додати матеріал


Поняття і види об`єктів майна речей у цивільному праві України

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

РЕФЕРАТ
На тему: Поняття і види об'єктів, майна, речей у цивільному праві України.
Цивільно-правові норми, що містяться в різного роду нормативних актах, покликані регулювати суспільні відносини, що становлять предмет цивільного права. Важливу роль у розкритті механізму цивільно-правового регулювання суспільних відносин відіграє поняття цивільних правовідносин. У результаті врегулювання нормами цивільного права суспільних відносин вони здобувають правову форму і стають цивільними правовідносинами. Цивільне правове це не що інше, як саме суспільні відносини, врегульоване нормою цивільного права.
Цивільне право, регульоване Цивільним кодексом України,
затвердженого 18 липня 1963 Законом № 1540-06 і введеного в дію з 1 січня 1964 року, з подальшими змінами і доповненнями (далі ЦК України), регулює майнові та пов'язані з ними особисті немайнові відносини.
Поняття і види об'єктів, майна, речей у цивільному праві.
Під об'єктом права треба розуміти те, на що спрямовані права та обов'язки суб'єктів правовідносин, тобто речі, включаючи гроші та цінні папери, інше майно, в тому числі майнові права; роботи та
послуги; інформація; результати інтелектуальної діяльності, у тому
числі виключні права на них (інтелектуальна власність); нематеріальні блага.
Об'єкти цивільних правовідносин можна розділити на чотири групи: 1) майно, 2) дії (роботи і послуги); 3) результати інтелектуальної (творчої) діяльності; 4) нематеріальні блага.
Під терміном "майно" в цивільному праві мають на увазі:
- Річ або сукупність речей, що знаходяться у володінні у власника;
- Об'єднання мають грошову оцінку як речей, так і майнових прав;
- Майнові права та обов'язки спадкодавця, які переходять до спадкоємців.
У всіх випадках право на майно поширюється не тільки на речі, але і на належні доходи й інші права.
Специфіка майнових та особистих немайнових правовідносин зумовлює і особливі способи захисту суб'єктивних прав, що існують в рамках цих правовідносин. За загальним правилом, майнові права захищаються за допомогою відшкодування заподіяних збитків. Захист ж особистих немайнових прав здійснюється іншими способами. Так, у разі опублікування в газеті відомостей, що ганьблять честь, гідність і ділову репутацію громадянина, виплата йому грошової компенсації сама по собі не відновить його репутацію, що похитнулася. Проте репутація громадянина буде відновлена, а його особисте немайнове право захищене, якщо за рішенням суду газета опублікує спростування.
Під речами розуміються матеріальні об'єкти зовнішнього світу. До них відносяться як предмети матеріальної та духовної культури, тобто продукти людської праці, так і предмети, створені самою природою і використовуються людьми у своїй життєдіяльності - земля, корисні копалини, рослини і т.п. Найважливіший ознака речей, завдяки якому вони і стають об'єктами цивільних прав, полягає в їх здатності задовольняти ті чи інші потреби людей. Природні властивості речей можуть зумовити різне правове регулювання відносин людей з приводу речей. Так неподільність речі часто створює необхідність появи спільної власності на неї, споживані речі не можуть бути об'єктами договорів майнового найму та позички. В інтересах забезпечення громадської безпеки деякі речі вимагають для придбання у власність отримання попереднього дозволу державних органів управління.
Речі поділяються на рухомі і нерухомі. В основі цього поділу лежить право приватної власності на землю. До нерухомих речей належать земельні ділянки, ділянки надр, відокремлені водні об'єкти, ліси, будівлі, будинку споруди та все те, що міцно пов'язане із землею, тобто об'єкти, переміщення яких, без нанесення збитку їх призначенню неможливе.
До нерухомих речей належать так само повітряні та морські судна, судна внутрішнього водного плавання і деякі інші об'єкти. Цивільний кодекс не вичерпує перелік нерухомих об'єктів. Законодавець може визнати нерухомими речами й інші предмети.
Цивільний кодекс не вичерпує перелік нерухомих об'єктів. Законодавець може визнати нерухомими речами й інші предмети.
Особливий правовий режим нерухомого майна заснований на необхідності забезпечити особливу стійкість прав на це майно, встановити спеціальний порядок розпорядження їм. Право власності на нерухомість, його виникнення, обмеження і припинення підлягають державній реєстрації.
Особливим видом нерухомості є підприємство. Термін "підприємство" застосовується у двох різних значеннях:
- Юридична особа - суб'єкт цивільного права. У цьому випадку підприємство підлягає державній реєстрації, як суб'єкт підприємницької діяльності, виступає як сторона договору;
- Майновий комплекс, використовуваний для підприємницької діяльності. У даному випадку воно є об'єктом права, нерухомістю.
До складу підприємства як майнового комплексу входять усі види майна, призначені для його діяльності, включаючи земельні ділянки, будівлі, споруди, обладнання, інвентар, сировину, продукцію та ін Вилучення з майнового комплексу будь-якого з цих об'єктів має бути спеціально передбачено законом або договором. Інакше при переході права власності або інші прав на підприємство іншій особі, остання має право вимагати передачі йому всіх зазначених прав.
Поширена розподіл речей на:
речі, вилучені з обігу;
речі, обмежені в обігу;
речі в обороті.
Повністю вилучені з обігу речі, відчуження яких не допускається. Цей обмежене коло речей прямо вказано в законі (ст.129 ЦК України). До них відносяться деякі види озброєнь, ядерна енергія та ін Їх не можна не тільки передавати у власність інших осіб, але речі, вилучені з обігу, взагалі не можуть бути предметом цивільно-правових угод. Розпорядження цими речами здійснюється на підставі адміністративно-правових актів. Так наприклад, надра в межах території України, включаючи підземний простір, і що містяться в надрах корисні копалини, енергетичні та інші ресурси є державною власністю. Ділянки надр не можуть бути предметом купівлі-продажу, дарування, внеску, застави. Права користування надрами можуть відчужуватися або переходити від однієї особи іншій в тій мірі, в якій їх обіг допускається законом.
Речі, обмежені в обороті   можуть належати або певним учасникам обороту, або придбання і відчуження їх допускається на основі спеціальних рішень. Коло цих речей має бути чітко визначений в законі. До них відносяться наркотичні речовини, зброю, спеціальне обладнання, які з причини громадського порядку і безпеки громадян, не повинні знаходитися у вільному обігу. Списки об'єктів, які підлягають ліцензуванню і сертифікації, публікуються у пресі.
Більшість об'єктів цивільного права оборотоздатності. Вони можуть вільно відчужуватися або переходити від однієї особи до іншої в порядку індивідуального і універсального правонаступництва. При універсальному правонаступництво до правонаступника переходить майно особи, як сукупність всіх прав та обов'язків як єдиного цілого. У цій сукупності єдиним актом переходять права та обов'язки, що належать на момент правонаступництва суб'єкту цих прав незалежно від того, чи виявлені вони до даного моменту. Таке правонаступництво застосовується при спадкуванні майна громадян, реорганізації юридичної особи і у деяких випадках припинення діяльності юридичної особи.
Речі у цивільному праві діляться також у відповідності з індивідуальними і родовими ознаками. Індивідуально-визначеною є річ, виділена з маси однорідних речей (костюм, обраний покупцем у магазині) і унікальні речі (картина-оригінал, будинок на певній вулиці, під певним номером). Родові речі визначаються тільки числом, вагою або мірою і, отже, юридично замінні. Ця різниця має значення в обов'язковому праві, тому що право власності завжди існує стосовно індивідуально-визначених речей.
Речі можуть бути подільними і неподільними.
До перших належать предмети, які можна розділити без шкоди для їх первісного призначення. Неподільні - речі, які можна розділити, не завдавши їм збитків. Ця класифікація має значення при розділі спільної власності, виконання зобов'язання частинами, спадкуванні. Так, при розділі спільної власності відповідні частини подільних речей передаються всім учасникам, а неподільні - одному з них. Останній повинен виплатити іншим грошову компенсацію, або річ продається, а виручена сума ділиться між власниками.
У ряді випадків речі розглядаються як неподільні і не підлягають поділу. Наприклад, колекція, яка у разі поділу втратить свою художню цінність.
Так само не діляться складні речі, які складаються з багатьох частин, але утворюють єдине ціле і використовуються за єдиним призначенням. Наприклад, бібліотека, підприємство, стадо худоби. Такі речі виступають єдиним об'єктом певного зобов'язання, хоча вони можуть бути відчуженим і по окремих частинах. Якщо різнорідні речі утворюють єдине ціле, що припускає використання їх за загальному призначенню, вони розглядаються як одна річ (складна річ). Дія угоди, укладеної з приводу складної речі, поширюється на всі її складові частини, якщо договором не передбачено інше.
Цивільний кодекс ділить речі на головну і приналежність (ст.132 ЦК України). Під приналежністю розуміють річ, призначену служити головній речі і пов'язану з нею спільним господарським призначенням (наприклад, ключ від замка, футляр від скрипки). Належність, як правило слід долю головної речі. Проте в законі або договорі може бути визначене інше.
В особливу категорію Цивільний кодекс України, у статті 133, виділяє плоди, продукцію і доходи. Це надходження, отримані у результаті використання майна. Вони поділяються на:
- Природні плоди - приплід тварин, плоди фруктових дерев і т.п.;
- Створювані самою річчю;
- Доходи, які річ приносить, якщо перебуває в цивільному обороті - наймана плата, відсотки, одержувані за кредит.
Питання про те, кому належать надходження, отримані в результаті використання речі, можна вирішувати як на користь власника, так і на користь її законного власника, наприклад фермера - орендаря землі, основна мета якого - отримання у власність плодів, продукції та доходів від використання земельної ділянки.
Особливим об'єктом права є тварини. До них застосовуються загальні правила про майно, якщо законом або іншим правовим актом не встановлено інше. Стаття, яка регулює ці відносини, повинна бути включена в Новий Цивільний кодекс України, у зв'язку зі збільшенням кількості домашніх тварин, що знаходяться у власності громадян, а також можливих угод, об'єктами яких є тварини, і введенням необхідних спеціальних правил, що забезпечують гуманне ставлення до тварин.
Особливим об'єктом права є інтелектуальна власність громадянина чи юридичної особи на результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засоби індивідуалізації юридичної особи, індивідуалізації продукції, виконуваних робіт або послуг (фірмове найменування, товарний знак, знак обслуговування). Ці права на результати творчої діяльності людини і засобів індивідуалізації регулюються спеціальним законодавством, тобто Законом України "Про авторське право та Співавторське право" [1] з подальшими змінами, Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" [2]. Об'єкти інтелектуальної власності можуть використовуватися третіми особами тільки за згодою правовласника. До об'єктів інтелектуальної власності відносяться результати духовної творчості людей і тому вони безпосередньо не пов'язані з правом власності на матеріальний об'єкт, в якому виражені.
Окремим випадком інтелектуальної власності є промислова власність. До неї відноситься винаходи, корисні моделі, промислові зразки, фірмове найменування, товарний знак, знак обслуговування. Майнові та пов'язані з ними особисті немайнові відносини, засновані на промисловій власності, регулюються законом України "Про охорону прав на промислові зразки" [3] Результати інтелектуальної діяльності, як блага нематеріальні, можуть розглядатися в якості певного виду інформаційних ресурсів. Проте самі ці ресурси не зводяться до творів творчості та інших результатів інтелектуальної діяльності і можуть існувати також у вигляді різноманітних знань наукового, технічного, технологічного, комерційного та іншого характеру.
У сучасному світі інформація виступає як особливого об'єкта договірних відносин, пов'язаних з її збиранням, зберіганням, пошуком, переробкою, поширенням і використанням у різних сферах людської діяльності. При цьому особливе значення має машинна інформація, що циркулює в обчислювальному середовищі, зафіксована на фізичному носії у формі, доступній сприйняттю ЕОМ, або передається по телекомунікаційним каналам.
Як об'єкт цивільних прав інформація повинна володіти такими ознаками:
- Інформація є ідеальним компонентом буття, тобто благом нематеріальним;
- Інформація - благо неспоживна, яке піддається лише морального, але не фізичному старінню;
- Інформація має можливість необмеженого тиражування, розповсюдження та перетворення форм її фіксації.
Законами "Про Національну програму інформатизації" [4] зі змінами, внесеними згідно із Законом N 2684-III від 13.09.2001 року, "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" [5], "Про телебачення і радіомовлення" [6 ] не закріплюється за ким або монополії на володіння та використання інформації, за винятком тієї, яка є одночасно об'єктом інтелектуальної власності або підпадає під поняття службової або комерційної таємниці. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну та службову таємницю, порядок її захисту визначаються підприємцем щодо комерційної таємниці та державними органами управління - щодо службової. Відомості, що містяться у статутах юридичних осіб, не можуть бути комерційною таємницею. Особи, що незаконними методами одержали інформацію, яка становить службову або комерційну таємницю, зобов'язані відшкодувати завдані збитки. Такий же обов'язок покладається на працівників, розголосили службову або комерційну таємницю всупереч трудовому договору, в тому числі контракту, і на контрагентів, які зробили це всупереч цивільно-правовим договором.
Поряд з результатами творчої діяльності об'єктами цивільних правовідносин виступають результати інших дій. Так, предметом договору підряду є результат роботи підрядника, який він повинен передати замовнику. У підряд та інших договорах підрядного типу результат набуває речову форму, тобто матеріалізується у створених, відремонтованих, перероблених речах. Ці результати можуть бути відділені від самих дій, внаслідок чого вони розглядаються в якості самостійних об'єктів цивільних правовідносин. Корисний результат дій може виражатися не тільки в їх речових результати, але і полягати в них самих. Так, діяльність повіреного, комісіонера, зберігача не має матеріалізованого результату, але представляє юридично значущий інтерес для довірителя, комітента, поклажодавця. Дії, результати яких невіддільні від самої діяльності і споживаються в процесі цієї діяльності, іменуються послугами. Послуги - самостійний об'єкт цивільних правовідносин. Широке поширення отримали посередницькі, інформаційні, юридичні, медичні, освітні, соціально-культурні та інші послуги.
Особливу групу об'єктів цивільних прав утворюють нематеріальні блага, під якими розуміють не мають економічного змісту і невіддільні від особистості їх носіїв блага і свободи, визнані та охоронювані чинним законодавством. До них відноситься наступні:
- Життя і здоров'я;
- Гідність особистості;
- Честь і добре ім'я;
- Ділова репутація;
- Недоторканність приватного життя;
- Особиста і сімейна таємниця,
інші особисті немайнові права та інші нематеріальні блага, що належать громадянину від народження чи в силу закону, невідчужувані і непередавані іншим способом. Зокрема не можна продати окремі органи або частини людської особистості, поступитися своє прізвище, авторство і т.п.
В якості особливого матеріального об'єкта цивільного права в різних відносинах виступають гроші. Вони можуть бути основним об'єктом правовідносин, наприклад, у договорі позики, але частіше виступають в якості загального еквівалента як засіб платежу. При цьому гроші в найбільшій мірі є родовими, замінними і ділимими речами. Грошову купюру можна розміняти на більш дрібні купюри, а в якості загального еквівалента можуть замінити будь-яку іншу річ, вільно обертається на ринку. Відповідно до законодавства України, грошима можна відшкодувати навіть моральну шкоду.
Спосіб розрахунків не впливає на якість грошей і вид платежу. Розрахунки можуть проводитися у готівковій формі шляхом передачі певної суми грошей уповноваженій особі і шляхом безготівкових розрахунків через кредитна установа, шляхом списання суми боргу з рахунку однієї особи і зарахування цієї суми на рахунок іншого.
Гроші можуть виступати і як індивідуально-визначеної речі, якщо вони, наприклад, придбані для колекції нумізмата або служать цілям правоохоронних органів для піймання злочинця або отримання речового доказу. У всіх випадках кожен грошовий знак індивідуалізований своїм номером, неподільний і незамінний, і на гроші поширюються загальні правила про майні, за вилученнями, установленими законом. Так, гроші не можуть бути витребувані від добросовісного набувача.
Одним з об'єктів цивільного права є цінні папери. Цінним папером є документ, що засвідчує з дотриманням встановленої форми і обов'язкових реквізитів майнові права, здійснення або передача яких можливі тільки при його пред'явленні. З передачею цінного папера переходять усі засвідчуються нею права в сукупності. Таким чином, цінний папір - строго формальний документ. Відсутність обов'язкових реквізитів, передбачених для даного виду цінного паперу, або невідповідність цінного паперу встановленій для неї формі тягне її нікчемність. Наприклад, якщо вексель складений з порушенням форми (найчастіше неправильно вказується дата оплати векселя), то такий документ не може розглядатися як вексель. Відмінна риса всіх видів цінних паперів - необхідність їх пред'явлення для здійснення прав, засвідчених цінними паперами. У цьому відмінність прав суб'єктів цивільно-правової угоди, здійснення якої не вимагає, за загальним правилом, пред'явлення документа, що підтверджує закінчення даної угоди.
Цінні папери поділяються на "казуальні" і "абстрактні". Казуальних є цінні папери, що містять посилання на основну угоду. У тих випадках, коли з цінного паперу виникає нове зобов'язання, яке не залежить від лежить в його основі угоди, мають місце абстрактні цінні папери. Так, якщо покупець продукції розплатився шляхом передачі чека, то зобов'язання виплатити по чеку не залежить від зобов'язання, заснованого на договорі купівлі-продажу.
Особливість всіх видів цінних паперів - можливість їх широкого звернення, що досягається за рахунок спрощеного порядку передачі прав за цінним папером. Права, засвідчені цінним папером на пред'явника, передаються шляхом вручення цінного паперу новому власнику. Представницькі цінні папери володіють найбільшою оборотоздатності. Більш складний порядок передачі іменних цінних паперів, які можна переуступити тільки в звичайному цивільно-правовому порядку, встановленому для уступки вимоги, тобто шляхом укладання угоди між новим і попереднім власниками цінного паперу. Права за ордерним цінним папером передаються за допомогою передавального напису - індосаменту. Передавальний напис на цінному папері означає, що всі права, засвідчені цінним папером, належать особі, який оформив напис, - індосанта, переходять суб'єкту, якій передаються права за цінним папером, - індосат. Всі особи, що учинили передавальні написи - індосували цінний папір, несуть перед її законним власником, як і особа, яка видала цінний папір, солідарну відповідальність. Таким чином, законний власник цінного паперу може вимагати виконання зобов'язання, що випливає з цінного паперу, від особи, яка видала цінний папір, або від всіх зобов'язаних осіб. Особи, які виконали зобов'язання, засвідчене цінним папером, отримують право зворотної вимоги (регресу) щодо інших осіб, які зобов'язалися за цінним папером.
До цінних паперів відносяться: державна облігація, облігація, вексель, чек, депозитний і ощадний сертифікати, банківська ощадна книжка на пред'явника, коносамент, акція, приватизаційні цінні папери та інші документи, які законами про цінні папери або у встановленому ними порядку віднесено до цінних паперів.
ЗАДАЧА № 3
Профспілковий комітет заводу передав подарунки підшефній школі-інтернату. У числі подарунків було 20 облігацій державної внутрішньої позики. Через деякий час у школі сталася пожежа, під час якого серед іншого майна згоріли і облігації, які зберігалися в сейфі директора школи. Незабаром відбувся тираж і на одну із згорілих облігацій випав виграш. Школа просила видати їй виграш. На підтвердження того, що виграшна облігація дійсно належала школі, було представлено листа профкому заводу, в якому були вказані номери та серії переданих школі облігацій. Однак Ощадбанк відмовився виплатити виграш.
Чи правомірні дії Ощадбанку?
Облігації внутрішніх позик відповідно правил статті 3 Закону "Про цінні папери і фондову біржу" [7] введеного в дію Постановою Верховної Ради України № 1202-XII від 18.06.91 року, (далі - Закон) є одним з видів цінних бумаг.В Законі, в статті 1, зазначено, що: "Цінні папери, це грошові документи, які засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємини між особою, яка їх випустила, та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або відсотків, а також можливість передачі грошових та інших прав, які випливають з цих документів, іншим особам .... Цінні папери на пред'явника використовуються в обороті вільно. Цінні папери можуть бути використані для здійснення розрахунків, а також як застава для забезпечення платежів і кредитів. Відновлення втрачених іменних цінних паперів провадиться державними органами, підприємствами, установами та організаціями, які випустили ці папери ...".
Основні характеристики облігацій внутрішніх і місцевих позик, які випускаються тільки на пред'явника, вказуються у статті 10 Закону. Зокрема в ній сказано, що: "Облігація - цінний папір, який засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу в передбачений у ньому строк з виплатою фіксованого відсотка (якщо інше не передбачено умовами випуску). Облігації всіх видів розповсюджуються серед підприємств і громадян на добровільних засадах ... ". Таким чином дії Ощадбанку є правомірними, так як облігація повинна бути пред'явлена ​​до Ощадбанку для отримання виграшу.
Дана робота написана з використанням Інформаційно-Аналітічекой Системи за законодавством України "Парус-Консультант" Корпорація Паpус (04071, Укpаїни, Київ, вул. Hабеpежно-Лугова, 12, www.parus.com.ua) і з використанням документів у системі Internet.
[1] Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 13, ст. 64
[2] Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 7, ст. 32; 2000 р., N 37, ст.307
[3] Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 7, ст. 34
[4] Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 27-28, ст.181
[5] Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 50, ст. 302
[6] Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 10, ст. 43; 1996 р., N 5, ст. 18; 1998 р., N 34,
ст.233; 1999 р., N 41, ст. 373
[7] Вiдомостi верховної Ради, 1991, N 38, ст.508
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Реферат
49.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Поняття і види представництва в цивільному праві
Поняття і види договорів у цивільному праві РФ
Поняття і види строків у цивільному праві
Поняття та види зобов`язань у цивільному праві
Поняття числення та види строків у цивільному праві
Поняття та підстави представництва у цивільному праві України
Поняття зобовязання в римському цивільному праві і його види
Поняття і види угод у цивільному праві Республіки Казахстан
Поняття зобов язання в римському цивільному праві і його види
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru