додати матеріал


Податки і оподаткування 2 Розрахунок величини

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


Зміст

Введення

1. Вихідні дані

2. Розрахункова частина

2.1 Податок на додану вартість

2.2 Податок на майно організацій

2.3 Цільові збори на утримання муніципальної міліції та пожежної охорони

2.4 Податок на прибуток організацій

2.4.1 Розрахунок кінцевого фінансового результату за даними бухгалтерського обліку

2.4.2 Розрахунок прибутку з метою оподаткування

2.4.3 Розрахунок суми податку на прибуток організацій

Висновки

Список літератури

Введення

Податок - одна з найдавніших форм економічних відносин, поява якої пов'язано з самими першими суспільними потребами. Оподаткування - це система розподілу доходів між юридичними або фізичними особами і державою, а податки являють собою обов'язкові платежі до бюджету, що стягуються державою на основі закону з юридичних і фізичних осіб для задоволення суспільних потреб. Податки виражають обов'язки юридичних і фізичних осіб, які отримують доходи, брати участь у формуванні фінансових ресурсів держави. Будучи інструментом перерозподілу, податки покликані гасити виникаючі збої в системі розподілу і стимулювати (або стримувати) людей у розвитку тієї чи іншої форми діяльності. Тому податки виступають найважливішим ланкою фінансової політики держави в сучасних умовах. Головні принципи оподаткування - це рівномірність і визначеність. Рівномірність - це єдиний підхід держави до платників податків з точки зору загальності, єдності правил, а так само рівній мірі збитку, який понесе платник податків. Сутність визначеності полягає в тому, що порядок оподаткування встановлюється заздалегідь законом, так що розмір і термін сплати податку відомий завчасно. Держава так само визначає заходи стягнення за невиконання даного закону [4].

Податки бувають двох видів. Перший вид - податки на доходи і майно: прибутковий податок і податок на прибуток корпорацій (фірм); на соціальне страхування і на фонд заробітної плати і робочої сили (так звані соціальні податки, соціальні внески); майнові податки, у тому числі податки на власність , включаючи землю й іншу нерухомість; податок на переклад прибутку і капіталів за кордон та інші. Вони стягуються з конкретної фізичної або юридичної особи, їх називають прямими податками. Другий вид - податки на товари і послуги: податок з обороту - у більшості розвинених країн замінений податком на додану вартість; акцизи (податки, прямо що включаються у ціну товару або послуги); на спадщину; на угоди з нерухомістю і цінними паперами та інші. Це непрямі податки. Вони частково або цілком переносяться на ціну товару або послуги.

Застосування податків - один з економічних методів управління і забезпечення взаємозв'язку загальнодержавних інтересів з комерційними інтересами підприємців, підприємств незалежно від відомчої підпорядкованості, форм власності та організаційно-правової форми підприємства. За допомогою податків визначаються взаємовідносини підприємців, підприємств усіх форм власності з державними і місцевими бюджетами, з банками, а також з вищестоящими організаціями. За допомогою податків регулюється зовнішньоекономічна діяльність, включаючи залучення іноземних інвестицій, формується госпрозрахунковий дохід і прибуток підприємства [5].

1. Вихідні дані

Для вирішення завдання складемо журнал господарських операцій за 6 місяців 2005 року.

Журнал господарських операцій за 6 місяців 2005 року

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума в бухгалтерському обліку

Сума в податковому обліку


Д

До1. Пред'явлені покупцеві рахунки за відвантажену продукцію

62

90-1

18 800,00

18 800,00

в тому числі ПДВ (18 800 * 18/118)

90-3

68

2 867,80

2 867,80

2. Списано собівартість відвантаженої продукції

90-2

43 (20)

10 315,00

10 190,00

2.1. Списані комерційні витрати

90-2

44 (26)

1 120,00

1 045,00

2.2. Списані управлінські витрати, у тому числі податок на користувачів автодоріг

90-2

26

1 320,00

1 265,00

3. Враховано доходи від спільної діяльності

76-3

91-1

200,00

200,00

4. Списані ліквідовані за актом основні засоби

01-2

01-1

8 020,00

5. Списано знос ліквідованих основних засобів

02

01-2

7 030,00

Виявлено фінансовий результат від ліквідації основних засобів (8020-7030)

91-2

01-2

990,00

990,00

6. Пред'явлені покупцеві рахунки за відвантажені матеріали

62

90-1

4 010,00

4 010,00

в тому числі ПДВ (4010 * 18/118)

90-3

68

611,69

611,69

7. Списано собівартість реалізованих матеріалів

90-2

43 (10)

2 532,00

2 532,00

8. Надійшли дивіденди по акціях, що належить підприємству

51

76-3

1 600,00

9. Нараховані, але не отримані підприємством штрафні санкції за порушення госпдоговорів

76 (62)

91-1

511,00

511,00

відбито ПДВ з суми нарахованих штрафних санкцій (511 * 18%)

91-2

68

91,98

91,98

10. Нараховані, але не сплачені підприємством штрафні санкції за порушення госпдоговорів

91-2

76 (60)

212,00

212,00

11. Отримано орендна плата,

51

76

2 550,00

в тому числі ПДВ (2550 * 18/118)

76

68

388,98

388,98

12. Позитивні курсові різниці, що утворилися в результаті зміни курсу рубля ЦБ РФ

76

91-1

38,00

38,00

13. Негативні курсові різниці, що утворилися в результаті зміни курсу рубля ЦБ РФ

91-2

76

28,00

28,00

14. Отримано аванс в рахунок майбутньої поставки продукції,

51

62

9 400,00

в тому числі ПДВ (9400 * 18/118)

62

68

1 433,90

1 433,90

15. Акцептовані рахунки постачальника за оприбутковані матеріали

10

60

300,00

Відображено суму ПДВ, нарахована з вартості опріхованних матеріалів (300 * 18%)

19

60

54,00

54,00

Оплачені матеріали ((300 +54) * 80%)

60

51

283,20

16. Куплено устаткування виробничого призначення

08

60

8 572,00

Відображено суму ПДВ, нарахована з вартості обладнання (8572 * 18%)

19

60

1 542,96

1 542,96

Оплачено устаткування виробничого призначення (8572 +1542,96)

60

51

10 114,96

Введено в експлуатацію обладнання виробничого призначення

01

08

8 572,00

17. Оплачено виконані сторонньою організацією роботи виробничого призначення

76

51

1 504,00

Віднесені до складу витрат по основній діяльності виконані сторонньою організацією роботи виробничого призначення

20

76

1 274,58

Відображено ПДВ з суми виконаних робіт виробничого призначення (1504 * 18/118)

19

76

229,42

229,42

18. Відображено суму ПДВ до зменшення розрахунків з бюджетом (табл.1 стр.380)

68

19

1 826,38

1 826,38

19. Сплачено суму ПДВ до бюджету (табл. 1 стр.430)

68

51

3 567,98

3 567,98

20. Нараховано авансовий платіж з податку на майно організацій (табл.3 стор.200)

91-2

68

35,45

35,45

21. Сплачено авансовий платіж з податку на майно організацій (табл.3 стор.200)

68

51

35,45

22. Виявлено фінансовий результат від реалізації (рахунок 90)

90-9

99

4 043,51

23. Виявлено фінансовий результат за іншими операціями (рахунок 91)

99

91-9

608,43

24. Нараховано податок на прибуток організацій

99

68

885,62

885,62

25. Сплачено податок на прибуток

68

51

885,62


2. Розрахункова частина

2.1 Податок на додану вартість

На підставі даних журналу операцій заповнимо звітну форму з податку Таблиця 1.

Таблиця 1 Декларація з податку на додану вартість

Розділ 2.1. Розрахунок загальної суми податку

п / п

Оподатковувані об'єкти

Код рядка

Податкова база

Ставка ПДВ

Сума ПДВ

1

Реалізація товарів (робіт, послуг), а також передача майнових прав за відповідними ставками податку - всього:

010

-

20

-020

16443,2

18

2959,78030

-

10

-040

-

20/120

-050

6560

18/118

1000,68060

-

10/110

-


У тому числі:

1.1

реалізація товарів (робіт, послуг) на безоплатній основі

070

-

18

-080

-

10

-

1.2

реалізація майна, що підлягає обліку за вартістю з урахуванням сплаченого податку

090

-

20/120

-100

-

18/118

-

1.3

реалізація сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, закупленої у фізичних осіб (що не є платниками податків)

110

-

20/120

-120

-

18/118

-130

-

10/110

-

1.4

реалізація послуг, що надаються в інтересах іншої особи на основі договорів доручення, комісії або агентських договорів

140

-

20

-150

-

18

-

1.5

інша реалізація товарів (робіт, послуг), передача майнових прав, яка не увійшла в рядки 070 - 150 розділу 2.1 декларації з податку на додану вартість

160

-

20

-170

16443,2

18

2959,78180

-

10

-190

-

20/120

-200

6560

18/118

1000,68210

-

10/110

-

2

Реалізація підприємства в цілому як майнового комплексу

220

-

Х

-

3

Передача товарів (робіт, послуг) для власних потреб

230

-

18

-240

-

10

-

4

Виконання будівельно-монтажних робіт для власного споживання

250

-

18

-

5

Суми, пов'язані з розрахунками з оплати оподатковуваних товарів (робіт, послуг), всього:

260

9400

18/118

1433,90270

-

10/110

-

в тому числі:
5.1

сума авансових та інших платежів, отриманих в рахунок майбутніх поставок товарів чи виконання робіт (послуг)

280

9400

18/118

1433,90290

-

10/110

-

6

Всього перелічені (сума величин графи 4 рядків 010 - 060, 220 - 270 розділу 2.1 декларації з податку на додану вартість; графи 6 рядків 010 - 060, 220 - 270 розділу 2.1 декларації з податку на додану вартість)

300

32403,2

Х

5394,36

п / п

Податкові відрахування

Код рядка

Сума ПДВ

7

Сума податку, пред'явлена ​​платнику податків і сплачена ним при придбанні на території Російської Федерації товарів (робіт, послуг), що підлягає вирахуванню

310

1 826,38

в тому числі:


7.1

згідно з прийнятими на облік нематеріальних активів і (або) основних засобів, що не вимагає складання, монтажу, придбаним за договорами купівлі-продажу

311

1 542,96

7.2

за основними засобами, які вимагають складання, монтажу, придбаним за договорами купівлі-продажу

312

-

7.3

за основними засобами, завершеним капітальним будівництвом

313

-

7.4

стосовно товарів (робіт, послуг), придбаних для виконання будівельно-монтажних робіт для власного споживання

314

-

7.5

по видатках на відрядження та представницьких витрат

315

-

7.6

по товарах, що здобувається для перепродажу

316

-

7.7

по іншим товарам (роботам, послугам), що здобувається для здійснення операцій, визнаних об'єктами оподаткування

317

283,42

8

Сума податку, обчислена при виконанні будівельно-монтажних робіт для власного споживання та сплачена до бюджету, що підлягає вирахуванню

320

-

9

Сума податку, сплачена платником податку при ввезенні товарів на митну територію Російської Федерації, що підлягає вирахуванню, - всього:

330

-

в тому числі:

-

9.1

митним органам по товарах, ввезених в митних режимах випуску для внутрішнього споживання, тимчасового ввезення та переробки за межами митної території

331

-

9.2

податковим органам при ввезенні товарів з території Республіки Білорусь

332

-

10

Сума податку, обчислена і сплачена платником податків із сум авансових чи інших платежів, що підлягає відрахуванню після дати реалізації відповідних товарів (робіт, послуг)

340

-

11

Сума податку, сплачена до бюджету платником податку як покупця - податкового агента, що підлягає вирахуванню

350

-

12

Сума податку, сплачена платником податку до бюджету при реалізації товарів (робіт, послуг) у випадку повернення цих товарів або відмови від них (відмови від виконання робіт, послуг), а також сума податку, сплачена платником податку до бюджету з сум авансових чи інших платежів у рахунок майбутніх поставок товарів (робіт, послуг), у разі розірвання відповідного договору та повернення відповідних сум авансових платежів, що підлягає вирахуванню

360

-

13

Суми податку, сплачені платником податку за прийнятими до обліку товарів (робіт, послуг), в т.ч. основних засобів і нематеріальних активів, включені раніше в податкові відрахування і підлягають відновленню

370

-

14

Загальна сума ПДВ, що підлягає відрахуванню (скласти величини в рядках 310, 320, 330, 340 - 360 розділу 2.1 декларації з податку на додану вартість і відняти величину рядка 370 розділу 2.1 декларації з податку на додану вартість)

380

1 826,38

Розрахунки по ндс за податковий період

15

Разом сума ПДВ, обчислена до сплати в бюджет за даний податковий період (якщо величина рядка 300 розділу 2.1 декларації з податку на додану вартість перевищує величину в рядку 380 розділу 2.1 декларації з податку на додану вартість, відняти з величини рядка 300 розділу 2.1 декларації з податку на додану вартість величину рядка 380 розділу 2.1 декларації з податку на додану вартість)

390

3567,98

16

Разом сума ПДВ, обчислена до зменшення за даний податковий період (якщо величина рядка 300 розділу 2.1 декларації з податку на додану вартість менше величини рядка 380 розділу 2.1 декларації з податку на додану вартість, відняти з величини рядка 380 розділу 2.1 декларації з податку на додану вартість величину рядка 300 розділу 2.1 декларації з податку на додану вартість)

400

-

17

Разом сума ПДВ, обчислена до сплати в бюджет за даний податковий період стосовно товарів (робіт, послуг), застосування податкової ставки 0 відсотків по яких не підтверджено

410

-

18

Разом сума ПДВ, обчислена до зменшення за даний податковий період стосовно товарів (робіт, послуг), застосування податкової ставки 0 відсотків по яких не підтверджено

420

-

19

Загальна сума ПДВ, обчислена до сплати до бюджету (скласти величини рядків 390 і 410 розділу 2.1 декларації з податку на додану вартість, або якщо величина рядка 390 розділу 2.1 декларації з податку на додану вартість перевищує величину рядка 420 розділу 2.1 декларації з податку на додану вартість , відняти з величини рядка 390 розділу 2.1 декларації з податку на додану вартість величину рядка 420 розділу 2.1 декларації з податку на додану вартість, або якщо величина рядка 410 розділу 2.1 декларації з податку на додану вартість перевищує величину рядка 400 розділу 2.1 декларації з податку на додану вартість, відняти з величини рядка 410 розділу 2.1 декларації з податку на додану вартість величину рядка 400 розділу 2.1 декларації з податку на додану вартість)

430

3567,98

20

Загальна сума ПДВ, обчислена до зменшення (скласти величини рядків 400 і 420 розділу 2.1 декларації з податку на додану вартість, або якщо величина рядка 420 розділу 2.1 декларації з податку на додану вартість перевищує величину рядка 390 розділу 2.1 декларації з податку на додану вартість, відняти з величини рядка 420 розділу 2.1 декларації з податку на додану вартість величину рядка 390 розділу 2.1 декларації з податку на додану вартість, або якщо величина рядка 400 розділу 2.1 декларації з податку на додану вартість перевищує величину рядка 410 розділу 2.1 декларації з податку на додану вартість, відняти з величини рядка 400 розділу 2.1 декларації з податку на додану вартість величину рядка 410 розділу 2.1 декларації з податку на додану вартість)

440

-

21

Найменування угоди про розподіл продукції:

450

-

2.2 Податок на майно організацій

Згідно Главі 30 НК РФ, податок на майно організацій визначається виходячи із середньорічної вартості майна, розрахованої на підставі даних про залишкову вартість майна станом на перше число кожного місяця податкового періоду і перше число місяця наступного за звітним періодом. Виходячи з цього, зробимо розрахунок середньорічної вартості майна на підставі даних Таблиці 2.

Таблиця 2 Розрахунок середньорічної (середньої) вартості майна за податковий (звітний) період

За станом на:

Код рядка

Залишкова вартість основних засобів за податковий (звітний) період для цілей оподаткуванняВсього

в тому числі:
вартість нерухомого майна

01.01

010

1100

0

01.02

020

1100

0

01.03

030

1100

0

01.04

040

1150

0

01.05

050

1150

0

01.06

060

1150

0

01.07

070

12000

0

01.08

080

-

-

01.09

090

-

-

01.10

100

-

-

01.11

110

-

-

01.12

120

-

-

01.01

130

-

-

Середньорічна (середня) вартість майна за податковий (звітний) період

2678,57

У даному випадку, згідно з чинним законодавством, розрахунок середньорічної вартості майна виконувався за формулою:

де І ср - середньорічна вартість майна,

До міс - кількість місяців у звітному періоді.

Далі зробимо безпосередньо сам розрахунок авансового платежу з податку на майно в Таблиці 3:

Таблиця 3 Розрахунок авансових платежів з податку на майно підприємств за 1 півріччя 2005 року

Показники

Код рядка

Значення показників

Податкова база

160

2678,57

Код податкової пільги (встановленої у вигляді пониження податкової ставки)

170

-

Податкова ставка (%)

180

2,2

Сума податку за податковий період (стр 160 * стор 180/100)

190

58,93

Сума авансового платежу (стр 190 - стор 210)

200

34,45

Сума авансових платежів, обчислена за попередні звітні періоди (розрахунок податку за 1 квартал)

210

24,48

Код податкової пільги (у вигляді зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету)

220

-

Сума податкової пільги (пільги по авансовому платежу), що зменшує суму податку (авансового платежу з податку), що підлягає сплаті до бюджету

230

0

Код за Окатий

240

-

2.3 Цільові збори на утримання муніципальної міліції та пожежної охорони

Відповідно до ст. 9 Федерального закону від 07.07.03 N 117-ФЗ "Про внесення змін і доповнень до ч. II Податкового кодексу Російської Федерації, а також про визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів (положень законодавчих актів) Російської Федерації" з 1 січня 2004 підпункт "ж" п. 1 ст. 21 Закону Російської Федерації від 27.12.91 N 2118-1 "Про основи податкової системи в Російській Федерації" втрачає чинність.

Виходячи з цього, з 01.01.04 проводити нарахування та сплачувати цільові збори на утримання міліції та пожежної охорони не слід.

2.4 Податок на прибуток організацій

2.4.1 Розрахунок кінцевого фінансового результату за даними бухгалтерського обліку

Зведемо дані журналу операцій в Таблицю 4:

Таблиця 4 Розрахунок кінцевого фінансового результату за даними бухгалтерського обліку

Показник

Значення показника

1. Доходи і витрати по звичайних видах діяльності

1. Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції робіт, послуг (за мінусом ПДВ, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)

19 330,51

2. Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг

12 847,00

3. Валовий прибуток

6 483,51

4. Комерційні витрати

1 120,00

5. Управлінські витрати

1 320,00

6. Прибуток (збиток) від продажу (стр1-стр2-стр4-стр5)

4 043,51

2. Операційні доходи і витрати

7. Відсотки до отримання

419,02

8. Відсотки до сплати

212,00

9. Доходи від участі в інших організаціях

200,00

10. Інші операційні доходи


11. Інші операційні витрати

990,00

3. Позареалізаційні доходи і витрати

12. Інші позареалізаційні доходи

38,00

13. Інші позареалізаційні витрати

28,00

14. Прибуток (збиток) до оподаткування (стр6 + стр7 + стр9 + стр10 + стр12-стр8-стр11-стр13)

3 470,53

15. Податок на прибуток та інші аналогічні обов'язкові платежі (885,62 +35,45)

921,07

16. Прибуток (збиток) від звичайної діяльності

2 549,46

4. Надзвичайні доходи і витрати

17. Надзвичайні доходи

-

18. Надзвичайні витрати

-

19. Чистий прибуток (нерозподілений прибуток (збиток) звітного періоду) (стр 16 + стор 17-стр18)

2 549,46

2.4.2 Розрахунок прибутку з метою оподаткування

Доходи від реалізації відобразимо у Таблиці 5, позареалізаційні доходи в Таблиці 6, витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією, зменшують суму доходів від реалізації в Таблиці 7, позареалізаційні витрати в Таблиці 8.

Таблиця 5 Доходи від реалізації за 1 півріччя 2005 року

п / п

Показник

Сума, руб.

1

Виручка від реалізації - всього, в тому числі:

22 810,00

2

по експорту

-


з п. 1:

-

3

виручка від реалізації товарів (робіт, послуг) власного виробництва

18 800,00

4

виручка від реалізації майнових прав, за винятком доходів від реалізації права вимоги

-

5

виручка від реалізації іншого майна

-

6

виручка від реалізації покупних товарів

4 010,00

7

Виручка від реалізації майна, що амортизується

-

8

Виручка від реалізації права вимоги як реалізації фінансових послуг

-

9

Виручка від реалізації права вимоги:

-


до настання терміну платежу

-

10

після настання терміну платежу

-

11

Виручка від реалізації товарів (робіт, послуг), майнових прав по об'єктах обслуговуючих виробництв і господарств, включаючи об'єкти житлово-комунальної та соціально-культурної сфери

-


Разом доходів від реалізації (п 1 + сума рядків з 7 по 11)

22 810,00

Таблиця 6 Позареалізаційні доходи

п / п

Показник

Сума, руб.

1

доходи від спільної діяльності

200,00

2

штрафні санкції за порушення госпдоговорів

511,00

3

позитивні курсові різниці, що утворилися в результаті зміни курсу рубля ЦБ РФ

38,00


Разом позареалізаційні доходи

749,00

Таблиця 7 Витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією, зменшують суму доходів від реалізації за 1 півріччя 2005 року

п / п

Показник

Сума, руб.

1

собівартість відвантаженої продукції (зменшена на величину наднормативних витрат)

10 190,00

2

комерційні витрати (зменшена на величину наднормативних витрат на рекламу)

1 045,00

3

управлінські витрати, у тому числі податок на користувачів автодоріг (зменшена на величину наднормативних витрат на оплату добових)

1 265,00

4

сума ПДВ отримана по реалізованих товарах робіт послуг (2867,8 +611,69)

3 479,49

5

собівартість реалізованих матеріалів

2 532,00

6

сума податку на майно

35,45


Разом витрат пов'язаних з виробництвом та реалізацією

18 546,94

Таблиця 8 Позареалізаційні витрати

п / п

Показник

Сума, руб.

1

штрафні санкції за порушення госпдоговорів

212,00

2

негативні курсові різниці, що утворилися в результаті зміни курсу рубля ЦБ РФ

28,00

3

ПДВ зі штрафних санкцій за порушення госпдоговорів, нарахованих до отримання

91,98

4

збиток від ліквідації основних засобів

990,00


Разом позареалізаційні витрати

1 321,98

2.4.3 Розрахунок суми податку на прибуток організацій

Розрахунок податку на прибуток організацій зробимо в Таблиці 9.

Таблиця 9 Розрахунок податку на прибуток організацій за 1 півріччя 2005 року

п / п

Показник

Сума, руб.

1

Доходи від реалізації

22 810,00

2

Витрати, що зменшують суму доходів від реалізації

18 546,94

3

Позареалізаційні доходи

749,00

4

Позареалізаційні витрати

1 321,98


в тому числі:

-


збиток, що утворився при відступлення права вимоги (відповідно до пункту 2 статті 279 НК)

-

5

Разом прибуток (збиток) (рядок 1 - рядок 2 + рядок 3 - рядок 4)

3 690,08

6

Доходи, що виключаються з прибутку, відбитої по рядку 5

-

7

Прибуток, отриманий Банком Росії від здійснення діяльності, пов'язаної з виконанням ним функцій, передбачених Федеральним законом "Про Центральний банк Російської Федерації (Банку Росії)"

-

8

Пільги, передбачені статтею 2 Федерального закону від 06.08.2001 № 110-ФЗ:

-


Передбачені абз. 10 п. 6 ст. 6 Закону № 2116-1

-

9

Передбачені абз. 14 п. 6 ст. 6 Закону № 2116-1

-

10

Передбачені абз. 27 п. 6 ст. 6 Закону № 2116-1

-

11

Податкова база (рядок 5 - рядок 6 - рядок 7 - рядок 8 - рядок 9 - рядок 10)

3 690,08

12

Сума збитку або частини збитку, отриманого у попередньому (попередніх) податковому (податкових) періоді (періодах) (рядок 100 Додатка № 4 до Лісту 02)

-

13

Сума прибутку, виключається з податкової бази у зв'язку з наданням додаткових пільг

-

14

Податкова база для обчислення податку:

3 690,08

15

Ставка податку на прибуток - всього (%)

24

16

Сума обчисленого податку на прибуток - всього

885,62

17

Сума нарахованих авансових платежів за звітний (податковий) період - всього

-

18

Сума податку, сплачена за межами Російської Федерації та зараховується на сплату податку згідно зі спеціальною Декларації (розрахунку), прийнятої податковим органом

-

19

Сума податку на прибуток до доплати - всього

885,62

20

Сума податку на прибуток до зменшення - всього

-

21

Сума щомісячних авансових платежів на 3 квартал 2005 року

295,06

Висновки

Після проведення всіх розрахунків, визначимо загальну суму податкових платежів і розрахуємо їх структуру. Результати розрахунку зведемо в Таблицю 10. На підставі даних Таблиці 10, побудуємо діаграму (рис.1).

Таблиця 10 Структура податкових платежів підприємства за 2 квартал 2005 р.


Податок

Сума, руб.

Питома вага,%

1

Податок на прибуток

885,62

19,73

2

Податок на майно підприємств

35,45

0,79

3

Податок на додану вартість

3 567,98

79,48

Разом

4 489,05

100

Отже, виходячи з вищенаведених розрахунків можна зробити висновок про те, що найбільшу частку в структурі податкових платежів займає ПДВ - 79%, податок на прибуток - 20%, і зовсім незначну частину, податок на майно - 1%.

Список літератури

 1. "Податковий кодекс Російської Федерації (частина перша)" від 31.07.1998 n 146-ФЗ (прийнятий гд фс рф 16.07.1998) (ред. від 02.11.2004, із змінами. Від 01.07.2005) (з ізм. І доп. , що вступають в силу з 01.01.2005),

 2. "Податковий кодекс Російської Федерації (частина друга)" від 31.07.1998 n 146-ФЗ (прийнятий гд фс рф 16.07.1998) (ред. від 02.11.2004, із змінами. Від 01.07.2005) (з ізм. І доп. , що вступають в силу з 01.01.2005).

 3. Податки. Центр податкового права. www.conseco.ru

 4. Податки: навчальний посібник / Д.Г. Чернік. М., Фінанси і статистика, 1995.

 5. Фінансове право: підручник / відп. Ред. Н.І. Химичева. 2-е вид .., перероб. і доп. - М.: 2000

 6. Юткіна Т.Ф. Податки та оподаткування. Підручник. - М.: ИНФРА-М.: 2001р.

Посилання (links):
 • http://www.conseco.ru/
 • Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Фінанси, гроші і податки | Контрольна робота
  112.9кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Податки і оподаткування 2 Принципи оподаткування
  Податкова декларація Розрахунок величини
  Податки і оподаткування 2 Податки як
  Розрахунок багаторічної величини річного стоку
  Розрахунок величини відсотків і початкової суми кредиту
  Податки та оподаткування 3
  Податки та оподаткування 5
  Податки та оподаткування 7
  Податки та оподаткування 9
  © Усі права захищені
  написати до нас
  Рейтинг@Mail.ru