу. З урахуванням вимог Конституції РФ положення ч. 1 і ч. 2 ст. 7 КПК РФ закріплюють пріоритет Кримінально-процесуального кодексу РФ перед іншими федеральними законами, оскільки іншими федеральними законами не має здійснюватися регулювання кримінально-процесуальних відносин. Як зазначає Конституційний Суд РФ, закріплення пріоритету Кримінально-процесуального кодексу РФ перед іншими федеральними законами обумовлюється тим, що саме КПК України як систематизований звід правових норм у взаємозв'язку і змістовному єдності регулює кримінальне судочинство в цілому і окремих його частин, етапів, стадій, інститутів, покликаний забезпечити одноманітність і узгодженість нормативно-правових установлень кримінального процесу та складається на їх основі правозастосовчої практики.
Забороняючи посадовим особам правоохоронних органів і суду застосовувати норми федеральних законів, які суперечать принципам КПК РФ, процесуальний закон виходить з такого розуміння змісту законності, згідно з яким норми КПК України діють на всій території Російської Федерації, одноманітно розуміються і застосовуються, не повинні суперечити положенням Конституції РФ , загальновизнаним нормам та принципам міжнародного права.
Поява в регулюванні кримінального судочинства нормативних положень, що суперечать Кримінально-процесуального кодексу РФ, може створити невизначеність в правовому становищі учасників кримінального судочинства, привести до порушення прав і законних інтересів громадян, до дестабілізації єдиного правового простору в сфері кримінального судочинства.
Суд, встановивши під час провадження у кримінальній справі невідповідність федерального закону або нормативного акту з положеннями Кримінально-процесуального кодексу, повинен приймати рішення відповідно до КПК РФ як у яких верховенство над іншими нормативними актами і які мають по відношенню до них найвищу юридичну силу.
Дотримання принципу законності в кримінальному судочинстві означає не тільки наявність відповідного законодавства, але і систему організації виконання його норм, протидії відхилень від точного виконання закону. Порушення цього обов'язку тягне за собою застосування різних процесуальних санкцій, визнання недійсності винесених з відступом від зазначеної вимоги процесуальних актів. З допускаються судом, прокурором, слідчим, органом дізнання або дізнавачем порушень принципу законності кримінально-процесуальний закон відповідно до Конституції РФ виділяє як найбільш істотних невиконання вимог закону про порядок проведення слідчих і судових дій з метою доведення у кримінальній справі.
КПК України встановлює, що порушення норм Кодексу судом, прокурором, слідчим, органом дізнання або дізнавачем у ході кримінального судочинства тягне за собою визнання неприпустимими отриманих таким шляхом доказів (ч. 3 ст. 7). Отримані з порушенням вимог КПК України докази є неприпустимими, тобто не мають юридичної сили і не можуть бути покладені в основу обвинувачення, а також використовуватися для доведення обставин, що підлягають доведенню у відповідності зі ст. 73 КПК України.
Новий кримінально-процесуальний закон зберіг за судом право реагувати на виявлені в ході судового розгляду порушення закону. Частиною 4 ст. 29 КПК встановлюється, що якщо при судовому розгляді справи будуть виявлені обставини, що сприяли вчиненню злочину, порушення прав і свобод громадян, а також інші порушення закону, допущені при провадженні дізнання, попереднього слідства або при розгляді справи нижчестоящим судом, то суд має право винести окрему ухвалу або постанову, в якій звертається увага відповідних організацій та посадових осіб на дані обставини та факти порушень закону, які вимагають вжиття необхідних заходів.
Процесуальні документи, що складаються в ході кримінального судочинства, повинні повністю відповідати вимогам, що пред'являються до їх змісту і формі, спиратися на встановлені законом підстави їх винесення, містити розгорнутий виклад мотивів їх прийняття, тобто бути законними, обгрунтованими і мотивованими. Недотримання обов'язкових вимог законності, обгрунтованості і вмотивованості процесуальних документів розглядається КПК України як порушення принципу законності.
Згідно з Конституцією РФ суд є єдиним державним органом, уповноваженим здійснювати правосуддя як особливу функцію державної влади. Правосуддя - провідна форма реалізації судової влади. Воно являє собою діяльність суду, здійснювану в межах його компетенції з розгляду і вирішення кримінальних справ у точній відповідності з регламентованим кримінально-процесуальним законом порядком, покликаним забезпечити законність, обгрунтованість та справедливість судових рішень.
Правосуддя в кримінальних справах вправі здійснювати тільки зазначені в Конституції РФ і в федеральних конституційних законах суди загальної юрисдикції. Відправляти правосуддя вправі тільки судді, наділені в конституційному порядку повноваженнями і виконують свої обов'язки на професійній основі, а також у передбачених КПК України випадках присяжні засідателі.
У розвиток положень ст. 49 Конституції РФ про допустимість визнання особи винною у вчиненні злочину лише вироком суду, що набрало законної сили, кримінально-процесуальний закон встановлює (ч. 2 ст. 8), що ніхто не може бути визнаний винним у вчиненні злочину і підданий кримінальному покаранню інакше як за вироком суду і у встановленому КПК України порядку.
Способом здійснення правосуддя у кримінальних справах є розгляд кримінальної справи в судовому засіданні, в результаті якого визнаному винним у скоєнні злочину особі буде призначена встановлена ​​КК РФ захід кримінального покарання, або ця особа буде виправдано або звільнено від кримінального покарання.
Що належить обвинуваченому право на розгляд його справи тим судом і тим суддею, до підсудності яких воно віднесено законом, є однією з гарантій права на судовий захист і безперешкодний доступ до правосуддя. Компетенція суду, межі його юрисдикції по кримінальних справах, порядок здійснення ним кримінального судочинства не можуть бути довільно змінені для окремих справ або осіб.
Розгляд справи "в тому суді і тим суддею" (ч. 1 ст. 47 Конституції РФ) означає, що правосуддя у кримінальних справах в Україні здійснюється тільки судами загальної юрисдикції, які входять у засновану Конституцією РФ і федеральними конституційними законами судову систему, відповідно до встановлених процесуальним законом правил про підсудність справ.
Підсудність полягає у визначенні конкретного суду, до компетенції якого входить право розглядати дану справу, і обумовлюється матеріально-правовими і процесуальними ознаками справи.
Встановлення Конституцією РФ і КПК РФ права підсудного на розгляд його справи законним суддею означає наділення громадянина суб'єктивним правом, що спирається на принцип рівності перед законом і судом, сформованим у встановленому законом порядку і що складається з суддів, що відповідають належним вимогам і компетентних для розгляду саме даної кримінальної справи . Кримінальні справи розглядаються в судах першої інстанції суддею одноособово; колегією з трьох професійних суддів; колегією з судді і 12 присяжних засідателів. Самостійність судів і незалежність суддів як носіїв судової влади забезпечується їх підпорядкуванням лише закону, а також процедурою здійснення правосуддя, що передбачає особливі гарантії винесення у справі законного, обгрунтованого і справедливого рішення.
Проте дія принципу здійснення правосуддя тільки судом не вичерпується розглядом справ судом першої інстанції. Воно поширюється на всі судові стадії кримінального процесу, в тому числі на виробництво апеляційне та касаційне, на виробництво в порядку нагляду і за нововиявленими обставинами. Визнання цього принципу підкреслює винятковість судової влади: скасування або зміна судових рішень допускаються тільки відповідними вищими судами і в строго встановленому процесуальному порядку.
Охорона честі і гідності особистості є одним із проявів державного забезпечення особистої недоторканності. Повага честі і гідності обов'язково для всіх органів і посадових осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві. В основі цього загальноправової положення лежить конституційний принцип: "Гідність особистості охороняється державою. Ніщо не може бути підставою для його приниження" (ч. 1 ст. 21). Под достоинством личности понимается осознание самим человеком и окружающими факта обладания им неопороченными нравственными и интеллектуальными качествами, самоценности его личности. Честь человека определяется существующим общественным мнением о его социальной значимости.
Достоинство любого человека подлежит защите государством независимо от его действительной социальной ценности. Каждый человек имеет право на уважение окружающих. Никакие обстоятельства не могут служить основанием для умаления достоинства личности. Поэтому УПК РФ запрещает в ходе уголовного судопроизводства осуществлять действия и принимать решения, унижающие честь участника уголовного судопроизводства, а также признает недопустимым обращение с ним, унижающее его человеческое достоинство либо создающее опасность для его жизни и здоровья (ч. 1 ст. 9 УПК РФ).
Однако в уголовном процессе в интересах осуществления правосудия приходится ограничивать права и свободы не только подозреваемого и обвиняемого, но и иных участников судопроизводства, выяснять обстоятельства личной и семейной жизни граждан. Поэтому охрана государством чести и достоинства личности требует четкого определения законом оснований и форм допустимого ограничения неприкосновенности личной жизни граждан. Законные требования правоохранительных органов, а также их должностных лиц не могут рассматриваться как посягательство на достоинство и честь личности.
Реализация охранительной функции принципа уважения чести и достоинства личности предполагает создание правового механизма обеспечения гарантий от необоснованного ограничения в обладании личности названными ценностями.
Достоинство гражданина может пострадать при проведении допросов, освидетельствований, экспертиз, личных обысков. Моральный ущерб личности могут причинить незаконные и неэтичные методы осмотра и обследования тела или получения биологических объектов для экспертного исследования. В ряде норм законодатель запрещает дознавателю, следователю, прокурору проводить законные процессуальные действия методом, способным причинить ущерб достоинству личности. Общие правила производства следственных действий запрещают при производстве следственных действий применять насилие и иные незаконные меры, а равно создающие опасность для жизни и здоровья участвующих в них лиц (ст. 164 УПК). При проведении обыска следователь обязан принимать меры к тому, чтобы не были оглашены обстоятельства интимной жизни лица, его личные и семейные тайны. Личный обыск может производиться только лицом одного пола с обыскиваемым. Следователь не присутствует при освидетельствовании лица другого пола, если оно сопровождается обнажением этого лица.
Конституция РФ содержит запрет подвергать пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению, осуждаемому как нарушение прав человека и его свобод, провозглашенных Всеобщей декларацией прав человека. УПК РФ распространяет действие этого запрета на всех участников уголовного судопроизводства. Под пыткой при этом понимается любое действие, посредством которого человеку намеренно причиняется сильная боль либо физическое или психическое страдание, осуществляемое официальным лицом или по его подстрекательству с целью получения от него или третьего лица информации или признания (ст. 1 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания // Международные акты о правах человека. Сб. документов. М., 1998. С. 226).
Уголовный закон предусматривает уголовную ответственность за принуждение подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля к даче показаний или иным действиям, противоречащим воле человека, путем причинения физических или нравственных страданий, соединенных с применением насилия, издевательств или пытки (ч. 2 ст. 302, примечание к ст. 117 УК РФ).
Конституция РФ в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах установила, что каждый человек имеет право на свободу и неприкосновенность. Институт свободы и неприкосновенности личности означает, что каждое лицо вправе совершать любые действия, не противоречащие закону, не подвергаясь какому-либо принуждению или ограничению в правах со стороны кого-либо. Институт неприкосновенности личности включает как физическую, так и моральную, духовную, психологическую неприкосновенность.
В уголовном судопроизводстве личная неприкосновенность означает, что никто не должен задерживаться, лишаться свободы иначе как на таких основаниях и в соответствии с такой процедурой, которые предусмотрены Уголовно-процессуальным кодексом РФ.
Конституционное положение о праве каждого на свободу и личную неприкосновенность (ч. 2 ст. 22 Конституции РФ) означает, что для задержания лица по подозрению в совершении преступления или заключения под стражу необходимо наличие четко определенных оснований, указанных УПК РФ; это задержание ограничено установленным законом сроком в 48 часов; дальнейшее ограничение свободы задержанного лица требует судебного решения, вынесение которого предполагает проведение установленной уголовно-процессуальным законом процедуры .
В исключительных случаях при наличии оснований и в порядке, предусмотренном ст. ст. 97, 99, 100 УПК РФ, задержание подозреваемого в совершении особо тяжких преступлений производится на более длительный срок.
Уголовно-процессуальный закон рассматривает задержание лица сверх указанного срока без соответствующего решения суда незаконным и обязывает суд, прокурора, следователя, орган дознания и дознавателя немедленно освободить всякого незаконно задержанного или лишенного свободы, незаконно помещенного в медицинский или психиатрический стационар или содержащегося под стражей свыше указанного УПК РФ срока. В порядке обеспечения физической неприкосновенности задержанного по подозрению в совершении преступления лица закон обязывает соответствующих должностных лиц содержать задержанного в условиях, исключающих угрозу его жизни и здоровью (ч. 3 ст. 10 УПК РФ).
Сущность задержания как меры процессуального принуждения, применяемого органом дознания, дознавателем, следователем или прокурором к лицу, подозреваемому в совершении преступления, заключается в краткосрочном лишении свободы этого лица с тем, чтобы оно не имело возможности скрыться, воспрепятствовать установлению обстоятельств дела или продолжить преступную деятельность. Задержание на краткий срок необходимо и для того, чтобы решить вопрос о наличии или отсутствии оснований для применения иных мер процессуального принуждения, в частности для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Законные основания для задержания лица предусмотрены уголовно-процессуальным законом и могут иметь место, когда это лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения; когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее преступление; когда на этом лице или на его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления. Закон допускает возможность и иных данных, дающих основание подозревать лицо в совершении преступления. Оно может быть задержано, если пыталось скрыться либо не имеет постоянного места жительства, либо не установлена его личность, либо если прокурором, а также следователем или дознавателем с согласия прокурора направлено в суд ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу (ст. 91 УПК РФ).
Срок задержания определяется часами и не может превышать 48 часов. Установленный законом срок задержания начинает свое течение с момента фактического задержания. С момента доставления подозреваемого в орган дознания, к следователю или прокурору в срок не более трех часов должен быть составлен протокол задержания и подозреваемому должны быть разъяснены его права.
Незаконное задержание имеет место, когда задержание проводится с нарушением установленных законом оснований и подозреваемый задерживается на срок более 48 часов; когда не подтвердилось подозрение в совершении преступления; отсутствуют основания для применения меры пресечения в виде заключения под стражу. При обнаружении этих обстоятельств, а также если постановление судьи о применении меры пресечения в виде заключения под стражу либо о продлении срока содержания под стражей не поступит в течение 48 часов с момента задержания или если имеется постановление судьи об отказе в удовлетворении ходатайства дознавателя, следователя, прокурора об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, подозреваемый подлежит немедленному освобождению. Подвергнутое задержанию лицо имеет право на судебную проверку избранной в отношении подозреваемого меры пресечения. Постановление судьи об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу может быть обжаловано в вышестоящий суд в течение трех суток со дня его вынесения.
Демократический принцип охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве впервые включен в систему принципов российского уголовного процесса (ст. 11 УПК РФ).
Содержанием этого принципа является предусмотренный законом комплекс обязанностей государственных органов и должностных лиц, ведущих уголовное судопроизводство, по обеспечению прав и законных интересов участников процесса, восстановлению нарушенных прав и созданию условий для безопасной и беспрепятственной реализации этих прав.
Непременным условием выполнения установлений УПК РФ участниками уголовного процесса является знание ими своих прав и обязанностей, ответственности. Поэтому закон обязывает суд, прокурора, следователя, дознавателя разъяснять подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, гражданскому истцу и гражданскому ответчику, а также иным участникам уголовного судопроизводства их права, обязанности, ответственность и обеспечивать возможность осуществления этих прав в случае выражения желания ими воспользоваться.
Уголовно-процессуальный закон предусматривает свидетельский иммунитет - право некоторых лиц отказаться от дачи свидетельских показаний об обстоятельствах, ставших им известными при исполнении ими своих полномочий и обязанностей. К ним относятся судья, защитник подозреваемого, обвиняемого, адвокат, священнослужитель, члены Федерального Собрания РФ.
Из ряда предоставленных участникам уголовного процесса прав УПК РФ в соответствии с Конституцией РФ (ст. 51) выделяет возможность не свидетельствовать против самого себя и своих близких (п. 1 ч. 4 ст. 56 УПК РФ). Закон обязывает дознавателя, следователя, прокурора и суд в случае согласия лиц, обладающих свидетельским иммунитетом, дать показания предупреждать их о том, что их показания могут использоваться в качестве доказательств в ходе дальнейшего производства по уголовному делу.
Охрана прав участников уголовного судопроизводства включает обязанность защиты их личной и имущественной безопасности должностными лицами, ведущими производство по делу. При наличии достаточных данных о том, что потерпевшему, свидетелю или иным участникам уголовного судопроизводства, а также их близким родственникам или близким лицам угрожают убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением их имущества либо иными противоправными деяниями, суд, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель принимают в пределах своей компетенции в отношении указанных лиц меры безопасности, предусмотренные УПК РФ. К их числу относятся использование псевдонимов; контроль и запись телефонных и иных переговоров; проведение опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым; проведение закрытого судебного заседания и иные. Принятие этих мер может в известной степени ограничить возможности сторон по ознакомлению с некоторыми доказательствами по делу, но это частичное ограничение допускается в целях создания условий для беспрепятственного расследования и осуществления правосудия, обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства.
В качестве одной из форм защиты прав и интересов участников уголовного судопроизводства, нарушенных судом и должностными лицами, осуществляющими уголовное преследование, закон предусматривает возмещение вреда, причиненного этим участникам процесса по основаниям и в порядке, установленным УПК РФ (гл. 18).
Согласно Международному пакту о гражданских и политических правах (ст. 17) никто не может подвергаться произвольным или незаконным посягательствам на неприкосновенность жилища. Конституция РФ (ст. 25) устанавливает общий принцип неприкосновенности жилища как одного из проявлений права на неприкосновенность частной жизни и одновременно указывает на условия возможных отступлений от его реализации: "Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения". Таким образом, тайна всего происходящего в жилище гарантируется принципом его неприкосновенности. Понятие неприкосновенности жилища связано исключительно с проникновением в него посторонних для проживающих в этом помещении лиц помимо их воли.
Под жилищем УПК РФ понимает индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и используемое для постоянного или временного проживания.
Осмотр жилища должностными лицами правоохранительных органов может производиться только с согласия проживающих в нем лиц или на основании судебного решения, за исключением предусмотренных УПК РФ случаев (ч. 1 ст. 12 УПК РФ).
Допускаемые Конституцией РФ изъятия из всеобщего принципа неприкосновенности жилища предусматриваются законодательством об уголовном судопроизводстве при проведении на законных основаниях осмотра жилища, обыска или выемки в жилище.
Разрешение на проникновение в жилище без согласия проживающих в нем лиц принадлежит только суду. Но в случаях, не терпящих отлагательства, когда производство осмотра жилища, обыска или выемки срочно требуется для раскрытия преступления, эти следственные действия могут в порядке исключения проводиться на основании мотивированного постановления следователя без судебного решения. В течение 24 часов с момента начала производства такого следственного действия следователь должен уведомить судью и прокурора о его производстве.
Відповідно до ч. 5 ст. 165 УПК РФ судья, получив указанное уведомление, в срок не позднее 24 часов проверяет законность произведенного следственного действия и выносит постановление о его законности или незаконности. В случае если судья признает произведенное следственное действие незаконным, все доказательства, полученные в ходе такого следственного действия, признаются недопустимыми, как это предусмотрено ст. 75 КПК РФ.
Право граждан на тайну переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных сообщений обеспечивает беспрепятственное общение человека с другими людьми и является гарантией права на неприкосновенность личной (частной) жизни. Неприкосновенность частной жизни является конституционным принципом (ст. 23 Конституции РФ) и означает запрет государству, его органам и должностным лицам вмешиваться в личную жизнь граждан, право последних на свои личные и семейные тайны, наличие правовых механизмов защиты этих ценностей от любых посягательств. Гарантии сохранения личных и профессиональных тайн предусмотрены уголовно-процессуальным законом. Ограничение права гражданина на тайну переписки, телефонных и иных переговоров допустимо лишь на основании судебного решения (ч. 1 ст. 13 УПК РФ).
Только суд правомочен принимать решение о наложении ареста на корреспонденцию и выемке ее в учреждениях связи. Лишь в исключительных случаях, когда производство указанного следственного действия не терпит отлагательства, оно может быть произведено следователем без судебного решения.
Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка допустимы при наличии достаточных оснований полагать, что предметы, документы или сведения, имеющие значение для производства по уголовному делу, могут содержаться соответственно в бандеролях, посылках или других почтово-телеграфных отправлениях либо в телеграммах или радиограммах (ч. 1 ст. 185 УПК РФ).
На основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном законом (ст. 165 УПК), допускаются контроль и запись телефонных и иных переговоров подозреваемого, обвиняемого и иных лиц при наличии достаточных оснований предполагать, что телефонные и иные переговоры подозреваемых, обвиняемых и иных лиц могут содержать сведения, имеющие значение для уголовного дела. Их контроль и запись допускаются только при производстве по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях.
Отсутствие согласия заинтересованных лиц на оглашение в открытом судебном заседании переписки, записи телефонных и иных переговоров, телеграфных, почтовых и иных сообщений является основанием для проведения закрытого судебного заседания, в котором будут исследоваться и оглашаться указанные материалы (ч. 4 ст. 241 УПК).
Принцип презумпции (предположения о) невиновности, закрепленный в ст. 49 Конституции РФ и впервые воспроизводимый в Уголовно-процессуальном кодексе РФ, является одним из основополагающих принципов правосудия. Сущность этого принципа заключается в том, что все граждане предполагаются добропорядочными и могут быть признаны государством виновными в совершении преступления только при наличии установленных законом условий и в результате применения строго определенной процедуры. Следование принципу презумпции невиновности призвано служить гарантией от необоснованного осуждения лица. Согласно этому принципу обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении конкретного преступления не будет доказана в предусмотренном действующим Уголовно-процессуальным кодексом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда (ч. 1 ст. 14 УПК РФ).
Именно суду и только суду как независимому и самостоятельному органу судебной власти государство доверяет полномочие признать лицо виновным в совершении преступления и подвергнуть его уголовному наказанию не иначе как своим приговором, вынесенным в порядке, установленном УПК РФ. Это признание осуществляется в результате совершения правосудия в условиях гласности, устности, состязательности. До вступления приговора в законную силу суждения о виновности лица не имеют окончательного юридического значения.
Презумпция невиновности опровержима: предположение о невиновности действует до тех пор, пока на основе достаточных, достоверных и объективных доказательств в предусмотренном законом порядке не будет установлена виновность лица в совершении преступления.
Действующий уголовно-процессуальный закон закрепляет ряд положений, вытекающих из презумпции невиновности, формирующих правовой статус этого института и подлежащих учету и соблюдению в правоприменительной деятельности органов уголовного преследования и судов:
а) подозреваемый, обвиняемый (подсудимый) не несет обязанности доказывать свою невиновность; обязанность доказывания обвинения и опровержения доводов, приведенных в защиту подозреваемого и обвиняемого, возлагается на обвинителя; осуществляя уголовное преследование, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель в каждом случае обнаружения признаков преступления принимают предусмотренные УПК РФ меры по установлению события преступления, изобличению лица или лиц, виновных в совершении преступления;
б) неустранимые сомнения в виновности толкуются в пользу обвиняемого и подсудимого (ч. 3 ст. 49 Конституции РФ), т.е. это правило распространяется и на предварительное производство по уголовному делу, что может влечь за собой такие процессуальные последствия, как прекращение дела, изменение объема обвинения или его характера вследствие изменения квалификации содеянного. Неустранимыми сомнениями считаются только такие, которые нельзя разрешить на основе собранных по делу доказательств, а все средства и способы собирания доказательств, предусмотренные УПК, уже исчерпаны;
в) государственные органы, ведущие производство по делу, а суд в судебном разбирательстве обязаны всесторонне, полно и объективно исследовать обстоятельства дела; суд не вправе переложить обязанность доказывания на подсудимого; непосредственное исследование доказательств судом предполагает обязанность суда заслушивать показания подсудимого, потерпевшего, свидетелей, эксперта, оглашать протоколы и иные документы, производить иные следственные действия по исследованию доказательств (ст. 240 УПК РФ);
г) признание обвиняемым своей вины может быть положено в основу обвинительного приговора только при подтверждении признания совокупностью имеющихся в деле доказательств (ч. 2 ст. 77 УПК РФ);
д) закон устанавливает недопустимость вынесения обвинительного приговора на основе предположений (ч. 4 ст. 14 УПК РФ); он может быть постановлен лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого подтверждается достаточной совокупностью исследованных судом достоверных доказательств (ч. 4 ст. 302 УПК РФ).
Продолжая курс на обеспечение процессуального равенства перед судом и последовательную демократизацию уголовного судопроизводства, утверждаемую Конституцией РФ, новое уголовно-процессуальное законодательство включает состязательность сторон в систему основных принципов уголовного судопроизводства.
Конституция РФ признает состязательность и равноправие сторон одним из ведущих начал организации уголовного судопроизводства (ч. 3 ст. 123). Осуществление принципа состязательности означает такое построение уголовного судопроизводства, когда функции обвинения и защиты разграничены между собой, отделены от судебной деятельности и выполняются сторонами, использующими равные процессуальные права для отстаивания своих интересов. Соединение процессуальных функций обвинения, защиты и разрешения дела в одном органе или должностном лице несовместимо с законами логики и психологии. Запрет такого нарушения прежде всего относится к суду, т.к. отступление от этого основного положения принципа состязательности ставит под угрозу само осуществление правосудия.
Под сторонами в уголовном процессе понимаются участники уголовного судопроизводства, имеющие противоположные процессуальные интересы и наделяемые законом необходимыми правами для их отстаивания. Закон определяет носителей основных процессуальных функций. Размежевание процессуальных функций выражается в том, что функция обвинения осуществляется одной стороной (к ней причастны прокурор, потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец), а функция защиты - другой стороной, представленной обвиняемым, подсудимым, его защитником, представителем, гражданским ответчиком.
Функция разрешения дела принадлежит исключительно суду. Она отделена от функций обвинения и защиты. Суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или защиты. Суд обязан создавать организационные и процессуальные условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав. Этим принципом УПК РФ устанавливает правовой статус лиц, представляющих в уголовном процессе стороны обвинения и защиты, исходя из существа возлагаемых на каждую из этих сторон процессуальных функций, обеспечивая тем самым их реальное разделение. УПК РФ подтверждает, что функции обвинения, защиты и разрешения дела не могут быть возложены на один и тот же орган или одно и то же должностное лицо (ч. 2 ст. 15 УПК РФ).
Конституционный Суд РФ опроверг мнение о неконституционности устанавливаемого ч. 2 ст. 15 УПК РФ разделения функций сторон обвинения и защиты, указав, что, осуществляя от имени государства уголовное преследование по уголовным делам публичного и частно-публичного обвинения, прокурор, а также следователь, дознаватель и иные должностные лица, выступающие на стороне обвинения, должны подчиняться предусмотренному УПК РФ порядку уголовного судопроизводства, следуя назначению и принципам уголовного судопроизводства, закрепленным в УПК РФ: они обязаны всеми имеющимися в их распоряжении средствами обеспечить охрану прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве (ст. 11), исходить в своей профессиональной деятельности из презумпции невиновности (ст. 14), обеспечивать подозреваемому и обвиняемому право на защиту (ст. 16), принимать решения в соответствии с требованиями законности, обоснованности и мотивированности (ст. 7), в силу которых обвинение может быть признано обоснованным только при условии, что все противостоящие ему обстоятельства дела объективно и полно исследованы и опровергнуты стороной обвинения.
Осуществление указанными должностными лицами своих процессуальных функций именно в таком объеме, гарантируемое особым процессуальным статусом и полномочиями прокурора, следователя, дознавателя, а также наличием судебного контроля в отношении их действий и решений, должно обеспечивать в рамках уголовного судопроизводства выполнение государством своей обязанности по признанию, соблюдению и защите прав и свобод человека и гражданина, их обеспечению правосудием (ст. 2 и ст. 18 Конституции РФ).
Новым уголовно-процессуальным законодательством разрешен, по нашему мнению, многолетний спор об отнесении состязательности к числу начал, определяющих организацию судопроизводства лишь в судебном разбирательстве или распространяющим свое действие на уголовное судопроизводство в целом. В настоящее время всеобщность действия принципа состязательности находит свое выражение в тех полномочиях, которыми закон наделяет субъектов уголовно-процессуальной деятельности, в тех производствах на досудебных стадиях процесса, когда стороны обращаются к суду для разрешения возникших противоречий.
Наиболее полное процессуальное выражение принцип состязательности находит в регулировании порядка предварительного слушания при подготовке к судебному заседанию, общих условий судебного разбирательства, различных этапов судебного разбирательства. Гарантией реализации названного принципа является установление обязательности участия обвинителя в судебном разбирательстве и защитника.
Равноправие сторон обвинения и защиты перед судом означает такое построение уголовного судопроизводства, когда при рассмотрении уголовных дел обеспечиваются равные возможности для сторон по отстаиванию своих прав и законных интересов. Процессуальное равноправие распространяется не только на анализ фактических обстоятельств дела, но и на обсуждение всех возникающих в судебном разбирательстве юридических вопросов.
При последовательном осуществлении принципа состязательности суду запрещается участвовать в изобличении подсудимого, т.к. суд не является органом уголовного преследования и не может выступать на стороне обвинения или защиты.
Занимая руководящее положение в процессе, сохраняя объективность и беспристрастность, суд должен руководить судебным разбирательством, устранять всякую информацию, прямо не относящуюся к исследуемым обстоятельствам дела, пресекать попытки нарушить порядок в судебном заседании.
Право на защиту занимает центральное место в системе гарантий личности в уголовном судопроизводстве. Оно выступает юридической предпосылкой реализации гарантий не только прав и законных интересов личности, но и интересов правосудия. Право на защиту представляет собой самостоятельную социально-правовую ценность.
Институт права на защиту регулируется в российском законодательстве на конституционном уровне. Конституция РФ не только провозглашает право каждого защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом (ст. 45), но и утверждает право пользоваться квалифицированной юридической помощью, устанавливает круг лиц, которым гарантируется право на получение юридической помощи при осуществлении защиты (задержанный, заключенный под стражу), ее качество, условия предоставления, начальный этап реализации в уголовном процессе. Осуществление этих и иных положений Конституции РФ, утверждающих различные проявления реализации права на защиту, гарантируется нормами уголовно-процессуального права. Институт защиты в уголовном судопроизводстве представляет собой комплекс предоставляемых подозреваемому, обвиняемому, подсудимому прав, позволяющих им выступать в роли стороны, опровергать обвинение или подозрение в совершении преступления, отстаивать свою непричастность к преступлению, добиваться смягчения ответственности.
Согласно положениям УПК РФ право на защиту подозреваемому и обвиняемому складывается из следующих установлений: личного осуществления предоставленных им прав и с помощью защитника, использующего целый комплекс предоставленных ему полномочий, а также обязанностей должностных лиц правоохранительных органов по созданию условий для реализации каждым обвиняемым конституционного права на защиту.
Совокупность предоставляемых подозреваемому (обвиняемому) процессуальных средств и прав, позволяющих ему знать, в чем он обвиняется, давать свои объяснения, возражать против обвинения, - использование всех этих правомочий, позволяющих ему самому, лично, защищать свои законные интересы, составляет правовую основу института права на защиту в уголовном процессе (ч. 1 ст. 16 УПК РФ).
Законодатель возлагает на государственные органы и должностные лица, ведущие уголовный процесс, обязанность обеспечить обвиняемому возможность защищаться от предъявленного обвинения законными способами и средствами. О наличии у подозреваемого, обвиняемого права на производство всех этих действий лицо, производящее дознание, следователь, прокурор, судья должны сообщить участвующим в деле лицам, разъяснить порядок использования названных прав и обеспечить возможность их полного осуществления (ч. 2 ст. 16 УПК).
Существенной составляющей системы защиты подозреваемого, обвиняемого является право иметь защитника. В настоящее время допуск защитника к участию в деле осуществляется с момента соответственно задержания, заключения под стражу, предъявления обвинения. Подозреваемый вправе пользоваться помощью защитника с момента возбуждения уголовного дела.
В качестве защитников допускаются адвокаты; по определению суда или постановлению судьи могут быть допущены наряду с адвокатом один из близких родственников или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый.
Законодатель предоставляет обвиняемому право в любой момент производства по делу отказаться от защитника. Однако такой отказ допускается только по инициативе самого обвиняемого и не может служить препятствием для продолжения участия в деле иных сторон.
Участие защитника в уголовном судопроизводстве обязательно и должно обеспечиваться должностными лицами, осуществляющими производство по уголовным делам, в которых обвиняемые по различным причинам не могут самостоятельно осуществлять свою защиту (ч. 3 ст. 16 УПК). Відповідно до ст. 51 УПК РФ участие защитника обязательно, если: подозреваемый, обвиняемый не отказался от защитника в установленном порядке; если подозреваемый является несовершеннолетним; подозреваемый не владеет языком, на котором ведется производство по делу; лицо обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, а также при рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей или в особом порядке судебного разбирательства, предусмотренном разделом Х УПК РФ.
Обязательное участие защитника в деле может обеспечиваться как его соглашением, так и назначением защитника дознавателем, следователем, прокурором и судом, когда подозреваемый и обвиняемый могут пользоваться помощью защитника бесплатно (ч. 4 ст. 16 УПК РФ).
Оценка доказательств представляет мыслительную деятельность субъектов уголовного процесса по определению допустимости, относимости, достоверности и значения каждого доказательства. Закон называет участников уголовного судопроизводства, для которых оценка доказательств является не только правом, но и обязанностью, т.к. от их решений зависят движение судопроизводства и формирование окончательных выводов по результатам доказывания. Оценка ими доказательств, таким образом, имеет юридическое значение.
Утверждением принципа свободной оценки доказательств законодатель стремится обеспечить процессуальными средствами независимость судей и подчинение их только закону при осуществлении правосудия, а также создать условия для самостоятельности дознавателя, следователя, прокурора при принятии ими решений в пределах предоставленных им прав.
Свобода оценки доказательств означает, что закон, указывая перечень источников доказательств, из которых могут быть получены сведения, необходимые для установления подлежащих доказыванию обстоятельств, воздерживается от предписания, какими именно доказательствами должны быть установлены составляющие предмет доказывания элементы. Свобода оценки доказательств исключает предопределение заранее силы тех или иных доказательств, их преимущественного значения.
Отрицание заранее установленных критериев при оценке доказательств не означает, что оценка доказательств может быть произвольной. Необходимая совокупность доказательств устанавливается через определение законом предмета доказывания и относимости доказательств, правил собирания доказательств и их допустимости. Соблюдение этих правил представляет объективную гарантию законности и обоснованности процессуальных решений при рассмотрении и разрешении дел в уголовном судопроизводстве, основу формирования внутреннего убеждения субъекта оценки доказательств.
Внутреннее убеждение субъекта оценки доказательств представляет собой результат познавательной деятельности в производстве по уголовному делу. Сложившееся внутреннее убеждение как результат правильно проведенной, соответствующей закону оценки доказательств определяет уверенность дознавателя, следователя, судьи в достоверности их выводов и служит стимулом к принятию решений о признании обвиняемого виновным или невиновным, в назначении ему уголовного наказания или освобождения от него.
Принцип национального языка уголовного судопроизводства выражает государственно-правовое признание равноправия всех наций и народностей, населяющих Российскую Федерацию.
Применительно к правосудию действующее уголовно-процессуальное законодательство использует категорию государственного языка Российской Федерации и государственного языка республик как субъектов Российской Федерации.
Согласно Конституции РФ русский язык признается государственным языком на всей территории Российской Федерации, а республики, входящие в состав Российской Федерации, могут устанавливать свои государственные языки, которые употребляются в государственных учреждениях наряду с русским языком. Устанавливая государственный язык судопроизводства, Конституция РФ гарантирует каждому участнику уголовного судопроизводства право пользоваться в уголовном процессе родным языком или языком привычного общения. Уголовно-процессуальный закон распространяет это право на все стадии уголовного процесса и не знает каких-либо исключений.
Допуская возможность альтернативы в использовании языка при производстве по уголовным делам в республиках Российской Федерации, уголовно-процессуальное законодательство исходит из того, что выбор языка судопроизводства при этом определяется законом и не должен зависеть от усмотрения дознавателя, следователя, прокурора.
Закон устанавливает, что в Верховном Суде РФ, в военных судах производство по уголовным делам ведется на русском языке (ч. 1 ст. 18 УПК РФ). Статус русского языка как государственного языка Российской Федерации определяется Федеральным законом от 1 июня 2005 г. N 53-ФЗ "О государственном языке Российской Федерации". Згідно зі ст. 3 названного Закона государственный язык Российской Федерации подлежит обязательному использованию: в конституционном, гражданском, уголовном, административном судопроизводстве, судопроизводстве в арбитражных судах, делопроизводстве в федеральных судах, судопроизводстве и делопроизводстве у мировых судей и в других судах Российской Федерации.
Судьи, присяжные заседатели обязаны знать язык, на котором ведется судопроизводство в регионе их деятельности. Присяжные заседатели, не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство в данной местности, освобождаются от исполнения обязанностей судьи.
Лицам, участвующим в деле и не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство, предоставляется право давать показания на родном языке, заявлять ходатайства, приносить жалобы, знакомиться с материалами уголовного дела, выступать в суде на любом свободно избранном языке общения. Все эти лица имеют право бесплатно пользоваться помощью переводчика в порядке, установленном законом (ч. 2 ст. 18 УПК РФ).
При производстве по уголовному делу не допускается выполнение одним лицом функции следователя и переводчика, судьи и переводчика. Следственные и судебные документы, подлежащие обязательному вручению обвиняемому, а также иным участникам процесса, вручаются им в переводе на их родной язык или язык их общения.
Составной частью содержания конституционного принципа права на судебную защиту, устанавливающего право каждого на обжалование решений и действий (бездействия) органов государственной власти и должностных лиц в суд, является гарантия свободы обжалования действий государственных органов и решений должностных лиц, ведущих производство по уголовному делу.
Уголовно-процессуальный закон устанавливает, что действия и решения органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора и суда могут быть обжалованы в любой стадии уголовного процесса участниками уголовного судопроизводства, а также иными лицами в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые решения затрагивают их интересы. Таким образом, перечень субъектов права обжалования в уголовном процессе не ограничивается участниками уголовного судопроизводства. Но особое внимание закон уделяет обеспечению права на жалобу именно тех лиц, права которых подвергаются ограничениям в ходе расследования и судебного разбирательства. Обязанностью должностных лиц правоохранительных органов является разъяснение права на жалобу участникам уголовного процесса и обеспечение возможности его реализации.
Закон предусматривает две основные формы обжалования решений и действий государственных органов и должностных лиц, осуществляющих производство по уголовному делу: порядок рассмотрения жалобы прокурором и судебный порядок рассмотрения жалоб.
Одним из основных направлений прокурорского надзора является деятельность прокуратуры по надзору за соблюдением прав и свобод человека и гражданина (гл. 2 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации"). В уголовном судопроизводстве рассмотрение жалоб прокурором регулируется ст. 124 УПК РФ.
Уголовно-процессуальный закон устанавливает краткие сроки рассмотрения жалобы (трое суток со дня получения и 10 суток при необходимости ее проверки в исключительных обстоятельствах).
По результатам проверки прокурор принимает постановление о полном либо частичном удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении и незамедлительно уведомляет заявителя о своем решении.
Уголовно-процессуальный кодекс РФ, восприняв практику Конституционного Суда РФ, касающуюся содержания и порядка осуществления судебного контроля за деятельностью органов уголовного преследования, существенно расширил пределы обжалования в суд постановлений дознавателя, следователя, прокурора об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно их решений и действий, способных причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить их доступ к правосудию.

Література
ЗАКОН від 20.08.2004 N 119-ФЗ
(Ред. від 29.12.2004)
"Про державний захист ПОТЕРПІЛИХ, СВІДКІВ ТА ІНШИХ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА"
(Прийнято ДД ФС РФ 31.07.2004)

ПОСТАНОВА Уряду РФ від 10.04.2006 N 200
"ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ" ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПОТЕРПІЛИХ, СВІДКІВ ТА ІНШИХ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА НА 2006 - 2008 РОКИ "

ПОСТАНОВА Уряду РФ від 04.07.2003 N 400
"Про розмір оплати праці адвокатів, бере участь як ЗАХИСНИКА У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ ОРГАНІВ ДІЗНАННЯ, ОРГАНІВ ПОПЕРЕДНЬОГО СЛІДСТВА, ПРОКУРОРА АБО СУДУ"

ПОСТАНОВА Уряду РФ від 11.11.2006 N 664
"Про затвердження Правил ВИПЛАТИ одноразової допомоги потерпілому, свідкам і іншим учасникам КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА, СТОСОВНО ЯКИХ У встановлення порядку прийняття рішень про здійснення ДЕРЖАВНОЇ ЗАХИСТУ"

ПОСТАНОВА Уряду РФ від 27.10.2006 N 630
"ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРАВИЛ ЗАСТОСУВАННЯ ОКРЕМИХ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ ЩОДО ПОТЕРПІЛИХ, СВІДКІВ ТА ІНШИХ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА"

ПОСТАНОВА Пленуму Верховного Суду РФ від 22.11.2005 N 23
"Про застосування судами норм Кримінально-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ СУДОЧИНСТВО за участю присяжних засідателів"

ПОСТАНОВА Конституційного Суду РФ від 22.03.2005 N 4-П
"У СПРАВІ ПРО перевірку конституційності ряду положень Кримінально-процесуального КОДЕКСУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, що регламентують порядок і ТЕРМІНИ ЗАСТОСУВАННЯ В як запобіжного заходу взяття під вартою на стадіях КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА, наступного за закінченням ПОПЕРЕДНЬОГО РОЗСЛІДУВАННЯ І направлення кримінальної справи до СУД, У ЗВ'ЯЗКУ З СКАРГАМИ РЯДУ ГРОМАДЯН "

НАКАЗ Мін'юсту РФ N 257, Мінфіну РФ N 89н від 06.10.2003
"ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ РОЗРАХУНКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ АДВОКАТА, бере участь як ЗАХИСНИКА У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ ОРГАНІВ ДІЗНАННЯ, ОРГАНІВ ПОПЕРЕДНЬОГО СЛІДСТВА, ПРОКУРОРА АБО СУДУ, в залежності від складності КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ"
(Зареєстровано в Мін'юсті РФ 15.10.2003 N 5174)

НАКАЗ Генпрокуратури РФ від 11.02.2003 N 10
"ПРО УЧАСТЬ ПРОКУРОРІВ У НАГЛЯДНІЙ СТАДІЇ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА"

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Реферат
110.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Принципи кримінального судочинства 2
Принципи кримінального судочинства 2 Значення і
Поняття і класифікація учасників кримінального судочинства Учасники кримінального судочинства
Психологія кримінального судочинства
Учасники кримінального судочинства
Наука кримінального права її зміст та завдання Загальні та спеціальні принципи кримінального п
Інші учасники кримінального судочинства
Нова ідеологи кримінального судочинства
Спеціаліст та експерт у процесі кримінального судочинства

Нажми чтобы узнать.
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru