Показники фінансового стану підприємства ТОВ Інвест-Буд і розробка пропозицій щодо їх

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Дипломна робота

На тему:

Аналіз фінансового стану підприємства ТОВ «Інвест-Буд» та розробка пропозицій щодо його поліпшення

Зміст

Введення

I. Зміст фінансового аналізу ТОВ «Інвест-Буд»

1.1 Сутність фінансового аналізу та його завдання

1.2 Класифікація методів і прийомів фінансового аналізу

1.3 Інформаційна база фінансового аналізу

1.4 Основні підходи до фінансового аналізу

II. Аналіз фінансового стану підприємства ТОВ «Інвест-Буд»

2.1 Попередній огляд балансу

2.2 Оцінка ліквідності баланс3

2.3 Характеристика майна підприємства ТОВ «Інвест-Буд»

2.4 Характеристика джерел коштів підприємства

2.5 Оцінка платоспроможності підприємства

2.6 Аналіз прибутку і рентабельності

2.6.1 Аналіз формування і розподілу прибутку

2.6.2 Аналіз рентабельності

Висновок

Глосарій

Список використаних джерел

Програми

Введення

В даний час, з переходом економіки до ринкових відносин, підвищується самостійність підприємств, їх економічна і юридична відповідальність. Різко зростає значення фінансової стійкості суб'єктів господарювання. Все це значно збільшує роль аналізу їхнього фінансового стану: наявності, розміщення і використання грошових коштів.

Результати такого аналізу потрібні, перш за все, власникам, а також кредиторам, інвесторам, постачальникам, менеджерам і податковим службам. У даній роботі проводиться фінансовий аналіз підприємства саме з точки зору власників підприємства, тобто Для внутрішнього використання та оперативного управління фінансами.

Виходячи з поставлених цілей, можна сформувати завдання:

- Попередній огляд балансу та аналіз його ліквідності;

- Характеристика майна підприємства: основних і оборотних засобів та їх оборотності, виявлення проблем;

- Характеристика джерел коштів підприємства: власних і позикових;

- Оцінка фінансової стійкості;

- Розрахунок коефіцієнтів ліквідності;

- Аналіз прибутку та рентабельності;

- Розробка заходів щодо поліпшення фінансово - господарської діяльності.

Для вирішення перерахованих вище завдань була використана річна бухгалтерська звітність ТОВ "Інвест-C трой" за 2008, 2009 роки, а саме:

- Бухгалтерський баланс (форма № 1 по ОКУД),

- Додаток до бухгалтерського балансу (форма № 5 по ОКУД)

- Звіт про рух грошових коштів (форма № 4 по ОКУД)

- Звіт про прибутки і збитки (форма № 2 по ОКУД)

Об'єктом дослідження є товариство з обмеженою відповідальністю. Предмет аналізу - фінансові процеси підприємства і кінцеві виробничо - господарські результати його діяльності.

При проведенні даного аналізу були використані наступні прийоми і методи:

- Горизонтальний аналіз вертикальний аналіз,

- Аналіз коефіцієнтів (відносних показників),

- Порівняльний аналіз.

У даній роботі проводиться аналіз фінансової діяльності ТОВ «Інвест-C трой». Це виробниче підприємство, яке займається лісозаготівлями, лісопиленням, деревообробкою. Кінцевою продукцією є пиломатеріали, які підприємство реалізує як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках.

I. Зміст фінансового аналізу ТОВ «Інвест-Буд»

Оцінка фінансового стану може бути виконана з різним ступенем деталізації, в залежності від мети аналізу, наявної інформації і т.д.

1.1 Сутність аналізу фінансового аналізу та його завдання

Зміст і основна цільова установка фінансового аналізу - оцінка фінансового стану і виявлення можливості підвищення ефективності функціонування господарюючого суб'єкта за допомогою раціональної фінансової політики. Фінансовий стан господарюючого суб'єкта - це характеристика його фінансової конкурентноздатності (тобто платоспроможності, кредитоспроможності), використання фінансових ресурсів і капіталу, виконання зобов'язань перед державою та іншими господарюючими суб'єктами. 1

У традиційному розумінні фінансовий аналіз являє собою метод оцінки і прогнозування фінансового стану підприємства на основі його бухгалтерської звітності. Прийнято виділяти два види фінансового аналізу - внутрішній і зовнішній. Внутрішній аналіз проводиться працівниками підприємства (фінансовими менеджерами). Зовнішній аналіз проводиться аналітиками, можуть бути сторонніми особами для підприємства (наприклад, аудиторами).

Аналіз фінансового стану підприємства переслідує декілька цілей:

- Визначення фінансового становища;

- Виявлення змін у фінансовому стані в просторово-часовому розрізі;

- Виявлення основних факторів, що викликають зміни у фінансовому стані;

- Прогноз основних тенденцій фінансового стану.

Досягнення цих цілей досягається за допомогою різних методів і прийомів.

1.2 Класифікація методів і прийомів фінансового аналізу

Існують різні класифікації методів фінансового аналізу. Практика фінансового аналізу виробила основні правила читання (методику аналізу) фінансових звітів. Серед можна виділити основні:

Горизонтальний аналіз (тимчасовий) - порівняння кожної позиції звітності з попереднім періодом.

Вертикальний аналіз (структурний) - визначення структури підсумкових фінансових показників, з виявленням впливу кожної позиції звітності на результат у цілому.

Трендовий аналіз - порівняння кожної позиції звітності з рядом попередніх періодів та визначення тренду, тобто основної тенденції динаміки показника. За допомогою тренда ведеться перспективний прогнозний аналіз.

Аналіз відносних показників (коефіцієнтів) - розрахунок відносин між окремими позиціями звіту або позиціями різних форм звітності за окремими показниками фірми, визначення взаємозв'язку показників.

Порівняльний аналіз - це як внутрішньогосподарський аналіз зведених показників звітності за окремими показниками фірми, підрозділів, цехів, так і міжгосподарський аналіз показників даної фірми з показниками конкурентів, з середньо галузевими та середніми господарськими даними.

1. 3 Інформаційна база фінансового аналізу

В умовах ринкової економіки бухгалтерська звітність господарюючих суб'єктів стає основним засобом комунікації і найважливішим елементом інформаційного забезпечення фінансового аналізу. Будь-яке підприємство в тій чи іншій мірі постійно потребує додаткових джерелах фінансування. Знайти їх можна на ринку капіталів, залучаючи потенційних інвесторів і кредиторів шляхом об'єктивного інформування їх про свою фінансово-господарської діяльності, тобто в основному за допомогою фінансової звітності. Наскільки привабливі опубліковані фінансові результати, що показують поточний і перспективний фінансовий стан підприємства, настільки висока, і можливість отримання додаткових джерел фінансування.

Основна вимога до інформації, представленої у звітності у тому, щоб вона була корисною для користувачів, тобто щоб цю інформацію можна було використовувати для прийняття обгрунтованих ділових рішень. Щоб бути корисною, інформація повинна відповідати відповідним критеріям 2:

- Доречність означає, що дана інформація значущою і впливає на рішення, прийняте користувачем. Інформація вважається також доречною, якщо вона забезпечує можливість перспективного і ретроспективного аналізу.

- Достовірність інформації визначається її правдивістю, переважання економічного змісту над юридичною формою, можливістю перевірки та документальної обгрунтованістю.

- Інформація вважається правдивою, якщо вона не містить помилок та упереджених оцінок, а також не фальсифікує подій господарського життя.

- Нейтральність передбачає, що фінансова звітність не робить акценту на задоволення інтересів однієї групи користувачів загальної звітності на шкоду іншій.

- Зрозумілість означає, що користувачі можуть зрозуміти зміст звітності без спеціальної професійної підготовки.

- Порівнянність вимагає, щоб дані про діяльність підприємства можна було порівняти з аналогічною інформацією про діяльність інших фірм.

У ході формування звітної інформації повинні дотримуватися певні обмеження на інформацію, що включається у звітність:

 1. Оптимальне співвідношення витрат і вигод, що означає, що витрати на складання звітності повинні розумно співвідноситися з вигодами, вилучаються підприємством від подання цих даних зацікавленим користувачам.

 2. Принцип обережності (консерватизму) передбачає, що документи звітності не повинні допускати завищеної оцінки активів та прибутку, і заниженої оцінки зобов'язань.

 3. Конфіденційність вимагає, щоб звітна інформація не містила даних, які можуть завдати шкоди конкурентним позиціям підприємства.

Користувачі інформації різні, мети їх конкурентні, а нерідко і протилежні. Класифікація користувачів бухгалтерської звітності може бути виконана різними способами, однак, як правило, виділяють три укрупнені їх групи: користувачі, зовнішні по відношенню до конкретного підприємства; самі підприємства (їх управлінський персонал); власне бухгалтери.

Відповідно до статті 13 III глави Федерального закону РФ «Про бухгалтерський облік» від 21 листопада 1996р. № 129-ФЗ всі організації «... зобов'язані складати на основі даних синтетичного і аналітичного обліку бухгалтерську звітність. Бухгалтерська звітність організацій, за винятком звітності бюджетних організацій, складається з:

- Бухгалтерського балансу;

- Звіту про прибутки та збитки;

- Додатків до них, передбачених нормативними актами;

- Аудиторського висновку, що підтверджує достовірність бухгалтерської звітності, якщо вона у відповідності і Федеральним законом підлягає обов'язковому аудиту;

- Пояснювальної записки.

У тому ж Законі зазначено, що пояснювальна записка до річної бухгалтерської звітності повинна містити істотну інформацію про організацію, її фінансове становище, порівнянності даних за звітний період і попередній йому році і т.д.

1.4 Основні підходи до фінансового аналізу

Різні автори пропонують різні методики фінансового аналізу. Деталізація процедурної сторони методики фінансового аналізу залежить від поставлених цілей, а також різних факторів інформаційного, тимчасового, методичного і технічного забезпечення. Логіка аналітичної роботи припускає її організацію у вигляді двухмодульной структури:

- Експрес-аналіз фінансового стану,

- Деталізований аналіз фінансового стану. 3

Експрес-аналіз фінансового стану

Його метою є наочна і проста оцінка фінансового благополуччя і динаміки розвитку господарюючого суб'єкта. У процесі аналізу В.В. Ковальов пропонує розрахувати різні показники і доповнити їх методами, заснованими на досвіді і кваліфікації фахівця.

Автор вважає, що експрес-аналіз доцільно виконувати в три етапи: підготовчий етап, попередній огляд фінансової звітності, економічне читання й аналіз звітності.

Мета першого етапу - прийняти рішення про доцільність аналізу фінансової звітності і переконатися в її готовності до читання. Тут проводиться візуальна і найпростіша рахункова перевірка звітності по формальних ознаках і по суті: визначається наявність всіх необхідних форм і додатків, реквізитів і підписів, перевіряється правильність і ясність усіх звітних форм; перевіряються валюта балансу і всі проміжні підсумки.

Мета другого етапу - ознайомлення з пояснювальною запискою до балансу. Це необхідно для того, щоб оцінити умови роботи в звітному періоді, визначити тенденції основних показників діяльності, а також якісні зміни в майновому і фінансовому становищі господарюючого суб'єкта.

Третій етап - основний в експрес-аналізі, його мета - узагальнена оцінка результатів господарської діяльності та фінансового стану об'єкта. Такий аналіз проводиться з тим чи іншим ступенем деталізації в інтересах різних користувачів.

В.В. Ковальов пропонує проводити експрес-аналіз фінансового стану по вище викладеній методиці. Експрес-аналіз може завершуватися висновком про доцільність або необхідність більш поглибленого і детального аналізу фінансових результатів і фінансового стану.

Деталізований аналіз фінансового стану

Його мета - більш докладна характеристика майнового і фінансового положення господарюючого суб'єкта, результатів його діяльності в истекающем звітному періоді, а також можливостей розвитку суб'єкта на перспективу. Він конкретизує, доповнює і розширює окремі процедури експрес-аналізу. При цьому ступінь деталізації залежить від бажання аналітика (див. Додаток 1).

В.В. Ковальов пропонує наступну програму поглибленого аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства:

1.Предварітельний огляд економічного і фінансового стану суб'єкта господарювання.

 • Характеристика загальної спрямованості фінансово-господарської діяльності.

 • Виявлення «хворих статей звітності».

2. Оцінка і аналіз економічного потенціалу суб'єкта господарювання.

 • Оцінка майнового стану.

 • Побудова аналітичного балансу-нетто.

 • Вертикальний аналіз балансу.

 • Горизонтальний аналіз балансу.

 • Аналіз якісних зрушень у майновому положенні.

 • Оцінка фінансового становища.

 • Оцінка ліквідності.

 • Оцінка фінансової стійкості.

3.Оценка і аналіз результативності фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання.

 • Оцінка основної діяльності.

 • Аналіз рентабельності.

 • Оцінка положення на ринку цінних паперів.

Характеристика основних показників, що використовуються в аналізі фінансово-господарської діяльності буде проведена в практичній частині даної роботи.

Розглянемо далі методику аналізу фінансового стану, пропоновану І.Т. Балабановим в його книзі «Основи фінансового менеджменту». 4

Рух будь-яких ТМЦ, трудових та матеріальних ресурсів супроводжується утворенням і витрачанням грошових коштів, тому фінансовий стан господарюючого суб'єкта відображає всі сторони його виробничо-торговельної діяльності. Характеристику фінансового стану І.Т. Балабанов пропонує провести за такою схемою:

- Аналіз дохідності (рентабельності);

- Аналіз фінансової стійкості;

- Аналіз кредитоспроможності;

- Аналіз використання капіталу;

- Аналіз рівня самофінансування;

- Аналіз валютної самоокупності.

Аналіз прибутковості господарюючого суб'єкта характеризується абсолютними і відносними показниками. Абсолютний показник прибутковості - це сума прибутку, або доходів.

Відносний показник - рівень рентабельності. Рентабельність являє собою прибутковість, або прибутковість виробничо-торгового процесу. Її величина вимірюється рівнем рентабельності. Рівень рентабельності господарюючих суб'єктів, пов'язаних з виробництвом продукції (товарів, робіт, послуг), визначається відсотковим відношенням прибутку від реалізації продукції до собівартості продукції.

У процесі аналізу вивчають динаміку зміни обсягу чистого прибутку, рівня рентабельності та фактори, що їх визначають.

Фінансово стійким вважається таке підприємство, яке за рахунок власних коштів покриває кошти, вкладені в активи (основні фонди, НМА, оборотні кошти), не допускає невиправданої дебіторської та кредиторської заборгованості і розплачується в термін за своїми зобов'язаннями. Головним у фінансовій діяльності, вважає І.Т. Балабанов, є правильна організація та використання оборотних коштів. Тому в процесі аналізу фінансового стану питань раціонального використання оборотних коштів приділяє основну увагу.

Характеристика фінансової стійкості включає в себе аналіз:

- Склад і розміщення активів господарюючого суб'єкта;

- Динаміки та структури джерел фінансових ресурсів;

- Наявності власних оборотних коштів;

- Кредиторської заборгованості;

- Наявності і структури оборотних коштів;

- Дебіторської заборгованості;

- Платоспроможності.

Під кредитоспроможністю господарюючого суб'єкта розуміється наявність у нього передумов для одержання кредиту і здатність повернути його в строк. Кредитоспроможність позичальника характеризується його акуратністю при розрахунках за раніше отриманими кредитами, його поточним фінансовим станом і перспективами зміни, здатністю при необхідності мобілізувати грошові кошти з різних джерел.

При аналізі кредитоспроможності використовується цілий ряд показників. Найбільш важливими з них є, норма прибутку на вкладений капітал і ліквідність. Норма прибутку на вкладений капітал визначається відношенням суми прибутку до загальної суми пасиву по балансу. Ліквідність господарюючого суб'єкта - це здатність його швидко погашати свою заборгованість. Вона визначається співвідношенням величини заборгованості і ліквідних коштів. Більш докладно показники характеризують ліквідність будуть розглянуті у другому розділі даної роботи.

Вкладення капіталу повинно бути ефективним. Під ефективністю використання капіталу розуміється величина прибутку, що припадає на 1 (один) карбованець вкладеного капіталу. Ефективність капіталу - комплексне поняття, яке включає в себе використання оборотних коштів, основних фондів і НМА. Тому аналіз ефективності капіталу проводиться по окремим частинам.

1.Еффектівность використання оборотних коштів характеризуються, перш за все, їх оборотністю. Під оборотністю коштів розуміється тривалість проходження засобами окремих стадій виробництва і обігу. Оборотність оборотних коштів обчислюється тривалістю одного обороту в днях або кількістю оборотів за звітний період

2.Еффектівность використання капіталу в цілому. Капітал в цілому являє собою суму оборотних коштів, основних фондів і НМА. Ефективність використання капіталу найкраще вимірюється його

рентабельністю. Рівень рентабельності капіталу вимірюється відсотковим відношенням балансового прибутку до величини капіталу.

Самофінансування означає фінансування за рахунок власних джерел: амортизаційних відрахувань і прибутку. Ефективність самофінансування та її рівень залежить від питомої ваги власних джерел. Рівень самофінансування можна визначити за допомогою коефіцієнта самофінансування:


де П - прибуток, що спрямовується до фонду нагромадження;

А - амортизаційні відрахування;

К - позикові кошти;

З - кредиторська заборгованість та ін залучені кошти.

Однак господарюючий суб'єкт не завжди може повністю забезпечити себе власними фінансовими ресурсами і тому широко використовує позикові та залучені кошти, як елемент, що доповнює самофінансування.

Принцип валютної самоокупності полягає в перевищенні надходжень валюти над його витратами. Дотримання цього принципу означає, що господарюючий суб'єкт не «проїдає» свій валютний фонд, а постійно накопичує його.

Наступне джерело з даної проблеми це підручник під редакцією Є. С. Стоянової «Фінансовий менеджмент: теорія і практика». Даний автор особливу увагу приділяє специфічним методом аналізу: це розрахунки ефекту фінансового важеля і операційного важеля, а також розрахунку фінансових коефіцієнтів.

Найважливішими коефіцієнтами звітності, що використовуються у фінансовому управлінні з Є. С. Стоянової, є:

- Коефіцієнти ліквідності (коефіцієнт поточної ліквідності, термінової ліквідності і чистий оборотний капітал);

- Коефіцієнти ділової активності чи ефективності використання ресурсів (оборотність активів, оборотність дебіторської заборгованості, оборотність матеріально - виробничих запасів і тривалість операційного циклу);

- Коефіцієнти рентабельності (рентабельність всіх активів підприємства, рентабельність реалізації, рентабельність власного капіталу);

- Коефіцієнти структури капіталу (коефіцієнт власності, коефіцієнт фінансової залежності, коефіцієнт захищеності кредиторів);

- Коефіцієнти ринкової активності (прибуток на одну акцію, балансова вартість однієї акції, співвідношення ринкової ціни акції та її балансовою вартістю, прибутковість акції і частка виплачених дивідендів).

Важливим інструментом фінансового менеджменту є не тільки аналіз рівня і динаміки основних коефіцієнтів у порівнянні з певною базою, вважає автор, але й визначення оптимальних пропорцій між ними з метою розробки найбільш конкурентоспроможної фінансової стратегії. 5

Ефект фінансового важеля - це приріст до рентабельності власних коштів, одержуване завдяки використанню кредиту, незважаючи на платність останнього. Підприємство, що використовує лише власні кошти, обмежує їхню рентабельність приблизно двома третинами економічної рентабельності. Підприємство, що використовують кредит, збільшує або зменшує рентабельність власних коштів, в залежності від співвідношення власних і позикових коштів у пасиві та від величини відсоткової ставки. Тоді й виникає ефект фінансового важеля. 6

ЕФР = 2 / 3 (ЕР-СРСП) хЗС / СС

Де ЕР, економічна рентабельність, рівна відношенню прибутку до виплати відсотків і податків до активів;

СРСП - Среднерасчетная ставка відсотка;

ЗС - позикові кошти;

СС - власні кошти.

Тобто для того, щоб підвищити рентабельність власних коштів, підприємство має регулювати співвідношення власних і позикових коштів.

Велика увага Є.С. Стоянова приділяє операційного аналізу, званому також аналізом "витрати-обсяг-прибуток", - відображають залежність фінансових результатів бізнесу від витрат і обсягів виробництва / збуту.

Ключовими елементами операційного аналізу є: операційний важіль, поріг рентабельності і запас фінансової міцності.

Дія операційного важеля виявляється в тому, що будь-яка зміна виручки від реалізації завжди породжує більш сильна зміна прибутку. У практичних розрахунках для визначення сили впливу операційного важеля застосовують відношення валової маржі (результату від реалізації після відшкодування змінних витрат) до прибутку. 7

Поріг рентабельності - це така виручка від реалізації, при якій підприємство вже не має збитків, але ще не має і прибутку. Обчисливши поріг рентабельності, отримуємо граничне (критичне) значення обсягу виробництва - нижче цієї кількості підприємству виробляти не вигідно: обійдеться собі дорожче. Пройшовши поріг рентабельності, фірма має додаткову суму валової маржі на кожну чергову одиницю товару. Нарощується і маса прибутку.

Різниця між досягнутою фактичною виручкою від реалізації і порогом рентабельності складає запас фінансової міцності.

Так як в даній роботі не використовуються елементи операційного аналізу, то немає сенсу більш докладно зупинятися на вище описаному методі.

Застосування матричних балансів для оцінки фінансового стану

У статті КЕН М.І. Литвина, 8 розглядаються деякі можливості застосування матричних методів оцінки та аналізу фінансових показників, пов'язаних з діючою формою бухгалтерського балансу.

Як відомо, матрична модель представляє собою прямокутну таблицю, елементи якої відображають взаємозв'язок об'єктів. Вона дуже зручна для фінансового аналізу, оскільки є простою та наочною формою поєднання різнорідних, але взаємопов'язаних економічних явищ.

Бухгалтерський баланс підприємства можна представити як матрицю, де по горизонталі розташовані статті активу (майно), а по вертикалі - статті пасиву (джерела засобів). Розмірність матриці бухгалтерського балансу може відповідати кількості статей по активу і пасиву балансу 42х35, але для практичних цілей цілком достатньо розмірності 10х10 за скороченою формою балансу

При складанні скороченої форми балансу слід не тільки згрупувати його статті, але й виключити із сум статутного та додаткового капіталу статті активу балансу "Розрахунки з засновниками" і "Збитки минулих років і звітного року". Знадобляться також дані зі звіту про фінансові результати та їх використання.

На основі вище перерахованих звітних даних, треба скласти чотири аналітичні таблиці:

 1. Матричний баланс на початок року.

 2. Матричний баланс на кінець року.

 3. Різницевий (динамічний) матричний баланс за рік.

 4. Баланс грошових надходжень і витрат підприємства.

Матричний баланси підприємства складаються за єдиною методикою. Перші два балансу носять статичний характер і показують стан засобів підприємства на початок і кінець року. Третій баланс відображає динаміку - зміна коштів підприємства за рік (найбільш придатний для аналітичних і прогнозних розрахунків).

Правила складання матричної моделі для перших трьох балансів не складні.

 1. Вибирається розмір матриці, статті активу відображаються по горизонталі матриці, статті пасиву - по вертикалі.

 2. Заповнюється балансова рядок і графа матриці в точній відповідності з даними бухгалтерського балансу.

 3. Послідовно, починаючи з першого рядка активу балансу, підбираються джерела коштів, що знаходяться в розпорядженні підприємства.

 4. Перевіряються всі балансові підсумки по горизонталі й вертикалі матриці (див. Додаток 2).

Найбільш відповідальним є третій етап складання матриці - підбір джерел коштів, що знаходяться в розпорядженні підприємства. Тут слід виходити з кола фінансових прав і повноважень наданих підприємству, економічної природи позаоборотних і оборотних, власних і позикових коштів, господарської доцільності.

Підбір джерел засобів проводиться у названій послідовності та в межах залишку коштів. Матричні баланси істотно розширюють інформаційну базу для фінансового аналізу. З їх допомогою можна: визначити ув'язку статей активу (майна підприємства) і статей пасиву балансу (джерела засобів); розрахувати структуру й визначити якість активів по балансу підприємства і достатність джерел їх фінансування; розрахувати весь набір показників і коефіцієнтів, необхідних для оцінки фінансової стійкості, платоспроможності, використання ресурсів підприємства; об'єктивно оцінити фінансовий стан підприємства, з'ясувати причини його зміни за звітний період; встановити параметри, що характеризують наближення підприємства до порога неплатоспроможності (банкрутства).

Баланс грошових надходжень і витрат підприємства пов'язує бухгалтерський баланс з фінансовими результатами роботи, наявністю грошових коштів на рахунках, поточним оборотам коштів. Він дозволяє реально оцінити, скільки грошових коштів і на якому етапі потрібно підприємству, а також дає наочне уявлення про склад і структуру грошових доходів і витрат, фактори, що вплинули на зміну грошових залишків на рахунках. При необхідності інформація про доходи та витрати може бути розширена і деталізована по кожній статті. Всі перераховані вище методики мають свої переваги і недоліки. Виходячи з поставлених цілей, в даній роботі використовується методика аналізу фінансової діяльності, запропонована В.В. Ковальовим.

II. Аналіз фінансового стану підприємства ТОВ «Інвест-Буд»

Фінансовий стан підприємства характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення, використання фінансових ресурсів підприємства та всю виробничо-господарську діяльність підприємства.

Основною формою при аналізі фінансового стану є баланс. Згідно з діючими нормативними документами баланс в цей час складається в оцінці нетто (облік основних засобів та МШП за залишковою вартістю без урахування зносу). Підсумок балансу дає орієнтовну оцінку суми коштів, що знаходяться в розпорядженні підприємства. Дослідити структуру і динаміку фінансового стану підприємства зручно за допомогою порівняльного аналітичного балансу.

2.1 Попередній огляд балансу

Порівняльний аналітичний баланс можна одержати з вихідного балансу шляхом додавання однорідних по своєму складу й економічному змісту статей балансу і доповнення його показниками структури, динаміки та структурної динаміки. Аналітичний баланс охоплює багато важливих показників, що характеризують статику і динаміку фінансового стану організації. Цей баланс включає показники як горизонтального, так і вертикального аналізу 9.

Безпосередньо з аналітичного балансу можна отримати ряд найважливіших характеристик фінансового стану організації. До них відносяться:

 1. Загальна вартість майна організації, що дорівнює підсумку балансу (рядок 399 або 699),

 2. Вартість іммобілізованих (необоротних) коштів (активів) або нерухомого майна, що дорівнює підсумку розділу 1 активу балансу (рядок 190);

 3. Вартість мобільних (оборотних) коштів, що дорівнює підсумку розділу 2 активу балансу (рядок 290);

 4. Вартість матеріальних оборотних коштів (рядок 210);

 5. Величина власних засобів організації, що дорівнює підсумку розділу 4 пасиву балансу (рядок 490);

 6. Величина позикових коштів дорівнює сумі підсумків розділів 5 і 6 пасиву балансу (рядок 590 +690);

 7. Величина власних засобів в обороті, що дорівнює різниці підсумків розділу 4, 1 і 3 балансу (рядок 490-190-390).

Актив

З даних таблиці 4. бачимо, що за звітний період майно підприємства збільшилося на 2305494 тис. крб. або на 54,7%. Дане збільшення відбулося в основному за рахунок збільшення в оборотних активах майже за всіма статтями, у тому числі матеріально оборотні кошти (запаси) збільшилися на 1996544 тис. крб. або в 4 рази; грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення на 161 612 тис. руб. (У 8 разів), дебіторська заборгованість зросла на 239 519 тис. руб. або в 3,75 разів. У той же час нерухоме майно зменшилося на 293 691 тис. руб., Що складає 9,2% від величини на початок року.

Після оцінки зміни майна підприємства необхідно виявити так звані «хворі» статті балансу. Їх можна підрозділити на дві групи:

 1. Відразу свідчать про вкрай незадовільну роботу підприємства в звітному періоді і сформованим у результаті цього поганому фінансовому становищі. До таких статей відноситься «Непокритий збиток звітного року» (стор. 320). На ТОВ «Інвест-Буд» на початок періоду такої статті не спостерігається, але на кінець

 2. 2009 року вона склала 160 400 тис. руб., Що свідчить про незадовільну роботу підприємства за 2009 рік. Так само на аналізованому підприємстві присутній «Непокритий збиток минулих літ» у розмірі 249 912 тис. руб., Що становить 3,8% від вартості майна, що також свідчить про незадовільну роботу підприємства в 2008 році.

 3. Статті, що говорять про певні недоліки у роботі підприємства:

- Наявність сум "поганих" боргів у статтях: "Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати)» (рядок 230) і «Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)» (рядок 240).

На ТОВ «Інвест-Буд» відсутня довгострокова дебіторська заборгованість, що знижує частку повільно реалізованих активів. Але на підприємстві має місце короткострокова дебіторська заборгованість у сумі 326 555 тис. руб. на кінець року, що збільшилася за рік на 239 519 тис. руб. (+ 275%), що збільшило підсумок балансу на 10%.

Незважаючи на те, що дебіторська заборгованість короткострокова, наявність її в такій значній сумі характеризує іммобілізацію (відволікання) оборотних коштів підприємства з виробничо-господарського обороту.

наявність у рядку 246 «Інші дебітори» сум, що відбивають:

а) розрахунки з відшкодування матеріального збитку;

б) нестачі та втрати від псування ТМЦ, несписані з балансу в установленому порядку.

На ТОВ «Інвест-Буд» дані суми відсутні.

Пасив

Пасивна частина балансу збільшилася за рахунок зростання позикових коштів на 2305494 тис. крб. в тому числі за рахунок збільшення за такими статтями:

 • «Кредиторська заборгованість» збільшилася на 1375734 тис. крб. (У 3,5 рази),

 • «Короткострокові кредити і позики" на початок періоду рівні 0, а кінця 2009 року склали 929 760 тис. руб.

Питома вага власних засобів досить значний в структурі балансу на початок року і складає 87,1%; до кінця періоду відбулося значне зменшення їх частки до 56,3%. Причиною такого зниження частки власних засобів з'явився ріст кредиторської заборгованості з 541 671 тис. руб. до 1917405 тис. крб. або на 354% і як наслідок збільшення її частки у валюті балансу на 16,5%. Також значний вплив на зниження частки власних коштів мала поява до кінця періоду такої статті як "Короткострокові кредити і позики», яка до кінця звітного періоду стала дорівнювати 929 760 тис. руб. і склала 14,27% до валюти балансу. Дану спрямованість збільшення позикових коштів, навіть при не зменшуємо вартість власних коштів, потрібно назвати негативною.

Одне з найбільш «хворих» статей в ТОВ «Інвест-Буд» є кредиторська заборгованість. Найбільша вага в ній має заборгованість постачальникам і підрядникам (64,7% від суми кредиторської заборгованості) за неоплаченим вчасно розрахунковими документами, і не відвантаженої продукції в рахунок отриманих авансів. Це свідчить про фінансові ускладнення.

Таким чином, на підставі проведеного попереднього огляду балансу ТОВ «Інвест-Буд» за 2008-2009 роки, можна зробити висновок про незадовільну роботу підприємства і зростання хворих статей у 2009 році. У зв'язку з цим необхідно дати оцінку кредитоспроможності підприємства, що виробляється на основі аналізу ліквідності балансу.

2.2 Оцінка ліквідності балансу

Завдання аналізу ліквідності балансу виникає в зв'язку з необхідністю давати оцінку кредитоспроможності підприємства, тобто його здатності вчасно і повністю розраховуватися за всіма своїми зобов'язаннями.

Ліквідність балансу визначається як ступінь покриття зобов'язань організації її активами, термін перетворення яких в гроші відповідає терміну погашення зобов'язань. Від ліквідності балансу слід відрізняти ліквідність активів, яка визначається як величина, зворотна часу, необхідному для перетворення їх в грошові кошти. Чим менше час, який буде потрібно, щоб цей вид активів перетворився в гроші, тим вище їх ліквідність.

Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності і розташованих у порядку убування ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими за термінами їх погашення і розташованими у порядку зростання термінів.

Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо має місце такі співвідношення:

Виходячи з цього, можна охарактеризувати ліквідність балансу ТОВ «Інвест-Буд» як недостатню. Зіставлення підсумків А1 і П1 (терміни до 3-х місяців) відбиває співвідношення поточних платежів і надходжень. На аналізованому підприємстві це співвідношення не задовольняє умові абсолютно ліквідного балансу, що свідчить про те, що в найближчий до розглянутого моменту проміжок часу організації не вдасться поправити свою платоспроможність. Причому, за звітний рік зріс платіжний недолік найбільш ліквідних активів для покриття найбільш термінових зобов'язань з 518 795 тис. руб. до 1732917 тис. крб. На початку аналізованого року співвідношення А1 і П 1 було 0,042:1 (22 876 тис. руб. / 541 671 тис. руб.), А на кінець року 0,096:1. Хоча теоретично значення даного співвідношення повинне бути 0,2:1. Таким чином в кінці року підприємство могло оплатити абсолютно ліквідними засобами лише 9,6% своїх короткострокових зобов'язань, що свідчить про істотне нестачі абсолютно ліквідних коштів.

Порівняння підсумків А2 і П2 в терміни до 6 місяців показує тенденцію зміни поточної ліквідності в недалекому майбутньому. Поточна ліквідність свідчить про платоспроможність (+) або неплатоспроможності (-) організації на найближчий до розглянутого моменту проміжок часу.

ТЛ на кінець року. = (А1 + А2) - (П1 + П2) = (184 488 +326 555) - (1 917 405 +929 760) = -2 336 122 тис. рублів.

Тобто на кінець року поточна ліквідність підприємства негативною. Так як друга нерівність не відповідає умові абсолютної ліквідності балансу (А2 <П2), то навіть при погашенні ТОВ «Інвест-Буд» короткострокової дебіторської заборгованості, підприємство не зможе погасить свої короткострокові зобов'язання і ліквідність не буде позитивною. Можна відзначити, що в порівнянні з 2008 роком ситуація кардинально змінилася, тобто У кінці 2009 року за умови погашення короткострокової дебіторської заборгованості, підприємство змогло б погасити свої короткострокові зобов'язання.

Проведений за викладеною схемою аналіз ліквідності балансу є наближеним. Більш детальним є аналіз платоспроможності за допомогою фінансових коефіцієнтів, який буде проведено трохи пізніше.

2.3 Характеристика майна підприємства ТОВ «Інвест-Буд»

Актив балансу дозволяє дати загальну оцінку майна, що знаходиться в розпорядженні підприємства. А також виділити в складі майна оборотні (мобільні) і позаоборотні (іммобілізовані) кошти. Майно це основні фонди, оборотні кошти та інші цінності, вартість яких відображена в балансі.

Аналізуючи в динаміці показники таблиці 2.1 можна відзначити, що загальна вартість майна підприємства збільшилась за звітний рік на 2305494 тис. крб. або на 54,7%, у той час як за попередній рік даний показник зменшився на 638 689 тис. руб., або на 13,2%. Збільшення майна підприємства в 2009 році можна охарактеризувати як негативне, тому що їх зростання відбулося не за рахунок зростання власних коштів, а за рахунок зростання позикових коштів. Зміна структури майна представлено на малюнку 1.

Розглянемо зміни в оборотних коштах

У складі майна до початку звітного року оборотні кошти становили 18,25%. За минулий період вони зросли на 2 538 785 тис. рублів, а їх питома вага у вартості активів підприємства піднявся до 50,7%.

Частка найбільш мобільних коштів і короткострокових фінансових вкладень зросла на 2,6% (зросли на 161 612 тис. рублів) в структурі оборотних коштів. Але незважаючи зростання у 8 разів, частка їх у структурі оборотних коштів склала лише 5,6% на кінець звітного року, при 3% на кінець 2008 року.

У той же час менш ліквідні кошти - дебіторська заборгованість становила на початок року 11,3% оборотних засобів, а на кінець року 9,9%, таке зниження можна охарактеризувати позитивно. Її абсолютне збільшення на 239 519 тис. рублів (у 3,75 разів), сприяло зростанню оборотних коштів лише на 9,4% (239 519 / 2 538 785 х 100%). На ТОВ «Інвест-Буд» дана заборгованість є короткостроковою (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати), що зменшує ризик не повернення боргів. Але наявність непогашеної дебіторської заборгованості на кінець року в сумі 326 555 тис. рублів свідчить про відволікання частини поточних активів на кредитуванні споживачів готової продукції (робіт, послуг) та інших дебіторів, фактично відбувається іммобілізація цієї частини оборотних засобів із виробничого процесу.

Великими темпами росли матеріальні оборотні кошти, які збільшилися на 1996544 тис. рублів в 2009 році чи в 4 рази, при їх зменшенні у 2008 році на 109 978 тис. рублів або 14,3%. Частка їх у загальній вартості оборотних коштів у 2008 році зросла з 74% до 85,6%, а 2009 року частка матеріальних оборотних коштів, незважаючи на їх абсолютне зростання впала з 85,6% до 80,3% (-5,3% ). Необхідно відзначити, що частка запасів у складі майна на кінець 2009 року склала 40,7%, тобто має значну вагу. Це говорить про те, що у підприємства дуже багато запасів. Причиною такого стану є труднощі зі збутом продукції, які обумовлені тим, що на ринку пиломатеріалів жорстка конкуренція. Готові вироби при тривалому зберіганні втрачають свої якості, після чого ціна їх реалізації значно знижується. Крім того, фірма витрачає значні кошти на їх зберігання. Крім того, на ТОВ «Інвест-Буд» не налагоджені канали постачання виробів, немає постійних замовників.

ТОВ «Інвест-Буд» необхідно найбільш ефективно керувати запасами: розрахувати оптимальний обсяг запасів необхідний для задоволення потреб ринку і нормального забезпечення виробничого процесу.

З фінансової точки зору структура оборотних коштів покращилася в порівнянні з попереднім роком, тому що частка найбільш ліквідних засобів зросла (кошти й короткострокові фінансові вкладення), а частка менш ліквідних активів (дебіторська заборгованість) зменшилася. Це підвищило їхню можливу ліквідність. Ефективність використання оборотних коштів характеризується, перш за все, їх оборотністю.

Таким чином, перейдемо до аналізу оборотності всіх оборотних засобів та їх складових. Оцінка оборотності виробляється шляхом зіставлення її показників за кілька хронологічних періодів по аналізованому підприємству. Показниками оборотності є:

 1. Коефіцієнт оборотності, що показує число обертів аналізованих засобів за звітний період і дорівнює відношенню виручки від реалізації без ПДВ до середньої вартості оборотних коштів.

 2. Час обороту, що показує середню тривалість одного обороту в днях і визначається відношенням середньої вартості до виторгу від реалізації і помножене на число календарних днів в аналізованому періоді.

Розраховані показники оборотності оборотних засобів наведено в таблиці (див. Додаток 3).

З даних таблиці видно, що відбулося зниження оборотності всіх наведених показників. Оборотність дебіторської заборгованості зменшилася в порівнянні з 2008 роком з 42,9 оборотів у рік до 36,3 оборотів, тобто в порівнянні з попереднім роком погашення дебіторської заборгованості відбувалося більш повільними темпами. Час обороту дебіторської заборгованості складає 8,5 днів у 2008 і 10 днів у 2009 році. Це говорить про те, що дебіторська заборгованість погашається досить швидко. Зміна часу обороту по роках представлено на малюнку 2.


Малюнок 2

Більш істотно зменшилася оборотність матеріальних оборотних коштів з 7, 9 оборотів у 2008 році до 4,5 оборотів у 2009 році. Відповідно час обороту збільшилася до 86,5 днів. Зменшення

оборотності в 2009 році відбулося за рахунок утруднень зі збутом продукції, які в свою чергу викликані неефективністю управління запасами; недостатнім дослідженням фірмою ринків збуту своєї продукції і можливостей розширення каналів збуту.

Оцінимо зміна необоротних активів.

Величина необоротних активів протягом 2-х років безперервно знижувалася. У 2008р. це зменшення склало 619 414 тис. руб., а в 2009 році 293 691 тис. руб. або 9,2%. Їх частка у майні також знижувалася. Так у 2009 вона впала з 75,8 до 44,5%. У той же час, як вже зазначалося, оборотні засоби зросли у 4 рази. Таким чином, темп приросту оборотних коштів був у 4,74 рази вище, ніж необоротних коштів (430% / 90,8%). Таку тенденцію можна було б охарактеризувати позитивно, якби не фактори, що вплинули на їх зростання - а саме, різке збільшення кількості запасів, які заморозили частину оборотних коштів. Дані приведені (див. Додаток 4).

Зниження вартості необоротних активів обумовлене скороченням такого елемента, як «Основні засоби», які за рік зменшилися на 342 453 тис. руб., Або на 12,4% при їх питомій вазі у необоротних активах на кінець року 83,5%. Зниження необоротних активів у 2008 році також пов'язано зі зменшенням статті «Основні засоби» за рік на 669 419 тис. руб. або на 19,6%, їх питома вага за 2008 рік скоротився на 3,4% (з 90 до 86,6%). Стаття «Незавершене будівництво» протягом двох років поступово зростає. У 2008 році вона зросла на 50 000 тис. рублів або 13,9%, її частка в необоротних активах збільшилася з 9,4% до 12,8% (+3,4%). У 2009 році «Незавершене будівництво» збільшилася на 48 762 тис. рублів або 12%, при її зростанні в частці необоротних активів з 12,8% до 15,7% (+2,9%). Оскільки ця стаття не бере участь у виробничому обороті і, отже, збільшення її частки в структурі поза оборотних активів негативно позначалося на результативності фінансово-господарської діяльності підприємства.

Довгострокові фінансові вкладення у складі необоротних активів становлять незначну частку, до початку 2008 року вони становили 0,59%, на початку 2009 року-0,63%, а на початку 2010 року 0,7%. Їх питома вага незначно збільшується (при незмінній абсолютною величиною дорівнює 20 142 тис. рублів) за рахунок зміни частки інших статей необоротних активів. Це вказує на не інвестиційну спрямованість вкладень підприємства.

У структурі необоротних активів найбільшу частку складають основні засоби, найменшу частку складають основні засоби, найменшу частку довгострокові фінансові вкладення.

Розглянемо зміну реальних активів, що характеризують виробничу потужність підприємства. До реальних активів відносяться засоби підприємства, які беруть безпосередню участь у виробничому процесі:

- Основні засоби (рядок 120);

- Сировина, матеріали та інші аналогічні цінності (рядок 211);

- МШП (рядок 213);

- Витрати у незавершеному виробництві (витратах звернення) (рядок 214). Розрахуємо вартість реальних активів і частку їх у майні:

1. На початок року:

Р.А. на початок року. = 2 761 869 + 128 502 = 2 890 371 тис. рублів

Частка Р.А. на початок року = 2890371 тис. рублів / 4208747 х 100% = 68,68%

2.На кінець року:

Р.А. на кінець року = 2 419 416 + 222 040 = 2 641 456 тис. рублів

Частка Р.А. на кінець року = 2 641456 тис. руб. / 6514241 х 100% = 40,5%

У абсолюті сума реальних активів зменшилася з 2890371 тис. крб. на 248 915 тис. руб. або на 8,6%, що відбулося в основному за рахунок зменшення вартості ОЗ. У структурі майна частка реальних активів впала (значно) на 28,18%. У цілому можна відзначити досить високий рівень реальних активів на початок року (понад 50%), і досить низький рівень на кінець року, що говорить про низькі виробничі можливості підприємства.

У цілому по активу можна відзначити деяке поліпшення фінансового стану ТОВ «Інвест-Буд», збільшення частки оборотних коштів, скорочення частки дебіторської заборгованості, і в той же погіршення коефіцієнтів оборотності, що відволікають грошові кошти з обороту. Істотним негативним моментом є наявність непокритого збитку минулого року в сумі 249 912 тис. рублів і непокритого збитку звітного року в сумі 60 400 тис. рублів.

2.4 Характеристика джерел коштів підприємства

Підприємство може набувати основні, оборотні кошти і нематеріальні активи за рахунок власних і позикових (залучених) джерел (власного і позикового капіталу). Необхідно відзначити, що зменшення підсумку балансу сам по ce6e не завжди є показником негативного стану справ на підприємстві. Так, наприклад, при зростанні активів необхідно аналізувати джерела в пасиві, що послужили їх зростанню. Якщо зростання активів відбувалося за рахунок власних джерел (нерозподілений прибуток, статутний капітал, резерви і т.д.), то це оптимальний варіант. Якщо ж зростання активів відбулося за рахунок позикових коштів під високі відсотки річних і при низькій рентабельності, а також при наявності збитків минулих років, то сформоване положення справ повинне насторожувати. Навпаки, зменшення вартості активів може відбуватися зокрема за рахунок зниження або повного покриття збитків минулих звітних періодів.

Дані таблиці 7 показують, що загальне збільшення джерел склало 2305494 тис. крб. або 54,7%. Це зростання отримано за рахунок збільшення позикових засобів підприємства (на 2305494 або на 58,4%), в основному в результаті росту кредиторської заборгованості. У той же час частка власних коштів скоротилася на 30,7%, при незмінній її абсолютній величині (3667076). За аналогічний період минулого року позикові кошти скоротилися на 761 203 тис. рублів, або на 58,4%, що в основному і вплинуло на зменшення пасивів на 638 689 тис. руб. або на 13,2%.

Аналіз власних коштів ТОВ «Інвест-Буд»

Питома вага власних коштів підприємства в 2008 році збільшився на 14%, а в 2009 році їх питома вага різко скоротився на 30,7% і склав до кінця аналізованого періоду 56,3% від засобів підприємства, що викликано (як уже було відзначено) різким зростанням частки позикових коштів. Незважаючи на це власні кошти складають більше 50%, тобто у підприємства власних коштів більше, ніж позикових. Необхідно відзначити, що якщо питома вага власних коштів становить більше 50%, то можна вважати що, продавши приналежну підприємству частина активів воно зможе повністю погасити свою заборгованість різним кредиторам.

Для оцінки даних пасиву балансу складається аналітична таблиця (див. Додаток 4).

Малюнок 3


Аналіз власних оборотних коштів

На початок звітного періоду наявність власних оборотних коштів склало 226 565тис. руб. і за рахунок цього джерела покривалося 34,4% (226565/658324х100%) матеріальних оборотних коштів, при нормативі в 50% і більше. На кінець ж року вартість власних оборотних коштів склала 459859 тис. крб., Що покриває лише 17,3% (459859/2654868х100%) матеріальних оборотних коштів, що значно нижче нормативу і говорить про недолік власних оборотних коштів і зайвої частки позикових 10.

Оскільки велике значення для стійкості фінансового положення має наявність власних оборотних коштів і їх зміну, доцільно вивчити утворюють його чинники.

Розглянемо зміну власних оборотних коштів (див. Додаток 5)

З даних таблиці 9 видно, що на збільшення власних оборотних коштів більш ніж в 2 рази в найбільшою мірою вплинуло зменшення вартості основних засобів на 342453 тис. руб. або на 12,4%. Дане зниження становить найбільший рівень впливу на загальну зміну власних оборотних коштів (146,8%).

З наведених даних можна зробити висновок про те, що незважаючи на удавану значне збільшення власних оборотних коштів (у 2 рази) зміна відбулася за рахунок зменшення статей, які під час розрахунку виключаються з вартості власних коштів підприємства при одночасному зменшенні останніх. Хоча в ідеалі зростання власних оборотних коштів повинен відбуватися за рахунок збільшення власних коштів, а не за рахунок зменшення основних коштів, нематеріальних активів і довгострокових фінансових вкладень.

Аналіз позикових коштів ТОВ «Інвест-Буд»

Оскільки позикові кошти зросли за звітний рік, а частка власних скоротилася, то необхідно більш детально розглянути вплив кожної статті на приріст позикових коштів.

Довгострокові позики в звітному і в попередньому періодах відсутні. Короткострокові кредити і позики склали 929760 тис. руб. на кінець звітного періоду або 32,65% від усіх позикових коштів, при їх відсутності на початок періоду.

В 3,5 рази зросла кредиторська заборгованість, яка становить найбільшу питому вагу в позикових коштах - 67,35% на кінець року. Причому її збільшення з 541 671 тис. руб. до 1917405 тис. крб. (На 1375734 тис. крб.) Не перекривається збільшенням грошових коштів і короткострокових фінансових вкладень. Це тягне за собою погіршення платоспроможності підприємства. Тому необхідно більш детально вивчити склад кредиторської заборгованості. Розглянемо таблицю (див. Додаток 6).

Аналіз кредитної заборгованості

Аналізуючи зміни в складі і структурі кредиторської заборгованості, наведені в таблиці 2.5, можна відзначити, що сталися істотні зміни в наступних статтях:

- Заборгованість постачальникам і підрядникам збільшилася за звітний період в 4,5 рази або на 967 605 тис. руб., При питомій вазі у всій кредиторської заборгованості в 64,7%. У 2008 році дана стаття скоротилася на 340 176 тис. руб. (З питомою вагою в 50,4% на кінець року).

Зміна структури кредиторської заборгованості проілюстровано на малюнку 4.

- Зросла практично в 2,5 рази заборгованість з оплати праці у 2009 році з одночасним скороченням її частки в структурі кредиторської заборгованості на 7,4%. Причому в 2008 році за цією статтею відбулося зменшення на 21,6%, що говорить про те, що почалося в 2009 році поліпшення з видачі заробітної плати не мав продовження у 2009 році.

- Відбулося збільшення заборгованості перед бюджетом на 87 561 тис. руб. або майже в 2,5 рази. Треба відзначити негативну тенденцію її збільшення. Так до кінця 2008 року відбулося зменшення заборгованості перед бюджетом на 101 746 тис. руб., Що дало зменшення в кредиторської заборгованості на 18% (-101746 / -561203 х100%).

- Менш значними темпами відбулося збільшення за іншими статтям: так заборгованість по соціальному страхуванню і забезпеченню виросла до кінця звітного періоду на 25,7% (+22 349 тис. рублів). Слід також зазначити, що в кінці 2009 року з'явилася така стаття як «Аванси отримані» в розмірі 134 116 тис. рублів та «Інші кредитори» у розмірі 2 562 тис. рублів, при їх відсутності в 2008 році і на початок 2009 року.

У цілому можна відзначити деяке поліпшення структури кредиторської заборгованості пов'язане зі скороченням частки «хворих» статей (заборгованість перед бюджетом, заборгованість з оплати праці).

Негативним моментом є зростання заборгованості стороннім підприємствам (її частки), що пов'язано з взаємними не платіж. У той же час у 2008 році відбулося скорочення частки кредиторської заборгованості у підсумку балансу підприємства до 12,8%, а в 2009 році відбулося зростання її частки до 29%, що свідчить про погіршення структури пасивів підприємства в 2009 році.

На кінець звітного періоду кредиторська заборгованість різко збільшилася. З одного боку, кредиторська заборгованість - найбільш привабливий спосіб фінансування, так як відсотки тут звичайно не стягуються. З іншого боку, через великі відстрочок по платежах у підприємства можуть виникнути проблеми з постачаннями, збиток репутації фірми через несприятливі відгуків кредиторів, судові витрати у справах, порушених постачальниками.

Зниженню заборгованості сприяє ефективне керування нею за допомогою аналізу давності термінів. Такий аналіз виявляє хто з кредиторів, довго чекає оплати і, швидше за все, почне виявляти нетерпіння. ТОВ «Інвест-Буд» необхідно, перш за все, розрахуватися з боргами перед бюджетом, по соціальному страхуванню і забезпеченню, так як відстрочки за цими платежами, зазвичай тягнуть за собою виплату штрафів (пені). Потім необхідно чітко структурувати борги перед постачальниками і підрядниками, і виявити які з них вимагають невідкладного погашення. На ТОВ «Інвест-Буд» рекомендується вдатися до механізму взаємозаліків.

Для більш детального аналізу структури всієї заборгованості, доцільно розглянути співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості, поданий у таблиці (див. додаток 7).

Висновок: у наявності перевищення кредиторської заборгованості над дебіторською в сумі 1590850 тис. крб. або майже в 6раз. Тобто, якщо всі дебітори погасять свої зобов'язання, то ТОВ «Інвест-Буд» зможе погасити лише 1 / 6 частину зобов'язань перед кредиторами. Але в той же час перевищення кредиторської заборгованості над дебіторською дає підприємству можливість використовувати ці кошти, як залучені джерела (наприклад, отримані аванси витрачені; отриману сировину пущено у переробку і т.д.).

Оцінка фінансової стійкості ТОВ «Інвест-Буд»

У ринкових умовах, коли господарська діяльність підприємства і його розвиток здійснюється за рахунок самофінансування, а при недостатності власних фінансових ресурсів - за рахунок позикових коштів, важливою аналітичної характеристикою є фінансова стійкість підприємства.

Фінансова стійкість - це певний стан рахунків підприємства, що гарантує його постійну платоспроможність. У результаті здійснення будь-якої господарської операції фінансовий стан підприємства може залишитися незмінним, або поліпшитися, або погіршитися. Потік господарських операцій, що здійснюються щодня, є як би «підбурювачем» певного стану фінансової стійкості, причиною переходу з одного типу стійкості в інший. Знання граничних меж зміни джерел коштів для покриття вкладення капіталу в основні фонди чи виробничі запаси дозволяє генерувати такі потоки господарських операцій, які ведуть до поліпшення фінансового стану підприємства, до підвищення його стійкості.

Завданням аналізу фінансової стійкості є оцінка величини і структури активів і пасивів. Це необхідно, щоб відповісти на питання: наскільки організація незалежна з фінансової точки зору, росте чи знижується рівень цієї незалежності і чи відповідає стан його активів і пасивів завданням її фінансово-господарської діяльності.

На практиці застосовують різні методики аналізу фінансової стійкості. Проаналізуємо фінансову стійкість підприємства за допомогою абсолютних показників.

Узагальнюючим показником фінансової стійкості є надлишок чи недолік джерел коштів для формування запасів і витрат, який визначається у вигляді різниці величини джерел засобів і величини запасів і витрат.

Загальна величина запасів і витрат дорівнює сумі рядків 210і 220 активу балансу (ЗЗ).

Для характеристики джерел формування запасів і витрат використовується декілька показників, які відображають різні види джерел:

 1. Наявність власних оборотних коштів (490-190-3 90);

 2. Наявність власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат чи функціонуючий капітал (490 +590-190);

 3. Загальна величина основних джерел формування запасів і витрат (490 +590 +610-190). З причини відсутності короткострокових позикових коштів (610) даний показник сумарно дорівнює другому.

Розраховані показники наведені в таблиці (див. Додаток 8).

Тобто не одного з перерахованих вище джерел не вистачало ні на початок, ні на кінець року.

За допомогою цих показників визначається трикомпонентний показник типу фінансової ситуації 11

Можливо виділення 4х типів фінансових ситуацій:

1. Абсолютна стійкість фінансового стану. Цей тип ситуації зустрічається вкрай рідко, являє собою крайній тип фінансової стійкості і відповідає таким умовам:

Фс ³ О; Фт ³ О; Фо ³ 0; тобто S = {1,1,1};

2. Нормальна стійкість фінансового стану, яка гарантує платоспроможність:

Фс <0; Фт ³ 0; Фо ³ 0; тобто S = {0,1,1};

3. Нестійкий фінансовий стан, пов'язана з порушенням платоспроможності, але при якому все-таки зберігається можливість відновлення рівноваги за рахунок поповнення джерел власних коштів за рахунок скорочення дебіторської заборгованості, прискорення оборотності запасів:

Фс <0; Фт <0; Фо ³ 0; тобто S = {0,0,1};

4. Кризовий фінансовий стан, при якому підприємство на межі банкрутства, оскільки в даній ситуації грошові кошти, короткострокові цінні папери і дебіторська заборгованість не покривають навіть його кредиторської заборгованості:

Фс <0; Фт <0; Фо <0; тобто S = {0,0,0}.

На ТОВ «Інвестсрой» трикомпонентний показник фінансової ситуації S = {0, 0, 0} як у 2008, так і в 2009 році. Таким чином фінансову стійкість на початку і в кінці звітного періоду можна вважати критичною.

Виходячи з цілей, поставлених у цій роботі, більш прийнятно використовувати для аналізу фінансової стійкості ТОВ «Інвест-Буд» відносні показники. Ці коефіцієнти, розраховані в таблиці 12.

З даних таблиці можна зробити висновки про стан кожного коефіцієнта і про фінансову стійкість підприємства в цілому.

 1. Коефіцієнт незалежності на ТОВ «Інвест-Буд» на кінець 2009 року становить 0,56, що близько до рекомендованої норми, отже, підприємство має власних коштів більше, ніж позикових і що говорить про його фінансової незалежності. Але потрібно відзначити зниження даного коефіцієнта в порівнянні з 2008 року на 0,31.

 2. Значення коефіцієнта співвідношення позикових і власних засобів свідчить, що на початку звітного періоду підприємство залучало на кожен 1грн. власних коштів, вкладених в активи 15 коп. позикових коштів. Протягом звітного періоду позикові кошти зросли до 78коп. на кожен 1грн. власних вкладень. Тенденція різкого збільшення позикових засобів може в майбутньому підсилити

залежність підприємства від залучених коштів. На ТОВ «Інвест-Буд» це виражається в постійному зростанні кредиторської заборгованості з одночасним падінням частки власних засобів.

 1. Коефіцієнт маневреності власних коштів і коефіцієнт забезпеченості власними коштами на початок 2008 року мали негативне значення так, як у підприємства не було власних оборотних коштів. Протягом 2-х років дані показники росли і до кінця 2009 року ці коефіцієнти придбали значення відповідно 0,13 і 0,14 при нормі не менше 0,1. Це пов'язано з появою власних оборотних коштів на ТОВ «Інвест-Буд». Але так як в абсолютному вираженні сума збільшення власних оборотних коштів була досить значною, то при продовженні даної тенденції підприємство буде мати можливість поліпшення фінансової автономності в майбутньому.

 2. Коефіцієнт реальної вартості основних і матеріальних оборотних коштів починаючи з кінця 2007 року поступово знижується, так на кінець 2007 року він становив 0,7, а до кінця 2009 року склав лише 0,4. Таке різке зниження негативно впливає на фінансове становище підприємства, тому що майно довільного призначення склало лише 40% у майні підприємства.

 3. Коефіцієнт реальної вартості основних засобів на кінець періоду також нижче нормативного і складає 0,37%, що свідчить про занадто малу частку основних засобів у майні підприємства.

2.5 Оцінка платоспроможності підприємства

Ліквідність підприємства - це здатність повернути в термін отримані у кредит грошові кошти, чи здатність оборотних коштів перетворюватися в готівку, необхідну для нормальної фінансово-господарської діяльності підприємства 12.

Для комплексної оцінки ліквідності балансу в цілому варто використовувати загальний показник ліквідності (LI), що обчислюється за формулою, наведеною в таблиці 9. За допомогою даного показника здійснюється оцінка зміни фінансової ситуації в організації з погляду ліквідності. Даний показник застосовується також при виборі найбільш надійного партнера з декількох потенційних партнерів на основі звітності.

Різні показники ліквідності не тільки дають характеристику стійкості фінансового стану організації при різному ступені урахування ліквідності засобів, а й відповідають інтересам різних зовнішніх користувачів аналітичної інформації. Наприклад, для постачальників сировини і матеріалів найбільш цікавий коефіцієнт абсолютної ліквідності. Покупці і власники акцій підприємства у більшою мірою оцінюють платоспроможність за коефіцієнтом поточної ліквідності.

Виходячи з даних балансу на ТОВ «Інвест-Буд» коефіцієнти, що характеризують платоспроможність, мають наступні значення (см.Приложение 9).

Проаналізуємо коефіцієнти L2, L3, L4 і їхню зміну.

 1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності на кінець 2009 року склав 0,06, при його значенні на початок року 0,04. Це означає, що лише 6% (з необхідних 20%) короткострокових зобов'язань підприємства, може бути негайно погашено за рахунок грошових коштів і короткострокових фінансових вкладень. Цей показник практично в 3 рази нижче нормативного, що може викликати недовіру до даної організації з боку постачальників (сума заборгованості постачальникам складає 65% від загальної суми кредиторської заборгованості). Хоча можна відзначити зростання даного показника за звітний період у 1,5 рази, що є позитивним моментом.

 2. Значення проміжного коефіцієнта покриття з 0,2 на початок 2009 року зменшилося до 0,18 на кінець року і стало нижче нормативного значення на 0,052, тобто за рахунок дебіторської заборгованості, у випадку її виплати, ТОВ «Інвест-Буд» зможе погасити 18% кредиторської заборгованості. Але в цілому значення даного коефіцієнта можна назвати прогнозним, тому що підприємство не може точно знати, коли і в якій кількості дебітори погасять свої зобов'язання. Тобто практично співвідношення можна вважати на кінець 2009 року не задовільним, і в дійсності може ще більше погіршитися внаслідок залежності від таких факторів, як: швидкості платіжного документообігу банків; термінів дебіторської заборгованості; платоспроможності дебіторів.

 3. Загальний поточний коефіцієнт покриття L 4 скоротився за звітний період на 0,3 і склав на кінець року 1,1 (при нормі> 2). Сенс цього показника полягає в тому, що якщо підприємство направить всі свої оборотні активи на погашення боргів, то воно ліквідує короткострокову кредиторську заборгованість на 100% і у нього залишиться після даного погашення заборгованості для продовження діяльності 10% від суми оборотних активів.

Таким чином, всі показники крім (L 6), що характеризують платоспроможність підприємства на ТОВ «Інвест-Буд» перебувають на рівні нижче норми, крім того, при цьому спостерігається їх незначне зниження. У цілому висновок про платоспроможність можна зробити по загальним коефіцієнтом ліквідності (LI). Його значення на кінець року становила 0,498, тобто в середньому (за умови реалізації абсолютно ліквідних засобів, 50% бистрореалізуемих активів і 30% повільно реалізованих активів), підприємство не зможе покрити ще 50,2% зобов'язань у порядку їхньої терміновості. У порівнянні з 2008 роком загальна ліквідність коштів підприємства дещо покращилась. Так у минулому році ТОВ «Інвест-Буд» не могло погасити в порядку терміновості 51% зобов'язань.

Система критеріїв та оцінка незадовільною структури балансу неплатоспроможних підприємств. Аналіз та оцінка реальних можливостей відновлення платоспроможності.

Система критеріїв для оцінки задовільності структури бухгалтерського балансу організації була визначена в постанові Уряду РФ № 498 від 20 травня 1994года «Про деякі заходи щодо реалізації законодавчих актів про неспроможність (банкрутство) підприємств», ухваленому в зв'язку з Указом Президента РФ № 2264 від 22.12.1993г .

Відповідно до цієї постанови Федеральне управління у справах про неспроможність (банкрутство) при Держкоммайна РФ розпорядженням № 31-р від 12.08.1994г. затвердило Методичні положення щодо оцінки фінансового стану підприємств і встановленню незадовільною структури балансу.

Згідно з цим Методичній положенню аналіз і оцінка структури балансу організації проводиться на основі показників:

- Коефіцієнта поточної ліквідності (L5);

- Коефіцієнта забезпеченості власними коштами і (L6);

- Коефіцієнтів відновлення (втрати) платоспроможність (L7).

Щоб організація була визнана платоспроможною, значення цих коефіцієнтів повинні відповідати нормативним.

Згідно зі статтею 1 Закону РФ «Про неспроможність (банкрутство) підприємств, зовнішньою ознакою неспроможності є призупинення поточних платежів, нездатності погашати зобов'язання кредиторам протягом 3-х місяців з дня настання термінів їхнього виконання.

На ТОВ «Інвест-Буд» коефіцієнт поточної ліквідності на кінець звітного періоду дорівнює 1,16, при його значенні на початок року 1,4. Тобто це значення свідчить про недостатню загальної забезпеченості підприємства оборотними коштами (нижче граничного практично в 2 рази.).

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами, необхідними для його фінансової стійкості, на начало2008 року був відсутній, а на кінець 2009 року склав 0,14, і досяг нормативного значення (0,1). У теж час потрібно відзначити скорочення даного коефіцієнта в порівнянні з початком 2009 року, коли він складав 0,29 (практично в 2 рази).

Відповідно до Методичних положень, якщо хоча б один з цих коефіцієнтів має значення менше нормативного, то розраховується коефіцієнт відновлення платоспроможності. На аналізованому підприємстві коефіцієнт поточної ліквідності знаходиться на рівні нижче норми, отже, представляється необхідним визначити чи зможе дане підприємство відновити свою платоспроможність протягом найближчих 6 місяців (розрахунок L7 представлений в таблиці 9). У відповідності з розрахунком, даний показник приймає значення в 2009 році 0,585, при нормативі> 1. Це свідчить про те, що у підприємства в найближчі 6 місяців немає реальної можливості відновити свою платоспроможність.

На основі проведеного аналізу фінансової діяльності ТОВ «Інвест-Буд» були зроблені наступні висновки.

Не дивлячись на збільшення вартості майна підприємства в 2009 році, його фінансова стійкість погіршилася по ряду показників. Маючи на балансі значну по величині вартість оборотних активів, підприємство має потребу в більшій величині власних оборотних коштів, а також у довгострокових позикових коштах, тобто більш мобільних коштах.

Всі показники, що характеризують платоспроможність, знаходяться на рівні нижче норми, що пояснюється, в основному, наявністю у підприємства значної суми кредиторської заборгованості, яка збільшилася у 2009 році майже в 4 рази. Це говорить про те, що на підприємстві погано

організовано управління кредиторською заборгованістю, швидкість обороту якої становить майже 60 днів, що свідчить про те, що її погашення відбувається занадто повільними темпами. Для вирішення ситуації, що склалася, підприємству необхідно чітко структурувати усі борги по термінах виплати і намагатися виплачувати їх у порядку черговості.

Частка оборотних коштів у складі майна досить висока (50,7%). Не дивлячись на це, підприємство відчуває гостру потребу в оборотних коштах. Таке становище на підприємстві склалося через заморожування значної частини оборотних коштів у вигляді матеріальних запасів (80,3%). За звітний період підприємство не тільки на змогло зменшити залишки готової продукції на складах, а й за рахунок перевищення темпів зростання випуску продукції над темпами реалізації, відбулося їх збільшення майже в 4 рази. Причинами такого стану є проблеми зі збутом, які обумовлені жорсткою конкуренцією на ринку даного товару 13.

Для вирішення сформованої ситуації необхідно чітко вивчити ринок свого товару, можливості створення нових каналів збуту продукції, підвищення конкурентоспроможності продукції за рахунок збільшення якості або зниження ціни.

2.6 Аналіз прибутку і рентабельності

2.6.1 Аналіз формування і розподілу прибутку

Різні сторони виробничої, збутової, постачальницької і фінансової діяльності підприємства одержують закінчену грошову оцінку в системі показників фінансових результатів. Узагальнено найбільш важливі показники фінансових результатів діяльності підприємства представлені у формі № 2 «Звіт про фінансові результати та їх використання». До них відносяться:

- Прибуток (збиток) від реалізації продукції;

- Прибуток (збиток) від іншої реалізації;

- Доходи та витрати від позареалізаційних операцій;

- Балансовий прибуток;

- Оподатковуваний прибуток;

- Чистий прибуток і ін

Показники фінансових результатів характеризують абсолютну ефективність господарювання підприємства. Найважливішими серед них є показники прибутку, яка в умовах переходу до ринкової економіки складає основу економічного розвитку підприємства. Зростання прибутку створює фінансову базу для самофінансування, розширеного виробництва, рішення проблем соціальних і матеріальних потреби трудового колективу. За рахунок прибутку виконуються також частина зобов'язань підприємства перед бюджетом, банками та іншими підприємствами і організаціями. Таким чином, показники прибутку стають найважливішими для оцінки виробничої та фінансової діяльності підприємства. Вони характеризують ступінь його ділової активності та фінансового благополуччя.

Кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства - це балансовий прибуток або збиток, який представляє собою суму результату від реалізації продукції (робіт, послуг); результату від іншої реалізації; сальдо доходів і витрат від позареалізаційних операцій.

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства включає в якості обов'язкових елементів дослідження:

 1. Змін кожного показника за поточний аналізований період («горизонтальний аналіз» показників фінансових результатів за звітний період).

 2. Дослідження структури відповідних показників і їх змін («вертикальний аналіз" показників).

 3. Дослідження вплив факторів на прибуток («факторний аналіз»).

Вивчення в узагальненому вигляді динаміки зміни показників фінансових показників за ряд звітних періодів (тобто «трендовий аналіз" показників). Для проведення вертикального і горизонтального аналізу розрахуємо таблицю, використовуючи дані звітності підприємства з форми № 2 (див. Додаток 10).

З даних таблиці видно, що балансовий прибуток в 2009 році істотно збільшилася в порівнянні з 2008 роком на 62 374 тис. руб. або в 6 разів. У 2008 році прибуток у порівнянні з 2007 роком навпаки різко знизилася на 1726460 тис. крб. або в 159 разів. Таким чином намітилася позитивна тенденція зміни величини балансового прибутку.

Збільшенню балансового прибутку сприяло:

- Збільшення прибутку від фінансово-господарської діяльності на 43 648 тис. руб. або на 76,5%.

На вищевказане збільшення вплинуло:

- Що з'явилася стаття доходів - «Відсотки до отримання» у сумі 7 966 тис. руб., Що збільшило балансовий прибуток на 10,8%.

- Перевищення абсолютної зміни операційних доходів над абсолютною зміною операційних витрат на 37 707 тис. руб. (129 481 - 91 783).

Зниженню балансового прибутку сприяло:

- Збиток від позареалізаційних операцій у сумі 27 409 тис. руб., Знизив балансовий прибуток на 37,4%. Потрібно відзначити, що в порівнянні з 2008 роком у звітному році відбулося зниження даного збитку на 18 726 тис. руб. або майже в 3раза;

- Незначний вплив зробило скорочення прибутку від реалізації на 2 026 тис. руб. або на 1%, що призвело до зниження балансового прибутку на 2,8%.

Таким чином, фактори, що зменшують балансовий прибуток по сумі були перекриті дією збільшують її чинників, що в підсумку й обумовило зростання балансового прибутку в звітному році в порівнянні з попереднім майже в 6 разів.

2.6.2 Аналіз рентабельності

В умовах ринкових відносин велика роль показників рентабельності продукції, що характеризують рівень прибутковості (збитковості) її виробництва. Показники рентабельності є відносними характеристиками фінансових результатів і ефективності діяльності підприємства. Вони характеризують відносну прибутковість підприємства, вимірювану у відсотках до витрат коштів чи капіталу з різних позицій.

Показники рентабельності - це найважливіші характеристики фактичної середовища формування прибутку і доходу підприємств. З цієї причини вони є обов'язковими елементами порівняльного аналізу й оцінки фінансового стану підприємства. При аналізі виробництва показники рентабельності використовуються як інструмент інвестиційної політики і ціноутворення. Основні показники рентабельності можна об'єднати в такі групи:

 1. Рентабельність продукції, продажу (показники оцінки ефективності управління);

 2. Рентабельність виробничих фондів;

 3. Рентабельність вкладень у підприємства (прибутковість господарської діяльності).

Рентабельність продукції.

Рентабельність продукції показує, скільки прибутку припадає на одиницю реалізованої продукції. Зростання даного показника є наслідком росту цін при постійних витратах на виробництво реалізованої продукції (робіт, послуг) або зниження витрат на виробництво при постійних цінах, тобто про зниження попиту на продукцію підприємства, а також більш швидким зростанням цін ніж витрат.

Показник рентабельності продукції включає в себе наступні показники:

 1. Рентабельність всієї реалізованої продукції, що представляє собою відношення прибутку від реалізації продукції на виручку від її реалізації (без ПДВ);

 2. Загальна рентабельність, рівна відношенню балансового прибутку до виручки від реалізації продукції (без ПДВ);

 3. Рентабельність продажів по чистому пробули, обумовлена ​​як отношеніечістой прибутку до виручки від реалізації (без ПДВ);

 4. Рентабельність окремих видів продукції. Відношення прибутку від реалізації даного виду продукту до продажної ціни 14.

Розрахунок даних показників по ТОВ «Інвест-Буд» представлений в таблиці (див. Додаток 11).

На основі розрахунків можна зробити наступні висновки.

Показник загальної рентабельності за звітний період виріс з 1,19 у 2008 до 0,97 у 2009 році, тобто збільшився в 5 разів. Це говорить про те, що в 2009 році кожен рубль реалізації приносив у середньому близько 1 копійки балансового прибутку. Треба відзначити різке зниження даного показника в порівнянні з 2007 роком, коли він становив 23,3% і впав за 2008 рік до 0,19 (тобто на 23,11%).

Показник рентабельності продажів по чистому прибутку також зріс у 2009 році з 0,14 на початок року до 0,8 на кінець звітного періоду. Це говорить про те, що попит на продукцію дещо зріс. Таким чином у 2009 році на 1 крб. реалізованої продукції підприємство мало лише 0,8 копійок чистого прибутку.

Рентабельність всієї реалізованої продукції знизилася за звітний період на 1% і склала до кінця 2009 року 2,6%. Це означає, що в кінці звітного періоду кожен рубль реалізації став приносити на 1 копійку менше прибутку від реалізації.

Як видно з вище сказаного, всі показники рентабельності продукції дуже низькі.

У 2009р. внаслідок зниження попиту на продукцію через неплатоспроможність більшості споживачів, а також внаслідок отримання збитків від позареалізаційних операцій показники рентабельності продукції істотно знизилися.

Рентабельність вкладень підприємства.

Рентабельність вкладень підприємства - це наступний показник рентабельності, який показує ефективність використання всього майна підприємства.

Серед показників рентабельності підприємства виділяють 5 основних:

1. Загальна рентабельність вкладень, що показує яка частина балансового прибутку припадає на 1грн. майна підприємства, тобто наскільки ефективно воно використовується.

2. Рентабельність вкладень по чистому прибутку;

3. Рентабельність власних засобів, що дозволяє встановити залежність між величиною інвестуються власних ресурсів і розміром прибутку, отриманого від їх використання.

4. Рентабельність довгострокових фінансових вкладень, що показує ефективність вкладень підприємства у діяльність інших організацій.

5. Рентабельність перманентного капіталу. Показує ефективність використання капіталу, вкладеного в діяльність даного підприємства на тривалий термін.

Необхідна інформація для розрахунку представлена ​​в таблиці 16.

На основі даних таблиці можна зробити висновок про те, що якщо за 1996р. всі показники рентабельності вкладень ТОВ «Інвест-Буд» впали у порівнянні з 2007р., то в 2009 році відбулася протилежна ситуація. Усі показники рентабельності вкладень збільшилися.

Загальна рентабельність вкладень в 2008р впала з 35,8% у 2007р. до 0,26%, в 2009 році зросла до 1,12%. Тобто на 1грн. вартості майна підприємства у звітному році припадало 1,12 коп. балансового прибутку.

Значення даного показника досить невелика для такого підприємства, що свідчить про недостатньо ефективне використання активів підприємства в 2008р-2009р.

На основі даних показників розраховуються показники рентабельності вкладень, які представлені в таблиці 11 (див. Додаток 11).

Рентабельність власних засобів також невисока і протягом 1996 року впала з 32,2% до 0,22, тобто в 146 разів і в 2009 році збільшилася лише на 1,43%. Динаміка цього показника за останні роки дозволяють зробити висновок про те, що інвестиції власних коштів у виробництво дали недостатньо хороший результат. Рентабельність перманентного капіталу і його динаміка аналогічні рентабельності власних коштів, з причини відсутності довгострокових позикових коштів.

У цілому можна відзначити, що всі показники рентабельності вкладень підприємства знаходяться на низькому рівні, що говорить про недостатньо ефективному вкладенні коштів ТОВ «Інвест-Буд».

Для підвищення рентабельності власних коштів, підприємство може використовувати ефект фінансового важеля.

ЕФР = 2 / 3 (ЕР-СРСП) * ЗС / СС

ЕР = НРЕІ / Активи,

де НРЕІ - прибуток до виплати податків і відсотків.

СРСП = 20%.

Активи

6514241 тис. крб.

СС

3667076 тис. крб.

ЗС

929 760 тис. руб.

ЗС / СС (плече важеля)

0,253

НРЕІ

73 234 тис. руб.

ЕР

1,12%

Диференціал

-0,58

ЕФР

-0,15

З наведених вище розрахунків видно, що в 2009 році на ТОВ «Інвест-Буд» ЕФР негативний, так як диференціал менше нуля. Такий ефект дає не приріст, а відрахування з рентабельності власних коштів. Для того, щоб ЕФР став позитивним, а диференціал більше нуля, необхідно збільшувати економічну рентабельність. Домогтися цього підприємство може або, стримуючи зростання активів, або збільшуючи масу прибутку, шляхом зниження собівартості продукції; або прагне прискорити оборотність оборотних коштів, що також дасть збільшення маси прибутку. Підприємство не використовує ЕФР для регулювання (підвищення) рентабельності власних коштів, хоча така необхідність існує.

Балансова прибуток на ТОВ «Інвест-Буд» в 2009 році істотно збільшилася в порівнянні з 2008 роком на 62 374 тис. руб. або в 6 разів. Її збільшення сприяло: збільшення прибутку від фінансово-господарської діяльності, в основному за рахунок появи статті доходу «Відсотки до отримання» і перевищення абсолютної зміни операційних доходів над абсолютним перевищенням операційних витрат, що збільшило балансовий прибуток на 60,5%. Зниженню балансового прибутку сприяв збиток від позареалізаційних операцій у сумі 27 409 тис. руб., Знизив балансовий прибуток на 37,4%.

Таким чином, фактори, що зменшують балансовий прибуток по сумі були перекриті дією збільшують її чинників, що в підсумку й обумовило зростання балансового прибутку в звітному році в порівнянні з попереднім в 6 разів.

Результатом від іншої фінансово-господарської діяльності в 2009 році стала збиток у розмірі 98 863 тис. руб., В той час як у попередньому році спостерігався збиток у розмірі 144 535, який зменшився за звітний період на 54 674 тис. руб.

У звітному році результат від інших позареалізаційних операцій являє собою збиток, який зменшився в порівнянні з 2008 роком не 68%.

Після сплати податку на прибуток у розпорядженні підприємства залишилося 60 647 тис. руб. Цих коштів виявилося не достатньо для покриття усіх витрат. У 2009 році збиток звітного періоду склав 60 400 тис. руб.

За 2009 рік показники загальної рентабельності продукції і рентабельність продажів по чистому прибутку збільшилися, у порівнянні з 1996 роком, хоча за аналогічний період минулого року спостерігався різкий спад всіх показників рентабельності продукції.

Якщо за 2008 рік всі показники рентабельності вкладень ТОВ «Інвест-Буд» впали у порівнянні з 2007р., То в 2009 році відбулася протилежна ситуація. Загальна рентабельність вкладень знаходиться на низькому рівні, так на 1 рубль майна підприємства в звітному році припадало 1,12 коп. балансового прибутку.

У цілому всі показники прибутку і рентабельності в звітному році зросли, що позитивно характеризує діяльність ТОВ «Інвест-Буд» у 2009 році (щодо 2008року).

Висновок

На основі проведеного аналізу фінансової діяльності ТОВ «Інвест-Буд» були зроблені наступні висновки. Не дивлячись на збільшення вартості майна підприємство в 2009 році, його фінансова стійкість погіршилася по ряду показників. Маючи на балансі значну по величині вартість оборотних активів, підприємство має потребу в більшій величині оборотних коштів, незважаючи на значну питому вагу в складі майна. Всі показники, що характеризують платоспроможність знаходяться на рівні нижче норми, що пояснюється, в основному, наявністю у підприємства значної суми кредиторської заборгованість.

Балансова прибуток у 2009 році збільшилася майже в 6 разів. Не дивлячись на це після сплати податку на прибуток, фірмі не вистачило коштів на покриття всіх витрат, в результаті чого збиток фірми в звітному періоді склав 60.400 тис. крб., Був зроблений висновок про не ефективність використання майна підприємства. Показники рентабельності виробничих фондів і вкладень дещо збільшилися, але перебувають на дуже низькому рівні.

У цілому на основі проведеного аналізу, були зроблені висновки, що свідчать про проблеми, пов'язаних, перш за все, з поточним оперативним керуванням фінансами на ТОВ «Інвест-Буд». Управлінню фінансами на підприємстві приділяється, занадто, мала роль. Це пов'язано з тим, що підприємство існує, порівняно недавно, форми внутріфірмових звітів ще не відпрацьовані. По суті, керування фінансами відбувається на рівні бухгалтерської служби і керівника підприємства. Тому необхідно організувати службу керування фінансами і провести ряд заходів щодо поліпшення фінансового стану відповідно до даних рекомендацій.

Глосарій

Акредитив - (від лат. Accredo - довіряю) 1) грошовий документ, що містить доручення про виплату певної суми грошей фізичній чи юридичній особі відповідно до умов, зазначених у документі. Грошові акредитиви є іменними. Вони дозволяють отримати вказану в акредитиві суму повністю або частинами протягом певного періоду часу; 2) спосіб безготівкових розрахунків між підприємствами та організаціями, суть якого полягає в тому, що банк платника дає доручення банку, обслуговуючому отримувача платежу, сплатити необхідну суму в обумовлений термін на основі умов, передбачених в акредитивній заяві платника.

Актив - (від лат. Activus - дієвий) 1) сукупність майна і грошових коштів, що належать підприємству, фірмі, компанії (будівлі, споруди, машини і устаткування, матеріальні запаси, банківські вклади, вкладення в цінні папери, патенти, авторські права та ін .), в які вкладені кошти власників, господарів. Активи заведено поділяти на матеріальні (відчутні) і нематеріальні (невідчутні), до останніх відносяться інтелектуальний продукт, патенти, боргові зобов'язання інших підприємств, особливі права на використання ресурсів; 2) актив балансу - частина бухгалтерського балансу підприємства, що відбиває в грошовому вираженні матеріальні і нематеріальні цінності, що належать підприємству, їх склад і розміщення; 3) перевищення доходів над витратами.

Акцепт - (від лат. Acceptus - прийнятий) зобов'язання (підтвердження згоди) платника сплатити у встановлений термін переказний вексель (тратту), виставлений на оплату рахунок, задовольнити Друть вимоги про оплату. Акцепт оформлюється у формі напису «акцептовано» на платіжній вимозі та підписом. Коли говорять, що документ акцептовано, це означає, що є згода платника (банку) на його оплату. Акцептом називають також згода однієї з договірних сторін на укладення договору за пропозицією (офертою) іншої сторони.

Активи балансу - Частина бухгалтерського балансу підприємства, що відбиває в грошовому вираженні матеріальні і нематеріальні цінності, що належать підприємству, їх склад і розміщення.

Акциз - (від франц. Accise) один з видів податку, що представляє не пов'язаний з отриманням доходу продавцем непрямий податок на продаж певного виду товарів масового споживання. Акциз включається в ціну товару і вилучається до державного та місцевого бюджетів. Найчастіше акцизним податком (збором) оподатковуються вино-горілчані вироби, пиво, тютюнові вироби, делікатеси, предмети розкоші, автомобілі. Платниками акцизу є споживачі, які отримують товари, які обкладаються акцизним збором.

Валова додана вартість - Різниця між випуском товарів і проміжним споживанням, зазвичай визначається в цінах виробників.

Валовий прибуток - Частина доданої вартості, яка залишається у виробників після вирахування витрат, пов'язаних з оплатою праці та податків.

Валова продукція - Показник радянської статистики, представляє обчислений у грошовому вираженні сумарний обсяг продукції, виробленої в певній галузі. Валова продукція охоплює як кінцеву, завершену, так і проміжну, незавершену продукцію, включаючи комплектуючі вироби, напівфабрикати, продукцію, виготовлення якої тільки розпочато. У результаті при обчисленні валової продукції в масштабі галузі виникає так званий "повторний рахунок" (подвійний рахунок), так як проміжна продукція враховується і самостійно та у складі тієї продукції, до якої вона входить як складова частина. Скажімо, колеса для автомобіля враховуються як валова продукція заводу - виробника коліс і входять у валову продукцію автомобільного заводу.

Валюта - (від італ. Valuta - вартість) 1) грошова одиниця країни (національна валюта), яка використовується в даній державі. 2) грошові знаки іноземних держав, кредитні і платіжні документи в вигляді векселів, чеків, банкнот, які використовуються в міжнародних розрахунках, - іноземна валюта.

Гроші - особливий товар, що виконує роль загального еквіваленту при обміні товарів, форма вартості всіх інших товарів. Гроші виконують функції: заходи вартості, засоби звернення, засобу утворення скарбів, засобу платежу та світових грошей.

Витрати виробництва - витрати на виробництво продукції, витрати, звичайно, виражаються в грошовій формі. Розрізняють постійні витрати, змінні витрати, загальні (валові) витрати, а також альтернативні (змінні) витрати.

Імпорт - Товари або послуги, що виробляються за кордоном і продавані на внутрішньому ринку країни.

Інфляція - Темпи зростання загального рівня цін на всі товари і послуги. (Інфляцію не слід плутати зі зростанням цін на конкретні товари в порівнянні з цінами на інші товари).

Капітал - Фізичне оснащення (будівлі, обладнання, трудові навички), що використовується у виробництві товарів і послуг. Цей термін також застосовується, коли мова йде про акції корпорацій, цінних паперах, що представляють собою боргові зобов'язання, і готівці.

Виробництво - процес перетворення ресурсів в готову продукцію. У процесі виробництва використовуються засоби виробництва.

Форми виробництва: від натурального селянського господарства до сучасного підприємства, що випускає великосерійних продукцію. Ринок - Умови, в яких покупці і продавці встановлюють ціни на однакові або дуже подібні продукти і обмінюються товарами або послугами.

Попит - Загальна кількість товарів і послуг, яку споживачі хочуть і можуть купити по всіляких цінами протягом того або іншого періоду часу.

Експорт - Товари та послуги, вироблені всередині країни і продавані покупцям за кордоном.

Список використаних джерел

1. Податковий кодекс Російської Федерації: Частини перша і друга. - М.: Омега.2009.

2. Цивільний кодекс Російської Федерації: Частини перша і друга. - М.: Омега. 2009.

3. Федеральний закон РФ «Про бухгалтерський облік» № 129 ФЗ від 21.11.96 р. / / Російська газета. 1996. 24 листопада.

4. Положення по веденню бухгалтерського обліку і звітності в РФ: Наказ Мінфіну РФ від 29.07.98 № 34-Н. (Зі змінами від 24.03.00 № 31-Н) / / Російська газета. 1998. 01 серпня.

5. Про Положення з бухгалтерського обліку «Облік активів і зобов'язань, вартість яких виражена в іноземній валюті» ПБУ 3 / 2000, затверджено наказом Мінфіну РФ від 10.01.00 № 2-Н / / Нормативні документи для бухгалтера. 2000. № 2.

6. Положення з бухгалтерського обліку «Доходи організації» ПБУ 9 / 99, затверджено наказом МВ РФ від 06.05.99 № 32-Н / / Додаток до журналу «Бухгалтерський облік». 1999. № 7.

7. Положення з бухгалтерського обліку «Витрати організації» ПБУ 10/99, затверджено наказом МВ РФ від 06.07.99 р., № 33-Н / / Додаток до журналу «Бухгалтерський облік». 1999. № 7.

8. Положення з бухгалтерського обліку «Бухгалтерська звітність організації» ПБУ 4 / 99, затверджено наказом МВ РФ від 06.07.99 р., № 43-Н.

9. Положення про склад витрат по виробництву і реалізації продукції (робіт, послуг), що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг), та про порядок формування фінансових результатів, що враховуються при оподаткуванні прибутку. Затверджено постановою Урядом РФ 5 серпня 1992 року № 552.

10. Артеменко В.Г., Белендір М.В. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник .- 2-е видання перероблене і доповнене. - М.: "Справа та сервіс", 2006. С. 123.

11. Баканов М.І., Шеремет А.Д. «Теорія економічного аналізи: підручник», - М.: Фінанси і статистика, 1996. С. 56.

12. Балабанов І.Т. «Основи фінансового менеджменту. Як управляти капіталом? ». - М.: Фінанси і Статистика, 1994. С. 81.

13. Бортніков А.П. Про платоспроможності та ліквідності підприємства. / / Бухгалтерський облік - М.: 2007. № 11. С. 32-34.

14. Висоцький Д.. А. Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості. / / Бухгалтерський облік - М.: 2007. № 12. С. 36-37.

15. Єфімова О.В. Аналіз рентабельності капіталу. / / Бухгалтерський облік. - М.: 2006. № 3. С. 25-29.

16. Єфімова О.В. Прогнозування дебіторської та кредиторської заборгованості. / / Бухгалтерський облік. - М.: 2006. № 10. С. 43-50.

17. Єфімова О.В. Аналіз платоспроможності підприємства. / / Бухгалтерський облік. - М.: 2006. № 7. С. 70-77.

18. Єфімова О.В. Фінансовий аналіз. - М.; Видавництво "Бухгалтерський облік", - М.: 2007. С. 320.

19. Клейнер Г.Б., Петросян Д.С. Оцінка фінансового стану підприємства. / / Фінансові та бухгалтерські консультації .- М.: 2007. № 3. С. 77-93.

20. Ковальов В.В., Привалов В.П. Аналіз фінансового стану підприємства. - М.: Центр економіки і маркетингу, 2006. С. 216.

21. Ковальов В.В. Аналіз та управління дебіторською заборгованістю. / / Бухгалтерський облік. М.: - 2007. № 10. С. 37-42.

22. Ковальов В.В. Моделі аналізу та прогнозування. / / Бухгалтерський облік. М.: 2007. № 7. С. 26-30.

23. Ковальов В.В. «Фінансовий аналіз: Управління капіталом. Вибір інвестицій. Аналіз звітності », - М.: Фінанси і статистика, - М.: 1996 С. 432.

24. Ковальов В.В. Управління фінансами: Навчальний посібник. - ФБК-ПРЕС, - М.: 2007. С. 160.

25. Крейнина М.М. Фінансовий стан підприємства. Методи оцінки. - М.: ІКЦ "ДІС". 2006. С. 224.

26. Кричевський Н.А. Як покращити фінансовий стан підприємства. / / Бухгалтерський облік. - М.: 2007. № 12. С. 53-54.

27. Крилова Т.Б. Фінансова звітність: нові користувачі - нові вимоги. / / Фінансові та бухгалтерські консультації. - М.: 2007. № 1. С. 64-73.

28. Купчина Л.А. Аналіз фінансової діяльності за допомогою коефіцієнтів. / / Бухгалтерський облік. - М.: 2006. № 2. С. 51-55.

29. Макаров А.С., Мизиковский Є.А. Оцінка структури балансу і неспроможності підприємства. / / Бухгалтерський облік. - М.: 2007. № 3. С. 19-29

30. Медведєва О.В. Аналіз прибутковості підприємства. / / Бухгалтерський облік. - М.: 2007. № 6. С. 35-38.

31. Моляков Д.С. «Фінанси підприємств галузей народного господарства». - М.: ФиС, 1996. С. 23.

32. Новодворський В.Д., Хорін О.М. Про оцінку дебіторської та кредиторської заборгованості. / / Бухгалтерський облік. - М.: 2007. № 1. С.28-32.

33. Савицька Г.В. Аналіз хозяйственнои діяльності підприємства. - М.: ІП "Екоперспектіва", М.: 2006. С. 498.

34. Сайфулін Р.С., Кадиків Г.Г. Рейтингова експрес-оцінка фінансового стану підприємства за даними публічної звітності. / / Фінансові та бухгалтерські консультації. - М.: 2007. № 4. С.24-30.

35. Сердюкова І.Д. Методи аналізу фінансових ризиків. / / Бухгалтерський облік. - М.: 2007. № 6. С.54-57.

36. Смирнов В.В. Оцінка ринкової вартості підприємства. / / Бухгалтерський облік. - М.: 2007. № 9. С. 46-47.

37. Скоун Т. «Управлінський облік» .- М.: Изд-во ЮНИТИ, - М.: 1997. С. 65.

38. Стоянов Е.А., Стоянова Е.С. «Експертна діагностика і аудит фінансово-господарського становища підприємства». - М.: Перспектива, 1993. С. 321.

39. Фащевський В.М. Про аналіз оборотних коштів. / / Бухгалтерський облік. - М.: 2006. № 2. С. 80-81.

40. Фащевський В.М. Про аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства. / / Бухгалтерський облік. - М.: 2006. № 11. С.27-28.

41. Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. Методика фінансового аналізу. - М.: ИНФРА-М, - 2007. С. 176.

42. Уткін Е.А. Аналіз фінансового стану підприємства. - М.: Инфра, 2007. С. 243

Програми

Додаток 1

Сукупність аналітичних показників для експрес-аналіз 15

Напрямок аналізу

Показники

1. Оцінка економічного потенціалу суб'єкта господарювання.

 1. 1.1. Оцінка майнового стану

 1. Величина основних засобів і їхня частка в загальній сумі активів.

 1. Коефіцієнт зносу основних засобів.

 2. Загальна сума господарських засобів, що знаходяться в розпорядженні підприємства.

1.2. Оцінка фінансового становища.

 1. Величина власних засобів і їхня частка в загальній сумі джерел.

 2. Коефіцієнт покриття (загальний).

 3. Частка власних оборотних коштів у загальній їх сумі.

 4. Частка довгострокових позикових коштів у загальній сумі джерел.

 5. Коефіцієнт покриття запасів.

1.3. Наявність «хворих» статей у звітності.

 1. Збитки.

 2. Позички і позики, не погашені в строк.

 3. Прострочена дебіторська і кредиторська заборгованість.

 4. Векселі видані (отримані) прострочені.

2. Оцінка результатів фінансово-господарської діяльності.

2.1. Оцінка прибутковості.

 1. Прибуток.

 2. рентабельність загальна.

 3. рентабельність основної діяльності.

2.2. Оцінка динамічності.

 1. Порівняльні темпи зростання виручки, прибутку і авансованого капіталу.

 2. Оборотність активів

 3. Тривалість операційного та фінансового циклу.

 4. Коефіцієнт погашаемости дебіторської заборгованості.

Додаток 2

Статті активу балансу

Джерела коштів (статті пасиву)

Необоротні кошти.

1. Основні засоби та нематеріальні активи.

 1. Статутний і додатковий капітал.

 2. Довгострокові кредити і позики

 3. Фонди нагромадження і нерозподілений прибуток

2. Капітальні вкладення.

 1. Довгострокові кредити і позики

 2. Статутний і додатковий капітал

 3. Фонди нагромадження і нерозподілений прибуток

3. Довгострокові фінансові вкладення.

1. Статутний і додатковий капітал

2. Фонди нагромадження і нерозподілений прибуток

Оборотні кошти.

1. Запаси і витрати.

 1. Статутний і додатковий капітал (залишок)

 2. Резервний капітал

 3. Фонди нагромадження і нерозподілений прибуток (залишок)

 4. Короткострокові кредити і позики.

 1. Кредитори

 2. Фонди споживання і резерви

2. Дебітори.

 1. Кредитори

 2. Короткострокові кредити і позики.

3. Короткострокові фінансові вкладення.

 1. Резервний капітал

 2. Кредитори

 3. Фонди споживання і резерви

4. Грошові кошти.

1.Резервний капітал

2.Фонд накопичення та нерозподілений прибуток

 1. Кредити та позики

4. Фонди споживання і резерви

Додаток 3

Показники оборотності оборотних коштів ТОВ «Інвест-Буд» за 2008-2009

Показники

Значення показників за роками2008

2009

% До 2008

1

Середня вартість матеріальних оборотних коштів, тис. руб.

713 313

1 656 596

232,2

2

Середня дебіторська заборгованість, тис. руб.

131 401

206 795

154,7

3

Середня вартість оборотних коштів, тис. руб.

902 829

2 037 628

225,6

4

Виручка від реалізації без ПДВ, тис. руб.

7 459 444

5 649 432

132,8

Розрахункові показники5

Коефіцієнт оборотності матеріальних оборотних коштів.

7,9

4,5

56,96

6

Час обороту матер. Обор. Коштів, дні

46

80,6

175,2

7

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

42,9

36,3

84,6

8

Час обороту дебіторської заборгованості, днів

8,5

10

117,6

9

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів.

6,25

3,7

59,2

10

Час обороту оборотних коштів, днів.

5,8

99

170,6

Додаток 4

Власні і позикові засоби ТОВ «Інвест-Буд».


2008

2009

Показники

На початок

На кінець

На початок

На кінець

Відхилення


Року

року

року

Року

Абсолютна

%


2008

2009

2008

2009


1

2

3

4

5

6

7

8

1. Всього коштів підприємства, тис. руб. (Стр.699), - у тому числі:

4 847 367

4 208 747

4 208 747

6 514 241

-638 689

2 305 494

86,8

154,7

2.Собственние кошти підприємства, тис. руб. (Рядок 490);

3 544 562

3 667 076

3 667 076

3 667 076

122 514

0

103,5

100

-Те ж у% до майна

73

87

87

56,3

14

-30,7з них:

2.1.Налічіе власних оборотних коштів, тис. руб. (490-190-390)

-265 451

226 565

226 565

459 856

492 016

233 291

-88,3

202,9

-Те ж у% до власних коштів.

-

6,18

6,18

12,5

6,18

6,323.Заемние кошти, тис. руб. (590 +690)

1 302 874

541 671

541 671

2 847 165

-761 203

2 305 494

41,6

в 5 разів.

-Те ж у% до майна;

26,87

12,8

12,8

43,7

-14,07

30,9з них:

3.1.Долгосрочние позики, тис. руб. (Рядок 590);

- У% до позикових коштів.

3 .2. Короткострокові кредити і позики, тис. руб. (610);

200 000929 760

-200 000

929 760- У% до позикових коштів.

15,3532,65

-15,35

32,653.3.Кредіторская заборгованість, тис. руб. (620);

1 102 874

541 671

541 671

1 917 405

-561 203

1 375 734

49

У 3,75 рази

- У% до позикових коштів.

84,6

100

100

67,35

15,4

-32,65Додаток 5

Розрахунок власних оборотних коштів ТОВ «Інвест-Буд». (Тис. крб.)


2008

2009

Відхилення

Рівень

Показники

На початок

На кінець

На початок

На кінець

+

%

Впливу на ізм.


Року

Року

Року

року

2008

2009

2008

2009

СОС,%

1. Статутний капітал

5 500

5 500

5 500

5 500


0


100

0

2. Додатковий

капітал.

1 739 351

1 739 351

1 739 351

1 739 351


0


100

0

3.Резервний капітал

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.Фонди накопичення

1 799 711

1 922 225

1 922 255

1 922 255

122 514

0

106,8

100

-

5. Фонд соціальної сфери

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

6.Нераспределенная прибуток минулих років

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.Нераспределенная прибуток отч. Року

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Разом власні кошти (розділ 4)

3 544 562

3 667 076

3 667 076

3 667 076

122 514

0

103,5

100


Виключається:


1. Нематеріальні активи


2.0сновние кошти

3 431 283

2 761 869

2 761 869

2 419 416

-669 414

-342 453

80,5

87,6

146,8

3.Незавершенное будівництво

358 588

408 588

408 588

457 350

50 000

48 762

113,9

111,9

+20,9

4. Довгострокові фінансові вкладення

20 142

20 142

20 142

20 142

0

0

100

100


Разом необоротних активів (розділ 1)

3 810 013

3 190 599

3 190 599

2 896 908

-619 414

-293 691

83,7

90,8

-125,9

5. Збиток звітного року

0

249 912

249 912

310 312

249 912

60 400


124,17

+25,9

Разом виключається:

3 810 013

3 440 511

3 440 511

3 207 220

-396 502

-233 291

90,3

93,2

-100

Разом власних оборотних коштів

-265 451

226 565

226 565

459 856

492 016

233 291


202,9

100

Додаток 6

Аналіз складу і структури кредиторської заборгованості

2008 р про д.

Розрахунки з кредиторами

На початок року

На кінець звітного періоду.

Зміна за звітний період


Сума, тис. руб.

Питома вага,%

Сума, тис. руб.

Питома вага,%

Сума, тис. руб.

%

1.З постачальниками і підрядниками

613 305

55,6

273 129

50,4

-340 176

44,5

2.По оплаті праці

152 210

13,8

119 374

22

-32 836

78,4

3.По соціальному страхуванню і забезпеченню

140 155

12,7

86 710

16

-53 445

61,87

4. Заборгованість перед бюджетом

194 204

17,6

62 458

11,5

-101 746

32,2

Разом кредиторська заборгованість

1 102 874

100

541 671

100

-561 203

49,1

2009 р про д.

Розрахунки з кредиторами

На початок року

На кінець звітного періоду.

Зміна за звітний період


Сума, тис. руб.

Питома вага,%

Сума, тис. руб.

Питома вага,%

Сума, тис. руб.

%

1.З постачальниками і підрядниками

273 129

50,4

1 240 734

64,7

967 605

У 4,5 рази

2.По оплаті праці

119 374

22

280 915

14,6

161 541

235

3.По соціальному страхуванню і забезпеченню

86 710

16

109 059

5,7

22 349

125,7

4. Заборгованість перед бюджетом

62 458

11,5

150 019

7,8

87 561

240

5.Аванси отримані134 116

7

+134 116


6.Прочіе кредитори2 562

0,13

+2 562


Разом кредиторська заборгованість

541 671

100

1 917 405

100

1 375 734

353,9

Додаток 7

Порівняльний аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості на кінець року. (Тис. крб.)

Розрахунки

Дебіторська

заборгованість

Кредиторська

заборгованість

Перевищення заборгованості


Дебіторської

Кредиторської


2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

1.З покупцями чи постачальниками за товари та послуги273 129

1 240 734273 129

1 240 734

2.По векселями

3. За авансами
134 116
134 116

4. З відрахувань на соціальні потреби86 710

109 05986 710

109 059

5. З бюджетом62 458

150 01962 458

150 019

6. По оплаті праці119 374

280 9151 119 374

280 915

7. З іншими

87 036

326 555


2 562

87 036

323 993Разом

87 036

326 555

541 671

1 917 405454 635

1 590 850

Додаток 8

Визначення типу фінансового стану підприємства ТОВ «Інвест-Буд» (тис. крб.)

Показники

2008


2009На початок

року

На кінець

року

На початок

Року

На кінець

Року

1.0бщая величина запасів і витрат (33)

768 302

658 324

658 324

2 795 978

2.Наличие власних оборотних коштів (ВОК)

-265 451

226 565

226 565

459 856

3.Функціонірующій капітал (КФ)

-265 451

476 477

476 477

770 168

4.0бщая величина джерел (ВІ)

-65 451

476 477

476 477

1 699 928

Трьом показникам наявності джерел формування запасів і витрат відповідають три показники забезпеченості запасів і витрат джерелами формування:

1.Ізлішек (+) або нестача (-) СОС (Фс = СОС-ЗЗ)

-1 033 753

-431 759

-431 759

-2 336 122

2.Ізлішек (+) або нестача (-) власних і довгострокових позикових джерел (Фт = КФ-33)

-1 033 753

-181 847

-181 847

-2 025 810

3.Ізлішек (+) або нестача (-) загальної величини основних джерел (Фо = ВІ-ЗЗ)

-833 753

-181 847

-181 847

-1 096 050

Додаток 9

Аналіз прибутку звітного року ТОВ «Інвест-Буд»

Найменування показника

Код

За звітний

За попередній

Відхилення


стор

Рік

Рік

+ / -

%

1. Виручка від реалізації товарів, робіт послуг (за мінусом ПДВ, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів (В).

010

7 504 492

5 649 432

+1 855 060

132,8

2.Себестоімость реалізації товарів, продукції, робіт, послуг (С).

020

6 396 664

4 341 500

2 055 164

147,3

3. Комерційні витрати (КР).

030

300 612

441 138

-140 526

68,1

4. Управлінські витрати (УР).

040

607 712

665 264

-57 552

91,3

5.Прібиль (збиток) від реалізації (стор. 010-020-030-040) (Пр)

050

199 504

201 530

-2 026

99

6. Відсотки до отримання.

060

7 966


7966


7.Проценти до сплати.

070

8.Доходи від участі в інших організаціях (ДРД).

080

9.Прочіе операційні доходи (ПРД).

090

150 170

20 689

129 481

У 7,2 разів

10.Прочіе операційні витрати (ПРР).

100

256 997

165 224

91 773

155,5

11.Прібиль (збиток) від фінансово-господарської діяльності (стор. 050 + 060-070 +080 +090-100) (Пфхд).

110

100 643

56 995

43 648

176,5

12.Прочіе позареалізаційні доходи.

120

13. Інші позареалізаційні витрати (УНР).

130

27 409

46 135

-18 726

59,4

14.Прібиль (збиток) звітного періоду (стор. 110 +120-130) (Пб).

140

73 234

10 860

62 374

У 6 разів

15.Налог на прибуток (НП).

150

12 587

2 759

9 792

У 4,5 рази

16.Отвлеченние засоби (ОТС).

160

121 047

258 013

-136 966

46,9

Додаток 10

Показники рентабельності продукції ТОВ «Інвест-Буд». Тис. руб.


Показники

Розрахунок

2007

2008

2009

Відхилення + / -


2008 від 2007

2009 від 2008

1.Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг (без ПДВ, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів).

Стр.010

7 459 444

5 649 432

7 504 492

-1 810 012

1 855 060

2. Прибуток від реалізації.

Стр.050

1 622 552

201 530

199 504

-1 421 022

-2 026

3. Балансова прибуток.

Стор.140

1 737 320

10 860

73 234

-1 726 460

62 374

4. Чистий прибуток.

С.140-150

1 142 091

Серпень 1014

60 647

-1 133 990

52 546

Розрахункові показники (%)

1. Рентабельність всієї реалізованої продукції.

Стр.050 стр.010

21,7

3,6

2,6

-18,1

-1

2. Загальна рентабельність.

Стр.140 стр.010

23,3

0,19

0,97

-23,11

0,78

3. Рентабельність продажів по чистому прибутку.

С.140-150 стр.010

15,3

0,14

0,8

-15,16

0,66

Додаток 11

Показники для розрахунку рентабельності ТОВ «Інвест-Буд» Тис. руб.

Показники

Код рядка

2007

2008

2009

1. Прибуток балансова

140 (Ф № 2)

1 737 320

10 860

73 324

2. Прибуток чистий

140-150 (Ф № 2)

1 142 091

8 101

60 647

3. Середньорічна вартість майна

399 (Ф № 1)

4 847 436

4 208 746

6 514 241

4. Власні кошти

490 (Ф № 1)

3 544 562

3 667 076

3 667 076

5. Доходи від участі в інших організаціях

080 (Ф № 2)

-

-

-

6.Долгосрочние фінансові вкладення

140 (Ф № 1)

20 142

20 142

20142

7. Довгострокові позикові кошти

590 (Ф № 1)

-

-

-


1 Див: Балабанов І.Т. Основи фінансового менеджменту. Як управляти капіталом? - М.: ФиС, 1995. С. 123.

2 Див: Стоянова Є.С. Фінансовий менеджмент. - М.: Перспектива, 1996. С. 96.

3 Див: Ковальов В.В. Фінансовий аналіз: управління капіталом, вибір інвестицій, аналіз звітності. - М.: ФиС, 1996. С. 85.

4 Див: Балабанов І.Т. Основи фінансового менеджменту. Як управляти капіталом? - М.: ФиС, 1995. С. 253.

5 Див: Стоянова Е. С. Фінансовий менеджмент: теорія і практика. - М.: Перспектива, 1996. С. 76.

6 Див: Стоянова Е. С. Фінансовий менеджмент: теорія і практика. - М.: Перспектива, 1996. С. 141.

7 Див: Стоянова Е. С. Фінансовий менеджмент: теорія і практика. - М.: Перспектива, 1996. С. 181.

8 Див: Литвин М.І. Застосування матричних балансів для оцінки фінансового стану підприємства / / Фінанси, 1995. № 6. С. 14-17.

9 Див: Ковальов В. В. "Фінансовий аналіз: управління капіталом", М.: ФиС, 199. С. 119.

10 Див: Артеменко В.Г., Белендір М.В. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник .- 2-е видання перероблене і доповнене. - М.: "Справа та сервіс", 2006. С. 89.

11 Див: Крейнина М.М. "Фінансовий стан підприємства. Методи оцінки" - М.: ИКЦ "Дис", 1997. С. 412.

12 Див: Бортніков А.П. Про платоспроможності та ліквідності підприємства. / / Бухгалтерський облік - М.: 2007. № 11. С. 32-34.

13 Див: Медведєва О.В. Аналіз прибутковості підприємства. / / Бухгалтерський облік. - М.: 2007. № 6. С. 35-38.

14 Див: Єфімова О.В. Аналіз рентабельності капіталу. / / Бухгалтерський облік. - М.: 2006. № 3. С. 25-29.

15 Див: Ковальов В.В. Фінансовий аналіз: управління капіталом, вибір інвестицій, аналіз звітності. - М.: ФиС, 1996. С. 94.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Диплом
407.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Методологічні аспекти обліку та аналізу фінансових результатів підприємства ТОВ Буд-Інвест
Аналіз фінансового стану підприємства і вироблення пропозицій щодо його подальшого поліпшення
Розробка пропозицій щодо формування оптимальної стратегії підприємства на прикладі ТОВ Стройлаін
Розробка пропозицій щодо формування оптимальної стратегії підприємства на прикладі ТОВ Стройлаін 2
Розробка заходів щодо виведення підприємства з кризового фінансового стану
Аналіз фінансового стану підприємства 2 Показники майнового
Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану
Проведення аналізу фінансового стану та розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності
Розробка заходів щодо вдосконалення облікової політики та поліпшення фінансового стану
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru