додати матеріал


Податкові відносини Побудова міжнародних

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Федеральне агентство з освіти

Державна освітня установа вищої професійної освіти

Всеросійський заочний фінансово-економічний інститут

Філія в м. Барнаулі

Факультет

Кафедра

Обліково-статистичний

Бухгалтерського обліку, аудиту, статистики

Контрольна робота

Варіант № 7

Студентка

Спеціальність Бухгалтерський облік, аналіз і аудит

особової справи

Освіта Першу вищу

Група 6 БЕП-1

Дисципліна Організація і методи податкових перевірок

Викладач Бабенко Ніна Іванівна - доцент кафедри

фінанси і кредит ХТРЕІУ в м. Барнаулі

Барнаул 2010

1. У якій формі будуються міжнародні податкові відносини РФ?

Міжнародні податкові відносини будуються в Російській Федерації виходячи з наступних цілей:

усунення подвійного оподаткування та дискримінації платників податків;

гармонізація податкових систем і податкової політики;

уніфікація фіскальної політики і стандартизація податкового законодавства;

вирішення виникаючих проблем з врегулювання питань подвійного оподаткування;

попередження ухилення від оподаткування;

попередження прийняття дискримінаційних дій стосовно платників податків-нерезидентів;

узгодження оподаткування інвестиційної діяльності;

інші стратегічні цілі.

Податкові відносини в кожній країні регламентуються законодавчими та нормативними документами - як національними, так і міжнародними. У Російській Федерації формою застосування норм міжнародного права є міжнародні договори і угоди.

У системі податкового законодавства міжнародні угоди поділяються на: 1. Міжнародні угоди загального характеру. Вони встановлюють загальні правила в області оподаткування.

2. Власне податкові угоди:

загальні податкові угоди (конвенції) - міжнародні договори рекомендаційного характеру, що зачіпають все коло питань у сфері податків;

обмежені податкові угоди - поширюються на конкретні податки.

3. Договори з податкових питань:

угоди про податкові режими та пільги;

торговельні угоди.

Договори передбачають, як правило, режим найбільшого сприяння, надання пільг і т.д.

Відповідно до ст. 7 НК РФ «якщо міжнародним договором Російської Федерації, що містить положення, що стосуються оподаткування і зборів, встановлено інші правила і норми, ніж передбачені цим Кодексом та прийнятими відповідно до них нормативними правовими актами про податки і збори, то застосовуються правила і норми міжнародних договорів Російської Федерації ».

2. Що визнається реалізацією товарів?

Реалізацією товарів, робіт або послуг організацією або індивідуальним підприємцем визнається відповідно передача на оплатній основі (у тому числі обмін товарами, роботами або послугами) права власності на товари, результатів виконаних робіт однією особою для іншої особи, оплатне надання послуг однією особою іншій особі, а у випадках, передбачених цим Кодексом, передача права власності на товари, результатів виконаних робіт однією особою для іншої особи, надання послуг однією особою іншій особі - на безоплатній основі (у ред. Федерального закону від 09.07.1999 N 154-ФЗ).

3. Що визнається податковим контролем? Дайте визначення податкового контролю.

Податковим контролем визнається діяльність уповноважених органів з контролю за дотриманням платниками податків, податковими агентами і платниками зборів законодавства про податки і збори в порядку, встановленому цим Кодексом (абзац запроваджено Федеральним законом від 27.07.2006 N 137-ФЗ).

Податковий контроль - це контроль, здійснюваний посадовими особами податкових органів за допомогою обліку платників податків та об'єктів, що підлягають оподаткуванню, податкових перевірок, опитування платників податків та інших осіб, перевірки даних обліку і звітності, огляду приміщень та територій, де можуть знаходитися об'єкти, що підлягають оподаткуванню або використовуються для отримання доходу (прибутку).

4. У яких випадках податковий обов'язок вважається виконаним?

Обов'язок зі сплати податку вважається виконаним платником податків, якщо:

1) з моменту пред'явлення в банк доручення на перерахування до бюджетної системи Російської Федерації на відповідний рахунок Федерального казначейства грошових коштів з рахунку платника податків у банку за наявності на ньому достатньої грошового залишку на день платежу;

2) з моменту відображення на особовому рахунку організації, якій відкрито особовий рахунок, операції з перерахування відповідних грошових коштів у бюджетну систему Російської Федерації;

3) з дня внесення фізичною особою в банк, касу місцевої адміністрації або в організацію федеральної поштового зв'язку готівкових грошових коштів для їх перерахування до бюджетної системи Російської Федерації на відповідний рахунок Федерального казначейства;

4) з дня винесення податковим органом відповідно до цього Кодексу рішення про залік сум надміру сплачених або сум надміру стягнутих податків, пені, штрафів в рахунок виконання обов'язку зі сплати відповідного податку;

5) з дня утримання сум податку податковим агентом, якщо обов'язок з обчислення й утримання податку з грошових коштів платника податків покладено відповідно до цього Кодексу на податкового агента;

6) з дня сплати деклараційного платежу у відповідності з федеральним законом про спрощений порядок декларування доходів фізичними особами (п.3, ст.45 НК РФ).

5. Який орган затверджує форму податкової декларації?

Форми податкових декларацій (розрахунків) та порядок їх заповнення затверджуються Міністерством фінансів Російської Федерації, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Формати подання податкових декларацій (розрахунків) в електронному вигляді затверджуються федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим з контролю та нагляду у сфері податків і зборів, на підставі форм податкових декларацій (розрахунків) та порядку їх заповнення, затверджених Міністерством фінансів Російської Федерації. (Абзац запроваджено Федеральним законом від 30.12.2006 N 268-ФЗ)

Міністерство фінансів Російської Федерації не має права включати до форми податкової декларації (розрахунку), а податкові органи не вправі вимагати від платників податків (платників зборів, податкових агентів) включення в податкову декларацію (розрахунок) відомостей, не пов'язаних з обчисленням і (або) сплатою податків і зборів, за винятком:

1) виду документа: первинний (коригувальний);

2) найменування податкового органу;

3) місця знаходження організації (її відокремленого підрозділу) або місця проживання фізичної особи;

4) прізвища, імені, по батькові фізичної особи або повного найменування організації (її відокремленого підрозділу);

5) номеру контактного телефону платника податків (п. 7, ст. 80 НК РФ).

6. Якими законодавчими актами встановлено відповідальність платника податків, податкового агента за порушення законодавства про податки і збори?

Податковим правопорушенням визнається винне досконале протиправне (з порушенням законодавства про податки і збори) діяння (дія або бездіяльність) платника податків, податкового агента та інших осіб, за яке НК РФ встановлена ​​відповідальність.

Податкові правопорушення і відповідальність за їх вчинення встановлена ​​ст. 15, 16 і 18 Податкового кодексу РФ (НК РФ) частина 1.

Відповідальність за адміністративні правопорушення в області податків встановлена ​​статтями 15.3 - 15.9 і 15.11 КоАП.

Відповідальність за кримінальну правопорушення в області податків встановлена ​​статтями 198, 199, 199.1, 199.2 КК РФ.

7. Які існують підстави для постановки на облік у податкових органах організацій і фізичних осіб?

З метою проведення податкового контролю організації та фізичні особи підлягають постановці на облік у податкових органах відповідно за місцем знаходження організації, місцем знаходження її відокремлених підрозділів, місцем проживання фізичної особи, а також за місцем знаходження належить їм нерухомого майна і транспортних засобів та з інших підстав, передбаченим цим Кодексом (п.1, ст.83 НК РФ).

Постановка на облік організації або індивідуального підприємця в податковому органі за місцем знаходження або за місцем проживання здійснюється на підставі відомостей, що містяться відповідно в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, єдиному державному реєстрі індивідуальних підприємців, у порядку, встановленому Урядом Російської Федерації (п.3, ст .83 НК РФ).

Постановка на облік, зняття з обліку організації або фізичної особи в податковому органі за місцем знаходження належить їм нерухомого майна та (або) транспортних засобів здійснюються на підставі відомостей, які повідомляються органами, зазначеними в статті 85 НК РФ. Організація підлягає постановці на облік у податкових органах за місцем знаходження нерухомого майна, що належить їй на праві власності, праві господарського відання або оперативного управління (п.5, ст.83 НК РФ).

Постановка на облік організації за місцем знаходження її відокремленого підрозділу здійснюється на підставі заяви (п.1, ст.84 НК РФ).

Податковий орган зобов'язаний здійснити постановку на облік фізичної особи на підставі заяви цієї фізичної особи протягом п'яти днів з дня отримання такої заяви податковим органом і в той же термін видати йому свідоцтво про постановку на облік в податковому органі (п.2, ст.84 НК РФ).

8. У яких випадках здійснюється виїмка документів?

Виїмка документів і предметів проводиться на підставі мотивованої постанови посадової особи податкового органу, що здійснює виїзну податкову перевірку.

Зазначена постанова підлягає затвердженню керівником (його заступником) відповідного податкового органу.

Не допускається здійснення виїмки документів і предметів у нічний час. Виїмка документів і предметів проводиться в присутності понятих та осіб, у яких виробляється виїмка документів і предметів. У необхідних випадках для участі у виробництві виїмки запрошується фахівець. Посадова особа податкового органу пропонує особі, яка має виробляється виїмка документів і предметів, добровільно видати їх, а у разі відмови виробляє виїмку примусово. Не підлягають вилученню документи і предмети, що не мають відношення до предмета податкової перевірки. Вилучені документи і предмети перераховуються і описуються в протоколі виїмки або у доданих до нього описах з точним зазначенням найменування, кількості та індивідуальних ознак предметів, а по можливості - вартості предметів.

Копія протоколу про виїмку документів і предметів вручається під розписку або надсилається особі, у якої ці документи і предмети були вилучені (ст. 94 НК РФ)

9. В який термін складається акт виїзної перевірки?

За результатами виїзної податкової перевірки протягом двох місяців з дня складання довідки про проведену виїзної податкової перевірки уповноваженими посадовими особами податкових органів повинен бути складений у встановленій формі акт податкової перевірки.

У разі виявлення порушень законодавства про податки і збори в ході проведення камеральної податкової перевірки посадовими особами податкового органу, які проводять зазначену перевірку, повинен бути складений акт податкової перевірки за встановленою формою протягом 10 днів після закінчення камеральної податкової перевірки (п.1, ст. 100 НК РФ).

10. Який період може бути охоплений виїзною перевіркою?

Предметом виїзної податкової перевірки є правильність обчислення і своєчасність сплати податків. У рамках виїзної податкової перевірки може бути перевірений період, що не перевищує трьох календарних років, що передують року, в якому винесено рішення про проведення перевірки (п.4, ст.84 НК РФ).

11. У яких платників податків проводяться камеральні перевірки ПДФО?

Камеральні податкові перевірки повинні проводитися щодо всієї одержуваної звітності від платників податків і податкових агентів.

Платниками податків податку на доходи фізичних осіб визнаються фізичні особи, які є податковими резидентами Російської Федерації, а також фізичні особи, які отримують прибутки від джерел, у Російській Федерації, не є податковими резидентами Російської Федерації (п.1, ст.207 НК РФ).

12. У чому полягає перевірка своєчасності і повноти подання відомостей про доходи фізичних осіб?

Податкова декларація подається кожним платником податків по кожному податку, що підлягає сплаті цим платником податку, якщо інше не передбачено законодавством про податки і збори (п.1, ст.80 НК РФ).

При виїзної податкової перевірки фізичної особи, яка здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, нотаріусів та інших осіб, які займаються у встановленому законодавством порядку приватної практикою, перевіряються їх виручка, відображення повноти надходження і витрат матеріалів, товарів, робіт, наявність працівників або осіб, які уклали з ним цивільно-правові договори.

У випадках виявлення фактів неподання декларації про доходи індивідуальним підприємцем, зобов'язаним подати декларацію про доходи, податковий орган надсилає повідомлення платнику податків про обов'язок подати декларацію про доходи з одночасним залученням до відповідальності відповідно до ст. 119 НК РФ.

При виявленні фактів заниження або завищення утриманих сум податку на доходи фізичних осіб складається акт, на підставі якого виноситься рішення керівника податкового органу.

Тести

2. Як сплачують податок на прибуток у федеральний бюджет організації, які мають відокремлені підрозділи?

 • А. За місцем знаходження організації без поділу за підрозділами.

Б. З розподілом по кожному підрозділу.

В. Звільняються від сплати.

3. Як нараховується пеня при наявності недоїмки по особовому рахунку платника?

 • А. Починаючи з наступного за встановленим законодавством про податки і збори дня сплати податку за день сплати.

Б. З першого числа наступного місяця після виникнення недоїмки.

В. Починаючи з наступного за встановленим законодавством про податки і збори днем сплати податку за день сплати включно.

4. На який код бюджетної класифікації зараховують надійшли до бюджету суми пені?

А. На той самий код бюджетної класифікації РФ, на який зараховується податок.

 • Б. На код бюджетної класифікації "Інші надходження"

В. На код бюджетної класифікації «нез'ясованих надходження».

5. З якого терміну повинен бути проведений перерахунок пені у разі подання платником податків уточнених декларацій до «зменшення»?

 • А. Починаючи з встановленого терміну сплати за звітний період, дані по якому уточнюються.

Б. Зі терміну сплати за поточний період, коли виявлена ​​помилка.

В. З дня подання уточненої декларації.

6. Федеральні податки встановлюються:

А. Законами про податки.

 • Б. Податковим кодексом РФ.

В. Постановами Уряду РФ.

7. Регіональні податки і збори встановлюються:

 • А. Податковим кодексом РФ і законами суб'єктів РФ.

Б. Бюджетним кодексом РФ.

В. Законами суб'єктів РФ.

8. Місцеві податки і збори встановлюються:

 • А. Податковим кодексом РФ і нормативно-правовими актами представницьких органів місцевого самоврядування.

Б. Главою органу місцевого самоврядування.

В. Нормативними актами фінансових органів місцевого самоврядування.

9. Що належить до податкової таємниці?

 • А. Будь-які отримані податковим органом відомості про платника податків, крім обумовлених у ст. 102 НК РФ.

Б. Відомості, розголошені платником податку самостійно або з його згоди.

В. Відомості про порушення законодавства про податки і збори і заходи відповідальності за ці порушення.

10. Строком сплати податку на прибуток за наслідками податкового періоду є:

А. 31 березня року, наступного за минулим податковим періодом.

 • Б. 28 березня року, наступного за минулим податковим періодом.

В. У десятиденний термін з дня, встановленого для подання декларації.

11. Термін сплати авансового платежу з податку на прибуток за підсумками звітного періоду:

 • А. 28 числа місяця, наступного за звітним періодом.

Б. 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.

В. 30 числа місяця, наступного за звітним періодом.

12. Організація отримала від свого постачальника рахунок-фактуру, в якому деякі реквізити вписані від руки. Чи може організація прийняти до відрахування ПДВ за таким рахунком-фактурою?

А. Так.

 • Б. Так, але кожна запис від руки повинна бути завірена печаткою та підписом відповідальної особи постачальника.

В. Ні.

13. Суспільство в січні 2009 р. виявило помилку в декларації з податку на прибуток за 2006 р. За якою формою організація повинна заповнити уточнену декларацію?

 • А. По тій формі, яка діяла на момент подачі декларація за 2006 рік.

Б. За тій формі, яка діє в 2009 р.

В. Подати уточнену декларацію за 2006 рік в 2009 р. організація не може.

14. Організація застосовує спрощену систему оподаткування з об'єктом обкладення доходи. Як враховуються внески на страхування від нещасних випадків при розрахунку єдиного податку?

А. Внески на страхування від нещасних випадків зменшують суму єдиного податку, але не більше ніж на 50 відсотків.

 • Б. Внески на страхування від нещасних випадків на розмір єдиного податку не впливають.

В. «Упрощенщікі» не платять внески на страхування від нещасних випадків.

16. Організація зробила капітальний ремонт в належить їй будівлі виробничого призначення. З метою оподаткування прибутку фактичні витрати на ремонт:

А. Збільшують первісну вартість будівлі та визнаються в складі витрат по мірі нарахування амортизації.

 • Б. Враховуються як інші витрати звітного (податкового) періоду, в якому вони були здійснені.

В. Враховуються як позареалізаційні витрати звітного (податкового) періоду, в якому вони були здійснені.

17. Визначаючи середньорічну вартість майна для обчислення податку на майно організації повинні використовувати дані:

А. Бухгалтерського обліку.

 • Б. Податкового обліку.

В. Залежно від методу, затвердженого в обліковій політиці організації.

18. 26 грудня 2008 в організації почалася виїзна податкова перевірка з податку на прибуток. Які податкові періоди можуть перевірити інспектори?

А. Будь-які податкові періоди, не охоплені попередніми перевірками.

Б. 2005, 2006 і 2007 роки.

 • В. 2005, 2006, 2007 і 2008 роки.

20. Компанія придбала легковий автомобіль, зареєструвала його в ГИБДД, але в цьому, ж місяці зняли його з обліку і продала іншій організації. За скільки місяців компанія повинна заплатити по цьому автомобілю транспортний податок?

А. 0.

Б. 0, якщо автомобіль на балансі менше 15 календарних днів.

 • В. 1.

21. Організація є платником податку ПДВ. У четвертому кварталі 2008 р. оподатковувані операції з ПДВ у компанії були відсутні. Однак у перебігу цього кварталу організація проводила розрахунки з постачальниками, а також виплачувала зарплату співробітникам. Чи повинна організація за підсумками 4-го кварталу 2008 р. подати до податкової інспекції декларацію з ПДВ?

А. Ні, не повинна, так як об'єкт оподаткування з ПДВ у податковому періоді у організації відсутній.

 • Б. Так, повинна.

В. Може не подавати декларацію з ПДВ, але повинна здати єдину (спрощену) податкову декларацію.

22. 10 серпня 2008 організація купила легковий автомобіль, 15 серпня він був зареєстрований в ГИБДД і введений в експлуатацію. У податковому обліку амортизація по цьому автомобілю повинна нараховуватися:

А. З 10 серпня 2008

Б. З 15 серпня 2008

 • В. З 1 вересня 2008

23. Представницькі витрати за звітний (податковий) період враховується при обчисленні оподатковуваного прибутку організації в розмірі, що не перевищує:

 • А. 4 відсотки від витрат на оплату праці.

Б. 1 відсоток виручки від реалізації продукції (робіт, послуг).

В. 4 відсотки виручки від реалізації продукції (робіт, послуг).

24. Федеральний закон N 129-ФЗ від 21 листопада 1996 «Про бухгалтерський облік» не вимагає проводити інвентаризацію:

А. Перед складанням річної бухгалтерської звітності.

 • Б. Перед проведенням податкової перевірки.

В. При зміні матеріально-відповідальних осіб.

25. У липні 2008 р. громадянин Білорусії вперше приїхав до Росії на заробітки. У серпні 2008 р. російська організація нарахувала йому 18 тис. рублів за виконані роботи за договором цивільно-правового характеру.

Виписуючи гроші, організація повинна:

А. Утримати ПДФО за ставкою 13 відсотків.

 • Б. Утримати ПДФО за ставкою 30 відсотків.

В. Податок не утримувати, але повідомити про виплачену суму в податкову інспекцію.

26. Через тимчасової відсутності грошових коштів організація «А» звернулася до своєї дочірньої організації «Б» з проханням перерахувати до бюджету за неї податки. Чи можливо здійснити цю операцію?

А. Так, якщо організація «А» видає організації «Б» відповідну довіреність.

Б. Так якщо організації «А» і «Б» перебувають на обліку в одній і тій самій податковій інспекції.

 • В. Ні.

27. Організація «А» видала організації «Б» у 2008 р. грошовий позику під невеликі відсотки. Доходом організації «А» в даному випадку буде:

 • А. Сума відсотків.

Б. Сума відсотків, але не менш ніж 1,1 ставки рефінансування.

В. Сума позики і сума відсотків.

 1. Організація представила декларацію з ПДВ за терміну 20 жовтень 2008 р. лише 25 листопада. З цієї декларації фірма повинна заплатити 10000 руб. Який штраф буде пред'явлений організації при відсутності пом'якшуючих та обтяжуючих обставин?

А. 100 руб.

Б. 500 крб.

 • В. 1000 руб.

30. Продовжити термін проведення виїзної податкової перевірки має право:

А. Начальник податкової інспекції.

 • Б. Керівник вищого податкового органу.

В. Керівник перевіряє групи.

31. У разі не допуску на територію платника податків для податкової перевірки перевіряючі органи повинні:

 • А. Скласти акт про не допуск на перевірку.

Б. Написати листа до прокуратури.

В. Викликати співробітників міліції.

32. Хто підписує вимога платнику податків про надання документів для виїзної податкової перевірки?

А. Начальник (заступник начальника) податкової інспекції.

 • Б. Посадова особа, яка проводить перевірку.

В. Керівник вищого податкового органу.

33. Як обчислюється термін проведення виїзної податкової перевірки?

А. Часом фактичного знаходження перевіряючих на території платника податків.

Б. З дня вручення рішення про проведення перевірки і до дня складання довідки про проведену перевірку.

 • В. З дня винесення рішення про проведення перевірки і до дня складання довідки про проведену перевірку.

34. Хто має право призупинити проведення виїзної податковий перевірки?

А. Керівник вищого податкового органу.

 • Б. Керівник (заступник керівника) податкового органу, що проводить перевірку.

В. Керівник перевіряє групи.

35. При виявленні податкового правопорушення при камеральній перевірці посадова особа зобов'язана:

 • А. Скласти акт перевірки.

Б. Скласти доповідну записку.

В. Виготовити проект рішення.

36. У яких випадках при камеральної перевірки податкова інспекція має право запитати додаткові документи у платника податків?

А. При виявленні правопорушень.

 • Б. При відшкодуванні ПДВ, при використанні пільг, при перевірці податків, пов'язаних з використанням природних ресурсів.

В. При виявленні протиріч у наданих документах.

37. Який період часу може бути охоплений виїзної податкової перевіркою?

 • А. Не перевищує трьох календарних років, що передують року, в якому винесено рішення про проведення перевірки.

Б. Поточний рік і два попередніх.

В. З дня попередньої перевірки.

38. У який момент платник податків може подати письмове розбіжність в податкову інспекцію за актом податкової перевірки?

А. Протягом двох тижнів з дня отримання акта перевірки.

 • Б. Протягом 15 днів з дня отримання акта перевірки.

В. Протягом одного місяця з дня отримання акта перевірки.

39. Яким органом Влада встановлюється форма вимоги до складання акту податкової перевірки?

А. Міністерство фінансів РФ.

В. Уряд РФ.

40. З якою метою здійснюється податковий облік організацій і фізичних осіб?

 • А. З метою проведення податкового контролю.

Б. Для інформування органів статистики.

В. Для інформування органів позабюджетних фондів.

41. За яких умов платник податку звільняється від податкової санкції за ст. 122 ст. НК при подачі уточненої декларації до «доплату», після закінчення строку подання?

А. Не звільняється від відповідальності.

 • Б. При сплаті відсутньої суми податку та відповідної пені до подачі уточненої декларації.

В. При сплаті донарахованої суми податку.

42. Документи для виїзної податкової перевірки подаються:

А. Протягом 5 днів з дня вручення вимоги.

 • Б. Протягом 10 днів з дня вручення вимоги.

В. Протягом 7 днів з дня вручення вимоги.

43. За результатами розгляду матеріалів податкової перевірки може бути прийнято:

 • А. Рішення про притягнення до відповідальності за вчинення податкового правопорушення.

Б. Розпорядження.

В. Наказ.

44. Апеляційна скарга на рішення по виїзної податкової перевірки подається:

 • А. У вищестоящий податковий орган.

Б. До податкового органу, який виніс рішення.

В. У арбітражний суд.

45. Доручення податкового органу на перерахування податку виконується банком:

 • А. Не пізніше одного операційного дня, наступного за днем отримання ним зазначеного доручення.

Б. У день отримання зазначеного доручення.

В. Протягом двох днів після дня отримання зазначеного доручення.

Доопрацювання

8. У яких випадках здійснюється виїмка документів?

На відміну від витребування документів, коли платник податків в добровільному порядку на вимогу перевіряючих надає документи, процедура виїмки являє собою примусове їх вилучення. Її проведення можливе лише в трьох випадках:

1) при відмові платника податків надати документи (п. 4 ст. 93 НК РФ);

2) при ненаданні документів у встановлені терміни (п. 4 ст. 93 НК РФ);

3) за наявності у перевіряючих достатніх підстав вважати, що документи або предмети, що свідчать про вчинення правопорушень, можуть бути знищені, приховані, змінені або замінені (п. 14 ст. 89 НК РФ).

11. У яких платників податків проводяться камеральні перевірки ПДФО?

Камеральна перевірка можлива тільки на підставі декларації (п.1, ст.88 НК РФ), тому камеральні перевірки ПДФО проводяться у платників податків, які надали податкову декларацію за формою ПДФО.

Порядок подання податкової декларації фізичними особами передбачений ст. 229 НК РФ.

Подавати податкову декларацію за підсумками 2009 року зобов'язані:

- Фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи (індивідуальні підприємці);

- Приватні нотаріуси, а також особи, що займаються приватною практикою;

- Фізичні особи, які отримують доходи згідно з цивільно-правовими договорами від фізичних осіб, які не є податковими агентами (тобто не утримують ПДФО);

- Фізичні особи - податкові резиденти Російської Федерації, які отримують доходи з-за кордону;

- Фізичні особи, які отримують інші доходи, при отриманні яких не було утримано ПДФО податковими агентами.

12. У чому полягає перевірка своєчасності і повноти подання відомостей про доходи фізичних осіб?

Податкова декларація подається платниками податків, зазначеними в статтях 227, 227.1 і 228 НК РФ, не пізніше 30 квітня року, наступного за минулим податковим періодом, якщо інше не передбачено статтею 227.1 НК РФ.

Податкові агенти подають до податкового органу за місцем свого обліку відомості про доходи фізичних осіб цього податкового періоду та суми нарахованих і утриманих в цьому податковому періоді податків щорічно не пізніше 1 квітня року, наступного за минулим податковим періодом.

При проведенні камеральної податкової перевірки зіставляються дані, зазначені в декларації, і дані, відображені у доданих до декларації документах, що підтверджують:

- Суми отриманого доходу, - довідки про доходи фізичної особи, цивільно-правові договори, акти приймання-передачі, розписки, платіжні документи та ін;

-Витрати, заявлені у декларації;

-Право на отримання пільг, - довідка лікарсько-трудової експертної комісії, спеціальне посвідчення інваліда тощо;

- Суму сплаченого податку, - будь-які платіжні документи, що підтверджують сплату податку самостійно або через податкових агентів.

Крім того, зіставляються дані про доходи, відображені в декларації, і наявні в податковому органі відомості про доходи за конкретними джерелами виплат.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Курсова
81.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Побудова міжнародних тарифів
Податкові відносини
Податкова система і податкові відносини
Податкові правовідносини Суспільні відносини
Соціальні відносини і злочинність Національні відносини
Ринкові відносини і відносини власності
Податкові відрахування
Податкові спори в РФ
Податкові ризики
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru