додати матеріал


Податкове планування на підприємстві 2 Сутність і

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Санкт-Петербурзький державний

інженерно-економічний університет

Факультет регіональної економіки та управління

Кафедра економіки та менеджменту нерухомості

Реферат

з предмету: "Фінанси і кредити"

На тему: "Податкове планування на підприємстві".

Виконав: Колбанов А.В.

3 курс, група 7281

1. Податкове планування на підприємстві

1.1 Сутність податкового планування

Податкове планування - це активні дії платника податків щодо зменшення податкових платежів. Основними поняттями податкового планування є оптимізація податків і мінімізація податків.

Податкове планування (НП) є однією з найважливіших складових частин фінансового планування (управління фінансами) організації [1]. Сутність НП полягає в тому, що кожен платник податків має право використовувати допустимі законом засоби, прийоми та способи для максимального скорочення своїх податкових зобов'язань. НП можна визначити як планування фінансово - господарської діяльності організації з метою мінімізації податкових платежів. Воно може бути як індивідуально спрямованим і носити адресний характер, так і застосовуватися у фінансово - господарської діяльності широкого кола господарюючих суб'єктів.

Оптимізація є більш широким поняттям і включає в себе мінімізацію. Термін «мінімізація податків» кілька невдалий в тому сенсі, що абсолютна мінімізація податків досягається при повному припиненні господарської діяльності платника податку.

Оптимізація податків передбачає збільшення фінансових результатів при економії податкових витрат, а також вирішує завдання не допустити більшої динаміки зростання податкових платежів порівняно з динамікою зростання виручки підприємства. При оптимізації податків можуть вирішуватися і інші фінансові завдання, далекі від мінімізації. Наприклад, формування у звітному періоді істотного прибутку для залучення нових кредитів і акціонерів. Для зазначеного випадку оптимізація податків торкнеться не тільки звітного періоду, а й наступного за ним. У поняття оптимізації також входить робота щодо запобігання надзвичайно великого, в порівнянні зі звичайним рівнем, оподаткування внаслідок помилок в оформленні операцій.

1.2 Цілі

Основними цілями НП є оптимізація податкових платежів, мінімізація податкових втрат з конкретного податку або за сукупністю податків, підвищення обсягу оборотних коштів підприємства і, як результат, збільшення реальних можливостей для подальшого розвитку організації, для підвищення ефективності її роботи. За рахунок полегшення податкового тягаря шляхом вишукування найбільш раціональних способів зниження податкових зобов'язань організації отримують додаткові можливості для максимального збільшення прибутковості фінансово - господарської діяльності і для подальшого ефективного розвитку виробництва.

1.3 Етапи

Складовими частинами (етапами) НП є:

 • визначення головних принципів;

 • аналіз проблем і постановка задач;

 • визначення основних інструментів, які може використовувати організація;

 • створення схеми;

 • здійснення фінансово - господарської діяльності відповідно до розробленої схеми.

Визначення головних принципів

Під принципами НП розуміються основні правила, що лежать в його основі. Нижче наведені принципи, відповідно до яких, на наш погляд, слід здійснювати податкове планування: 1. Принцип законності - дотримання вимог чинного законодавства при здійсненні НП. 2. Принцип вигідності - зниження сукупних податкових зобов'язань організації в результаті застосування інструментів НП. 3. Принцип реальності й ефективності - використання можливостей, наданих законодавством, та інструментів, доступних для конкретної організації, які забезпечують досягнення податкової економії в більшому розмірі, ніж витрати, пов'язані з їх застосуванням. 4. Принцип альтернативності - розгляд декількох альтернативних варіантів податкового планування з виділенням найбільш оптимального з них стосовно до конкретної організації. 5. Принцип оперативності - коректування процедури НП з метою обліку в найкоротші терміни внесених до чинного законодавства змін. 6. Принцип зрозумілості та обгрунтованості - вимога, щоб схема була зрозуміла, а всі її складові частини мали економічне і правове обгрунтування.

Під ризиками податкової оптимізації розуміються можливості зазнати фінансових втрат, пов'язані з цим процесом, виражені в грошовому еквіваленті. Загальні ризики мінімізації податків можна оцінити як сукупність можливих прямих втрат (збитків) платника податку при податковому контролі, включаючи стягнення недоїмок і штрафів, а також можливі майбутні витрати на врегулювання негативної ситуації. Податковими ризиками є:

 • ризики податкового контролю

 • ризики посилення податкового тягаря

 • ризики кримінального переслідування

У процесі оптимізації податкових платежів слід дотримуватися наступних принципів:

 • Принцип розумності та економічної обгрунтованості: Будь-яка схема повинна бути продумана до дрібниць.

 • Принцип комплексного розрахунку економії і втрат. Перед тим, як впровадити схему оптимізації податків, необхідно порівняти потенційну економію та можливі витрати. Ймовірно, що після цього розроблена схема здасться не такою привабливою.

 • Принцип документального оформлення операцій. Всі господарські операції платника податків повинні бути ретельно задокументовані. Це стане в нагоді при проведенні податкової перевірки і в якості доказів у суді.

 • Принцип конфіденційності. Нікому не повинно бути відомо, що дії платника податків насправді спрямовані на оптимізацію податків.

 • Принцип комплексної податкової економії (принцип різноманіття застосовуваних способів мінімізації податків)

1.4 Аналіз проблем і постановка задач

Змістом цього етапу НП є вивчення (аналіз) податкових проблем організації та постановка задачі, відповідно до якої потім підбираються інструменти і розробляються схеми НП. Податковий аналіз включає, зокрема, визначення особливостей організації фінансово - господарської діяльності господарюючого суб'єкта, формування податкового поля (перелік основних податків, які належить сплачувати, їх ставки, розміри, розподіл між бюджетами різних рівнів та пільг пільги), аналіз системи договірних відносин і типових господарських ситуацій (у тому числі бухгалтерських записів), оцінку суми податкових зобов'язань в поточних умовах господарювання та ін Як завдання податкового планування може виступати мінімізація податкових втрат організації з будь-якого конкретного податку чи збору; за сукупністю податків, що обчислюються на базі одного і того ж об'єкта оподаткування (наприклад, обігових податків з виручки); по всій сукупності податків і зборів, платником яких є організація, і т.д.

1.5 Інструменти

Чинне податкове законодавство надає господарюючим суб'єктам ряд можливостей для практичної реалізації НП. Інструменти НП - податкові пільги, спеціальні податкові режими, зони пільгового оподаткування на території Російської Федерації і за кордоном, угоди про уникнення подвійного оподаткування і т.д., що дозволяють практично реалізувати передбачені законодавством найбільш вигідні з позицій виникаючих податкових наслідків умови господарювання. В якості основних інструментів НП можна виділити наступні. 1. Податкові пільги, передбачені податковим законодавством (наприклад, пільги з податку на майно організацій, працівниками яких є інваліди, якщо їх чисельність складає більше 50%). 2. Оптимальна з позицій податкових наслідків форма договірних відносин (наприклад, реалізація продукції самостійно або через комісіонера; виробництво готової продукції з власної сировини або з давальницької сировини). 3. Ціни з операцій (наприклад, збільшення купівельних або зниження продажних цін по операціях з контрагентами). 4. Окремі елементи оподаткування (наприклад, диференціація податкових ставок по прибутку (доходу) у індивідуальних підприємців і у юридичних осіб). 5. Спеціальні податкові режими, передбачені ст.18 Податкового кодексу Російської Федерації (НК РФ), і особливі системи оподаткування (наприклад, спрощена система оподаткування суб'єктів малого підприємництва, система оподаткування у вільних економічних зонах, єдиний податок на поставлений дохід). 6. Пільги, передбачені угодами про уникнення подвійного оподаткування та іншими міжнародними договорами та угодами (наприклад, взаємодія у своїй комерційній діяльності фірм, зареєстрованих в іноземних державах і мають режим пільгового оподаткування). 7. Елементи бухгалтерського обліку з метою оподаткування, облікова політика з метою оподаткування (наприклад, метод визначення виручки від реалізації "по оплаті" або "по відвантаженню", оцінка матеріально - виробничих запасів і розрахунок їх фактичної собівартості при списанні у виробництво, порядок переоцінки основних засобів, наявність або відсутність резервів майбутніх витрат і платежів).

1.6 Створення схеми податкового планування

При здійсненні НП організація створює певну схему, відповідно до якої вона планує здійснювати фінансово - господарську діяльність. Основне завдання організації при цьому полягає в тому, щоб правильно застосувати і згрупувати використовувані інструменти НП з метою побудови системи, що дозволяє реалізувати завдання НП найкращим чином. Схема НП представляє собою оптимальну структуру організації господарської діяльності господарюючого суб'єкта, вироблену з урахуванням відповідних вимог законодавства в якості варіанту оптимізації оподаткування відповідно до поставлених цілей. При здійсненні НП необхідно враховувати ймовірність змін у податковому законодавстві, які можуть бути пов'язані з тенденціями в розвитку податкової політики, встановленням нових форм і режимів оподаткування, коригувань податкових ставок, скасуванням податкових пільг і т.д. Оцінка цієї ймовірності повинна проводитися на основі наявної інформації з урахуванням існуючих тенденцій податкової теорії та політики.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Реферат
29кб. | скачати


Схожі роботи:
Податкове планування на підприємстві 3
Податкове планування на підприємстві
Податкове планування на підприємстві 2
Податкове планування на підприємстві
Сутність податків і податкове планування
Податкове планування
Податкове планування 2
Податкове планування 3
Податкове планування підприємства
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru