Податок на продаж автомобільного палива Податок на доходи

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
ПРИВАТНИЙ ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
КАФЕДРА ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Контрольна робота
з дисципліни «Податки і оподаткування»
Виконала Студентка VI курсу, гр .2 510
Давиденко Ольга Петрівна
Варіант № 3
Факультет заочного навчання
Спеціальність: економіка і управління на підприємстві
Перевірив:
___________________________
Бобруйськ 2005

Зміст

Теоретичне завдання. 3
Практична частина. 13
Завдання № 1. 13
Завдання № 2. 13
Список використаної літератури .. 15

Теоретичне завдання

Необхідно дати порівняльну характеристику податку на продаж автомобільного палива та податку на доходи в такій послідовності:
Платники.
Об'єкт оподаткування.
Податкова база.
Ставки.
Пільги.
Терміни подання розрахунків та сплати.
Порядок обчислення.
1. Платники.
Платниками податків на доходи є:
1) Учасник простого товариства, на якого згідно з договором про спільну діяльність між учасниками покладено ведення справ цього товариства або який отримує виручку з діяльності цього товариства до її розподілу, виконує податкове зобов'язання цього товариства.
2) Філії, представництва та інші відокремлені підрозділи юридичних осіб Республіки Білорусь, які мають окремий баланс і поточний (розрахунковий) або інший банківський рахунок, за відповідними об'єктами оподаткування виконують податкові зобов'язання цих юридичних осіб у порядку, встановленому цим Законом.
Платниками податку з продажів автомобільного палива визнаються:
1) Реалізують на території Республіки Білорусь автомобільне паливо юридичні особи, включаючи організації з іноземними інвестиціями, та іноземні юридичні особи, філії, представництва та інші структурні підрозділи юридичних осіб, що мають відокремлений баланс і розрахунковий (поточний) або інший рахунок, індивідуальні підприємці, а також сторони договору простого товариства (договору про спільну діяльність), яким доручено ведення спільних справ або які отримали виручку від цієї діяльності до її розподілу.
Сторони договору простого товариства (договору про спільну діяльність), яким доручено ведення розрахунків з бюджетом у зв'язку із здійсненням спільної діяльності, зобов'язані пройти спеціальну реєстрацію у податкових органах за місцем свого знаходження та подавати у вказані органи окремі розрахунки податку з продажів автомобільного палива.
2) При виробництві автомобільного палива з давальницької сировини, вартість якого організаціями-виробниками не оплачується, а розрахунки ведуться тільки за надані послуги, податок з продажів автомобільного палива сплачується:
- Юридичними особами та індивідуальними підприємцями - резидентами Республіки Білорусь, у власності яких знаходяться сировину та виготовлений автомобільне паливо, при його реалізації на території Республіки Білорусь;
- Іноземними юридичними особами, на замовлення яких здійснюється виробництво автомобільного палива, при реалізації ними автомобільного палива на території Республіки Білорусь.
3) При реалізації стисненого та скрапленого газу, використовуваного в якості автомобільного пального для заправки автомобілів, платниками податку з продажів автомобільного палива є організації Бєлтрансгазу, Белтопгаза та інші суб'єкти підприємницької діяльності, які реалізують стиснений і зріджений газ безпосередньо для заправки автомобілів.
4) При реалізації на території Республіки Білорусь автомобільного палива за договорами комісії, іншими аналогічними договорами платниками податку з продажів автомобільного палива є суб'єкти підприємницької діяльності, яким доручена реалізація автомобільного палива.
Об'єкт оподаткування.
Об'єкти оподаткування різні: для податку на доходи це:
1) Дивіденди та прирівняні до них доходи, які визнаються такими відповідно до пункту 1 статті 35 Загальної частини Податкового кодексу Республіки Білорусь, у тому числі:
- Виплати учаснику (акціонеру) організації при її ліквідації або при виході учасника (акціонера) зі складу учасників організації у грошовій або натуральній формі і в розмірі, що перевищує суму його внеску (вкладу) до статутного фонду;
- Виплати учасникам (акціонерам) організації у вигляді часток (паїв, акцій) цієї ж організації, а також у вигляді збільшення номінальної вартості акцій (паїв), виробленого за рахунок власних джерел організації, якщо такі виплати змінюють відсоткову частку участі в статутному фонді організації хоча б одного з учасників (акціонерів).
2) Прибуток (збиток) від реалізації товарів (робіт, послуг), інших цінностей, майнових прав визначається як позитивна (негативна) різниця між виручкою, отриманою від їх реалізації, та витратами з виробництва та реалізації цих товарів (робіт, послуг), інших цінностей (за винятком основних засобів), майнових прав, а також сумами податків і зборів, що сплачуються, згідно з установленим законодавчими актами порядку, з виручки, отриманої від реалізації товарів (робіт, послуг).
3) Прибуток (збиток) від реалізації основних засобів визначається як позитивна (негативна) різниця між виручкою, отриманою від реалізації основних засобів, зменшеної на суми податків і зборів, що сплачуються, згідно з установленим законодавчими актами порядку, з виручки, отриманої від реалізації товарів (робіт , послуг), і залишковою вартістю основних засобів, а також витратами з реалізації основних засобів.
4) Доходи від позареалізаційних операцій: доходи, які надійшли у власність одержувача від операцій, безпосередньо не пов'язаних з виробництвом товарів (робіт, послуг) включаючи доходи, отримані від операцій по здачі майна в оренду (лізинг), а також безоплатно отримані грошові кошти та інші цінності (в тому числі основні засоби, товарно-матеріальні цінності, нематеріальні активи, цінні папери).
Для податку на продаж автомобільного палива це: операції з реалізації автомобільного палива на території Республіки Білорусь.
Під реалізацією автомобільного палива при обчисленні податку з продажів автомобільного палива розуміються купівля-продаж, міна, безоплатна передача автомобільного палива, а також його використання особою, визнаним платником податку з продажів автомобільного палива, на власні потреби.
3. Податкова база.
При визначенні податкової бази податку на доходи в її складі враховуються:
виплати учаснику (акціонеру) організації при її ліквідації або при виході учасника (акціонера) зі складу учасників організації у грошовій або натуральній формі і в розмірі, що перевищує суму його внеску (вкладу) до статутного фонду;
виплати учасникам (акціонерам) організації у вигляді часток (паїв, акцій) цієї ж організації, а також у вигляді збільшення номінальної вартості акцій (паїв), виробленого за рахунок власних джерел організації, якщо такі виплати змінюють відсоткову частку участі в статутному фонді організації хоча б одного з учасників (акціонерів).
4. Ставки.
Ставки податку на доходи:
Дивіденди та прирівняні до них доходи, нараховані організаціями, оподатковуються за ставкою 15 відсотків. Податок обчислюється, утримується у платника і перераховується до бюджету організаціями, нарахувати дивіденди та прирівняні до них доходи.
Ставки податку з продажів автомобільного палива:
Оподатковуваний база визначається як вартість реалізованого автомобільного палива, обчислена виходячи з цін без урахування податку з продажів автомобільного палива, податку на додану вартість та податку із продажів товарів у роздрібній торговельній мережі.
Ставка податку з продажів автомобільного палива встановлюється у розмірі 20 відсотків.
5. Пільги.
1. Пільги з оподаткування при обчисленні податку на прибуток з діяльності простого товариства та господарської групи не надаються.
2. Оподатковувана податком прибуток, обчислена відповідно до статті 2 цього Закону, зменшується на:
а) прибуток, фактично використану на заходи з ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС відповідно до республіканської програмою;
При цьому загальна сума пільгованою прибутку, використаної на заходи, зазначені у підпункті "а", не може перевищувати 25 відсотків оподатковуваного прибутку, яка визначається відповідно до частини першої пункту 2 цієї статті;
б) суми прибутку, спрямовані на фінансування капітальних вкладень виробничого призначення і житлового будівництва, а також на погашення кредитів банків, отриманих і використаних на ці цілі. Зазначене зменшення оподатковуваного прибутку здійснюється за умови повного використання сум нарахованого амортизаційного фонду на 1-е число місяця, в якому прибуток була спрямована на такі цілі.
Під капітальними вкладеннями виробничого призначення для цілей цієї статті розуміються капітальне будівництво у формі нового будівництва, реконструкції, розширення і технічного переозброєння діючих організацій, а також придбання будівель, споруд, об'єктів незавершеного будівництва, обладнання та інших об'єктів основних засобів, що беруть участь у підприємницькій діяльності.
Зменшення оподатковуваного прибутку, передбачене абзацом першим цього підпункту, здійснюється:
організаціями, що розвивають власну виробничу базу, - в сумах фактично зроблених витрат у звітному періоді;
організаціями з прибутку, направленої в порядку пайової участі на фінансування капітальних вкладень виробничого призначення і житлового будівництва, - в сумах витрат, підтверджених забудовником.
При реалізації, безоплатної передачі (за винятком безоплатної передачі в межах одного власника з його рішенням або рішенням уповноваженого ним органу), ліквідації, здавання в оренду (інше оплатне і безоплатне користування) об'єктів основних засобів, що беруть участь у підприємницькій діяльності, та об'єктів, не завершених будівництвом (або їх частини), протягом двох років з моменту їх придбання або спорудження, за якими була надана пільга з податку на прибуток, пільга припиняється і податок на прибуток, не сплачений у зв'язку з її наданням, підлягає внесенню до бюджету зі сплатою пені за період з моменту надання пільги по день сплати податку включно;
в) суму витрат, здійснюваних за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні організацій, за змістом перебувають на їхньому балансі дитячих оздоровчих установ, закладів народної освіти, будинків престарілих та інвалідів, що не беруть участь у підприємницькій діяльності, об'єктів житлового фонду, охорони здоров'я, дитячих дошкільних установ, установ культури і спорту, а також витрат на ці цілі при пайовій участі організацій у змісті зазначених об'єктів і установ - відповідно до нормативів витрат за аналогічними установам, які утримуються за рахунок коштів бюджету;
г) прибуток організацій від виготовлення протезно-ортопедичних виробів, засобів реабілітації та обслуговування інвалідів;
д) суми, передані зареєстрованим на території Республіки Білорусь установам і організаціям охорони здоров'я, народної освіти, соціального забезпечення, культури, фізкультури і спорту, що фінансуються за рахунок коштів бюджету, або суми, використані на оплату рахунків за придбані та передані зазначеним установам і організаціям товарно- матеріальні цінності (роботи, послуги), а також на вартість безоплатно переданих (виконаних) цим же установам і організаціям товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг). При цьому оподатковуваний прибуток може бути зменшена на відповідну суму зроблених витрат, але не більше 5 відсотків оподатковуваного прибутку.
е) прибуток виробничих майстерень, дослідно-експериментальних заводів, підсобних господарств та інших організацій установ освіти, отриманих від практичного навчання студентів і учнів.
Звільняються від сплати податку на прибуток організації виправно-трудових установ і лікувально-трудових профілакторіїв системи Міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь.
5. Звільняються від сплати податку на прибуток організації, що використовують працю інвалідів, якщо чисельність інвалідів в них становить понад 50 відсотків від облікової чисельності в середньому за період.
Оподатковувана податком прибуток цих організацій зменшується на 50 відсотків, якщо чисельність інвалідів в них становить від 30 до 50 відсотків включно від облікової чисельності в середньому за період.
6. При визначенні організаціями облікової чисельності в середньому за період для застосування пільги, зазначеної у пункті 5 цієї статті, в спискову чисельність (з урахуванням сумісників) включаються також і працівники, які не перебувають у штаті організації (працюючі за договорами підряду, іншими договорами цивільно-правового характеру ).
7. Звільняється від сплати податку протягом трьох років з моменту оголошення ними прибутку прибуток комерційних організацій з іноземними інвестиціями (крім організацій у формі відкритих акціонерних товариств), частка іноземного інвестора у статутному фонді яких більше 30 відсотків, отримана від реалізації товарів (робіт, послуг) власного виробництва, крім торговельної та торговельно-закупівельної діяльності. Дана пільга поширюється на комерційні організації з іноземними інвестиціями, частка іноземного інвестора у статутному фонді яких до 1 січня 2005 року становила понад 30 відсотків.
8. Звільняються від сплати податку на прибуток організації побутового обслуговування населення, розташовані в сільській місцевості, незалежно від форм власності в перші три роки після їх державної реєстрації.
9. Податок на прибуток не обкладаються розподіляються в порядку, встановленому Радою Міністрів Республіки Білорусь, грошові кошти, отримані:
державними об'єднаннями, організаціями в процесі підприємницької діяльності від відчуження майна, що знаходиться в республіканській власності та закріплене за ними на праві господарського відання, а також іншого майна, внесеного в установленому порядку до статутних фондів інших господарських товариств і товариств та віднесеного в установленому порядку до довгострокових фінансових вкладенням;
організаціями, що фінансуються з бюджету (бюджетними організаціями), за здані дорогоцінні метали у вигляді брухту і відходів.
6. Терміни подання розрахунків та сплати.
Терміни подання розрахунків та сплати цих податків також різні.
Юридичні особи подають розрахунки податку на доходи від дивідендів та прирівняних до них доходів не пізніше 20-го числа місяця, наступного за місяцем, в якому були нараховані дивіденди та прирівняні до них доходи наростаючим підсумком з початку року.
Податок сплачується до бюджету не пізніше дня, наступного за днем, у якому були нараховані дивіденди та прирівняні до них доходи.
7. Порядок обчислення.
Податки обчислюються по-різному.
Юридичними особами податок на нерухомість з вартості основних виробничих і невиробничих фондів визначається щокварталу виходячи з наявності основних виробничих і невиробничих фондів за залишковою вартістю на початок кварталу і 1 / 4 затвердженої річної ставки.
Залишкова вартість основних виробничих і невиробничих фондів визначається як вартість основних засобів за первинними даними бухгалтерського обліку та відповідної звітності за вирахуванням зносу з урахуванням проведеної переоцінки на початок року.
Залишкова вартість основних засобів, зданих в оренду організаціям, що фінансуються з бюджету, визначається виходячи з питомої ваги таких основних фондів у всій вартості об'єкта.
Податком на нерухомість з вартості незавершеного будівництва обкладається кожен об'єкт, не введений в зазначений у договорах будівельного підряду строк, встановлений відповідно до вимог будівельних норм і правил.
Сума податку визначається виходячи з вартості незавершеного будівництва на початок звітного кварталу і 1 / 4 затвердженої річної ставки.
Фізичні особи податок на нерухомість самостійно не обчислюють.
Порядок обчислення податку на землю є наступним:
З х П х К = Сума податку
Де,
С - ставка податку в залежності від кадастрової оцінки або статусу населеного пункту і чисельності проживаючих там жителів.
П - площа ділянки землі.
К - спеціальні коригувальні коефіцієнти.

Практична частина

Завдання № 1

Декларуються на митній території Республіки Білорусь ювелірні вироби із золота. Митна вартість товару 10525000 руб. Ставка акцизів - 8%, ставка ввізного мита - 15%, ставка ПДВ - 20%, митний збір за митне оформлення - 0,01%.
Обчислити ПДВ і акциз.
Рішення
Мито = 10525000 * 15% = 1578750 руб.
Митний збір = 10525000 * 0,01% = 1053 руб.
Податкова база для обчислення акцизів = 10525000 +1578750 +1053 = 12104803 руб.
Сума акцизу = 12104803 * 8% = 968384 руб.
Податкова база для обчислення ПДВ = 12104803 + 968384 = 13073187 руб.
Сума ПДВ = 13073187 * 20% / 120% = 2178865 руб.
Відповідь: сума акцизу становить 968384 крб., Сума ПДВ - 2178865 крб.

Завдання № 2

Вартість основних фондів виробничих ОА «Схід» на 1 січня поточного року - 30000 млн. крб., У тому числі вартість очисних споруд 600 млн. руб. Знос виробничих основних фондів на 6000 млн. руб., В тому числі очисних споруд знос 100 млн. руб. Вартість невиробничих основних фондів 10000 млн. крб., Знос невиробничих основних фондів 3000 млн. руб., В тому числі житловий фонд 2000 млн. руб., Дитячий сад 400 млн. руб.
Обчислити податок на нерухомість.
Рішення
Залишкова вартість виробничих основних фондів = 30000 - 6000 = 24000 млн. крб.
в тому числі:
Залишкова вартість очисних споруд = 600 - 100 = 500 млн. крб.
Вартість виробничих основних фондів, що обкладаються податком на нерухомість =
= 24000 - 500 = 23500 млн. крб.
Залишкова вартість невиробничих основних фондів = 10000 - 3000 = 7000 млн. руб.
Вартість невиробничих основних фондів, що обкладаються податком на нерухомість = 10000-3000 - (2000 +400) = 9400 млн. руб.
Податок на нерухомість = (23500 + 9400) * 1% = 329 млн. крб.
Відповідь: сума податку на нерухомість становить 329 млн. руб.

Список використаної літератури

1. «Про платежі за землю»: Закон Республіки Білорусь від 18.12. 1991 р. № 1314 / / Відомості Верховної Ради Республіки Білорусь. - 1992 р. - № 3, Ст.
2. 49.
3. «Про розміри плати за землю»: Постанова Ради Міністрів Республіки Білорусь від 28.12. 2000 р. № 2004 / / НРПА. - 2001 р. - № 3, 5 / 4918.
4. «Інструкція про порядок обчислення і сплати земельного податку фізичними особами»: Утв. постановою Державного податкового комітету Республіки Білорусь від 27.02. 2001 р. № 23 / / НРПА. - 2001 р. - № 29,8 / 5211.
5. «Інструкція про порядок обчислення і сплати податку на нерухомість юридичними особами», затверджена Постановою ГНК від 10.05. 2000
6. № 40. / / НРПА. - 2000 р. - № 53, 8 / 3498.
7. «Інструкція про порядок обчислення і сплати податку на нерухомість фізичними особами», затверджена Постановою ГНК від 04.04. 2001 р. № 45. / / НРПА. - 2001 р. - № 39, 8 / 5510.
8. Кішкевіч А.Д. Податкове право Республіки Білорусь / А.Д. Кішкевіч, А.
9. О. Пилипенко. - Мн.: Підручники і посібники, 2002. - 304 с.
10. Податки й оподатковування: Підручник / Н.Є. Заєць, Т.Є. Бондар, Т. М.
11. Василевська та ін; За заг. ред. Н.Є. Заєць. - Мн. Обчислюємо. шк., 2004. - 303 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Контрольна робота
39.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Податок на доходи
Податок на прибуток і доходи РБ
Податок на доходи фізичних осіб 3
Податок на доходи фізичних осіб 4
Податок на доходи фізичних осіб 5
Податок на доходи фізичних осіб 2
Податок на доходи фізичних осіб
Податок на доходи фізичних осіб 2
Як розрахувати податок на доходи фізичних осіб
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru