Походження східних слов`ян

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Міністерство освіти Російської Федерації

Ставропольський Державний університет

Історичний факультет

Кафедра історіографії і джерелознавства


Дипломна робота

На тему: "Походження східних слов'ян у вітчизняній та зарубіжній історіографії"


Виконала: студентка

V курсу групи "Б"

Аполонская І.М.

Науковий керівник:

кандидат історичних

наук, доцент

Ткаченко С.Д.


Ставрополь, 2002

Зміст.

Введення. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3

Глава I. Дореволюційна вітчизняна історіографія східнослов'янських племен ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 9

Глава II. Радянська історіографія походження слов'янських

племен ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 20

Глава III. Зарубіжна історіографія походження слов'ян ... .39

Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .54

Бібліографія ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .56

Додаток.


Введення.

Серед відомих світових цивілізацій, які втілили в собі досягнення конкретного етносу чи етносів на певних історичних етапах розвитку, російської цивілізації належить особливе місце. Воно було приготовлено їй унікальною історичною долею і феноменом розвитку культури російського народу, заснованої на синтезі і трансформації різнохарактерних традицій Заходу і Сходу, а так само сприйнятті культурних досягнень осіло-землеробського і кочового світів Євразії.

В даний час все більше зростає в суспільстві потребу у правдивому і неупередженому викладі історії нашої Батьківщини у висвітленні основних етапів її становлення та розвитку як одного з найбільших держав середньовічного і сучасного світу. Велич Росії не тільки в її колосальній економічному потенціалі, величезному територіальному просторі, багатстві природних ресурсів, воно в її багатовікової історії, в унікальної давньоруської східно-християнської цивілізації склалася на безкрайніх просторах Євразії, феномен якої багато в чому залишався і залишається загадкою для поколінь дослідників.

"Звідки є, пішла Руська Земля?" - Це питання, який займав ще уми перших російських літописців, згодом на багато століть стала об'єктом гострої полеміки і дискусії про походження та процесі розвитку давньоруської держави.

Вивчення походження і найдавнішої історії слов'ян є однією з найбільш складних проблем в історичній науці. На її рішення спрямовані зусилля різних фахівців-істориків, археологів, лінгвістів, антропологів, етнографів, чиї спільні дослідження повинні врешті-решт призвести до певних позитивних результатів. Найбільші суперечки виникають при визначенні території формування слов'ян (їх прабатьківщини), хронологічних рамок складання слов'янської спільності, при вирішення питань слов'янського глоттогенеза, з'ясуванням зв'язків археологічних культур зі слов'янськими племенами і наступності культур.

Історіографія питання. Протягом багатьох століть, на науковому терені, йдуть дискусії на тему походження слов'янських племен - їх прабатьківщина, хронологічних рамок і т.д. Але, проте, згоди серед вчених недостигнуто і до цього дня.

У вітчизняній дореволюційній історіографії цієї проблеми не приділялося належної впливу Устрялов Н. у книзі "Російська історія" називає слов'ян "венедами" і ділить їх на три гілки - венети, що жили між Балтійським морем і Карпатами; слов'ян, які жили від Тиси до берегів Дністра і від Дунаю до Вісли; антів, що розташовувалися між гирлами Дунаю та Дніпра. І появи їх на історичній арені відносить до кінця V і поч. VI ст. н.е. Визначною російський вчений Соловйов С.М. в "Історії Росії з найдавніших часів" мало торкнувся питання про древньому населенні Східної Європи і не зупиняється детально на проблемі походження слов'ян. Але все-таки вважав слов'ян прибульцями з Азії на берегах Дунаю.

В кінці XIX ст. з'являється цікаве дослідження А. Л. Погодін у книзі "З історії слов'янських пересувань", у яких дав нарис історії слов'ян, починаючи з 1-х ст. н.е. і зробив спробу окреслити ранню слов'янську територію за допомогою аналізу річкових назв. На його думку початкова територія слов'ян перебувала на території сучасної Польщі, Поділля та Волині.

Оригінальну теорію слов'янського етногенезу розробив А. А. Шахматов, яка потім і визначила на довгий час, становлення поглядів істориків-славістів радянського часу. Він стверджував, що в басейні Балтійського моря жили стародавні індоєвропейці, які в I тис. до н.е. стали розселяться і врешті-решт у Східній Прибалтиці залишилися балто-слов'яни. Їх єдність в I тис. до н.е. розкололася, внаслідок чого утворилися слов'яни і балти.

У перші роки радянської влади була започаткована і майже на три десятиліття посіла панівне становище в галузі вивчення етногенезу народів Східної Європи, етнолінгвістичних концепція Марра Н.Я. Він виступав як активний противник індоєвропеїзму в мовознавстві, був так само противником слов'янського братства і слов'янського "прамови", далі близькість російської та української мов ставилася під сумнів. Стверджував, що слов'янська мова - мова "сколотский", тобто скіфський і сарматський.

З 50-х рр.. XX ст. починає широко вивчається найдавніша історія російського народу, вже із застосуванням археологічного матеріалу (до цього часу археологічні джерела використовувалися, але в невеликих кількостях).

Величезний внесок у вивчення етногенезу слов'ян внесли так само визначні російські-радянські вчені, як Рибаков Б.А., Третьяков П.Н., РусановаІ.П., СедовВ.В. Із застосуванням археологічних, топонімічних джерел, грунтовно вивчали цю проблему в російській історії.

Прабатьківщина слов'ян, за Б. О. Рибакову, доходила до Одеру і Варти, проходила на північ від Прип'яті, землі по Дніпру з гирлами річок Березина, Десна, Сейм, а з півдня була обмежена плином Россі і Тясьмину, Пд. Буг, Дністер і Прут і йшов по північному схилу Карпат.

П. М. Третьяков підкреслював складність процесу слов'янського етногенезу, в якому на різних етапах залучалися багато племен, вважав, що предки слов'ян губляться серед стародавніх європейських землеробсько-скотарських племен.

Концепцію західної прабатьківщини слов'ян, що охоплювала басейн середньої і почасти верхньої Вісли, достигавшей заході середньої течії Одеру і на сході Прип'ятського Полісся і Волині, відстоює В.В. Соловйов.

Що стосується зарубіжної історіографії, то слід сказати про те, що західні історики в основному відстоювали теорію західного походження слов'ян. Прабатьківщину слов'ян відносили на територію між річками Вісли і Одер, або Одером і Дніпром. До таких дослідникам можна віднести Ю. Костшевский, Т.Лер-Сплавинским, Я. Чекановського, В. Гензеля.

Але все-таки найбільший внесок у вивчення етногенезу слов'ян вніс чеський учений Л. Нідерле. Він розробив етнолінгвістичних схему слов'янських племен. І стверджує, що поряд з іншими індоєвропейськими мовами протягом II тис. до н.е. існував балто-слов'янська мова, в результаті членування якого утворився слов'янська мова (I тис. до н.е.). Прабатьківщина слов'ян, за Л. Нідерле, знаходилася на північ від Карпат, була обмежена з заходу Віслою, а зі сходу - середнім Дніпром, включаючи Березину і Десну.

Такий короткий історіографічний огляд етногенетичних теорій, як вітчизняних, так і зарубіжних вчених-славістів.

Джерела. Безсумнівний і все зростаючий внесок у висвітленні давньої історії слов'ян дає археологія, має конкретними і добре датованими джерелами, кількість яких збільшується з кожним роком, і приваблива своїми методами дослідження і докази. До великих досягнень археології в останнє десятиліття входить виявлення і вивчення слов'янських пам'яток V-VII ст. - Часу перших згадок у письмових джерелах слов'ян під власними ім'ям. Великий незамінний матеріал дають письмові джерела візантійських і латинських письменників VII-VIII ст. У перших століттях нашої історії, а точніше нашої історії, а точніше нашої ери слов'яни потрапляють в поле зору античних авторів, таких як Тацита. Пліній Старший, Птолемей. У їхніх працях слов'яни або ж майбутні слов'яни, називають "венедами".

До числа візантійських письменників належить, відомий автор історії готовий Йордан, який вже виділяє дві гілки східних слов'ян - одна з яких - анти, проживаємо в Північному Причорномор'ї, в межиріччі нижньої течії Дністра і Дніпра, а інша - власне слов'яни, на північ від Дунаю до Верхнього Вісли і на схід до Дніпра.

Але слід зазначити, що письмові джерела, по відношенню до археологічних джерел, можуть бути неправдоподібними, так як вони могли будуватися, не тільки по безпосередньо побаченого, а й з чуток.

Тепер перейдемо до визначення предмета і об'єкта даної роботи. Таким чином, предметом роботи є походження і розселення слов'янських племен. Об'єктом ж, ми маємо право вважати - дореволюційну вітчизняну, радянську, і зарубіжну історіографію з даної теми.

Метою дипломної роботи є - спробувати проаналізувати та викласти точки зору, теорій вчених-істориків вивчали проблему походження слов'ян.

У завдання входить:

 • Висвітлити теорії етногенезу слов'ян дореволюційних вітчизняних істориків.

 • Виклад і порівняння етногенетичних схем слов'янських племен, істориків радянського періоду.

 • Короткий розгляд теорій етногенезу східних слов'ян зарубіжних вчених-істориків, в основному чеських і польських.

Перед тим як перейти до розгляду методів історичного дослідження, якими використовувалися в написанні роботи, хотілося б відзначити, що на основі форма цілісного підходу в історії, була написана ця робота.

Переходячи до характеристики методів історичного дослідження, буде важливо розкрити саму сутність методів. Під методами історичного дослідження розуміються всі загальні методи вивчення історичної реальності, тобто методи, пов'язані з історичної науки в цілому, застосовуються у всіх областях історичних досліджень.

До числа основних загальноісторичних методів наукового дослідження відносяться: історико-генетичний, історико-порівняльний, історико-типологічний, історико-системний. При використанні того чи іншого загальноісторичного методу застосовуються і інші загальнонаукові методи (аналіз і синтез, індукція і дедукція, опис і вимір, пояснення і т.д.), які виступають в якості конкретних пізнавальних засобів, необхідних для реалізації підходів і принципів, що лежать в основі провідного методу.

У роботі основним методом використовувався - історико-порівняльний. Він припускає розтин сутності досліджуваних явищ і за подібністю, і по відмінності властивих їм властивостей, а також проводити порівняння в просторі і в часі.

У цілому цей метод має широкі пізнавальними можливостями. По-перше, він дозволяє розкрити сутність досліджуваних явищ у тих випадках, коли вона неочевидна, на основі наявних фактів: виявляти загальне і повторюване, необхідне і закономірне, з одного боку, і якісно відмінне з іншого.

По-друге, дає можливість виходити за межі досліджуваних явищ і на основі аналогій приходить до широких історичних узагальнень і паралелей.

По-третє, він допускає застосування всіх інших загальноісторичних методів і менше описової, ніж історико-генетичний.

Підтвердженням вище зазначеного, можна навести приклад з даної роботи. Порівнюючи, аналізуючи і синтезуючи точки зору вчених вітчизняних і зарубіжних різних епох на задану тему. Тобто проводиться порівняння етногенетичних схем слов'ян.

Так само використовуючи історико-генетичний метод, який, як ми знаємо, тяжіє до описовості, фактографізм і емпіризму. Крім цього він дозволяє показати причинно-наслідкові зв'язки в закономірності історичного розвитку в їх безпосередності, а історичні події охарактеризувати в їх індивідуальності та образності. Таким чином, описуючи, розглядаючи етногенетичні схеми істориків, які займаються даною проблемою, виявляємо причинно-наслідкові зв'язки і факти.

Практична значимість роботи, є, той факт, що робота може послужити і допомогти при підготовці до семінарських занять з досліджуваної тематики, як з історії Росії, так і з історіографії.

І на завершення хотілося б висловити подяку викладачам Історичного факультету, за допомогу у написанні дипломної роботи, особливо своєму науковому керівнику Ткаченко Сергію Дмитровичу.


Глава I. Дореволюційна вітчизняна історіографія східнослов'янських племен.

Однією з найважливіших проблем історії Давньоруської держави є проблема формування того етнічного масиву, з якого виросла і розвинулась давньоруська народність творець економічних, соціально-політичних інститутів і культури Київської Русі. Важливість цієї проблеми стихійно усвідомлювалася вже першими російськими істориками-літописцями XI-XII ст. Саме ними була розроблена перша етнічна концепція виникнення давньоруської народності, яка містила два корінних положення, які не втратили свого значення до наших днів. Перше - про спорідненість і єдність всього слов'янського світу, друге - про вихідної міграції з заходу слов'янських племен склали активне ядро ​​Давньоруської держави.

У цій главі я торкнуся розгляду точок зору теорій дореволюційних російських учених істориків про розселення східних слов'ян.

Але спочатку зануримося в далекий XVIII століття, тому що в цей час відбувається полеміка Ломоносова і Міллера про покликання варягів і привнесення ними державності на російську землю.

Ця полеміка має велике історіографічне значення, тому що вона починає боротьбу антинорманистов з норманистами, яка не припиняється ні в XIX, ні в XX столітті. Протягом цього тривалого періоду робилися неодноразові спроби використовувати літописну легенду про покликання варягів і інші свідчення джерел про варягів у Східній Європі для твердження про нездатність слов'ян самостійно створити державу і про вирішальну роль прийшлих германців у справі створення російської культури. Однак ми жорстоко помиляємося, якщо станемо думати, що всі норманісти відстоюють такі образливі для російського народу і далекі від науки затвердження. У числі норманістів крім прямих фальсифікаторів було багато видатних вчених і безперечних патріотів (наприклад, А. А. Шахматов і А. Є. Пресняков).

У сучасній історіографії спір антинорманистов і норманістів включає кілька складних і важливих проблем: 1) про роль внутрішніх причин і ролі іноземців (варягів) у процесі формування та розвитку давньоруської держави; 2) про ступінь норманського впливу на розвиток соціальних відносин і культури, причому для відповіді на це питання залучаються дані археології, мовознавства, пам'ятники культури (радянські історики відзначали порівняльну слабкість норманського впливу, в порівнянні з візантійським і татарським), 3) про походження імені Русь, російського народу, причому цей термінологічний питання представляє широкий інтерес, все ж має менше наукове значення, ніж перші два.

У середині XVIII століття, питання про походження держави ще не зв'язувався з виникненням суспільних класів і непримиренних суперечностей між класами. Він зводився до етнічного походження правлячої династії. Ні Ломоносов, ні Міллер не сумнівалися в покликанні Рюрика з братами; спірне тільки питання, чи був Рюрик норманном або слов'янином, і звідки він прийшов. Якщо Байєр і Міллер вважали, що варяги з Рюриком на чолі прийшли до Новгорода зі Скандинавії і були норманами, то Ломоносов вважав, що вони прийшли з південно-східних берегів Варязького (Балтійського) моря. Тут між Віслою і Двіною жило слов'янське плем'я Русь, покликане в 862 р. до Новгорода. 1

Походження імені Русь Міллер виводив з терміна россалайна, яким фіни називали шведів. Ломоносов вважав неймовірним, щоб Новгород став іменувати сторонніх варягів, а потім і самих себе фінським словом. Він звертав увагу на схожість імені росіяни і Роксолана - стародавнього народу, який жив між Доном і Дніпром, звідки частина цього народу поширилася на північ, дійшовши до Балтійського моря і Ільмень озера. Назва старовинного міста - Стара Русса свідчить про те, "що перш Рюрика жив тут народ руси або Росси, або по-грецьки Роксолани званий". 2

З аргументів приведених Ломоносовим на користь думки про південному походження Русі, до цих пір використовується його вказівка ​​на наявність на півдні топонімів з коренем-рос-(наприклад, притока Дніпра - Рось-ріка).

Думка М. В. Ломоносова про походження росіян від россалан не утримався в науці. Міллер писав, що в давнину фігурувало слово Русь. А слово росіяни виникло і увійшло у вжиток недавно і не може служити доказом цієї думки. 3 Не втримався в науці і теза Ломоносова про прихід Рюрика в Новгородську землю з південно-східного слов'янського узбережжя Балтики.

Інакше справа з питанням про масштаби культурного впливу норманів на східних слов'ян. Викликали рішучі заперечення з боку Ломоносова думку Міллера і Шлецера про досконалої дикості східних слов'ян до приходу варягів, відкинута сучасними істориками, як і твердження про вирішальний вплив норманів. Підтримана і підкріплена спеціальним аналізом думку М. В. Ломоносова у тому, що в слов'янській мові не помітно "знатної зміни" у бік мови скандинавів, тим часом "і по нині маємо ми в своєму мові безліч слів татарських". 4 Цей аргумент зберігає своє значення і сьогодні в наукових колах. Разом з порівняно невеликою кількістю скандинавських археологічних пам'ятників на території Русі він спростовує думку про сильний норманнском вплив.

Близько 1751р. Ломоносов почав підготовчу роботу над "Стародавньої Російської історією від початку російського народу до смерті Великого російського князя Ярослава Першого". До 1754г. він збирав і виписував дані російських, античних та західних середньовічних джерел, а потім протягом декількох років писав свою працю. Подібно Татіщеву, Ломоносов присвячує першу частину свого твору "століття древньому до Рюрика" і висловлює в ній ряд оригінальних і цінних думок. До них відносяться теза про участь слов'ян у походах германців на Рим. Припущення Ломоносова про слов'янське походження завойовника Риму Аларіха не можна визнати обгрунтованим, але його твердження, що "між готами безліч слов'ян купчасто воювали", цілком справедливо. 5

До чудових історіографічних думок М. В. Ломоносова відноситься і його теза про відсутність "чистих" у расовому та етнічному відношенні народів ("ні про єдиний мовою затвердити неможливо, щоб він з початку стояв сам собою без будь-якого прімешенія"), і слова про ролі, як слов'ян, так і фінів (чуді) у справі освоєння великого простору російських земель, і твердження, що до складу варязьких дружин у Стародавній Русі входили не одні шведи, а й представники інших північних народів. 6

Таким чином, я виклала початок і сутність норманської теорії та полеміку Ломоносова - справжнього патріота, з Міллером - відвертим норманістом, які поклали початок дискусії, яка не припиняється, і до цього дня.

Слід зазначити, що в XIX столітті, який нижче я розгляну, норманська теорія розглядалася в усіх працях, що стосуються давньої історії Російської держави, всіх дореволюційних російських учених - істориків.

Російський історик Устрялов Н. висунув свою етногенетичну схему. На його думку, плем'я відоме нині під ім'ям слов'янського, при першій появі в історії, в кінці V століття і на початку VI століття по Різдву Христовому, займало численними поколіннями простір від Балтійського до Чорного моря і Дунаю, від Тиси до Одеру і берегів Дніпровських. 7

Сучасники називали його Венедским, поділяючи на три головні покоління: на венедів, що жили між Балтійським морем і Карпатськими горами; на слов'ян, які жили між від Тиси до берегів Дністра і від Дунаю до витоків Вісли; на антів, що жили на берегах Чорного моря між гирлами Дунаю і Дніпра.

Доля слов'янського імені, від першої появи його в історії і до утворення в ньому у IX - X столітті держав Російського, Польського, Богемського, Моравського, Сербського та інші мало відомо. Східні слов'яни утворюють самостійну державу Русь.

Покоління слов'ян, витіснені аварами з берегів Дунаю і Чорного моря, і удалившиеся на північний схід, ймовірно в VIII столітті зайняли весь простір від Вісли до Оки, від Ладозького озера до порогів Дніпровських. Які народи мешкали в цьому просторі до приходу нових поселенців і як слов'яни утвердилися там, силою знаряддя або іншими засобами, достовірно не встановлено. 8 Відомо, що при Геродота жили тут якісь Андрофаги і Міланолени. Що III сторіччя в продовження 400 років, приходили в південну нинішню Росію різні народи: з півночі готофи, що заснували там, в IV столітті могутню державу, з сходу незліченні орди гунів, аланів, балгар, аварів; але в VII столітті, як можна здогадуватися, тільки нечисленні залишки цих народів, могли утримуватися в західній Росії, і слов'яни, імовірно, знайшли там одні пустелі, де поневірялися слабкі натовпу частиною одноплемінників їх, частиною чужих народів скоро злилися з ними. У своїй роботі "Російська історія" Н. Устрялов так само звертає увагу на норманську проблему. І відстоює свою точку зору норманіста таким чином: Здійснюючи окремі походи в моря Атлантичну і Середземне, нормани природно не могли залишити без уваги найближчих країн Прибалтійських, особливо слов'янських, де знаходили, крім хліба та іншої мотлоху, іншу для себе вигоду: через землю східних слов'ян пролягав шлях в багату Грецію, яку вони вважали самою рясно країною у світі з усіма благами природи. Вони відправлялися туди частково для грабежу, частково для отримання плати за службу імператорам: достовірно, що за довго до поселення в землі слов'янської, в імператорській гвардії було багато норманів. До половини IX століття, нормани приходили в землю слов'янську на час, і здається не мали міцних поселень: коли ж у Скандинавії, по смерті Карла Великого, відбулося загальне хвилювання і недолік у продовольстві змусив мешканців її шукати нової батьківщини, одні натовпу кидалися на захід, інші на схід. В Англії, Франції, Італії нормани утвердилися після довготривалої війни: у землі слов'янської не зустрічали такої відсічі і оволоділи його без праці.

Від пришестя Рюрика на береги Ільменя, або від першого з'єднання слов'ян з норманами, до прийняття правнуком його, Володимиром, Християнської віри, затвердити російську Державу, головним явищем історії нашої Батьківщини було швидке розширення меж Русі, спершу на південний схід до берегів Оки, потім на південь по Дніпру, далі на захід до витоків Вісли і Нарева. 9 Це розширення було наслідком норманнского характеру. Слов'яни могли жертвувати своєю волею і визнавати панування норманів, але національність їх залишалася недоторканною, бо скрізь, куди не приходили, у Франції, Англії, в Італії нормани швидко зливалися з тубільцями, тим неизбежнее було це злиття в землі слов'янської, що там вони повинні були розселитися в країні великої і за своєї нечисленності, у порівнянні з масою підкореного народу, втратити національну фізіологію. Вони були для слов'ян поколінням шляхетним, панівним, але не ворожим і служили тільки ланкою з'єднання.

Так само цікава і генетична схема С. Ф. Платонова.

Східна гілка слов'ян прийшла на Дніпро ймовірно ще в VII столітті, і поступово посідали, дійшла до озера Ільменя і Верхньої Оки. 10 З російських слов'ян поблизу Карпат залишилися хорвати й волиняни (дуліби і дужане). Поляни, древляни і дреговичі заснувалися на правому березі Дніпра та на його правих притоках. 11

Мешканці півночі, радимичі і в'ятичі перевалили за Дніпро і сіли на його лівих притоках, причому в'ятичі встигли просунутися навіть на Оку. Кривичі теж вийшли з системи Дніпра на північ, на верхів'ях Волги і Західної Двіни, а їх галузь словени зайняли річкову систему озера Ільменя. У своєму русі вгору по Дніпру, на північних і північно-східних околицях своїх нових поселень, слов'яни приходили в безпосередню близькість з фінськими племенами і поступово відтісняли їх все далі на північ і північний схід. У той же час на заході сусідами слов'ян виявилися литовські племена, потроху відступали до Балтійського моря перед натиском слов'янської колонізації. На східних околицях ж, з боку степів, слов'яни у свою чергу, багато терпіли від кочових азіатських прибульців. Пізніше ж поляни, сіверяни, радимичі і в'ятичі, жили на схід інших родичів, у великій близькості до степах, були підкорені хазарами, можна сказати, увійшли до складу хазарської держави.

Так визначалося початкове сусідство російських слов'ян. Перелік сусідів росіян слов'ян необхідно доповнити фінські та литовські племена, до них слов'яни відчували свою перевагу і трималися наступально.

Так само варяги були сусідами, можна сказати, прямими, але жили "за морем" і приходили до слов'ян "з-за моря". При тісному спілкуванні слов'ян з варягами можна було б очікувати великого впливу варяг на слов'янський побут. Але такого впливу взагалі не помітно - знак, що в культурному відношенні варяги були не вище слов'янського населення тієї епохи.

Давні письменники візантійські (Прокопій і Маврикій) розкривають риси первісного побуту слов'ян, з деякими цікаво познайомиться, щоб усвідомити собі, в якому положенні, на якому ступені розвитку застає слов'ян історія.

Перше насіння громадянськості і культури, на його думку, були кинуті варягами, які викликали слов'ян за собою на історичну арену. В "Історії Росії з найдавніших часів" С. М. Соловйов піднімає цілий ряд важливих проблем російського історичного процесу. Мало торкаючись питання про древньому населенні Східної Європи, Соловйов не зупиняється детально на проблемі походження слов'ян. Відповідно до історіографією свого часу (висхідній до літописної традиції) він вважав слов'ян прибульцями з Азії на береги Дунаю, де вони прибували тривалий час, після чого розселилися по місцях їх пізнішого проживання. 12 Ця неправильна точка зору була переглянута в працях наступних учених.

Початковим подією політичної історії східних слов'ян Соловйов вважав затвердження у них влади прийшлих варязьких конунгів. "Покликання перших князів, - пише Соловйов, - має велике значення в нашій історії, є події всеросійського, і з нього справедливо починають російську історію". Таким чином, він брав положення "норманської теорії" виникнення Російської держави. Це була хибна позиція, так само як помилковим треба визнати думку Соловйова про порівняно пізньому розвитку слов'ян (з IX століття). 13 В даний час з'ясовано, що перші державні утворення у східних слов'ян виникли ще в VI столітті.

Але Соловйов висловив ряд слушних думок з питання про характер норманського впливу на Русь, суджень, які в кінцевому підсумку підривали коріння "норманської теорії". Він справедливо вказує, що варяги не стоять вище слов'ян на щаблях суспільного життя і швидко злилися з ними. Так само він зазначає, що не можна говорити про вплив скандинавських мов на мову і законодавство слов'ян, що князі - нащадки Рюрика вже не були чистими норманнами. Сумлінне вивчення джерел призвело Соловйова до висновку, що питання про національність варягів Русі втрачає свою важливість в нашій історії. Така концепція С. М. Соловйова.

Карамзін Н.М. у своїй "Історії держави Російської" описує в першому томі в розділі "Про народи, здавна вважали в Росії. - Про слов'ян взагалі "найдавніший період російської історії. Згідно з повідомленнями грецьких і римських письменників, говорить він, "велика частина Європи і Азії, іменована нині Россиею, в помірних її климатах була споконвіку населена, але дикими, у глибину невігластва зануреними народами, які не ознаменували буття свого ніякими власними історичними пам'ятками". 14

Згадавши про скіфів, готів, венедів і гунів, Карамзін призводить літописні звістки про розселення східних слов'ян і робить висновок про їх походження: "... Якщо слов'яни і венеди складали один народ, то предки наші були відомі і грекам, і римлянам, мешкаючи на південь від моря Балтійського ". 15 Пов'язуючи початковий період російської історії з розселенням східних слов'ян і відкидаючи затвердження Шлецера про варварство східнослов'янських племен, Карамзін визнає" норманську теорію "і вважає, що Рюрик" заснував монархію Російську ". 16

Великий внесок вніс в історичну науку російський вчений, історик В. О. Ключевський, який, як ми знаємо, розділив нашу історію на чотири періоди. І початок російської історії, або її перший - "дніпровський" період пов'язував не з покликанням варягів, а з військовим союзом східних слов'ян, які існували на Карпатах у VI столітті під проводом князя дулібів. "Цей військовий союз, - пише історик, - і є факт, який можна поставити на самому початку нашої історії: вона і почалася в VI столітті на самому краю, в південно-західному кутку нашої рівнини, на північно-східних схилах і передгір'ях Карпат" . 17

У процесі подальшого розселення військовий союз розпався на племена, племена в свою чергу розклалися на пологи, а останні стали дробитися на дрібні господарства, або сімейні господарства. У зв'язку з цим автор фіксує увагу "перш за все на наслідках юридичних, якими супроводжувалося розселення східних слов'ян". 18

У кінці XIX століття при визначенні місця розселення ранніх слов'ян, поряд з історичними і лінгвістичними даними залучаються матеріали топоніміки. У 1901 р. з'являється цікаве дослідження А. Л. Погодіна в книзі "З історії слов'янських пересувань", в якій на основі відомостей древніх авторів дав нарис історії слов'ян, починаючи з перших століть нашої ери, і зробив спробу отчертить ранню слов'янську територію при аналізі річкових назв. Погодін приходить до висновку, що ранні слов'яни були насельниками території Польщі, Поділля та Волині, де виявляються багато слов'янських гідронімів. Ці області слов'яни займали з глибокої давнини аж до раннього середньовіччя, коли почалося їх широке розселення.

Оригінальну теорію слов'янського етногенезу розробив А. А. Шахматов. згідно з уявленнями цього дослідника, у віддаленій давнини східні індоєвропейці займали басейн Балтійського моря. Частини їх (предки індоіранців і фракійців) звідси переселилися в більш південні райони Європи, а в південно-східної Прибалтики залишилися балто-слов'яни. У I тис. до н.е. балто-слов'янська єдність розпалася, в результаті чого утворилися слов'яни і балти. 19 Відсутність у слов'янській мові власного фітонімів для бука і неславянский характер назв великих річок Середнього Подніпров'я та Повисленья виключають ці території з слов'янської прабатьківщини. Головним же, цікавим побудовою цього дослідника є нібито існували в давнину контакти слов'ян з кельтами і фінами. Слов'яни, на думку Шахматова, спочатку жили в пониззі Західної Двіни і Німану, де соседничали з балтами, германцями, кельтами і фінами. У II столітті н.е. коли германці пішли з Повисленья, слов'яни просунулися на захід, на територію сучасної Польщі, і звідти вже пізніше розселилися в ті області Європи, де вони відомі за середньовічними джерелами. 20

Існує безліч цікавих, оригінальних точок зору стосуються проблеми розселення східних слов'ян і норманської теорії, але я зупинилася на думках більш видатних істориків того далекого часу.


Примітки.

До глави I.

 1. Ломоносов М.В. Повне зібрання творів: У 10 Т. Т. 6., М-Л., 1952р. С. 33.

 2. Там же, С. 37.

 3. Там же, С. 211,43.

 4. Там же, С. 39.

 5. Там же, С. 87,207.

 6. Там же, С. 174,173,203.

 7. Устрялов Н.Г. Російська історія. Ч. 1., СПб, 1838., С. 74.

 8. Там же, С. 77.

 9. Там же, С. 78.

 10. Платонов С.Ф. Курс лекцій з Російської історії., М., 1988р., С. 78.

 11. Там же, С. 79.

 12. Соловйов С.М. Історія Росії з найдавніших часів. Кн. 1, Т. 1., М., 1959р., С. 98.

 13. Там же, С. 99.

 14. Карамзін Н.М. Історія держави Російського. Т. 1., М., 1955р., С. 21.

 15. Там же, С. 27.

 16. Там же, С. 76-77.

 17. Ключевський В.О. Твори: У 8 Т., Т. 1., М., 1959р., С. 110-111.

 18. Там же, С. 114.

 19. Шахматов А.А. Найдавніші долі російського племені. Пгр., 1919р., С. 84.

 20. Там же, С. 87.


Глава II. Радянська історіографія походження слов'янських племен.

У перші роки радянської влади, точніше в 20-і роки, зародилася і майже на три десятиліття посіла панівне місце в області вивчення етногенезу народів Східної Європи етнолінгвістичних концепція Н.Я. Марра. Ні сам Марр Н.Я., ні його найближчі учні не створили монографічного викладу процесу слов'янської етногоніі. Концепція школи Н.Я. Марра в області етнославянского етногенезу представлена ​​в серії робіт, присвячених протоисторическим долям Східної Європи. Його роботи, що безпосередньо зачіпають проблему східнослов'янського етногенезу, були створені в основному у першій половині-середині 20-х років.

Н.Я. Марр виступає як активний противник індоєвропеїзму в мовознавстві з формальної, на його думку, генеалогічної систематизацією мов. Він супротивник: міражу слов'янського братства і слов'янського "прамови", навіть близькість російської та української мов ставилася їм під сумнів. Так само він критикує спробу зводити "питання про племінне складі російського народу ... до слов'янської єдності". 1 На відміну від индоевропеистов Н.Я. Марр категорично заперечує провідну роль у міграції в народотворческом процесі. У відносно російської мови (і відповідно етносу) Марр стверджує, що "мова ... утворився ... на тій території, де він вперше виступає історично; він ... утворився з доісторичного населення Європи, повсюдно яфетического". 2 Російська мова трактується ним як індо-європеїзований слов'янський мова, а слов'янську мову - як "сколотский", тобто скіфський і сарматський, які, на його думку, були яфетическими мовами.

Серед робіт сучасників і послідовників Мара Н.Я. слід особливо виділити статті С.М. Бріма, І.І. Мещанінова і С.М. Биковського. Так, розвиваючи думки Н.Я. Марра про існування у Східній Європі яфетического пласта, В.А. Брим зводив до цього пласту етноніми "анти" і "русь", вважаючи, що збереження цих етнонімів у історичних слов'ян свідчить про включення найдавніших яфетических груп Східної Європи до складу індоєвропейського російського етносу. С.Н. Биковський прийшов до висновку про те, що предки східних слов'ян - "протославяне" можуть бути виявлені в надрах скіфського світу, і висловлював припущення, що "одним із предків пізніших слов'ян" були таври.

Таким чином, протягом 20-х років в молодій радянській науці дозріла концепція східнослов'янського етногенезу, яка представляла антитез концепції А.А. Шахматова (концепцію А. А. Шахматова див. у розділі 1.). Разом з тим у ці роки з'явилася низка робіт, значення яких в історіографії проблеми східнослов'янського етногенезу не може не відзначено. Серед них слід назвати серію лінгвістичних нарисів А.І. Соболевського, в яких була розвинена гіпотеза слов'янського етногенезу, синтезувала в собі елементи автохтонизма і міграціонізму. 3 Прабатьківщина сучасних слов'ян, на його думку, - береги Балтики, де сталися зіткнення і асиміляція древнього слов'яно-балтійського мови та однієї з говору скіфської мови (за О. . І. Соболевського, скіфи-іранці заселяли як степу, а й лісові райони Східної Європи). У сфері освіти слов'янського пра лісові скіфи були автохтонами по відношенню до балто-слов'ян. 4 А. І. Соболевський, був схильний їх розглядати, як нащадків кіммерійців (на його думку, теж народ іранської гілки). Така концепція А.І. Соболевського.

У вирішенні проблем східнослов'янського етногенезу археологія в 20-х роках по суті не брала участі, незважаючи на те, що старої російської археологією був накопичений значний речовий матеріал. Але вже в 30-і роки ознаменувалося подальше зближення археології та історії. Поступово до кінця 30-х - початку 40-х років "монополія" на розробку проблеми східнослов'янського етногенезу та ранньої етнічної історії слов'ян повністю перейшла до археологів.

Значно вдаліше з'явилася перша спроба написати історію Східної Європи, використовуючи не тільки дані писемних джерел, але і дані археології. 5 Ю.В. Готьє, на відміну від його попередників, що займаються в цій області, виявився в значній залежності від використовуваної ним археологічної інформації та її інтерпретації, часом досить суперечливою. У трактуванні проблеми східнослов'янського етногенезу Ю.В. Готьє опинився між індоєвропейської миграционистской концепцією А.А. Шахматова і автохтонистской позицією українського археолога В.В. Хвойки, праця якого "Древні мешканці Середнього Придністров'я та їх культура з доісторичних часів", згодом зробила помітний вплив на ряд радянських дослідників історії найдавнішого слов'янства, був вперше широко використаний при виданні загальної концепції східнослов'янського етногенезу. Загальна схема слов'янської ранній історії в Ю.В. Готьє майже не відрізняється від схеми А.А. Шахматова. Історико-лінгвістичні дослідження Н.Я. Марра жодним чином не торкнулися історичних уявлень Ю. В. Готьє. Східні слов'яни, по Ю.В. Готьє, це "поза сумнівом" нащадки антів, які, починаючи з VII століття поширюються з тієї території, яку вони заселяли після розколу слов'янської єдності. Територія, звідки в VII ст. Почали розселятися анти - це область з півночі обмежена Західної Двіною, а зі сходу Дніпром. 6 На заході їх землі упиралися в Карпати. На цій території слов'яни жили "з незапам'ятних часів". Слідом за В.В. Хвойкою Ю.В. Готьє пов'язував поля поховань з антами, але разом з тим він відзначав, що "припущення про єдиний племен, які уособлюють культуру похоронних полів, зустрічає нездоланні труднощі на шляху до свого визнання ...". Значення праці Ю.В. Готьє в дослідженні ранніх етапів етнічної історії Східної Європи переоцінити важко. Йому належить здійснення синтезу історії та археології, побудова єдиної схеми історичного розвитку країни і що населяють її народів з глибокої давнини до часів Київської Русі.

Самою значною працею, які надали найбільший вплив на складання уявлень про початковий період східнослов'янської історії, в 40-50-ті роки, стала монографія Б.Д. Грекова 7, де проблема слов'янського етногенезу виступила в тісному органічному зв'язку з проблемами економічного і соціального розвитку Київської держави. Б.Д. Греков широко використовував фактичні дані і етногенетичні побудови археологів. Етногенетична позиція Б.Д. Грекова була в основі своїй яскраво автохтонистской. 8 У ній найбільш повно проявився синтез трьох напрямків у дослідженні східнослов'янського етногенезу - напрями, вела своє походження від старої російської антинорманской школи Д.І. Іловайського - І.Є. Забєліна, напрями, заснованого на археологічному матеріалі Середнього Подніпров'я, висхідного до робіт В.В. Хвойки та напрямку, що виник на підставі яфетичної теорії Н.Я. Марра. Загальною платформою для всіх трьох напрямів стало визнання автохтонності слов'ян у Східній Європі в максимально широких формах починаючи з неоліту.

Торкаючись проблеми східнослов'янського етногенезу та ранніх етапів етнічної історії східних слов'ян, Б.Д. Греків на перший план постійно висуває питання про культурне, а не суто етнічної спадкоємності. 9 Він прагне підкреслити таку важливу для розкриття спільної мети його дослідження думка про те, "що вся попередня Давньоруської держави громадська та політична життя народів півдня нашої країни пов'язана з наступними подіями , що розгорнулися на тій же території ". 10

Уявлення Б.Д. Грекова про процес східнослов'янського етногенезу були виключно близькі поглядам Б.А. Рибакова, ранні роботи якого сприяли остаточному оформленню етногенетичній позиції Б. Д. Грекова.

Прабатьківщина, по Б.А. Рибакову, це умовна, з сильно розмитими рубежами територія, на якій проходив надзвичайно заплутаний і важко визначним етногенетичний процес. У бронзовому столітті її межі доходили до Одеру і Варти, проходили на північ від Прип'яті, охоплювали землі по Дніпру з гирлами річок Березина, Сож, Десна, Сейм, а з півдня були обмежені плином Росі і Тясмину, потім кордон перетинав у верхній течії Південний Буг, Дністер і Прут і йшов по північному схилу Карпат. 11 Розроблена Б.А. Рибаковим концепція походження і найдавніша історія слов'ян заснована на сукупності даних різних наук, наведених у загальну систему і взаємно підсилюють один одного. Основою концепції є збіг ареалів археологічних культур, прослеженное протягом трьох хронологічних періодів, у загальній складності охоплюють близько тисячі років, що відповідає існуванню певної етичної спільноти. 12 Збігаються ареали тшинецко-комарівської культури XV-XII ст. до н.е., раннепшеворской та зарубинецької культур II ст. до н.е. - II ст. н.е. і слов'янської культури VI - VII ст. н.е. типу Прага-Карчак (карта 2. додаток). Область тшенецко-комарівської культури, на думку Б. А. Рибакова, можна визнати первинним місцем об'єднання і формування праслов'ян, отпочковавшихся від масиву індоєвропейських племен, що автор підтверджує думкою лінгвістів про час відокремлення праслов'ян в середині II тис. до н.е. 13

Друга складова частина концепції Б.А. Рибакова зводиться до з'ясування причин уривчастості процесу однакового розвитку археологічних культур в межах наміченої території. Перший інтервал на протязі близько тисяч років був пов'язаний, на його думку, і з змінами в господарському та соціальному розвитку всередині слов'янського світу, так і з залученням західній частині праслов'ян в складний процес формування лужицької культури, основа якої, ймовірно, була кельто- іллірійськой. У східній половині слов'янського світу розвиток йшло більш спокійно, і тут на місці тшеніцкой культури утворилися білогрудівської (XII-IX ст. До н.е.) і чорнолісська (VIII-перша половина VII ст. До н.е.) культури. 14 Остання поширилася на лівий берег Дніпра в долину Ворскли. Ареал чорноліської культури повністю збігається з областю поширення архаїчної слов'янської гідронімії по О.М. Трубачова, що підтверджує, на думку Б.А. Рибакова, слов'янську приналежність населення, який створив цю культуру. 15

Третя ланка концепції Б.А. Рибакова становить вичленення праслов'янської зони з великої області скіфської культури. Ототожнення праслов'ян з землеробськими племенами, які підпали під сильний вплив скіфської культури. Аналіз даних Геродота, зведених у єдину систему і зіставлених з археологічними картами, фізико-географічними умовами та відомостями про господарське життя племен Скіфії, навів Б. А. Рибакова до висновку, що саме нащадки носіїв чорноліської культури - праслов'яни, що жили на Дніпрі, - під часи Геродота, на відміну від скіфів-кочівників, займалися землеробством і були об'єднані в союз під ім'ям "сколоти". 16 До цього часу відноситься іранізація праслов'янської мови і релігії, показові паралелі скіфським міфам в чарівних пізніших східнослов'янських казках. Падіння лужицької та скіфської культур призвело до виникнення слов'янської єдності, яке проявилося в близькості зарубинецької і пшеворської культур. Зміна історичної ситуації, завоюванні римлянами Дакії в II ст.н.е. викликали посилення впливу Римської імперії, створили сприятливі умови для розвитку господарства і торгівлі, що сприяло виникненню високорозвиненою черняхівської культури, яка займала східну частину слов'янського світу. 17 Лісостепова частина ареалу черняхівської культури майже збігається, за даними Б.А. Рибакова, з найдавнішим сколотською союзом і була заселена слов'янами, тоді як молдавсько-приморська зона цієї культури належала, ймовірно, готам. У той же час західна частина загального слов'янського світу відчувала вплив з боку німецьких племен, що призвело в II-V ст. до порушення єдності слов'янської культури, яке відновилося ще раз лише в VI-VII ст. після падіння Римської імперії.

Т.М. Третьяков, підкреслюючи складність процесу слов'янського етногенезу, у який на різних етапах залучалися багато племен, вважав, що предки слов'ян губляться в середовищі давніх європейських землеробсько-скотарських племен. Початок етногенезу слов'ян, балтів і германців, на його думку, сходить до племен культури шнурової кераміки кінця III-початку II тис. до н.е. в бронзовому столітті масиву праслов'янських племен належала тшинецко-комарівської культури, до якої виходять чернолесских і білогрудівської пам'ятники, залишені населенням, етнічно споріднених лужицко-поморським племенам. 18 Розглядаючи територію зайняту сусідніми племенами - балтійськими, германськими, кельтськими, фракійськими, східно-іранськими, з якими контактували древні слов'яни, дослідник виділяє землі, де виникли і мешкали слов'яни до свого розселення в I тис. н.е. - Це простір між середнім Дніпром і Верхньому Дністром, що охоплює північне Прикарпаття басейн Вісли і, можливо доходить до верхньої течії Одеру і Ельби. Основну роль в історії слов'янських племен на території Східної Європи. П.М. Третьяков відводив зарубинецької культури, яка склалася, ймовірно, на основі чернолесских і білогрудівської пам'яток, ввібрала в себе елементи лужицко-поморські, почасти милоградських і скіфські. 19 Подальша історія зарубинецьких племен виглядає, на думку П.М. Третьякову наступним чином. На рубежі нашої ери почалося їх просування на північ і північний схід по Дніпру і в Поріччя Десни і Соми, чому сприяло тиск скіфо-сарматських племен і потім готовий. На Десні складається позднезарубинецкая культура, в якій лише мінімально відбилися місцеві юхновские риси, тоді як зарубинецкое вплив поширився в балтійській середовищі на широких просторах лісової смуги Східної Європи, аж до Верхів'їв Дніпра та Оки. 20 За основними ознаками до зарубинецким примикають, по П.М . Третьякову, пам'ятники київського типу відкриті в околицях Києва по Дніпру і його притоках і відносяться до II-IV ст. При подальшому розвитку на основі позднезарубинецких пам'яток утворилася колочинская культура, яка належала, на думку автора, до одного з угрупувань східних слов'ян, а при розселенні позднезарубинецких племен на південь на колишню черняхівську територію склалися ранньосередньовічні слов'янські кшталт Пеньківка. Чи не Верхньодніпровське, а більш західне походження мали тільки слов'янські кшталт Корчак. Черняхівська культура поширилася в різноплемінної середовищі і не мала прямого відношення до східнослов'янського етногенезу, лише південна частина зарубинецького населення могла виявитися частково під черняхівської "вуаллю". 21

Зарубинецька лінія розвитку слов'ян, намічена П.М. Третьяковим, знаходить зараз широку підтримку серед археологів, які займаються культурами кордону і першої половини I тис. н.е. Роботу в цьому напрямі продовжив Є. А. Горюнов, але на новому матеріалі його висновки виявилися більш обережними, ніж у П.М. Третьякова. Е.А. Горюнов вважав, що пам'ятники київського типу мали особливий характер, і в них є лише окремі елементи, близькі до зарубинецким, тому їх не можна назвати позднезарубинецких. 22 В подальшому на основі київської складаються колочинская культура, але останню змінюють слов'янські пам'ятники VII - VIII ст., не пов'язані еволюційним розвитком з колочинской культурою, як припускав П. М. Третьяков. Поява у Верхньому Подніпров'ї слов'янських пам'яток (VII-VIII ст.), На думку Є.А. Горюнова, ймовірно, було викликано відходом на північ під натиском хозар частини Пеньковського населення. У зв'язку з цим етнічне обличчя колочинской і київської культур не піддається чіткому визначенні., Але "деякі дані дозволяють вважати, що обидві культури у своїй основі були слов'янськими". 23

Р.В. Терпиловський, який безпосередньо займається київської культурою, підкреслює її переростання в колочинську, і при цьому відзначає значну роль київської культури у додаванні банцеровскіх і тушемлінскіх старожитностей Верхнього Подніпров'я та Подвинья, родинних колочинская. Він вважає за можливе й існування певних генетичних зв'язків київських пам'яток Середнього Подніпров'я з празькою культурою. Київська культура стала основою виникнення і Пеньковський пам'ятників в Дніпровському лісостеповому узбережжі, що було пов'язано, на думку Р.В. Терпиловська, з просуванням на південь в середині I тис.н.е. швидше за все близько V ст., частини деснинського племен. Етнос носіїв пеньківської культури ідентифікується зі слов'янами-антами, спостерігається взаємопроникнення елементів пеньківської та колочинской культур утворюють широку змішану зону в лівобережного лісостепу та Подесення, тому колочинская пам'ятники, як і Пеньковський, і загальну для цих культур підоснову-київську культуру - автор розцінює як слов'янські. Таким чином, київська культура виявляється вихідним пунктом виникнення всіх ранньосередньовічних слов'янських угруповань.

Концепцію західної прабатьківщини слов'ян, що охоплює басейн середньої і почасти верхньої Вісли, достигавшей заході середньої течії Одеру і на Сході - Прип'ятського Полісся і Волині, відстоює В.В. Сєдов. У роботі, присвяченій походженням і ранньої історії слов'ян, він викладає історію вивчення проблеми походження слов'ян і дає огляд сучасних лінгвістичних, антропологічних та історичних даних по цій темі. 24 В. В. Сєдов будує свою концепцію на археологічних матеріалах, дотримуючись ретроспективного методу 25 дослідження, який він вважає єдино задовільним шляхом для археологічного вивчення етногенезу, і лише потім намагається зіставити свої висновки з даними інших наук. Він виходить з того, що археологічні культури відповідають етнічним спільнотам, хоча за деяких умов, міграції і взаємопроникнення можуть складатися і поліетнічні культури. На відміну від польських автохтоністів, які пов'язували лужицької культури (кінець II середина I тис. до н.е.) з праслов'янами, В. В. Сєдов відносить цю культуру до однієї з діалектних угруповань давньо європейського населення (предків кельтів, італіків, германців, слов'ян і, можливо, деяких інших європейських етносів). 26 За ретроспективному підході до археологічних матеріалами самій ранній слов'янською культурою, на його думку, слід вважати подклешевой V-II до н.е. (Часто поєднується з поморської, але мала специфічні риси і займала особливу територію). За час культура підкльошових поховань відповідає першому етапу розвитку праслов'янської мови і її слов'янська належність підкріплюється або, у всякому разі, не суперечить іншим наведеним у роботі лінгвістичними даними.

На основі подклешевой культури з кінця II ст.до н.е. складається пшеворська, на розвиток якої зробила вплив кельтських та германських племен, що призвело до неоднорідності культури та населення. На думку дослідника, в ареалі пшеворської культури виділяються два регіони, що відрізняються один від одного деталями похоронного обряду, набором інвентарю і типами кераміки. Східний, Вісленскій, регіон сформувався безпосередньо на основі подклешевой культури і еволюційно пов'язується зі слов'янської ранньосередньовічної культурою празького типу, тоді як західний, Одерський регіон, був заселений в значній мірі східними германцями. 27 На сході слов'янська територія на рубежі нашої ери, можливо, досягла Середнього Подніпров'я, куди доходила зарубинецька культура, населення якої родинно пшеворської, але в той же час у ній були сильні місцеві балтійські елементи. Південна частина населення зарубинецького ареалу прийняла надалі участь у генезі слов'янського ядра черняхівської культури. У додаванні черняхівської культури певний внесок внесло місцеве скіфо-сарматське населення, а в західних областях - карпатські і дакийские племена. Істотну роль у складанні черняхівської культури відіграло також прийшле пшеворської населення. 28 Всі це призвело до етнічної строкатості Черняховського населення, але різноетнічного елементи концентруються на території неровномерно. На цій підставі В. В. Сєдов виділяє Подільсько-Дніпровський регіон, що охоплює Середні Придніпров'я, верхнє і середні течії Південного Бугу і область Верхнього Подністров'я (див. карта 4.). Для цього регіону, на думку автора, характерна концентрація зарубинецьких і пшеворской особливостей, привнесених слов'янами, поступово асимілювали місцеве скіфо0сарматское населення. Завдяки процесу асиміляції в культурі, мові і віруваннях південно-східної частини слов'ян виразно простежується іранське вплив. 29 Про слов'янської приналежності населення Подільсько-Дніпровського регіону свідчить, за В. В. Сєдову, генетичні зв'язки його культури зі слов'янськими старожитностями V-VII ст. типу Праги-Пеньківка.

Лінія розвитку слов'янської культури від подкіешевих пам'яток до Переворський, а потім до ранньосередньовічним празьким підтримана І. П. Русанової. 30 Вона спробувала виділити з різнорідного матеріалу пшеворської культури окремі компоненти, кожен з яких має свої особливості в поховальному обряді, характер домобудівництва, в наборі інвентарю і типи посуду. Шляхом кореляції матеріалів поселень і могильників їй вдалося відокремити комплекси, пов'язані з трьома групами пшеворської культури: перша з них характеризується рисами, близькими подклешевой та ранньосередньовічної празької культур, і належала слов'янському населенню, друга, має відповідність в кельтських пам'ятках і, ймовірно, пов'язана з проникненням у Вісло-Одерської межиріччі кельтського населення; третя, залишена німецькими племенами, що розповсюдилися з півночі і північного заходу і принесли свої культурні особливості. Різноетнічного населення жило, за спостереженнями автора, чресполосно на пшеворської території і залишило змішані пам'ятки. 31

В останні роки поширилася думка, що відроджує уявлення про складання слов'ян на сході, у Подніпров'ї. Д. А. Мачинський, розглядаючи письмові джерела про венетах, прийшов до переконання, що з II ст.до н.е. до середини IV ст.н.е. вони мешкали на території охоплює середній Німан, середнє і верхня течія Бугу, яка доходить на сході до верхів'їв Псла і Оки і обмеженої на півночі середньою течією Західної Двіни і сітокамі Дніпра. 32 На цій території жили праслов'яни, балти і "балтопраславяне", при цьому слов'янам належала культура штрихованої кераміки (VI ст. до н.е. - IV ст.н.е.), що мала "загальний вигляд" з культурою празького типу. У середині I ст. н.е. слов'яни рушили на південь і захід, витіснивши зарубинецкое населення (на думку автора дослов'янської). На зайнятій венетами землі невідомі пам'ятники кінця I-II ст., Вони ймовірно, археологічно важковловимий, у всякому разі, зараз ця зона "археологічної порожнечі". 33 В подальшому на основі пам'яток київського типу, і при сильному впливі черняхівської культури формується пеньковская культура, добре ув'язується з антами - південно-східної групою слов'янства.

Розвиваючи положення Д.А. Мачинського, М.Б. Щукін підкреслює відмінність "структури" черняхівської і пшеворської культур пізньоримського часу, для яких характерне поширення мисок і фібул, від ранньосередньовічних слов'янських культур, яким в основному властиві горщики. 34 На думку вченого, на схід від Вісли і на північ від Клевщіни, складається складається зона лісових культур, в які потрапляє носії культури штрихованої кераміки, среднетушімлінской культури і горизонту Рахни-признав (останні включає елементи зарубинецькі - "бастарнскіе", юхновские та сарматські). Ця зона може бути порівняна з венедами Тацита. В результаті бурхливих подій і пересувань I-II ст. складається київська культура, яка є, за М. Б. Щукіна, балто-слов'янської. 35 Після гуннської навали і що почався пересування населення з венедского "казана" створюються близькі між собою ранньослов'янські культури: колочинская на основі київської, пеньковская з київських, черняхівських і кочівницьких елементів , празька, походження якої поки не ясно, але можливо, вона склалася на лівобережжі Дніпра чи в "білому поліському плямі", де до цих пір немає пам'ятників II-IV ст. 36

Всі різні думки про шляхи складання слов'янських ранньосередньовічних угруповань об'єднав В. Д. Баран, за його уявленнями, при виникненні слов'янських угруповань інтегрувалися різні культури римського часу - київська і пшеворська. У залежності від питомої ваги кожної з цих культур виникли окремі слов'янські групи: у додаванні празької культури брали участь усі перелічені культури римського часу, але основу становили черняхівські пам'ятники західного Побужжя і Верхнього Подніпров'я: пеньковская культура складалася при з'єднанні київських, почасти черняхівських і кочівницьких елементів: колочинская культура у Верхньому Подніпров'ї виникла на основі балтського субстрату, зарубинецьких і київських старожитностей, в результаті чого тут "намітилася тенденція слов'янізації". У свою чергу слов'янський компонент черняхівської культури, в цілому поліетнічної, за В. Д. Барану, склався на території західного Побужжя і Верхнього Подністров'я при з'єднанні елементів пшеворської та київської культур. Отже, при додаванні всіх перерахованих угруповань ранньосередньовічних слов'ян, провідна роль належала київській культурі, яка, мабуть, і додавала однаковий характер слов'янським культурам V-VII ст. у Східній Європі. Західні слов'янські групи цього часу, поширені між Віслою та Одером, незважаючи на спільні риси з празькими пам'ятниками більш східних районів, виникли й розвивалися самостійно.

У 1972р. вийшла в світ книга українського археолога В. П. Петрова, в якій етнічна історія давніх слов'ян трактується дуже своєрідно. 37 Автор вважає, що починати цю історію можна з трипільської культури, хоча мовна приналежність її носіїв залишається нам невідомою. Згідно Хвойці В.В., відзначає дослідник, з трипільського часу аж до історичної епохи на Україні спостерігається безперервний розвиток землеробства, а отже, трипільці були предками слов'ян, тобто протославяне. Надалі в Північному Причорномор'ї змінилося багато археологічних культур, змінювався і мову. У період раннього заліза тут жили скіфи (не іранці, а особлива індоєвропейська мовна група). На зарубинецької етапі мова скіфів - борисфенитів, модернізувався в слов'янський. 38 Однак ще в Черняхівське час це був такий мову, який не можна ототожнювати з мовою ранньосередньовічних слов'ян.

Наступна точка зору радянського дослідника в галузі мовознавства та лінгвістики Ф. П. Філіна, також відрізняється певним чином від інших. 39 Він заперечує гіпотезу про існування в давнину балто-слов'янської мови. Ф. П. Філін вважає, що в епоху індоєвропейської мовної спільності предки балтів і предки слов'ян перебувають у тривалому контакті між собою, не зливаючись в єдине ціле (у мовному відношенні). Час формування загальнослов'янської мови він визначає I тис. до н.е. 40 На основі аналізу слов'янської лексики дослідник показує, що слов'янська прабатьківщина була в дали від моря, в лісовій рівнинній смузі буяла болотами і озерами. Подібний ландшафт звичайний для багатьох регіонів Центральної та Східної Європи. Для більш конкретної локалізації праслов'ян він використовує ботанічні аргументи Ростафинский, поповнюючи їх новими прикладами. У результаті він обмежує слов'янську територію рубежу нашої ери між Бугом і Середнім Дніпром. 41 Сказати де розміщувалася прабатьківщина слов'ян в більш ранні час на основі лінгвістичних даних, він вважає поки неможливим.

Слід так само вказати дослідника, що займається вивченням етнічної історії слов'ян, М.І. Артамонова 42, розвиток поглядів якого відобразило той теоретичний зростання, який пережила славістика, вивчає ранні етапи етнічної історії в цілому. Почавши свою діяльність у стінах марровского школи, М.І. Артамонов увібрав в себе основні теоретичні положення етногенетичній схеми Н. Я. Марра і до початку 50-х років з'явився одним з найвизначніших представників марровского школи в археології. З середини 50-х років погляди М.І. Артамонова стали змінюватися, поступово він перейшов на позиції міграціонізму. Критичний аналіз археологічних даних і зіставлення їх з даними письмових джерел привели його до висновку про те, що найбільш ранніми, безперечно слов'янськими пам'ятками на території Подніпров'я і Прикарпаття є пам'ятники VI-VII ст., Що містять кераміку празького типу. Що ж стосується ранніх археологічних культур, то М.І. Артамонов в кінці 60-х рр.. змушений був відзначити, що "незважаючи на великі успіхи в справі методологічного переозброєння та вивчення минулого своєї країни, радянська археологія не домоглася вирішення питання про походження раннеславянской культури і не з'ясувала етапів заселення слов'янами Східної Європи". 43

Монографія І. І. Ляпушкина, видана в кінці 60-х рр.., Являє собою природне завершення його багаторічної роботи з вивчення археологічних джерел періоду утворення Давньоруської держави. Вихідною позицією всієї етногенетичній концепції І. І. Ляпушкина стало визнання східних слов'ян "гілкою однієї великої сім'ї слов'янських народів, пов'язаної спільністю походження й мови". Спробу розглядати східних слов'ян як особливу етнічну групу, яка визначилася аз довго до утворення Давньоруської держави, І. І. Ляпушкин вважає помилковою. Виділення східної слов'янської спільності він слідом за лінгвістами відносить тільки до кінця I тис. н. е.., на його думку, почалося складання давньоруської (східнослов'янської) народності. Відносно історії формування найдавнішої слов'янської етнічної спільності І. І. Ляпушкин виявився ще більш песимістичних позиціях, ніж М. І. Артамонов. "Майже нічого сказати про формування слов'янської етнічної групи в цілому, - писав він, - неясною залишається територія, де протікала їх найдавніша історія". 44 Процес слов'янського розселення І. І. Ляпушкин воліє реконструювати на основі письмових джерел. При цьому він повертається до літописного повідомленням про заселення Подніпров'я слов'янськими переселенцями, що вийшли з Подунав'я. 45 Справді слов'янськими вважав кшталт Корчак і думав, що вони заповнили ненаселені з кінця IV ст. території на південь від Прип'яті і далі на захід до Карпат і Дунаю. Колонізація Східної Європи, яка йшла з заходу, поєднувалася з колонізаційної хвилею, яка йшла з заходу (радимичі і в'ятичі). Етнічна консолідація слов'янських племен на території Східної Європи, освіти східнослов'янської галузі слов'янського етнічного масиву відбувається з VIII-першій половині IX ст., Під час визрівання давньоруської державності. До цього періоду на всій території Східної Європи складається що виявляється археологією культурно-етнічна спільність, представлена ​​пам'ятниками типу роменско-боршевских. Опинившись на території Східної Європи, слов'яни потрапили до різноетнічних середу, "і його суспільне життя, як це можна укласти за даними письмових та археологічних джерел, тісно перепліталися з життям оточуючих їх народів". 46

Як показує наведений вище огляд, в радянській науці проблема східнослов'янського етногенезу вийшла з кола тем, що вирішуються виключно на матеріалі мізерних письмових джерел і лінгвістичних даних. З кінця 30-х рр.. вона стала однією з провідних тем радянської археології. Бурхливий розвиток археологічних досліджень, особливо в післявоєнні роки, призвело вперше до створення міцної джерелознавчої бази. Безумовно, гальмує роль у розвитку уявлень про ранні етапи східнослов'янської етнічної історії зіграла яфетична теорія Н. Я. Марра. Продовження маррістского схематизму на початку 50-х рр.. інтенсифікувало розробку проблем східнослов'янського етногенезу, спричинило за собою розширення археологічних робіт і завершилося відкриттям справді слов'янських пам'яток. Вони досконально вивчалися, і на основі цих досліджень висувалася нові теорії для побудови єдиної етногенетичній системи слов'ян.


Примітки.

До глави II.

 1. Марр Н.Я. Яфетические зорі на українському хуторі. - Вибрані роботи. Т 5. - М-Л., 1935 .- с.47.

 2. Там же, с.333.

 3. Радянська історіографія Київської Русі. - Л., 1978.-с.16.

 4. Там же.

 5. Готьє Ю.В. Залізний вік в Східній Європі. - Л., 1930.-с.16.

 6. Там же.

 7. Греков Б.Д. Київська Русь. - М., 1953.

 8. Там же, с.35.

 9. Там же, с.35-37, 376-383.

 10. Там же, с.429.

 11. Рибаков Б.А. Перші століття російської історії. - М., 1964. - С.84.

 12. Там же, с.87.

 13. Там же.

 14. Там же, с.91.

 15. Там же, с.98.

 16. Там же, с.114.

 17. Там же, с.171.

 18. Третьяков П.Н. Північно-східні слов'янські племена. - МІА, 1941., № 6, с.21-22.

 19. Третьяков П.Н. Біля джерел Давньоруської народності. - М., 1970.-с.20.

 20. Там же, с.28.

 21. Там же, с.33.

 22. Горюнов Є.А. Ранні етапи історії слов'ян Дніпровського лівобережжя. - Л., 1981. -С.48.

 23. Там же, с.75.

 24. Сєдов В.В. Походження та рання історія слов'ян. - М., 1979.-с.7-16.

 25. Ретроспективний метод - дослідження зв'язків етнічно відомих культур з більш ранніми, застосовуваний археологами при визначенні етнічної приналежності древніх культур.

 26. Сєдов В.В. Походження та рання історія слов'ян. - М., 1979.-с.7-16.

 27. Сєдов В.В. Витоки слов'ян. / / Батьківщина. № 1,2., 2001.

 28. Там же.

 29. Сєдов В.В. Походження та рання історія слов'ян. - М., 1979.-с.16.

 30. Русанова І.П. Слов'янські старожитності VI-VII ст. Культура іранського типу. - М., 1976.-с.98.

 31. Там же, (т.м. дивіться примітка, карти складені РусановойІ.П.) С.115.

 32. Мочинский Д.А. Територія слов'янської прабатьківщини у системі географічного та історико-культурного членування Євразії в VIII до н.е.-IX ст. н.е. / Слов'яни. Етногенез та етнічна історія. Міжвузівський збірник. - Л., 1989.-с.154.

 33. Там же, с.158.

 34. Щукін М.Б. Сім світів древньої Європи і проблема етногенезу слов'ян. / Слов'яни. Етногенез та етнічна історія. Міжвузівський збірник. - Л., 1989.-с.112.

 35. Там же, с.115.

 36. Там же, с.116.

 37. Петров В.П. Етногенез слов'ян. - Київ, 1972.-с.148.

 38. Там же, с.151.

 39. Філін Ф.П. Освіта мови східних слов'ян. - М.-Л., 1962.-с.69.

 40. Там же.

 41. Там же, с.70.

 42. Артамонов М.І. Питання розселення східних слов'ян і радянська археологія. - В кн.: Проблеми загальної історії. - Л., 1967.-с.62.

 43. Там же.

 44. Ляпушкин І.І. Слов'яни Східної Європи напередодні утворення Давньоруської держави: МІА, 1968, № 152.-с.5.

 45. Там же, с.175.

 46. Там же.


Глава III. Зарубіжна історіографія походження слов'ян.

Вивчення тисячолітньої передісторії та історії Стародавньої Русі до монгольської часу грунтується на двох основних видах джерел: давньоруських писемних пам'ятках та археологічного матеріалах. Проте археологічні матеріали в силу своєї специфіки можуть розповісти нам про господарський уклад суспільства, так само і культурних традиціях, часу походження і характер поселення і т.д. Історична інтерпретація пам'яток матеріальної культури дозволяє робити деякі висновки про соціальну структуру суспільства, нарешті, відновити його міжнародні зв'язки (в основному правові), але ні політична, ні соціальна історія суспільства у повному обсязі не можуть бути відтворені за допомогою тільки археології.

Письмова ж культура прийшла на Русь досить пізно - лише в кінці X ст., І літературна творчість на Русі, наскільки ми можемо судити за збереженими пам'ятників, почалося не раніше середини XI ст. Перші досліди літописання (час створення, характер і зміст найдавніших пам'яток залишаються предметом дискусії), дійшли до нас у редакціях початку XII ст., Але в рукописах кінця XII-початок XV ст. Багаті відомості про події починаючи з другої половини XI ст., Літописи все більш скупо і фрагментарно висвітлюють події в міру віддалення в глиб століть. Більш того, розповідаючи про історію Русі X ст. і попередніх століть, літописець не мав інших джерел крім візантійських хронік і місцевих переказів, що дійшли до нього в усній формі. Тому реконструкція політичної історії східного слов'янства, оскільки саме в ці століття зароджується і формується Давньоруська держава - ненадійна і спірна: адже такі самі джерела, на яких вона будується. Цілком очевидно, що в цих умовах будь-яка додаткова інформація про народи Східної Європи, про східних слов'ян, про Русь, безцінна для історика. І крупинки, а не рідко і цілі пласти такої інформації знаходили ми в творах, створених в країнах соседствовавших зі східноєвропейським регіоном і здавна володів писемністю та літературою. 1

У міру зміцнення Давньоруської держави все більше число народів вступає з ним у різноманітні контакти, торговельні, військові, політичні, конфесійні. І чим інтенсивніше ставали такі контакти, тим більше відомостей про Русь проникало на сторінки хронік і аналой, листів і документів, географічних творів і літературних творів, тим ширше був коло країн і народів, а відповідно і письмових традицій, в яких відображені відомості про Русь. У IX ст. до античних і візантійських джерел приєднується арабська історико-географічна література, а так само ранні латиномовні пам'ятки Східно-Франкського королівства (пізніше Німеччина). З самого початку поширення писемності в Скандинавії з XI ст., Східноєвропейські сюжети і теми насичують пам'ятники древнескандинавской літератури. Нарешті з цього ж часу відомості про Київської Русі і зв'язках з нею поширюються по всій Європі і Близькому Сходу і виявляються в італійських, англійських, французьких, вірменських, грузинських та багатьох інших джерелах. Різноманітність, часом унікальність і величезний обсяг інформації про Східну Європу і Русі у зарубіжних пам'ятках писемності, робить їх найціннішим джерелом з прадавньої історії нашої країни, багато сторінок якої залишилися б просто невідомі, не прояви до них інтересу візантійський чернець чи арабський мандрівник. Так в "Бершінскіх аналах", написаних у IX ст. на території сучасної Німеччини, під 839 р. вперше згадується етнонім ріс і т.д. Давньоруський літописець часто знав більше, ніж вважав за потрібне або можливим повідомити, і нерідко зарубіжні джерела розкривають те, про що він замовчував. 2

Саме тому важливість збирання, видання та дослідження джерел з історії Східної Європи того часу, коли на її теренах складалися основні етноси, коли виникали перші держави, коли виникло і поширилося християнство, була усвідомлена істориками ще на зорі історичної науки в Росії, в XVII ст.

Особливе значення візантійських джерел для російської історії було по-справжньому оцінений, а на початку XVIII ст. З 1726 р. Академією наук був німецький філолог та історик Г. З. Байєр (1694-1738гг.) Із спеціальною метою зібрати і дослідити античні і середньовічні джерела з російської історії. Хоча його заняття завершилися публікацією тільки ряду статей, вони заклали основу критичного використання джерел в історичних цілях. У 1764г. А. Л. Шльоцер (1735-1809гг.), Представив в Академію наук записку "Огляд російських старожитностей у світлі грецьких матеріалів", в якій обгрунтував необхідність створення зведення найдавніших закордонних свідоцтв з історії Русі для порівняння та перевірки літописних даних. Результатом пропозиції Шлецера була публікація витягів з візантійських джерел, підготовлена ​​І. Штріттером (п'ять томів, що вийшли в 1771-1779гг., Латинською мовою і практично відразу ж перекладені на російську мову). Разом з перекладами на російську мову великого числа творів античної літератури (Овдія, Юстина, Тацита, Сенеки, Боеція та ін) склепіння Штріттера та І. Потского створили базу зарубіжних джерел з ранньої історії Східної Європи і Київської Русі. 3 Використання зарубіжних джерел становить велику складність - і далеко не тільки з-за мови. Справа насамперед у специфіці відображення подій, що відбувалися в чужому, часом чужому для їх авторів світі. Інтерес до народів Східної Європи, безперечно, існував в навколишніх її країнах, але далеко не завжди він носив цілеспрямований і систематичний характер. І тому, повідомлення про них, а так само про Давньої Русі нерідко випадкові (але від того не менш цінні). Більше того, вони обтяжені склалися в кожному регіоні стереотипами описи Східної Європи: як "варварського світу" в античної та візантійської літератури і т.п. Отже використання зарубіжного джерела без глибокого дослідження його контексту, як правило, веде до його невірної інтерпретації та створення історіографічних міфів. Досліджувані у своїй сукупності, зарубіжні джерела висвітлюють кардинальні питання вітчизняної історії й допомагають відтворити цілісну картину зародження та становлення Давньоруської держави.

Саме в зарубіжних джерелах, німецьких і візантійських зустрічаються вперше назви русь, яке в силу його форми не може бути споконвічно слов'янським. Переважна більшість дослідників зводять його до древньоскандинавською корені rop-, похідному від німецького дієслова rowan, "гребти, плавати на кораблях", слово rop (e) r (др. ісл. Roor) означало "весляр, учасник походу на гребних судах", а так само сам похід (в останньому значенні це слово зустрічається в самих ранніх скандинавських письмових пам'ятках - шведських рунічних написах XIв.). Так передбачається, називали себе скандинави, які здійснювали плавання в Східну Прибалтику і в глиб Східної Європи, в Приладожя, населені римськими племенами в VII-VIII ст. 4 Увімкніть в фіноскандінавскіе контакти східні слов'яни запозичили місцеве позначення скандинавів, яке набуло в східнослов'янському мовою, форму русь . Однак далеко не відразу воно стало назвою Давньоруської держави і східних слов'ян. Його значення зазнало тривалу еволюцію, яка зайняла близько століття.

Первісне значення "скандинавські воїни у Східній Європі" (пор. визначення в оповіді про покликання в варягів тих, кого взяв з собою Рюрик: "всю русь" - у "Повісті временних літ" і "дружину многу" - в Новгородській I літописі) змінилося позначенням військової знаті на чолі з князем і професійних воїнів, переважно скандинавського походження (саме це значення ми знаходимо в трактаті візантійського імператора Костянтина Багрянородного в сер. X ст.), розвинулося далі в найменуванні земель і народів (славяжскіх і фінських), підвладних " російському "князю і, нарешті, стало позначенням Давньоруської держави і східних слов'ян як домінуючого в ньому етносу. Наведена вище форма rhos є, очевидно, відображенням візантійського імені rus, яке вперше зустрічається у візантійських джерелах засвідчено у зв'язку з нападом "північних варварів" - росів на Константинополь в 860г. (Час їх згадки у "Житії Георгія Амастридського", спірно: воно може відноситися до 40-их рр.. IX ст. Або до сірий. X ст.).

З другої половини IX ст. назва все ширше зустрічається в німецьких, візантійських, а з X ст. і в арабських джерелах народ (ар-рус). Зрозуміло, походження назви русь аж ніяк не ідентичне виникнення східнослов'янської державності (як уявлялося істориками XVIII-XIX ст., І подається деякими сучасними дослідниками) - тривалого процесу, в якому східні слов'яни активно взаємодіяли з оточуючими народами. Однак розвиток форми назви pops> русь в різних традиціях і його поширення є важливим показником процесів становлення держави у східних слов'ян. При крайній ненадійності хронології "Повісті временних літ" для IX ст. фіксація назви точно дотуються німецьких і візантійських джерелах дозволяє говорити про істотно більш ранньому, ніж зазначена в ПВЛ дата (882г. - Прихід князя Олега до Києва, після чого, його поліетнічна дружина "прозвали руссю") поширення у Середньому Подніпров'ї найменована Русь, т. е. про зміну - в південному вогнищі східнослов'янської державності місцевої родової знаті скандинавської військової аристократією про початок нового етапу на шляху становлення Давньоруської держави. 5

У зарубіжній історіографічній науці велике значення приділяється вивченню історії походження слов'ян, на основі перелічених вище джерел. Які є невід'ємною частиною історичного дослідження. Проблема етногенезу слов'ян має за собою довгу історію, наповнену різними теоріями, поглядами античних, середньовічних істориків та етнографів.

Так до середньовіччя сходить так звана скіфо-сарматська теорія походження слов'ян з Передньої Азії, просунулися вздовж Чорноморського узбережжя на північ і осіли в Південній частині Східної Європи. Давнім авторам слов'яни були відомі під ім'ям (етнонімом) - скіфи, сармати, алани, Роксолани. Поступово з плином часу, слов'яни з північного Причорномор'я розселилися на захід і південний захід. Ототожнення слов'ян з різними етнічними групами, згаданими древніми авторами, характерно для середньовіччя і першого етапу нового часу. У творах західноєвропейських істориків можна зустріти думку, що слов'яни в давнину називалися кельтами. Серед південнослов'янських книжників було поширене, що слов'яни і готи один і той же народ. Досить часто слов'ян ототожнювали з фракійцями, даками, іллірійцями.

В даний час, як і раніше йде полеміка з "норманської" теорії. У працях вчених, що займалися цією проблемою можна виявити ті історичні процеси, які нас цікавлять, а саме етногенез слов'янських племен.

Було зроблено чимало спроб представити цілісну картину цієї наукової боротьби, але, безсумнівно, найкращим залишається до цих пір огляд В. А. Мошина опублікований в 1931 р. У празькому журналі "Slavia". Автор резюмує огляд історії варязького питання, виділяючи всі розглянуті ним теорії зарубіжних істориків, "у дві головні групи: норманську і антинорманнскую". Представники першого напряму сходяться в питанні про скандинавському походження Русі, але розходяться:

 1. У питанні про найдавнішої батьківщині Русі: 6

а) більшість норманнистов визнають літописну традицію істинною і шукають батьківщину покликаної Русі а приморській шведської області Упланде;

б) інші вважають, що Русь - норманнское плем'я, яке задовго до 860г. переселилося на південний берег Ладозького озера і звідси було покликати слов'янами;

в) треті, примикають до других, але місцем початкового поселення норманів у Східній Європі вважають берега Німану або Західної Двіни.

2. У питанні про хронологію:

а) одні вірять літописі;

б) інші, передбачають більш рання поява Русі у Східній Європі. 7

3. І, нарешті, розходяться в лінгвістичному тлумаченні імен "русь" і "варяги". 8 Багато більше незгод існує між антінорманністов:

а) одні відкидаючи взагалі будь-яку історичну цінність літописної традиції, вважають русь автохтонним слов'янським народом південної Росії;

б) інші, точно так само вважають русь слов'янами, але, поважаючи авторитет літописця, допускають можливість покликання і під покликаними варягами розуміють балтійських слов'ян;

в) треті, бачать в русі - фінів з Волги, і з Фінляндії.

Наступні виводять російське ім'я від литовців, мидьяр, хозар, готовий і навіть від євреїв.

Ось так виглядає картина цієї наукової боротьби.

У короткому огляді дискусії на Міжнародному симпозіумі з варязької проблеми (Орхус, Данія, 1968р.) К. Рабек Шмідт, відзначив, що, на жаль, наукові супротивники належали до різних політичних систем, що надавало їх спорах непотрібну політичне забарвлення. Шведський археолог Х. Арбман, норманістів по суті своїх поглядів, піддав сумніву багато з норманських догм і прийшов до висновку, що археологічні матеріали не дозволяють говорити про "підставі держави на Русі варягами". 9

Вплив радянських теоретичних і конкретно-історичних досліджень значною мірою позначилося і на виступ бельгійського вченого Ж. Бланкова на IX Міжнародному з'їзді славістів (Київ, 1983р.) Назвав норманську проблему "уявної": скандинави не могли заснувати державу, оскільки цей процес ніяк не залежав від волі заповзятливих воїнів і купців. 10

Наукові пошуки з проблеми слов'янського етногенезу починається з 30-х рр.. XIX ст., Коли з'являється книга П. Н. Шафарика "Слов'янські старожитності". В основі його побудов лежить аналіз відомостей античних авторів про венедів і даних Йордану. Шафарик П.М. спробував довести, що слов'яни споконвіку заселяли великі території Середньої Європи. Слов'янську мову, на його думку, вперше "зазвучав" на північ і північний схід від Карпат, тобто на території Галичини, Поділля та Волині. Сформована Шафариком прикарпатська теорія походження слов'ян була вельми популярна в XIX ст. 11

У ті ж роки лінгвіст Ф. Болл, встановив, що мова слов'ян найбільш ближче балтам і германцям. А так же визначив батьківщину слов'ян між балтами, германцями та іранцями. Швидше за все вони так само соседничали і з кельтами, фракійцями та іллірійцями. Була запропонована схема.

Аналізом водних назв у зв'язку з локалізацією слов'янської прабатьківщини, багато займався польський учений, лінгвіст Я. Разводовскій. Його висновки змінювалися. Спочатку стародавні слов'янські землі було визначено дослідником в просторі між Німаном і Дніпром, а в останній роботі від Вісли до Дніпра. 12

Для першої третини XX ст. найбільш значними у сфері слов'янського етногенезу є дослідження Л. Нідерле, в яких були узагальнені досягнення різних наук історії, лінгвістики, етнографії, антропології та археології. Згідно Л. Нідерле проіндоевропейскій мову розпався на окремі мови на початку II тис. до н.е. Народу з іншими індоєвропейськими мовами протягом II тис. до н.е. існував балто-слов'янська мова, в результаті членування якого в I тис. до н.е. утворився слов'янську мову. 13 Наявні дані привели Нідерле до твердження, що прабатьківщина слов'ян перебувала на північ від Карпат, була обмежена з заходу Віслою (або Ельбою, якщо буде доведена слов'янська належність полів поховань лужитских культури), а зі сходу - середнім Дніпром, включаючи Березину і Десну 14 (див. додаток. Карта 1). Судячи за повідомленнями Геродота Волинь і Поділля, заселені скіфами-землеробами, провідними зовсім інший спосіб життя в порівнянні з справжніми скіфами-кочівниками, повинні були бути, на думку Л. Нідерле, слов'янськими територіями. У теж час Нідерле зазначав, що не можна простежити слов'янську культуру від історичної епохи до тих часів, коли слов'яни не формувалися, і в уявленнях археологів про слов'янські старожитності до V ст. н.е. панує повна плутанина. 15

У 1908р. Польський ботанік Ю. Ростафинский зробив спробу виявити древню слов'янську територію на основі флорентійської лексики слов'янської мови. 16 Дослідник виходив з того, що назва дерева бука не є споконвіку слов'янським, назва граба, тису та пмоща - слов'янського походження. Виходячи з цих даних, Ростафинский визначив прабатьківщину слов'ян. Такий областю було Прип'ятське Полісся і Верхнє Подніпров'я. 17

У 20-ті гг.XX ст. думки про прип'ятській-среднепровской прабатьківщину слов'ян спробував аргументувати відомий славіст М. Фасмер. Крім ботанічних доводів Ю. Росташевского і даних порівняльно-історичного мовознавства дослідник широко використовував матеріали гідроніміки. Аналіз вступних назв Західної Європи виявив древні ареали кельтів, германців, іллірійців і фракійців, після чого слов'янам не залишилося тут місця. Тому слов'янську прабатьківщину М. Фасмер локалізував в басейні Прип'яті та Середнього Дніпра, де є кілька десятків річок зі слов'янськими назвами. 18 М. Фасмер вважав, що на цій території слов'янську мову виділився з балто-слов'янської спільності і почав самостійний розвиток. Загальнослов'янський період він визначав між 400г. до н.е. і 400г. н.е., а балто-слов'янську спільність - більш раннім часом. 19

20-30-і рр.. характеризуються бурхливим розвитком славістики в Польщі. Майже всі польські дослідники цього часу відстоювали західне походження слов'ян, вважаючи, що їх прабатьківщина знаходилася в межиріччі Вісли і Одера (Одри). Думка про західний походження слов'ян зародилася ще в кінці XVIII ст. по 20-і рр.. XX ст. вона залишалася неаргументованою. У період між першою світовою і другої світової війнами польські та деякі чеські археологи (Козловський Л., Кострзевскій Я., Філін Я.) наполегливо стали пов'язувати з ранніми слов'янами лужитских культуру, поширену в період пізньої бронзи і раннього заліза в басейнах Одеру і Вісли і у верхів'ях Ельби.

Найбільшу роль у розвитку концепції етногенезу слов'ян від лужитских племен зіграв польський археолог Ю. Костшевский. На його думку, в кінці I тис. до н.е. в області розселення лужитских племен поширюються носії поморської культури, в результаті чого в межиріччі верхньої Вісли і Ельби формується пшеворська культура, пов'язана з історичними венедами. 20 Верхньої хронологічною межею пшеворської культури Ю. Костшевский вважав IV ст., коли в результаті великого переселення народів вигляд слов'янської культури зазнав істотних змін. 21

Цю позицію підтримував і розвивав тодішній голова польської антропології Я. Чекановський. До того часу роботи з палеоботаніці показали, що рослини, на основі назв яких будувалися гіпотези про локалізацію ранніх слов'ян на схід від лінії Калінінград - Одеси, в ​​давнину мали інші ареали, що дозволяють включати межиріччі Вісли і Одеру в території слов'янської прабатьківщини. 22 Надаючи великого значення древнім слов'янсько -німецьким мовним взаєминам Я. Чекановський проводив західний кордон ранніх слов'ян по Одеру.

У той же час польські лінгвісти переглянули топонімічні матеріали і прийшли до висновку, що у верхів'ях Вісли і Одера, тобто в ареалі лужицької культури, багато водні назви мають слов'янський характер.

Найбільш грунтовно питання слов'янського етногенезу були розроблені найбільшим польським славістом Т. Лер-Сплавинским. В основі його етногенетичних побудов лежать матеріали різних наук - мовознавства, гідроніміки, археології та антропології.

Суть його теорії полягає в наступному. До 2000р. до н.е. Північно-Східна Європа (аж до Сілезії та Померанії) була заселена фіно-вугор, залишили культуру гребінцевої кераміки, від 2000р. до н.е. з Центральної Європи в східному напрямку відбувається міграція носіїв культури шнурової кераміки. 23 На сході ці племена досягають Північного Кавказу. Це була одна з груп індоєвропейців. В результаті їх взаємодії з фінно-угорським субстратом на території між Одером і Окою формується балто-слов'яни 24 (або прибалти, що включали племена, діалекти яких пізніше розвинулися в слов'янську мову). Лужицька культура він відносив до індоєвропейцям - венеди. Розселення їх у межиріччі Вісли і Одера (1500-1300гг. До н.е.) призвело до відділення частини прибалтів, це було першим кроком до утворення слов'ян. 25

Остаточно слов'яни склалися до сірий. I тис. до н.е., після розселення носіїв поморської культури з Нижнього Повисленья в південному напрямку. Наслідком цього було формування в Вісло-Одерському межиріччі пшеворської культури і Оксивська, які розглядалися Т. Лер-Сплавинским як ранньослов'янські. 1926

У польській історіографії осібно стоять гіпотеза історика і етнографа К. Мошинського. Його побудови покояться насамперед на припущенні про давнє мовному контакті слов'ян з тюрками. Дослідник припустив, що до VII-VI ст. до н.е. слов'яни жили десь в Азії 27, їх сусідами на Сході були тюрки, на заході - угри, на півдні скіфи. В останній своїй роботі К. Мошинський стверджував, що слов'яни прийшли в Подніпров'я за кілька століть до н.е., звідкись із прикордоння Європи та Азії. Для обгрунтування цієї тези дослідник багато уваги приділив аргументації гіпотези про заселення слов'янами придніпровських територій раніше, ніж Повисленья. 28

Польський дослідник В. Гензель пов'язує кристалізацію слов'ян з часом Тщинецька культури. Але, на його думку, не можна ототожнювати культуру і етнос. Народи розвивалися не ізольовано один від одного. З одного боку, культурні впливи і без безпосередньої участі чужих етнічних елементів можуть створювати нові форми культури, а з іншого боку - одну й ту ж культуру можуть мати різні народи. Так на територію праслов'янської лужицької культури в різний час проникали іллірійці, балти, кельти, а починаючи з III ст. до н.е. германські племена. У зв'язку з цим В. Гензель не надає велике значення безперервності культурного розвитку і вважає за необхідне залучати інші дані. Так як праслов'яни в давнину соседничали з прагерманцамі, пракельтамі, іллірійцями, прафракійцамі, прабалтів, угро-фінами, іранцями, то на цій підставі можна визначити територію прабатьківщини слов'ян між Одером і середнім Дніпром 29 (карта 3.). На рубежі нашої ери слов'янам належали пшеворська, Оксивська і зарубинецька культури. 30

На думку, польського дослідника К. Годловского, немає доказів відповідності археологічних культур етнічних груп, і при пошуках джерел слов'ян в першій половині I тис. н.е. важливі не типологічні зіставлення археологічних ознак, а загальна модель культур і рівень соціально-економічного розвитку населення. Культури слов'ян VI-VII ст. - Празька, пеньковская - характеризуються простотою і бідністю інвентарю, нерозвиненістю соціально-економічної структури, і це різко відрізняє їх від культур римського часу - пшеворської, вельбарської та черняхівської, що входили в загальну культурну середньоєвропейську провінцію. Разом з тим модель ранньосередньовічної слов'янської культури близька рівнем соціально-економічного розвитку племен лісової зони Верхнього Подніпров'я, де були поширені позднезарубинецкая і київська культури і де слід шукати предків історичних слов'ян. 31 Звідси, на думку К. Годловского, починалося розселення слов'ян, які культури - празька та пеньковская - кристалізувалися не раніше V ст. н.е. на новій території між Карпатами і Дніпром і увібрали в себе елементи місцевих культур римського часу, в тому числі пшеворської (тип судин) та черняхівської (житла). На територію Польщі слов'янська культура проникає близько середини V ст. н.е. Велике єдність слов'янських мов дозволяє, на думку К. Годловского, припустити пізніше формування слов'янської мовної спільності, приблизно одночасно створенню їх культур в середині I тис. н.е.

Така загальна характеристика праць зарубіжних вчених, присвячених етногенезу слов'янських племен.


Примітки.

 1. Давня Русь у світлі зарубіжних джерел / під ред. МельніковойЕ.А. - М., 2000. - С.4.

 2. Там же. С.5.

 3. Там же. С.6.

 4. Там же. С.12.

 5. Там же. С.15.

 6. ДжаксонГ. Варяги - творці Київської Русі? / / Батьківщина. 1993. № 2. С.82.

 7. Там же.

 8. Там же.

 9. Там же. С.83.

 10. Там же. С.84.

 11. Шафарик П.І. Слов'янські старожитності. - М., 1897. С.49.

 12. Слов'яни та їх сусіди в кінці I тис. до н.е., пров. підлогу. I тис. н.е. - М., 1993. С. 7.

 13. Нідерле Л. Слов'янські старовини. - М., 1956. С.78.

 14. Там же. С.80.

 15. Там же. С.84.

 16. Слов'яни та їх сусіди ... C. 8.

 17. Там же.

 18. Фасмер М. Етимологічний словник російської мови. - М., 1986. С.45.

 19. Там же. С.48.

 20. Слов'яни та їх сусіди ... С.9.

 21. Там же.

 22. Там же.

 23. Лер-Сплавінський Т. До сучасного стану проблеми походження слов'ян / / Питання мовознавства. 1960. № 4. С.67.

 24. Там же. С.68.

 25. Там же.

 26. Там же.

 27. Слов'яни та їх сусіди ... С.9.

 28. Там же. С.10.

 29. Там же.

 30. Там же. С. 11.

 31. Там же.


Висновок.

Отже, розглянувши історіографію дореволюційну вітчизняну, радянську і зарубіжну, на цю тему, ми можемо підвести підсумок під тими точками зору, теоріями, які були вище викладені.

Слов'яни, виділившись з індоєвропейської сім'ї, склали якийсь масив споріднених племен, що виділяються насамперед у мовному відношенні. Але не можна вважати, що цей масив був ізольований від інших етносів, розвивався сам оп собі, поки не склалися слов'яни. Насправді процес етногенезу набагато важче і суперечливим за.

Найдавніші праслов'яни займали досить значну площу і контактували з населенням різних культур, змішувалися з різними племенами.

Деякі дослідники вже цього схильні бачити майбутнє, то що слов'яни з самого початку були аж ніяк неоднорідні, з глибокої давнини йшли чомусь аж різними шляхами. Але насправді цей довгий підготовчий процес завершився утворенням племінних груп або союзів племен. Дійсно в VI-VII ст. у слов'ян було кілька великих угруповань і безліч малих племен, але головне, що у них було єдине самосвідомість. До того ж у цей час йшло активне переміщення слов'ян по великій території.

З одного боку - це вело до змішування слов'ян різних регіонів і посилення свідомості єдності у всьому слов'янському світі. Але з іншого, саме в цей час слов'яни починають просуватися на нові території і змішуватися з різними іншомовними групами.

Це призвело до подальшого (VIII-IX ст.) Поділу слов'янської спільності на три гілки: західну, східну і південну.

Але незважаючи на суперечливість викладених точок зору на початок формування слов'янської спільності та етнічну належність окремих культур, майже всі дослідники одностайно сходяться в тому, що в першій половині I тис. н.е. територія між середнім Дніпром і Бугом були зайняті слов'янськими племенами. З ними ототожнюють населення зарубинецької, київської, почасти пшеворської та північній лісостеповій частині черняхівської культури. Етнічні процеси відбуваються безперервно, і всі археологічні культури, залишені слов'янським чи неслов'янським населенням, мали більше або менше відносини до складання слов'янських ранньосередньовічних спільнот, внісши при цьому свій певних внесок у створення фізичного типу слов'ян, у розвиток їх матеріальної, духовної і виробничої діяльності.

І на завершення хочеться відзначити факт, що ця тема-походження слов'ян, залишається ще не до кінця розкритою у світі науки. Ще зберігається маса "білих плям", протиріч і невідповідностей.

Будемо сподіватися, що в найближчому майбутньому, ми будемо знати - "Звідки пішла Руська земля?".


Бібліографія.

Дореволюційна література.

 1. Карамзін Н.М. Історія держави Російського. Т. 1. - М., 1955.

 2. Ключевський В.О. Твори у 8 томах. Т.1. - М., 1959.

 3. Ломоносов М.В. Повне зібрання творів у 10 т. Т. 6. - М.-Л., 1952.

 4. Платонов С.Ф. Курс лекцій з Російської історії. - М., 1988.

 5. Соловйов С.М. Історія Росії з найдавніших часів. Кн. 1. Т. 1. - М., 1959.

 6. Шахматов А.А. Найдавніші долі російського племені. - Пгр., 1919.

 7. Шафарик П.І. Слов'янські старожитності. - М., 1897.

 8. Погодін А.А. З слов'янських пересувань. - Спб., 1901.

Сучасна література.

 1. Артамонов М.І. Питання розселення східних слов'ян і радянська археологія. - В кн.: Проблеми загальної історії. - Л., 1967.

 2. Готьє Ю.В. Залізний вік в Східній Європі. - Л., 1930.

 3. Греков Б.Д. Київська Русь. - М., 1953.

 4. Ляпушкин І.І. Слов'яни Східної Європи напередодні утворення Давньоруської держави .- М., 1968.

 5. Мочинский Д.А. Територія слов'янської прабатьківщини у системі географічного та історико-культурного членування Євразії в VIII до н.е.-IX ст. н.е. / Слов'яни. Етногенез та етнічна історія. Міжвузівський збірник. - Л., 1989.

 6. Марр Н.Я. Яфетические зорі на українському хуторі. - Вибрані роботи. Т 5. - М-Л., 1935.

 7. Нідерле Л. Слов'янські старовини. - М., 1956.

 8. Петров В.П. Етногенез слов'ян. - Київ, 1972.

 9. Русанова І.П. Слов'янські старожитності VI-VII ст. Культура іранського типу. - М., 1976.

 10. Рибаков Б.А. Перші століття російської історії. - М., 1964.

 11. Сєдов В.В. Походження та рання історія слов'ян. - М., 1979.

 12. Слов'яни та їх сусіди в кінці I тис. до н.е., пров. підлогу. I тис. н.е. / під ред. Русанової І.П. - М., 1993.

 13. Радянська історіографія Київської Русі. - М., 1978.

 14. Третьяков П.Н. Біля джерел Давньоруської народності. - М., 1970.

 15. Горюнов Є.А. Ранні етапи історії слов'ян Дніпровського лівобережжя. - Л., 1981.

 16. Філін Ф.П. Освіта мови східних слов'ян. - М.-Л., 1962.

 17. Фасмер М. Етимологічний словник російської мови. - М., 1986.

 18. Щукін М.Б. Сім світів древньої Європи і проблема етногенезу слов'ян. / Слов'яни. Етногенез та етнічна історія. Міжвузівський збірник. - Л., 1989.

Періодичні видання.

 1. ДжаксонГ. Варяги - творці Київської Русі? / / Батьківщина. 1993. № 2.

 2. Сєдов В.В. Витоки слов'ян. / / Батьківщина. № 1,2., 2001.

 3. Третьяков П.Н. Північно-східні слов'янські племена. - МІА, 1941., № 6.

 4. Лер-Сплавінський Т. До сучасного стану проблеми походження слов'ян / / Питання мовознавства. 1960. № 4.

 5. Мартинов В.В. Глоттогенез слов'ян: досвід верифікації в компаративістики. / / Питання мовознавства. 1985. № 6.

 6. Сєдов В.В. Слов'яни середнього Подніпров'я (за даними палеоантропології) / / Радянська етнографія. 1974. № 1.

 7. Трубичев О.М. Ранні слов'янські етноніми - свідки міграції слов'ян. / / Питання мовознавства. 1974. № 6.

 8. Філін Ф.П. Про походження праслов'янської мови та східнослов'янських мов. / / Питання мовознавства. 1980. № 4.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Історія та історичні особистості | Реферат
189.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Походження та рання історія східних слов`ян
Походження та рання історія східних слов`ян 2
Східні слов`яни в древностіВознікновеніе державності у східних слов`ян
Міф про князя Рюрика в світлі західно-слов`янського походження приильменских слов`ян
Державність східних слов`ян
Археологія Східних слов`ян у 6 ст
Етногенез східних слов`ян
Вознікноніе східних слов`ян
Масове хрещення східних слов`ян
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru