приховати рекламу

Право 2 Поняття держави

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

  1. Поняття гос-ва, його ознаки.

Гос-во - це політична організація, у якої влада поширюється на опред-ної тер-рії, що має власні механізми і кошти на їх утримання.

Гос-во існувало не завжди. На початку люди були об'єднані в ПОС (там були однакові права і обов'язки у всіх людей). До походження д-ва ніяких владних органів не було і лише після утворення д-ви виникає необхідність у створенні органів гос-ной влади.

Ознаки гос-ва:

а) наявність суспільної влади. «Публічна - на наші гроші існуюча».

Влада - це здатність і можливість впливати на інших людей. У гос-ве існує 3 гілки влади: законодавча, виконавча, судова.

б) наявність тер-рії.

в) механізм гос-ва:

- Держ. органи - підприємства - правоохоронні органи, - армія організації кримінально-виправна с-ма установи (УІС), контрольні органи.

г) податки

д) наявність нормативно-правових актів (НПА).

Ці ознаки є головною відмінністю від ПОС.

  1. Основні теорії походження д-ва.

а) Теологічна, з'явилася у V ст. до н.е. Суть теорії: всі д-ви з'явилися з волі Бога.

б) Патріархальна, pater - лат. «Батько». Суть теорії: це збільшена сім'я, як на чолі родини коштує «Батько», так і на чолі д-ви стоїть «Батько» - цар, імператор і всі повинні йому підкоряться.

в) Психологічна, з'явилася в 19в. Суть теорії - суспільство складається з абсолютно різних типів за характером - одні люблять керувати, а інші підкорятимуться. Таким чином формується суспільство зв. Д-вою.

г) Органічна, автор Спенсер, біолог. Суть теорії - гос-во з'являється, живе, розвивається, старіє і вмирає за біологічними законами, як живий організм. СРСР - з'явилося в 1922 р., - близько 70 років живе, - розвивається, - у 90-х р.р. руйнується і вмирає.

д) Насильства. Суть теорії - гос-во є результатом захоплення одних земель іншими більш сильними народами. Період, коли Англія, Франція приєднували собі колонії.

е) Договірна. Суть - народи укладають між собою договір, відповідно до якого функціонує гос-во.

ж) Космічна. Суть - все відбулося з волі космічного розуму.

з) Класова (Марксистсько-Ленінська). Суть - гос-во є результатом розшарування суспільства на класи багатих і бідних, чиї інтереси не збігаються, а є приводом для конфліктів. Для утихомирення цих конфліктів було необхідно гос-во і право.

і) Теорія самовизначення нації, д-ви з'являються в результаті тривалого прагнення народу до сомостоятельное. За цією теорією з'явилася України в 1991р ..

3. Поняття та ознаки правового д-ва.

Правове гос-во - це гос-во, в якому права і свободи людини реально обеспеч-ся всіма матеріальними та юридичними засобами.

Ознаки правової д-ви:

- Наявність громадянського суспільства - це наявність людей, які розуміють, чого хочуть.

- Верховенство гос-ной влади, а не мафіозних структур.

- Верховенство закону, а не підзаконного акту.

- Наявність вільних індивідів, які мають можливість вільного вибору діяльності (свій бізнес). У СРСР ми жили і знали, що буде далі. Після розпаду людям хочеться «челночіть» - намагалися знайти інше поле діяльності. Зараз у предприним-лей є «чорна» і «біла» каса, тому податкова не досконала. Правове гос-во буде тоді, коли людина буде мати можливість свободу вибору діяльності.

4.Функції гос-ва.

Функція гос-ва - це напрям його діяльності.

Внутрішні:

- Регулятивні - це регулювання всієї гос-ной діяльності: освіта, політика, економіка охорону здоров'я.

Зовнішні:

це різноманітні відносини з іншими країнами в різних галузях: економіка, культура,

- Правоохоронна - діяльність правоохоронних-соц. відносини, політика, внут-котельної системи: МВС. ренних справ.

- Ідеологічна - гос-во має слугувати об'єднуючим чинником.

Основні функції д-ва - це основні напрямки його діяльності, які розкривають його суть та соц. призначення.

Неосновні - не розкривають суть гос-ва.

5. Форми д-ви.

Порядок організації та здійснення гос-ной влади прийнято називати - Ф.Г.

Ф.Г визначають єдністю 3-х структур:

Ф.Г. = Ф.П. + Ф.Г.У. + Ф.П.Р.

Форма форма форма

правління гос-ного політич-го

пристрою режиму

Ф.П.:

1. Монархія - абсолютна (необмежена) і обмежена: парламентом і конституц-й.

2. Республіка:

а) президентська, б) парламентсько-презид-кая в) парламентська

у повноваження прези-законодавча влада в ній може бути відсутнім

дента входить створення належить парламенту, президент взагалі, або він

нормативно-правових президент виконує пів-обирається не всенародним

актів мають вищу номочія представницького референдумом, а парла-м

юридичну силу. порядку, явл. гарантом конст-ції.

так живе Росія так живе Україні

Ф.Г.У. - це територіальна організація держ-ва, поділ його тер-рії на складові

частини та розподіл влади між цими частинами. Ф.Г.У. поділяється на:

а) унітарна гос-во б) федерація в) конфедерація

ціле неподільне гос-во, це Ф.Г.У., при якому це тимчасовий союз гос-ств

окремі складові окремі складові заради військових, політичних

якого не мають свого володіють суверенітетом-і економічних цілей. в

суверенітету (24обл. + АР Канада, Німеччина, Рос-кая д-вах що входять до даного

Крим, і не одна обл. не федерація. Федерація сос-союз зберігається своя саме

може діяти самос-тоит з обл-їй і країв, їх самостійного і цілісність

самостійному - приймати конституція не повинна

політич-кі рішення суперечити конст-ції

федерації.

Ф.П.Р. - Це сукупність прийомів і методів здійснення гос-ной влади.

Різновиди Ф.П.Р.:

а) демократичний режим, для б) антидемократичний режим - реально прав немає.

якого характерне реальне

дотримання прав і свобод громадян авторитарний тоталітарний

цей режим заснований на перевагу першого партії

авторитеті окремої особистості над іншими

(Мао Дзе Дун, Гітлер, Сталін).

В СРСР на виборах висів тільки 1 портрет і вибирали тільки його. На виборах д.б. як

мінімум 2 кандидати.

6. Поняття та ознаки права.

Право - це с-ма загальнообов'язкових, формально-визначених норм (правил), встановлених і охоронюваних державою, з метою регулювання суспільних відносин.

Система - це взаємозв'язок всіх правил встановлених д-вою.

Ознаки права:

а) с-ма норм

б) загальобов'язковість - всі громадяни країни обов'язково виконують права. На «перших парах» існування д-ви право мало класовий харак-р, тобто діяло в інтересакласса багатих.

Право застосовується індивідуально. Одне кут-ну справу у 2-х різних людей, 1-е дали 3 рік а 2-му 5років. Необхідно див. який був мотив, особистість злочинця грає велику роль.

в) формальна визначеність права - правові норми фіксуються в письмовому вигляді, де встановлюються певні рамки поведінки людини, формулюються його права та обов'язки.

г) встановлений і охороняється гос-вом за допомогою органів, які для цього призначені Рада встановлює норми, підписує презид-т, охороняє - правоохоронна с-ма і суди.

д) Право виступає як регулятора суспільних відносин і це головна його ценн

7. Правовідносини (поняття, структура, ознаки).

Правовідносини - це суспільні відносини, що регулюються нормою права.

Ознаки правових відносин:

а) пр-ті отн-е явл. різновидом суспільних відносин, тобто може виникнути між конкретними суб'єктами, які мають визна-ні юридич-те якості (правоздатність - це здатність особи мати суб'єктивні права і нести юридич-е обов'язки, дієздатність - це здатність особи здійснювати свої юридич-е права і обов'язки особистими діями. Розрізняють дееспос-ь - повну, неповну та обмежену.)

б) пр-ті отн-е виникає на основі норми права.

в) між учасниками пр-го отн-ня виникає специфічна юрид-кая зв'язок у вигляді суб'єктивних прав і юрид-ких обов'язків.

г) пр-ті отн-е має вольовий харак-р, тобто для виникнення пр-го отн-я необхідно бажаю одне з учасників. Люди вступають в пр-ті отн-я з опред-й метою - наприклад, отримати спадщину, придбати товар ...

д) пр-ті отн-е виникає з приводу реально існуючого блага.

е) пр-ті отн-е охороняється.

Правові отн-я складаються зі структурних елементів:

- Суб'єкти - як мін. 2 особи, один з них носій права, а інший носієм обов'язки

- Об'єкт - це реальне благо, з приводу якого суб'єкти вступають в пр-ті отн-я.

- Зміст - суб'єктивні права і юрид-е обов'язки учасників пр-вих отн-ний.

8. Правопорушення (поняття, види).

Правопорушення - це протиправне, винна, що завдає шкоди особі, суспільству або гос-ву, дію деліктоздатної особи.

Правопорушення поділяються на такі види:

- Кримінальні правопорушення (злочини);

- Цивільно-правові проступки-наприклад, порушення авторського права.

- Адміністративні проступки - наприклад, порушення громадського порядку, правил дорожнього руху, не призвели тяжких наслідків, правил торгівлі.

- Дисциплінарні проступки - наприклад, порушення трудової дисципліни.

9. Суб'єкти права.

Суб'єкти права - це особи, які мають правосуб'єктність, тобто фіз-кі і юрид-е особи.

Види суб'єктів права:

- Фіз-кі особи - громадяни або подані даного д-ва, іноземні громадяни або піддані, особи без громадянства.

- Юрид-кі особи - організації, в тому числі громадські організації, підприємства, установи.

- Гос-во, д-ни та органи місцевого самоврядування.

10. Правоздатність і дієздатність.

Правоздатність - можливість особи мати суб'єктивними правами і юрид-кими зобов-ми. Прсп-ть фіз-ого особи виникає з моменту народження і припиняється його смертю.

Дієздатність - здатність особи своїми діями пріобрітать права і обов'язки.

Дієздатність залежить від віку і психічного стану особи. Повна деесп-ть настає з досягненням повноліття. Особа, яка страждає на хворобу або недоумством, рішенням суду може бути визнано недеесп-му. Такі особи явл. носіями прав і обов'язків, але їх реалізацію здійснюють інші особи.

Правосп-ть і деесп-ть юрид-кого особи виникають одночасно, з моменту гос-ной реєстрації особи і припиняються з його ліквідацією.

11. Поняття, підстава і види юрид-кою відповідальності.

Юрид-кая відповідальність - це застосування до винної особи заходів гос-ного покарання за вчинене правопорушення.

Єдиною підставою юрид-кою відповідь-ти явл. вчинення правопорушення, тобто нали в діянні правопорушника складу правопорушення. Юрид-кая відповідь-ть тісно пов'язана з санкцією правової норми - правова підстава, без якого юр-кая відповідь-ть немислима.

Види юр-кою отв-ти:

- Кримінальна - застосовується тільки за вчинення злочину. Це найсуворіший вид відповідь-ти, що передбачає найжорстокіші обмеження особистого і імущест-го харак-ра.

- Адміністративна - застосовується за вчинення адмін-го проступку

- Цивільно-правова - настає за невиконання договору, заподіяння імущественног шкоди. Носить виключно майновий харак-р.

- Дисциплінарна - настає за порушення трудової, службової, навчальної дисципліни і носить, особистий харак-р (наприклад, догана). Якщо в результаті адм-го проступку завдано імущест-й збиток, то застосовується матеріальна відповідь-ть (відшкодування нанесенням-го збитку).

- Конституційна - імпічмент президента, відставка уряду.

- У міжнародному праві існує междунар-я ответс-ть - економ-кі санкції проти д-ви (заборона на торгівлю).

12. Конституція України - основний закон д-ви (структура, значення).

Конс-ція - це основний установчий юридичний акт країни.

У сучасному світі до-ція розглядається як основний закон гос-ва.

14.Права людини і громадянина Україна.

Права людини - це права, пов'язані з існуванням людини: право на життя, на свободу у всіх її проявах, право на ув-ня чол-го гідності, на сопр-ня гніту

Ці права невід'ємні, інакше кажучи, будь-яке посягання на них заборонено. Права можуть бути обмежені тільки в тій мірі, в якій це необхідно для захисту прав іншої людини. Права людини є невідчужуваними, людина не може відмовитися від них або в іншому випадку він вже не явл. людиною. Права належать всім незалежно від громадянства, расової чи національної приналежності.

Визнання та захист прав людини - головний обов'язок гос-ва. Прийнявши Костітуцію, Українське гос-во визнало і взяло під свій захист невід'ємні, невідчужувані права людини.

Права громадянина - це права члена гос-но - організованого громадянського суспільства під правами грома-на розуміють, перш за все, можливість брати участь в управлінні громадськими та держ-ними справами: прво на об'єднанні в партії, право обирати і бути обраним до органів держ- ної влади України, право на соц. захист.

Українське гос-во має дбати в першу чергу про своїх громадян. Всі права людини і громадянина мають захищатися гос-вом. Гарантом прав і свобод людини і громадянина явл. президент Україна.

15. Особисті (громадянські) права на Україну.

Особисті (гражд-е) права і свободи лю-ка - це закріплені правом можливості фізичного існування і духовного розвитку чел-ка.

Особистими правами мають всі проживають на тер-рії Україні (грома-не Україна, іноземні грома-ні і подані).

Конституція містить наступний перелік особистих (грома-ких) прав людини:

- Право на життя. Верховна Рада України скасувала кримінальне покарання у вигляді смерт-й кари. Ніхто не може бути позбавлений життя навіть за рішенням гос.органа. Другий важливий момент - право чел-ка на самозахист (якщо зазіхають на життя і здоров'я).

- Право на вільний розвиток особистості. Кожна людина сама визначає свою долю, ставить перед собою цілі і вибирає засоби для їх досягнення.

- Право на уваж-ня чел-кого гідності. Це тортури, жорстоке поводження принижуюче

Гідність, примусові мед-кі чи наукові досліди на особу-ке.

- Право на свободу та особисту недоторканність. В Україні заборонені будь-які форми

Особистої залежності (рабство і схожі з ним інститути). Згідно Конституція України тільки за рішенням суду чол-к може бути заарештований або взятий під варту. І тільки для запобігання злочину правоохоронної-ті органи можуть взяти під варту і на протязі 72 годин необхідно обгрунтувати цю тимчасову міру запобіжного заходу.

- Недоторканність житла. Житло - є продовження чел-кой особистості, важлива гарантія її свободи і недоторканності. Недарма склалася приказка: «Мій дім - моя фортеця». Конст-ція свідчить, що проникнення до житла, проведення в ньому огляду чи обшуку може здійснюватися тільки за рішенням суду. Виняток: порятунок життів людей і майна.

- Таємниця листування, тел. розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені тільки судом з метою запобігання злочину чи встановлення істини під час розслідування кримінальної справи.

- Невтручання в особисте і сімейне життя. Конституція забороняє збирання, зберігання, использ-ня та поширення конфіденційної інфор-ції про особу без її згоди.

- Свобода пересування, своб-ний вибір місця проживання, право на своб-ний в'їзд в Укр. виїзд з Укр. Це стосується тих осіб, які знаходяться в Укр. на законних основа инос-ний гражд-н або поданий нарушевшій з-н Укр. може бути видворений з країни, а грома-н Укр. може в будь-який час повернутися в Укр. і не м. б. видворений за межі Укр

- Право на свободу думки, слова, на висловлення своїх поглядів і переконань.

- Свобода віросповідання.

16. Політичні права громадян.

Політичні права і свободи грома-н Укр. - Це встановлені правом можливості особи брати участь в управлінні громадськими та держ-ними справами.

У Конституції закріплені такі політичні права і свободи:

1. право на свободу об'єднання в політ-кі партії та громадські організаціі.Напрі профспілки.

2. право громадян брати участь в управлінні держ-ми справами. Участь у референдумі право обирати і бути обраним до органів гос-ной влади ...

3.Право громадян на проведення мітингів, зборів, походів, демонстрацій. Сутність цього права - вільне обговорення всіх питань гос-ной і суспільного життя.

4. право на звернення до органів влади чи органи місцевого самоврядування. Кожна людина має право направляти індивідуальні чи колективні письмові обращ-я або особисто звертатися до органів гос-ной влади.

17. Соціальні права громадян України.

Соціальні права - це право на гідний людський рівень життя та соц. захист з боку суспільства та д-ва. соц. права, закріплені в Конституції України, включають:

1.Право на працю. Кожен має право заробляти собі на життя працею, вид праці вибирає самостійно або погоджується на якийсь. Використання примусової-го праці в Україні заборонено. Кожен має право на належні умови праці, на захист від незаконного звільнення, на своєчасне одержання заробітної плати.

2.Право на страйк. Цим правом володіють працівники виключно для захисту своїх економічних і соц. інтересів.

3.Право на відпочинок. Таким правом володіє кожний працівник (відпустку).

4.Право на соц. захист. У випадках повної, часткової або тимчасової втрати працездатності; втрати годувальника; безробіття (не з їхньої вини), у старості, в деяких інших випадках передбачених законом.

5. право на житло. Так як гос-во не може надати житло кожному, то воно лише створює умови за яких кожен громадянин матиме змогу побудувати, або придбати у власність, або взяти в оренду.

6. право на достатній життєвий рівень. Це поняття з Конституції говорить про достатнє харчування, одяг, житло, але ці досягнення залежать від людини, її продуктивною діяльністю.

7. право на охорону здоров'я, мед. допомогу і мед. страхування. гос-во створює доступне мед. обслуговування.

18. Економічні права людини і громадянина.

Економічні права людини і громадянина - це право бути учасником екон-ких, перш за все майнових відносин. Екон-кі права відіграють важливу роль, оскільки спрямовані на задоволення першорядних потреб людини (у харчуванні, одязі, житло і т. д.).

У Конституції закріплені наступні екон-кі права людини і громадянина:

- Право власності. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльністю У кожної людини є право на приватну влас-ть. Конституція говорить, що ніхто не може бити позбавлений права власності.

- Право на підприємницьку діяльність. Кожна людина має право на діячів-ь яка спрямована на отримання прибутку. Виняток: посадові особи гос-ва, органи місцевого самоврядування, не допускається зловживання монополією, гос-во в праві контролювати кач-во і безпеку вироблюваних продукцій, послуг та робіт.

19. Обов'язки громадян України за Конституцією України.

Конституційні обов'язки - це встановлені види необхідного поведінки осіб, які проживають на території України (тимчасово або постійно).

Конституція Укр. фіксує ряд конституційних обов'язків:

- Захист Вітчизни, незалежності та терит-ної цілісності Укр. . У зв'язку з цим встановлено такий обов'язок, як нести військову службу, цей обов'язок відноситься тільки до гражд-м Укр.

- Повага гос-них символів Укр., А саме - гос-них Прапора, Герба, Гімну.

- Охорона природи та культурної спадщини. Не наносити шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані їм збитки

- Сплата податків і зборів. Кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах встановлених законом

- Дотримання та виконання законодавства Укр. Кожен зобов'язаний додержуватися Констит-ю Укр. і закони Укр. Незнання з-нов не звільняє від юрид-кою відповідальності.

- Отримання повної середньої загальної освіти. Це обов'язок кожного.

- Взаємні обов'язки батьків і детей.Родітелі зобов'язані утримувати своїх дітей до їх совершеннол-я. Совершеннол-ня діти повинні піклуватися про своїх Населення пост-них батьків.

20. Органи гос-ной влади в України.

Орган гос-ной влади - це юрид-ки оформлена, організована і господарсько відокремлена частина єдиного гос-ного апарату Укр.

Орган гос-ной влади має особливі ознаки, про t личать його від негос-них організацій:

- Гос-но - владний характер. Держ-ний орган діє з волі гос-ва і від імені д-ва.

Орган гос-ва в праві видавати нормативно-правові акти, обязат-ні для виконання, здійснювати контроль за їх виконанням.

- Компетенція - сукупність повноважень (прав і обов'язків), сфери управління та тер-ного масштабу діяльності. Компетенція кожного держ. органу визначена і обмежена, держ. орган у праві приймати рішення тільки в межах своєї компетенції

Наприклад Верховна Рада не має права виносити вирок у кримінальній справі.

- Організаційна структура. Кожен держ. орган представляє собою колектив, який складається із службовців. У колективі є керівники і підлеглі.

Система органів держ. влади Укр. побудована за принципом поділу влади на закон-у, исполн-у і судову.

Єдиним законод-м органом Укр-го гос-ва явл. В.Р. Укр-и.

Виконавчі органи Укр-го гос-ва - Кабінет міністрів, міністерства і відомства, місцеві держ. адміністрації в обл-тях, р-нах, містах Києві та Севастополі.

Судові органи Укр-го гос-ва - Конституційний суд та суди загальної юрисдикції.

Особливе місце в системі органів влади займає президент Укр., Що має повноваження в різних обл-тях держ. управління.

Також в особливу групу органів контрольної влади виділяють Прокуратуру Укр. основне завдання - нагляд за дотриманням з-нов.

24. Цивільно-правові відносини.

Гро-ко-правове ставлення - це суспільні відносини, що регулюються нормою грома-го права, учасники якого явл. носіями грома-них прав і зобов'язаний-ей.

Гро-кое право регулює широке коло відносин:

- Майнові відносини. Вони «обслуговують» економічну сферу діяльності людини, задоволення його матеріальних потреб.

- Особисті немайнові відносини, пов'язані з майновими. Це відносини, пов'язані з авторським правом, правом на винахід або відкриття.

- Особисті немайнові відносини, не пов'язані з майновими. Мова йде про захист прав, невіддільних від особистості і тому непередаваних і невідчужуваних.

Такі ім'я, честь, гідність. Гро-ко правові норми регулюють відносини, пов'язані із захистом цих особистих прав.

Гро-кое правовідношення має структуру: суб'єкт; об'єкт; зміст.

23. Загальна характеристика цивільного права.

Гажданское право - галузь права Укр., Що регулює майнові та особисті неімущес-ні відносини фізичних і юрид-ких осіб.

З нормами грн. права ми стикаємося щодня - поїздка в громадському транспорті, купівля газети, відвідування театру і багато інші відносини регулюються гр. правом.

Гр. право відіграє важливу роль в житті суспільства, в економіці країни. Основи гр-ко-пр-го регулювання в нашій країні закріплює Конституція України. Наприклад - Неруш-сть права приватної власності, свобода підприємницької діяльності, право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Гр-ко-правові норми містяться в різних нормативно-правових актах, найважливішим з кот-их явл. Гро-кий кодекс Укр-и. Прийнято 18.07.63г. і введений 1.01.64г. Гро-кий кодекс має 2 частини:

- Загальна частина грома-го кодексу містить норми, що визначають підстави возникнов-я грома-них прав і обов'язків, здійснення грома-них прав та їх захист, поняття суб'єктів права, представництва, довіреності, позовної давності.

- Особлива частина грома-го до-са регулює відносини власності, зобов'язальні відносини, авторське право і суміжні права, спадкування.

Деякі статті грома-го кодексу скасовані і в даний час регулюються законом

Наприклад: відносини власності - З-н Укр. «Про власність» або майнові права на результати інтелектуальної та творчої діяльності регулюються З-ном Укр. «Про авторське право та суміжні права» (11 липня 2001р.).

25. Договір купівлі-продажу.

Договір купівлі-продажу - це договір, в силу якого продавець зобов'язується передати майно у власність покупцеві, а покупець зобов'язується прийняти майно і сплатити за нього певну грошову суму.

Обов'язки продавця:

- Передати річ у власність покупця;

- Попередити покупця про всі права інших осіб на продаване майно

- Зберігати річ до передачі її покупцеві;

- Якість продаваної речі д.б. належним, відповідати умовам договору.

Обов'язки покупця:

- Сплатити за куплену річ встановлену ціну;

- Прийняти куплену річ;

- Відшкодувати продавцю витрати за зберігання речі.

Покупець, якому була продана річ неналежної якості, має право вимагати: заміни, зменшення купівельної ціни, усунення недоліків, розірвання договору та відшкодування збитків.

26. Договір оренди.

Договір оренди - це такий двосторонній договір, в силу якого наймодавець зобов'язується надати орендарю майно у тимчасове користування за плату. Це може бути авто, ділянка землі, будинок.

Обов'язки наймодавця:

- Надати орендарю річ у хорошому стані, придатну для користування, у строк зазначений у договорі;

- За свій рахунок робити кап. ремонт, того майна, яке він здає в оренду.

Обов'язки орендаря:

- Своєчасно вносити орендну плату;

- Користуватися майном відповідно до договору і призначення майна;

- Підтримувати майно в справному стані, проводити поточний ремонт;

- Повернути майно в такому ж стані, в якому воно було отримано, після закінчення договору.

29. Захист прав споживачів.

Споживач - це громадянин, який придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити товари (роботи, послуги) для особистих побутових потреб.

Відповідно до Закону України «Про захист прав потр-лей» потреб-ль має право: на гос-ную захист своїх прав;

  1. належну якість товарів (робіт, послуг), торговельного та інших видів обслуговування;

  2. на достовірну інфор-цію про якість, кількість і асортимент товарів;

  3. відшкодування шкоди, заподіяної товарами неналежної якості, а також шкоди, заподіяної небезпечними для життя і здоров'я людей товарами;

  4. звернення до суду за захистом порушених прав;

Держ-ний комітет України у справах захисту прав споживачів - здійснює захистів прав споживачів, і його повноваження це:

- Перевіряти кач-во товарів, дотримуватися вимог безоп-ти товарів і правил торгівлі

- Мають право взяти зразки товарів, матеріалів для проведення експертизи;

- Призупинити реалізацію, виробництво, відвантаження товарів, що не відповідають нормам, до усунення недоліків;

- Забороняти реалізацію товарів, якщо немає документів або сертифіката відповідності;

- Вилучати не якісні товари;

- Подавати до суду позови про захист прав споживачів;

- Накладати адміністративні стягнення.

30. Трудовий договір (поняття, сторони).

Трудовий договір - це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації.

Сторони (учасники) трудового договору:

- Працівник. Для того, щоб укласти трудовий договір, особа повинна володіти правосуб'єктністю. Трудова правосуб'єктність виникає з досягненням 16 років, але можуть прийняти на роботу 15-ти річного за згодою одного з батьків, також можливий прийом на роботу учнів у вільний від навчання час, 14-ти років за згодою одного з батьків.

- Роботодавець. В якості особи, яка надає роботу може виступати юрид-дещо особа або уповноважений власником орган. Правосуб'єктність юрид-кого особи настає з моменту гос-ной реєстрації. Роботодавцем може бути і фіз-кое обличчя, - наприклад найняти будинок. робітницю.

Зміст працю-го дог-ра:

- Обов'язкові умови, без яких тр-вої дог-р неможливий (місце роботи, оплата);

- Додаткові умови, ці умови стають обов'язковими, якщо вони увійшли в договір. Цих умов може і не бути.

31. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.

Працівник має право розірвати договір, при цьому письмово попередивши про це роботодавця за 2 тижні, не даючи жодних пояснень.

Трудовий дог-р може бути розірвано з ініціативи працівника у випадках:

- Переїзд на нове місце проживання;

- Переклад чоловіка на роботу в ін місцевість;

- Вступ до навчального закладу;

- Вагітність;

- Догляд за дитиною, за хворим членом сім'ї або інвалідом 1 групи;

- Вихід на пенсію;

- Прийом на роботу за конкурсом;

- Др. поважні причини.

Якщо працівник не залишив роботи після закінчення строку попередження про звільнення і не вимагає розірвання труд-го дог-ра, роботодавець не має права його звільнити, але якщо запрошений ін працівник, то має.

Розірвання працю-го дог-ра з ініціативи працівника оформляється наказом по підприємству, установі, організації. У праця-ої книжці робиться відповідний запис. З працівником повинен бути проведений повний розрахунок.

32. Розірвання трудового договору з ініціативи власника.

Якщо працівник не зобов'язаний надавати причини свого звільнення, то власник навпаки зобов'язаний обгрунтувати причини розірвання труд-го дог-ра. У статті 40 кодексу законів про працю України викладені підстави розірвання труд-го дог-ра за ініціати-е роботодавця:

- Ліквідація, реорганізація або перепрофілювання підприємства, скорочення штату працівників;

- Невідповідність працівника до займаної посади;

- Не виконання своїх обов'язків;

- Прогул без поважних причин;

- Відновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу;

- Поява на роботі в нетверезому, наркотичному або токсичному стані;

- Вчинення за місцем роботи розкрадання держ-ного або громадського майна.

33.Фінансовое право і фінансова система України.

Фінансове право - це галузь права, регулююча суспільні відносини у галузі мобілізації, розподілу і використання гос-них фінансових коштів.

Фін. право регулює відносини лише у фін-вої діяльності гос-ва: складання затвердження, виконання бюджету, збір платежів та податків, держ. фінансування і кредитування ...

Фінансове законодавство України - це сукупність нормативно-правових актів, що містять норми фінансового права.

Фінансова система включає:

- Держ. бюджет України;

- Місцеві бюджети;

- Позабюджетні фонди (Пенсійний, соц. Страх і ін фонди);

- Децентралізовані фонди (фінанси підприємств, організацій, установ);

- Різні форми кредиту;

- Страхування.

34. Адміністративний проступок.

Адміністративний проступок - це протиправне, винна дію або бездейст посягає на соц. блага, що охороняються адміністративним законодавством.

Ознаки адмінстр. проступку:

- Протиправність;

- Антигромадський характер;

- Винність;

- Караність, адм. законодавство встановлює вид і міру стягнення за вчинення адм. проступку;

- Адм. проступок може бути здійснений у формі дії або бездействія.Суб'ектом адм. проступку може бути фіз-кое або юрид-дещо обличчя.

35. Поняття та ознаки злочину.

Злочин - це суспільно небезпечне винне діяння передбачене

Кримінальним кодексом, вчинене суб'єктом злочину.

Злочинне діяння може бути зроблено у формі дії (крадіжка, розбій, вимагання) або бездіяльності (якщо медик не надав допомогу хворому).

Ознаки злочину:

- Кримінальна протиправність;

- Суспільна небезпека (загроза нанесення шкоди ф. Або ю. Особі, суспільству або гос-в

- Винність, злочинним визнається тільки винне діяння. Вина існує у формах умислу (прямий і непрямий) необережності (злочинна самовпевненість - особа передбачала і легковажно розраховувало на запобігання; злочинна недбалість - особа не передбачала, хоча д. б. І могла їх передбачити.

- Караність, за вчинення конкретного злочину Кримінальним кодексом встановлено відповідне покарання.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Шпаргалка
104кб. | скачати


Схожі роботи:
Сутність держави Поняття та ознаки держави Проблема відносної самостійності
Сутність держави Поняття та ознаки держави Проблема относ
Поняття держави та державної влади Функції держави
Право як соціальна норма держави
Античні держави Північного Причорноморя та їх право
Стародавні держави і право на території України

Нажми чтобы узнать.
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru