Практичні аспекти організації економічної роботи в аграрних підприємствах

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Практичні аспекти організації економічної роботи в аграрних підприємствах

На основі реформування і трансформаційних процесів у сільському господарстві Луганської області створені нові організаційно-правові форми сільськогосподарських підприємств ринкового типу.

Станом на 01.01.05 р. їх було 340.

З метою вивчення стану організації економічної роботи на аграрних підприємствах області було проведено анкетування керівників і фахівців 46 господарств, що становить 13,5% їх загальної чисельності.

З них 27 товариств з обмеженою відповідальністю, 6 акціонерних товариств відкритого та закритого типу, 8 фермерських та приватних підприємств та 5 інших агроформувань; у розпорядженні яких є 104400 га сільськогосподарських угідь, функціонують 185 виробничих підрозділів, а чисельність працівників становить 5180 осіб (табл. 1 ).

Таблиця 1

Характеристика аграрних підприємств

Показники

Всього


У тому числіооо

АТ

фермерські

і приватні

підприємства

інші


колічес тво

уд. вага,%

кількі сть

уд. вага,%

кількі сть

уд

вага,%

кількі сть

ество

задовільно вагу. %

кількі сть

уд. вага,%

Число підприємств

46

100

27

58,7

6

13

8

17,4

5

10,9

Площа

сільськогосподарс них угідь, га

104400

100

68749

65,8

5161

4,9

8176

7,8

22314

21,4

Чисельність працюючих, чол.

5180

100

3149

60,8

801

15,5

230

4,4

1000

19,3

Число

виробничих

підрозділів

185

100

121

65,4

16

8,6

14

7,6

34

18.4

Проведене анкетування дозволило зробити висновок про пряму залежність між рівнем економічної роботи на підприємстві і результатами виробничо-економічної діяльності.

Економічне обгрунтування прийнятих управлінських рішень, спрямованих на максимальне використання наявних ресурсів і можливостей, ефективна система організації оплати праці та матеріального стимулювання дозволяє підприємствам досягати високих показників.

Однак, в останні роки на більшості аграрних підприємств ослаблене увагу до планово-економічної роботи, що призвело до недостатньої економічної обгрунтованості управлінських рішень стратегічного і оперативного характеру, недостатнього використання мотиваційного механізму в умовах перехідної економіки, що в кінцевому підсумку призвело до низької ефективності господарської діяльності.

Характер, форми і методи економічної роботи на підприємствах в сучасних умовах істотно змінюються в порівнянні з раніше існуючими.

Разом з тим майже 35% досліджуваних агроформувань не мають штатних працівників планово-економічної служби (табл. 2), що негативно позначається на результатах виробничо-економічної діяльності.

Таблиця 2

Наявність і склад економічної служби

Питання

Всього
У тому числі

ТОВ

АТ

фермерські

інші

і приватні підприємстваколи

УД-

коли

УД-

коли

УД-

коли

УД-

коли

УД-


чес

вага,

чес

вага,

чес

вага,

чес

вага,

чес

вагу.


під

%

під

%

під

%

під

%

під

%

Чи є в господарствіпланово-економічнаслужба

46

100

27

100

6

100

8

100

5

100

Так

30

65,2

20

74,1

3

50

3

37,5

4

80

Ні

16

34,8

7

25.9

3

50

5

62,5

1

20

Складекономічноїслужби

29

-

18

-

5

-

3

-

3

-

В економічній роботі на підприємствах одне з провідних місць належить планування.

Грамотно розроблені, збалансовані стратегічні і поточні плани, що передбачають ефективне використання всіх наявних ресурсів, з урахуванням поточної і прогнозованої кон'юнктури і вибором оптимальних каналів реалізації продукції - основа успішної виробничо-економічної діяльності аграрних підприємств.

Проте у ряді господарств планова робота знаходиться в запущеному! стані і не відповідає вимогам сьогоднішнього дня.

У ЗАТ «Чарівне диво» Свердловського району, СВК «Діброва» Кремінського району, приватній агрофірмі «Схід» Антрацитівського району планування взагалі не ведеться і ніякі види планів не складаються. У СТОВ Білокуракинський МТС «Альянс» розроблений тільки оперативний план, у Біловодському ТОВ «Колос-2002» розроблений тільки бізнес план, у СТОВ «Ясеновська» Антрацитівського району - лише фінансовий план і т.д.

В аграрних підприємствах має здійснюватися постійний контроль за надходженням коштів та списанням витрат, що розраховується щомісячно на рік вперед.

Такий баланс надходжень і витрат, коректований щомісячно, дозволяє керівникам і фахівцям постійно контролювати економічну та фінансову ситуацію на підприємстві, бачити його можливості подальшого розширення виробництва, вирішення соціально-економічних питань.

Для забезпечення нормальної діяльності будь-якого підприємства необхідно підтримувати позитивну різницю руху коштів, тобто надходження коштів має перевищувати їх вибуття. Це дозволяє уникнути проблем з нестачею грошових коштів і забезпечити своєчасні виплати на першу вимогу.

Однак тільки 15 підприємств (34,9%) складають баланс грошових надходжень і витрат по місяцях і галузям (табл. 3).

Таблиця 3

Види розроблюваних планів

Питання

Всього

ТОВ

АТ

У тому числі

інші

фермерські та

приватні підприємствакількість

уд. вагу.%

кількість

УД-вага. %

кількість

вул. вагу. %

кількість

УД-вага. %

кількість

УД-вага. %

1'а врабативаются чи в господарствах плани?

46

100

27

100

6

100

8

100

5

100

Так

43

93,5

27

100

5

83,3

7

87,5

4

80

Ні

3

6.5

-

-

1

,. 16,7

1

12,5

1

20

Якщо так, то які

43

100

27

100

5

100

7

100

4

100

- Бізнес-план

25

58.1

16

59,2

3

60

3

42,9

3

75

- Інвестиційні проекти

7

16,3

4

14,8

>

20

1

14,3

1

25

- Перспективний план

8

18,6

4

14,8

2

40

1

14,3

1

25

- Поточний план

23

53,5

16

59,2

3

60

1

13

3

75

- План витрат і собівартості

продукції

24

55,8

14

51,8

4

80

3

42.9

3

75

- Фінансовий план

27

62,8

17

62,7

3

60

4

57,1

3

75

Госпрозрахункові плани підрозділів

14

32,6

10

37

2

40

-

-

2

50

- Баланс грошових надходжень і витрат по місяцях і галузям

15

34,9

9

33,3

2

40

1

14,3

3

75

- Оперативний план

10

23,3

4

14,8

2

40

2

28,6

2

50

Як відомо, економічні розрахунки повинні виходити з

відповідних технологічних рішень. Тому в господарствах особливої ​​значущості набуває розробка технологічних карт з розрахунком різних варіантів конкретного виробництва для вибору найбільш оптимального.

При цьому слід враховувати слабку технічну базу господарств і необхідність найбільш раціонального використання наявної техніки.

Проте в 33,3% товариств з обмеженою відповідальністю технологічні карти в останні роки взагалі не розроблялися (табл.4).

Таблиця 4

Розробка технологічних карт


Всього
У тому числі

ТОВ

АТ

фермерські та особисті

інші

Питанняпідприємства
коли

УД-

коли

УД-

коли

УД-

коли

УД-вага,%

коли

УД-


чес під

вага,%

чес під

вага,%

чес під

вага,%

чес підчес під

вага,

%

РозроблялисяЧитехнологічнікартиобробіткусельскохозяіствеінших культур за останні 3 роки?

43

100

27

100

3

100

8

100

5

100

Так

26

60,5

18

66,7

1

33,3

2

25

5

100

Ні

17

39,5

9

33,3

2

66,7

6

75

-

-

У більшості господарств не проводяться розрахунки економічної доцільності використання на польових роботах залученої техніки.

В області діє мережа машинно-технологічних станцій різних форм власності, метою яких є отримання прибутку.

Однак до теперішнього часу практично відсутні машинно-технологічні кооперативи, створюються самими сільськогосподарськими товаровиробниками.

Відповідно до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» такі кооперативи мають неприбутковий характер. Вони дозволяють раціонально використовувати і обслуговувати сільськогосподарську техніку, знизити витрати на механізацію виробничих процесів і підвищити врожайність сільськогосподарських культур.

За даними Світового банку економічне зростання в перехідній економіці на 64% забезпечується за рахунок людського фактора, що свідчить про особливу актуальність створення дієвого мотиваційного механізму в аграрних підприємствах.

Раціональна організація оплати праці та матеріального стимулювання, як основа дієвого мотиваційного механізму головна умова ефективних економічних взаємовідносин на підприємствах.

В умовах, коли централізовано встановлюється лише мінімальний рівень заробітної плати, роль і значення економічної служби у виборі найбільш ефективних форм і систем оплати праці з урахуванням специфічних умов діяльності працівників різних виробничих підрозділів, незмірно зростає.

Слід констатувати, що рівень організації оплати праці в порівнянні з раніше діючою, знизився. Заробітна плата у більшості господарств формується за залишковим принципом, її абсолютне значення набагато нижче, ніж в інших галузях, знизився і питома вага зарплати в структурі виробничих витрат; вона перестала бути стимулюючим фактором розвитку виробництва.

Форми і системи оплати праці в багатьох господарствах неефективні (табл. 5).

Таблиця 5

Системи оплати праці в господарствах Луганської області

Питання

Всього

ТОВ

фермерські та АТ приватні підприємства

іншікол уд. ячее вага,

копальні

чес

під

уд.

вага,

%

коли

чес

під

уд.

вага,

%

коли

чес

під

УД-вага,%

коли

чес

во "

уд-

вага,

%

Які системи оплати праці використовуються?

- Проста погодинна

- Проста відрядна

- Відрядно-прогресивна

- Відрядно-преміальна

- Акордно-преміальна46

18

21

9

17

3
39,1

45,7

19,6

40

8,327

9

15

5

10

2
33,3

55,6

18,5

37

7,46

3

2


4
50 33,3


66,78

4

3

3

1
50

37,5 37,5 12,55

2

1

1

2

1
40

20

20

40

20

У СВК «Діброва» Кремінського району, СТОВ «Ясеновська» Антрацитівського району та деяких інших господарствах використовується тільки проста погодинна система оплати праці, а в ТОВ «Діброва» Міловського району та СТОВ «Шульгинка» Старобільського району та в ряді інших агроформувань - проста відрядна.

Ці системи не пов'язані з кінцевим результатом виробництва і не зацікавлюють працівників у високій якості польових робіт.

Тільки в 3-х господарствах із 46 (8,3%) застосовується акордно-преміальна система оплати праці, які в максимальній мірі забезпечує зв'язок між виходом продукції і розміром отримуваного працівниками винагороди. Така система раніше застосовувалася практично у всіх господарствах. Вона показала свою ефективність, а її незатребуваність в даний час можна пояснити двома причинами: або незнанням її керівниками і фахівцями, або небажанням їх виплачувати працівникам доплату за отриману продукцію.

Таблиця 6

Системи преміювання працівників, що застосовуються в аграрних підприємствах Луганської області

Питання

Всього

У тому числі


ТОВ


АТ


фермерські та

приватні підприємства

інші
кількість

УД-вага,%

кількість

УД-вага,%

кількість

УД-вага. %

кількість

УД-вага,%

кількість

УД-вага. %

Розроблено чи система преміювання працівників підприємств

46

100

27

100

6

100

8

100

5

100

Так

30

65,2

17

63,0

4

66,7

4

50

5

100

Ні

16

34,8

10

37,0

2

33,3

4

50

0

0

Якщо так, то працівники преміюються за

30

100

17

100

4

100

4

100

5

100

Якісне та своєчасне виконання робіт

18

60

10

58,8

4

100

1

25

3

60

- Виконання госпрозрахункових завдань

4

13,3

3

17,6

-

-

-

-

1

20

- Економію Г'СМ

5

16,7

3

17,6

1

25

-

-

1

20

- Перевиконання плану виробництва продукції

18

60

12

70,6

2

50

2

50

2

40

- Висока якість продукції

8

26,7

4

23,5

2

50

1

25

1

20

-Інше

-

-

-

-

-

-

-

-


Чи залежить оплата праці керівників і спеціалістів від кінцевих результатів роботи підприємства (підрозділу)

46

100

27

100

6

100

8

100

5

100

Так

22

47,8

10

37

4

66,7

3

37,5

5

100

Ні

24

42,2

17

63

2

33,3

5

62,5

-

-

Таблиця 7

Нормування праці

Питання

Всього

У тому числі

інші
ТОВ


АТ


фермерські та

приватні підприємства
кількість

УД-вага. %

100

кількість

уд. вага,%

кількість

УД-вага.

Січень 2000

кількість

УД-вага. %

100

кількість

УД-вага,%

100

Чи проводився за останні 5 років перегляд норм виробітку і витрат?

46

100


27

100

6

100

8

1005

100


Так

34

73,9

22

81,5

4

66,7

4

50

4

80

Ні

12

26,1

5

18,5

2

33,3

4

50

1

20

Чи проводилася за останні 5 років фотографія робочого дня на виробничих дільницях?

46

100

27

100

6

100

8

100

5

100

. Та

23

50

16

59,3

2

33,3

3

37,5

2

40

Ні

23

50

11

40,7

4

66,7

5

62,5

3

60

Про слабку роботу з розробки мотиваційного механізму і управління ним в агарних підприємствах свідчить те, що в 16 з них (34,8%) взагалі не розроблені системи преміювання працівників (табл. 6) і лише у 22 (47,8%) оплата праці керівників і фахівців залежить від кінцевих результатів роботи підприємства.

Як свідчать дані табл. 7 недостатньо уваги приділяється нормуванню праці та скорочення непродуктивних витрат робочого часу.

Так, за останні 5 років не виробляли перегляд норм виробітку і витрат 26,1% підприємств, в тому числі 33,3% акціонерних товариств, хоча і умови виробництва і техніка змінилася.

У половині господарств за цей період не проводилися фотографії робочого дня на виробничих ділянках, що не дає можливості цілеспрямовано працювати над скороченням непродуктивних витрат робочого часу, усуненням причин їх викликають.

Загальновідомо, що в умовах ринкової економіки конкурентоспроможність будь-якого підприємства багато в чому визначається якістю виконуваних робіт і виробленої продукції.

На виконання цієї умови має бути спрямована вся організаційна, технологічна і економічна робота на підприємствах, зусилля всіх керівників і фахівців.

Така робота базується на внутрішньогосподарському використанні стандартів якості робіт і продукції.

Серйозним недоліком у роботі аграрних підприємств є те, що в 28 з них (60,9%) не розроблені та не використовуються стандарти якості робіт і продукції. Особливо погано справа йде у фермерських і приватних підприємствах, де таких господарств 87,5% і в товариствах з обмеженою відповідальністю - 66,7% (табл. 8).

Таблиця 8

Використання на підприємствах стандартів якості

Питання

ВсьогоУ тому числі
ооо

АТ

фермерські

і приватні

підприємства

іншіколи

чес під

УД-вага,%

коли

чес

під

УД-вага,%

коли

чес

під

УД-вага,%

коли

чес

під

УД-вага,%

коли

чес

під

УД-вага,%

Чи використовуються у господарстві з гандарти якості робіт, продукції?

46

100

27

100

6

100

8

100

5

100

Так

18

39.1

9

33.3

5

83,3

1

12,5

3

60


Ні

28

60,9

18

66,7

1

16,7

7

87,5

2

40

З даних табл. 9 можна зробити висновок, що багато керівників і спеціалісти виробничих підрозділів не проводять економічне обгрунтування своїх управлінських рішень. Це пов'язано з певними витратами в різних варіантах, що викликає необхідність вибору оптимального з них.

Таблиця 9

Економічне обгрунтування управлінських рішень

Питання

Всього

ТОВ

У тому числі

інші
ЛВ

фермерські

і приватні

підприємстваколи

чес

під

уд.

вага,

%

коли

чес

під

уд. вага,%

коли

чес під

УД-вага,%

коли

чес

під

УД-вага,%

коли

чес

під

уд. вага,%

Економічно

обгрунтовують чи

керівники та

фахівці

свої

управлінські рішення4610027100610081005100

Так

3-4

73,9

19

70,4

6

100

5

62.5

4

80

Ні

12

26,1

8

29,6

1

16,7

3

37,5

1

20

Таке становище викликане, перш за все, недоліками та упущеннями в організації економічної роботи на підприємствах і вкрай низьким рівнем економічних знань керівників і фахівців.

Практика прийняття економічно необхідних управлінських рішень призводить до неефективного застосування ресурсів і невикористання значних резервів, які не потребують додаткових вкладень.

Проведені дослідження показали, що в 69,5% аграрних підприємств їх виробничі підрозділи не працюють на госпрозрахунку (табл. 10).

Таблиця 10

Наявність господарського розрахунку на підприємствах

Питання

Всього
У тому числі

ТОВ

АТ

фермерські

і приватні

підприємства

інші


коли

чес

під

УД-вага.

%

коли

чес

під

УД-вага,%

коли

чесг

під

уд. вагу. %

коли

чесг

під


уд. вагу. %

уд. вагу. %

уд. вага,%

Чи працюють підрозділи на господарському розрахунку

46

100

27

100

6

100

8

100

5

100

Так

14


8

29,6

1

16,7

2

25

3

60

Ні

32


19

70,4

5

83,3

6

75

2

40

рахунку на кажлой підрозділТак

32

69,6

21

77,8

3

50

3

37.5

5

100

Ні

14

30,4

6

22,2

3

50

5

62,5

0

0

Досвід передових господарств показує, що їх успіх забезпечується, насамперед, за рахунок ефективного менеджменту, в основі якого лежить максимальна децентралізація управління, розширення прав колективів підрозділів з ​​питань організації, управління та оплати праці.

Первинний трудовий колектив стає центром відповідальності, об'єктом обліку, аналізу, госпрозрахунку. При цьому кожен працівник у колективі повинен відчувати свою значимість, бути активним і зацікавленим учасником виробничої діяльності; господарем використовуваних засобів виробництва та отриманих результатів праці.

Саме в первинному колективі формується механізм поєднання особистих інтересів з колективними - підрозділи і господарства.

Колективи виробничих підрозділів, виходячи з наявних ресурсів, повинні передбачати у своїх програмах обсяги виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг); формування і розподіл госпрозрахункового доходу, баланс фінансових доходів і витрат. Ці програми госпрозрахункових підрозділів повинні бути тісно пов'язані з планами підприємства щодо виконання зовнішніх і внутрішніх договорів і зобов'язань. Побудова та організація госпрозрахунку повинна відповідати інтересам товаровиробників і враховувати кон'юнктуру ринку.

Від економічних взаєминах між колективами підрозділів необхідно використовувати або ринкові ціни решшзаціі продукції (робіт, послуг), або розрахункові ціни, що враховують середній нормативний рівень рентабельності.

Результати госпрозрахункової діяльності повинні повністю належати колективам первинних виробничих підрозділів і розподілятися відповідно до трудового внеску і володінням капіталом (земельні та майнові паї).

Особливо висока питома вага таких підприємств серед акціонерних товариств - 83,3%, товариств з обмеженою відповідальністю 70,4%. Слід зазначити, що в 33 підприємствах (71,7%) колективи підрозділів не мають ніяких прав щодо організації у них управління та оплати праці (табл. 11)

Колективи багатьох первинних підрозділів практично не несуть відповідальності за раціональне використання землі, основних засобів, окупність поточних витрат, а їх оплата не залежить від кінцевих результатів виробничої діяльності.

Важливим питанням в організації економічної роботи в аграрних підприємствах є аналіз підсумків виробничо-економічної діяльності.

Таблиця 11

Присутність прав з організації та оплата праці в підрозділах сільськогосподарських підприємств

Питання

Всього
У тому числі

ТОВ

АТ

фермерські та

приватні підприємства

інші


коли

уд

коли

УД-

коли

УД-

коли


количес під

вага,%

чес під

вага,%

чес під

вага,

%

чес під

%

чес під

задовільно вагу,

%

Чи мають колективипідрозділівпевні праваз організації в нихуправління та оплатипраці

46

100 28,3

27

100

6

100

8

100

5

100

Так

13

28,5

7

25,9

1

16,7

2

25

3

60

Ні

33

71,7

20

74,1

5

83,3

6

75

2

40

Якщо в цілому по підприємствах підсумки в більшості випадках підводяться, хоча 70,5% з них тільки за річними результатами, то в 65,2% підприємств підсумки виробничо-господарської діяльності підрозділів не аналізуються.

Як правило, форма проведення - загальні збори або нарада у керівника. Тільки в одному господарстві працює балансова комісія і в одному - бюро економічного аналізу. Причому в 10 господарствах (21,7%) ніяких рішень за підсумками аналізу господарської діяльності не приймається (табл. 12).

У цілому за підсумками анкетування можна зробити висновок про те, що в більшості аграрних підприємств області організація економічної роботи знаходиться на низькому рівні, не відповідає вимогам сучасного періоду і не забезпечує ефективне використання наявних резервів і можливостей.

Становище ускладнюється тим, що проведене реформування сільськогосподарських підприємств призвело до того, що право власності на засоби виробництва (земельні та майнові паї працівників) не забезпечила право власності на результати виробничої діяльності - продукцію і прибуток.

Таблиця 12

Підведення підсумків господарської діяльності

Питання

Підводяться чи підсумки свавілля вснно-мняйственной діяльності підприємства

Всього

У тому числі

іншіТОВ

АТ

Фермерські, приватні підприкількість

46

Вул вага% 100

кількість

задовільно вагу,% 100

кількість


УД. вага,

%

100

колічес

тво


задовільно вагу. % 100

колічес

тво


уд. вага,% 100

Так

44

95,7

25

92.6

6

100

X

100

5

100

Ні

2

4,3

2

7,4

-

-

-

-

-

-

Співали так, го як

44

100

25

100

6

100

8

100

5

100

- Щомісяця

12

27,3

7

28

4

66,7

-

-

1

20

- Щоквартально

16

36,4

10

40

2

33,3

1

12,5

3

60

- За підсумками року

31

70,5

15

60

6

100

7

87,5

3

60

Форма проведення- Нарада у керівника

20

45,5

10

40

4

66,7

2

25

4

80

- Балансова комісія

1

2,3

1

4- Бюро економічного аналізу

1

2,3

1

4- Загальні збори

23

52.3

13

29,5

2

33,3

4

50

4

80

1 киводятся чи підсумки виробничо-господарської діяльності підрозділів

46

100

27

100

6

100

8

100

5

100

Так

16

34,8

II

40,7

2

33,3

-

-

3

60

Ні

30

65,2

16

59,3

4

66,7

8

100

2

40

Чи приймаються рішення за підсумками аналізу виробничо-економічної діяльності підприємства (підрозділу)

46

100

27

100

6

100

8

100

5

100

Так

36

78,3

22

81,5

5

83,3

5

62,5

4

80

1 | С1

10

21,7

5

18,5

1

16,7

3

37,5

1

20

Якщо так, то які

36

100

22

100

5

100

5

100

4

100

- Наказ

27

75

18

81,8

3

60

3

60

3

75

- Постанова

13

36,1

10

45,5

3

60

-

-

-

-

- Інше

-

-

-

-

-

-

1

20

1

25

Діюча в Україні система оренди не передбачає права орендодавця визначати кінцевий результат виробничої діяльності і навіть умов аренди.В результаті власники землі і майна стали найманими працівниками в орендаря цього капіталу і позбавлені права його управління і привласнення результатів своєї праці.

Єдність «власник капіталу - власник продукту» виявилося розірваним і це згубно позначилося на зацікавленості у високопродуктивній праці та ефективному використанні наявних ресурсів.

Необхідна значна робота з навчання керівників і фахівців аграрних підприємств прийомів і методів економічної роботи, планування виробничо фінансової діяльності, економічного обгрунтування управлінських рішень, стимулювання праці і т.д.

Слід розробити систему заходів з надання консультаційної, методичної та практичної допомоги працівникам підприємств АПК в раціональній організації економічної роботи та забезпечення її ефективності в умовах агресивного ринкового середовища.

Необхідно відродити на новій ринковій основі систему планування, куди входять: стратегічні, поточні та оперативні плани; об'єкти планування (загальний план підприємств і плани виробничих підрозділів і видів діяльності), а також проблеми керування плануванням, його організаційного та інформаційного забезпечення і прийняття рішень.

У зв'язку з різкою зміною зовнішніх економічних умов, переходом від виробничої до маркетингової концепції господарювання слід приділити особливу увагу стратегічному плануванню - розробці бізнес-планів та інвестиційних проектів.

Кожне підприємство має обгрунтувати свою базову стратегію, яка повинна спиратися на систему продуктово-ринкових, ресурсно-ринкових і функціональних стратегій, а також намітити шляхи переходу від однієї базової стратегії до чергової (виживання - стабілізація - зростання).

Поточні річні плани повинні бути в максимальній мірі орієнтовані на врахування вимог ринку.

У кожному господарстві необхідно створити науково-обгрунтовану нормативну базу, яка охоплювала б сукупність різних за рівнем деталізації трудових, матеріальних і фінансових норм і нормативів, порядок і методи їх розробки і використання в процесі планово-економічних та інших розрахунків.

Важливе значення для підприємства має вдосконалення фінансового планування, яке відповідало б сучасним умовам і соціальним орієнтирам.

Серед нових принципів організації фінансового планування основними є:

-Порівняння фінансових витрат із прибутковістю та термінами їх окупності;

-Досягнення максимально можливого рівня рентабельності та норми прибутку;

-Облік різних ступенів віддачі напрямів використання фінансових ресурсів;

-Збалансування ризиків, для чого витрати з високою фінансовою віддачею, але підвищеним ризиком, необхідно розумно поєднувати інвестуванням коштів у витрати, хоча і менш рентабельні, але з гарантованими доходами;

-Фінансування довгострокових витрат найбільш економним способом;

-Методи залучення довгострокових фінансових ресурсів, напрямки інвестування коштів необхідно пов'язувати з платоспроможністю та ліквідністю, щоб не допустити банкрутства.

Фінансове планування має враховувати ймовірність настання певних подій і одночасно розробляти моделі поведінки підприємства при зміні ситуації із земельними, трудовими і фінансовими ресурсами.

Список використаної літератури

1. Бондаренко Л.М. Страхування в умовах трансформації агропромислового комплексу. - М: Зміна, 2007. - С. 24.

2. Гранатуров В.М. Економічний ризик: сутність, методи вивчення, шляхи зниження: Учеб. посібник. - М: Изд-во «Справа і Сервіс», 2007 р.

3. Страхування і керування ризиком: Термінологічний словник. - М.: Наука, 2004.

4. Човушян Е.О., Сидоров М.А. Управління ризиком та сталий розвиток: Навчальний посібник для економічних вузів. - М.: Изд-во РЕА ім. Г.В. Плеханова, 1999.

5. Єфімов С.Л. Енциклопедичний словник. Економіка і страхування. -М.: Церіх-ПЕЛ, 2006. - С. 417.

6 Новіков Є.Ф. Проблеми взаємин з агропромислової корпорацією / Ринкові відносини в АПК області: сучасний стан і перспективи. - М.: Комітет з друку і інформації, 2008. - С. 52-55.

7. Страховий портфель (Книга підприємця. Книга страховика. Книга страхового менеджера). - М.: «СОМІНТЕК», 2003 - 640 с.

8. Хохлов Н.В. Управління ризиком: Навч. посібник для вузів. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001 - С. 24-25.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Сільське, лісове господарство та землекористування | Курсова
208кб. | скачати


Схожі роботи:
Теоретичні та практичні аспекти управління в організації
Статистико економічний аналіз наявності складу і використання трудових ресурсів в аграрних підприємствах
Санітарно-гігієнічні аспекти планування організації та роботи пологових будинків
Дидактичні аспекти організації і реалізації самостійної роботи студентів технічних вузів
Теоретичні та практичні аспекти аудиторської діяльності
Практичні аспекти створення програмного забезпечення
Науково-практичні основи економічної реформи 1965р. та оцінка її результатів
Теоретичні та практичні аспекти формування мотивації досягнення
Теоретичні нормативні та практичні аспекти облікової політики
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru