Практика припинення провадження у справах про банкрутство

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Практика припинення провадження у справах про банкрутство
За результатами розгляду справи про банкрутство господарський суд приймає рішення про банкрутство (з санацією або з ліквідацією боржника) або виносить ухвалу про припинення провадження у справі про банкрутство. Банкрутство із санацією (оздоровленням) боржника застосовується, коли є підстави для відновлення стійкої платоспроможності боржника і врегулювання його взаємин з кредиторами. Рішення про відкриття ліквідаційного виробництва приймається в тих випадках, коли немає можливості відновити платоспроможність боржника і відсутні підстави для припинення провадження у справі. Саме наявність таких підстав, вичерпний перелік яких встановлений законодавством, в частих випадках рятує боржника від ліквідації.
До числа підстав для припинення провадження у справі про банкрутство ст. 47 Закону Республіки Білорусь від 18.07.2000 № 423-З "Про економічну неспроможність (банкрутство)" (далі - Закон) відносить:
- Відновлення платоспроможності боржника в процесі санації;
- Укладення мирової угоди;
- Задоволення всіх пред'явлених вимог кредиторів до прийняття господарським судом рішення у справі про банкрутство;
- Встановлення помилкового банкрутства;
- Відсутність підстав для порушення конкурсного виробництва, передбачених ст. 41 Закону.
Крім того, в якості самостійного підстави припинення провадження у справі про банкрутство за клопотанням боржника є ситуація, коли боржник або третя особа сплатять всі борги за відповідними платіжними зобов'язаннями боржника та (або) його зобов'язаннями, що випливають з трудових і пов'язаних з ними відносин, або третя особа видасть поручительство в повному задоволенні вимог кредиторів (при наявності письмової згоди на це всіх кредиторів).
Слід зазначити, що оскільки справи про банкрутство розглядаються господарськими судами відповідно до Господарського процесуального кодексу Республіки Білорусь (далі - ГПК), то виробництво по справі про банкрутство може бути припинено також і на підставах, передбачених ст. 149 ГПК.

Тільки при стійкій неплатоспроможності!
Провадження у справі про банкрутство припиняється, якщо господарським судом буде встановлено, що неплатоспроможність боржника не носить сталого характеру і (або) відсутні підстави для порушення конкурсного виробництва.
Приклад
Господарським судом було порушено справу про банкрутство ПУЧП "К" і відкрито конкурсне виробництво.
Відповідно до ст. 76 Закону керуючий зобов'язаний проводити аналіз фінансового стану і платоспроможності боржника, а також визначати наявність ознак хибного банкрутства, навмисного банкрутства, приховування банкрутства або зриву відшкодування збитків кредиторові. Аналіз фінансового стану організацій та виявлення організацій з незадовільною структурою бухгалтерського балансу (неплатоспроможних) повинен проводитися згідно з Інструкцією з аналізу та контролю за фінансовим станом і платоспроможністю суб'єктів підприємницької діяльності, затвердженої спільним наказом Міністерства фінансів, Міністерства економіки та Міністерства статистики та аналізу Республіки Білорусь від 14.05. 2004 № 81/128/65 в редакції постанови від 08.05.2008 № 79/99/50 (далі - Інструкція).
Джерелами інформації для проведення аналізу фінансового стану організації виходячи з п. 4 і 5 Інструкції є бухгалтерський баланс (форма 1), звіт про прибутки і збитки (форма 2), звіт про зміни капіталу (форма 3), звіт про рух грошових коштів (форма 4), додаток до бухгалтерського балансу (форма 5) та звіт про цільове використання отриманих коштів (форма 6). Відповідно до п. 13 і 14 Інструкції підставою для віднесення неплатоспроможності організації до неплатоспроможності, набуває стійкий характер, служить неплатоспроможність організації протягом чотирьох кварталів, що передують складанню останнього бухгалтерського балансу. Організація вважається стійко неплатоспроможною в тому випадку, коли є незадовільна структура бухгалтерського балансу протягом чотирьох кварталів, що передують складанню останнього бухгалтерського балансу, а також наявність на дату складання останнього бухгалтерського балансу значення коефіцієнта забезпеченості фінансових зобов'язань активами, що перевищує 0,85.
Конкурсним керуючим було досліджено фінансове становище ПУЧП "К" на момент завершення господарської діяльності. За результатами дослідження був зроблений висновок про те, що структура бухгалтерського балансу боржника є задовільною, а організація - платоспроможною. Підприємство у відповідності з даними бухгалтерської звітності має активи, необхідні для розрахунків з кредиторами. Оскільки підстави для визнання боржника неплатоспроможним були відсутні, обставини, очевидно свідчать про те, що боржник буде не в змозі виконати платіжні зобов'язання і зробити виплати за зобов'язаннями, судом не встановлено, провадження у справі про банкрутство ПУЧП "К" було припинено.

Припинення провадження у зв'язку з погашенням всіх боргів
Провадження у справі про банкрутство припиняється господарським судом у разі задоволення боржником всіх пред'явлених вимог кредиторів до прийняття судом рішення у справі.
Приклад 1
До господарського суду на підставі ст. 8 Закону - у зв'язку з неплатоспроможністю боржника, фактично припинив господарську діяльність, - звернулася із заявою про банкрутство ТДВ "Г".
Заява була прийнята до виробництва, суд порушив справу про банкрутство. З метою перевірки наявності підстав для відкриття конкурсного виробництва та забезпечення збереження майна боржника за його виявленні судом встановлювався захисний період. Потім у відношенні боржника було відкрито конкурсне виробництво. Заявником опубліковано оголошення про порушення конкурсного провадження відносно ТДВ "Г" в газеті "БелТА". Розмір кредиторської заборгованості, включеної до реєстру вимог кредиторів, склав 3533726 крб. Конкурсними кредиторами визнані інспекція МНС і колишній працівник ТДВ "Г" громадянин М.
Відповідно до рішення зборів кредиторів за рахунок отриманих коштів від притягнення до субсидіарної відповідальності засновників товариства конкурсним керуючим заборгованість перед кредиторами була погашена в повному обсязі. У зв'язку з даною обставиною провадження у справі про банкрутство було припинено.
Слід зазначити, що поряд з підставами, наведеними у ч. 1 ст. 47 Закону, в силу приписів ч. 2 тієї ж статті сплата третьою особою всіх боргів за відповідними платіжними зобов'язаннями боржника також є підставою для припинення господарським судом провадження у справі про економічну неспроможність (банкрутство).

Приклад 2
Голова ліквідаційної комісії звернувся до суду із заявою про визнання банкрутом (припинення діяльності) індивідуального підприємця С. у зв'язку з неплатоспроможністю боржника, фактично припинив підприємницьку діяльність з липня 2005 р . Ухвалою господарського суду було прийнято до провадження заяву, порушено справу про банкрутство і відкрито конкурсне виробництво. Розмір кредиторської заборгованості, включеної до реєстру вимог кредиторів, склав 1382544 крб. Конкурсним кредитором визнана інспекція МНС.
У ході конкурсного виробництва керуючим виявлено майно боржника - автомобіль ФІАТ Паліо 1998 року випуску, на який господарським судом накладено арешт. Фактично даним автомобілем користувався не сам боржник, а третя особа на підставі нотаріально посвідченої довіреності. Тому третьою особою (з метою зняття арешту з майна) заборгованість перед кредитором була погашена в повному обсязі.
Зважаючи на погашення єдиного пред'явленої вимоги кредитора господарський суд припинив провадження у даній справі і зняв арешт з майна. У прийнятому у справі визначенні суд також роз'яснив, що після винесення ухвали про припинення провадження у справі про банкрутство повноваження керівників боржника та інших органів управління боржника (ліквідаційної комісії) відновлюються, знімаються також інші обмеження, встановлені у зв'язку з провадженням у справі про банкрутство.

Коли справа закінчується світом ...
Укладення мирової угоди також є однією з підстав припинення провадження у справі. У той же час світова угода вважається самостійною процедурою банкрутства. При цьому необхідно враховувати, що провадження у справі може бути припинено, якщо дотримані форма і зміст мирової угоди, умови і порядок його затвердження, не порушені права третіх осіб, його умови не суперечать законодавству Республіки Білорусь.
Право керуючого укладати від імені боржника мирову угоду (приймати рішення про його укладення) закріплено в ст. 75 Закону. Виходячи з п. 37 постанови Пленуму Вищого Господарського Суду Республіки Білорусь від 02.12.2005 № 30 "Про деякі питання практики застосування законодавства, що регулює питання економічної неспроможності (банкрутства)" рішення про укладення мирової угоди від імені конкурсних кредиторів приймається у відповідності зі ст. 53, 55, 155 Закону зборами кредиторів більшістю голосів від числа голосів конкурсних кредиторів. Від імені боржника мирову угоду підписується керуючим, а від імені конкурсних кредиторів - особою, уповноваженою зборами кредиторів. Згідно зі ст. 36 Закону тимчасовий керуючий зобов'язаний сприяти в укладенні мирової угоди. Саме керівник повинен ініціювати укладення мирової угоди, відповідати за процес його підготовки, так як одним із завдань керуючого є врегулювання взаємовідносин боржника і кредиторів.
Проблемним є питання участі податкових органів у якості кредиторів при підписання мирової угоди. Видається, що вони не можуть бути учасниками цієї процедури і на них не поширюються умови мирової угоди, так як обов'язкові платежі не можуть бути предметом торгу.
З огляду на ст. 155 Закону мирова угода може бути укладена з моменту порушення господарським судом провадження у справі про банкрутство на будь-якій його стадії після погашення заборгованості за вимогами кредиторів першої та другої черги. У випадку, коли господарський суд у процесі ліквідаційного виробництва затвердив мирову угоду, рішення суду про відкриття ліквідаційного виробництва не підлягає виконанню.
Характерні особливості укладення мирової угоди у справі про банкрутство викладені у розділі VШ Закону, де містяться загальні положення про мирову угоду, вимоги до форми і змісту мирової угоди, перелік доданих до заяви про затвердження мирової угоди документів, порядок та наслідки затвердження мирової угоди судом. Слід зазначити, що на підставі ст. 248 Закону мирову угоду у справах про банкрутство юридичної особи може застосовуватися тільки після скасування рішення про ліквідацію цієї юридичної особи органом або особами, які прийняли це рішення. У провадженні у справі про банкрутство відсутнього боржника згідно зі ст. 251 Закону мирова угода не застосовується. Відповідно до ст. 182 Закону про банкрутство мирова угода як процедура банкрутства не застосовується і до банків.
Мирова угода у справі про банкрутство має подвійну правову природу. З одного боку, воно являє собою процесуальну дію, процедуру банкрутства, що тягне припинення провадження у справі, а з іншого - є цивільно-правовою угодою, що передбачає спільну угоду боржника і кредиторів про погашення боргів і відновлення платоспроможності боржника і спрямованої на запобігання ліквідації боржника - суб'єкта господарювання.
Мирова угода перед іншими процедурами носить пріоритетний характер, оскільки його висновок фактично перериває дію інших процедур банкрутства (захисного періоду, конкурсного виробництва, санації, ліквідаційного виробництва).
Приклад
Рішенням господарського суду СТОВ "Д" було визнано банкрутом, і щодо боржника відкрив ліквідаційну виробництво. Заборгованість, включена в першу чергу реєстру вимог кредиторів СТОВ "Д", була відсутня. Заборгованість, включена в другу чергу реєстру вимог кредиторів СТОВ "Д", була погашена.
У ході ліквідаційного провадження у справі про банкрутство СТОВ "Д" боржником для укладення мирової угоди та подальшої господарської діяльності залучено інвестиції в розмірі 156 994 890 біл. руб. і 35 500 дол США. Конкурсні кредитори СТОВ "Д" на зборах кредиторів прийняли запропонований керуючим проект мирової угоди і більшістю голосів (у тому числі всі кредитори за зобов'язаннями, забезпеченими заставою майна боржника) вирішили укласти мирову угоду.
На адресу суду, що розглядає справу про банкрутство, від конкурсного керуючого надійшла заява про затвердження мирової угоди у цій справі з необхідним комплектом документів, передбачених ст. 157 Закону. Зокрема, до заяви про затвердження мирової угоди були включені:
- Текст мирової угоди;
- Протокол зборів кредиторів, що прийняв рішення про укладення мирової угоди;
- Список всіх конкурсних кредиторів, що містить найменування кожного кредитора, а також суму заборгованості;
- Документи, що підтверджують погашення заборгованості на вимогу кредиторів другої черги;
- Письмові заперечення конкурсних кредиторів, які не брали участь у голосуванні з питання про укладення мирової угоди і голосували проти укладення мирової угоди.
Оцінивши мирову угоду, укладену між боржником і кредиторами, і встановивши, що воно відповідає пропонованим до нього та комплекту документів вимогам, суд затвердив мирову угоду і припинив провадження у справі.
У зв'язку з затвердженням мирової угоди рішення господарського суду про відкриття ліквідаційного виробництва в силу ст. 158 Закону виконанню не підлягає. З моменту затвердження мирової угоди керівник боржника або керуючий приступають до погашення заборгованості перед кредиторами відповідно до умов укладеної мирової угоди.
Таким чином, припинення провадження у справі про банкрутство боржника фактично спрямовано на відновлення його платоспроможності, тобто погашення всіх наявних боргів. Після винесення господарським судом ухвали про припинення провадження у справі про банкрутство повноваження керівників боржника та інших органів управління боржника, власника майна боржника - унітарного підприємства відновлюються, а також знімаються інші обмеження, встановлені у зв'язку з провадженням у справі про банкрутство. У силу цього визначення про припинення провадження у справі про банкрутство має велике значення для боржника, кредиторів та інших осіб, які беруть участь у справі, тому воно, так само як і визначення про порушення конкурсного виробництва, підлягає опублікуванню за правилами, передбаченими ст. 17 Закону.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Конституція Республіки Білорусь. Прийнята на республіканському референдумі 24 листопада 1996 р . Мінськ «Білорусь» 1997.
2. Цивільний кодекс Республіки Білорусь від 7 грудня 1998 р . № 218-З. Прийнятий Палатою представників 28 жовтня 1998 . Схвалений Радою Республіки 19 листопада 1998 . (Відомості Національних зборів Республіки Білорусь, 1999 р ., № 7-9, ст. 101). ЮРИДИЧНА ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА «ЮСІАС» - 2008 р .
3. Цивільне право Підручник. Под ред. Яковлєва В.Ф. Видавництво РАГС. Рік видання. 2003. 503 з.
4. Цивільне право: Підручник. У 2 ч. Ч.2 За заг. Ред. проф. В.Ф. Чигир. - Мн.: Амалфея, 2000. - 1008 с.
5. Колбасін Д.А. Цивільне право Республіки Білорусь. Особлива частина: Практ. Посібник. - Мн.: Молодіжне наукове товариство, 2001. 547 с.
6. Коментар до Цивільного кодексу Республіки Білорусь: у 2 кн. Кн. 1. / Відп. Ред. В.Ф. Чигир. - 2-е вид. - Мн.: Амалфея, 2000. 544 з.
7. Мейєр Д. І. Російське громадянське право. - М.: Статут, 1997. - С. 408.
8. Універсальний юридичний довідник під загальною редакцією В.А. Шадацкого. / / М.: АТ «Ініціатива». - 1992.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Реферат
32.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Процедура спостереження у справах про банкрутство
Мирова угода у справах про банкрутство
Провадження у справах про адміністративні правопорушення 4
Провадження у справах про податкові правопорушення
Провадження у справах про адміністративні правопорушення
Провадження у справах про злочини неповнолітніх
Провадження у справах про адміністративні правопорушення 3
Провадження у справах про адміністративне правопорушення
Провадження у справах про адміністративні правопорушення 2
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru