Планування і прогнозування

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

гПлан
Введення
Глава 1. Планування
1.1 Форми та етапи планування
1.2 Стратегічне планування
1.2.1 Основні функції і завдання стратегічного планування.
1.2.2 Алгоритм стратегічного планування
Глава 2. Прогнозування в системі планування.
2.1 Задачі прогнозування
2.2 Алгоритм розробки прогнозу:
2.3 Методи прогнозування
2.4 Надійність і точність прогнозів.
Список літератури

Введення

У централізованому плануванні було жорстке планування, але було легше в зв'язку з тим, що потрібно було тільки виконувати план. Підприємства були як закриті системи.
В умовах ринку підприємство працює як відкрита система, взаємодіючи із зовнішнім середовищем.
Особливості внутрішньофірмового планування:
Фінансова стійкість підприємства як системи залежить від взаємодії з зовнішнім середовищем, із зовнішніми чинниками (кооперація, конкуренція, попит, пропозиція).
Потрібно опережающе визначати всі організаційно-технічні потреби, фінансово-економічні можливості підприємства, забезпечувані матеріальними ресурсами (з урахуванням впливу зовнішнього середовища).
Необхідність самостійної розробки довгострокової стратегії розвитку фірми (сучасний недолік: стратегія зводиться до поточної діяльності).
Внутрішньофірмове планування передбачає 2 блоки: стратегічний та поточного планування. Це потрібно, щоб не порушувати баланс фірми. Відповідно, стратегічний та поточний бюджети фірми.
Поточний бюджет спрямований на:
· Підвищення прибутку;
· Зниження витрат;
· Витрати на маркетинг і рекламу.
Стратегічний бюджет спрямований на:
· Інвестиції в підвищення конкурентоспроможності;
· Диверсифікація (розширення сфер діяльності);
· Підвищення частки ринку.
Велику роль у плануванні відіграє прогнозування.

Глава 1. Планування

1.1 Форми та етапи планування

Планування - це проектування бажаного майбутнього підприємства та ефективних шляхів його досягнення.
Кінцевий разом процесу проектування - планове рішення.
Основні завдання планування: визначення умов та обмежень, при яких можна досягти бажаного; пов'язування стратегічного і поточного планування.
Умови при плануванні: зниження ступеня ризику; обов'язковість розгляду альтернативних планових рішень.
Форми планування:
1) період планування:
· Довгострокове (> 3 років)
· Середньострокове (<3 років)
· Короткострокове (до 1 року)
2) величина залучених інвестицій:
· Стратегічне
· Поточне (тактичне)
3) ієрархія планування:
· На корпоративному рівні
· На рівні самостійних юридичних одиниць
· Цехове планування
Існує також оперативне планування (до місяця). І поточне, і оперативне планування має бути спрямоване на стратегічне планування.
Методичні підходи до планування:
1) Матричне планування (при плануванні витрат виробництва) (моделі Леонтьєва). Обмеження: система добре працює на серійних виробництвах на початку життєвого циклу виробу.
2) Оптимізація планування (модель Конторовича). Обмеження: меншою мірою враховується невизначеність; підхід для однопродуктових моделей.
3) Адаптивне планування враховує динаміку зміни ресурсів, динаміку залучення фінансів.
Процес планування включає в себе:
· Оцінка поточного стану фірми і оцінка реальних можливостей підприємства.
· Визначення необхідних умов для досягнення поставленої мети в заданий період часу.
· Розробка альтернативних планових рішень для подальшого затвердження.
Для кожної цілі підприємства (наприклад, розширення частки ринку, відновлення продукції, переозброєння підприємства тощо) розробляється своя система планування (дерево цілей).
Етапи:
1) Аналіз стану підприємства: організаційно-економічного, техніко-технологічного, фінансового, кадрового. Кінцева мета - виявлення проблем (невідповідності бажаного і дійсного).
2) Встановлення цілей, побудова дерева цілей (бажаних результатів).
3) Встановлення основних параметрів плану (стратегічні цілі характеризують зовнішні параметри, поточні - внутрішні).
4) Визначення та оцінка альтернатив. Вибір варіанту плану для реалізації за встановленими критеріями.
5) Організація виконання плану.
Вихідні дані:
1) Сукупність відомостей про зовнішнє середовище.
2) Інформація про конкурентів.
3) Стан виробничого середовища.
При розробці планів необхідно використовувати певні принципи планування:
1) Своєчасність
2) Обгрунтованість
3) Цілеспрямованість
4) Інформативність (на верхньому рівні - агрегована інформація)
5) Раціональність
6) Комплексність (організаційні, технічні, кадрові аспекти)

1.2 Стратегічне планування


Визначаємо місію підприємства (не більше 6 рядків). Наприклад, зайняти провідне становище в Росії. Після визначення місії йде розробка стратегії у вигляді конкретних цілей.
Розробка стратегії:
Сувора формулювання стратегічних цілей.
Оцінка потенціалу.
Оцінка, діагностика, аналіз зовнішнього середовища.
Діагностика сильних і слабких сторін (SWOT-аналіз).
Аналіз стратегічних альтернатив.
Вибір стратегії.
Реалізація стратегії.
Стратегії (з т.з. піраміди управління):
· Корпоративні
· Функціональні
- Маркетингова
- Фінансова
- Виробнича
- Кадрова
- Розвитку досліджень (НДДКР)

Головним інструментом розробки стратегії виступає дерево цілей. Під кожну мету створюється стратегічна господарська мета.
Емерсон: «Якщо не цілі, то немає сенсу вибирати дорогу».

Цілі мають бути:
- Реальними і досяжними;
- Вимірними;
- Однозначними;
- Конкретизованими та деталізованими по підрозділах;
- Зрозумілими виконавцям.
Умови визначення мети з урахуванням:
- Обсягу робіт;
- Термінів виконання;
- Кількості виконавців;
- Можливостей підприємства.
Врахування зовнішніх факторів:
- Законодавчих;
- Політичних;
- Міжнародних;
- Фінансових;
- Технологічних.
Облік внутрішніх факторів:
- Організаційних;
- Технічних;
- Діловий філософії фірми.
Підходи до розробки стратегічного плану:
Від минулого до майбутнього (прогноз).
Від майбутнього до теперішнього.
Відмінні риси стратегії:
Розробка стратегії не завершується негайною дією.
Для реалізації стратегії необхідний набір - дерево цілей.
На основі стратегії розробляється стратегічний план.
У системі дерева цілей мети діляться на цілі й орієнтири. Існує ієрархія між ними: цілі - для верхнього рівня; орієнтири - для нижнього. Будь-яка мета має двоїстий характер.
Коли не потрібна стратегія?
Необхідність стратегії відпадає при виході на бажаний рівень результатів. Змінюють не стратегію, а стратегічний план. Процес повинен бути керованим.
З т.з. ринкових цілей повинні бути характеристики:
- Частка ринку (бажана);
- Динаміка зростання частки ринку.
Треба враховувати ставлення власної частки до частки конкурента. Можна використовувати криві освоєння при визначенні частки ринку.


частка
ціна
Т
Зростання частки ринку на 20% вимагає подвоєння виробничої потужності кожні 3-3,5 року.
Вимоги до формування стратегічних планів:
· Наявність висококваліфікованого планового персоналу (менеджерів).
· Активне використання методів моделювання (імітаційного).
· Необхідність враховувати стохастичність (невизначеність, імовірнісного) отримання результатів.
· Встановлення резервних потужностей (резервні «подушки безпеки»).
Можливі генеральні цілі:
· Підвищення рівня конкурентоспроможності.
· Забезпечення динаміки зростання власної частки ринку.
· Підвищення прибутковості та рентабельності.
· Забезпечення соціального захисту працівників.
Елементами процесу стратегічного планування є:
· Аналіз зовнішнього середовища;
· Побудова, формування цілей підприємства;
· Ув'язка, узгодження цілей верхнього рівня та функціонального рівня з нижнім;
· Взаємозв'язок планування з джерелом фінансування (бюджетом).

1.2.1 Основні функції і завдання стратегічного планування.

Функції:
Формування стратегії розвитку підприємства.
Планування основних напрямків дій.
Оцінка потенційних можливостей фірми (комплексна) за реалізаційною стратегії.
Визначення необхідних ресурсів і організаційно-фінансовий супровід стратегічного плану.
Завдання:
1.1. Аналіз стану та перспектив розвитку ринку.
1.2. Визначення співвідношень об'ємів продажів по внутрішньому і зовнішньому ринку планованих виробів.
1.3. Визначення цільових установок на основі маркетингових досліджень.
1.4. Розробка дерева цілей.
1.5. Встановлення вимог до збутових, основним і забезпечує виробництвам (підрозділам).
1.6. Оцінка сприйнятливості ринку до планованої продукції.
2.1. Розробка цільових програм з функціональним стратегіям.
2.2. Встановлення контрольних цифр для досягнення цілей.
2.3. Аналіз можливостей диверсифікації сфер діяльності (виробництва) з мінімумом витрат.
2.4. Формування стратегічного бюджету та джерел фінансування (включаючи графіки надходження фінансів). Фінансування поточного бюджету.
3.1. Оцінка організаційно-економічного та технологічного рівня готовності виробництва до реалізації стратегічних завдань.
3.2. Оцінка конкурентоспроможності фірми та продукції.
3.3. Оцінка та вибір маркетингових програм (під певні цілі).
3.4. Оцінка та аналіз необхідного обсягу інвестицій.
3.5. Оцінка можливих впливів зовнішнього середовища.
4.1. Встановлення вимог до споживаним ресурсів та необхідних кількісних обсягів.
4.2. Визначення джерел фінансування.
4.3. Встановлення міжгосподарських зв'язків.
4.4. Формування плану забезпечення ресурсами з урахуванням господарського ризику.
Причини відторгнення неефективного стратегічного планування:
· Порушення балансу взаємодій між плановими і лінійними керівниками («баланс влади»).
· Слабкість практичного механізму реалізації стратегічного плану. Відсутність організаційно-фінансового супроводу планів.
· Специфіка прийняття стратегічних рішень (її відсутність).
· Недостатня професійна підготовка планових менеджерів та лінійного персоналу.
· Поточні аврали, кризові ситуації.
· Невиконання вимоги до цілей.
1.2.2 Алгоритм стратегічного планування:
Збір інформації про зовнішнє середовище.
Аналіз стану ринку й визначення стратегічних цілей і ключових умов їх досягнення.
Аналіз конкурентоспроможності фірм та розробка стратегії поведінки по відношенню до конкурентів.
Аналіз та оцінка необхідних ресурсів для успіху.
Моделювання та аналіз впливу зовнішніх факторів на стратегічний розвиток бізнесу і оцінка господарського ризику.
Розробка стратегії та альтернативних шляхів розвитку для вибору на альтернативному рівні.
Розробка варіантів стратегічних планів з урахуванням можливої ​​зміни ключових умов.
Аналіз ефективності планових рішень.
Розробка організаційно-фінансового супроводу стратегічних планів.

Глава 2. Прогнозування в системі планування.

2.1 Задачі прогнозування

Прогностика - наука про побудову майбутнього.
Прогноз - це науково обгрунтоване судження про майбутнє і шляхи його досягнення.
У процесі прогнозування вирішуються такі основні завдання:
Встановлення цілей розвитку.
Визначення раціональних шляхів і засобів досягнення ..
Розрахунок необхідних ресурсів.
Класифікація прогнозів за такими ознаками:
За призначенням:
· Науково-технічні;
· Соціально-економічні;
· Військові;
· Демографічні;
· Політичні.
За масштабом дій:
· Міжнародні прогнози;
· Національні прогнози;
· Міжгалузеві прогнози;
· Галузеві прогнози;
· Прогнози самостійних господарюючих одиниць (фірм тощо).
За періодом прогнозування:
· Оперативні прогнози (до 6 міс);
· Короткострокові (до 2 років);
· Середньострокові (до 5 років);
· Довгострокові (понад 5 років).
Особливість розробки прогнозів: при прогнозуванні, крім об'єкта прогнозування, необхідно прогнозувати вплив активного фону або зовнішнього середовища.

2.2 Алгоритм розробки прогнозу:

1. Предпрогнозного орієнтація (системно-структурний аналіз об'єкта).
2. Постановка завдання для розробки прогнозу (уточнюються характеристики об'єкта; визначаються масштаби; визначаються періоди прогнозування; встановлюються умови та обмеження, при яких буде проводитися прогноз).
3. Аналіз та встановлення факторів прогнозного (активного) фону.
4. Формування інформаційної бази для прогнозу активного фону та об'єкта.
5. Розробка власне прогнозної моделі і вибір методу прогнозування.
6. Розробка прогнозу й оцінка його достовірності.
7. Розробка планових рішень (за результатами прогнозу).
Період часу ділиться на:
· Період заснування
· Період попередження.

Особливості прогнозування:
· При прогнозуванні необхідно знати граничні значення параметрів розвитку;
· При прогнозуванні прогнозують не об'єкт як такий, а прогнозують розвиток об'єкта через параметри ефективності.
Принципи системи прогнозування:
1. Системність (подання об'єкта у вигляді системи)

2. Узгодженість (скоординована система цілей).
3. Верифікація (довіра до результатів прогнозу).
4. Безперервність.

2.3 Методи прогнозування

1.1 Використовують індуктивний метод мислення (від приватного до загального). На малюнку з приватних точок утворюється загальна крива.

1.2. Використовують підхід по ходу часу (на основі вже прожитого).
1.3. Пошукові (дослідницькі) методи.
2.1. Використовують дедуктивний метод мислення (від загального до конкретного). На малюнку дивимося, чи відповідає приватна точка нашої кривої.

2.2. Використовують підхід проти ходу часу.
2.3. Нормативні методи (установка нормативу, до якого треба прагнути).
Пошукові методи
1. Статистичні
1.1. Екстраполяції (розвиток складається з 2-х складових):

Застосовується, коли ми перебуваємо у фазі розвитку і дивимося, чи можемо йти далі.
1.2. Інтерполяції (розвиток виходячи з граничних даних)

1.3. Метод огинають кривих

1.4. Методи аналогії
S-подібні криві, знаходження точки перегину
- Симетричні криві (L-граничне значення, a, b-параметри кривої, t-час)
- Асиметричні криві (криві зростання).
2. Публікаційних (випереджальні, параметричні) методи.
Параметри:
· Інтенсивні
· Екстенсивні
Інтенсивні параметри:
· Коефіцієнт зростання;
· Функціональні характеристики;
· Темпи росту і т.д.
Екстенсивні параметри:
· Обсяг випуску;
· Величина прибутку і т.п.
2.1. Аналіз динаміки публікацій і визначення перспектив розвитку (зростання чи спад).
2.2. Патентний метод (аналіз патентів і нововведень).
Нормативні методи


Експертні методи
Індивідуальної Колективної
Експертизи експертизи
Індивідуальні:
1. Методи інтерв'ю різних експертів
Приклад: метод Делфі.
Збирається група експертів, складається набір питань, розсилаються анкети з цими питаннями експертам-фахівцям, вони відповідають, потім йде уточнення і повторна розсилка, знову збираються відповіді, потім формується думка.
2. Методи аналітичних довідок
Приклад: метод морфологічного аналізу.
Винайшов цей метод швейцарський астрофізик Цвейкі при спробі визначити хімічний склад снаряда. Сенс його в тому, що об'єкт ділиться на ряд характерних складових, параметрів. Складається матриця варіантів реалізації:
P 1
P 2
P 3
... ....
P 1
P 11
P 12
P 13
... ....
P 2
P 21
P 22
... ....
... ....
P 3
... ....

Кожен варіант представляє сукупність сполук параметрів. Потім оцінюється доцільність варіантів.
Алгоритм морфологічного аналізу:
1. Точно оформити проблему.
2. Визначити клас засобів (умови та обмеження).
3. Визначити характеристичні параметри.
4. Кожен параметр (елемент структури) класифікувати за діапазонами, режимам реалізації.
5. Складається морфологічна карта (модель).
6. Формуються варіанти рішень шляхом комбінації елементів морфологічної карти.
7. Оцінка принципової можливості реалізації варіанту.
8. Оцінка ефективності або пріоритетності варіанту для включення в прогноз розвитку.
3. Методи генерації ідей
Приклад: мозкова атака, штурм.
Колективні:
1. Метод дерева цілей.
Це ієрархічно супідрядних структура цілей.
Основи побудови дерева цілей:
1. Формування (ідентифікація) цілей для кожного рівня дерева.
2. Формування критеріїв оцінки елементів для кожного рівня дерева.
3. Визначення вагових коефіцієнтів значимості.

Для кожного рівня визначається коефіцієнт значущості. Всього 1. Фінансуються пріоритетні цілі та завдання.


Приклад:
Макс. прибутку
Розвиток вироби
Цінність продукту
Значимість
0,7
0,3
А
5
8
5,9
Б
7
1
5,2
2. Матричний метод
На об'єкт впливає безліч чинників. Необхідно виділити пріоритетні.
Алгоритм:
1. Складається матриця (чинники * об'єкти).
2. Підсумовуємо по рядку (у рядках вплив фактора на об'єкт: 0 - не впливає, 0,5 - слабо впливає, 1 - впливає, 1,5 - сильно впливає).
3. Твір рядків на стовпець суми.
4. Те ж саме по стовпцю.
5. Виявляємо значимість факторів.
3. Метод колективної експертизи.
Етапи:
1. Формування експертної групи.
2. Визначення компетентності експерта
Коефіцієнт компетентності i-го експерта:

3. Оцінка показності або репрезентативності групи:
, Де 0,67 £ М £ 1
4. Одержання індивідуальних суджень експертів по заданій проблемі.
5. Узагальнення думок про відносну важливість заданої проблеми групою експертів.
6. Оцінка ступеня узгодженості експертів з урахуванням коефіцієнта варіації
середня величина рангу
7. Побудова гістограми розподілу думок експертів.

Результат використовується при побудові дерева цілей.
Використовується в комплексних методах прогнозування.
ПАТТЕРНАМИ - комплексна система прогнозування (була розроблена для космічної галузі).
Алгоритм комплексної системи:
1. Побудова сценарію прогнозів.
2. Розробка пошукових прогнозів динаміки основних характеристик.
3. Морфологічний аналіз з т.з. визначення варіантів розвитку.
4. Розробка дерева цілей.
5. Оцінка елементів рівня дерева цілей (важливість, корисність, стан готовності при реалізації).
6. Оцінка альтернатив розвитку.
7. Верхні рівні приймають остаточне рішення.
8. Розробка варіантів розподілу ресурсів за елементами дерева цілей.
9. Оцінка та опрацювання прийнятого варіанта прогнозу.

2.4 Надійність і точність прогнозів.

Надійність прогнозу - ймовірність настання пророкує події при заданому комплексі умов у межах встановлених допусків.

помилка

, Де a - значимості, .
Допуски при прогнозуванні:
· До 2-х років: від 3 до 5%
· До 5-ти років: від 8 до 12%
· До 10-ти років: від 20 до 25%
· До 15-ти років: 40-60%

Список літератури

1. Внутрішньофірмове прогнозування і контролінг: Лекції
2. Книшова Є.М. Менеджмент: Навчальний посібник. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003. - 304 с. - (Серія «Професійна освіта»);
3. Менеджмент: теорія та практика: Підручник / За ред. А.Г. Поршнева, М.Л. Разу, А.В. Тихомирової. - М.: ІД ФБК-ПРЕС, 2003. - 528 с.;
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Реферат
55.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Прогнозування і планування
Соціальне планування і прогнозування
Прогнозування та планування в економіці
Прогнозування і планування економіки
Прогнозування та планування в економіці 2
Планування і прогнозування економіки
Основи прогнозування та планування
Фінансове планування і прогнозування
Бюджетне планування та прогнозування
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru