План виробництва та реалізації продукції

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
"Полоцьк ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"
Кафедра: Економіки та управління
Контрольна робота
з дисципліни "Планування на підприємстві"
Варіант - 2
Студентки
Фінансово-економічного факультету
Заочного відділення
Групи У06-ЕПЗ-1
Батхан Наталії Михайлівни
Викладач:
Лісіченок Є.П.
Новополоцьк, 2009 р.

Зміст
Планування валової, товарної і реалізованої продукції
Зміст оперативно-виробничого планування (ОПП) і його місце в системі планування підприємства
Завдання
Список використаних джерел

Планування валової, товарної і реалізованої продукції

Найважливішим розділом тактичного плану підприємства є план виробництва і реалізації продукції, або виробнича програма, що містить наступні показники: реалізована продукція (валовий дохід), товарна продукція, валова продукція, чиста й умовно-чиста продукція.
Під реалізованої продукцією промислових підприємств розуміється відвантажена покупцям продукція, товари, а також здані замовникам роботи і послуги промислового характеру з пред'явленням розрахункових документів про оплату. Пред'явленими вважаються розрахункові документи з моменту здачі їх в установи банку або передачі їх покупцеві (замовникові), якщо це передбачено договором. [3, с.54-55]
Її обсяг обчислюється як вартість призначених до постачання за планом і що підлягають оплаті замовником готових виробів і напівфабрикатів власного виробництва, запасних частин всіх видів і призначень, товарів народного споживання, виконуваних робіт і послуг, що надаються, які виконуються згідно з господарськими договорами із споживачами продукції або через власну збутову мережу.
Плановий обсяг реалізованої продукції (Пр) у вартісному виразі розраховується за формулою:
n
Пр = Σ (Птi ± ΔОсi ± ΔОоi), (1)
i = 1
де Птi - обсяг товарної продукції i-го виду в оптових цінах підприємства;
ΔОсi - зміна залишків готової продукції i-го виду на складі підприємства на початок і кінець планованого періоду;
ΔОоi - зміна залишків готової продукції i-го виду, відвантаженої, але не оплаченої споживачем на початок і кінець планованого періоду;
n - кількість видів товарної продукції (i = 1,2,3, ..., n). [2, с.90]
До залишків готової продукції належить залишилася на підприємстві частина невідвантаженому готової продукції. Залишки готової продукції оцінюються у фактичних цінах виробників без податку на додану вартість, акцизного збору та інших податків з виручки. [3, с.56]
Реалізована продукція характеризує валовий дохід підприємства (Дв) в плановому періоді. Він визначається як добуток ціни на кількість проданих одиниць виробів (послуг):
n
Дв = Пр = ΣДвi, (2)
i = 1
Двi = Цi * ОПi, (3)
де двi - валовий дохід підприємства від реалізації i-го виду продукції;
Цi - ціна одиниці i-го виду продукції (оптова, договірна);
Опi - планований обсяг продажів i-го виду продукції (i = 1,2,3, ..., n) в натуральному вираженні.
Крім валового доходу в плані може також передбачатися середній дохід. Це величина грошових коштів, одержуваних підприємством від продажу однієї одиниці продукції або послуги. Величина середнього доходу (Дсi) визначається відношенням загальної виручки від реалізації i-го виду продукції до кількості проданих одиниць виробів:
Дсi = двi: ОПi, (4)

В умовах, коли в планованому періоді передбачається зміна відпускних цін, середній доход являє собою не що інше, як середню ціну, тобто
Дсi = Цi, а двi = Цi * ОПi.
Товарна продукція включає вартість: запланованих до випуску готових виробів (прийнятих відділом технічного контролю, укомплектованих і зданих на склад готової продукції підприємства); напівфабрикатів, комплектуючих деталей і складальних одиниць, призначених для реалізації на сторону по кооперованих поставках; капітального ремонту, виконаного власними силами, а також виробів і запасних частин, виготовлених для капітального ремонту, капітального будівництва та власних непромислових господарств підприємства; інструментів і пристосувань для власного виробництва.
Товарна продукція виражається в оптових цінах підприємства і в порівнянних цінах. Перші використовуються для ув'язки плану виробництва з фінансовим планом, другі - для визначення темпів, динаміки та зміни структури виробництва. [2, с.91]
Плановий обсяг товарної продукції (Пт) розраховується за формулою:
nm
Пт = Σ (Апi * Цi) + ΣУсj, (5)
i = 1 j = 1
де Апi - план випуску i-го виду продукції в натуральному вираженні;
Цi - діюча оптова ціна i-го виду продукції;
n - кількість видів товарної продукції (i = 1,2,3, ..., n);
Усj - обсяг послуг та робіт j-го виду промислового характеру;
m - кількість видів робіт промислового характеру (j = 1,2,3, ..., m).
Товарна продукція характеризує обсяг виробленої готової продукції і використовується для розрахунку витрат на виробництво, фінансових результатів, рентабельності і інших показників ефективності виробництва. [4, с.276]
Валова продукція включає вартість всієї виробленої продукції і виконаних робіт, у тому числі незавершене виробництво. Вона зазвичай оцінюється в порівняних цінах.
Обсяг валової продукції (Пв) розраховується за формулою:
Пв = Пт + (Нк - Нн) + (Ік - Ін), (6)
де Нк, Нн - залишки незавершеного виробництва у вартісному виразі на кінець і початок планового періоду відповідно;
Ік, By - залишки інструментів і пристосувань власного виробництва на кінець і початок планового періоду.
На підприємствах, у яких відсутній внутрішньогосподарський оборот і незавершене виробництво, за своїм складом валова продукція збігається з товарною. Валову продукцію слід відрізняти від валового обороту, під яким розуміється сума вартості продукції всіх підрозділів. [2, с.92]
Показники товарної і валової продукції, хоча й одержали широке поширення в плануванні господарської діяльності підприємств, мають один спільний недолік. Вони дають викривлене уявлення про власний внесок підприємства в кінцевий результат діяльності. Це пояснюється тим, що до їх складу включається вартість матеріальних витрат, що досягає на деяких підприємствах 80-90% витрат. [4, с.276]

Зміст оперативно-виробничого планування (ОПП) і його місце в системі планування підприємства

Оперативно-виробниче планування (ОПП) є завершальним етапом внутрішньозаводського планування. Його особливістю є те, що розробка планових завдань та доведення їх до підрозділів поєднується з організацією їх виконання.
Головним завданням ОПП є організація злагодженої роботи всіх підрозділів підприємства для забезпечення рівномірного, ритмічного випуску продукції в установленому обсязі та номенклатурі при повному використанні виробничих ресурсів.
У процесі ОПП розробляються календарно-планові нормативи, план випуску продукції підприємства по місяцях року; оперативно-календарні плани випуску та графіки виробництва вузлів і деталей цехами, ділянками по місяцях, тижнях, добі, змінах (іноді годинах). Виконуються об'ємні розрахунки завантаження устаткування і площ; організується змінно-добове планування, оперативний облік процесу виробництва, контроль і регулювання його (диспетчеризація). [1, с.403]
ОПП складається з виробничого календарного планування та оперативного управління ходу виробництва - диспетчирування. ОПП ще називають і оперативно-календарним плануванням (ОКП).
Виробниче календарне планування - це розробка і доведення до структурних підрозділів та робочих місць оперативних планових завдань з випуску продукції та забезпечення їх необхідними для цього ресурсами.
Оперативне управління ходом виробництва (диспетчеризація) здійснюється шляхом поточного обліку, аналізу, контролю за виконанням оперативних планів та вжиття заходів щодо усунення причин, що порушують ритмічний хід виробництва і реалізації продукції.
У залежності від об'єкта виділяють міжцехове і внутрішньоцехове ОПП. [2, с.38]
Міжцехове ОПП: об'єкт - цехи основного виробництва, мета - забезпечення злагодженої, ритмічної роботи цехів основного виробництва, їх безперебійного постачання ресурсами та послугами допоміжних цехів і служб підприємства. Предмет планування - виробничо-господарські зв'язки між цехами основного виробництва. Вихідні дані - показники плану виробництва і реалізації продукції підприємства. Здійснюється планово-виробничим (ППО) і планово-диспетчерським (ПДС) відділами підприємства. Завдання:
розрахунки величини і рівня використання виробничої потужності;
розподіл річної (квартальної) виробничої програми по місяцях;
доведення виробничої програми підприємства до структурних підрозділів та робочих місць;
розробка оперативно-календарних нормативів;
складання календарних графіків виготовлення готової продукції по підприємству;
оперативний облік виконання календарних планів цехами та диспетчеризація процесу виробництва;
і т.д.
Внутрішньоцехове ОПП направлено на забезпечення ритмічного виконання завдань оперативного плану ділянками, бригадами і робочими цехів основного виробництва. Виконується в цеху виробничо-диспетчерським бюро (ПДБ), а на ділянці - майстром. Завдання:
розробка оперативних планів на місяць і більш короткі відрізки часу для виробничих ділянок, потокових ліній, бригад, робочих місць;
контроль виконання планових завдань;
облік простоїв устаткування і робочих;
вжиття заходів з ліквідації затримок у ході виробництва, неполадок, аварій, простоїв устаткування і робочих;
координація роботи допоміжних служб цеху із забезпечення роботи основних виробничих ділянок;
і т.д.
Основою для планування руху предметів праці у виробництві є розрахунки виробничої потужності 9пм0 і календарно-планові нормативи (ВПП). Розрахунки ПМ і ВПП проводяться, як правило, один раз на рік, а перелік конкретних ВПП залежить від типу виробництва. [2, с.39-40]
Одиничне виробництво характеризується великою кількістю замовлень на виготовлення різноманітної продукції одиницями і малими не повторюються партіями. При цьому в одних виробах переважають механічні роботи, в інших монтажні і т.д.
Отже, оперативне планування має так згрупувати замовлення для запуску, щоб забезпечити найкраще поєднання термінів виготовлення з рівномірним завантаженням основних цехів.
Щоб така умова витримати на підприємстві, перш ніж укладати договори з замовником, роблять попередній розрахунок виробничого циклу виготовлення замовлення. Іншою відмітною особливістю планування одиничного виробництва є включення в цикл виготовлення замовлення всіх стадій підготовки виробництва та виготовлення виробу, тобто розробка конструкції, технології, нормування витрат праці, проектування й виготовлення оснащення, виготовлення, випробування і доведення виробів.
В одиничному виробництві оперативне керівництво здійснюється за замовний системі, при якій планованої одиницею є замовлення на виріб або складальне з'єднання. [1, с.405]
ОКП в одиничному виробництві включає наступні планові розрахунки: розрахунок виробничого циклу виконання замовлення і побудова об'ємно-календарного графіка виконання окремих замовлень і зведеного по всім замовленням; розрахунок календарних термінів випереджень в роботі цехів; розрахунок завантаження устаткування і виробничих площ в планованому періоді; щомісячний облік виконання замовлень. [2, с.60]
Для серійного типу виробництва характерне виготовлення одного виробу різних модифікацій або декількох видів виробів серіями різної величини, а також обробка деталей і складальних одиниць партіями.
Під серією розуміється число виробів, однакових по конструкції і технічній характеристиці. Під партіями розуміється плановане і враховується число однакових деталей або складальних одиниць, одночасно запускаються у виробництво і оброблюваних з одноразовою витратою підготовчо-заключного часу. [1, с.408]
В основі планування серійного виробництва лежать календарно-планові нормативи, які включають: розмір партії виготовлення виробу; періодичність запуску партій; виробничий цикл; випередження запуску-випуску партій деталей, вузлів і виробів; рівень заділів і загального незавершеного виробництва. Використовуючи ці нормативи, будують календарні графіки роботи виробничих бригад і ділянок. [2, с.55]
У масовому виробництві оперативне планування проводиться по кожній деталі. У цій системі ОКП планово-обліковою одиницею для підприємства в цілому та випускаючих цехів є виріб, а для решти цехів - деталь, складальна одиниця (вузол).
Планування в подетальної системі ОПП грунтується на наступних нормативах:
такт (ритм) потокової лінії;
нормативний рівень заділів;
графік режиму роботи потокової лінії.
Основним плановим документом ОКП в масовому виробництві є цехової подетальної план виробництва, який по суті є графік режиму роботи потокової лінії. [2, с.51-53]
Заключним етапом оперативного планування є диспетчирування (регулювання) виробництва.
Під диспетчирування виробництва розуміється централізоване керівництво роботою всіх органів підприємства на основі плану - графіка, а також систематичного обліку та контролю поточного ходу виробництва. Для здійснення функції диспетчирування у складі ПДО підприємства створюється диспетчерська служба, основним завданням якої служить підтримку безперебійного і ритмічного ходу виробництва відповідно до заданого плану запуску-випуску продукції на всіх стадіях її виготовлення. [1, с.422]
Тест 8.
Планова рентабельність продукції (РПР).
Вихідні дані:
Виручка від реалізації продукції 2000 тис. руб.;
Собівартість продукції - 1800;
Орендний дохід - 100;
Експлуатаційні витрати з майна, переданого в оренду - 20;
Дивіденди від довгострокових фінансових вкладень - 80;
Штрафи отримані - 35.
Відповідь:
в) Рпр = (2000 - 1800): 1800 * 100 = 11,1%
Так як рентабельність (РПР) розраховується як відношення прибутку (П) до собівартості продукції (С):

Рпр = П / С * 100 [4, с.563] (7)
А прибуток знаходиться шляхом вирахування собівартості з виручки від реалізації продукції. [4, с.555]
Тест 18.
Планування кошторису витрат на виробництво за елементами (Сем).
Вихідні дані:
Матеріальні витрати - 800 тис. руб., В тому числі нормовані 300;
Заробітна плата з відрахуваннями на соціальне страхування - 450, в тому числі нормовані - 200;
Загальновиробничі витрати - 750, у тому числі амортизація - 250 та інші витрати - 100;
Загальногосподарські витрати - 500, у тому числі амортизація - 100 та інші витрати - 50;
Амортизація - 350;
Інші витрати - 150.
Відповідь:
б) Сем = 800 + 450 + 350 + 150 = 1750
Так як планова кошторис витрат складається за такою структурою:
Матеріальні витрати (за вирахуванням вартості зворотних відходів);
Витрати на оплату праці;
Амортизація основних фондів;
Відрахування на соціальні потреби;
Інші витрати. [3, с.95]
Тест 28.
Планування ділової активності або капіталоотдачі (ДА).
Вихідні дані:
Пасиви підприємства - 800 000 тис. руб., В тому числі власний капітал - 400 000, в ньому чистий прибуток - 40 000;
Номінальна вартість акцій - 100 000;
Обсяг продажів - 1 200 000.
Відповідь:
а) ТАК = 1200000: 800000 = 1,5
Капіталоотдача (Ко) розраховується як відношення приросту випуску продукції, досягнутого за рахунок капітальних вкладень (ВП), до капітальних вкладень (К):
Ко = ВП: К [4, с.23] (8)

Завдання

Розрахувати зміна собівартості товарної продукції, її зниження за рахунок зростання продуктивності праці і зниження норм витрати основних матеріалів на основі наступних даних:
Показники
Значення
Собівартість порівнянної товарної продукції, млн. руб.
900
Планове зростання продуктивності праці,%
5
Планове зростання середньої заробітної плати,%
2
Плановане зниження витрати основних матеріалів,%
3
Питома вага заробітної плати в собівартості продукції,%
20
Питома вага основних матеріалів у собівартості продукції,%
60
Рішення:
1. Розраховуємо зменшення матеріальних витрат у планованому періоді:
розраховуємо суму матеріальних витрат у собівартості порівнянної товарної продукції. Для цього собівартість порівнянної товарної продукції множимо на питому вагу основних матеріалів у собівартості продукції і ділимо на 100:
900 * 60: 100 = 540 (млн. крб.)
розраховуємо плановані витрати матеріалів. Для цього з суми матеріальних витрат у собівартості порівнянної товарної продукції віднімаємо плановане зниження витрат основних матеріалів:
540 - 540 * 3: 100 = 540 - 16,2 = 523,8 (млн. крб.)
2. Розраховуємо збільшення заробітної плати в планованому періоді:
розраховуємо суму заробітної плати в собівартості порівнянної товарної продукції шляхом множення собівартості порівнянної товарної продукції на питома вага заробітної плати в собівартості продукції:
900 * 20: 100 = 180 (млн. крб.)
розраховуємо плановані витрати на заробітну плату. Для цього до суми заробітної плати в собівартості порівнянної товарної продукції додаємо плановане зростання середньої заробітної плати:
180 + 180 * 2: 100 = 183,6 (млн. крб.)
3. Розраховуємо зниження суми заробітної плати в собівартості порівнянної товарної продукції за рахунок зростання продуктивності праці шляхом вирахування з планованих витрат на заробітну плату плановане зростання продуктивності праці:
183,6 - 183,6 * 5: 100 = 174,42 (млн. крб.)
4. Розраховуємо зміна собівартості товарної продукції:
розраховуємо суму планованої собівартості товарної продукції:
900 - 540 + 523,8 - 180 + 174,42 = 878,22 (млн. крб.)
розраховуємо загальну зміну собівартості товарної продукції:
900 - 878,22 = 21,78 (млн. крб.)
розраховуємо зниження собівартості товарної продукції за рахунок зростання продуктивності праці:
900 - 540 + 523,8 - 878,22 = 5,58 (млн. крб.)
розраховуємо зниження собівартості товарної продукції за рахунок зниження норм витрати основних матеріалів:
900 - 180 + 174,42 - 878,22 = 16,2 (млн. крб.)
Отже, планована собівартість товарної продукції знизилася на 21,78 млн. руб. і склала 878,22 млн. руб. У тому числі:
за рахунок зростання продуктивності праці на 16,2 млн. руб. (540 - 523,8 = 16,2) собівартості товарної продукції знизилася на 5,58 млн. руб.;
за рахунок зниження норм витрати основних матеріалів на 5,58 млн. руб. (180 - 174,42 = 5,58) собівартості товарної продукції знизилася на 16,2 млн. руб.

Список використаних джерел

1. Кобець О.А. Планування на підприємстві / Навчальний посібник / Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2006. - 549 с.;
2. Планування на підприємстві. Короткий курс / А.І. Ільїн, С.В. Касько; під ред. А.І. Ільїна. - 2-е вид., Испр. - К.: знання, 2008. - 237 с.;
3. Планування на підприємстві: навч-метод. комплекс для студ. спец.1-25 січня 2007, 1-25 січня 2008 / сост. і заг. ред. Є.П. Лісіченок. - Новополоцьк: ПГУ, 2007. - 192 с.;
4. Економіка підприємства: навч. посібник / Л.М. Нехорошева, Н.Б. Антонова, Л.В. Гринцевич [и др.]; під ред. д-ра екон. наук, проф. Л.М. Нехорошева. - Мінськ: БГЕУ, 2008. - 719 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Контрольна робота
43кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз виробництва та реалізації продукції
Аналіз виробництва та реалізації продукції
Аналіз виробництва та реалізації продукції 2
Аналіз обсягу виробництва і реалізації продукції
Фінансове забезпечення виробництва і реалізації продукції птахівництва
Облік процесів постачання виробництва та реалізації продукції
Аналіз виробництва та реалізації продукції СПК Скуратівський
Аналіз виробництва та реалізації продукції СПК Скуратівський 2
Бізнес-план розширення виробництва продукції на ВАТ Лакокраска
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru