Правовий статус митниць Республіки Білорусь

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

БІЛОРУСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Факультет технологій управління та гуманітаризації
Кафедра «Митна справа»
Курсова робота
з дисципліни «Адміністративне право та процес»
Тема: «Правовий статус митниць Республіки Білорусь»
Виконавець: студентка 2 курсу
групи 108616
Данішевська Н. Г.
Керівник: ст. викладач
Манкевич А. А.
Мінськ 2007

Зміст
Введення
1. Загальні положення
2. Завдання і функції митниць
Основні завдання митниць
Основні функції митниць
3. Права, обов'язки і відповідальність митниць
Основні права митниць
Основні обов'язки митниць
Відповідальність митниць
4. Посадові особи митниць та їх правове становище
Загальні положення
Начальник митниці
Заступники начальника митниці
5. Структурні підрозділи митниці
6. Пункти митного оформлення
Висновок
Список літератури

Введення
Міжнародне економічне співробітництво - об'єктивний процес розвитку різноманітних економічних зв'язків між державами. За допомогою зовнішньоекономічних зв'язків здійснюється міжнародний поділ праці, обмін його результатами між різними країнами. З метою прискорення економічного розвитку країни необхідно збільшувати масштаби зовнішньоторговельного обміну у всіх формах.
Найважливішим елементом системи державного управління зовнішньоекономічними зв'язками є митна структура в цілому і митно-тарифікаційної механізм, зокрема.
Формування нового білоруського государсттва і системи виконавчої влади призвело за собою відновлення механізму правового регулювання та управління зовнішньоекономічною діяльністю, відповідно, всієї митної системи - митної справи та митної служби.
В даний час в Республіці Білорусь йде складний і суперечливий процес становлення митної системи, яка створюється на базі світових традицій і з використанням вітчизняного досвіду, тому їй притаманні одночасно риси, характерні для попередньої митної структури, а також елементи, що відповідають новим економічним відносинам, поступово до в економіці нашої держави перехідного періоду. Саме тому представляється доцільним розглянути правовий статус митниць Республіки Білорусь.

1. Загальні положення
Митниці Республіки Білорусь (далі - митниці) є нижчими органами Державного митного комітету Республіки Білорусь (далі - Комітет) і утворюють разом з ним єдину систему митних органів. Вони становлять організаційний фундамент митної системи.
Митниця здійснює свою діяльність відповідно до Конституції Республіки Білорусь, законодавством Республіки Білорусь, нормативними правовими актами Комітету, а також на підставі положення, затвердженого Комітетом. В даний час діє Типове положення про митницю Республіки Білорусь (далі - Положення), затверджене Комітетом від 25 серпня 1999р. № 378-ОД.
У відповідності зі ст.312 ч.3 Митного кодексу Республіки Білорусь (далі - ТК РБ) і зі ст.1.2 Положення, створення, реорганізація та ліквідація митниць здійснюється Комітетом за погодженням з Президентом Республіки Білорусь відповідно до чинного законодавства Республіки Білорусь.
Митниці створюються на місцевому рівні для безпосереднього вирішення завдань, пов'язаних із здійсненням митної політики. При створенні митниць враховується два аспекти:
1. територіальний аспект.
Митниці створюються на певній території і здійснюють свою діяльність на території підвідомчого регіону. Територія такого регіону визначається Комітетом.
2. напрям основних товарних потоків.
Митниці підпорядковані безпосередньо Комітету. Структура, штатна чисельність та фонд оплати праці митниць затверджується Комітетом.
Відповідно до ст.1.7-1.9 Положення митниця є юридичною особою, має самостійний баланс, свій розрахунковий рахунок, печатку із зображенням Державного герба Республіки Білорусь і зі своїм найменуванням, поточні рахунки по виконанню дохідної частини республіканського бюджету, інші рахунки в банках. Митниця фінансується за рахунок коштів республіканського бюджету, а також з інших, передбачених законодавством Республіки Білорусь джерел. Митниця має право оперативного управління закріпленим за нею майном, що є державною власністю.
Очолює митницю начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Комітетом за погодженням з Державним секретарем Ради безпеки Республіки Білорусь. Він має, як правило, чотирьох заступників, які призначаються на посаду та звільняються з неї Комітетом.
Митниці знаходяться на митному кордоні або внутрішньої території. Митниці, що знаходяться на митному кордоні, називають прикордонними. Розташування останніх пов'язується з великими транспортними вузлами (аеропорти, прикордонні залізничні станції). Прикладами прикордонних митниць Республіки Білорусь можуть служити митниці «Західний Буг», Ошмянська, Гродненська регіональна. Внутрішніми митницями є Мінська центральна, Мінська регіональна. Необхідність створення внутрішніх митниць пов'язана з лібералізацією зовнішньоекономічної діяльності, значним збільшенням товарообігу і неможливістю прикордонних митниць оперативно вирішувати поставлені перед ними питання.
Розподіл митниць Республіки Білорусь на прикордонні і внутрішні відповідає світовій практиці, сприяє прискоренню вантажообігу через кордон і робить митний контроль більш ефективним.
У нстоящее час в Республіці Білорусь існує 13 митниць.

2. Завдання і функції митниць
2.1. Основні завдання митниць
Митниця відноситься до правоохоронних органів Республіки Білорусь, є органом дізнання у справах про контрабанду та іншим злочинам у сфері митної справи, здійснює оперативно-розшукову діяльність, а також провадження у справах про адміністративні митних правопорушення. З метою здійснення завдань і функцій, покладених на неї, митниця взаємодіє з іншими правоохоронними органами державної влади і управління, підприємствами, установами, організаціями та громадянами.
Основні завдання митниці закріплені в ст.2.1-2.10 Положення. До них відносяться:
- Безпосереднє здійснення митної справи, реалізація митної політики в межах закріпленої за нею зони діяльності;
- Прийняття в межах своєї компетенції заходів щодо захисту економічних інтересів Республіки Білорусь;
- Забезпечення дотримання законодавства Республіки Білорусь у митній справі, а також законодавства Республіки Білорусь і міжнародних договорів Республіки Білорусь, контроль за виконанням яких покладено на митні органи Республіки Білорусь;
- Здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон Республіки Білорусь;
- Забезпечення повного і своєчасного надходження митних платежів до бюджету Республіки Білорусь;
- Здійснення в межах компетенції митних органів України і своїх повноважень валютного контролю;
- Ведення митної статистики;
- Здійснення боротьби з контрабандою та іншими злочинами у сфері митної справи, адміністративними правопорушеннями, віднесеними до компетенції митних органів;
- Сприяння розвитку зовнішньоекономічних зв'язків Республіки Білорусь;
- Кадрове, фінансове, матеріально-технічне та соціально-побутове забезпечення своєї діяльності.
2.2. Основні функції митниць
Митниці, виконуючи свої завдання, здійснюють схожі з Комітетом функції. При цьому вони мають більш практичну спрямованість на реалізацію митної політики. Якщо у Комітету більше функцій організаційного, забезпечувального, регулюючого характеру, то у митниць - здійснення митного контролю, митного оформлення, стягнення митних платежів і т.п., тобто вирішення конкретних питань митної справи.
Таких функцій у митниць багато (55), і вони різноманітні. Як і завдання, вони закріплені в Типовому положенні про митницю Республіки Білорусь. Наведемо лише деякі з них, найбільш повно відображають специфіку діяльності митниці. Зокрема, митниця:
¨ з питань реалізації митної політики втілює в життя на підвідомчій території, правовий, економічний та організаційний механізми реалізації митної політики Республіки Білорусь;
¨ з питань митного контролю здійснює митний контроль та митне оформлення, забезпечує правильне застосування митних режимів при переміщенні товарів через митний кордон Республіки Білорусь;
¨ з питань справляння митних платежів нараховує митні платежі, контролює сплату митних платежів, стягує митні платежі;
¨ з питань боротьби з митними злочинами та адміністративними митними правопорушеннями здійснює дізнання з митних злочинів, веде оперативно-розшукову діяльність, проводить розслідування у справах про адміністративні митних правопорушення;
¨ з питань роботи з кадрами та розвитку матеріально-технічної бази своєї діяльності здійснює підбір, розстановку та навчання кадрів митниці, бере участь у підготовці та реалізації програм створення і вдосконалення митної інфраструктури і соціального призначення.

3. Права, обов'язки і відповідальність митниць
3.1. Основні права митниць
Для реалізації покладених на неї функцій митниця володіє значними правами [1], передбаченими Митним кодексом Республіки Білорусь, законом Республіки Білорусь «Про митний тариф» від 11.02.2005, нормативними правовими актами ГТК та іншим законодавством Республіки Білорусь про митну справу, включаючи права:
- Видавати в межах своєї компетенції правозастосовні акти по реалізації законодавства Республіки Білорусь про митну справу. Митниця є виконавчо-розпорядчим органом, тобто вона не тільки реалізує закони та інші правові акти вищих ланок державного управління, але і видає в межах компетенції свої адміністративні акти. У деяких з них містяться локальні правові норми (наприклад, правила внутрішнього службового розпорядку митниці). Але, як правило, адміністративні акти митниць носять індивідуальний характер і не є джерелами права;
- Вести у межах своєї компетенції листування з митними органами, організаціями і громадянами Республіки Білорусь, а також за погодженням з Комітетом - з митними службами держав-учасниць СНД з питань міжвідомчої співпраці, а у випадках, передбачених відповідними угодами, і з митними органами окремих держав ;
- Залучати відповідно до законодавства Республіки Білорусь фахівців інших правоохоронних і контролюючих органів, а також експертів для надання сприяння у проведенні митного контролю;
- Представляти в межах компетенції митниці інтереси митних органів Республіки Білорусь в правоохоронних і державних органах Республіки Білорусь;
- Давати дозвіл на поміщення товарів і транспортних засобів під визначений митний режим;
- Проводити митний огляд і здійснювати митний контроль в інших формах, використовуючи при цьому всі або тільки достатні форми митного контролю;
- Визначати місця і тривалість стоянки транспортних засобів з метою здійснення митного контролю та митного оформлення;
- Давати дозвіл на відправлення транспортних засобів з місць їх стоянки; примусово зупиняти транспортні засоби, повертати річкові та повітряні судна, які залишили митну територію Республіки Білорусь, за винятком суден і суден, що перебувають на території інших держав;
- Давати дозвіл або відмовляти у дозволі на зміну місця стоянки. Вивантаження і перевантаження товарів, зміна початкового місця знаходження товарів, висадку пасажирів, розкриття упакування, упакування або перепакування товарів, зміна, видалення або знищення засобів ідентифікації;
- Визначати заходи які повинні бути зроблені для забезпечення митного контролю у разі аварії або дії непереборної сили;
- Вимагати від осіб, які переміщують товари і транспортні засоби, декларантів, власників складів, перевізників та інших осіб, що володіють повноваженнями у відношенні товарів і транспортних засобів, виробництва вантажних та інших операцій з товарами транспортними засобами, необхідних для митного оформлення, проведення митного контролю та здійснення інших функцій, покладених на митні органи Республіки Білорусь;
- З метою митного оформлення брати проби та зразки товарів, проводити їхнє дослідження (експертизу);
- Дозволяти особам, які мають повноваженнями у відношенні товарів, їх представникам та іншим органам державного контролю, брати проби і зразки;
- Вимагати від декларантів, перевізників та інших осіб, що володіють повноваженнями у відношенні товарів і транспортних засобів, надання сприяння у здійсненні митного оформлення, проведенні митного контролю та здійснення інших функцій, покладених на митні органи Республіки Білорусь;
- Ідентифікувати товари і транспортні засоби, що знаходяться під митним контролем; транспортні засоби, приміщення та інші місця, де знаходяться або можуть знаходитися товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, місця, де здійснюється діяльність, контроль за якою покладено на митні органи Республіки Білорусь;
- Здійснювати митний контроль після випуску товарів і транспортних засобів, у тому числі в місцях знаходження будь-якої особи, прямо або побічно має відношення до зовнішньоекономічних і подальшим економічним операціям з випущеними товарами і транспортними засобами або володіє необхідними документами;
- Проводити в будь-який час інвентаризацію товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, а також товарів, щодо яких не сплачені митні платежі або надані митні пільги в частині митних платежів;
- З метою проведення митного контролю посадові особи на підставі службового посвідчення мають право доступу на територію і в приміщення будь-яких осіб, де знаходяться або можуть знаходитися товари і транспортні засоби, що підлягають такому контролю, документи, необхідні для митного контролю, або здійснюється діяльність, контроль за якою покладено на митні органи Республіки Білорусь;
- Призначати і проводити перевірки фінансово-хозяйственнрй діяльності осіб, які переміщують товари і транспортні засоби через митний кордон Республіки Білорусь, митних агентів (інших осіб, які здійснюють діяльність, контроль за якою покладено на митні органи Республіки Білорусь), в ході якої знайомитися з будь-якою документацією ( включаючи банківську) та інформацією, що стосується здійснення зовнішньоекономічної та іншої господарської діяльності, що має відношення до митної справи і функцій митних органів Республіки Білорусь;
- Отримувати від їх посадових осіб та інших працівників довідки, письмові та усні пояснення; опечатувати склади, архіви та інші приміщення;
- Вилучати у випадках і порядку, визначених Комітетом, документи; встановлювати місце і час для ознайомлення з документами та інформацією;
- Приймати в межах своєї компетенції рішення про надання відстрочки чи розстрочки сплати митних платежів шляхом укладення договорів застави, прийому гарантій третіх осіб або прийому на депозит належних сум;
- Стягувати несплачені митні платежі в безспірному порядку відповідно до законодавства;
- Отримувати для проведення митного контролю від банків та установ відомості і довідки про операції та стан рахунків осіб, які переміщують товари і транспортні засоби через митний кордон Республіки Білорусь, митних агентів або інших осіб, які здійснюють діяльність, контроль за якою покладено на митні органи;
- Контролювати здійснення виробничої та іншої комерційної діяльності, переміщення товарів, транспортних засобів, осіб, включаючи посадових осіб інших державних органів, через межі зон митного контролю і в їх межах відповідно законодавством про митну справу;
- Відповідно до кримінально-процесуальним законодавством Республіки Білорусь порушувати кримінальні справи за наявності ознак контрабанди та інших злочинів у сфері митної справи;
- Вилучати у відповідності до законодавства про митну справу товари, транспортні засоби та інші предмети;
- Розподіляти і перерозподіляти між своїми структурними підрозділами штатну чисельність в межах виділяється Комітетом фонду оплати праці та загальної (граничної) штатної чисельності митниці; затверджують і вносять зміни до штатного розпису митниці у відповідності зі структурою, яка затверджується і змінною Комітетом;
- Укладати у межах своєї компетенції з організаціями та громадянами договори, пов'язані з господарською діяльністю;
- Бути позивачем і відповідачем у суді.
3.2. Основні обов'язки митниць
Поряд з правами митниці володіють і сукупністю певних обов'язків. Виділимо кілька основних обов'язків. Митниці зобов'язані:
- У своїй діяльності неухильно слідувати букві закону;
- Стежити за виконанням законодавства Республіки Білорусь іншими фізичними і юридичними особами;
- Попереджати, виявляти і усувати в межах своєї компетенції адміністративні митні правопорушення;
- При виявленні митницями ознак адміністративного правопорушення, провадження у справах про який віднесено відповідно до законодавства до компетенції інших державних органів, передавати про це інформацію відповідним державним органам та ін
3.3. Відповідальність митниць
Відповідальність митних органів та посадових осіб закріплена в 320 статті ТК РБ, регулюється Кримінальним кодексом Республіки Білорусь, Кодексом про адміністративні правопорушення Республіки Білорусь, Процесуально-виконавчим кодексом Республіки Білорусь. Незаконні рішення, неправомірні дії або бездіяльності посадових осіб митних органів несуть дисциплінарну, кримінальну та іншу відповідальність відповідно до законодавства.
Митні органи відповідно до цивільним та іншим законодавством відшкодовують шкоду, заподіяну особам та їх майну внаслідок незаконних рішень, неправомірних дій (бездіяльності) посадових осіб таких митних органів при виконанні ними службових або трудових обов'язків.

4. Посадові особи митниць та їх
правове становище
4.1. Загальні положення
Відповідно до ст. 325 ТК РБ, посадовими особами митниць є працівники, що займає штатні посади в митницях, що мають персональні звання і забезпечують від імені держави виконання митницями владних повноважень.
Право вступу на службу в митниці мають громадяни Республіки Білорусь, які досягли 18-річного віку, що володіють державними мовами Республіки Білорусь і відповідають іншим вимогам, встановленим, встановленим законам і (або) актами Президента Республіки Білорусь.
Посадові особи митниць є державними службовцями, і на них поширюється Закон «Про державну службу в Республіці Білорусь» від 14.06.2003 р. № 204-3 в тій мірі, в якій їх правове положення не визначено ТК РБ.
Посадовим особам митниць присвоюються персональні звання. Персональні звання, порядок їх присвоєння визначаються Президентом Республіки Білорусь.
Посадові особи митниць несуть дисциплінарну відповідальність згідно з Дисциплінарним статутом посадових осіб митних органів Республіки Білорусь, затвердженого указом Президента Республіки Білорусь від 07.05.2001 р. № 243.
Порядок та умови проходження служби в митних органах, в тому числі питання оплати праці, визначаються Президентом Республіки Білорусь.
За ст.326 ТК РБ, при виконанні своїх службових обов'язків посадові особи митниць є представниками влади і перебувають під захистом держави.
Посадова особа митниці при виконанні покладених на нього обов'язків керується законодавством і підпорядковується безпосередньому і прямим начальникам.
Посадові особи митниць мають право застосовувати фізичну силу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю.
4.2. Начальник митниці
За своїм службовим положенням посадові особи можуть бути начальниками і підлеглими.
Начальники, яким посадові особи підпорядковані по службі хоча б тимчасово, є прямими начальниками. Найближчий до підлеглого прямий начальник називається безпосереднім начальником.
За своїм службовим положенням начальниками в митницях є:
· Начальник митниці - для всіх посадових осіб митниці;
· Заступник начальника митниці - для всіх нижчестоящих посадових осіб митниці;
· Начальник митного поста, начальник відділу митниці (митного поста) - для всіх нижчестоящих посадових осіб митного поста, відділу митниці (митного поста);
· Заступник начальника митного поста, заступник начальника відділу митниці (митного поста) - для всіх нижчестоящих посадових осіб митного поста, відділу митниці (митного поста).
Начальник митниці призначається на посаду і звільняється з посади Головою Комітету за погодженням з Державним секретарем Ради Безпеки Республіки Білорусь.
Він наділений окремими повноваженнями, які закріплені в ст.5.1-5.2 Положення і в Дисциплінарний статут посадових осіб митних органів Республіки Білорусь. Вони носять внутрішньоорганізаційний характер:
- На принципах єдиноначальності безпосередньо керує митницею;
- Відповідає персонально за виконання покладених на митницю завдань і функцій, стан правової діяльності митниці, правильність і обгрунтованість витрачання виділених коштів, стан бухгалтерського обліку, планово-фінансової, бюджетної, касової, платіжно-розрахункової, штатної дисципліни та достовірність фінансової, бухгалтерської та іншої звітності, а також за підбір кадрів, розстановку кадрів та їх виховання, щодо забезпечення власної безпеки;
- Розподіляє функціональні обов'язки між своїми заступниками і встановлює ступінь їх відповідальності;
- На основі законодавства Республіки Білорусь і для його виконання видає в межах своєї компетенції накази та інші акти, організовує перевірки їх виконання;
- Представляє митницю у державних органах;
- Організовує взаємодію з іншими правоохоронними органами, іншими організаціями з питань оперативно-службової діяльності;
- Займається плануванням, організацією, контролем виконання завдань по перерахуванню до республіканського бюджету митних зборів та інших митних зборів та митних платежів;
- Представляє в Комітет кандидатури на призначення та на звільнення за такими посадами: заступники начальника митниці, начальник відділу кадрів, начальник відділу професійної підготовки, начальник відділу бухгалтерського обліку та контролю, начальники митних постів, начальники відділів власної безпеки, старших груп власної безпеки митниць, головні інспектори з особливих доручень митниць;
- В межах своєї компетенції розпоряджається коштами та іншим майном, закріпленим за митницею;
- Укладає угоди від імені митниці, видає доручення;
- Вносить до Комітету пропозиції про присвоєння спеціальних звань підлеглим посадовим особам митниць;
- Відповідно до Дисциплінарного статуту митних органів Республіки Білорусь, застосовує до підлеглих посадовим особам митниць заходи заохочення або дисциплінарного стягнення;
- Веде контроль за дотриманням трудової дисципліни в митниці, режиму робочого дня, ефективного використання робочого часу співробітниками митниці, раціональною організацією праці, дотриманням службових і державних таємниць, організовує та особисто проводить виховну роботу серед співробітників митниці, вживає заходів з профілактики правопорушень;
- За рахунок виділюваних Комітетом бюджетних коштів та за сприяння місцевих виконавчих органів влади розвиває матеріально-технічну базу митниці;
- Здійснює функції замовника з проектування, будівництва, капітального ремонту об'єктів митної інфраструктури, що знаходяться в зоні оперативної діяльності митниці, згідно доведеному Комітетом плану;
- Проводить роботу по підбору, розстановці і вихованню кадрів, підвищення професійної кваліфікації співробітників митниці;
- Підводить підсумки діяльності митниці, її структурних підрозділів, дає їм оцінку;
- Допомагає співробітникам митниці в розумних межах вирішувати їх потреби і запити;
- Взаємодіє із засобами масової інформації з метою повного і об'єктивного висвітлення діяльності митниці і т.д.
4.3. Заступники начальника митниці
Заступники начальника митниці діють відповідно до розподілених функціональними обов'язками. Наприклад, на першого заступника начальника митниці, як правило, покладається виконання обов'язків начальника митниці під час його відсутності, організація і керівництво роботою з удосконалення митного оформлення і операцій митного контролю.
Один із заступників займається загальними питаннями реалізації нетарифних заходів державного митного регулювання, створення умов, що сприяють прискоренню товарообігу через митний кордон Республіки Білорусь, розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств, організацій і громадян.
Третій заступник організовує і керує роботою з удосконалення заходів боротьби з контрабандою та адміністративними митними правопорушеннями, припинення незаконного обороту наркотичних засобів, зброї, предметів культурної та історичної спадщини Республіки Білорусь, об'єктів інтелектуальної власності та інших об'єктів, що охороняються державою.
Четвертий заступник може відповідати за питання збору, обробки та аналізу статистичних даних зовнішньої торгівлі і спеціальної митної статистики, а також питання господарської характеру: будівництва та експлуатації об'єктів митної інфраструктури, розвитку матеріально-технічної та соціальної бази митниці і т.п.

5.Структурние підрозділи митниці
Апарат митниць складається з відділів і їм подібних підрозділів, які дублюють переважно структурні частини Комітету. Ними, як правило, є:
- Відділ організації митного контролю;
- Відділ забезпечення операцій митного контролю;
- Відділ контролю доставки;
- Відділ технічних засобів митного контролю та зв'язку;
- Відділ митних досліджень та експертиз;
- Відділ підакцизних товарів і фінансових гарантій;
- Відділ митних платежів;
- Відділ організації боротьби з контрабандою та адміністративними митними правопорушеннями;
- Відділ митних розслідувань;
- Відділ статистики;
- Юридичний відділ;
- Відділ чергової служби і інформації громадян;
- Відділ бухгалтерського обліку та контролю;
- Відділ митної інспекції;
- Відділ власної безпеки;
- Відділ кадрів.
Структурними підрозділами митниці реалізується значна частина функцій митниці. Наприклад, відділ митних платежів забезпечує виконання митного законодавства Республіки Білорусь, ефективне застосування митного тарифу, справляння та внесення до державного бюджету збору за митне оформлення, мита та податку на доходи іноземних юридичних осіб від реалізації на виставках-продажах в порядку, встановленому Комітетом, в зоні діяльності митниці, вдосконалення технології виробництва операцій митного контролю, взаємодіє з учасниками зовнішньоекономічної діяльності в зоні діяльності митниці, митними, банківськими, податковими та іншими установами з питань контролю за внесенням до державного бюджету та на відповідні рахунки Комітету митних платежів. Даний відділ веде контроль надходження на рахунки митниці в зоні її діяльності митних платежів, вирішує спірні питання за класифікацією товару за вказівкою керівництва митниці, забезпечує дотримання встановленого порядку оформлення фінансових документів, дотримання технології виробництва операцій митного оформлення і митного контролю, а також здійснює багато інших функцій .
Відділ підакцизних товарів здійснює контроль за правильністю розрахунку об'єкта обкладення податком на додану вартість, акцизом, сум забезпечення сплати митних платежів та правильністю застосування ставок податку на додану вартість, акцизів, сум забезпечення сплати митних платежів, отримує копії виконаних банком платіжних доручень та виписки особових рахунків, взаємодіє з відділом митних платежів, відділом бухгалтерського обліку та контролю, здійснює своєчасне перерахування з депозиту митниць грошових коштів у встановлені терміни і т.д.
Відділ організації митного контролю займається розробкою і впровадженням технологій митного контролю та митного оформлення, консультує юридичних осіб з питань митного законодавства, надає методичну допомогу митним агентам і контролює їх діяльність, вивчає можливості і необхідність відкриття митних складів, опрацьовує питання розвитку митної інфраструктури митниці.
Основним напрямком у діяльності відділу статистики є організація комплексного статистичного спостереження за переміщенням речовин через митний кордон. Джерелами статистичної інформації є митні декларації.

6. Пункти митного оформлення
Переважно в пунктах митного оформлення працівники оперативних відділів митниці виконують свої функції.
По п. 3 Положення про пункти митного оформлення, затвердженого постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 06.08.1998 р. № 1246, пункти митного оформлення - це офіційно встановлені місця з комплексом будівель (споруд) та прилеглої до них територією, призначені для проведення митного оформлення товарів і транспортних засобів та розміщення посадових осіб та структурних підрозділів митниці для такого оформлення.
Вони поділяються на республіканські і відомчі.
Республіканські пункти митного оформлення утворюються рішенням Ради Міністрів Республіки Білорусь і поділяються на прикордонні і внутрішні. Прикордонні розміщуються на території пропускних пунктів у місцях перетину товарами і транспортними засобами митного кордону Республіки Білорусь на маршрутах залізничних і автомобільних сполучень. Внутрішні пункти розміщуються на території аеропортів (аеродромів), відкритих для міжнародних сполучень, річкових портів, передавальних і вузлових залізничних станцій і в установах міжнародного поштового обміну.
Відомчі пункти митного оформлення є також внутрішніми, але утворюються рішенням Комітету та розміщуються:
- На території складів тимчасового зберігання відкритого типу;
- В інших місцях розміщення товарів і транспортних засобів, які знаходяться на тимчасовому зберіганні для їх подання митному органу з метою проведення митного оформлення.
На території Республіки Білорусь розташований 51 республіканський прикордонний пункт митного оформлення, 37 республіканських внутрішніх пунктів митного оформлення, а також 114 відомчих. Із загального числа таких пунктів в Республіки Білорусь в м. Мінську розташовано 19 і по Мінській області - 27.
У пунктах митного оформлення може працювати частина співробітників оперативних відділів або цілком оперативні відділи, які безпосередньо здійснюють митний контроль, митне оформлення, стягнення митних платежів, а також співробітники відділу бухгалтерського обліку та контролю, відділу боротьби з контрабандою та адміністративними митними правопорушеннями для здійснення покладених на них функцій . Один або кілька таких пунктів, розташованих в одному населеному пункті, можуть об'єднуватися у митний пост, очолюваний начальником, у якого може бути заступник. На відміну від Росії митний пост в Республіці Білорусь не виділяється в окрему організацію - орган управління. Він, по суті, є формальним об'єднанням осіб і, можливо, відділів виконують самостійні митні функції, під егідою начальника поста з метою координації останнім їх діяльності. Адже пункти митного оформлення знаходяться на віддаленій відстані від адміністрації митниці [2].
У пунктах митного оформлення починається здійснення митної справи за всього технологічного ланцюга. Наприклад, Мінська регіональна митниця має три митні пости - Борисовський, Молодеченскій і Солігорськ. Мінська центральна в них не потребує, бо зоною її діяльності є м. Мінськ; пункти митного оформлення, пов'язані з нею, знаходяться на близькій відстані і їх небагато.

Висновок
Таким чином, митниця - це нижчий орган Комітету, що утворює разом з ним систему митних органів. Вона має свою компетенцію і масштаб зовнішньої діяльності, наділена певними правами і обов'язками, закріпленими в законодавстві Республіки Білорусь, які допомагають реалізовувати покладені на неї функції. Внутрішня структура органу складається з структурних підрозділів, кожен з яких має свої завдання, компетенцію і по суті є рівним серед інших.
Діяльність митниць здійснюється у двох основних напрямках-фіскальному та правоохоронному - і є строго підзаконної. На жаль, наша законодавча система далеко не досконала і постійно змінюється загалом і в сфері митної справи зокрема, що ускладнює здійснення прямих завдань митниці.
При законотворчої діяльності у сфері митної справи орієнтування йде на російське, а не на європейське законодавство. Істотною відмінністю білоруської та європейської митних систем є наступний момент: митниці Республіки Білорусь відносяться до правоохоронних органів, в той час як європейські митниці є органом фінансової галузі держави.

Список літератури
1. Конституція Республіки Білорусь. - Мн.: Національний центр правової інформації Республіки Білорусь. - 2007.
2. Митний кодекс Республіки Білорусь. - Мн.: Белтаможсервіс .- 2007.
3. Закон Республіки Білорусь «Про державну службу в Республіці Білорусь» від 14.06.2003 № 204-3. / / НРПА РБ.-19.06.2003 .- № 2 / 953.
4. Указ Президента Республіки Білорусь від 07.05.2001 № 243 «Про затвердження дисциплінарного статуту посадових осіб митних органів Республіки Білорусь». / / НРПА РБ. - 2001. - 1 / 2630.
5. Постанова Ради Міністрів Республіки Білорусь «Про затвердження положення про пункти митного оформлення» від 06.08.1998 № 1246. / / Відомості декретів та указів Президента і постанов Уряду Республіки Білорусь. - 1998. - № 22.
6. Наказ Державного митного комітету Республіки Білорусь № 378-ОД від 25.08.1999 «Про затвердження типового положення про митницю Республіки Білорусь». / / НРПА РБ. - 1999 .- № 8 / 825.
7. Адміністративно-правові засади державного управління: Навчальний посібник / Заг. ред. А. Н. Крамника. - Мн.: Підручники і посібники, 2004.
8. Ігнатюк А. З. Митне право Республіки Білорусь. - Мн.: Амалфея, 2004.


[1] Ігнатюк О.З. Митне право Республіки Білорусь. - Мн.: Амалфея, 2004.
[2] Адміністративно-правові засади державного управління: Навчальний посібник / Заг. ред.
А. Н. Крамника. - Мн.: Підручники і посібники, 2004. - С.646.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Митна система | Курсова
71.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Конституційний статус Президента Республіки Білорусь
Правовий режим земель Республіки Білорусь
Правовий інститут Президентство на прикладі Республіки Білорусь
Банківська система Республіки Білорусь (правовий аспект)
Банківська система Республіки Білорусь правовий аспект
Система склад і структура господарських судів в Республіки Білорусь Статус суддів
Принципи судової системи Республіки Білорусь та Республіки Польщі
Правовий статус особистості 2
Адміністративно правовий статус РФ
© Усі права захищені
написати до нас