Поняття трудового права України як галузі права

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

ПОНЯТТЯ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ ЯК ОБЛАСТІ ПРАВА

Місце трудового права в системі права України

Для нормального життя люди постійно повинні їсти, пити, мати одяг, взуття, задовольняти свої духовні потреби. Тільки на цій основі вони можуть брати участь у виробництві. При цьому слід враховувати, що людські потреби є надзвичайно гнучкими, здатними до кількісних і особливо якісних змін. Якщо в повоєнний час люди задовольнялися простій одягом і кімнатою в комунальній квартирі, то вже через десяток років була поставлена ​​вимога про забезпечення кожної сім'ї окремою квартирою. Зросли вимоги і до якості одягу, який бажають придбати люди.

Але людина завжди намагається проявити себе ще і як особистість.

Удачливий той, хто наділений якимось визнаним талантом: має красиву зовнішність, володіє красивим співучим голосом, досяг визначних спортивних успіхів і т.п. Переважна ж більшість людей може проявити себе як особистість тільки завдяки роботі: майстерність у виконанні певної роботи, професіоналізм, що набувається роками, та ін

Без роботи не існувало і не може існувати жодне суспільство. І хоча вона існує з незапам'ятних часів, правове регулювання роботи виникло порівняно недавно - з розвитком капіталістичного способу виробництва. Обумовлено це тим, що попередні суспільно-економічні формації (первіснообщинна, рабовласницька, феодальна) не потребували правового регулювання трудових відносин.

Лише тоді, коли пануючою формою організації роботи постійна наймана робота, коли робітничий клас організовано став вимагати від держави регулювання трудових відносин, держава змушена була піти на поступки і розпочати регулювання окремих питань трудових відносин.

Тому історично трудове право становить собою результат боротьби робітничого класу за свої економічні та соціальні права. Усвідомивши себе як революційну силу і вступивши в організовану боротьбу за свої права, робітничий клас прагнув зайняти певні позиції в економіці. Це, у свою чергу, забезпечувало радикальну перебудову всього суспільних відносин.

Під тиском революційних вимог трудящих держава, намагаючись знизити напруження класової боротьби, змушена йти на певні поступки. Причому ці вчинки вона прагне подати не як вимушені, а як соціальні гарантії для трудящих з метою послаблення їх намагань змінити своє становище в суспільстві.

Саме боротьба трудящих за свої права створює дві тенденції правового регулювання праці:

1) тенденцію поступок, проведення під тиском вимог трудящих часткових реформ. Правові норми, що відображають цю тенденцію, створюють «соціальне законодавство», за максимальне розширення і точне дотримання якого ведуть боротьбу ліві партії та професійні спілки;

2) тенденцію насильства, відмову держави від будь-яких вчинків, заперечення необхідності проведення реформ. Норми, що відображають цю тенденцію, одержали назву «антиробітничих законодавство». Воно має відкриту антидемократичну спрямованість на скасування раніше проведених поступок.

Соціальний і антиробітничий види законодавства не становлять різних категорій правових норм, а є двома методами, двома лініями в правовому регулюванні праці. Досить часто норми права, які мають антиробітничий і соціальний характер, тісно переплітаються між собою і вміщуються в одному і тому ж законодавчому акті. Від співвідношення полярних сил в країні залежить, який з цих видів законодавства переважає.

Формування капіталістичного ладу і його зміцнення в усіх країнах проходило майже однаково. Держава, звільнивши працівника від кріпосницької залежності, одночасно звільнила його і від засобів виробництва, внаслідок чого створилася вільна робоча сила. Крім того, виникло правове становище, при якому працівник змушений був, але «вільно» і «на свій розсуд», продавати власнику засобів виробництва єдиний належний йому товар - робочу силу.

В кінці XVIII ст. буржуазна революція в Франції проголосила свободу роботи, ніж була забезпечена свобода попиту і продажу робочої сили.

З моменту проголошення свободи праці трудові відносини складалися без порушення інтересів буржуазії, оскільки, залишившись без засобів виробництва, працівник змушений був погоджуватися на запропоновані йому умови. При цьому формально «права і обов'язки» визначались угодою сторін, тому держава трудові відносини не цікавили.

У цих умовах трудові відносини регулювались лише за допомогою цивільного права, нормами, які ставилися до свободи умов і рівності сторін. Договір найму, або, як його називав законодавець, - договір про наймання послуг (ст. 1779 Кодексу Наполеона), розглядався як звичайна цивільно-правова угода, предметом якої виступав особливий товар - робоча сила.

Далі цей Кодекс встановлював, що наймання послуг дозволяється лише на певний термін, що є простим нагадуванням усунення підданства (ст. 1780), і що в разі виникнення спору зі слугою перевага в показаннях надається хазяїнові (ст. 1781).

Робоча сила, яка була прирівняна до товару, не знаходила попиту. З'явилися перші безробітні. Нелегально стали створюватися робітничі організації, виникають страйки, які спочатку були спрямовані проти машин, а не підприємців. У цих умовах буржуазна держава змушена була зробити деякі поступки робітничому рухові. Приймається ряд правових норм, спрямованих на регулювання трудових відносин. Тому історія трудового права - це послідовність досягнень і поразок робітничого класу, припливів і відливів у робітничому русі, просування його вперед.

Спочатку система норм, які були прийняті державою для регулювання трудових відносин, спрямовувалась на регулювання роботи фабричних робітників, у першу чергу жінок і дітей. Тому ці норми одержали назву «фабричне законодавство». Пізніше почав застосовуватися термін «промислове законодавство», хоча приписи цих норм охоплювали значно більше відносин, ніж регулювання трудових відносин робітників у промисловості. У 20-х роках XX ст. Джордж Шелл застосував термін "робочий право», термін більш широкий, тому що він охоплював працю не тільки робітників, а й людей розумової праці.

У XX ст. значного поширення набуває термін «соціальне право», що пов'язувало з проблемою «економічно слабких громадян». До нього спочатку відносилось законодавство про соціальне страхування і забезпечення. Поступово це законодавство поширилося й на інші категорії громадян, економічне становище яких наближалось до становища робітників, почало охоплювати всю сукупність правових норм, які регулюють трудові відносини в суспільному виробництві.

Найбільш повно сутність цієї галузі права відображає термін «трудове право», що закріпився за роки радянської влади. Трудове право регулює використання особою своєї здатності до праці, незалежно від того, в якій галузі господарства ця особа погодилася виконувати роботу і саме яку роботу: службовця чи робітника (за термінологією законодавства розвинутих країн - «білі» і «сині комірці»). Термін «трудове право» виявився досить вдалим, тому що в ньому відбивається його зміст - регулювання роботи.

Змістом цього регулювання є сукупність реальних витрат працівником при виконанні ним трудової функції розумової та фізичної енергії, які створюють спрямований до певної мети виробничий процес.

Трудова функція, що виконується тим чи іншим працівником, відображає конкретний зміст його роботи. Вона розділяє роботу на фізичну і розумову. Якщо у виробничому процесі працівник бере участь як його матеріальний компонент, в разі відсутності якого процес обривається, то така праця за своїм змістом є фізичною, а працівник - робітником («синій комірець»).

Якщо ж функція працівника зводиться до того, щоб створювати, проектувати сам виробничий процес або цикл, налагоджувати і настроювати систему машин, здійснювати контроль за процесом виробництва, яке завершується без його безпосередньої участі, то такий працівник зайнятий розумовою працею і є службовцем («білий комірець »).

Об'єктивно існуючі відмінності в змісті праці знаходять своє відображення в нормах трудового права, які регламентують тарифікацію робіт і професій робітників, посадові обов'язки відповідних категорій службовців і кваліфікаційні вимоги, які до них ставляться. Цим право певною мірою консервує існуючий зміст роботи, яка ще довго буде залишатися фізичної або розумової.

Тому слід визнати передчасною відмову законодавця від термінів «робітник» і «службовець» та заміною їх на термін «працівник», що здійснено Законом України від 20 березня 1991 р. «Про внесення змін і доповнень до Кодексу законів про працю України при переході республіки до ринковій економіці ». Терміни «робітник» і «службовець» більш повно визначають зміст праці цієї категорії працюючих.

Разом з тим ці терміни не охоплюють зміст розумової праці тих, хто працює в установах державної влади і управління. Це державні службовці, правове становище яких визначено Законом України від 16 грудня 1993 р. «Про державну службу». Згідно зі ст. № 1 Закону, державною службою визнається професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави.

Для державних службовців Законом встановлено 7 категорій посад і 15 рангів відповідно до посади, рівня кваліфікації тощо, тобто фактично визначені чини. Тому це - чиновники, і саме цей термін повинен застосовуватись при визначенні праці цієї категорії працюючих. Саме характер роботи цих категорій працівників визначає соціально-економічний аспект місця і ролі працівника в суспільстві.

Трудове право тісно пов'язане з іншими галузями права. Як трудові відносини, які представляють частину життя суспільства, не можуть бути відірвані від цього суспільства, так і трудове право, яке регулює це відносини, не може бути відірване від тієї системи галузей права, які регулюють інше ставлення суспільства.

Функції трудового права України

Термін «функція» походить від латинського слова «functio», що означає обслуговування, діяльність. Якщо метод правового регулювання - це спосіб впливу на суспільні відносини, то функція права - це основні напрямки цього впливу, які відображають його службове призначення. Функції трудового права також обумовлені економічним базисом і в них зовнішньо проявляється сутність права.

Правові функції виражають спрямованість впливу права на суспільні відносини, тому показником їх реалізації служать соціально-економічні, політичні, ідеологічні та інші наслідки, що сталися в результаті дії права. Саме на цих напрямках і проявляється активно-творча роль права в регулюванні і розвитку суспільних відносин. Свій нормативний вираз функції права одержують в законодавчих актах у вигляді мети і задач правового регулювання.

Оскільки право є одним з елементів структури суспільства, його функції необхідно розглядати в єдиній системі суспільного управління і в нерозривному зв'язку з об'єктивними і суб'єктивними факторами суспільного розвитку.

Об'єктивним критерієм класифікації функцій можуть служити основні види суспільних відносин, що становлять єдність правового регулювання. З цієї точки зору можна виділити економічну, соціальну та ідеологічну (виховну) функції права. У здійсненні цих функцій прямо або побічно беруть участь усі галузі права, при цьому кожна з них використовує специфічні для неї властивості, методи і засоби, які відповідають особливостям суспільних відносин, що ними регулюються, та їх місцю в суспільній структурі.

Отже, функція пряма - це напрям правового впливу на суспільні відносини, що визначає службове призначення права в житті суспільства. В першу чергу цей вплив спрямований на підвищення суспільного виробництва, зміцнення економічних відносин, оскільки передумовою прискорення соціального розвитку є самовіддана праця громадян України в усіх сферах господарства.

Регулюючи трудову діяльність громадян, трудове право активно впливає на виробництво і тим самим виконує економічну, виробничу функцію. Саме через трудові відносини реалізуються виробничі програми, створюються і збільшуються народне багатство і фонди матеріального забезпечення працюючих.

Економічна функція трудового права впливає на економічні відносини шляхом встановлення міри праці та міри споживання, диференціації праці за ознакою її складності, визначення кількісних і якісних показників роботи, стимулювання матеріальними засобами високопродуктивної праці.

Перехід до ринкових відносин обумовив глибокі зміни в господарському механізмі держави, а відповідно і обумовлює якісні зміни в правовому регулюванні, зокрема розширення засад локальної нормотворчості.

Трудове право України активно впливає на соціальні фактори розвитку суспільства. Соціальну сферу суспільного життя становлять переважно відносини по становищу людей в суспільстві, тобто відносини рівності або нерівності, співробітництва чи експлуатації, ступеню розвитку особи, відношення до власності. Саме завдяки роботі та її результатам створюється можливість визначити становище людини в суспільстві. Тому право, регулюючи відносини по застосуванню праці, стає важливим фактором розвитку суспільних відносин.

У трудовому праві України знаходять закріплення принципи соціальної справедливості, подальшого розвитку засад рівності, стимулювання прогресивних змін в умовах і змісті праці, створення оптимальної організації праці на виробництві, сприятливих умов для залучення робочої сили до праці і розвитку особи працівника, стимулювання трудової та громадської активності, забезпечення гарантій зайнятості в здійсненні трудових відносин. Кожен з цих напрямів соціальної дії трудового права підкріплюється відповідними правовими нормами.

Основою соціальної сфери є здійснення праці, оскільки соціальні відносини формуються, відтворюються і проявляються в праці, хоч вони охоплюють і інші сфери життя. Саме тому трудове право має найбільш широкі можливості впливати на соціальне життя шляхом як встановлення правового і фактичного статусу особи, яка вступила в трудові відносини, так і безпосереднього регулювання суспільних трудових і пов'язаних з ними відносин.

Соціальна функція трудового права проявляється у тому, що з її допомогою формується особа працівника в напрямку, необхідному для суспільства. Проявом розвитку особи працівника є його сумлінне ставлення до праці, участь в справах трудового колективу та громадських організаціях.

Соціальна функція трудового права є основною і характерною саме для цієї галузі права. Тому в розвинутих промислових країнах досить часто замість терміну «трудове право» вживається термін «соціальне право», що знайшло відображення і в юридичній літературі. Так, в кінці 1975 р. в Федеративній Республіці Німеччини оголошено про створення Соціального кодексу ФРН, завданням якого визначено «здійснення соціальної справедливості і соціальної безпеки, включаючи соціальну і виховну допомогу» [1].

До соціальної функції трудового права тісно примикає ідеологічна (виховна) функція, яка має загальну соціальну спрямованість на справедливе регулювання трудових відносин і виховання свідомості цієї справедливості. Провідне становище людини в виробництві визначають його розумові здібності, хоч і фізичні здібності є важливим компонентом робочої сили. Саме завдяки мисленню, свідомості, своїм розумовим здібностям людина відіграє активну роль у суспільному виробництві.

Формування здібностей працівників є складним процесом. Для здійснення висококваліфікованої праці людина повинна тривалий час навчатися не тільки професійно, а й загальноосвітній. Тому кожному виду трудової діяльності завжди передує надбання тих чи інших знань.

Завдяки наявності в трудовій діяльності такого компонента, як пізнання, відбуваються акумуляція виробничого досвіду попередніх поколінь, його трансформація, засвоєння навичок і вміння наступними поколіннями. Без цього була б неможливою спадковість трудової діяльності. Поряд з пізнанням в трудовому процесі працівником оцінюється своя праця, усвідомлюється її необхідність, формуються потреби, інтереси, мотиви і мета цієї діяльності.

Важливим фактором виховання і розвитку здібностей працівників є трудове право. Його норми не тільки вміщують належну інформацію, а й забезпечують закріплення організаційно-правових форм як трудової, так і інших видів діяльності. Право визначає обов'язкову поведінку працюючих, а також встановлює певний комплекс правових засобів, які забезпечують сумлінне ініціативне відношення робітників і службовців до виконання своїх трудових обов'язків.

Норми трудового права містять правила належної поведінки працівника в процесі спільної роботи. Завдяки цим нормам у працівників формується певна правосвідомість. Разом з тим дані норми містять й певні негативні наслідки, примус до тих, хто ці правила порушує.

Тому можна вважати, що правове виховання нормами законодавства про працю здійснюється шляхом переконання, стимулювання, контролю за дотриманням законодавства і методом примусу. Всі ці методи повинні забезпечити справедливий підхід до регулювання праці, як працюючих взагалі, так і окремих категорій громадян, з ​​метою надання їм пільг і переваг за виконання особливо важливих для держави функцій (шахтарі, лікарі, вчителі та ін) або з інших підстав ( жінки, молодь, люди похилого віку), є забезпеченням саме справедливого підходу до регулювання і визнання соціального значення їх праці. Досягнення суспільством в майбутньому відповідного рівня розвитку, перетворення характеру, змісту і умов праці на підставі зростання її продуктивності об'єктивно вирівнюють становище працюючих і роблять непотрібними значну кількість ланок диференційованих переваг.

У радянській літературі постійно підкреслювалось, що норми права взагалі і норми трудового права зокрема, які безпосередньо спрямовані на розвиток демократії на виробництві, участь працюючих в управлінні підприємствами і об'єднаннями є проявом виконання ними політичної (управлінської) функції. Тим не менш, зазначимо, що управлінська функція є суто економічною, оскільки вона спрямована на досягнення підприємством певних господарських результатів. Тому не слід шукати в трудовому праві політичних повноважень, воно спрямоване на регулювання трудових відносин. Ні колективна праця, ні, тим більше, індивідуальна не спрямовані на вирішення політичних питань.

Система трудового права України

Трудове право є областю, яка особливо зацікавлена ​​в інтеграції суспільних наук. Діяльність законодавця в галузі трудового права не може бути плідною без глибокого ознайомлення з предметом регулювання, без вивчення практики дії попередніх правових норм, без усвідомлення наслідків, які настають у разі недосконалості цих норм.

Для розвитку законодавства про працю України сучасний період утвердження самостійності держави є певною мірою етапним. Як важлива практична завдання виникають проблема прогнозування розвитку законодавства і підготовка до проведення кодифікації законодавства про працю. Зростає потреба в розробці методології вивчення законодавства про роботу як самостійного правового явища, чому в юридичній літературі Україні відводилося відносно мало уваги.

Терміни «право» і «законодавство» нерідко вживаються як синоніми. Між тим історично термін «право» на різних мовах має певний зміст, відображаючи багатогранність права як явища.

Так, латиною право позначено словом «jus» (від «jure»), що має змістом «наказ», «вимога поведінки певним чином». Право в даному разі пов'язує з актом волі. Вольову основу має також англійський термін «law». Німецьке «Recht», французьке «droit», англійське «right», російське «право» виходять з оціночного початку і пов'язують з поданням про правильне, справедливе. Тому не випадково на Русі збірники права носили назву «Правда» («Правда Ярослава»), а у німців - «Зерцало» («Саксонське зерцало», «Швабське зерцало»).

З точки зору як пізнавальної, так і можливих виходів на практику під правом слід розуміти певним чином організовану сукупність норм. Законодавство являє собою сукупність нормативних актів. Зовнішньою формою законодавства є право, внутрішньою - його структура. Законодавство як зовнішня форма права має безпосередній зв'язок з його змістом. Тому право і законодавство тісно пов'язані між собою, хоча і залишаються відносно самостійними явищами.

У той же час право як одна з форм суспільства є тільки відображенням його економічного розвитку. Норми, які регулюють трудові відносини, викликають певні соціальні та економічні наслідки. Тому трудове право розвивається у тісному зв'язку з економікою, соціологією, статистикою та іншими суспільними науками.

Оскільки робота представляє єдність двох функцій: засобу до життя і сфері утвердження особи, трудові відносини мають майнову (відшкодовану) і немайнову (моральну) сторони. Правові норми, що регулюють як майнові, так і немайнові питання трудових відносин, створюють систему, яка викладена в певній послідовності. При цьому диференціація правових норм не є довільною, а залежить від конкретних умов життя, певного суспільства. Так, умови розвитку громадського порядку в Сполучених Штатах Америки, свобода підприємництва визначили створення групи норм, спрямованих в основному на визначення правового становища профспілок, порядку укладення колективного договору, визначення мінімальних гарантій, які не можуть бути погіршеними при здійсненні трудових відносин.

Система галузі права взагалі - це об'єктивно обумовлене об'єднання взаємопов'язаних, внутрішньо погоджених правових норм, розподілених по різним структурним підрозділам. Система трудового права України становить структуру взаємопов'язаних норм, які регулюють відокремлену сферу суспільних відносин - трудові відносини. Ця сукупність "норм переважно встановлюється державою у загальному порядку з метою врегулювання всіх відносин, які виникають із застосуванням праці в суспільному житті. У свою чергу це визначає численність правових норм, необхідність їх об'єднання в певні групи, створює певну систему правових норм.

Усвідомлення цієї системи сприяє правильному вивченню права, подальшому удосконаленню законодавства, дозволяє правильно застосовувати ці норми на практиці.

Трудове право України поділяється на дві частини: загальну та особливу. До загальної частини відносяться норми, які є єдиними для всіх трудових відносин, визначають принципи правового регулювання, джерела трудового права України, класифікують суб'єктів трудового права, визначають правове становище професійних спілок і трудових колективів, поняття, порядок підготовки і укладення колективних договорів, класифікують правові відносини , які виникають із застосування праці, визначають поняття працевлаштування і його правові форми.

Особливу частину складають норми, які регулюють певні елементи трудових відносин, порядок виникнення, зміни та припинення трудових відносин, тривалість роботи і відпочинку, види оплати праці, порядок і терміни виплати заробітної плати, питання внутрішнього трудового розпорядку, дисциплінарної і матеріальної відповідальності працівників, визначають здорове і безпечне умови роботи, спеціальні правила щодо охорони праці жінок, неповнолітніх і осіб зі зниженою працездатністю, державні органи по здійсненню нагляду та контролю за дотриманням законодавства про роботу, питання підготовки працівників і підвищення їх кваліфікації, пільги працівникам, які поєднують роботу з навчанням, порядок розгляду індивідуальних і колективних трудових спорів (конфліктів).

Оскільки Україні з 1954 р. є членом Міжнародної Організації Праці (МОП), бере участь у її щорічних конференціях, ратифікувала низку конвенцій цієї організації і тим самим взяла на себе зобов'язання привести національне законодавство про працю у відповідність з міжнародним, до системи трудового права України слід віднести також правові норми, прийняті МОП і ратифіковані Україною. Систему трудового права становлять також двосторонні і багатосторонні договори, інші міжнародні правові акти та консульські угоди.

Система трудового права, як і система законодавства про працю, є системою, що розвивається. Удосконалення системи правового регулювання здійснюється шляхом скасування старих, таких, що не відповідають потребам розвитку суспільства, законодавчих норм і прийняття нових, що призводить до кількісних змін в системі законодавства.

Особливу роль у розвитку системи права має кодифікація законодавства про працю, яка не тільки є якісним розвитком системи законодавства, а й дозволяє усунути розбіжності, які виникають в процесі розвитку системи права, з одного боку, і системи законодавства - з другого. У період відбудови народного господарства України, переходу до ринкових відносин відбувається процес напрацювання і прийняття нових законів про працю. Після завершення цього процесу і врегулювання всіх сторін трудових відносин, будучи об'єднаними, ці закони створять новий Кодекс законів про працю України. Саме Кодекс законів, тому що чинний КЗпП цій назві не відповідає.

Трудове право України як самостійна галузь права є також предметом вивчення науки трудового права. Остання аналізує форми організації роботи, ефективність правових норм, їх вплив на виробниче і інші суспільні відносини, визначає шляхи подальшого удосконалення як нормативного, так і локального правового регулювання, сферу застосування міжнародних правових актів про роботу.

Трудові відносини

Всіма найбільшими відкриттями, досягненнями людина зобов'язана праці. Все, чим ми користуємося в повсякденному житті, починаючи від звичайної лопати і закінчуючи складною автоматичною системою, - результат цілеспрямованої трудової діяльності багатьох поколінь. Саме вона становить матеріальну основу життя будь-якого суспільства.

Сучасний рівень розвитку виробництва передбачає в якості загального правила об'єднаний спільну працю, а поділ його, виконання окремих операцій - наслідок кооперації, об'єднання праці в цілому, у масштабі суспільства.

Відносини, що складаються між учасниками виробництва, регулюються правом, причому норми права регулюють не сам процес праці, а саме відносини, які виникають або в процесі трудової діяльності, або тільки у зв'язку з отриманням її результатів. Звичайно, було б невірно думати, що всі вони регулюються тільки правом, - частина їх перебуває у сфері моралі та звичаїв. Але ті, що підлягають впливу правових норм, - а це відносини, іменовані трудовими, - є об'єктом кількох галузей права.

Відомо, що єдина система права, яка існує в рамках держави, передбачає певну класифікацію, поділ її на галузі. І кожна з цих галузей відрізняється від іншої, перш за все, предметом регулювання, а крім того, і його методом.

Предметом трудового права є трудові відносини. Позначення всіх цих відносин одним терміном «трудові» створює певні труднощі при розмежуванні за предметом регулювання різних галузей, бо смисловий, семантичний зміст цього терміну ширше, ніж комплекс тих трудових відносин, на які впливає трудове законодавство.

До регулювання праці причетні й інші галузі, зокрема, цивільне право. Тому визначення предмета регулювання, тобто з'ясування питання, якою галуззю права регламентуються ті чи інші трудові відносини, в сферу впливу якій галузі вони входять, надзвичайно важливо.

Багато конфліктів, суперечки виникають у зв'язку з тим, що при укладанні договору сторони не визначили його виду (трудовий договір чи договір підряду, передбачений у цивільному праві). Перший забезпечує працівникові більш високий рівень гарантій, а й вимагає від нього виконання більш широкого кола обов'язків на відміну від цивільного, де мета - уявлення лише результату праці.

Як відомо, цивільно-правова угода може бути визнана недійсною через недотримання встановленої законом форми. Реалізація такого ж підходу в трудовому праві означала б істотне обмеження життєво важливих інтересів працівника. Тому законодавець надає юридичну силу і тим трудових відносин, які в ряді випадків виникли без належного оформлення, на основі фактичного допущення працівника до роботи.

Захист інтересів працівника в цьому випадку не знімає, а навпаки, ставить питання про необхідність визначення правового (галузевої) природи цих відносин. Припустимо, що громадянину X. доручена робота. У договорі визначено суму винагороди, дано опис роботи - завдання та зазначений термін, до якого вона повинна бути виконана. Після закінчення роботи громадянин X. зажадав: 1) доплати у зв'язку з тим, що з-за великого обсягу був змушений працювати у вихідні дні і понаднормово, 2) включення часу роботи в трудовий стаж (відповідного запису до трудової книжки), пославшись на відповідні норми трудового законодавства.

Для того щоб відповісти працівнику, чи правомірні його вимоги, потрібно перш за все з'ясувати характер трудових відносин, їх правову природу, що обумовлене сутністю укладеного договору (трудовий договір чи договір підряду). Якщо ці відносини входять у предмет трудового права (трудового договору), норми цієї галузі мають поширюватися на їх суб'єктів, якщо вони перебувають у сфері дії цивільного (договір підряду), не слід з'ясовувати і фактичні обставини (проводилася робота у вихідні дні і понаднормово чи ні ).

Таким чином, з'ясування правової природи фактичних трудових відносин вкрай важливо.

Позначимо ті з них, які регулюються трудовим правом, як власне трудові або трудові в вузькому сенсі цього слова. Специфічною ознакою цих відносин, що дозволяє відмежувати їх від тих, в яких праця становить лише частина відносин, є участь у процесі праці, спільна трудова діяльність з іншими працівниками даного підприємства чи установи, у той час як цивільно-правові договори, пов'язані з працею - договір підряду, трудового доручення, авторський договір, - завжди припускають подання від виконавця лише результату праці. Саме про нього, його якісні характеристики домовляються сторони в згаданих договорах цивільного права.

З урахуванням саме цих ознак і слід визначати правову природу договору, про який йде мова у наведеному вище прикладі.

Трудове право як самостійна галузь виділилася у свій час з цивільного, приватного права, оскільки певний рівень розвитку виробництва зажадав відповідної охорони праці, соціального захисту працівників, дисципліни та злагодженості, оплати не тільки результату праці, але і самої діяльності як реалізації людської здатності працювати, нормування робочого часу та інших правових норм, які, природно, не відомі цивільному законодавству. Регулювання процесу трудової діяльності передбачає в якості обов'язкової ознаки підпорядкування внутрішньому трудовому розпорядку підприємства, установи, ознаки настільки специфічного, що він є характерною, що дозволяє відмежувати власне трудові відносини від інших, теж пов'язаних з працею, але регульованих цивільним правом.

Поява нових форм власності і, головне, відродження приватної власності в сучасних умовах призвело до виникнення нових, а точніше - відродження старих організаційно-правових форм підприємств: товариств, товариств, кооперативів тощо Всі вони називаються корпоративними організаціями *.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Реферат
77.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Поняття функції та система трудового права України
Предмет метод трудового права співвідношення трудового права з іншими галузями російського права
Поняття цивільного права як галузі права
Поняття системи права галузі права
Предмет метод трудового права співвідношення трудового права з іншими
Основи трудового права України
Поняття міжнародного трудового права
Основи трудового права Поняття предмет
Поняття та система принципів трудового права
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru