приховати рекламу

Поняття і мети кримінального покарання

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Зміст

Введення 2

Глава I. Поняття покарання у кримінальному праві 3
Глава II. Цілі покарання 8
§ 1. Відновлення соціальної справедливості як найважливіша мета покарання 8
§ 2. Попередження вчинення нових злочинів 9
§ 3. Профілактичне значення кримінального покарання 10

Глава III. Система покарань 13

§ 1. Система і види покарань за чинним законодавством. 13
§ 2. Окремі види покарань 17

Висновок 23

Бібліографічний список 24

Введення.
Новий Кримінальний кодекс Російської Федерації не тільки змінив склад раніше існуючих злочинів, але і якісно по-новому в багатьох випадках підійшов до такого питання як покарання за вже існували і введені знову склади злочинів.
У зв'язку з цим питання про покарання у російському кримінальному праві став ще більш актуальним.
Враховуючи тематику обраної курсової роботи я, на аналізі нормативно-правових актів, навчальної літератури, монографій постараюся розкрити поняття і види покарань, дати їх юридичну оцінку, а також бачення цих категорій з точки зору відомих російський і радянських юристів.
Актуальність даної теми, на мою думку, полягає у відповідності, рівнозначності скоєних злочинних діянь з мірами відповідальності, застосовуваними судами. Не секрет, що бувають випадки, коли більш суворого покарання за менш значний проступок піддаються незаможні, які не мають кваліфікованої юридичної та матеріальної підтримки люди, тоді як сильні світу цього, маючи великими фінансовими і людськими ресурсами найчастіше виходять із залу суду "незаплямованими" з юридичної точки зору, хоча загрузли в серйозних злочинах. Але це лірика, емоції.
Для того, щоб розібратися в причинах вищесказаного, необхідно також враховувати і сучасну економічну і політичну ситуації. Так, загальне зубожіння країни, масова коррупціоналізація суддівської влади не дозволяють говорити про призначення адекватного покарання, про ефективність його, проте розгляд цих питань не мета моєї роботи, а лише передумови до неї.
Не сумніваюся, що в межах однієї курсової роботи неможливо повністю розкрити дану тему, однак та мала частина знань, яку я отримаю при виконанні роботи, безсумнівно, допоможе мені з'ясувати основні риси такого інституту кримінального права як покарання, що в свою чергу допоможе мені опанувати необхідними юридичними знаннями.
Глава I. Поняття покарання у кримінальному праві.
Поняття покарання дається у статті 43 Кримінального кодексу Російської Федерації "Поняття і цілі покарання", а саме покарання є міра державного примусу, що за вироком суду. Покарання застосовується до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає в передбачених цим Кодексом позбавленні або обмеженні прав і свобод цієї особи.
Дана стаття містить в собі ряд нових приписів у порівнянні з КК РРФСР. Новими є поняття покарання і визначення його змісту, а також вказівка ​​на застосування покарання з метою відновлення соціальної справедливості.
Приписи даної статті засновані на діючій Конституції РФ. Усі правові норми про покарання, що містяться в КК РФ, ДВК РФ та інших нормативно - правових актах, повинні відповідати положенням Конституції РФ та статті 43.
Можна виділити кілька специфічних ознак, поєднання яких і утворює поняття покарання:
1) Покарання - це особлива міра державного примусу, що відрізняється від інших заходів державного примусу як реакція держави на вчинення особою правопорушення, не є злочином (адміністративне, цивільно-правове правопорушення, дисциплінарний проступок і т.д.).
2) Покарання носить суворо особистий характер. Воно застосовується у відношенні самого злочинця і ні за яких обставин не може бути перекладене на інших осіб.
3) Покарання завжди пов'язане з обмеженням прав і свобод особи, яка вчинила злочин, заподіює йому певні моральні страждання і позбавляє його певних благ. Тобто за своїм об'єктивним змістом - покарання - це завжди кара [1].
Покарання розглядається як відповідь держави на вчинення злочину і регламентується цією статтею як кримінально - правової, специфічний спосіб правового реагування на злочин. Законодавець відмежовує його від інших заходів впливу, передбачених Кримінальним Кодексом, а саме: примусових заходів виховного впливу, що застосовуються до неповнолітніх, або у виняткових випадках в обмеженому обсязі - до осіб, які вчинили злочини у віці від вісімнадцяти до двадцяти років, а також від примусових заходів медичного характеру.
Не є покаранням і, відповідно, не можуть бути застосовані до особи з посиланням на вчинення ним злочину будь-які заходи, не призначені судом і не передбачені Кримінальним Кодексом. Застосування до громадянина квазінаказанія, тобто покарань, не передбачених кримінальним законом, суперечить Конституції РФ і Кримінального Кодексу.
Своїм змістом приписи статті 43 КК РФ звернені як до законодавця, так і до правоприменителю. Законодавець зобов'язаний при встановленні відповідальності за окремі злочини виходити з цілей покарання, сформульованих у ст. 43 КК, дотримуватися порядку його призначення за вироком суду і застосування тільки до особи, визнаної винною у вчиненні злочину. Правоприменитель зобов'язаний керуватися положеннями про природу покарання і його цілі при призначенні і виконанні покарання. Судові органи несуть у межах своєї компетенції відповідальність за відповідність призначуваного і виконуваного покарання приписами даної статті. Установи та органи, які виконують покарання, виходять з того, що покарання, призначене судом, є справедливим і створює необхідні умови для реалізації, зокрема передбачених п. 1 ст. 1 ДВК таких цілей кримінально - виконавчого законодавства РФ, як виправлення засуджених і попередження вчинення нових злочинів засудженими та іншими особами.
Стаття 43 КК РФ поряд з положеннями гл. 1 КК вказує на роль покарання як допоміжного, а не головного засобу боротьби зі злочинністю. При всьому своєму величезному потенціалі впливу на поведінку людей покарання розглядається як останній довід держави. Воно застосовується пропорційно злочинного діяння, коли інші засоби впливу виявилися або завідомо можуть виявитися неефективними.
Поняття покарання як міри означає, що кожен вид покарання має кількісні границі і визначений зміст, тобто являє собою потенційно здійсненний спосіб впливу на засудженого, строго регламентований кримінальним законом. Ніхто не має права виходити за межі кількісних і якісних характеристик покарання, встановлених законом. Тільки в рамках покарання як міри суд вправі на основі кримінального закону, визначаючи строки і режим покарання, встановити, в яких кількісних, а в ряді випадків і якісних межах застосовується покарання до конкретної особи. Незаконним визнається позбавлення або обмеження прав і свобод засудженого, не передбачених кримінальним законом і не входять в кримінальне покарання як міри державного примусу.
Зміст покарання як способу впливу на засудженого, закріпленого в кримінальному законі і що може бути застосованим судом, конкретизується кримінально - виконавчим законодавством, яким відповідно до п. 2 ст. 2 ДВК "встановлюються загальні положення та принципи виконання покарань, застосування інших заходів кримінально - правового характеру, передбачених Кримінальним кодексом Російської Федерації, порядок і умови виконання та відбування покарань, застосування засобів виправлення засуджених; порядок діяльності установ і органів, що виконують покарання; порядок участі органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших організацій, громадських об'єднань, а також громадян у виправленні засуджених; порядок звільнення від покарання; порядок надання допомоги звільняються особам ".
При цьому кримінально - виконавче законодавство не може посилювати каральний потенціал покарання, передбачений кримінальним законом.
Державний характер заходи примусу означає, що покарання може бути призначено тільки від імені держави, і є публічно - правової, державної оцінкою діяння як злочинного, а яка його вчинила, як зобов'язаного перетерпіти покарання.
Держава володіє виключною монополією на призначення кримінального покарання. Тільки воно визначає повноваження у сфері призначення і виконання покарання, встановлює підстави застосування покарання, види і зміст покарання. Діючи від імені держави, органи та посадові особи, повноваження яких установлені Конституцією, несуть відповідальність за відповідність практики призначення і виконання покарання приписам Конституції РФ, що має вищу юридичну силу. У встановлених законом випадках посадові особи також можуть нести кримінальну, цивільно - правову та дисциплінарну відповідальність за порушення законодавства про кримінальне покарання.
Присвоєння прав законодавчої влади або спроба підміни суду в області застосування покарання є зазіханням на правопорядок в Російській Федерації.
Кримінальне покарання як захід впливу на засудженого тягне матеріальні витрати з боку держави, що потребують значних бюджетних асигнувань. Законодавець вводить нові види покарання, а так само розширює сферу застосування покарання тільки за наявності необхідних для цього умов (див. ст. 4 Федерального закону про введення в дію Кримінального кодексу Російської Федерації щодо введення в дію положень цього Кодексу про покарання у вигляді обов'язкових робіт і арешту після вступу в силу ДВК у міру створення необхідних умов для виконання цих видів покарань, але не пізніше 2001 року).
Примусовий характер покарання як державної заходи означає, що всі учасники публічного правового обороту зобов'язані підкорятися набрав законної сили рішенням про покарання, а держава має право застосовувати для їх реалізації відповідні заходи впливу, тобто передбачені законом необхідні способи, що забезпечують підпорядкування осіб і органів такого роду рішень, включаючи необхідні заходи фізичного впливу.
Примусовий характер покарання також означає обов'язок засудженого перетерплювати позбавлення й обмеження, пов'язані із застосуванням до нього покарання.
Покарання може бути призначене лише за вироком суду і застосовується тільки до особи, визнаної винною у вчиненні злочину. Ці положення базуються на ч. 1 ст. 49, ч. 1 ст. 118 Конституції РФ.
Змістом покарання є позбавлення або обмеження прав і свобод. Будь-яке потенційне позбавлення або обмеження прав і свобод особи, яка відбуває покарання, або особи, до якого застосоване покарання, повинне мати правове обгрунтування і відповідати закону. Незаконним є позбавлення засудженого передбачених законом засобів підтримки його існування, що приводить до нанесення шкоди здоров'ю, поширенню епідемій, так само як і позбавлення засудженого державного захисту від посягань чи інших форм негативного впливу з боку третіх осіб.
Російське кримінальне право традиційно розглядає санкцію як одне з найважливіших кримінально - правових засобів боротьби зі злочинами. Стаття 60 КК РФ встановлює: "Особі, визнаному винним у скоєнні злочину, призначається справедливе покарання у межах, передбачених відповідною статтею Особливої ​​частини цього Кодексу". Це загальне початок призначення покарання базується на сформованому порядку законодавчого закріплення меж караності конкретних злочинних діянь. Слід підкреслити, що він надає направляюче вплив на практику боротьби зі злочинністю [2].
Тяжкість покарання повинна відповідати тяжкості вчиненого злочину, а у зв'язку з цим - і особистості винного. При цьому позбавлення і тяготи покарання, які відчувають засудженим, до певної міри є спокутою його провини. Без кари покарання втратило б будь-яке попереджувальне значення [3].
Законодавче закріплення максимуму і мінімуму покарання служить гарантією забезпечення принципу законності. Проте свою службову роль санкція кримінально - правової норми виконує за умови, якщо її мінімальний і максимальний межі відповідають небезпеки злочину і якщо вона ефективно використовується судами. У силу цього оцінка ефективності санкції передбачає врахування двох основних аспектів.
Перший - статичний, тобто той стримуючий потенціал, який спочатку закладений в санкції. Вона повинна бути настільки сувора, щоб могла стримати потенційного правопорушника від вчинення злочину. Другий аспект - динамічний, це життя санкції, застосування її в судовій практиці, використання обсягу її репресивного впливу. Отже, існують і два напрямки посилення впливу аналізованого кримінально - правового засобу на злочинність.
Перший напрямок передбачає підвищення мінімального і максимального меж санкції у складах діянь, які становлять найбільшу небезпеку для суспільства. Друге пов'язане з раціональним використанням меж санкції судами при призначенні покарання.
Значне ускладнення криміногенної ситуації в країні обумовлює актуальність проблеми максимального підвищення ефективності застосування санкції.
При характеристиці службової ролі кримінально - правової санкції як юридичної гарантії досягнення цілей правового регулювання, попередження злочинів слід виділити перш за все її стримуючу функцію. Загроза застосування репресивних заходів утримує потенційного правопорушника від вчинення злочину, породжує в його свідомості боротьбу мотивів. Природно, чим більш суворе покарання встановлює кримінальний закон за конкретне діяння, тим більший психологічний бар'єр належить подолати особі, яка виношує задум його зробити. Тому так важливо при прийнятті відповідної норми ретельно зіставити мінімальний і максимальний межі санкції з можливими рівнями небезпеки злочинів, відповідальність за вчинення яких встановлюється. Проте навіть точна санкція може залишитися декларацією при її неправильному, не враховує реалій, що склалися застосуванні.
Таким чином, вивчення складаються в практику призначення покарання тенденцій у використанні санкцій кримінально - правових норм дозволяє зробити ряд висновків. Законодавець, конструюючи склади злочинів, досить повно врахував найбільш характерні ознаки окремих, найбільш поширених видів діянь: організовані форми, великі розміри наслідків і т.д. Крім того, цілком обгрунтовано змінив правила призначення покарання за сукупністю злочинів і вироків, передбачивши можливість перевищення меж санкцій тих статей, за якими винний засуджується. Одночасно слід зазначити, що межі санкцій деяких норм КК явно не відповідають небезпеки злочинів. Вивчення практики призначення покарання підтверджує, що репресивна політика судів не цілком відповідає складної криміногенної ситуації в країні.
Глава II. Цілі покарання.
§ 1. Відновлення соціальної справедливості як найважливіша мета покарання.
У зміст покарання, виходячи з його державно - правової природи і цілей, входять різні дії, що проводяться органами, які виконують покарання, як для захисту тих прав і свобод, яких засуджений не позбавлявся за вироком суду, так і для забезпечення ефективності покарання.
Цілями застосування покарання є відновлення соціальної справедливості, а також виправлення засудженого і попередження вчинення нових злочинів. Змістом цілей покарання за цією статтею є правомірна поведінка громадян та дотримання встановленого правопорядку. Моральне вдосконалення особистості не проголошується метою покарання.
Юридична обов'язковість і соціальна необхідність підпорядковувати покарання цілям, сформульованим у даній статті, не підривається їх нездійсненна в окремих випадках. Закон направляє покарання на досягнення цілей, але не може повністю гарантувати їх досягнення.
Відновлення соціальної справедливості шляхом покарання засудженого здійснюється стосовно як до суспільства в цілому, так і до потерпілого зокрема. Соціальна справедливість у суспільстві відновлюється в можливих межах: держава частково відшкодовує заподіяну шкоду за рахунок штрафу, конфіскації майна, виправних робіт та інших видів покарання; громадяни переконуються в тому, що держава здатна забезпечити покарання злочинця, і карає його відповідно до закону, виходячи з раціональних і соціопсихологічних міркувань, тобто враховуючи початку гуманізму, відповідності, ефективності. По відношенню до потерпілого соціальна справедливість відновлюється шляхом захисту його законних інтересів і прав, порушених злочином. Реализуя эту цель, наказание должно обеспечить возможность возмещения причиненного вреда и в возможных пределах - соразмерность лишения или ограничения прав и свобод осужденного страданиям потерпевшего, которые он вынужденно претерпел вследствие совершенного преступления.
Восстановление социальной справедливости как цель уголовного наказания впервые определено непосредственно в российском уголовном законодательстве. Понятие справедливости возникло как этическая категория, характеризующая соотношение определенных явлений с точки зрения распределения добра и зла между людьми: соотношение между ролью людей и их социальным положением. Соответствие между характеристиками первого и второго порядка оценивается в этике как справедливость, несоответствие – как несправедливость[4].
§ 2. Предупреждение совершения новых преступлений.
Целью наказания является предупреждение преступлений. В теории уголовного права оно подразделяется на частное (специальное) и общее. Специальное предупреждение заключается в предупреждении совершения новых преступлений самим осужденным. Это достигается, во-первых, путем создания для осужденных таких условий, которые исключали бы возможность совершения ими новых преступлений в период отбывания наказания. И в самом деле, многие преступления, за которые осужден виновный, в условиях направления его в исправительное учреждение совершить практически не возможно (например карманные кражи, изнасилования, мошенничество). Хотя конечно же другие преступления совершаются и в условиях отбывания наказания и в виде лишения свободы[5].
Исправление осужденного соответствует цели специального предупреждения преступлений. Она достигается, когда осужденный не совершает новых преступлений. По данной статье цель исправления осужденного не направлена на достижение таких результатов, как перевоспитание осужденного в духе честного отношения к труду, точного исполнения законов, уважения к правилам общежития, хотя и предполагает использование любых законных и разумных средств позитивного изменения личности и социальных связей осужденного.
Для достижения данной цели, т.е. специального предупреждения преступлений, наказание должно действовать на осужденного наряду с иными правовыми и неправовыми средствами. Эффективность достижения данной цели выражается в соотношении общего и специального рецидива.
Предупреждение совершения новых преступлений соответствует целям общего предупреждения и относится к тем лицам, к которым наказание не применялось. При этом наказание остается мерой реагирования государства на преступление, совершенное индивидом. Соответственно, цель общего предупреждения преследуется лишь в рамках, установленных Уголовным Кодексом.
Эффективность общего предупреждения должна предполагаться законодателем и судом. Степень достижения этой цели зависит от многих факторов.
§ 3. Профилактическое значение уголовного наказания.
В соответствии со статьей 6 УК РФ назначенное подсудимому наказание должно соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.
При учете характера и степени общественной опасности преступления надлежит исходить из того, что характер общественной опасности преступления зависит от установленных судом объекта посягательства, формы вины и отнесения Уголовным кодексом преступного деяния к соответствующей категории преступлений (статья 15 УК РФ), а степень общественной опасности преступления определяется обстоятельствами содеянного (например, степенью осуществления преступного намерения, способом совершения преступления, размером вреда или тяжестью наступивших последствий, ролью подсудимого при совершении преступления в соучастии).
В соответствии с требованиями статей 68 и 314 УПК РСФСР в приговоре следует указывать, какие обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также иные обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, доказаны при разбирательстве уголовного дела[6].
В новом Уголовном кодексе Российской Федерации изменилась идеологическая сущность концепции уголовного законодательства, базирующегося на качественно иных, чем ранее, ценностных ориентирах и идейных установках, что обусловлено переходом к демократическому правовому обществу, где задачи уголовного права в корне меняются. В центре оказывается человек, защита его жизни, здоровья, свободы, чести и достоинства, охрана его собственности.
В новом Уголовном кодексе последовательно реализовывались две общемировые тенденции развития уголовного права: смягчение ответственности за преступления, не представляющие большой общественной опасности и совершенные впервые, с одновременным ужесточением наказания за наиболее опасные и распространенные преступления, а также в отношении рецидива преступлений.
Уголовный кодекс 1996 года содержит ряд новых положений, которыми должны руководствоваться суды при решении вопроса о назначении наказания. В отличие от ранее действовавшего уголовного закона в УК РФ несколько сужены рамки судебного усмотрения при назначении наказания. Но это не умаляет роль суда при решении вопроса о назначении наказания, а повышает ответственность судей за строгое применение норм Общей части Уголовного кодекса как дополнительной гарантии назначения законного и справедливого наказания лицам, признанным виновными в совершении преступления.
Необходимо отметить, что восстановление социальной справедливости (ст. 43 УК РФ) как цели уголовного наказания впервые определено в нашем национальном уголовном законодательстве. Профессор А.В. Наумов справедливо отмечает, что "правовое отражение справедливости (а уголовно - правовое – тем более) не ограничивается ее экономическим содержанием. Право фиксирует определенный уровень прав и обязанностей человека. Нарушение их, т.е. нарушение права, всегда есть нарушение справедливости"[7]. Разумеется, не все нарушенные преступлением права и свободы человека могут быть восстановлены с помощью репрессивного потенциала. Если имущественные уголовно – правовые санкции (штраф, конфискация имущества) носят восстановительный характер, то восстановление социальной справедливости в связи с совершением, например, посягательств на жизнь и здоровье человека не может привести к восстановлению фактически утраченной жизни потерпевшего, утраты здоровья и т.п. Вместе с тем восстановление социальной справедливости, заложенное в его уголовном наказании и связанное с его карательным содержанием, не означает, что наказание преследует цель кары по отношению к преступнику.
Наказание, даже самое суровое, применяется не для того, чтобы причинить осужденному моральные и физические страдания. Поэтому судам надо это учитывать, решая вопрос о целесообразности избрания лишения свободы и его продолжительности с точки зрения исправления осужденного. Но, как показывает анализ статистических данных, эффективность частной превенции низкая. Об этом может свидетельствовать статистика рецидива преступлений: в 1997 г. - 33,3%, в 1998 г. - 34,3%. Не сокращается число лиц с неснятой и непогашенной судимостью и вновь совершивших преступление (21,5% - 21,9% за указанный период).

Говоря о цели предупреждения совершения преступлений, нельзя считать, что главным средством борьбы с преступностью является уголовное наказание. Однако вынесенное судом наказание прерывает преступную деятельность лиц и воздействует на определенную часть людей, заставляя их под страхом уголовного наказания не совершать уголовно наказуемых деяний. В УК РФ предусмотрен более дифференцированный подход к назначению уголовного наказания, которое является самой строгой мерой государственного принуждения.

Принятая в новом УК РФ система назначения наказаний ориентирована на то, чтобы более суровые из них могли применяться только в случаях, когда исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений невозможно при применении более мягких видов наказания. На это указывается в ч. 1 ст. 60 УК РФ.
В целом соответствует этому принципу и судебная практика последнего времени. К лишению свободы было осуждено: в 1995 году - 34,5% лиц, в 1996 году - 33,6%, в 1997 году - 32,7% и в 1998 году - 32,3%.
За совершение отдельных категорий преступлений среди назначаемых видов наказания удельный вес лишения свободы выше: за преступления против жизни и здоровья (ст. ст. 105-125 УК РФ) - 41,8%; убийство - 96,4%; умышленное причинение тяжкого вреда здоровью - 69,6%; изнасилование - 81,9%. В 1998 году за совершение убийств при отягчающих обстоятельствах к смертной казни осуждено 116 человек, к пожизненному лишению свободы - 55 человек[8].
Решение о назначении наказания должно быть продуманным, взвешенным, чтобы у граждан не создавалось впечатление безнаказанности правонарушителей, не обострялось чувство социальной незащищенности от преступных посягательств.
Как свидетельствует судебная практика, суды порой лишены возможности избрать подсудимым справедливое наказание, поскольку многие из них не работают из-за безработицы, а назначение штрафа нереально из-за невыплат зарплаты.
В заключении следует отметить, что обозначенные в уголовном законе цели наказания, несмотря на различия в содержании, являются вполне взаимосвязанными и взаимообусловленными. Одна цель предполагает другие цели, и достижение каждой из них способствует реализации других[9].
Глава III. Система наказаний.
§ 1. Система и виды наказаний по действующему законодательству.
Указанные в статье 44 УК РФ виды наказания образуют систему видов наказания, позволяющую суду на основе закона с учетом опыта судебной практики, общественного правосознания и научных рекомендаций рационально и по возможности эффективно использовать различные меры воздействия на осужденного, сочетая имущественные лишения, ограничения собственно личных неимущественных неотъемлемых прав и интересов, воздействия на психологическую структуру личности, ограничения возможностей профессионального и иного поведения в будущем.
Система видов наказания в целом и каждый отдельный вид наказания содержат в себе комплекс средств воздействия на осужденного, который индивидуализируется судом при вынесении приговора, а учреждениями и органами исполнения наказания - реализуется в соответствии с законом. Предписания о видах наказаний в данной статье представляют собой действующее право, т.е. легитимную волю государства. Они подлежат неуклонному исполнению при сохранении возможности научной критики. Любые мнения о мягкости или жесткости существующей системы наказания не оправдывают попытки принятия незаконных решений.
Суд, а также учреждения и органы, исполняющие наказание, обязаны считаться с волей законодателя и принимать все необходимые меры для ее наиболее эффективной реализации.
Видами наказаний, согласно ст. 44 Уголовного Кодекса РФ являются:
а) штраф;
б) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;
в) лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград;
г) обязательные работы;
д) исправительные работы;
е) ограничение по военной службе;
ж) конфискация имущества;
з) ограничение свободы;
и) арест;
к) содержание в дисциплинарной воинской части;
л) лишение свободы на определенный срок;
м) пожизненное лишение свободы;
н) смертная казнь.
Статья 44 УК РФ существенно меняет перечень наказаний, вводя новые и игнорируя некоторые старые виды наказаний. В перечень видов наказаний дополнительно введены обязательные работы, ограничение по военной службе, ограничение свободы, арест, пожизненное лишение свободы. Изменены наименования некоторых видов наказаний и, соответственно, изменено их содержание. Вместо лишения воинского или специального звания, предусмотренного ст. 21 УК РСФСР, - лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград; вместо исправительных работ без лишения свободы - исправительные работы; вместо лишения свободы - лишение свободы на определенный срок. Наказание в виде направления в дисциплинарный батальон заменено содержанием в дисциплинарной воинской части.
Смертная казнь включена в перечень видов наказания последним пунктом без указания на ее исключительный характер.
Изменена последовательность видов наказания. Законодатель построил перечень видов наказания на основе перехода от более мягкого к самому суровому наказанию.
Предполагается, что такое построение перечня может повлиять на решение суда, ориентируя его на выбор более мягкого вида наказания. При этом в соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ N 8 "О ходе выполнения судами Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14 апреля 1988 г. N 1 "О практике назначения судами Российской Федерации наказания в виде лишения свободы" от 25 октября 1996 г., определяя подсудимым срок лишения свободы или переходя к другому, более мягкому виду наказания, суды должны иметь в виду, что только справедливое наказание, учитывающее характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, все смягчающие и отягчающие обстоятельства, может способствовать достижению предусмотренных уголовным законом целей наказания[10].
В перечне видов наказания, предусмотренных статьей 44 УК РФ, отсутствуют увольнение от должности, возложение обязанности загладить причиненный вред, общественное порицание.
Статья 44 УК должна применяться с учетом ст. 88 УК, которая устанавливает перечень видов наказания, назначаемых несовершеннолетним.
Положения о наказаниях в виде обязательных работ и ареста вводятся в действие Федеральным законом после вступления в силу УИК по мере создания необходимых условий для исполнения этих видов наказания, но не позднее 2001 года[11].
Перечень видов наказания, содержащийся в данной статье, является исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию.
В статье 45 УК РФ, как и в УК РСФСР, виды наказаний классифицируются на только основные, основные и дополнительные и, наконец, только дополнительные. Перечень последних по существу остался прежним. Изменение перечней и основных видов наказаний, применяемых с дополнительными, связано с общим изменением перечня видов наказания.
Статья 45 УК РФ. Основные и дополнительные виды наказаний. Обязательные работы, исправительные работы, ограничение по военной службе, ограничение свободы, арест, содержание в дисциплинарной воинской части, лишение свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы, смертная казнь применяются только в качестве основных видов наказаний.
Штраф и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью применяются в качестве как основных, так и дополнительных видов наказаний.
Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград, а также конфискация имущества применяются только в качестве дополнительных видов наказаний.
Только основными, как и ранее, считаются такие виды наказания, которые не могут назначаться как дополнительные к другим видам наказания и ни в коем случае не могут назначаться, если они не указаны в санкции статьи, предусматривающей ответственность за преступление, по которому выносится приговор. Это положение не распространяется на случаи назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, в случае назначения наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении, при замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания.
При совершении нескольких преступлений каждое основное наказание имеет самостоятельный характер. Основные наказания исчерпывающим образом перечислены в санкциях статей, устанавливающих ответственность за отдельные преступления. Основные наказания несочетаемы друг с другом, поскольку назначение двух или нескольких основных наказаний одному лицу нецелесообразно по организационно - экономическим соображениям и неэффективно.
Наказаниями, которые могут выступать в качестве основных и дополнительных, являются такие, которые достаточно легко исполняются наряду с только (исключительно) основными и рационально дополняют потенциал воздействия основного наказания. Статья 45 УК относит к ним штраф и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Штраф в качестве дополнительного вида наказания может назначаться только в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса (ст. 46). Это указание закона закрепляет судебную практику, сложившуюся при применении предписаний УК РСФСР.
Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью может назначаться в качестве дополнительного вида наказания и в случаях, когда оно не предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса в качестве наказания за преступление, если с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления и личности виновного суд признает невозможным сохранение за ним права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (ст. 47). В этом случае в законе также закреплена сложившаяся судебная практика.
Дополнительное наказание в виде лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград применяется по усмотрению суда с учетом личности виновного и только при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления (см. комментарий к ст. 48).
Дополнительная мера наказания в виде конфискации имущества может быть назначена только в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса. Законодатель ограничивает возможности установления конфискации только тяжкими и особо тяжкими преступлениями, совершенными из корыстных побуждений.
Назначение дополнительного наказания является правом суда, но не его обязанностью. Решение об этом обосновывается судом таким же образом, как и иные решения о назначении меры наказания осужденному.
Исходя из того, что дополнительные меры наказания имеют важное значение в предупреждении совершения новых преступлений как самими осужденными, так и иными лицами, рекомендовано судам при постановлении приговора обсуждать вопрос о применении наряду с основным наказанием соответствующего дополнительного наказания.
При этом следует иметь в виду, что дополнительные наказания могут быть назначены к любому виду основного наказания, предусмотренного санкцией закона. Однако лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью не может быть применено в качестве дополнительного наказания, если это наказание предусмотрено санкцией статьи Особенной части УК РФ как один из основных видов наказания.
Если закон, по которому квалифицируется совершенное преступление, предусматривает обязательное назначение дополнительного наказания, то неприменение этого дополнительного наказания может иметь место лишь при наличии условий, предусмотренных статьей 64 УК РФ, и должно быть мотивировано в приговоре со ссылкой на указанную статью[12].
§ 2. Отдельные виды наказаний.
Применения такого наказания как штраф обусловлено ст. 46 УК РФ, согласно которой штраф есть денежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмотренных Уголовным Кодексом, в размере, соответствующем определенному количеству минимальных размеров оплаты труда, установленных законодательством Российской Федерации на момент назначения наказания, либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за определенный период.
Штраф устанавливается в размере от двадцати пяти до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух недель до одного года.
Розмір штрафу визначається судом з урахуванням тяжкості вчиненого злочину та з урахуванням майнового становища засудженого.
Штраф в качестве дополнительного вида наказания может назначаться только в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ.
Штраф находится на первом месте в перечне видов наказаний. Уже из этого следует, что законодатель считает его эффективным видом наказания, который может с учетом обстоятельств дела и личности виновного найти широкое применение в судебной практике. Суд должен обязательно рассмотреть возможность назначения штрафа в случаях, когда этот вид наказания предусмотрен соответствующей статьей Особенной части УК[13].
Штраф оказывает психологическое воздействие на осужденного, подтверждая упрек государства совершившему преступление, и влечет существенные материальные последствия, которые могут сделать невыгодными и опасными для преступника многие виды имущественных и иных преступлений.
Такой вид наказания как лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, предусмотренный ст. 47 УК РФ, состоит в запрещении занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления либо заниматься определенной профессиональной или иной деятельностью.
Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью устанавливается на срок от одного года до пяти лет в качестве основного вида наказания и на срок от шести месяцев до трех лет в качестве дополнительного вида наказания.
Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью может назначаться в качестве дополнительного вида наказания и в случаях, когда оно не предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса в качестве наказания за соответствующее преступление, если с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления и личности виновного суд признает невозможным сохранение за ним права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Данный вид наказания оказывает существенное психологическое воздействие на осужденного, значительно ограничивает его права и возможности, способствует очищению государственной службы и иных видов деятельности от лиц, которые наносят серьезный ущерб обществу и отдельным гражданам.
В Особенной части настоящего УК закреплена сложившаяся практика применения данного вида наказания в качестве основного и дополнительного в тех случаях, когда совершение преступления связано с должностным положением осужденного либо характером его профессиональной деятельности. Этот вид наказания применялся достаточно часто к лицам, совершившим преступления, связанные с врачебной или иной медицинской, педагогической деятельностью, исполнением инженерных обязанностей, а также к лицам, занимавшим должности, позволявшие принимать юридически значимые решения на государственной службе, в структурах, занимавшихся предпринимательской деятельностью.
Под определенными должностями понимается круг должностей, обозначенных нормативно или обладающих идентификационными признаками, которые позволяют точно выявить содержание судебного запрета. Суд не вправе обозначать запрет занимать должности таким образом, чтобы он допускал расширительное толкование и позволял тем или иным должностным лицам произвольно ограничивать право гражданина на выбор рода деятельности, профессии в соответствии со ст. 37 Конституции РФ.
Запрещение заниматься определенной профессиональной деятельностью распространяется на вид деятельности, для осуществления которой необходима профессиональная подготовка, либо эта деятельность включает в себя виды работ, требующие специальной подготовки или позволяющие совершать определенные действия или принимать решения, характер которых устанавливается нормативно - правовыми актами. Противоречило бы данной статье запрещение работать в торговых организациях или вообще в торговле, так как работой в торговле является выполнение функций грузчика, охранника, бухгалтера, управленца. Столь широкий запрет не соответствовал бы целям наказания.
Статья 48 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград.
При осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления с учетом личности виновного суд может лишить его специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград.
Согласно статьи 49 УК РФ такой вид взыскания как обязательные работы заключаются в выполнении осужденным в свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ, вид которых определяется органами местного самоуправления.
Обязательные работы устанавливаются на срок от шестидесяти до двухсот сорока часов и отбываются не свыше четырех часов в день.
В случае злостного уклонения осужденного от отбывания обязательных работ они заменяются ограничением свободы или арестом. При этом время, в течение которого осужденный отбывал обязательные работы, учитывается при определении срока ограничения свободы или ареста из расчета один день ограничения свободы или ареста за восемь часов обязательных работ.
Обязательные работы не назначаются лицам, признанным инвалидами первой или второй группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до восьми лет, женщинам, достигшим пятидесятипятилетнего возраста, мужчинам, достигшим шестидесятилетнего возраста, а также военнослужащим, проходящим военную службу по призыву.
При исправительный работах, предусмотренных ст. 50 УК РФ, действует следущее правило: Исправительные работы устанавливаются на срок от двух месяцев до двух лет и отбываются по месту работы осужденного.
Из заработка осужденного к исправительным работам производятся удержания в доход государства в размере, установленном приговором суда, в пределах от пяти до двадцати процентов.
В случае злостного уклонения от отбывания наказания лицом, осужденным к исправительным работам, суд может заменить неотбытое наказание ограничением свободы, арестом или лишением свободы из расчета один день ограничения свободы за один день исправительных работ, один день ареста за два дня исправительных работ или один день лишения свободы за три дня исправительных работ.
Ограничение по военной службе, установленное ст. 51 УК РФ, назначается осужденным военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, на срок от трех месяцев до двух лет в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части Уголовного Кодекса за совершение преступлений против военной службы, а также осужденным военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, вместо исправительных работ, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части Уголовного Кодекса.
Из денежного содержания осужденного к ограничению по военной службе производятся удержания в доход государства в размере, установленном приговором суда, но не свыше двадцати процентов. Во время отбывания этого наказания осужденный не может быть повышен в должности, воинском звании, а срок наказания не засчитывается в срок выслуги лет для присвоения очередного воинского звания.
Статья 52 УК РФ предусматривает конфискацию имущества. Конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие в собственность государства всего или части имущества, являющегося собственностью осужденного.
Конфискация имущества устанавливается за тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные из корыстных побуждений, и может быть назначена судом только в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части Уголовного Кодекса.
Не подлежит конфискации имущество, необходимое осужденному или лицам, находящимся на его иждивении, согласно перечню, предусмотренному уголовно - исполнительным законодательством Российской Федерации.
При ограничение свободы, действует ст. 53 КК РФ. Ограничение свободы заключается в содержании осужденного, достигшего к моменту вынесения судом приговора восемнадцатилетнего возраста, в специальном учреждении без изоляции от общества в условиях осуществления за ним надзора. Ограничение свободы назначается: а) лицам, осужденным за совершение умышленных преступлений и не имеющим судимости, - на срок от одного года до трех лет; б) лицам, осужденным за преступления, совершенные по неосторожности, - на срок от одного года до пяти лет.
В случае замены обязательных работ или исправительных работ ограничением свободы оно может быть назначено на срок менее одного года.
В случае злостного уклонения от отбывания наказания лицом, осужденным к ограничению свободы, оно заменяется лишением свободы на срок ограничения свободы, назначенного приговором суда. При этом время отбытия ограничения свободы засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день лишения свободы за один день ограничения свободы.
Ограничение свободы не назначается лицам, признанным инвалидами первой или второй группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до восьми лет, женщинам, достигшим пятидесятипятилетнего возраста, мужчинам, достигшим шестидесятилетнего возраста, а также военнослужащим, проходящим военную службу по призыву.
Арест, предусмотренный ст. 54, заключается в содержании осужденного в условиях строгой изоляции от общества и устанавливается на срок от одного до шести месяцев. В случае замены обязательных работ или исправительных работ арестом он может быть назначен на срок менее одного месяца.
Арест не назначается лицам, не достигшим к моменту вынесения судом приговора шестнадцатилетнего возраста, а также беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до восьми лет.
Военнослужащие отбывают арест на гауптвахте.
Ст. 55 УК РФ: При содержание в дисциплинарной воинской части назначается военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на должностях рядового и сержантского состава, если они на момент вынесения судом приговора не отслужили установленного законом срока службы по призыву. Это наказание устанавливается на срок от трех месяцев до двух лет в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса за совершение преступлений против военной службы, а также в случаях, когда характер преступления и личность виновного свидетельствуют о возможности замены лишения свободы на срок не свыше двух лет содержанием осужденного в дисциплинарной воинской части на тот же срок.
При содержании в дисциплинарной воинской части вместо лишения свободы срок содержания в дисциплинарной воинской части определяется из расчета один день лишения свободы за один день содержания в дисциплинарной воинской части.
Статья 56 УК РФ предусматривает лишение свободы на определенный срок. Лишение свободы заключается в изоляции осужденного от общества путем направления его в колонию - поселение или помещения в исправительную колонию общего, строгого или особого режима либо в тюрьму. Особи, засуджені до позбавлення волі, які не досягли до моменту винесення судом вироку вісімнадцятирічного віку, поміщаються до виховних колонії загального або посиленого режиму.
Лишение свободы устанавливается на срок от шести месяцев до двадцати лет.
В случае замены исправительных работ или ограничения свободы лишением свободы оно может быть назначено на срок менее шести месяцев.
В случае частичного или полного сложения сроков лишения свободы при назначении наказаний по совокупности преступлений максимальный срок лишения свободы не может быть более двадцати пяти лет, а по совокупности приговоров - более тридцати лет.
Пожизненное лишение свободы устанавливается только как альтернатива смертной казни за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, и может назначаться в случаях, когда суд сочтет возможным не применять смертную казнь.
Пожизненное лишение свободы не назначается женщинам, а также лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего возраста.
Смертная казнь, как исключительная форма наказания, предусмотрена ст. 59 УК РФ. Смертная казнь как исключительная мера наказания может быть установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь.
Смертная казнь не назначается женщинам, а также лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего возраста.
Смертная казнь в порядке помилования может быть заменена пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок двадцать пять лет.
При назначении наказания лицу, признанному присяжными заседателями виновным в совершении преступления, необходимо руководствоваться общими началами назначения наказания с соблюдением положений, предусмотренных статьей 65 УК РФ.
Лицу, совершившему преступление, за которое возможно назначение смертной казни или пожизненного лишения свободы, но по вердикту присяжных заседателей заслуживающему снисхождения, судья, не применяя такие виды наказания, назначает лишение свободы в пределах, не превышающих двух третей максимального срока лишения свободы, указанного в соответствующей статье Особенной части УК РФ[14].
Висновок.
Закончив написание курсовой работы я пришел к выводу, что новое уголовное законодательство, начавшее свое действие в новое время, приносит новшества в нашу жизнь. В частности, это коснулось такого института уголовного права, как наказание. Мы увидели, что наказание должно всегда соответствовать совершаемым проступкам, назначаться только уполномоченными органами – судами. Пока нельзя говорить о реальном исполнении требований Закона в жизни, однако в наших силах это изменить в будущем.
С принятием Уголовного кодекса РФ реформа уголовной отрасли законодательства, не завершена. Напротив, с введением его в действие начинается новый, не менее важный, этап ее реформирования.
Учитывая то, что новый уголовный кодекс РФ был принят в 1996 году, нельзя говорить сейчас о том, хорош он или плох. Закон, как говориться, есть Закон. Оценивать нормы закона будет скорее всего наши потомки, нам же, остается всего лишь исполнять его.
В частности только время может указать на то, какие виды уголовных наказаний оказались эффективными и действенными, а какие только номинально закреплены в общей части Уголовного кодекса и не действуют, либо их действие не эффективно.
Вообще, действенность наказания можно определить следующим образом: “Если любой человек, совершая преступное деяние, и становясь преступником, заранее знает, что к нему будут применены меры уголовной ответственности, если он будет догадываться о неотвратимости наказания, это значит уголовный закон достиг своей цели – предотвращение преступлений”.
Библиографический список.
1. Конституція РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993г.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации./ "Собрание законодательства РФ", 17.06.96, N 25, ст. 2954.
3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 40 от 11.06.99г. “О практике назначения судами уголовного наказания”.//Бюллетень Верховного Суда РФ. № 8. 1999г.
4. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ “Обзор кассационной практики отмены приговоров за мягкостью назначенного наказания”.// Бюллетень Верховного Суда РФ N 7, 1997 г.
5. “Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации”. / М.: Издательская группа ИНФРА М-НОРМА, 1997
6. А.В. Наумов. Російське кримінальне право. Загальна частина. Курс лекцій. - М.: Видавництво БЕК, 1996.
7. “Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть”./ Под. ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комиссарова. – М.: Олимп; ООО “Издательство АСТ”, 1997.
8. “Российское уголовное право. Особенная часть” Учебник./ Под. ред. В.Н. Кудрявцева. М.: Юристъ, 1997.
9. В. Лебедев, “О некоторых вопросах назначения судами уголовного наказания.” // Бюллетень Верховного Суда РФ №. 9, 1999 г.
10. А. Наумов, “Два года действия Уголовного кодекса РФ: достижения и просчеты.”. // "Российская юстиция" №. 9, 1999 г.
11. Л. Прохоров, М. Тащилин, “Назначение наказания и российская криминальная ситуация.”. // "Российская юстиция" №. 8, 1999 г.
12. В. Селиверстов, И. Шмаров, “ Уголовно-исполнительный кодекс: концепция и основные положения. // ” "Законность" №. 5, 1997 г.
13. М. Тащилин, “Индивидуализация наказания в суде присяжных.” // "Российская юстиция" №. 5, 2000 г.


[1] А.В. Наумов. Російське кримінальне право. Загальна частина. Курс лекцій. - М.: Видавництво БЕК, 1996. С. 359-361.
[2] Российская юстиция. №8.1999г.
[3] А.В. Наумов. Російське кримінальне право. Загальна частина. Курс лекцій. - М.: Видавництво БЕК, 1996. С. 359-361.
[4] А.В. Наумов. Російське кримінальне право. Загальна частина. Курс лекцій. - М.: Видавництво БЕК, 1996. С. 363.
[5] А.В. Наумов. Російське кримінальне право. Загальна частина. Курс лекцій. - М.: Видавництво БЕК, 1996. С. 366.
[6] Пленум Верховного суда РФ. Постановление от 11.06.99г. № 40.//БВС РФ. №8, 1999г.
[7] Российское уголовное право, общая часть. Курс лекцій. М., 1997. С. 363-364.
[8] БВС №9. 1999.
[9] А.В. Наумов. Російське кримінальне право. Загальна частина. Курс лекцій. - М.: Видавництво БЕК, 1996. С. 359-361.
[10] БВС РФ, 1997, N 1. С. 4
[11] ст. 4 Федерального закона о введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г.
[12] Пленум Верховного суда РФ. Постановление от 11.06.99г. № 40.//БВС РФ. №8, 1999г.
[13] Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Під. ред. Ю.І. Скуратова, В.М. Лебедєва. М.:Инфра.М-Норма, 1997. С. 43-59
[14] Пленум Верховного суда РФ. Постановление от 11.06.99г. № 40.//БВС РФ. №8, 1999г.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
104.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Поняття кримінального покарання
Поняття та ознаки кримінального покарання
Звільнення від кримінального покарання
Покарання у теорії кримінального права
Злочини і покарання з Основ кримінального законодавства З
Соціологія кримінальної особистості і кримінального покарання
Злочини і покарання лібералізація кримінального законодавства
Виправні роботи як вид кримінального покарання

Нажми чтобы узнать.
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru