Податкова система 15

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

План

Завдання 1 3

Завдання 2 4

Завдання 3 5

Завдання 4 7

Список використаної літератури 9

Завдання 1 Тестові питання

1. Зведений облік надходжень та повернень платежів ведеться у

а) реєстрі ф. № 25;

б) картках особових рахунків платників;

в) звіті ф. № 1-П.

Відповідь: Б

2. Державна податкова адмiнiстрацiя в області:

а) затверджує форми податкових розрахунків, звітів, декларацій;

б) подає в ДПАУ звіт про надходження до бюджетів податків, інших платежів, а також внесків до державних цільових фондів;

в) контролює своєчасність подання платниками бухгалтерських звітів i балансів, податкових декларацій та інших документів.

Відповідь: В

3. Торгові організації, що реалізують слабоалкогольні напої, сплачують акцизний збір:

а) подекадно - 5, 15, 25 числа кожного місяця;

б) не пізніше дня наступного за днем відвантаження готової продукції;

в) на 3-й робочий день після здійснення обороту з реалізації;

г) вірної відповіді немає.

Відповідь: А

4. Громадяни, які мають намір здійснювати систематичну діяльність з продажу промислових товарів на “Центральному” ринку міста, зобов’язані:

а) придбати одноразовий патент;

б) сплатити фіксований податок з доходів;

в) сплачувати податок на прибуток.

Відповідь: Б

5. Фізичні особи-суб’єкти підприємницької діяльності згідно з чинним законодавством сплачують єдиний податок:

а) щоквартально протягом 5 днів після закінчення кварталу;

б) щомісяця, не пізніше 20-го числа місяця, наступного за звітним місяцем;

в) щомісячно, не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем попередньої оплати.

Відповідь: Б

Завдання 2

Підприємство «Ватра» займається випуском та реалізацією товарів народного споживання. На підставі даних необхідно:

Визначити суму податкового зобов’язання, податкового кредиту та суми ПДВ, що підлягає сплаті в бюджет.

Указати строки подання податкової звітності в ДПІ (декларація по податку на додану вартість) та строки сплати податку на додану вартість в бюджет. Відповідь аргументувати.

Примітка:

При визначенні податкового кредиту слід враховувати , що податкову накладну у всіх випадках оформлювали згідно з чинним законодавством.

Показники звітного періоду

Матеріальні та прирівняні до них витрати (грн./од)

18,4

Заробітна плата (грн./од)

1,8

Амортизаційні відрахування (грн./од)

0,4

Інші витрати, (грн./од)

4,2

Рівень рентабельності, (%)

20

Обсяг виготовленої продукції (тис. шт.)

60

Обсяг реалізованої продукції (тис. шт.)

0,8

Вартість придбаних сировини, матеріалів, комплектуючих (т. грн.)

42

Обсяг оподатковуваних операцій за минулий рік (т. грн.)

100,0

Розв’язання

Розрахуємо собівартість продукції:

18,4 + 1,8 + (1,8 * 36,2%) + 0,4 + 4,2 = 25,45 грн./од.

Прибуток становить:

Прибуток = Собівартість х Рівень рентабельності

П = 25,45 * 20% = 5,09 грн.

Оптова ціна розраховується

Цопт = Собівартість + Прибуток

Цопт = 25,45 + 5,09 = 30,54 грн.

Ціна відспускна розраховується:

Цвідп = Цоптова + ПДВ

Цвідп = 30,54 + (30,54 * 20%) = 36,65 грн.

Загальна сума виручки становить:

800 х 36,65 = 29320 грн.

Сума податкового зобов’язання складає:

29320 * 0,2 = 5864 грн.

Сума податкового кредиту складає:

42000 / 6 = 7000 грн.

Згідно ЗУ № 168 ст. 7.7.1. Сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов’язання звітного податкового періоду та сумою податкового кредиту такого звітного податкового періоду.

ПДВ = 5864 – 7000 = - 1136 грн.

При від’ємному значенні суми, розрахованої згідно з підпунктом 7.7.1 цього пункту, така сума враховується у зменшення суми податкового боргу з цього податку, що виник за попередні податкові періоди, а при його відсутності - зараховується до складу податкового кредиту наступного податкового періоду.

Звітним періодом, згідно 7.8 ст.7 Закону України від 03.04.97р. № 168/97 ВР «Про податок на додану вартість» є один календарний квартал, тому що обсяг оподатковуваних операцій за минулі 12 місячних податкових періодів не перевищує 300 000 грн. Відповідно до підпункту 4.1.4 ст.4 Закону України від 21.12.2000 р. № 2181-ІІІ «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» якщо звітний (податковий період) дорівнює календарному кварталу, декларація подається до державної податкової інспекцію за місцезнаходженням платника протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу. Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається наступний за вихідним або святковим операційний (банківський) день

Завдання 3

Підприємство «Промінь», що зареєстровано як платник податку на додану вартість, займається випуском та реалізацією товарів народного споживання.

На підставі даних необхідно:

Визначити суму валового доходу, валових витрат, та оподатковуваний податком прибуток. Визначити суму податку на прибуток. Указати строки подання податкової звітності в ДПІ та строки сплати податку на прибуток в бюджет. Відповідь аргументувати.

Показники за І квартал

Оприбутковані матеріали, які отримані від постачальника Б (тис. грн.)

140,0

Нарахована заробітна плата (тис. грн.)

90,0

Отримана передоплата від замовника А (тис. грн.)

60,0

Списано матеріали у виробництво (тис. грн.)

3,0

Перераховані грошові кошти постачальнику Б (в повному обсязі, тис. грн.)

140,0

Нараховано:

  1. місцеві податки;

  2. плата за землю.


0,9

0,5

Відвантажено продукцію замовнику В (тис. грн.)

420,0

Амортизаційні відрахування (тис. грн.)

0,3

Балансова вартість матеріалів на початок звітного періоду (тис. грн.)

3,1


Розв’язання

Показники за І квартал

Σ

ВД

ВВ

А

Статті

Оприбутковані матеріали, які отримані від постачальника Б (тис. грн.)

140,0


ПДВ 23,3

-

116,7

-

5.2.1.

Нарахована заробітна плата (тис. грн.)

90,0

нарах. 32,58

-

155,16

-

5.6.1.

Отримана передоплата від замовника А (тис. грн.)

60,0

ПДВ 10,0

50

-

-

4.1.1.

Списано матеріали у виробництво (тис. грн.)

3,0

-

-

-

5.9

Перераховані грошові кошти постачальнику Б (в повному обсязі, тис. грн.)

140,0


-

-

-

11.2.1.

Нараховано:

  • місцеві податки;

- плата за землю.


0,9

0,5

-

0,9

0,5

-

5.2.5.

Відвантажено продукцію замовнику В (тис. грн.)

420

ПДВ 70

350

-

-

7.4.1.

Амортизаційні відрахування (тис. грн.)

0,3

-

-

0,3

8.

Σ

854,7

400

273,26

0,3

-

Скоригований валовий дохід становить 400 + 113,7 = 513,7 тис. грн.

Бварт поч. пер = 3,1 тис. грн.

Бварт. кін. пер. = 3,1 + 116,7 – 3,0 = 116,8 тис. грн.

Бпоч. пер. - Бкін. пер. = 3,1 – 116,8 = - 113,7 тис. грн.

Сума оподаткованого податком прибуток складає:

ОП = ВД – ВВ –А

ОП = 513,7 – 273,26 – 0,3 = 240,14 тис. грн.

Сума податку на прибуток складає:

240,14 х 25% / 100 = 60,03 тис. грн.

Згідно Порядку складання декларації з податку на прибуток підприємства, розробленого на підставі норм ЗУ від 28.12.94 р. № 334/94 «Про оподаткування прибутку підприємств», з урахуванням Перехідних положень ЗУ від 24.12.2002 р. № 349-IV «Про внесення змін до Закону України Про оподаткування прибутку підприємств »та ЗУ від 21.12.2000 № 2181-III« Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами:

- Декларація подається до державного податкового органу за місцезнаходженням платника протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду;

- Сплата податку здійснюється у строки, визначені п. 5.3 ст. 5 ЗУ № 2181, тобто протягом десяти календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого підпунктом 4.1.4 пункту 4.1 статті 4 цього Закону для подання податкової декларації.

Завдання 4

На підставі даних необхідно:

Обчислити суму податку з доходів фізичних осіб.

Указати строки сплати податку в бюджет. Відповідь аргументувати.

варіанту

Нараховано за місяць (грн.)

Податкові соціальні пільги

Строки виплати заробітної плати

Заробітна плата

Матеріальна допомога

(на оздоровлення)

Пенсія

По листку тимчасової непрацездатності

Плата за відпустку

За роботу за сумісництвом в іншій організації

Компенсація при звільнені

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9

1750,0

320

-

-

-

820,0

-

-

27 числа кожного місяця

Розв’язання

Відповідно до пункту 2.3.3 Інструкції зі статистики матеріальна допомога на оздоровлення має систематичний характер, тобто може надаватися щомісяця або щокварталу.

Підставою для надання матеріальної допомоги є заява працівника, яку він подає на ім’я керівника. Розглянувши заяву, керівник підприємства видає наказ або розпорядження.

Сума допомоги включається до фонду оплати праці, а її оподаткування здійснюється так само, як і оподаткування заробітної плати

Оподаткований місячний дохід робітника за основним місцем роботи складає 2070,0 грн.

Згідно ст. 6.5.1. платник податку не має права на податкову соціальну пільгу в розмірі 50% від мінімальної заробітної плати на 01.01 поточного року, тому що розмір оподаткованого доходу перевищує граничний розмір оподаткованого доходу розрахованого шляхом:

869 х 1,4 = 1220 грн.

Утримання із заробітної плати робітника за основним місцем роботи становить: 2070,0 * 3,6% = 74,52 грн.

Сума податку з доходів фізичних осіб складає: (2070,0 – 74,52) *15% = 299,32 грн.

Заробітна плата становить 1696,16 грн.

Утримання із заробітної плати робітника за сумісництвом становить: 820 * 3,1% = 25,42 грн.

Згідно ст. 6.3.1. застосовується податкова соціальна пільга в розмірі 50% від мінімальної заробітної плати на 01.01 поточного року.

869 х 50% = 434,5 грн. – податкова соціальна пільга

Сума податку з доходів фізичних осіб складає: (820 – 25,42 – 434,5) * 15% = 54,01 грн.

Заробітна плата становить 740,57 грн.

Загальна сума заробітної плати становить 2436,73 грн.

Згідно пп. 8.1.2. ст. 8 ЗУ від 22.05.03 р. № 889-IV «Про податок з доходів фізичних осіб», податок підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки не мають права приймати платіжні документи на виплату доходу, які не передбачають сплати (перерахування) цього податку до бюджету. Якщо оподатковуваний дохід нараховується, але не виплачується платнику податку особою, що його нараховує, то податок, який підлягає утриманню з такого нарахованого доходу, підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету у строки, встановлені законом для місячного податкового періоду.

Список використаної літератури

  1. Закон України від 21.12.2000р. №2181-ІІІ «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» зі змінами та доповненнями.

  2. Закон України від 24.12.2002р. №346 - IV «Про податок на додану вартість» зі змінами та доповненнями.

  3. Закон України від 24.12.2002р. №349 - IV «Про внесення змін до Закону України» «Про оподаткування прибутку підприємств» зі змінами та доповненнями.

  4. Закон України від 22.05.2003р.№889-ІV «Про податок з доходів фізичних осіб» зі змінами та доповненнями.

  5. Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 13 січня 2004 р. № 5

  6. Оподаткування в Україні: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Деркач М.І., Редіна Н.І., Дулік Т.О., Александрюк Т.Ю., Маркова Л.Г., Тараненко В.Є. / За ред. М.І.Деркача – Дніпропетровськ – ДДФА, 2004. – 124 с.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Астрономія | Реферат
52.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Податки і податкова система 2 Податкова система
Податкова система Іспанії 2 Система оподаткування
Податкова система
Податкова система 3
Податкова система 2
Податкова система РФ 3
Податкова система РФ 5
Податкова система 16
Податкова система РФ
Податкова система РФ 4
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru