Платіжний баланс Республіки Білорусь 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Міністерство освіти Республіки Білорусь
УО «Гомельський державний університет імені Франциска Скорини»
Економічний факультет
Кафедра економіки і управління виробництвом
«Платіжний баланс Республіки Білорусь»
Виконала:
Перевірила:
Гомель 2006

Зміст
1. Методологія складання ПБ РБ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3
2. Інформаційне забезпечення платіжного балансу ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 6
3. Періодичність, терміни розробки та розповсюдження даних платіжного балансу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .7
4. Види платіжних балансів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ........ 8
5. Платіжний баланс РБ: підсумки I півріччя 2005 р ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 11
6. Платіжний баланс Білорусі в 2005 році ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16
Список використаних джерел ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19

1. Методологія складання ПБ РБ
Зарубіжні зв'язку країни знаходять узагальнене кількісний вираз у балансах міжнародних розрахунків. Центральне місце серед них займає платіжний баланс. Платіжний баланс Республіки Білорусь (надалі платіжний баланс) - це статистичний звіт, в якому в систематизованому вигляді відбиваються сумарні дані про зовнішньоекономічну діяльність країни за певний період часу. У платіжному балансі фіксуються всі операції між резидентами і нерезидентами Республіки Білорусь, пов'язані з рухом товарів, послуг, доходів, трансфертів, фінансових активів та зобов'язань.
Платіжний баланс як засіб аналізу зовнішньоекономічного становища країни має свою історію. Ще до розробки складних податкових систем окремі держави застосовували митне оподаткування експортних та особливо імпортних товарів, що вимагало їх реєстрації. «Паростки» платіжного балансу з'явилися ще за часів поповнення королівської скарбниці, що залежала від податкових надходжень [7, c.39].
В епоху меркантилізму складання платіжного балансу було необхідно у зв'язку з економічною політикою, спрямованої на розширення експорту, стримування імпорту та накопичення золотого запасу. Для країн, що не володіли своїми родовищами золота, це був єдиний спосіб накопичити достатні кошти.
Таким чином, з початку свого існування платіжний баланс сформувався як метод статистичного та інформаційного обліку, що ставить швидше фіскальні, ніж дослідницькі завдання і цілі.
В даний час платіжний баланс всебічно вивчається фахівцями в галузі міжнародних економічних відносин як джерело важливої ​​інформації, що розкриває особливості участі країни в міжнародному обміні товарами, послугами та капіталами.
Основним концептуальним принципом побудови платіжного балансу є принцип подвійного запису, при якому кожна яка відображається в обліку операція представляється двома записами, що мають однакове вартісне вираження, але з протилежними знаками (по кредиту і дебету).
Загальне правило обліку наступне:
а) угода, в результаті якої країна отримує іноземну валюту, називається кредит і заноситься зі знаком плюс.
б) угода, в результаті якої країна витрачає іноземну валюту, називається дебет і заноситься зі знаком мінус.
Як правило, експорт - це кредит, а імпорт - це доручення.
За кредитом реєструються: експорт реальних ресурсів (рахунок поточних операцій), операції зі зменшення іноземних активів і збільшення зовнішніх зобов'язань (рахунок операцій з капіталом і фінансових операцій).
За дебетом реєструються: імпорт реальних ресурсів (рахунок поточних операцій), операції по збільшенню іноземних активів і зниження зовнішніх зобов'язань (рахунок операцій з капіталом і фінансових операцій) [1, с.83].
У результаті застосування принципу подвійного запису різниця між сумою всіх кредитових і дебетових записів повинна дорівнювати нулю. У тому випадку, коли відбувається безоплатне надання економічних цінностей (товарів, послуг або фінансових активів), для того, щоб відобразити таку операцію в рахунках двічі, в платіжний баланс вводиться особлива стаття "Трансферти".
Існує поширена помилка, коли експорт товарів і експорт капіталу розглядаються як однорідні види угод. Тим часом власне кажучи вони протилежні. Експорт товарів означає приплив іноземної валюти в державу, яка здійснює поставку товарів за кордон, і реєструється зі знаком «+». Експорт капіталу, навпаки, означає відтік грошових коштів і повинен записуватися зі знаком «-», оскільки тягне за собою відтік валюти з рахунків резидентів.
Платіжний баланс складається за певний період часу (місяць, квартал, рік), а також на певну дату. Аналіз рухів платежів, надходжень, вимог і зобов'язань за певний період часу дозволяє виявити структуру та тенденції розвитку зовнішньоекономічних зв'язків країни, стан національної економіки. Баланс на певну дату відображає склалося на даний момент співвідношення платежів та надходжень або відповідно вимог і зобов'язань. При цьому при перевищенні валютних надходжень над платежами або вимог над зобов'язаннями можна говорити про активне сальдо чи активі відповідного балансу, а при перевищенні платежів над надходженнями і зобов'язань над вимогами - про його пасиві (пасивному сальдо).
Операції платіжного балансу
Операції платіжного балансу є результат зовнішньоекономічних операцій, що здійснюються між резидентами Республіки Білорусь і нерезидентами. У платіжному балансі реєструються зміни в обсязі активів і зобов'язань, які сталися в результаті здійснення операцій. До операцій платіжного балансу відносяться операції, як супроводжувані фактичними платежами, так і не передбачають грошових платежів.
Рахунок поточних операцій охоплює будь-які зовнішньоекономічні операції з економічними цінностями (за винятком операцій з фінансовими активами). До основних класифікаційним розділам даного рахунки відносяться: товари, послуги, доходи, поточні трансферти [2, с. 14].
Рахунок операцій з капіталом і фінансових операцій охоплює будь-які зовнішньоекономічні операції з капітальними трансфертами і фінансовими активами та зобов'язаннями і складається з двох рахунків: рахунки операцій з капіталом і фінансового рахунку. Рахунок операцій з капіталом складається з капітальних трансфертів та придбання (продажу) невироблених нефінансових активів. Компоненти фінансового рахунку класифікуються згідно з типом інвестицій або виконуваної ними функціональної ролі. Це прямі інвестиції, портфельні інвестиції, інші інвестиції та резервні активи.
При оцінці операцій платіжного балансу повинні використовуватися фактичні ринкові ціни.
Час реєстрації операцій визначається на основі принципу нарахування. Реєстрація операцій здійснюється в той момент, коли економічна вартість створюється, перетворюється, обмінюється, передається або ліквідується. Виникнення фінансових вимог та зобов'язань пов'язано з переходом права власності на будь-які ресурси від одного учасника зовнішньоекономічної операції до іншого. Такий перехід може бути оформлений юридично, а може припускати фактичну передачу ресурсів або встановлення контролю над цими ресурсами іншою стороною. Якщо перехід права власності не очевидний, вважається, що він відбувається в той момент, коли обидва учасники операції роблять відповідні записи у своїх бухгалтерських книгах або рахунках.
Платіжний баланс для забезпечення міжнародної порівнянності розраховується в доларах США. Для розробки Мінстатом національних рахунків, потреб Міністерства економіки та Міністерства фінансів платіжний баланс розраховується також у білоруських рублях.
При оцінці операцій платіжного балансу використовується інформація з різних джерел, що надходить в різні терміни. Це може призводити до нерівності вартісних оцінок операцій по дебету і кредиту. Для усунення даного невідповідності вводиться стаття платіжного балансу "Статистичні розбіжності", яка дорівнює сальдо між сумами всіх кредитових і дебетових записів із зворотним знаком.
Операції платіжного балансу поділяються за такими секторами економіки:
- Сектор органів грошово-кредитного регулювання включає органи, що володіють і керують міжнародними резервами держави і, як правило, здійснюють грошову емісію. У Республіці Білорусь до них відноситься Національний банк;
- Сектор органів державного управління включає всі установи і урядові органи на центральному, регіональному та місцевому рівнях, розташовані на території Білорусі, а також посольства, консульства, військові установи та інші одиниці державного управління, розташовані за кордоном;
- Фінансові підприємства або банківський сектор охоплює банки Республіки Білорусь, а також інші інституціональні одиниці, зайняті наданням фінансових послуг (за винятком Національного банку Республіки Білорусь);
- Інші сектори включають нефінансові підприємства (що займаються виробництвом товарів і послуг), в т.ч. домашні господарства, які володіють і розпоряджаються реальними і фінансовими активами та зобов'язаннями, залученими в зовнішньоекономічну діяльність;
Стандартне подання платіжного балансу описує у відповідності зі стандартною класифікацією операцій потоки товарів, послуг, доходів, поточних і капітальних трансфертів і рух фінансових ресурсів у країну і за кордон.
В аналітичному поданні платіжного балансу визначається його загальне сальдо, рівне склався зміни офіційних міжнародних резервних активів країни.
Аналітичне подання виходить із стандартного подання шляхом виділення з фінансового рахунку платіжного балансу операцій, пов'язаних із зміною офіційних резервних активів Республіки Білорусь.
2. Інформаційне забезпечення платіжного балансу.
Основними джерелами інформації, використовуваними при розробці платіжного балансу, є:
- Банківська система звітності про зовнішньоекономічну діяльність, яка знаходиться в компетенції Національного банку Республіки Білорусь;
- Система звітності підприємств-резидентів про зовнішньоекономічні операції;
- Інші офіційні джерела інформації Республіки Білорусь;
- Інформація Центрального банку Російської Федерації.
При розробці та аналізі даних платіжного балансу для перехресної звірки використовуються дані міжнародної банківської статистики і дзеркальна статистика країн-партнерів, одержувана як від розробників платіжних балансів інших країн, так із збірок, публікуються міжнародними фінансовими організаціями.
Система банківської звітності охоплює два типи респондентів:
- Банки Республіки Білорусь, які звітують як про зовнішньоекономічні операції своїх клієнтів - резидентів Республіки Білорусь, так і своїх власних зовнішньоекономічних операціях;
- Підприємства-резиденти Республіки Білорусь, які мають рахунки поза банківською системою країни.
Інформація в системі банківської звітності збирається згідно з формами, розробленими фахівцями управління платіжного балансу відповідно до стандартної класифікації п'ятого видання Керівництва з платіжного балансу.
Система звітності підприємств-резидентів використовується Міністерством статистики та аналізу Республіки Білорусь при зборі інформації про взаємні зобов'язання підприємств республіки із зовнішньоекономічними партнерами по експортно-імпортними операціями, при зборі інформації про залучення іноземних інвестицій в економіку країни.
Офіційні джерела інформації Республіки Білорусь, до яких відносяться Міністерство статистики та аналізу, Міністерство фінансів, Міністерство закордонних справ, Державний митний комітет інші центральні та місцеві органи управління, надають інформацію Національному банку відповідно до спеціальних формами звітності на місячній чи квартальній основі.
Інформація Центрального банку Російської Федерації виходить щоквартально на основі узгодженого регламенту обміну інформацією між Головним управлінням платіжного балансу Центрального банку Російської Федерації та Департаменту платіжного балансу і банківської статистики Національного банку Республіки Білорусь.
3. Періодичність, терміни розробки та розповсюдження даних платіжного балансу.
Платіжний баланс розробляється на щоквартальній основі. Для оперативних цілей основні показники платіжного балансу можуть розроблятися на щомісячній основі.
Платіжний баланс розробляється протягом 75 днів після звітного періоду.
Платіжні баланси направляються керівництву Національного банку, вищим органам державного управління країни, міністерствам і відомствам, міжнародним фінансовим і статистичними організаціям, центральним банкам країн-партнерів у зовнішньоекономічній діяльності, іншим організаціям, а також за індивідуальними запитами юридичним і фізичним особам на підставі чинного законодавства.
Платіжні баланси публікуються в представництві Національного банку в мережі Інтернет, щомісячному інформаційно-аналітичному та науково-практичному журналі Національного банку Республіки Білорусь "Банківський вісник", "Національної економічній газеті", у виданнях Міжнародного Валютного Фонду - щомісяця у збірнику "International Financial Statistics" ( "Міжнародна фінансова статистика"), щорічно в збірці "Balance of Payments Statistics. Yearbook" ("Статистика платіжних балансів. Щорічник").
4. Види платіжних балансів
Підсумкове рівновага не означає наявності дисбалансу за окремими групами статей. Багато чого залежить від того, де буде проведена сальдірующая середня лінія, так як при загальному підрахунку враховуються лише позиції, що опинилися вище середньої лінії; позиції нижче її виключаються з розгляду. У результаті можна отримати кілька різних видів балансів.
При оцінці стану країни у міжнародних розрахунках перш за все визначається співвідношення експорту та імпорту. Підведення риски під обсягами надходження та продажу товарів за кордон дозволяє отримати торговий баланс.
Торговий баланс може підводитися регулярно в міру того, як митні органи збирають і обробляють статистику по торгівлі.
Разом з тим торговий баланс як різниця між експортом та імпортом містить мінімум інформації. Однак він є найважливішим вихідним показником загальної ситуації, оскільки на частку торгівлі припадає близько 80% всього обсягу міжнародних економічних відносин. Деякі складнощі підрахунків при підведенні сальдо по торговому балансу виникають у зв'язку з тим, що експорт у світовій статистиці враховується в цінах ФОБ, тобто не включає вартість транспорту, страхування і т. д. Імпорт підраховується в цінах СІФ, включає і страхування, і фрахт. Різниця у вартості фрахту і страхування, яка становить у середньому близько 10% загальної вартості товарів, що поставляються, ви читається при підрахунку.
Торговельне сальдо в чому визначає загальний підсумок платіжного балансу, проте негативне торговельне сальдо не обов'язково означає загальний дефіцит. Так, Великобританія в останній третині минулого століття тривалий час допускала негативне сальдо за торговельними операціями, оскільки воно з лишком перекривався надходженнями з інших джерел, у тому числі в сфері послуг.
Торгівля послугами включає витрати, пов'язані із закордонними подорожами, морськими перевезеннями і фінансами. Для деяких країн розділ «послуги» може виявитися значним. У країнах, через територію яких проходять великі туристичні потоки, велику роль можуть і надходження від туризму. У Греції та Іспанії надходження від іноземних туристів становить 60-80% обсягу вартості товарного експорту.
На відміну від торгівлі товарами інформацію про продаж послуг можна отримати тільки в результаті непрямих підрахунків, що веде до деякої затримки з публікацією балансу.
Баланс з торгівлі і послуг становить інтерес насамперед як показник агрегованих потреб (витрат) при розрахунку національного доходу. Значення показника також обмежена і він зазвичай користується в комбінації з іншими.
Положення країни в міжнародних розрахунках характеризують також суми, що перераховуються у вигляді пенсій, дарів, безоплатних субсидій. Фактично під цим мається на увазі імпорт в країну іноземних товарів у формі безоплатної допомоги. Важливо, що всі угоди такого роду однобічні, і країна, яка перераховує кошти, нічого не отримує натомість.
Додаток до балансу товарів і послуг сум за одностороннім перекладів та дарам дозволяє отримати баланс по поточних операціях. Тут над сальдірующей середньою лінією виявляються всі статті, пов'язані рухом коштів по товарах і послугах; під линів - з рухом резервів як приватних, так і державних.
Баланс по поточних операціях дає досить повний обсяг інформації щодо економічного стану країни. Позитивне сальдо балансу по поточних операціях свідчить про те, що країна продає вироблені нею товари і послуги іншим країнам в більшому обсязі, ніж купує. Як приклад можна уявити сім'ю, що володіє фінансовими засобами в кількості, достатній для того, щоб залишати частину заощаджень на випадок непередбачених обставин або надання допомоги (кредитування) сусідам. Дефіцит же балансу по поточних операціях відображає збільшення заборгованості країни іншим країнам. За аналогією можна уявити сім'ю, що живе за рахунок позик і кредитів або використовує раніше накопичені заощадження [5, c.152].
Отже, можна зробити висновок, що баланс по поточних операціях показує нетто-зміни в іноземних засобах, що знаходяться у розпорядженні країни. Позитивне сальдо (надлишок коштів) свідчить про наявність інвестиційного потенціалу, негативне сальдо, навпаки, - про відтік коштів. Країна стає нетто-боржником по відношенню до решти світу.
Доповнення балансу по поточних операціях статтями за довгостроковими перекладам і платежами дозволяє вивести базисний баланс. Введені в баланс позиції відображають в тій чи іншій формі найважливіші макроекономічні показники країни: співвідношення зовнішніх і внутрішніх цін, курс валюти, величину доходу, темпи зростання, схильність до заощаджень. Ці показники стабільні і змінюються рідко. Відповідно до загальним підходом в перспективі базисний баланс повинен бути рівний нулю. В іншому випадку країні доведеться зіткнутися зі зміною її заборгованості.
Додаток до базисного балансу статті «рух короткострокового капіталу» дає баланс автономних рахунків. Важливість такого балансу пов'язана з тим, що рух міжнародного короткострокового капіталу може бути не тимчасовим явищем, але наслідком розвитку економіки країни. Наприклад, великі міжнародні фірми можуть набувати короткострокові закордонні зобов'язання як наслідок свого розвитку. Національна валюта може купуватися іноземними громадянами для її використання в міжнародних угодах. Така ситуація склалася на початку 70-х років, коли підвищення цін на нафту (а вони призначалися в доларах) збільшило потребу в доларах і підвищило курс долара на міжнародних валютних ринках.
Особливо слід зупинитися на статті «помилки та пропуски». Ця стаття з'являється для «приведення до нуля» різниці між активами та пасивами. Якщо для складання повноцінного балансу кожна угода теоретично повинна відображатися в ньому два рази, то практично це вимога часто не виконується. Причиною можуть бути недоліки статистичної звітності чи нелегальність самої угоди [4, c.152].
Особи, які займаються збором статистичних даних для складання платіжного балансу, часто не володіють достатньо повною інформацією про зміст всіх угод. Наприклад, витрати туристів оцінюються на базі вибіркових опитувань, заповнення опитувальних листів, що не завжди відображає реальну ситуацію. Неврахованими можуть виявитися грошові перекази, які свідомо приховуються з метою уникнути сплати податків або у зв'язку з протизаконними угодами.
Ще один різновид - баланс ліквідності відрізняється від балансу автономних рахунків включенням або немає таких статей, як помилки і пропуски, короткострокові зобов'язання, що знаходяться в руках у нерезидентів, і іноземні короткострокові зобов'язання, що знаходяться у резидентів країни.
Розглянуті види не виключають можливості запровадження та інших платіжних балансів для вирішення будь-якої національної завдання.
У практиці окремих країн використовується баланс міжнародної інвестиційної заборгованості. Він фіксує збільшення або, навпаки, відтік зобов'язань і засобів. Такий баланс може бути визначений як сума всіх минулих дебетових і кредитових рахунків у розділі руху капіталу.
5. Платіжний баланс РБ: підсумки I півріччя 2005 року
У розглянутому періоді сальдо рахунку поточних операцій склалося позитивним у розмірі 969млн. USD. Це було викликано як поліпшенням ситуації з торговельним балансом, так і зростанням позитивного сальдо балансу послуг на 22,6% [6, c.6].
Товари. Зовнішньоторговельний оборот склав 14 456,1 млн. USD і збільшився на 10,7%. З нього 8034 млн. USD (55,6% зовнішньоторговельного обороту) припадало на країни СНД, у тому числі на Росію - 6988,2 млн. USD (48,3%); на країни поза СНД - 6422,1 млн. USD ( 44,4%), в т.ч. на країни ЄС - 4705,4 млн. USD (32,5%).
Експорт досяг 7472,7 млн. USD (57,6% ВВП) і зріс на 19,7%. Збільшення вартості експорту в основному було викликано зростанням середніх експортних цін (на 19,6% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року).
Імпорт склав 6983,4 млн. USD (53,8% ВВП) і збільшився на 2,5%. При цьому середні імпортні ціни підросли на 7,3%, а фізичний обсяг імпорту скоротився на 5,2%.
Послуги. Міжнародний оборот послуг досяг 1574,7 млн. USD (12,1% ВВП), зростання - на 23,2%. Позитивне сальдо зросло на 22,6% до 434,5 млн. USD (3,3% ВВП).
Експорт послуг - 1004,6 млн. USD, або 7,7% ВВП (зростання 23,1%), імпорт - 570,1 млн. USD, або 4,4% ВВП (зростання 23,5%).
Зовнішня торгівля товарами та послугами. Досягнувши 16030,8 млн. USD (123,5% ВВП), загальний оборот товарів і послуг збільшився на 11,8%. Експорт зріс на 20,1%, імпорт - на 3,8% (8477,3 млн. USD і 7553,5 млн. USD відповідно).
На умовах розрахунків у грошовій формі експорт склався в розмірі 7936,1 млн. USD (зростання 23,3%), імпорт - 7046,2 млн. USD (зростання 5,6%). Експорт, що не припускає розрахунків у грошовій формі, досяг 541,2 млн. USD (знизився на 13,2%), імпорт - 507,3 млн. USD (знизився на 15,8%).
Сальдо зовнішньої торгівлі товарами і послугами склалося позитивним у розмірі 923,8 млн. USD (7,1% ВВП). За експортно-імпортними операціями на умовах розрахунків у грошовій формі воно склало 889,9 млн. USD, за операціями, що не припускає розрахунків у грошовій формі, - 33,9 млн. USD.
Доходи. Сальдо доходів від праці та інвестицій сформувалося від'ємним у розмірі 32,6 млн. USD і виросло на 9,8%.
Сальдо за доходами від праці склалося позитивним у розмірі 68,4 млн. USD. Оплата праці резидентів, які тимчасово працюють за кордоном, - 68,5 млн. USD (0,5% ВВП). Оплата нерезидентів, тимчасово зайнятих в економіці РБ, - 0,1 млн. USD.
Сальдо доходів від інвестицій-негативне в розмірі 101млн. USD. Країна отримала дохід від зарубіжних активів 18,5 млн. USD. Нерезидентам виплачено 119,5 млн. USD. З них за доходами від прямих інвестицій-78,8 млн. USD (на 48,4% більше, ніж в аналогічному періоді 2004р.), Від портфельних інвестицій - 3 млн. USD, за іншим інвестиціям - 37,7 млн. USD.
Поточні трансферти. Сальдо поточних трансфертів склалося позитивним у розмірі 77,8 млн. USD. У країну надійшло 135,9 млн. USD (на 24,1% менше, ніж у січні-червні 2004р.). Фізособи з-за кордону отримали грошовими переказами 38,3 млн. USD. Сектор держуправління - 22,8 млн. USD, в основному у вигляді гуманітарної допомоги інших держав.
Трансферти, надані нерезидентам, зросли на 39,3% (до 58,1 млн. USD). Грошові перекази фізичних осіб за кордон - на 18,1% (20,9 млн. USD).
Рахунок операцій з капіталом і фінансових операцій. Сальдо рахунку операцій з капіталом і фінансових операцій склалося від'ємним в розмірі 920,7 млн. USD.
Сальдо рахунку операцій з капіталом, основу якого складають трансферти мігрантів, сформувалося позитивним у розмірі 17,5 млн. USD, що на 38,6% менше, ніж у січні-червні 2004 р .
Іммігранти ввезли в країну майна і фінансових ресурсів на 62,1 млн. USD, в тому числі з РФ - 33,4 млн. USD (або 53,8% від загального обсягу ввезених активів), з Україною-10,6 млн. USD (17,1%).
Число емігрували з країни зменшилося в порівнянні з січнем-червнем 2004 р . на 12,3%. Трансферти, пов'язані з виїздом білоруських громадян на постійне місце проживання за кордон, оцінювалися в 44,6 млн. USD.
За операціями фінансового рахунку зафіксований чистий відтік капіталу в розмірі 938,2 млн. USD проти припливу на 38,2 млн. USD у відповідному періоді минулого року. Негативне сальдо фінансового рахунку обумовлено зростанням зовнішніх фінансових активів (на 775,7 млн. USD) і зниженням зовнішніх зобов'язань (на 162,5 млн. USD).
Прямі інвестиції. Операції з прямими інвестиціями забезпечили чистий приплив капіталу в країну в розмірі 82,7 млн. USD (на 19,9% більше, ніж у січні-червні 2004 р .).
Чисте їх залучення дорівнювало 82 млн. USD завдяки вкладенням нерезидентів у статутні фонди підприємств (44,9 млн. USD), реінвестовані доходи (36,4 млн. USD) і прямими іноземними інвестиціями у формі позик від зарубіжних співвласників (0,7 млн. USD) .
Валовий обсяг надійшли прямих інвестицій в економіку країни склав 295,1 млн. USD проти 440 млн. USD в аналогічному періоді минулого року (зменшення на 32,9%). В обсязі надійшли в країну прямих інвестицій як і раніше найбільшу питому вагу становили кредити і позики, отримані від зарубіжних співвласників спільних та іноземних підприємств (68,3% загального обсягу). Частина, що залишилася припала на вклади в статутні фонди підприємств (19,3%) і реінвестовані доходи (12,3%). В обсязі надійшли прямих інвестицій відзначено зниження частки іншого капіталу у формі кредитів і позик і зростання частки акціонерного капіталу [6, c.6].
За січень-червень 2005 р . білоруські підприємства здійснили вилучення прямих інвестицій з-за кордону в розмірі 0,7 млн. USD.
Портфельні інвестиції. Сальдо за операціями з цінними паперами сформувалося від'ємним у розмірі 4,2 ​​млн. USD. Відтік капіталу з країни обумовлений зниженням на 4 млн. USD зобов'язань перед нерезидентами з цінних паперів білоруських емітентів і зростанням на 0,2 млн. USD активів резидентів, розміщених у цінних паперах іноземних емітентів. Основною формою операцій з даними інструментами з'явилися операції з борговими цінними паперами.
Похідні фінансові інструменти. Угоди органів грошово-кредитного регулювання з похідними фінансовими інструментами (опціони та форвардні операції з валютою та дорогоцінними металами) забезпечили чистий приплив капіталу в країну в розмірі 0,2 млн. USD.
Інші інвестиції. По операціях, проведених з комерційними кредитами, позиками, іншими іноземними активами (крім резервних) і зобов'язаннями, спостерігався чистий відтік фінансових ресурсів з країни в розмірі 633,3 млн. USD.
Іноземні активи резидентів по цьому розділу зросли на 394,6 млн. USD, що обумовлено в значній мірі зростанням поточної заборгованості нерезидентів за білоруський експорт.
Зобов'язання перед зовнішнім світом знизилися на 238,7 млн. USD (в січні-червні 2004 р . зростання на 294,4 млн. USD). Основними джерелами відтоку фінансових ресурсів з'явилися зменшення поточної заборгованості перед постачальниками за імпорт товарів і послуг, зниження зобов'язань перед нерезидентами за рахунками і депозитами та за раніше залученими іноземними кредитами і позиками.
Комерційні кредити. У січні-червні 2005 р . зміна поточної заборгованості за товари і послуги за експортно-імпортними операціями зумовило розрахунковий відтік капіталу з економіки країни в розмірі 431млн. USD.
Поточна заборгованість нерезидентів з оплати за білоруський експорт товарів і послуг збільшилась на 279,4 млн. USD. Поточні зобов'язання білоруських підприємств за імпорт товарів і послуг перед нерезидентами скоротилися на 151,6 млн. USD.
Позички. Збільшення іноземних активів і зниження іноземних зобов'язань по цьому розділу забезпечили чистий відтік капіталу з країни в розмірі 54,9 млн. USD. Резидентами (крім банків) залучено іноземних кредитів на суму 449,9 млн. USD, що в 1,6 рази більше, ніж у січні-червні 2004 р .
Структура залучених іноземних кредитів і позик за секторами економіки не зазнала істотних змін: велику частину склали короткострокові негарантовані позики в розмірі 307,6 млн. USD, або 68,8% загального обсягу залучених ресурсів (50,1% у січні-червні 2004 р .). Питома вага довгострокових негарантованих позик знизився з 46,8 до 30,8%. Під гарантії уряду підприємствами отримано 1,7 млн. USD, або 0,4% від загальної суми залучених кредитів (3% у січні-червні 2004 р .).
Залучення нових позик органами держуправління було незначним і становило 2,8 млн. USD.
Погашення зобов'язань перед нерезидентами (крім банків) за основним боргом (з урахуванням накопичення простроченої заборгованості з основного боргу) склало 493,9 млн. USD, що в 1,7 рази перевищило рівень січня-червня 2004 р . Підприємства виплатили 84,3% загального обсягу платежів, прострочивши при цьому 1,9 млн. USD. Фактичне погашення зобов'язань органами грошово-кредитного управління та органами держуправління здійснено відповідно в розмірі 43,7 млн. USD (8,9% від загальної суми платежів) і 33,7 млн. USD (6,8%). Протягом розглянутого періоду остаточно погашена заборгованість перед МВФ по всіх раніше отриманими кредитами.
Банки збільшили свої зобов'язання за залученими іноземними кредитами на 22,3 млн. USD. Основною формою припливу капіталу з'явилися операції з короткостроковими кредитами.
Депозити, рахунки та готівкові гроші. Операції з іноземними активами і зобов'язаннями у вигляді наявної валюти, рахунків і депозитів забезпечили чистий відтік капіталу в розмірі 139млн. USD.
Зростання активів резидентів склав 59,3 млн. USD. Активи Нацбанку, не пов'язані з резервним, збільшилися на 18,4 млн. USD, обсяг коштів білоруських банків на зарубіжних рахунках і у вигляді готівкової іноземної валюти виріс на 40,9 млн. USD.
Зобов'язання резидентів перед нерезидентами за рахунками і депозитами знизилися на 79,7 млн. USD, в тому числі зобов'язання білоруських банків - на 66,9 млн. USD, Нацбанку - на 12,8 млн. USD [6, c.6].
Інші активи і зобов'язання. За даним розділом стався чистий відтік капіталу з країни в розмірі 8,4 млн. USD.
Інші активи резидентів зросли на 22,7 млн. USD, що відбулося головним чином за рахунок зростання простроченої заборгованості іноземних партнерів за білоруський експорт товарів і послуг на 25,2 млн. USD і збільшенням на 2,3 млн. USD заборгованості нерезидентів перед білоруськими банками . Інші активи органів грошово-кредитного регулювання знизилися на 4,8 млн. USD.
Прострочені зобов'язання резидентів перед нерезидентами підросли на 14,3 млн. USD, що пов'язано із зростанням простроченої заборгованості за імпорт товарів і послуг на 12,9 млн. USD і збільшенням інших зобов'язань білоруських банків на 1,4 млн. USD.
Резервні активи. У результаті проведених фінансових операцій міжнародні резервні активи країни збільшились на 383,6 млн. USD. У інвалюті - на 397,4 млн. USD, обсяг монетарного золота скоротився на 14,5 млн. USD. Досягнутий рівень міжнародних резервних активів зіставимо з вартістю імпорту товарів і послуг за 0,8 місяця.
Статистичні розбіжності. Статистичні розбіжності між кредитовими і дебетовими операціями платіжного балансу за січень-червень 2005р. склалися негативними у розмірі 48,3 млн. USD, або близько 0,4% суми всіх проведень платіжного балансу. Формально це вказує на неврахований статистикою імпорт товарів і послуг або відтік капіталу з економіки країни.
6. Платіжний баланс Білорусі в 2005 році
Платіжний баланс Білорусі в 2005 році виявився самим благополучним за весь час розрахунку балансу Нацбанком: сальдо рахунку поточних операцій досягло 469,1 млн. USD. На таку величину валютні надходження в країну від зовнішньої торгівлі, доходів від інвестицій за кордоном і перекладу грошей з-за кордону перевищили витрати на оплату імпорту та аналогічні платежі за кордон.
Однак результати 2006 р . можуть виявитися набагато гірше, так як у минулому році виникли негативні тенденції, дія яких загрожує благополуччю зовнішньої торгівлі і платіжного балансу РБ.
Оборот товарів і послуг в 2005 році виріс на 9,6% до 36015,6 млн. USD, тоді як у 2004 р . - На 37,2%. Тобто можна говорити про суттєве уповільнення темпів зростання зовнішньої торгівлі.
Але треба зазначити, що дані двох останніх років не можна порівнювати між собою без істотних застережень. Справа в тому, що з 2005 р . був змінений порядок сплати ПДВ у зовнішній торгівлі Білорусі з Росією, що призвело до різкого зростання активності імпортерів у четвертому кварталі 2004 р . Вони поспішали ввезти товари, причому робили це в борг. У результаті сальдо зовнішньої торгівлі товарами в 2004 р . перевищило мінус 2 млрд. USD, хоча вже тоді почалося зростання цін на сировинні товари, продукти нафтопереробки, що призвело до зростання доходів Білорусі від експорту. Можна сказати, що частина імпорту 2005 р . в розмірі близько 1 млрд. USD була перенесена на 2004 р .
Таким чином, спостережувані різкі коливання сальдо рахунку поточних операцій у 2004-2005 рр.. значною мірою пояснюються випадковою причиною, яка не має стосунку до глобальних тенденцій зовнішньої торгівлі. Цим же пояснюється і динаміка сальдо рахунку операцій з капіталом і фінансових операцій.
Глобальна тенденція останніх 2 років полягала в випереджаючому зростанні експорту над імпортом внаслідок більш швидкого збільшення ціни товарів, що експортуються з Білорусі, над цінами товарів, що імпортуються в нашу країну.
Через спотворень результатів зовнішньої торгівлі порівнювати підсумки минулого року з підсумками 2004 р . досить складно. Тому про напрямки зміни стану зовнішньої торгівлі і платіжного балансу Білорусі можна судити по тенденціях зміни експортних та імпортних цін.
Тут справи йдуть не дуже добре. У 2005 р . середні експортні ціни в порівнянні з 2004 р . зросли на 17,4%, тоді як аналогічний параметр за 3 квартали минулого року становив 18,9%, а за 2004 р . - 20,2%. Як бачимо, є спад темпу зростання цін.
У той же час темпи зростання цін імпорту поступово починають наздоганяти експортні. Якщо в 2005 р . в цілому по відношенню до 2004 р . середні ціни імпорту зросли тільки на 4,6%, то в січні 2006 р . імпорт подорожчав по відношенню до січня 2005 р . на 13,3% (експорт - на 17,5%).
У 2005 р . експорт товарів з Білорусі зріс на 15,4% до 16095,3 млн. USD. Збільшення експорту було повністю викликано зростанням середніх цін експортованих товарів. У той же час фізичні обсяги експорту навіть знизилися на 1,2% [3, с. 6].
Імпорт товарів у минулому році збільшився всього на 3,1% до 16622,6 млн. USD, тому що середні ціни імпорту зросли тільки на 4,6%, а фізичний обсяг скоротився на 3,1%.
Сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало мінус 527,3 млн. USD. Але сальдо зовнішньої торгівлі послугами зросло на 19,6% до 823,7 млн. USD, повністю компенсувавши витрати на оплату імпорту товарів. Сумарне сальдо зовнішньої торгівлі виявилося рівним 296,4 млн. USD.
При цьому експорт та імпорт послуг зросли приблизно однаковою мірою: на 18% до 2060,7 млн. USD і на 16,9% до 1237 млн. USD відповідно.
Дані платіжного балансу за 2005 р . виявилися цього разу досить близькі до інформації Мінстату: сальдо зовнішньої торгівлі товарами і послугами за 2005 р . склало 164,6 млн. USD, сальдо зовнішньої торгівлі товарами - мінус 721,5 млн. USD, послугами - 886,1 млн. USD.
Основний приплив валюти в нашу країну в чистому вираженні забезпечили послуги. Інші джерела виявилися істотно менше.
Прямі інвестиції в чистому вираженні склали 305 млн. USD, що виявилося в 1,9 рази більше, ніж у 2004 р . Але при цьому 234,5 млн. USD склали витрати Росії на будівництво та обслуговування газопроводу «Ямал-Європа». Без урахування даних надходжень прямі інвестиції в нашу країну навіть знизилися.
Надходження від резидентів РБ, які тимчасово працюють за кордоном, досягли 195,3 млн. USD, що набагато перевищує суму коштів, вивезених нерезидентами, що працюють в Білорусі, - 0,3 млн. USD.
Сальдо поточних трансфертів склало 156,9 млн. USD, знизившись з 284,7 млн. USD у 2004 р . Зменшення надходжень за цією статтею в значній мірі було обумовлено завершенням виплат компенсації громадянам, постраждалим у роки Великої Вітчизняної війни. У минулому році в рамках цієї програми громадянами Білорусі було отримано всього 35,2 млн. USD проти 128,4 млн. USD за 2004 р .
За величиною чистого вивезення валюти з країни на першому місці опинилася держава: іноземні резервні активи РБ виросли в 2005 р . на 539,2 млн. USD до 1296,5 млн. USD. Можна сказати, що за кордон були відправлені надлишки надійшла в країну валюти, скуплені Нацбанком.
На друге місце вийшли фізичні особи, які вивезли з країни готівкової валюти на 457,5 млн. USD більше, ніж ввезли. Банки, які ввезли готівкових на 137,1 млн. USD, тільки частково компенсували втрати.
Білоруські туристи вивезли валюти на 493,3 млн. USD, a іноземні туристи витратили в нашій країні всього 184,4 млн USD. По каналах неорганізованої торгівлі за готівкову валюту витрати склали, за оцінкою експертів, 489,6 млн. USD, тоді як надходження за рахунок неорганізованого експорту - всього 158,5 млн. USD. Ці дані виявилися істотно гіршими, ніж у 2004 році, що свідчить про те, що зростання доходів населення не компенсується збільшенням обсягів виробництва та послуг у Білорусі [3, с. 6].
Значно зросли в минулому році і виплати доходів нерезидентам від вкладеного ними в Білорусі капіталу. Сальдо доходів від інвестицій досягла мінус 179,2 млн. USD, що виявилося практично в 2 рази більше аналогічного параметра за 2004 рік.
Змінилася в несприятливу для Білорусі сторону і ситуація з інвестиціями в цінні папери. Зобов'язання нерезидентів за білоруським цінних паперів знизилися в 2005 рік на 41,5 млн. USD після зростання на 56,5 млн. USD роком раніше.
Незважаючи на те, що стан платіжного балансу Білорусі за минулий рік виявилася хорошим як ніколи, робити сприятливий прогноз на майбутнє не варто. Поліпшення відбулося за рахунок зовнішніх факторів, на які Білорусь не в змозі впливати: зростання цін на енергоносії і сировинні товари (експортні ціни споживчих товарів виросли всього на 1%, а фізичний обсяг їхнього експорту скоротився на 1,4%). Тому в разі зміни кон'юнктури міжнародних ринків у протилежний бік, ознаки чого вже з'явилися, стан фінансів Білорусі може різко погіршитися.
В огляді платіжного балансу за 3 квартали 2005 р . був зроблений висновок про те, що в поточному році за збереження сприятливої ​​ситуації на зовнішньому ринку зростання доходів від зовнішньої торгівлі ще дозволить збільшити валютні резерви приблизно на таку ж величину, як і в минулому році, і лише у 2007 році резерви припинять зростання.
Однак, схоже, справи йдуть гірше, ніж очікувалося, і вже в поточному році зростання іноземних активів країни може зупинитися, якщо, зрозуміло, уряд не зважиться на будь-які незаплановані кроки з реформування економіки. За підсумками 4-го кварталу зробити висновок про істотну зміну ситуації ще не можна, але дані поточного року вказують на прискорення негативних процесів: знижується експорт калійних добрив, погіршується цінове співвідношення між вартістю нафти і нафтопродуктів.
У результаті, за попередніми даними Мінстату, сальдо зовнішньої торгівлі товарами РБ за перші 2 місяці поточного року склало мінус 24,5 млн. USD проти позитивного сальдо в розмірі 306,7 млн. USD за аналогічний період 2005 рік.
Звичайно, слід враховувати, що підсумки перших місяців 2005 р . були спотворені через введення нового порядку сплати ПДВ, що призвело до падіння обсягів імпорту на початку року. Але все одно поява негативного сальдо виглядає насторожливо. Тим більше що негативний вплив зростання доходів населення на стан валютного ринку зберігається, а інвестиційний клімат в країні не поліпшується.
Новим фактором нестабільності є, і намір Газпрому збільшити ціну поставляється в Білорусь газу. Хоча ціни передбачається підвищити тільки в наступному році, але вже одна загроза такої перспективи різко знижує інвестиційну привабливість країни, що може негативно вплинути на приплив капіталу в неї. Збільшення вартості газу тільки на 10 USD за тисячу кубометрів означає втрату Білоруссю приблизно 200 млн. USD в рік. Отже, підйом ціни газу, скажімо, на 50 USD призведе в 2007 році до необхідності замороження зростання доходів населення або втрати золотовалютних резервів країни.

Список використаних джерел
1. Бункин М.К., Семенов А.М. Основи валютних відносин: Учеб. Посібник .- М.: Юрайт, 2000 .- 192 с.
2. Бурдико Н.М. Економетричні моделі аналізу та прогнозування основних показників ПБ РБ / / Білоруська економіка .- 2004 .- № 11 .- С.14-24.
3. Володимир Тарасов. Повторити успіх навряд чи вдасться / / НЕГ. - 2006. - № 29.
4. Каллаур П.В., Комков В.М., чорнооких В.А. Стан ПБ, інфляція і девальвація в РБ / / БЕЖ.-2004 .- № 2.-С.4.
5. Мовсесян А.Г., Огнівцев С.Б. Міжнародні валютно-кредитні відносини: Підручник .- М.: Инфра-М, 2003 .- с. 152.
6. ПБ РБ: підсумки I півріччя 2005 року / / НЕГ .- 2005 .- № 75.
7. Решетнікова В.В. Передісторія аналізу ПБ / / Білоруська економіка.-2004 .- № 4 .- С.39-46.
8. Фінанси ЗЕД: Навчальний посібник / К. В. Рудий .- Мн. Обчислюємо. шк., 2004.-348 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
84.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Платіжний баланс Республіки Білорусь
Платіжний баланс 3
Платіжний баланс 2
Платіжний баланс 4
Платіжний баланс 2
Платіжний баланс
Платіжний баланс 3
Платіжний баланс 2 Сутність і
Платіжний баланс України
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru