Показники бухгалтерського балансу

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Завдання 1. Використовуючи дані, наведені в табл. 1, вкажіть: по якій стороні бухгалтерського балансу - активу (А) або пасиву (П) відображаються значення показників; визначте суму, якої бракує.

Таблиця 1

Показники бухгалтерського балансу

Найменування статті (групи статей)

Сума, руб.

Сторона, за якою стаття відображається в балансі


Варіант 1

Варіант II

Варіант III


Основні засоби156 000

А

Резервний капітал51 600

П

Дебіторська заборгованість240 000

А

Нерозподілений прибуток42 000

П

Грошові кошти36 000

А

Доходи майбутніх періодів8400

П

Кредиторська заборгованість156 000

П

Запаси168 000

А

Статутний капітал198 000

П

Позикові кошти144000

П

Баланс600 000

X

Сума активу = 156000 +240000 +36000 +168000 = 600000

Сума пасиву = 51600 +42000 +8400 +156000 +198000 = 456000

Грошові кошти = Баланс - Сума пасиву = 600000 - 46500 = 144000

Завдання 2. У табл. 2 наведені дані за станом на 31.12.200Х р. про майно (господарських засобах), капіталі і зобов'язаннях ЗАТ «Захист», основним видом діяльності якого є виготовлення сталевих дверей. Проведіть групування об'єктів бухгалтерського обліку за складом і за джерелами формування. Складіть бухгалтерський баланс ЗАТ «Захист» на 31.12.200Х р.

Таблиця 2

Господарські засоби та джерела їх формування ЗАТ «Захист» на 31 грудня 200Х р.

п / п

Господарські засоби та джерела їх формування

Сума, руб.Варіант 1

Варіант II

Варіант III

1

2

3

4

5

1

Лист сталевий6065

2

Будівля складу *512000

3

Короткостроковий вексель Ощадбанку35000

4

Орендна плата за гибочний верстат, внесена організацією до кінця звітного року8800

5

Заборгованість перед бюджетом з податку на додану вартість (ПДВ)4518

6

Куточок сталевий5939

7

Нерозподілений прибуток минулих років372424

8

Будівля цеху831100

9

Апарати зварювальні напівавтоматичні43317

10

Статутний капітал1 300000

11

Замки дверні2244

12

Дошка обрізна для виготовлення тари1148

13

Позика, надана організації позичальникові ТОВ «Омега» на термін 2 роки14200

14

Кредит банку терміном погашення через 15мес.60000

15

Що будується, прохідний150048

16

Кредит банку, отриманий на термін 6 міс.2916

17

Заборгованість перед Фондом соціального страхування з внесків на обов'язкове страхування від нещасних випадків на виробництві7885

18

Штучна шкіра4692

19

Верстат свердлильний16222

20

Нарахований резерв на майбутню оплату чергових відпусток працівникам3180

21

Готова продукція на складі11597

22

Автомобіль ГАЗ 3302 «Газель»105000

23

Мінеральна вата2942

24

Папір для офісної техніки1556

25

Грошові кошти на розрахунковому рахунку13049

26

Заборгованість начальника відділу постачання Кузіна А. Б. за підзвітною сумою1838

27

Зареєстроване право на товарний знак «Superdoor»10470

28

Автоматизоване робоче місце бухгалтера26181

29

Фарба масляна2727

30

Поточна заборгованість ** постачальникам за матеріали14917

31

Фінансовий результат звітного року(4159)

32

Заборгованість перед бюджетом з податку на прибуток699

33

Грошові кошти в касі8660

34

Прямі витрати поточного місяця, безпосередньо пов'язані з випуском продукції6845

35

Аванси, отримані від замовників14350

36

Поточна заборгованість покупців і замовників за продукцію (роботи, послуги)23158

37

Резервний фонд (капітал), створена відповідно до чинного законодавства115000

38

Земельна ділянка у власності організації41502

39

Заборгованість по оплаті праці за поточний місяць8270

40

Грошові кошти на депозитному рахунку13700

* Дані про основні засоби та нематеріальні активи наведені в оцінці по залишковій вартості.

** Під поточної (короткострокової) заборгованістю розуміється заборгованість, погашення якої очікується протягом 12 місяців після звітної дати.

Додаток

до Наказу

Міністерства фінансів

Російської Федерації

від 22 липня 2003 р. № 67н

Бухгалтерський балансна

31 грудня

20

07

р.


Коди

Форма № 1 по ОКУД


0710001

Дата (рік, місяць, число)

Організація

ЗАТ «Захист»

за ЄДРПОУІдентифікаційний номер платника податків ІПН


2124001000

Вид діяльності

виробництво

за КОАТУУОрганізаційно-правова форма / форма власності

Закрите акціонерне товариство

по ОКОПФ / ОКФС
Одиниця виміру: грн. по ОКЕІ


384/385

Адреса

г.Сургут, вул. Просвітництва буд.33 / 1


Дата затвердженняДата відправлення (прийняття)АКТИВ

Код

показника

На початок

звітного

року

На кінець

звітного

періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи


110


10470

Основні засоби

120


1454100

Незавершене будівництво

130


150048

Прибуткові вкладення в матеріальні

цінності


135Довгострокові фінансові вкладення

140Відкладені податкові активи

145Інші необоротні активи

150РАЗОМ по розділу I

190


11614618

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

Запаси


210в тому числі:

сировину, матеріали та інші

аналогічні цінності148535

тварини на вирощуванні та відгодівлі
витрати в незавершеному

виробництві
готова продукція і товари для

перепродажу11597

товари відвантажені
витрати майбутніх періодів8800

інші запаси і витрати6845

Податок на додану вартість за

придбаним цінностям


220Дебіторська заборгованість (платежі по

яку очікуються більш ніж через 12

місяців після звітної дати)230в тому числі покупці і замовники
Дебіторська заборгованість (платежі по

яку очікують протягом 12

місяців після звітної дати)240


1838

23158

35000

в тому числі покупці і замовники
Короткострокові фінансові вкладення

250Грошові кошти

260


49609

Інші оборотні активи

270РАЗОМ по розділу II

290


685382

БАЛАНС

300


1900000

ПАСИВ

Код

показника

На початок

звітного

періоду

На кінець

звітного

періоду

1

2

3

4

III. КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ

Статутний капітал


410


1 300 000

Власні акції, викуплені в

акціонерів


()

()

Додатковий капітал

420Резервний капітал

430


115 000

в тому числі:

резерви, утворені в

відповідно до законодавства
резерви, утворені в

відповідно до установчих

документами
Нерозподілений прибуток (непокритий

збиток)


470


(4159)

372424

РАЗОМ по розділу III

490


1 783 265

IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Позики і кредити


510


60000

Відкладені податкові зобов'язання

515Інші довгострокові зобов'язання

520РАЗОМ за розділом IV

590


60 000

V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Позики і кредити


610


2916

Кредиторська заборгованість

620в тому числі:

постачальники та підрядники14917

заборгованість перед персоналом

організації8270

заборгованість перед

державними позабюджетними

фондами5217

заборгованість з податків і зборів7885

інші кредитори
Заборгованість перед учасниками

(Засновниками) по виплаті доходів

630Доходи майбутніх періодів

640Резерви майбутніх витрат

650


3180

Інші короткострокові зобов'язання

660


14350

РАЗОМ по розділу V

690


56735

БАЛАНС

700


1 900 000

ДОВІДКА про наявність цінностей,

обліковуються на позабалансових рахунках

Орендовані основні засоби
в тому числі по лізингу
Товарно-матеріальні цінності,

прийняті на відповідальне зберігання
Товари, прийняті на комісію
Списана у збиток заборгованість

неплатоспроможних дебіторів
Забезпечення зобов'язань і платежів

отримані
Забезпечення зобов'язань і платежів

видані
Знос житлового фонду
Знос об'єктів зовнішнього

благоустрою та інших аналогічних

об'єктів
Нематеріальні активи, отримані в

користування
Завдання 3: Встановіть, як зміниться підсумок бухгалтерського балансу під впливом кожної з перерахованих у таблиці господарських операцій.

Таблиця 3

Зміна в бухгалтерському балансі під впливом фактів господарської діяльності фірми «Сфера»

п / п

Зміст фактів господарської діяльності за вересень 200Х р.

Сума тис. руб.

Баланс на 01.09.0Х р.

Тип вимірюв-

нений
актив

пасив


1

Одержано в касу з розрахункового рахунку

4000

50 +

51 -

Тільки в А, Валюта балансу не зміниться

2

Погашено борг постачальнику з розрахункового рахунку за поставку цінностей


2200

60 -

51 -

І в А і в П, В. зменшується

3

Отримано на розрахунковий рахунок короткостроковий кредит банку


11 000

51 +

66,67 +

І в А і в П, В. повів.

4

Нараховано заробітну плату працівникам

4 000

20 +

70 +

І в А і в П, В. повів.

5

Вироблено утримання із зарплати податку на доходи з фізичних осіб

700

70 -

68 +

Тільки у П, В. не зм.

6

Перераховано податок на доходи з фізичних осіб до бюджету з розрахункового рахунку


700

68 -

51 -

І в А і в П, В. зменшується

7

Видана з каси заробітна плата

3300

70 -

50 -

І в А і в П, В. зменшується

8

Видана з каси під звіт на господарські витрати

500

71 +

50 -

Тільки в А, В. не зміниться

9

Надійшла на розрахунковий рахунок сума в погашення дебіторської заборгованості за відвантажену продукцію


15 000

51 +

50 -

Тільки в А, В. не зміниться

10

Нараховано допомоги по тимчасовій непрацездатності працівникам за рахунок соціального страхування


1200

69 +

70 +

І в А і в П, В. повів.

11

Оплачені готівкою різні суспільні витрати

200

91.2-

50 -

Тільки в А, В. не зміниться

Завдання 4:

 1. Складіть бухгалтерський баланс підприємства на 31 березня 200Хг. в табл. 4, розташувавши найменування бухгалтерських рахунків в активі і пасиві у порядку проходження відповідних статей балансу.

 2. У журналі реєстрації господарських операцій (табл. 5) складіть і запишіть бухгалтерські проводки, визначивши відсутні суми.

 3. Відкрийте бухгалтерські рахунки (на зразок), запишіть в них початкові сальдо, рознесіть операції по рахунках, підрахуйте дебетові і кредитові обороти за місяць і виведіть кінцеві сальдо.

 4. Складіть бухгалтерський баланс на 30 квітня 200Хг.

Вихідні дані

Таблиця 4

Залишки по рахунках на 31 березня 200Хг.

Номери та найменування рахунків

Сума, тис. грн.

10 «Матеріали»

60 000

60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками»

10 000

51 «Розрахункові рахунки»

250 000

50 «Каса»

5000

70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»

20 000

43 «Готова продукція»

10 000

80 «Статутний капітал»

700 000

71 «Розрахунки з підзвітними особами»

2000

99 «Прибутки та збитки»

17 000

01 «Основні засоби»

420 000

Баланс ЗАТ «Актив» на 31 березня 200Хг.

Актив

Сума

Пасив

Сума

01 «Основні засоби»


420000

80 «Статутний капітал»

700000

10 «Матеріали»

60000

99 «Прибутки та збитки»

17000

43 «Готова продукція»

10000

60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками»

10000

71 «Розрахунки з підзвітними особами»

2000

70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»

20000

50 «Каса»

500051 «Розрахункові рахунки»

250000Баланс

747000

Баланс

747000

Таблиця 5

 1. Господарські операції за місяць

Журнал реєстрації господарських операцій

п / п

Документ і короткий зміст операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,

тис.руб.дебет

кредит

приватна

загальна

1

2

3

4

5

6

1Рахунки і прибуткові ордери складу. Оприбутковані на склад вступивши-рілі від постачальників матеріали

10

19

60

60


13 000

2340

2Виписка з розрахункового рахунку (ВРС). Перераховано в оплату рахунків постачальників

60

51


20 000

3Лімітно-забірні картки. Відпущені матеріали в основне виробництво для виготовлення продукції

20

10
16 500

4
Розрахункова відомість. Нарахована заробітна плата робітникам основного виробництва за виготовлення продукції

20

20


20

70

69


68


30 000

7860


3900

5

Прибутковий ордер складу. Повернуто на склад не використані у виробництві матеріали

10

20


1200

6

Авансовий звіт. Придбано агентом ВМТП матеріали за рахунок підзвітних сум

10

71


1300

7

Довідка бухгалтерії. Утримано із зарплати агента ВМТП неповернений залишок підзвітних сум

70

71


700

8

ВРС, прибутковий касовий ордер

Одержано в касу:

для видачі зарплати

на витрати на відрядження

50
51
49300


2000

51300

9

Видаткові касові ордери. Видано:

зарплата персоналу

під звіт директору на витрати по відрядженню

7071

5050

18001800

3600

10

ВРС. Здано на розрахунковий рахунок зайво отримана сума на відрядження

51

50


200

11

Накладні. Здано на склад з виробництва готова продукція

43

20


15000

Зразок

Бухгалтерські рахунки для відображення господарських операцій

10 60 19 20

Дебет

Кредит


Дебет

Кредит


Дебет

Кредит


Дебет

Кредит

Сп -60000
Сн-10000


Сн-0Сн-0


Оборот

Оборот


Оборот

Оборот


Оборот

Оборот


Оборот

Оборот

15500

16500


20000

15340


2340

-


54360

16200

Ск-59000
Ск-5340


Ск-2340Ск-38160


70 68 69 71

Дебет

Кредит


Дебет

Кредит


Дебет

Кредит


Дебет

Кредит


Сп-20 000Сн-0Сн-0


Сн-2000


Оборот

Оборот


Оборот

Оборот


Оборот

Оборот


Оборот

Оборот

6400

30000


-

3900


-

7860


1800

2000


Ск-43600Ск-3900Ск-7860


Ск-1800


99 01

Дебет

Кредит


Дебет

КредитСн-17000
Сн-420000Оборот

Оборот


Оборот

Оборот


-

-


-

-Ск-17000


Ск-420000Баланс ЗАТ «Актив» на 30 квітня 200Хг.

Актив

Сума

Пасив

Сума

01 «Основні засоби»


420000

80 «Статутний капітал»

700 000

10 «Матеріали»

59000

99 «Прибутки та збитки»

17000

43 «Готова продукція»

25000

60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками»

5340

71 «Розрахунки з підзвітними особами»

1800

70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»

43600

50 «Каса»

231400

68 «Розрахунки по податках і зборах»

3900

51 «Розрахункові рахунки»

178900

69 «Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпечення»

7860

20 «Основне виробництво»

38160Баланс

777700

Баланс

777700

Список використаної літератури

 1. Богаченко В.М., Кирилова Н.А. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. - Ростов н / Д.: Фенікс, 2003.

 2. Бухгалтерський облік в організаціях / Козлова Е.П. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Фінанси і статистика, 2005.

 3. Бухгалтерський облік і звітність: Нове в законодавстві. - М.: Сучасна економіка і право; Юрайт.

 4. Вещунова Н.Л. Основи бухгалтерського обліку. Завдання і питання. - М.: Фінанси і статистика, 2004.

 5. Гусєва Т.М. Основи бухгалтерського обліку: теорія, практика, тести. - М.: Фінанси і статистика, 2005.

 6. Гусєва Т.М. Бухгалтерський облік: 1000 тестів і відповідей. - М.: Фінанси і статистика, 2005.

 7. Івашкін Б.М. Бухгалтерський облік в торгівлі: Навчально-практичний посібник. - М.: Справа та сервіс, 2006.

 8. Нові положення з бухгалтерського обліку. - М.: Сучасна економіка і право, 2005.

 9. Палій В.Ф. Бухгалтерський облік доходів, витрат і прибутку. - М.: Бератор-Прес, 2003.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Контрольна робота
143.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Вивчення та критична оцінка бухгалтерського обліку та порядку заповнення бухгалтерського балансу
Користувачі бухгалтерського обліку та будова бухгалтерського балансу
Метод бухгалтерського обліку та бухгалтерського балансу
Складання бухгалтерського балансу
Аналіз бухгалтерського балансу 2
Аналіз бухгалтерського балансу
Складання бухгалтерського балансу 2
Аналіз бухгалтерського балансу 3
Побудова бухгалтерського балансу
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru