Порівняльний аналіз ефективності інвестиційних проектів з урахуванням ризику

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки
Кафедра менеджменту
РЕФЕРАТ
На тему:
«ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ З УРАХУВАННЯМ РИЗИКУ»
МІНСЬК, 2008

Нова техніка є об'єктом інвестиційної діяльності будь-якого підприємства. Вкладення коштів у науково-дослідницьку діяльність, дослідно-конструкторські розробки, проведення технічної й організаційної підготовки виробництва, освоєння нових виробів є інноваційною інвестиційною діяльністю.
Оцінка та порівняльний аналіз ефективності інвестиційних проектів за критеріями прибутковості і ризику являє собою найбільш відповідальний момент у прийнятті управлінських рішень у сфері інноваційної інвестиційної діяльності.
Для оцінки ефективності інвестиційних проектів використовуються чотири основні показники: чистий приведений дохід (NPV), індекс прибутковості (PI), дисконтований період окупності (DPP), внутрішня норма прибутковості (IRR).
Чистий приведений доход дозволяє одержати показник кінцевого ефекту інвестиційної діяльності в абсолютному вираженні. Під чистим приведеним доходом розуміється різниця між приведеними до теперішньої вартості (шляхом дисконтування), сумою грошових надходжень за період експлуатації інвестиційного проекту і сумою інвестованих в його реалізацію засобів. Якщо грошові кошти інвестуються одноразово протягом року (наприклад, капітальні вкладення на придбання та встановлення нового обладнання), то чистий приведений дохід (чиста поточна вартість NPV) може бути розрахована за формулою: [1. С. 102]
, (1)
де PV - теперішня вартість грошових надходжень (доходів) від інвестицій після дисконтування;
I - сума інвестицій (капіталовкладень), спрямованих на реалізацію проекту.
Справжня вартість грошових надходжень (Present Value, PV) визначається: [2. С. 101]
, (2)
де FV - майбутня вартість грошових надходжень від інвестицій (Future Value);
r - ставка дисконтування, частки одиниці;
t - розрахунковий період, кількість років (місяців).
Принимаемая дисконтна ставка (r) для визначення PV вибирається залежно від терміну реалізації інвестиційного проекту, середньорічного темпу інфляції і рівня ризику. Чим вище термін реалізації інвестиційного проекту, тим вище рівень ризику і вища ставка дисконтування.
Для оцінка ефективності реалізації інвестиційного проекту в умовах інфляції необхідно насамперед визначити ставку дисконтування з урахуванням інфляції (r) за формулою [3. С. 270]
, (3)
де r o - Ставка дисконтування без урахування інфляції на рік;
Т - середньорічний темп інфляції, що виражається в десяткового дробу.
Наприклад, необхідно розрахувати ефективність реалізації двох інвестиційних проектів в умовах інфляції, якщо відомо, що їх період реалізації t - три роки, доходи по роках для проекту «А» - 2000, 3000, 3500 тис. р..; А для проекту «Б» - 3000, 4000, 5000 тис. р..; обсяг інвестицій у проект «А» (I А) - 4 млн р.., а в проект «Б» (I б) - 5924 тис. р..; ставка дисконтування без урахування інфляції на рік r о - 0,08, середньорічний темп інфляції Т - 0,06.
Визначимо ставку дисконтування з урахуванням інфляції за формулою (3)
r = 0,08 + 0,08 · 0,06 + 0,06 = 0,1448 = 0,15.
З урахуванням розрахованої ставки дисконтування (r) знаходимо чистий приведений дохід (NPV) за формулою (1) для двох проектів. Для цього спочатку визначимо теперішню вартість грошових потоків.
Розрахунок теперішньої вартості грошових потоків по двох інвестиційних проектах наведено в табл. 1.
Таблиця 1
Розрахунок теперішньої вартості грошових потоків
по інвестиційним проектам, тис. р..
Роки
Інвестиційні проекти
«А»
«Б»
Майбутня вартість грошових потоків від інвестицій
(FV A)
Дисконтний множник при ставці 15%

Справжня вартість грошових потоків
(PV A)
Майбутня вартість грошових потоків від інвестицій
(FV Б)
Дисконтний множник при ставці 15%

Справжня вартість грошових потоків
(PV Б)
1-й рік
2-й рік
3-й рік
2 000
3 000
3 500
0,870
0,756
0,658
1 740
2 268
2 303
3 000
4 000
5 000
0,870
0,756
0,658
2 610
3 024
3 290
Разом
8 500
-
6 311
12 000
-
8 924
З урахуванням розрахованої теперішньої вартості грошових потоків визначимо чистий приведений дохід за двома проектами.
Для проекту «А»
NPV А = PV A - I A = 6311 - 4000 = 2311 тис. р..
Для проекту «Б»
NPV Б = PV Б - I Б = 8924 - 5924 = 3000 тис. р..
Висновок: NPV A <NPV Б. До реалізації приймаються інвестиційні проекти, за якими NVP> 0. За показником (NPV) перевага віддається інвестиційному проекту «Б».
При проведенні порівняльної економічної характеристики декількох інвестиційних проектів вибираються проекти з більш високими значеннями чистого приведеного доходу.
Якщо капітальні вкладення в проект здійснюють у кілька етапів (інтервалів), то розрахунок показника NPV роблять за формулою: [1. С. 104]
, (4)
де NPV 1 - чистий приведений дохід проекту при багаторазовому (покроковому) здійсненні витрат;
FV t   - Майбутня вартість грошових надходжень від проекту по кроку t загального періоду реалізації проекту;
I t - сума інвестицій по кроку t загального періоду реалізації проекту;
r - використовувана дисконтна ставка, частки одиниці;
n - число кроків (етапів) у загальному розрахунковому періоді.
Індекс прибутковості (PI) розраховується за формулою: [1. С. 105]
, (5)
де PV - сума грошового потоку в дійсній вартості;
I - сума інвестиційних коштів, спрямованих на реалізацію інвестиційного проекту (при різночасності вкладень також приведена до теперішньої вартості).
Для даних прикладу, наведеного в табл. 1,
Висновок PI A > PI Б.
Якщо значення PI 1, то проект повинен бути відкинутий у зв'язку з тим, що він не принесе додаткового доходу інвестору. При використанні показника індексу прибутковості для порівняльної характеристики декількох інвестиційних проектів перевага віддається проекту з максимальним значенням PI.
При проведенні порівняльної оцінки інвестиційних проектів слід використовувати обидва показники: чистий приведений дохід та індекс дохідності, тому що вони дозволяють інвесторові провести всебічний аналіз ефективності інвестицій.
Дисконтований період окупності інвестицій (DPP) визначається за формулою: [1. С. 106]
, (6)
де - Дисконтований період окупності, кількість років;
- Сума інвестицій, спрямованих на реалізацію проекту;
- Середня величина грошових надходжень в періоді t.
Для даних прикладу (табл. 1) розрахуємо значення показника . Визначимо (PV t) як середньорічну вартість грошового потоку в дійсній вартості.
тис. р.; тис. р..
Тоді років; років.
Висновок < .
При порівнянні вибираються інвестиційні проекти з найменшим значенням DPP.
Внутрішня норма прибутковості (IRR) характеризує рівень прибутковості конкретного інвестиційного проекту, який виражається дисконтною ставкою, при якій чистий приведений дохід дорівнює нулю.
Для визначення внутрішньої норми прибутковості (при якій значення NPV = 0) можна використовувати формулу лінійної інтерполяції [3. С. 160]
, (7)
де - Внутрішня норма прибутковості;
П - позитивне значення чистого приведеного доходу при низькій вартості відсотка r 1;
Про - від'ємне значення чистого приведеного доходу при високій нормі відсотка r 2.
r 1 і r 2 не повинні відрізнятися більш ніж на один або два відсотки.
Для визначення внутрішньої норми прибутковості можна почати з будь ставки дисконтування і для неї визначити чистий приведений дохід. У випадку, якщо чистий приведений дохід (NPV> 0), використовують більш високу ставку дисконтування. Якщо негативне значення показника NPV знайдено, то внутрішня норма прибутковості знаходиться між ставками відсотків, що дають позитивне і негативне значення показника NPV, близькі до нуля. Якщо ж більш висока ставка відсотка (дисконтування) все ще дає NPV> 0, її слід збільшувати до тих пір, поки чистий приведений дохід не буде негативним.
Розрахунок теперішньої вартості (PV) для інвестиційної проекту «А» за даними з таблиці 1 наведено в табл. 2.
Таблиця 2
Розрахунок теперішньої вартості грошових надходжень
проекту «А», тис. р..
Роки
t
Майбутня вартість грошових потоків
(FV)
Дисконтний множник при ставці 44%

Справжня вартість грошових потоків
(PV)
Майбутня вартість грошових потоків
(FV)
Дисконтний множник при ставці 45%

Справжня вартість грошових потоків
(PV)
1
2000
0,694
1388,0
2000
0,689
1378
2
3000
0,482
1446,0
3000
0,476
1428
3
3500
0,335
1172,5
3500
0,328
1148
Разом
8500
4006,5
8500
3954
Визначимо IRR А за формулою (7);
якщо r 1 = 0,44, то NPV 1 = 4006,5 -4000 = 6,5 тис. р.;
якщо r 2 = 0,45, то NPV 2 = 3954 - 4000 = -46 тис.р.
IRR А = 44 + (6,5 (45-44) / (6,5 +46)) = 44,124% 44,12%.
Перевірка:
1) знаходимо значення дисконтних множників при різних показниках (t).
при t = 1 ;
при t = 2 ;
при t = 3 .
2) знаходимо значення NPV А при дисконтній ставці IRR А = 44,12%.
PV А = 2000 · 0,6938 + 3000 · 0,4815 + 3500 · 0,3340 = 4000 тис. р..
NPV А = 4000 - 4000 = 0.
Оскільки знайдене значення дисконтної ставки (IRR А) дозволяє прирівняти справжню вартість грошових надходжень і суму інвестицій, спрямованих на реалізацію проекту, значення чистого приведеного доходу (NPV А = 0). Отже, показник IRR А знайдений.
Розрахунок теперішньої вартості грошових надходжень проекту «Б» наведено в табл. 3.
Таблиця 3
Розрахунок теперішньої вартості грошових надходжень
проекту «Б», тис. р.
Роки
t
Майбутня вартість грошових потоків
(FV)
Дисконтний множник при ставці 41%

Справжня вартість грошових потоків
(PV)
Майбутня вартість грошових потоків
(FV)
Дисконтний множник при ставці 42%

Справжня вартість грошових потоків
(PV)
1
3000
0,709
2127
3000
0,704
2112
2
4000
0,505
2020
4000
0,496
1984
3
5000
0,358
1790
5000
0,349
1747
Разом
12000
-
5937
12000
-
5843
Визначимо IRR Б за формулою (7);
якщо r 1 = 0,41, то NPV 1 = 5937 - 5924 = 13 тис. р.;
якщо r 2 = 0,42, то NRV 2 = 5843 - 5924 = - 81 тис. р..
IRR Б = 41 + (13 (42-41) / (13 +81) = 41,138% 41,14%.
Перевірка:
1) знаходимо значення дисконтних множників при різних показниках (t)
при t = 1 ;
при t = 2 ;
при t = 3 .
2) знаходимо значення NPV Б при дисконтній ставці IRR Б = 41,14%
PV Б = 3000 · 0,7085 + 4000 · 0,5020 + 5000 · 0,3557 = 5924 тис. р..
NPV Б = 5924 - 5924 = 0. Отже, показник IRR Б знайдений.
Висновок: IRR А> IRR Б.
При порівнянні декількох інвестиційних проектів вибирають ті, де значення IRR вища.
Розрахунок очікуваних доходів наведено в табл. 4 на підставі даних попереднього прикладу (табл. 1). [2. С. 52].
Відхилення можливих значень (Е i) від середньої кон'юнктури взяті в межах 20% за проектом «А» і 30% за проектом «Б».
Таблиця 4
Розрахунок очікуваних доходів за двома
інвестиційним проектам
Можливі значення кон'юнктури інвестиційного ринку
Інвестиційний проект «А»
Інвестиційний проект «Б»
Розрахунковий дохід, тис. р..
Е i
Значення ймовірності
P i
Сума очікуваних доходів, тис. р.
Е R
(2.3)
Розрахунковий дохід,
тис. р..
Е i
Значення ймовірності
P i
Сума очікуваних доходів, тис.р.
Е R
(5.6)
Висока
2773
0,25
693,25
3900
0,2
780
Середня
2311
0,5
1155,50
3000
0,6
1800
Низька
1849
0,25
462,25
2100
0,2
420
У цілому
-
1
2311,00
-
1
3000
На підставі знайдених значень очікуваних доходів (Е R) по двох інвестиційних проектах (табл. 4) знайдемо середньоквадратичне відхилення для інвестиційного проекту «А» та інвестиційного проекту «Б». [2. С. 53]
Таблиця 5
Розрахунок середньоквадратичного відхилення
по двох інвестиційних проектах
Варіанти проектів
Можливі значення кон'юнктури інвестиційного ринку
E i
E R
(E i п - E R)
(E i-E R) 2
P i
(E i-E R) 2 · p i

Проект «А»
Висока
Середня
Низька
2773
2311
1849
2311
2311
2311
462
0
-462
213444
0
213444
0,25
0,5
0,25
53361
0
53361
У цілому
-
2311
-
-
1
106722
326,6
Проект «Б»
Висока
Середня
Низька
3900
3000
2100
3000
3000
3000
900
0
-900
810000
0
810000
0,2
0,6
0,2
162000
0
162000
У цілому
-
3000
-
-
1
324000
569,2
Результати розрахунку показують, що середньоквадратичне відхилення по інвестиційному проекту «А» менше, ніж за проектом «Б», що свідчить про більшу рівні ризику проекту «Б». Разом з тим, при порівнянні рівнів ризиків за окремими інвестиційними проектами перевагу слід віддавати тому з них, за яким значення коефіцієнтів варіації найнижче (що свідчить про найкраще співвідношення ризику і доходу) [2. С. 55].
Розрахунок коефіцієнта варіації (CV) дозволяє визначити рівень ризику, якщо показники середніх очікуваних доходів відрізняються між собою.
Розрахунок коефіцієнта варіації здійснюється за формулою: [2. С. 54]
. (9)
Таблиця 6
Розрахунок коефіцієнта варіації за
двох інвестиційних проектах [2 С. 55]
Варіанти проектів
Середньоквадратичне відхилення
Середній очікуваний дохід за проектом
Е R, тис. р.
Коефіцієнт варіації
CV
Проект "А»
326,6
2311
0,141
Проект «Б»
569,2
3000
0,189
Результати розрахунку показують, що найменше значення коефіцієнта варіацій - за проектом «А», що свідчить про найкраще співвідношення ризику і доходу за проектом «А».
За результатами розрахунків розробляється порівняльна таблиця основних показників ефективності і рівнів ризиків аналізованих інвестиційних проектів. [2. С. 235].
При складанні порівняльної таблиці значення окремих показників ефективності приводяться в порівнянних для всіх проектів одиницях виміру, а рангова значущість показників формується на регресійної основі (тобто найменша рангова значущість - «одиниця» (1) присвоюється проекту з найкращим значенням аналізованого показника ефективності інвестицій [ 2. С. 235] та рівня ризику.
Узагальнена оцінка інвестиційних проектів за критеріями ефективності та рівня ризику в лабораторній роботі здійснюється шляхом підсумовування показників рангової значущості всіх шести показників (в цих цілях по кожному проекту сумуються значення колонок 3, 5, 7, 9, 11, 13 таблиці 7).
Таким чином, сума значень рангової значущості для проекту «А» складає: 2 +1 +1 +1 +1 +1 = 7, а за проектом «Б» - 1 +2 +2 +2 +2 +2 = 11, що свідчить про перевагу проекту А. (Вибирається інвестиційний проект з найменшою сумою балів).

Література
1. Бочаров В.В. Інвестиції. - СПб.: Пітер, 2004. - 288 с. : Іл. - (Серія «Підручники для вузів»).
2. І.А. Бланк. Інвестиційний менеджмент. - Київ.: МП «Ітем» ЛТД. 1995 - 448 с.
3. Золотогоров В.Г. Інвестиційне проектування: Учеб. посібник. - Мн.: ІП «Екоперспектіва», 1998. - 463 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
92.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Порівняльний аналіз ефективності інвестиційних проектів
Порівняльний аналіз критеріїв ефективності інвестиційних проектів
Порівняльний аналіз визначення економічної ефективності інвестиційних проектів за різними методиками
Оцінка ефективності інвестиційних проектів з урахуванням фактора інфляції
Облік невизначеності і ризику при оцінці ефективності інвестиційних проектів
Облік інфляції ризику та невизначеності при оцінці ефективності інвестиційних проектів
Застосування теорії нечітких множин в оцінці економічної ефективності і ризику інвестиційних проектів
Аналіз ефективності інвестиційних проектів і проблеми оптимізації капіталовкладень
Аналіз ефективності інвестиційних проектів і проблеми оптимізацією дії
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru