Правила складання документів 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Міністерство освіти Російської Федерації
Волзький університет ім. В.Н. Татіщева
Економічний факультет
Кафедра «Менеджмент організації»
Спеціальність «Менеджмент організації»
Контрольна робота
з дисципліни «Основи документаційного забезпечення управління»
Тольятті 2006

Зміст
1. Юридично значимі реквізити документа
2. Поняття контракту, вимоги до нього та правила складання
Список літератури

1. Юридично значимі реквізити документа
Визначимо які ж реквізити визнаються юридично значущими?
Очевидно, що необхідно вказати найменування підприємства, який видав документ. Воно повинно повністю відповідати найменуванню, закріпленому в установчих документах підприємства. Якщо в установчих документах закріплено скорочене найменування, у наказі воно пишеться в дужках після повного.
Інші обов'язкові і юридично значимі реквізити розглянемо більш докладно.
Дата і номер документа.
Дата необхідна для визначення моменту, з якого виникають, змінюються або припиняються права або обов'язки співробітників підприємства, зазначених у документі.
Дата оформляється арабськими цифрами. На неї відведено вісім знаків шість цифр (по дві на число, місяць, рік) і дві для розмежувальних точок. Якщо цифра одна, перед нею обов'язково ставиться нуль, наприклад 05.09.99. Словесно-цифровий спосіб оформлення дат (10 листопада 1999 р.) застосовується в документах, що містять відомості фінансового характеру, в нормативних документах, що визначають права підприємств і громадян. Відсутність дати на деяких видах документів безспірне підставу для визнання їх недійсними. Так, нікчемною є така довіреність, в якій не вказана дата її видачі (ст. 186 Цивільного кодексу РФ).
Юридично значущим є і реквізит «Реєстраційний номер документа»; Такі номери повинні присвоюватися як виходить, так і входять документами. Порядок присвоєння документам реєстраційних номерів повинен бути визначений наказом керівника підприємства. У цьому наказі встановлюються індекси структурних підрозділів та посадових осіб, номери справ, в які, наприклад, підшиваються листа залежно від підрозділу, де ці справи знаходяться, і т.п. Можна порекомендувати ввести на підприємстві реєстраційні журнали: один для реєстрації вхідних документів, інший для вихідних. У графах журналу, наприклад для реєстрації вихідних документів, повинні бути зазначені дата реєстрації, номер документа, особа, яка зареєструвала цей документ, терміни його дії та інші відмітки. При наявності такого журналу досить легко довести співробітникам податкової інспекції, що той чи інший документ не складено «заднім числом»; оскільки журнал ведеться послідовно з початку року і підробити його так, щоб це залишилося непоміченим, досить важко.
Порядок підписання документів
На організаційно-розпорядчому документі обов'язково повинен бути підпис посадової особи (підписи якщо документ розроблявся і видавався кількома посадовими особами). Наявність необхідних підписів прямо пов'язане з тим питанням, має чи не має документ юридичну силу. Особа, що поставило підпис на документі, несе відповідальність за його зміст. Які документи уповноважена підписувати та чи інша посадова особа, встановлюється внутрішніми актами підприємства (наприклад, статутами, положеннями, наказами і т.п.). Так, від імені підприємства документи підписує його керівник. Накази і положення, що регламентують діяльність структурних підрозділів підприємства, можуть бути підписані керівниками цих підрозділів. По ряду окремих специфічних питань право підпису можуть мати й інші співробітники підприємства. Вичерпний коло таких питань необхідно відобразити в інструкції з діловодства або в інших подібних документах. Залежно від виду документів на них може стояти один підпис або дві і більше. На документах, що видаються, наприклад, керівником одноосібно, варто тільки його підпис. Одним особою підписуються накази по основній діяльності або з особового складу, розпорядження, телефонограми і т.п. Якщо керівник відсутній, документ може підписати посадова особа, яка виконує обов'язки керівника підприємства, наприклад його заступник, якщо він наділений такими повноваженнями. У такому випадку необхідно вказати фактичну посаду та прізвище особи, яка підписала документ. Не допускається робити написи від руки: "зав.", "Заст." або ставити косу риску перед найменуванням посади. Якщо за зміст документа відповідальність несуть кілька співробітників підприємства, на ньому ставиться два підписи і більше (в залежності від кількості відповідальних). Так, наприклад, гарантійні листи підписують керівник і головний бухгалтер. Багато питань зазвичай виникає про порядок підписання документів, що відображають діяльність комісій, протоколів і актів. Склад тієї чи іншої комісії затверджується наказом керівника підприємства. Протоколи засідань комісії підписуються головуючим на засіданні та секретарем. Цих двох підписів цілком достатньо для того, щоб документ вважався правомірно прийнятим.
Інші вимоги пред'являються до підписання актів. Акт це документ, згідно з яким за висновком спеціальної комісії підтверджується або заперечується будь-яка подія, дія, факт. Відповідальність за зміст акта несуть всі члени комісії. Тому акт повинен бути підписаний кожним членом комісії. Підпис голови ставиться першою.
Затвердження документів
Гриф «Затверджено»; («Затверджую») це своєрідне підтвердження важливості та актуальності складеного і підписаного документа, а також своєрідна санкція на дію цього документа щодо певного кола працівників, посадових осіб, підрозділів підприємства. Ряд документів знаходить юридичну силу тільки після того, як їх затвердять керівники або посадові особи підприємства, до компетенції яких належить вирішення тих чи інших питань.
Обов'язковому затвердженню підлягають:
- Статути;
- Положення про представництва, філії та структурних підрозділах підприємства;
- Структура, штатна чисельність і штатний розклад;
- Акти перевірок, ревізій, приймання-здачі матеріальних цінностей;
- Посадові інструкції;
- Правила внутрішнього трудового розпорядку;
- Кошториси;
- Розцінки на проведення робіт і надання послуг та ін
Виходячи зі специфіки своєї діяльності, підприємство повинно розробити перелік документів, що підлягають затвердженню, і коло посадових осіб, які мають право затверджувати ці документи.
Затверджуються документи одним із таких способів:
- Ставиться гриф «Затверджено» («Затверджую»);
- Видається відповідний розпорядчий документ.
Обидва ці способи мають однакову юридичну силу.
Друк
На більшості документів, що видаються на підприємстві, печатка не ставиться. Але відбиток печатки обов'язково повинен бути на таких документах:
- Відображають інформацію про факти, що мають особливе юридичне значення (про створення, реорганізації або ліквідації підприємства тощо);
- Засвідчують права підприємства або його окремих осіб (доручення);
- Фіксують факти, пов'язані з фінансовими і матеріальними цінностями.
Для таких документів печатка є юридично значимим реквізитом, тому що вони мають юридичну силу тільки при наявності її відбитка.
Керівникам підприємства рекомендується розробити і затвердити перелік документів, на яких обов'язково повинен бути відбиток печатки.
Якщо в документі відсутній будь-який юридично значущий реквізит, то він не має юридичної сили і працівники підприємства мають право відмовитися виконувати приписи цього документа.
Юридична сила копій документів
Досить часто підприємствам доводиться робити копії документів наприклад, коли велика ймовірність втрати оригіналу або необхідно представити один документ в різні установи.
У яких випадках копія має юридичну силу оригіналу?
Копія повинна в точності повторювати текст і оформлення оригіналу.
Завірити копію документа, виданого самим підприємством, може керівник цього підприємства або уповноважений на це співробітник, наприклад начальник відділу кадрів або завідувач канцелярією. Винятком є ​​копії таких документів, як, наприклад, статут організацій. Копія статуту засвідчується нотаріусом.
Поки немає однозначної відповіді на питання про те, чи має юридичну силу документ, отриманий факсом. Деякі вітчизняні та зарубіжні підприємства визнають законність телефаксного копії і приймають її до виконання. Однак, на наш погляд, достовірність таких копій далеко не завжди можна вважати очевидною і повною. У принципі телефаксні повідомлення це лише копія документа, рівноцінна копії, виготовленої на ксероксі.
Факс доцільно використовувати для відправки та отримання документів, не пов'язаних з виникненням для підприємства правових наслідків (інформаційних, рекламних і т.п.).
2. Поняття контракту, вимоги до нього та правила складання
Від того, наскільки грамотно і продумано складаються контракти на постачання товарів, безпосередньо залежить ефективність Вашої діяльності і захищеність Ваших інтересів. Саме контракт детально регулює відносини між продавцем і покупцем, при дотриманні всіх законодавчих вимог. Саме у контракті вказується, який товар має бути поставлений, якої якості, в якій кількості, в який термін, як буде здійснено його транспортування і т.д. Всього лише одна неточність у контракті може обернутися для Вас серйозними проблемами і збитками. На перший погляд, може здатися, що правильно скласти контракт - завдання нескладне і не вимагає великих зусиль. Але насправді цей процес таїть в собі безліч моментів, що вимагають максимальної уваги, осмислення, перевірки та знання низки нюансів. Пропонуємо Вам опис найбільш важливих факторів і вимог, які необхідно враховувати при складанні контракту.
Загальні вимоги до контракту
Мабуть, найголовніша вимога при складанні контракту - чіткість і однозначність його формулювань. Усі без винятку формулювання в тексті контракту не повинні допускати двоякого тлумачення. Також неприпустимо протиріччя один одному різних статей контракту. Застосування правильних формулювань вимагає твердого знання термінів, що використовуються у зовнішній торгівлі. Навіть самі очевидні, на перший погляд, поняття можуть містити в собі підступ.
Ось тільки деякі приклади:
- Часто плутають продавця, відправника товару та отримувача платежу. У ряді випадків це може бути не одна особа, а три різних, кожне з яких виконує свою функцію в операції. І з-за помилки гроші за товар можуть бути переведені зовсім не тому, кому слід.
- Іноді вважають, що поняття «поставка» та «відвантаження» - це одне і те ж. Насправді, постачанням називається передача товару продавцем покупцеві в узгодженому місці, а відвантаженням - навантаження товару продавцем в транспортний засіб перевізника (як правило, на складі продавця). При складанні зовнішньоекономічних контрактів на поставку товарів необхідно керуватися міжнародними нормами торгового права.
З них найбільше практичне застосування мають:
Базисні умови поставки товарів у договорах купівлі-продажу товарів, систематизовані і опубліковані Міжнародною торговельною палатою (Париж) у виданні «Інкотермс-2000» (стандартизовані умови поставки у міжнародній торгівлі);
Віденська конвенція ООН про міжнародну купівлю-продаж товарів від 10 квітня 1980
Потрібно відзначити, що для російських компаній вказівку у зовнішньоторговельному контракті та вантажної митної декларації умов поставки відповідно до «Інкотермс» є обов'язковим. Проте посилання в контракті на конкретні пункти «Інкотермс» зовсім не означає, що всі питання, які стосуються ціни товару, його перевезення, розподілу ризиків та переходу права власності на товар вже автоматично вирішені і не потребують додаткових роз'яснень. Стандартизовані умови «Інкотермс» - це всього лише звід загальних торгових правил, де допускається кілька варіантів побудови однієї і тієї ж ланцюжка поставок, а в описі умов поставок пропонуються різні варіанти обов'язків сторін. Наприклад, умови поставки FCA в редакції «Інкотермс-2000» зобов'язують покупця «за свій рахунок укласти договір перевезення товару ... за винятком випадку, коли договір перевезення укладено Продавцем ...». У такій ситуації бажано, щоб сторони чітко вказали в контракті, хто з них повинен укласти договір перевезення.
Не менш важливою вимогою до контракту є те, що він повинен детально описувати всі ланки ланцюга постачань. У ньому повинні бути передбачені всі можливі варіанти розвитку подій та рішення для кожного з них. Як реагувати, якщо товар відвантажений не повністю або пошкоджений при транспортуванні? Коли буде поставлено товар: відразу або протягом якогось терміну? Чи повинні Ви оплачувати рахунок, якщо товар поставлений Вам з запізненням, через що ускладнює його реалізація? Всі ці та ще багато інших моментів повинні бути чітко прописані в контракті. Іноземним партнерам нерідко буває важко розібратися в особливостях російського зовнішньоекономічного законодавства (митного, податкового, валютного). Варто пам'ятати і про різницю менталітету і ділових звичаїв у різних країнах. Збереження взаємовигідного партнерства у багатьох випадках буде залежати від того, наскільки точно й докладно в контракті прописані права та обов'язки сторін та шляхи вирішення конфліктів.
Основні статті контракту
Розглянемо приклад стандартного контракту на поставку товару з-за кордону.
Преамбула або вступна частина.
«Фірма / назва /, іменована надалі Продавець, в особі / посада, ім'я /, що діє на підставі / Статуту / Довіреності /, з одного боку, і фірма / назва /, іменована надалі Покупець, в особі / посада, ім'я / , що діє на підставі / Статуту / Довіреності /, з іншого боку, уклали цей договір про наступне: »
Вступна стаття повинна містити:
- Найменування і номер контракту,
- Місце і дату укладення контракту,
- Визначення сторін, які роблять угоду.
Важливо звертати увагу на те, хто є особою, уповноваженою підписувати контракт від імені компанії. За законодавством більшості країн такою особою може виступати або керівник фірми, що діє на підставі статуту, або її співробітник, який діє на підставі спеціального доручення (копія довіреності, підписаної керівником фірми, повинна додаватися до контракту). Цей момент має значення не тільки тому, що копію довіреності можуть зажадати при митному оформленні чи податкової перевірки. За наявності такого документа керівництво іншої сторони не зможе відмовитися від виконання своїх зобов'язань, мотивуючи це тим, що співробітник, який підписав контракт, не мав необхідних повноважень.
Предмет контракту.
«Продавець продав, а Покупець купив на умовах поставки CIP Москва« Інкотермс-2000 »товари, специфікація яких наведена у Додатку (-ів) до цього контракту. Під товарами розуміються:
Формулювання «Продавець продав, а Покупець купив» найбільш точно відображає зобов'язання сторін. Цього не можна сказати про також зустрічається формулюванні «Продавець поставив, а Покупець прийняв і оплатив поставку». Тим більше некоректно називати сторони у зовнішньоторговельному контракті «Постачальник» і «Одержувач», так як це суперечить «Інкотермс», де сторони називаються саме «Продавець» і «Покупець» (в такому випадку при бажанні можна легко оспорити операцію або її умови). При посиланні на «Інкотермс» обов'язково потрібно вказувати, яка редакція мається на увазі. В даний час останньої редакцією є «Інкотермс-2000». Проте сторони мають право вибрати, наприклад, «Інкотермс-90» і вказати їх в контракті як базові умови.
Стаття «Предмет контракту» повинна містити опис товару, його найменування, номер артикула, асортимент і основні характеристики (потужність, габарити, хімічний склад і т.д.). Залежно від обсягу інформації, опис товару може бути дано в Статті контракту, або в прикладеній до нього специфікації. Навіть при наявності останньої, часто все одно бажано обумовити в самому контракті, що розуміти під конкретним товаром - товар, що випускається під даною торговою маркою або несе на собі найменування фірми-виробника.
Кількість товару
«Кількість товару по кожній позиції, що поставляється за цим Контрактом, зазначено в Додатку (-ів) до цього контракту». Якщо контракт передбачає періодичні поставки, а також якщо неможливо заздалегідь вказати в ньому точну кількість товару, можна використовувати формулювання «Кількість товару зазначено у рахунках по кожній поставці». У цьому випадку контракт буде «рамковим», тобто без точного зазначення кількості товару. Слід враховувати, що такий контракт може утруднити митне оформлення в Росії.
«Кількість товару, що поставляється вимірюється у штуках». Одиниці виміру кількості товару в деяких випадках бажано вказувати не тільки в додатках, але і в самому тексті контракту. Ними можуть виступати міри ваги, об'єму, довжини, площі або просто штуки. Потрібно пам'ятати, що існують метрична система заходів і англо-американська. Для ряду товарів використовуються спеціальні одиниці виміру: кіпи (для бавовни), бухти
і рулони (для проводів, шлангів, рулонних виробів та ін.) До цього моменту слід уважно ставитися. Наприклад, якщо Ви купуєте шланг, може виявитися, що для Вашого постачальника одиницею виміру є не метр, а бухта. І, допустивши помилку, Ви можете купити не 1000 м шланга, а 1000 бухт по 100 м кожна, тобто в 100 разів більше, ніж потрібно.
Якість товару
«Якість поставляється за цим Контрактом товару має підтверджуватися сертифікатом якості, виданим Продавцем, і відповідати або зазначеним у цьому сертифікаті стандартам, технічним умовам, специфікаціям, або, у разі якщо вони передбачені, зразкам товару. Постачання пошкодженого товару прирівнюється до поставки товару неналежної якості ».
Останнє речення у вказаному вище абзаці має важливе значення. Справа в тому, що при поставках товарів поняття якості включає в себе два аспекти.
Перший - це відсутність внутрішніх дефектів, які пов'язані з неякісним виготовленням та / або застосуванням неякісних матеріалів і непомітні при зовнішньому огляді. А другий - відсутність пошкоджень товару (механічних, корозійних та інших) у процесі його зберігання та перевезення. У контракті повинен бути чітко прописаний порядок здачі-приймання та пред'явлення претензій. І необхідно в явній формі вказати, що пошкоджений товар є неякісний. Таким чином, у випадку рекламацій по пошкодженій товару, Вам не доведеться окремо доводити їх обгрунтованість.
Терміни і дата поставки
«Згадані у статті 1 цього Контракту товари повинні поставлятися в терміни, зазначені в Додатку (-ів) до цього контракту». Контракт може містити великий асортимент товарів, розбитих на групи з різними термінами поставки. Інформацію по кожній групі краще за все прописувати в окремому додатку.
Терміном поставки може бути:
Календарний день (точна дата), наприклад: «16 вересня 2005 року».
Конкретний період часу (календарний тиждень, місяць, квартал, рік). Як правило, при цьому додають слова «не пізніше» чи «протягом». Наприклад: «протягом третього кварталу 2006 року».
Період часу з моменту вчинення будь-які дії, наприклад: «Протягом трьох календарних днів з моменту розміщення замовлення Покупця в письмовій або електронній формі».
Слід звертати особливу увагу на термін «негайно». Як би дивно це не звучало, у міжнародній торговій практиці він означає постачання протягом 14 днів з моменту вчинення будь-які дії, наприклад, виготовлення товару.
«Датою поставки вважається дата міжнародної автомобільної накладної (CMR), виписаної призначенням м. Москва на ім'я і на адресу Покупця». Дата поставки визначає момент переходу права власності від продавця до покупця (постановки товару на баланс Вашого підприємства). Якщо сторони бажають змінити момент переходу права власності, це має бути зазначено в контракті. Наприклад, Вам може знадобитися, щоб товар вже був поставлений на баланс підприємства до кінця звітного періоду. Як правило, датою поставки є дата документа, що підтверджує передачу товару в розпорядження покупця. Дата документа повинна бути узгоджена з базисними умовами поставки.
Базисні умови поставки
«Базисними умовами поставки за цим Контрактом є умови CIP Москва з найбільш широким страховим покриттям за умовою« А », дані в тлумаченні« Інкотермс-2000 ». Дана стаття необов'язкова, якщо в інших статтях контракту вже є посилання на «Інкотермс» і при цьому в них ліквідовані всі можливі двоякі тлумачення. Без неї також можна обійтися при відсутності будь-яких додаткових вимог або змін у тлумаченні базису поставки. Сторони можуть використовувати не тільки «Інкотермс-2000», а й інші базисні умови поставок. У такому випадку, контракт повинен містити статтю з докладним описом вибраного базису поставки. Щодо питання страхування, в даному прикладі фігурує додаткова вимога: «найбільш широке страхове покриття по умові« А »замість стандартного для умови CIP« мінімального страхового покриття за умовою «С». Зазначені терміни відповідають умовам страхування вантажів Інституту лондонських страховиків.
(!) EXW і FCA
Говорячи про умови поставки, бажано пам'ятати про одну поширену проблему. Співробітники західних компаній-постачальників нерідко плутають умови поставки EXW і FCA. Коли товар відвантажується там, де він зроблений, при обох варіантах умов покупець повинен дати вказівку перевізнику надати транспорт на завод продавця. Але за умови FCA продавець повинен зробити експортну митне очищення товару, а за умови EXW - не повинен. На жаль, бувають ситуації, коли при виконанні контракту на умовах FCA представники фірми-продавця все одно вважають, що раз транспорт подається на їхній завод, митної очищенням товару для експорту займається покупець.
Ціни і загальна вартість контракту
«Ціни на товари зазначені попозіціонно в Додатку до цього Контракту і в рахунках по кожній поставці. Ціни вказані за штуку ». Формулюванням «Ціни на товари зазначені в рахунках по кожній поставці» можна обмежитися, якщо важко вказати ціни в момент укладання контракту з періодичною поставкою (наприклад, при поставках від іноземного концерну на адресу російської дочірньої фірми). В інших випадках краще точно вказувати ціни в контракті. Потрібно пам'ятати, що якщо сторонами за контрактом виступають іноземний концерн і його дочірнє підприємство в Росії, то при митному оформленні може знадобитися додаткове підтвердження правильності ціни, зазначеної в рахунках. При цьому розрахунок митних зборів може базуватися не на зазначеній в рахунку ціною, а на середньоринкові ціни або іншої подібної інформації. «Ціни розуміються СIP Москва. Ціни вказані в доларах США ». Повинні бути вказані базис і валюта ціни. «Ціни тверді та не підлягають змінам». У залежності від галузі та характеру угоди, ціни на товар можуть бути рухомими, легкими або фіксуються протягом терміну дії контракту. Формулювання «тверді ціни» здатна гарантувати Вам незмінність цін протягом року, наприклад, при періодичних постачаннях. Так як іноземні фірми зазвичай переглядають свій прайс-лист на початку кожного календарного року, може знадобитися щорічне підписання доповнень до контракту з зазначенням нових цін.
«Продавець несе всі витрати з постачання товару на умовах CIP Москва, включаючи вартість перевезення до погодженого місця призначення, вартість експортної упаковки і маркування, навантаження товару і його закріплення в транспортному засобі (транспортних засобах), а також оплату всіх експортних зборів і мита у країні Продавця. Відповідні витрати в країні Покупця несе Покупець ». У контракті має бути чітко позначено, які витрати несе кожна сторона у відповідності з обраним базисом поставки. Щоб уникнути зайвих труднощів і неприємностей, бажано відразу обумовити, хто несе непомітні на перший погляд витрати щодо завантаження й розвантаження товару, його упаковки і маркування.
«Загальна сума контракту становить 500 000 (п'ятсот тисяч) доларів США. Загальна сума контракту може змінюватися за письмовою згодою сторін та зазначається в Додатках до цього Контракту ». Для оформлення експортного або імпортного паспорта угоди відповідно до російськими правилами валютного регулювання потрібно вказувати загальну суму контракту. Якщо сума оплати товару при періодичних постачаннях перевищить її, потрібно буде переукласти паспорт угоди і підписати доповнення, яке передбачає збільшення загальної суми контракту.
Умови платежу
«Платежі за товари, що поставляються за цим Контрактом, виробляються проти комерційного рахунку Продавця шляхом банківського переказу зазначеної в рахунку суми на розрахунковий рахунок Продавця, зазначений у цьому Контракті, протягом:
-120 Днів нетто з дати виставлення комерційного рахунку;
-60 Днів зі знижкою 1% з дати виставлення комерційного рахунку;
-30 Днів зі знижкою 2% з дати виставлення комерційного рахунку ».
У цьому параграфі контракту описані форма розрахунку, термін і спосіб платежу. У цьому прикладі обрана форма розрахунку «шляхом банківського переказу» (найпростіша для російських імпортерів). Крім неї використовуються такі форми розрахунку, як акредитив, інкасо та розрахунки по відкритому рахунку. Спосіб платежу визначає момент оплати товару по відношенню до його фактичної поставці. Тут застосовується платіж з відстрочкою: «проти комерційного рахунку Продавця протягом ... днів». Він найбільш доцільний, оскільки рахунок зазвичай виставляється при відвантаженні товару. Також можуть бути використані авансовий і готівковий платежі. Наявним називається платіж, який виробляється не готівкою, а безготівковим способом відразу після передачі покупцеві товаророзпорядчих документів.
Формулювання «комерційний рахунок» також має істотне значення. У контракті має бути прописано, які рахунки і в який момент часу виставляє Ваш партнер, а також які з них будуть фігурувати при митному оформленні. Справа в тому, що іноземні компанії часто випускають ще і рахунок-проформу, номер і дата якої не збігаються з номером та датою комерційного рахунку. Якщо ця проформа буде супроводжувати вантаж при митному огляді і, отже, її реквізити будуть приведені у митній декларації, Вам доведеться вказувати саме їх у валютному платіжному дорученні при переказі грошей. А це значить, що може виникнути ситуація, коли Ви вже перевели гроші, а бухгалтерія Вашого партнера, що чекає оплати за реквізитами комерційного рахунку, буде вважати рахунок неоплаченим.
«Валютою платежу є євро. Перерахунок валюти ціни у валюту платежу здійснюється за крос-курсом Центрального Банку РФ на день здійснення платежу ».
У нашому прикладі вказані різні валюти ціни і платежу. Це не завжди буває так, але в будь-якому випадку в контракті має бути обумовлено, за яким курсом проводиться перерахунок. Також можна передбачити застереження, що захищають від можливих збитків через коливання курсів валют, наприклад, поставити умову перегляду цін на товари при зміні курсу більш ніж на 5%.
«Банківські витрати оплачуються наступним чином:
- Витрати Продавця - за рахунок Продавця,
- Витрати Покупця - за рахунок Покупця ».
Такий пункт повинен бути присутнім в контракті, якщо Ви не хочете самі оплачувати всі банківські витрати.

Список літератури
1. Т.А. Бикова, Л.М. Вялова, Г.Ю. Максимович, Л.В. Санкіна. Діловодство. - М.: МЦФЕР, 2004. - 544 с.
2. О.В. Єрошкіна, В.К. Єрошкіна. Діловодство та документоведення: Метод. вказівки. - Тольятті: ВуіТ, 2002. - 37 с.
3. В.А. Дегтярьов. Журнал «Головбух», № 24, 1999.
4. Інформаційний лист про реквізити ФСФР Росії та РВ ФСФР Ліцензування і контроль.
5. Ці інтернет - сайтів. «Ваша служба логістики».
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Менеджмент і трудові відносини | Контрольна робота
57.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Правила складання документів
Техніка і правила складання документів
Основні правила складання документів
Системи документації Правила складання документів
Правила оформлення документів 2
Правила оформлення документів
Складання зберігання документів
Особливості складання документів
Порядок складання та оформлення документів в РФ
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru