Правила виконання курсової роботи з дисципліни Менеджмент

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
УРАЛЬСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ
Методичні вказівки
по виконанню курсової роботи
для студентів за спеціальністю 080501 «Менеджмент»
(Заочна форма навчання)
Єкатеринбург 2009

Введення
Курсова робота є одним з етапів підготовки фахівців. Мета курсової роботи - прищепити студентам навички самостійного аналізу стану менеджменту російських підприємств, аналізу та оцінки ефективності проведених управлінських змін в умовах ринкової економіки, поглибити теоретичні знання з дисципліни, а також розвинути у студентів дослідницькі навички і творчу ініціативу.
Написання курсової роботи є одним з етапів підготовки студентів до складання іспиту за курсом, а в подальшому - до написання й захисту дипломної роботи.
Інформаційною базою для виконання курсової роботи служить звітність підприємств з виробництва та послуг, яку студент самостійно отримує від підприємства - об'єкта аналізу. Вибір об'єкта дослідження студент здійснює самостійно, керуючись своїм досвідом, знаннями, можливостями отримання необхідної інформації і т.д. В якості об'єкта дослідження може бути вибрано підприємство, з діяльністю якого будуть пов'язані подальші навчальні розробки (курсові проекти (роботи) з інших дисциплін, дипломна робота) або ділова кар'єра автора. З метою збереження комерційної таємниці об'єкт дослідження може мати умовну назву. Теоретичною базою служать наукова і навчальна література, публікації в періодичних виданнях.
Крім обов'язкових розділів аналізу та оцінки управлінської діяльності підприємств, студент виконує також індивідуальне завдання. Приклади індивідуальних завдань:
- Розвиток наукових підходів до управління організаціями;
- Концепція формування виробничої (сервісної) стратегії та її структурних елементів;
- Використання методів прийняття рішення в різних умовах господарської діяльності на підприємствах РФ;
- Виробничі та організаційні структури та їх вибір стосовно конкретної ситуації;
- Стратегічне і оперативне планування в діяльності підприємства;
- Процеси забезпечення матеріальних потреб і методи управління запасами у виробництві та сервісі.
Індивідуальні завдання визначаються спільно з керівником і може збігатися з одним з розділів основної частини курсової роботи.

1 Загальні вимоги до виконання курсової роботи
Тема курсової роботи повинна бути актуальною в науково-теоретичному та практичному плані. Тему курсової роботи студент вибирає з переліку, наведеного в розділі 5. Крім того, на прохання студентів або за пропозицією керівника за ним може бути закріплена індивідуальна тема курсової роботи, яка не увійшла в рекомендований перелік. У цьому випадку вона узгоджується з керівником і затверджується.
Студент повинен обгрунтувати значущість обраної теми, самостійно скласти план курсової роботи, узгодити його з керівником і підібрати літературу з даної проблеми. У процесі роботи студент має можливість отримувати консультації керівника.
2 Підготовка, рецензування та захист курсової роботи
Процес виконання курсової роботи складається з наступних основних етапів:
1) вибір теми та її реєстрація у керівника;
2) складання та узгодження з керівником плану роботи, визначення організації, на базі якої буде виконуватися курсова робота;
3) складання бібліографії, вивчення джерел та літератури з проблеми, збір необхідних теоретичних матеріалів;
4) збір практичних даних або проведення обстеження управлінської діяльності з обраного об'єкта дослідження (при можливості і необхідності);
5) обробка отриманої інформації, аналіз і систематизація матеріалів, обгрунтування висновків, розробка пропозицій;
6) написання та оформлення курсової роботи;
7) здача роботи керівнику для перевірки та написання рецензії;
8) написання зовнішньої рецензії;
9) захист курсової роботи.
У курсовій роботі повинні бути представлені результати самостійної науково-дослідної роботи студента. Виконання курсової роботи вимагає від студента творчого вміння використовувати широке коло загальних і спеціальних джерел, нормативних актів, підбирати і узагальнювати дані, робити авторські висновки.
Всі використані при написанні курсової роботи джерела повинні бути вказані в списку літератури, вміщеному в кінці роботи.
Важливою вимогою до змісту курсової роботи є логічна послідовність викладу міститься в ній матеріалу, точність визначень, формулювань і термінів, обгрунтованість висновків і дотримання норм наукової етики.
Результати виконаної роботи повинні бути викладені в письмовому вигляді (комп'ютерний набір) і акуратно зброшуровані.
Захист курсової роботи проводиться в наступному порядку:
1) з матеріалами виконаної курсової роботи попередньо знайомиться керівник. У ході предзащітних консультацій робота обговорюється і коригується;
2) представлена ​​до захисту курсова робота повинна бути оформлена відповідно до викладених у рекомендаціях вимогами;
3) керівником оголошується тема роботи, група, П.І.Б. студента;
4) студент протягом 7-10 хвилин робить доповідь по суті проблеми і про отримані результати дослідження;
5) керівник, запрошені фахівці, студенти ставлять питання. На питання і відповіді відводиться 7-10 хвилин;
6) зачитуються достоїнства і недоліки роботи, відображені у зовнішній рецензії та рецензії, написаної керівником курсової роботи;
Зовнішня рецензія на виконану курсову роботу оформляється фахівцем, що працює на підприємстві, що аналізується, які мають вищу професійну освіту. Зовнішня рецензія оформляється на бланку, наведеному у додатку 2.
7) після заслуховування виноситься рішення про оцінки курсової роботи.
Критеріями оцінки курсової роботи є:
· Логіка і зміст роботи;
· Ступінь самостійності;
· Ступінь розкриття теми;
· Глибина теоретичного і практичного аналізу;
· Стиль викладу, грамотність;
· Акуратність і правильне оформлення роботи.
Захищені курсові роботи студентам не повертаються і зберігаються у фонді коледжу.
3. Вимоги до оформлення курсової роботи
Титульний аркуш є першою сторінкою роботи, яка не нумерується, і заповнюється за строго певними правилами. Зразок оформлення титульного аркуша подано в додатку 1.
Після титульного аркуша слід зміст (зміст), яка є другою сторінкою, яка також не нумерується. У змісті наводяться всі заголовки курсової роботи, вказуються сторінки, з яких вони починаються. Усі заголовки пишуться з великої літери без крапки на кінці. Останнє слово кожного заголовка з'єднують відточити з відповідним йому номером сторінки в правому стовпчику змісту.
Нумерація сторінок починається з введення. Номер сторінки ставиться у верхній частині поля.
Зміст розділів основної частини повинна відповідати темі курсової роботи і вимогам, сформульованим у цих методичних вказівках.
Заголовки розділів і параграфів курсової роботи повинні точно відображати зміст відноситься до них тексту. Вони не повинні скорочувати або розширювати обсяг змістової інформації, яка в них міститься.
Текстовий матеріал не допускає скорочень слів, крім використання загальноприйнятих скорочень.
Слова «та інші», «і тому подібне», «та інше» всередині пропозиції не скорочуються. Не допускаються скорочення слів «так як» (т. к.), «наприклад» (напр.).
При використанні літературних джерел, особливо це стосується чолі, яка містить теоретичне обгрунтування досліджуваної проблеми, в тексті слід вказувати приводиться матеріал. Для цього при прямому чи непрямому викладі (при переказі і викладі думок інших авторів своїми словами) необхідно після його закінчення поставити квадратні дужки, помістивши в них цифри: порядковий номер літературного джерела в бібліографічному списку використаної літератури в курсовій роботі і номер цитованої сторінки (сторінок) , наприклад: [7, с. 21].
Цифровий матеріал, коли його багато або є необхідність у зіставленні та висновках певних даних і закономірностей оформляється у вигляді таблиць.
За змістом таблиці поділяються на аналітичні та неаналітичних. Аналітичні таблиці є результатом обробки та аналізу цифрових показників. Після таких таблиць слід робити узагальнення в якості висновків, які оформляються в текст словами: «таблиця дозволяє зробити висновок, що ...», «з таблиці видно, що ...», «таблиця дозволяє укласти, що ...» і т.д.
У неаналітичних таблицях поміщаються, як правило, необроблені статистичні дані, необхідні лише для інформації або констатації.
Будь-яка таблиця повинна містити заголовок. Таблиці нумеруються арабськими цифрами в межах всього тексту. Над правим верхнім кутом таблиці поміщають напис «Таблиця ...», із зазначенням порядкового номера таблиці (наприклад, Таблиця 4, додаток 3) без знака № перед цифрою і без крапки після неї. Заголовок таблиці поміщають безпосередньо над нею.
При перенесенні таблиці на наступну сторінку необхідно над нею помістити слова «Продовження таблиці ...». Шапку таблиці повторювати не обов'язково, достатньо пронумерувати графи і повторити їх нумерацію на наступній сторінці.
Видами ілюстрованого матеріалу в курсовій роботі можуть бути креслення, діаграми та графіки.
Всі види ілюстрованого матеріалу в тексті носять назву «малюнок». Вони повинні мати наскрізну нумерацію по всій роботі.
У тексті на малюнки робляться посилання, в тому місці, де мова йде про тему, пов'язаної з ілюстрацією (малюнком), поміщають посилання або у вигляді укладеного в круглі дужки виразу (рис. 4), або у вигляді обороту типу «... як це видно на рис. 4 »або« ... як це видно і рис. 4 ». Кожну ілюстрацію (малюнок) необхідно постачати підрисунковому написом.
Бібліографічний список використаної літератури поміщають після ув'язнення. У курсовій роботі слід використовувати спосіб побудови бібліографічного списку за алфавітом. Алфавітний спосіб угруповання літературних джерел характеризується тим, що прізвища авторів і заголовків (якщо автор не зазначений) розміщені за алфавітом. Проте не слід у жодному списку змішувати різні алфавіти. Іноземні джерела зазвичай розміщують за алфавітом після переліку усіх джерел російською мовою.
Бібліографічний опис складають безпосередньо за твором друку повністю на підставі вихідних даних. Нижче наведені приклади бібліографічного опису різних видів творів друку.
Приклад оформлення книжок одного, двох, трьох авторів:
Кравченко А.І. Історія менеджменту: Навчальний посібник для студентів вузів. - М.: Академічний проект, 2006. - 512 с.
Приклад оформлення збірки з колективним автором:
Менеджмент (Сучасний російський менеджмент): Підручник / За ред. Ф.М. Русинова і М.Л. Разу. - М.: ФБК-ПРЕС, 2005. - 342 с.
Приклад оформлення статті з газети або журналу:
Фатхутддінов Р. Менеджмент як інструмент досягнення конкурентоспроможності / / Питання економіки. - 2003. - № 5. - С. 118 - 127.
4. Орієнтовна структура курсової роботи
У загальному і цілому структура курсової роботи визначається тематикою. Але, у зв'язку з тим, що написання курсової роботи передбачає аналіз підприємства, то рекомендується виділення наступних розділів: вступ, характеристика підприємства, практична частина (аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища і т.д.), висновок, список літератури, додаток (при необхідності ).
У вступі стисло обгрунтовується актуальність теми, показується значення поставлених завдань для розвитку в умовах здійснення ринкових перетворень, визначаються мета і завдання курсової роботи, розкриваються методи дослідження, вказуються джерела інформаційного забезпечення курсової роботи.
У першому розділі (характеристика підприємства) необхідно відобразити таким моменти:
· Вид діяльності організації;
· Історія створення і розвитку об'єкта: час утворення, основні віхи розвитку (зростання, об'єднання, розукрупнення, виділення в самостійний об'єкт, зміна організаційно-правової форми і т.д.);
· Масштаби діяльності: об'ємні параметри виробництва (у кількісних вимірниках та в термінах «значного», «Середня» або «мале» підприємство), значення і роль організації в галузі, регіоні, країні, міжнародному поділі праці;
· Організаційно-правова форма і характер власності (відповідно до Цивільного кодексу РФ), законодавча основа функціонування;
· Територіальне розміщення - вказівка ​​території (або декількох територій), на якій розташовані підрозділи об'єкта;
· Сучасний стан об'єкту, що дозволяє одержати уявлення про умови функціонування, проблеми та наміри (або завданнях) керівництва щодо подальшого розвитку.
· До якого типу належить дана організаційна структура управління;
· Чи чітко розподілені в організації права та обов'язки;
· Чи має місце дублювання функцій або відсутність функцій, необхідних для досягнення цілей організації. Якщо так, то чому;
· Чи відповідає структура організації її технології;
· Чи сприяє структура організації ефективного використання її трудового потенціалу;
· Чи ефективно взаємодію структурних підрозділів у процесі досягнення ціліші організації;
· Чи існують перешкоди в організаційних комунікаціях;
· У кінці розділу висновок про необхідність коригування існуючої організаційної структури управління або розробки нової.
При підготовці другої (практичної) частини курсової роботи необхідно звернути увагу на наступне.
Аналіз внутрішнього середовища організації передбачає аналіз таких складових, як персонал, фінанси, матеріали, технологія, інформація.
Вивчення внутрішнього середовища спрямоване на з'ясування того, якими сильними слабкими сторонами володіє організація. Сильні сторони служать базою, на яку організація опирається в конкурентній боротьбі і яку вона повинна прагнути розширювати і зміцнювати. Слабкі сторони - це предмет пильної уваги сто боку керівництва, яке має робити все можливе, щоб позбутися від них. У таблиці 1 наводиться перелік ключових внутрішніх факторів і питань для їх аналізу.
Таблиця 1 - Аналіз сильних і слабких сторін організації
Сфера
Фактори
Питання для аналізу
Персонал
• Управлінський персонал
Мораль і кваліфікація співробітників
• Сукупність виплат працівникам у порівнянні з аналогічним показником у конкурентів і в середньому по галузі
Кадрова політика
• Використання стимулів для мотивації виконання роботи
• Можливість контролювати цикли найму робочої сили
• Плинність кадрів і прогули
• Особлива кваліфікація співробітників
• Досвід
• Який стиль управління використовує вище керівництво
• Що є домінантою в системі цінностей вищого керівництва
• Як довго вищі керівники перебувають на своїх позиціях і як довго вони збираються залишатися в організації
• Наскільки кваліфікація менеджерів середньої ланки дозволяє їм справлятися з питаннями планування та контролю, що відносяться до календарного графіку дій, зниження витрат і підвищення якості
• Чи відповідає кваліфікація персоналу організації її поточним і майбутнім завданням
• Яке загалом розташування працівників і які мотиви їхньої роботи в організації
• Якою є політика оплати праці в організації в порівнянні з іншими організаціями аналогічного профілю
Виробництво
• Відносини з постачальниками послуг
• Товарно-методичне забезпечення продукту (проспекти, інвентар та ін)
• Місцезнаходження виробничих приміщень, розташування і використання потужностей
• Економія від масштабу виробництва
• Ступінь вертикальної інтеграції, чиста продукція і прибуток
• Віддача від використання устаткування
Контроль за процесом виготовлення продукту
• Проектування, складання графіка роботи
Контроль якості
• Порівняльна по відношенню до конкурентів і середньої по галузі величина витрат
• Дослідження і розробки, інновації
Патенти, торгові марки та аналогічні правові форми захисту товару
• Чи відповідають виробничі потужності конкурентним вимогам сьогоднішнього дня або ж вони морально застаріли
• Наскільки ефективно використовуються виробничі потужності, чи є недозавантаження і чи існують можливості для розширення виробничої бази
• Яка віддача від досліджень і розробок
• Приводить чи НДР до створення принципово нових продуктів
Маркетинг
• Продукти (послуги) вироблені фірмою
• Збір необхідної інформації про ринок
• Частка ринку
• Номенклатура товарів (послуг) і потенціал розширення
• Життєвий цикл основних продуктів
• Канали розподілу: число, охоплення і контроль
• Організація збуту: знання потреб покупців
Імідж, репутація і якість товару (послуги)
Просування товарів на ринок і їхня реклама
• Цінова політика
• Процедури встановлення зворотного зв'язку з ринком
• Розвиток нових продуктів, послуг та ринків
• Післяпродажне обслуговування та відстеження проданого товару
• Ставлення до марки
• Що є сильними і слабкими сторонами продукту організації: дизайн, якість, доставка, гарантія
• Яка цінова політика організації, чи є вона ціновим лідером або ціновим послідовником
• Яку частку ринку і наскільки міцно утримує організація, які тенденції до зміни її частки ринку
• Чи є можливості для виходу на ринок з новими продуктами і для освоєння нових ринків
• Чи забезпечують організацію проведені нею дослідження ринку необхідною інформацією, яка дозволяє їй орієнтувати свою діяльність на запити покупців.
Фінанси
• Можливість залучення короткострокового і довгострокового капіталу
• Вартість капіталу порівняно з середньою галузевої та вартістю капіталу у конкурентів
• Ставлення до податків
• Ставлення до господарів, інвесторам, акціонерам
• «Робочий» капітал: гнучкість структури капіталу
• Ефективний контроль за витратами, можливість зниження витрат
• Система обліку витрат, складання бюджету і планування прибутку
• Які тенденції до зміни фінансових показників діяльності організації
• Який відсоток прибутку забезпечується окремими підрозділами
• Чи достатньо здійснюється капітальних витрат для того, щоб забезпечити майбутні виробничі потреби
• Чи відносяться фінансові інститути з належною повагою до керівництва організацій
• Чи забезпечує менеджмент агресивну і базується на глибоких знаннях податкову політику
Виявивши сильні і слабкі сторони всередині організації, можна визначити функціональні області, які вимагають негайного втручання або можуть почекати, а також ті, на які можна спертися при розробці та реалізації стратегії організації (дивися таблицю 2).
Таблиця 2 - Оцінка внутрішнього середовища організації
Функціональні області
Сильні сторони
Слабкі сторони
Маркетинг
Фінанси
Виробництво
Персонал

Аналіз зовнішнього середовища організації.
Зовнішнє середовище будь-якої організації підрозділяється на близьке і далеке оточення.
Близьке оточення включає: споживачів, постачальників, конкурентів і контактні аудиторії (банки, інвестиційні та страхові компанії, податкові, митні та правоохоронні організації, органи місцевої влади, засоби масової інформації, місцеві громадські та релігійні організації, населення і т.д.).
Далеке оточення - це правова, державно-політична, технологічна, економічна, соціальна та екологічна.
При цьому шукають відповіді на наступні питання: де знаходиться організація? Де вона повинна перебувати в майбутньому? Що для цього треба зробити?
Близьке оточення
Ближнє оточення (фактори прямого впливу):
1) споживачі - це сили, які стоять в ланцюзі просуванні товару до кінцевого споживача. Це окремі особи і організації, що купують товар для особистого споживання або перепродажу, державні та громадські організації, покупці, що перебувають за межами країни. Основне завдання при аналізі споживачів - виявити цільову групу і задовольнити її потреби краще, ніж конкурент.
2) аналіз конкурентної ситуації в галузі може бути проведений за такою схемою:
- Загальна характеристика галузі: на якому щаблі розвитку вона знаходиться, наскільки наскільки попит залежить від цін, які стратегії використовуються;
- Класифікація конкурентів (активні, пасивні, потенційні, конкуренти по продукції, збуту, ціною, комунікацій);
- Складається опитувальний лист, в якому вказується: скільки конкурентів у галузі, розмір підприємств конкурентів, сукупна частка 3-х найбільших фірм на ринку в%, основний конкурент, особливі послуги пропоновані конкурентами, сильні і слабкі місця конкурентів.
- А нал з діяльності головного конкурента. Він включає відповіді на наступні питання: цілі і стратегія конкурента (існуюча і можлива, її основні напрямки та інтенсивність, її сильні і слабкі сторони, методи формування і програма дій), характеристика продукту (якість, широта асортименту, модифікації, основні ефекти від розвитку продукту ) гнучкість структури, організація логістики, можливості маркетингу, виробничий потенціал, фінансові можливості, економічні показники, рівень НДР, впроваджувальний потенціал, система управління, якість керівних кадрів, культура фірми, система мотивації і контролю, ноу-хау, місце розташування, і т.п ., сильні і слабкі сторони конкурента.
- Ймовірність виходу на ринок нових конкурентів і продуктів замінників. Вона визначається: вхідними бар'єрами і потенціалом відповідних заходів існуючих підприємств.
Вхідні бар'єри включають розмір витрат, необхідних новому конкуренту для входження в ринок, схильність покупців до відомої марки, рівень необхідних вкладень у НДР, розмір витрат, які несе - споживач при зміні постачальника, необхідність створення власної збутової мережі, переваги старих конкурентів, недосяжні для новачків .
3) постачальники - це окремі організації та окремі особи, які здійснюють матеріально технічне забезпечення виробничої та науково-технічної діяльності фірми. До обмежень, які виникають з їх боку можна віднести ціни на ресурси, їх якість і договірні умови.
Чим сильніша влада постачальників, тим швидше вони спробують підвищити закупівельні ціни на товари або знизити свої витрати за рахунок зниження якості. Постачальники сильні в тому випадку, якщо існують такі передумови: концентрація в галузі постачальників вище, ніж у галузі споживачів вироблені постачальниками продукти дуже важливі для споживачів, галузь замовника не надто важлива для постачальника, постачальники мають можливість прогресивної інтеграції.
4) контактні аудиторії можуть чинити істотний вплив на ситуацію в галузі, змінюючи імідж галузі, її привабливість для розвитку і капітальних вкладень через ЗМІ, систему податків, митних пільг, шляхом введення заборон та обмежень на продукцію, через організацію інвестицій у вигляді кредитів або покупки акцій і облігацій і т.п.
Далеке оточення
Далеке оточення (чинники непрямого впливу).
Дальнє оточення визначає умови для діяльності будь-якого підприємства галузі. Головне при аналізі - виявити найбільш важливу для даної галузі тенденцію.
Аналіз правового середовища передбачає вивчення законів, що визначають діяльність у даному секторі економіки та їх вплив на результат і привабливість галузі.
При вивченні державно - політичного середовища з'ясовують пріоритетні напрямки розвитку економіки країни та регіону, інтереси держави та політичних лідерів.
Щоб успішно працювати в тривалій перспективі будь-яке підприємство повинно володіти інформацією про наукові досягнення і технології, які застосовуються в галузі, пристосовуватися до технологічних змін і використовувати ці зміни для отримання переваг перед конкурентами.
При аналізі економічної середовища з'ясовують темпи інфляції, рівень зайнятості населення, стан економіки, систему оподаткування та ступінь їх впливу на галузь.
Аналіз соціального середовища передбачає вивчення структури населення (вік, професійні групи, рівень доходів і т.д.), структури потреб, стилю життя, звичок і традицій, можливих тенденцій у їх розвитку.
Вивчення екологічного середовища дозволяє врахувати кліматичні та географічні особливості країни і регіону, вплив правових актів та населення на питання захисту навколишнього середовища.
Формулювання місії та цілей організації
У даному розділі необхідно представити і прокоментувати місію досліджуваної організації. Автор може представити не тільки існуючий, але й власний варіант місії організації.
У широкому розумінні місія - це філософія і призначення, сенс існування організації. У вузькому розумінні місія - це сформульоване твердження щодо того, для чого або з якої причини існує організація, тобто місія розуміється як твердження, що розкриває сенс існування організації, в якому проявляється відмінність даної організації від їй подібних. Формування місії - звичайне явище для високо розвиненого бізнесу. Кращим є поєднання короткого гасла, що визначає основний напрям дій організації, з добре опрацьованим текстом місії. Компоненти (пункти) тексту місії представлені в таблиці 3.

Таблиця 3
Компонент
Зміст
Продукти або послуги, які виробляє компанія
Які продукти або послуги, вироблені компанією? При цьому часто компанії досягають стратегічних переваг не просто продаючи матеріальний продукт, а домагаючись ринкових переваг шляхом синергії за рахунок інтеграції конкурентоспроможності самого матеріального продукту з нематеріальними стратегічними перевагами, такими як володіння великою часткою ринку, розвиненою дистриб'юторською мережею, позитивним споживчим іміджем.
Категорії цільових споживачів
Хто є цільовими споживачами компанії? Діяльність компанії може бути орієнтована на урядові агентства, індустріальних споживачів, вузький прошарок населення з високими доходами або населення в цілому.
Цільові ринки
Які географічні регіони обслуговує компанія? Це може бути місцевий регіон, вся країна, окремі зарубіжні країни або цілі глобальні регіони, наприклад, Західна Європа і Південно-Східна Азія.
Технологія
Орієнтується компанія на використання новітніх, традиційних технологій?
Пріоритети виживання, зростання і прибутковості
Націлена компанія на виживання / підтримання існуючого рівня прибутковості або ж на зростання, високу прибутковість і агресивну конкуренцію?
Філософія
Які найважливіші цінності, прагнення і етичні принципи компанії? Філософія компанії може виявлятися, наприклад, в тому, чи ставить вона на перший план інтереси своїх службовців, акціонерів або клієнтів, або, скажімо, в тому, де пролягає кордон її стратегії в «сірому» допустимому просторі між буквою закону і духом етичних вимог.
Конкурентні переваги
У чому полягають відмітні особливості та стратегічні переваги компанії в порівнянні з конкурентами? Такі переваги можуть полягати в унікальному продукті, технології, репутації серед споживачів або територіальному розташуванні
Публічний імідж
Якою мірою, поряд з переслідуванням цілей прибутковості та ефективності, компанія бере участь у вирішенні позаекономічних проблем, таких як охорона природи, програми соціального розвитку
Ставлення до працівників, зайнятих в компанії
Чи розглядає компанія своїх працівників як надбання, яке має свою власну людську цінність, надаючи можливості для освіти, професійного зростання та саморозвитку, або ж просто ставиться до них як заменимому економічному ресурсу

Місія утворює фундамент для встановлення мети туристської організації в цілому, а також для її підрозділів, функціональних підсистем (маркетингу, виробництва, фінансів, персоналу), так як кожна з них ставить певні цілі, що випливають із загальної мети організації.
Цілі - це конкретний стан окремих характеристик організації, досягнення яких є для неї бажаним та на досягнення яких спрямована її діяльність.
Діяльність організації об'єктивно дуже різноманітна, тому вона не може бути зосереджена на єдиній меті, а повинна визначити декілька найбільш значних орієнтирів дій. Найбільш поширеними напрямками, за якими в ділових організаціях встановлюються цілі, є наступні:
• прибутковість, відображена в показниках, типу величина прибутку, рентабельність, дохід на акцію і т.д.;
• становище на ринку, що описується такими показниками як частка ринку, обсяг продажів, відносна стосовно до конкурента доля ринку, доля окремих продуктів в загальному обсязі продажів і т.д.;
продуктивність, що виражається у витратах на одиницю продукції, матеріалоємності, віддачі з одиниці виробничих потужностей, обсязі виробленої в одиницю часу продукції тощо;
фінансові ресурси, які описуються показниками, що характеризують структуру капіталу, рух грошей в організації, величину оборотного капіталу і т.п.;
• потужності організації, які виражаються в цільових показниках, що стосуються розміру займаних площ, кількості одиниць техніки і т.п.;
• розробка продукту та поновлення технології, які описуються в таких показниках, як величина витрат на виконання проектів в галузі НДР, строки введення в дію нового обладнання, строки та обсяги виробництва продукту, строки введення нового продукту, якість продукту
і т.п.;
• зміни в організації та управлінні, що відображаються у показниках, які визначають завдання по термінах організаційних змін і т.п.;
• людські ресурси, які описуються за допомогою показників, що відображають кількість прогулів, плинність кадрів, підвищення кваліфікації працівників тощо;
• робота з покупцями, виражена в таких показниках, як швидкість обслуговування клієнтів, кількість скарг з боку покупців і т.п.;
• надання допомоги суспільству, що описується такими показниками, як обсяг благодійності, строки проведення благодійних акцій і т.п.
Як інструмент систематизації цілей використовується графічна модель у вигляді деревовидного графа - дерево цілей.
Дерево цілей - граф, схема, що показує членування загальних (генеральних) цілей на підцілі, останніх - на підцілі наступного рівня і т.д. (Дерево - це зв'язний граф, який виражає супідрядність та взаємозв'язку елементів, у даному випадку такими елементами є цілі та підцілі).
При побудові дерева цілей розроблені певні прийоми:
- Спочатку, хоча б словесно, повинна бути сформульована генеральна мета;
- Для генеральної мети треба підготувати кількісний опис мети;
- Розгорнути процес досягнення мети в часі;
- Сформулювати цілі наступних рівнів, тобто цілей 1-го рівня, 2-го рівня і т.д.;
- Для всіх розроблених цілей визначити коефіцієнти важливості, пріоритети;
- Розглянути альтернативні варіанти цілей;
- Виключити малозначущі мети, тобто цілі, що мають незначні коефіцієнти важливості та пріоритету;
- Виключити мети, що дають незначний ефект, що призводять до незначних результатів;
- Виключити конкуруючі цілі, інакше кажучи, мети, не підкріплені ресурсом, необхідним для їх досягнення.
Представлення цілей починається з верхнього ярусу, далі вони послідовно розукрупнювати. Причому основним правилом розукрупнення цілей є повнота: кожна мета верхнього рівня повинна - бути представлена ​​у вигляді підцілей наступного рівня вичерпним чином, тобто так, щоб об'єднання понять підцілей повністю визначало поняття вихідної мети.
Характеристика стилю керівництва
У даному розділі необхідно охарактеризувати та оцінити стиль управління керівника у цій організації та розглянути вплив стилю керівництва на продуктивність праці. Дати свої рекомендації.
Процес мотивації в організації
У даному розділі необхідно розглянути і оцінити процес мотивації працівників на підприємстві. Дати свої рекомендації.
Неформальні групи в організації
У даному розділі необхідно описати неформальні групи в організації та їх ставлення з керівником. Дати свої рекомендації.
Конфлікти і стреси в організації
У даному розділі необхідно розглянути причини виникнення конфліктів на підприємстві і стресових ситуацій, запропонувати методи виходу.
У висновку підводяться основні підсумки розробки та намічені можливі шляхи подальшого підвищення ефективності організації.

5. Перелік рекомендованих тем курсових робіт
1. Аналіз зовнішнього середовища організації (на прикладі підприємства).
2. Аналіз внутрішнього середовища організації (на прикладі підприємства).
3. Проблема руху кадрів (на прикладі підприємства).
4. Маркетингові дослідження ринку (на конкретному прикладі).
5. Аналіз та конструювання робочого місця (на прикладі підприємства).
6. Оцінка ефективності праці працівників (на прикладі підприємства).
7. Проектування організаційної структури (на прикладі підприємства).
8. Формування комунікативного потенціалу в системі управління підприємством (на прикладі підприємства).
9. Прийняття управлінського рішення по розробці плану по праці (на прикладі підприємства).
10. Прийняття управлінського рішення по організації виробничого процесу (на прикладі підприємства).
11. Прийняття управлінського рішення щодо створення нового підрозділу (на прикладі підприємства).
12. Організація підсумкового контролю якості продукту або послуги (на прикладі підприємства).
13. Організація попереднього контролю якості сировини (на прикладі підприємства).
14. Розробка алгоритму прийняття управлінського рішення з побудовою «дерева рішень».
15. Формування системи цілей підприємства з побудовою «дерева цілей».
16. Стратегія ринкової поведінки фірми.
17. Мистецтво ділового спілкування.
18. Уміння слухати - фактор успіху міжособистісних комунікацій.
19. Мистецтво ведення ділових переговорів.
20. Мистецтво заохочення і покарання.
21. Роль дисциплінарних стягнень у впливі на підлеглих.
22. Сучасні мотиваційні системи.
23. Комплексний та системний підхід мотивації.
24. Позитивна і негативна мотивація персоналу.
25. Матеріальна і нематеріальна мотивація персоналу.
26. Система заохочувального управління.
27. Внутрішня і зовнішня мотивація персоналу.
28. Способи вирішення конфліктів на підприємстві.
29. Засоби і тактика впливу менеджера на підлеглих.
30. Сила і вплив управлінського лідера.
31. Організаційна культура підприємств.
32. Імідж організації, його складові.
33. Управління іміджем організації.
34. Діяльність менеджера по згуртуванню трудового колективу.
35. Підвищення лояльності персоналу до організації - завдання менеджера.
36. Способи формування відданості співробітників компанії.
37. Міжособистісні взаємини в групі.
38. Лідерство і управління командою.
39. Робота менеджера зі створення приємного соціально-психологічного клімату в колективі.
40. Стрес в роботі менеджера. Причини виникнення стресу та шляхи його подолання.

6. Приблизний тематичний план курсових робіт
Тема «Стиль управління підприємством (організацією)»
Введення
1. Поняття стилю управління
2. Існуючі підходи і класифікація стилів управління
3. Критерії оцінки стилю управління
4. Фактори, що впливають на стилі управління.
Висновок
Література
Тема «Організаційна культура підприємства»
Введення
1. Поняття «організаційна культура», її значення в діяльності підприємства
2. Фактори, що впливають на формування організаційної культури підприємства
3. Атрибути сильної організаційної культури
4. Зміст (елементи) організаційної структури
5. Характеристика елементів організаційної культури
Висновок
Література
Тема «Управління по цілях»
Введення
1. Передумови виникнення концепції «управління за цілями»
2. Основний зміст процесу управління за цілями
3. Принципи ефективного формування цілей
4. Сильні сторони системи управління по цілям і проблеми, що виникають у процесі її впровадження
Висновок
Література
Тема «Способи прийняття управлінських рішень»
Введення
1. Поняття і класифікація процедур прийняття рішень
1.1. Основні види проблем, що потребують вирішення
1.2. Оцінка проблемної ситуації та розробка альтернатив
1.3. Схема етапів прийняття управлінських рішень
2. Методи вирішення проблем
2.1. Індивідуальне рішення і його особливості
2.2. Колективне рішення і його особливості
2.3. Роль і значення ризику в ухваленні рішення
3. Схема прийняття управлінських рішень на підприємстві
3.1. Основні проблеми, що виникають на підприємстві
3.2. Способи та методи їх вирішення
3.3. Оцінка результатів і ефективності прийнятих рішень
Висновок
Література
Тема «Ризик у прийнятті управлінських рішень»
Введення
1. Місце і роль ризику в діяльності підприємств в умовах ринкової економіки
1.1. Сутність і значення ризику
1.2. Види ризиків
2. Величина ризиків і методи їх оцінки
3. Психологія прийняття рішень у ризикованих ситуаціях
4. Заходи щодо елімінування ризику
5. Приклади ситуацій щодо прийняття рішень та оцінки ступеня ризику
Висновок
Література

Список літератури

1. Аширов Д.А. Управління персоналом. - М.: Проспект, 2006.

2. Виханский О.С., Наумов А.І. Менеджмент. Підручник - М.: Гардарика, 1998.
3. Виханский О.С., Наумов А.І. Практикум з курсу «Менеджмент». Підручник - М.: Гардарика, 1998.
4. Волков Б.С., Волкова Н.В. Конфліктологія. - М.: Академічний проект, 2005.
5. Гавриленко В.М. Менеджмент. Конспект лекцій у схемах. - М.: ПРІОР, 2003.
6. Герчикова І.М. Менеджмент. Підручник. - М.: ЮНИТИ "Банки і біржі», 1995.
7. Глухів В.В. Основи менеджменту: навчально-довідковий посібник / СПБДТУ. - Спб «спецлітература», 1995.
8. Голубков Є.П. Маркетингові дослідження: Теорія, методологія і практика. - М.: Финпресс, 2003.

9. Гелегер Р. Душа організації: Як створити успішну корпоративну культуру. - М.: Добра книга, 2006.

10. Драчова Є.Л., Юлік Л.І. Менеджмент. - М.: Академія, 2004.
11. Душков Б.А., СмірновБ.А. Королв А.В. Психологія праці, професійної та організаційної діяльності: словник: Учеб. посібник для вузів / Під ред. Б.А. Душкова. - 2-е вид., Перераб. і доп. - (Gaudeamus). - М.: Академічний проект, 2005.
12. Дирін С.П. Російська модель управління персоналом в умовах промислового підприємства. - СПб: Питер, 2006.

13. Єрмаков В.В. Менеджмент організації. - СПб: МПСІ, 2005.

14. Іванова О.М. Психологія професійної діяльності. - Київ., 2006.

15. Ільїн Г.Л. Соціологія і психологія управління. - М.: Академія, 2005.

16. Кадрова служба підприємства: збірник нормативних документів. З урахуванням останніх змін законодавства в 2005 р. (Серія «Збірник нормативних документів»), 2006.
17. Кільмашкіна Т.М. Конфліктологія: Соціальні конфлікти. - М.: ЮНИТИ, 2004
18. Кишкель Є.М. Соціологія і психологія управління. - М.: Вища школа, 2005.
19. Кобьелл К. Мотивація в стилі екшн: Восторг заразливий. - К.:, 2006.
20. Костян І.А. Прийом на роботу: Документальне оформлення. Практика застосування законодавства - (Б-ка журн. «Довідник кадровика»). - М.: МЦФЕР, 2005.
21. Менеджмент організації. Навчальний посібник / Румянцева З.П., Соломатін Н.А., Акбердін Р.З. и др. - М.: ИНФРА-М, 1997.
22. Мескон М., Альберт М., Хедоурі Ф. «Основи менеджменту». - М.: Справа, 1995. - 702 с.
23. Мішурова І.В., Жуков Д.В., Туманова Є.В. та ін Технологія корпоративного менеджменту. - М.: Березень, 2004.
24. Никифоров Г.С., Дмитрієва М.А., Снєтков В.М. Практикум з психології менеджменту та професійної діяльності - (Психологічний практикум). - М.: Мова, 2003.
25. Підлісний В.І. Практикум з менеджменту: Конкретні ситуації, тести, завдання та курсові проекти. - М.: Бізнес-Преса, 2001.

26. Поршнєв А.Г., Разу М.Л., Тихомирова О.В. Менеджмент: Теорія і практика в Росії. - М.: ФБК-ПРЕС, 2003.

27. Регулювання праці керівника організації (Серія «Бібліотека журналу« Трудове право РФ »») Вип. 12 (127), 2006.
28. Різник С.Д., Ігошина І.А., Кухарєв К.М. Управління персоналом (Практикум: ділові ігри, тести, конкретні ситуації) (CD). - М.: Термика-М, 2004.

29. Семенов А.К., Набоков В.І. Основи менеджменту: Практикум. - М.: Видавничий будинок Дашков і К, 2006.

30. Труханович Л.В., Щур Д.Л. Юридичний словник-довідник кадровика. - СПб.: Справа і Сервіс, 2003.
31. Управління персоналом організації. Підручник / Під. ред. Кибанова А.Я. - М.: ИНФРА-М, 1997.
32. Цигічко В.М. Керівнику про прийняття рішень. 2-е вид. испр. і доп. - М.: ИНФРА-М, 1996.

33. Ципкин Ю.А. та ін Менеджмент. - М.: ЮНИТИ, 2002.

34. Черчиль Г.А., Якобуччі Д. Маркетингові дослідження: Методологічні основи. - М.: Нева, 2004.

35. Шеметов П.В. Менеджмент у схемах, таблицях і малюнках. - СПб: Сибірська угода, 2000.

36. Еггерт М.А. Мотивація: Кишеньковий довідник. - М.: ГІППО, 2003.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Менеджмент і трудові відносини | Методичка
106кб. | скачати


Схожі роботи:
Виконання курсової роботи з дисципліни Гроші кредит банки 2
Виконання курсової роботи з дисципліни Гроші кредит банки
Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності Менеджмент
Правила оформлення курсової роботи
Виконання курсової роботи
Методичні вказівки до виконання курсової роботи
Особливості виконання курсової роботи з менеджменту
Методичні вказівки по виконанню курсової роботи
Сучасні методи управління підприємництвом і бізнесом з дисципліни Менеджмент
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru