Повноваження адвокатської палати суб`єктів Російської Федерації

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Контрольна робота

З дисципліни: Адвокатура

На тему: Повноваження адвокатської палати суб'єктів Російської Федерації

2009р.

Зміст

Введення

Глава 1. Основне положення

1.1 Поняття, значення і цілі адвокатської палати

1.2 Державна реєстрація адвокатської палати. Збори (конференція) адвокатів

Глава 2. Органи управління адвокатської палати суб'єкта Федерації

2.1 Рада адвокатської палати. Президент палати

2.2 Майно адвокатської палати

Висновок

Список використаної літератури

Введення

Актуальність даної контрольної роботи на тему, повноваження адвокатської палати суб'єктів Російської Федерації, полягає в наступному: становлення громадянського суспільства і правової держави зумовило різке підвищення попиту на юридичні послуги, що активізувало у свою чергу діяльність таких традиційних, класичних інститутів, як адвокатура і нотаріат. Адвокатура як юридичний інститут відома з античних часів і завжди вважалася атрибутом демократичної держави. Адвокатська діяльність та адвокатура присвячена організації та діяльності адвокатської палати суб'єкта Російської Федерації. Тому на ряду з традиційними колегіями адвокатів у суб'єктах Російської Федерації здійснювали свою діяльність так звані «паралельні» колегії, філії з інших суб'єктів Російської Федерації, адвокатські фірми і так далі, виникла необхідність створення в суб'єктах Федерації єдиного адвокатського органу, що об'єднує всіх адвокатів регіону.

Метою даної роботи є:

 1. основне положення адвокатської палати суб'єкта Російської Федерації;

 2. органи управління адвокатської палати суб'єкта Федерації.

Основні завдання в роботі полягають у наступному:

- Поняття, значення і цілі адвокатської палати;

- Державна реєстрація адвокатської палати;

- Збори (конференція) адвокатів;

- Рада адвокатської палати і президент;

- Майно адвокатської палати.

Більш докладно на всі ці питання я зможу відповісти в даній контрольній роботі.

Глава 1. Основне положення

  1. Поняття, значення і цілі адвокатської палати

Адвокатська палата являє собою об'єднання всіх адвокатів не для спільного здійснення юридичної допомоги, а для забезпечення корпоративних інтересів. Без такого об'єднання неможливо домогтися незалежності адвокатури як необхідної умови адвокатської діяльності.

Для забезпечення нормального функціонування адвокатури як корпорації необхідно, зокрема, забезпечення доступності юридичної допомоги на всій території Російської Федерації та забезпечення безкоштовної юридичної допомоги окремих категорій громадян. Виконання ці завдань далеко не завжди збігається з приватними інтересами окремих адвокатів, тому адвокатська палата має здійснювати як представництво і захист інтересів адвокатів у органах державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднаннях та інших організаціях, так і контроль за професійною підготовкою осіб, що допускаються до здійснення адвокатської діяльності. На території одного суб'єкта федерації може діяти тільки одна адвокатська палата, яка не вправі утворювати свої структурні підрозділи, філії та представництва на території інших суб'єктів Російської Федерації. Освіта міжрегіональних та інших міжтериторіальних адвокатських палат не допускається.

Адвокатська палата є недержавною (некомерційної) організацією, заснованою на обов'язковому членстві адвокатів суб'єктів Російської Федерації. Палата здійснює свою діяльність відповідно до Конституції Російської Федерації, Федеральним законам «Про некомерційних організаціях» в частині, що не суперечить Федеральному закону «Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації», й постанови палат.

Членами адвокатської палати суб'єкта Федерації є всі адвокати, внесені до регіонального реєстру суб'єкта Федерації.

Кожна з адвокатських палат суб'єктів Російської Федерації діє не на підставі прийнятого нею самою статуту, а на підставі положень Федерального закону від 31 травня 2002 р. № 63-ФЗ «Про адвокатську діяльність і адвокатуру У Російській Федерації».

Цілями діяльності палати є:

- Створення на території суб'єкта Російської Федерації професійного об'єднання адвокатів, що діє на основі принципів законності, незалежності, самоврядування;

- Представництво і захист інтересів адвокатів - членів палати в органах державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських та інших організаціях;

- Забезпечень надання кваліфікованої юридичної допомоги, її доступності для населення всього регіону, в тому числі подається громадянам Російської Федерації безкоштовно;

- Контроль за професійною підготовкою осіб, які допускаються до адвокатської діяльності, і дотримання адвокатами Кодексу професійної етики адвоката.

Для досягнення цілей палата здійснює такі повноваження:

- Веде методичну роботу, забезпечує членів палати методичними посібниками в порядку, визначеному радою палати, організовує обмін досвідом та підвищення кваліфікації адвокатів;

- Визначає порядок проходження стажування в адвокатських утвореннях і контролює її дотримання;

- Видає друкований орган палати;

- Веде реєстр адвокатських утворень в суб'єкт Російської Федерації.

Адвокатська палата не має права займатися підприємницькою діяльністю або здійснювати діяльність від свого імені. Також не має права втручатися в діяльність професійних утворень адвокатів.

Адвокатська палата є юридичною особою, має самостійний баланс, відкриває розрахунковий та інші рахунки в банках відповідно до російського законодавства, а також має печатку, штамп і бланки зі своїм найменуванням, що містить вказівку на суб'єкт Федерації, на території якого вона утворена.

Для досягнення цілей, визначених статутом палати, адвокатська палата є учасником цивільних правовідносин, від свого імені здійснює будь-які угоди, інші акти юридичного характеру, може бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражному чи третейському суді, заявником у Конституційному суді РФ у порядку, визначеному законом .

Адвокатська палата набуває права юридичної особи з моменту її державної реєстрації, яка здійснюється на підставі рішення установчих зборів адвокатів.

  1. Державна реєстрація адвокатської палати. Збори (конференція) адвокатів

Державна реєстрація адвокатської палати здійснюється за загальними правилами, встановленими для юридичних осіб, уповноваженим на це центральним органом виконавчої влади. Постанова Уряду РФ від 17 травня 2002 р. № 319 «Про уповноваженого федеральному органі виконавчої влади, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб», виданим на підставі статті 2 Федерального закону від 8 серпня 2001 р. № 129-ФЗ «Про державну реєстрацію юридичних осіб» , з 1 липня 2002 р. Державна реєстрація юридичних осіб покладена на Міністерство Російської Федерації з податків і зборів.

Уповноваженою особою можуть бути президент адвокатської палати й іншу особу, що діє на підставі довіреності, виданої президентом адвокатської палати. Заявник засвідчує своїм підписом заяву, що представляється до реєструючого органу, і вказує свої паспортні дані або відповідно до законодавства Російської Федерації дані іншого засвідчує особистості документа. Підпис заявника повинна бути нотаріально посвідчений.

Втручання в діяльність палати державних, громадських чи інших органів, крім спеціально уповноважених законодавством, не допускається.

Вищим органом адвокатської палати суб'єкта Федерації є збори (конференція) адвокатів, яке визначає його компетенцію та порядок прийняття збори адвокатів рішень.

Конференція представників адвокатських об'єднань - членів палати скликаються у разі, якщо чисельність членів перевищує 300 осіб. Чергові збори скликаються не рідше одного разу на рік. Позачергові збори скликаються радою палати на вимогу не менше сем однієї третини членів палати або на вимогу територіального органу юстиції протягом 60 днів з дня офіційного отримання такої вимоги.

Відкриває збори президент палати. Зборами обираються головуючий, секретар зборів і лічильна комісія. Рішення конференції, прийняті в межах компетенції, обов'язкові для виконання всіма членами та органами управління палати.

До компетенції зборів входять: визначення місцезнаходження ради адвокатської палати, встановлення розміру відрахувань на утримання адвокатської палати, затвердження кошторису витрат на її утримання, а також звітів ревізійної комісії про фінансово-господарської діяльності палати та звітів ради. Також встановлює перелік заходів заохочення та стягнень, що застосовуються до адвокатів.

Глава 2. Органи управління адвокатської палати суб'єкта Федерації

2.1 Рада адвокатської палати. Президент палати

Колегіальним виконавчим органом адвокатської палати є рада адвокатської палати. Рада обирається зборами (конференцією) адвокатів таємним голосуванням у кількості не більше 15 осіб зі складу членів палати та підлягає оновленню (ротації) один раз на два роки на одну третину.

При черговій ротації президент адвокатської палати вносить на розгляд ради кандидатури членів ради на вибуття, а також кандидатури адвокатів для заміщення вакантних посад членів ради адвокатської палати. Після затвердження радою адвокатської палати представницькі президентом кандидатури вносять на розгляд зборів адвокатів для затвердження.

У випадку якщо збори адвокатів не стверджує представницькі кандидатури, президент адвокатської палати вносить на затвердження конференції адвокатів нові кандидатури тільки після їх розгляду і затвердження радою адвокатської палати.

Рада палати:

- Обирає зі свого складу президента адвокатської палати строком на чотири роки і за його поданням одного з декількох віце-президентів строком на два роки;

- В період між зборами (конференціями) адвокатів приймає рішення про дострокове припинення повноважень членів ради, статус адвоката який припинено або призупинено;

- Представляє адвокатську палату у органах державної влади, органах місцевого самоврядування, громадських об'єднаннях та інших організаціях;

- Визначає порядок виплати винагороди за рахунок коштів адвокатської палати адвокатів, які надають юридичну допомогу громадянам Російської Федерації безкоштовно;

-Визначає порядок надання юридичної допомоги адвокатами, що беруть участь в якості захисників у кримінальному судочинстві за призначенням органів дізнання, органів попереднього слідства, прокурора або суду;

-Забезпечує доступність правової допомоги на всій території суб'єкта Російської Федерації, в тому числі юридичної допомоги подається громадянам Російської Федерації безкоштовно;

- Сприяє підвищенню професійного рівня адвокатів, в тому числі затверджує програми підвищення кваліфікації адвокатів та навчання стажистів адвокатів;

- Захищає соціальні та професійні права адвокатів;

- Розглядає скарги на дії (бездіяльність) адвокатів з урахуванням кваліфікаційної комісії;

- Здійснює методичну діяльність;

- Організує інформаційне забезпечення адвокатів, а також обмін досвідом роботи між ними;

- Розпоряджається майном адвокатської палати відповідно до кошторису і з призначенням майна;

- Затверджує регламенти ради та ревізійної комісії, штатний розклад апарату адвокатської палати;

- Затверджує розмір винагороди президента і віце-президентів;

- Скликає не рідше одного разу на рік збори (конференції) адвокатів, формує їх порядок денний;

- Сприяє забезпеченню адвокатських утворень службовими приміщеннями;

- Веде реєстр адвокатських утворень та їх філій на території відповідного суб'єкта федерації.

Засідання ради палати скликається президентом палати в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин членів ради.

Президент палати обирається радою палати зі складу його членів на чотири роки.

Президент палати адвокатів суб'єкта Російської Федерації здійснює такі повноваження:

-Діє від імені палати без довіреності;

- Представляє палату у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими та іншими організаціями, а також з фізичними особами;

- Видає довіреності й укладає угоди від імені палати;

- Здійснює прийом на роботу та звільнення працівників апарату палати, скликає засідання ради палати;

- Забезпечує виконання рішень ради та зборів палати;

- Розпоряджається майном палати за рішенням ради палати, відповідно до кошторису і призначення майна;

-Додаткові повноваження президента визначається рішенням ради палати.

Президент адвокатської палати збуджує дисциплінарне провадження щодо адвоката чи адвокатів при наявності допустимого приводу і в порядку, передбаченому Кодексом професійної етики адвоката.

Свої повноваження президент адвокатської палати може передоручати віце-президентам та іншим членам ради відповідно до затвердженого радою розподілом обов'язків.

Президент адвокатської палати є за посадою представником кваліфікованої комісії при адвокатської палаті.

Повноваження Президента припиняються:

- За його особистою заявою;

- У зв'язку із закінченням терміну діяльності;

- У зв'язку з його смертю;

-За неможливості виконання ним функцій президента палати більше трьох місяців;

- У зв'язку з припиненням статусу адвоката;

- У зв'язку з переходом в іншу палату адвокатів;

- У зв'язку з припиненням його членства в раді палати в порядку, визначеному статутом палати.

2.2 Майно адвокатської палати

Майно палати є її власністю і не може бути перерозподілено між членами палати. Палата здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до його призначення і тільки для виконання завдань і цілей, визначених статутом.

Члени палати не можуть володіти правом власності на майно палати, в тому числі на ту його частину, яка утворилася за рахунок їх відрахувань і пожертвувань.

Майно адвокатської палати формується за рахунок:

- Відрахувань, здійснюваних адвокатами на потреби палати;

- Грантів та благодійної допомоги (пожертвувань), що надходять від фізичних та юридичних осіб у порядку, визначеному законодавством Російської Федерації. Під благодійною діяльністю розуміється добровільна діяльність громадян та юридичних осіб за безкорисливої ​​передачі грошових та інших засобів.

Розпорядження майном палати здійснюється органами палати відповідно до представницькими їм повноваженнями і на підставі кошторису, затвердженої зборами членів палати.

До витрат на загальні потреби палати відносяться:

- Витрати на винагороду адвокатів, що працюють в органах адвокатської палати;

- Витрати на компенсацію адвокатам, які працюють в органах палати, витрат, пов'язаними з їх службовими обов'язками;

- Витрат на оплату праці співробітників апарату адвокатської палати;

- Витрати на матеріальне забезпечення діяльності адвокатської палати;

- Витрати на оплату праці адвокатів, що надають юридичну допомогу громадянам Росії безкоштовно або за призначенням органів дізнання, органів попереднього слідства, прокурорів і судів;

- Інші витрати, передбачені кошторисом Палати адвокатів.

Висновок

З даної контрольної роботи я дізналася, що адвокатська палата є єдиною формою об'єднання всіх адвокатів суб'єкта Російської Федерації незалежно від організаційної форми адвокатського освіти. Членами адвокатської палати суб'єкта Федерації є всі адвокати, внесені у регіональний реєстр Федерації.

Також я дізналася, що на території одного суб'єкта Федерації може діяти тільки одна адвокатська палата, яка не вправі утворювати свої структурні підрозділи, філії та представництва на території інших суб'єктів Російської Федерації. Освіта міжрегіональних та інших міжтериторіальних адвокатських палат не допускається.

Вищим органом адвокатської палати суб'єкта Федерації є збори (конференція) адвокатів, яке визначає його компетенцію та порядок прийняття зборами (конференцією) адвокатів рішення.

Адвокатська палата є недержавною організацією, заснованою на обов'язковому членстві адвокатів суб'єктів Російської Федерації. Палата осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях». Каждая из адвокатских палат субъектов Российской Федерации действует не на основании принятого ею самой устава, а на основании положений Федерального закона от 31 мая 2002 г. №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

Список використаної літератури

 1. Федеральный закон от 31 мая 2002г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»

 2. Гриненко А.В. «Адвокатура в Российской Федерации» М.,2008

 3. Власова А.А. «Адвокатура в России» М.,2008

 4. Буробина В.Н. «Адвокатская деятельность» ЭКСМОС 2003

 5. Демидова Л.А. «Адвокатура в России» М., 2004

 6. Трунова І.Л. «Адвокатская деятельность и адвокатура в России» М., 2006.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Контрольна робота
51.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Бюджетні повноваження суб`єктів Російської Федерації
Законодавчі повноваження суб`єктів Російської Федерації
Конституційні правовідносини Російської Федерації і її суб`єктів
Державне регулювання запозичень суб`єктів Російської Федерації
Адміністративно-територіальний устрій суб`єктів Російської Федерації
Перспективи реінтеграції складнопідрядних суб`єктів Російської Федерації
Перспектива реінтеграції складнопідрядних суб`єктів Російської Федерації на прикладі Тюменської області
Системи органів державної влади суб`єктів Російської Федерації і штатів Індії порівняльний
Повноваження РФ і суб`єктів
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru