Патентний закон Російської Федерації

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Патентний закон Російської Федерації

від 23 вересня 1992 р. № 3517-I із змінами і доповненнями, внесеними Федеральним законом від 07 лютого 2003 р. № 22-ФЗ /, введеним в дію з 11.03.2003, за винятком абзаців чотирнадцятого і п'ятнадцятого пункту 2, абзацу восьмого пункту 23, пункту 30 статті 1 та пункту 1 статті 7 в частині, що стосується секретних винаходів, які вступають в силу з 1 січня 2004 року.

(Зміни та доповнення виділені в тексті курсивом)

РОЗДІЛ I Загальні положення
Стаття 1. Відносини, що регулюються цим Законом
Стаття 2. Федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності
Стаття 3. Правова охорона винаходу, корисної моделі, промислового зразка
РОЗДІЛ II Умови патентоспроможності
Стаття 4. Умови патентоспроможності винаходу
Стаття 5. Умови патентоспроможності корисної моделі
Стаття 6. Умови патентоспроможності промислового зразка
РОЗДІЛ III Автори і патентовласника
Стаття 7. Автор винаходу, корисної моделі, промислового зразка
Стаття 8. Патентовласник
Стаття 9 1. Право на отримання патенту на винахід, корисну модель або промисловий зразок, створені при виконанні робіт за державним контрактом
РОЗДІЛ IV Виключне право на винахід, корисну модель, промисловий зразок
Стаття 10. Права і обов'язки патентовласника
Стаття 11. Дії, не визнані порушенням виключного права патентовласника
Стаття 12. Право попереднього користування
Стаття 13. Надання права на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка
Стаття 14. Порушення патенту
РОЗДІЛ V Отримання патенту
Стаття 15. Подача заявки на видачу патенту на винахід, корисну модель або промисловий зразок
Стаття 16. Заявка на видачу патенту на винахід
Стаття 17. Заявка на видачу патенту на корисну модель
Стаття 18. Заявка на видачу патенту на промисловий зразок
Стаття 19. Пріоритет винаходу, корисної моделі, промислового зразка
Стаття 20. Внесення змін до документів заявки на винахід, корисну модель або промисловий зразок
Стаття 21. Експертиза заявки на винахід
Стаття 22. Тимчасова правова охорона
Стаття 23. Експертиза заявки на корисну модель
Стаття 24. Експертиза заявки на промисловий зразок
Стаття 25. Публікація відомостей про видачу патенту
Стаття 26. Реєстрація винаходу, корисної моделі, промислового зразка та видача патенту
Стаття 27. Відкликання заявки на винахід, корисну модель або промисловий зразок
Стаття 28. Перетворення заявок
РОЗДІЛ VI Припинення та відновлення дії патенту
Стаття 29. Визнання недійсним патенту на винахід, корисну модель або промисловий зразок
Стаття 30. Дострокове припинення дії патенту на винахід, корисну модель або промисловий зразок
Стаття 30 1. Відновлення дії патенту на винахід, корисну модель або промисловий зразок. Право послепользованія
РОЗДІЛ VI 1 Особливості правової охорони секретних винаходів
Стаття 30 2. Подання та розгляд заявок на видачу патенту на секретні винаходи
Стаття 30 3. Реєстрація та видача патенту на секретний винахід. Поширення відомостей про секретний винахід
Стаття 30 4. Зміна ступеня секретності та розсекречування винаходів
Стаття 30 5. Визнання недійсним патенту на секретний винахід
Стаття 30 6. Виключне право на секретний винахід
РОЗДІЛ VII Захист прав патентовласників і авторів
Стаття 31. Розгляд спорів у судовому порядку
Стаття 32. Відповідальність за порушення цього Закону
Розділ VIII Прикінцеві положення
Стаття 33. Патентні мита
Стаття 34. Державне стимулювання створення та використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків
Стаття 35. Патентування винаходів чи корисних моделей в іноземних державах
Стаття 36. Права іноземних фізичних і юридичних осіб
Стаття 37. Міжнародні договори
Стаття 37 1. Міжнародні та євразійські заявки, що мають силу заявок, передбачених цим Законом
Стаття 37 2. Євразійський патент і патент Російської Федерації на ідентичні винаходи

РОЗДІЛ I

Загальні положення

Стаття 1. Відносини, що регулюються цим Законом
Цим Законом регулюються відносини, що виникають у зв'язку з правовою охороною та використанням винаходів, корисних моделей та промислових зразків.
Стаття 2. Федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності
Здійснення державної політики у сфері правової охорони винаходів, корисних моделей і промислових зразків і передбачених цим Законом функцій у цій сфері покладається на федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності.
Федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності у випадках, передбачених цим Законом, видає відповідно до своєї компетенції нормативні правові акти про застосування цього Закону.
Стаття 3. Правова охорона винаходу, корисної моделі, промислового зразка
1. Права на винахід, корисну модель, промисловий зразок охороняються законом і підтверджуються відповідно патентом на винахід, патентом на корисну модель і патентом на промисловий зразок.
2. Патент засвідчує пріоритет, авторство винаходу, корисної моделі чи промислового зразка і виключне право на винахід, корисну модель або промисловий зразок.
3. Патент на винахід діє до закінчення двадцяти років з дати подачі заявки у федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності.
Термін дії патенту на винахід, що відноситься до лікарського засобу, пестицидів чи агрохімікатів, для застосування яких потрібно одержання в установленому законом порядку дозволу, продовжується федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності за клопотанням патентовласника на термін, що вираховується від дати подачі заявки на винахід до дати отримання першого такого дозволу на застосування, за вирахуванням п'яти років. При цьому термін, на який продовжується дія патенту на винахід, не може перевищувати п'ять років. Зазначене клопотання подається в період дії патенту до закінчення шести місяців з дати отримання такого дозволу або дати видачі патенту в залежності від того, який з цих термінів закінчується пізніше.
Патент на корисну модель діє до закінчення п'яти років з дати подачі заявки у федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності. Термін дії патенту на корисну модель може бути продовжений федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності за клопотанням патентовласника, але не більше ніж на три роки.
Патент на промисловий зразок діє до спливу десяти років з дати подачі заявки у федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності. Термін дії патенту на промисловий зразок може бути продовжений федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності за клопотанням патентовласника, але не більше ніж на п'ять років.
Порядок продовження терміну дії патенту на винахід, корисну модель або промисловий зразок встановлюється федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності.
При обчисленні зазначених у цьому пункті строків дії патентів на винахід, корисну модель, промисловий зразок, виданих за виділеним заявками, датою подання заявки вважається дата подачі першої заявки у федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності.
4. Обсяг правової охорони, що надається патентом на винахід або корисну модель, визначається їх формулою. Для тлумачення формули винаходу і формули корисної моделі можуть використовуватися опис і креслення.
Обсяг правової охорони, що надається патентом на промисловий зразок, визначається сукупністю його суттєвих ознак, що знайшли відображення на зображеннях вироби і наведених у переліку суттєвих ознак промислового зразка.
5. Положення цього Закону поширюються на секретні винаходи (винаходи, що містять відомості, що становлять державну таємницю) з особливостями їх правової охорони та використання, встановленими у розділі VI 1 цього Закону.
Правова охорона відповідно до цього Закону не надається корисних моделей і промислових зразків, що містить відомості, що становлять державну таємницю.

РОЗДІЛ II

Умови патентоспроможності

Стаття 4. Умови патентоспроможності винаходу
1. В якості винаходу охороняється технічне рішення в будь-якій області, що відноситься до продукту (зокрема, пристрою, речовині, штаму мікроорганізму, культури клітин рослин або тварин) або способу (процесу здійснення дій над матеріальним об'єктом за допомогою матеріальних засобів). Винаходу надається правова охорона, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.
Винахід є новим, якщо воно не відомо з рівня техніки.
Винахід має винахідницький рівень, якщо він для спеціаліста явно не випливає з рівня техніки.
Рівень техніки включає будь-які відомості, що стали загальнодоступними у світі до дати пріоритету винаходу.
При встановленні новизни винаходу в рівень техніки також включаються за умови їх більш раннього пріоритету всі подані до Російської Федерації іншими особами заявки на винаходи і корисні моделі, з документами яких має право ознайомитися будь-яка особа у відповідності до пункту 6 статті 21 або частиною другою статті 25 цього Закону , і запатентовані в Російській Федерації винаходи і корисні моделі.
Винахід є промислово придатним, якщо воно може бути використано у промисловості, сільському господарстві, охороні здоров'я та інших галузях діяльності.
Не визнається обставиною, перешкоджає визнанню патентоспроможності винаходу, таке розкриття інформації, що відноситься до винаходу, автором, заявником або будь-якою особою, яка одержала від них прямо або побічно цю інформацію, при якому відомості про сутність винаходу стали загальнодоступними, якщо заявка на винахід подана в орган виконавчої влади з інтелектуальної власності не пізніше шести місяців з дати розкриття інформації. При цьому обов'язок доведення цього факту лежить на заявника.
2. Не вважаються винаходами в сенсі положень цього Закону, зокрема:
відкриття, а також наукові теорії та математичні методи;
рішення, що стосуються тільки зовнішнього вигляду виробів і спрямовані на задоволення естетичних потреб;
правила і методи ігор, інтелектуальної або господарської діяльності;
програми для електронних обчислювальних машин;
рішення, які полягають тільки в поданні інформації.
Відповідно до цього пункту виключається можливість віднесення зазначених об'єктів до винаходів тільки у випадку, якщо заявка на видачу патенту на винахід стосується зазначених об'єктів як таких.
3. Не визнаються патентоспроможними в сенсі положень цього Закону:
сорти рослин, породи тварин;
топології інтегральних мікросхем;
рішення, які суперечать суспільним інтересам, принципам гуманності та моралі.
Стаття 5. Умови патентоспроможності корисної моделі
1. В якості корисної моделі охороняється технічне рішення, що відноситься до пристрою.
Корисна модель визнається відповідає умовам патентоспроможності, якщо вона є новою і промислово придатною.
Корисна модель є новою, якщо сукупність її істотних ознак не відома з рівня техніки.
Рівень техніки включає стали загальнодоступними до дати пріоритету корисної моделі опубліковані у світі відомості про засоби того ж призначення, що і заявлена ​​корисна модель, а також відомості про їх використання в Російській Федерації. У рівень техніки також включаються за умови їх більш раннього пріоритету всі подані до Російської Федерації іншими особами заявки на винаходи і корисні моделі, з документами яких має право ознайомитися будь-яка особа у відповідності до пункту 6 статті 21 або частиною другою статті 25 цього Закону, і запатентовані в Російської Федерації винаходи і корисні моделі.
Корисна модель є промислово придатною, якщо вона може бути використана у промисловості, сільському господарстві, охороні здоров'я та інших галузях діяльності.
Не визнається обставиною, перешкоджає визнанню патентоспроможності корисної моделі, таке розкриття інформації, що відноситься до корисної моделі, автором, заявником або будь-якою особою, яка одержала від них прямо або побічно цю інформацію, при якому відомості про сутність корисної моделі стали загальнодоступними, якщо заявка на корисну модель подана у ф едеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності не пізніше шести місяців з дати розкриття інформації. При цьому обов'язок доведення цього факту лежить на заявника.
2. В якості корисних моделей правова охорона не надається:
рішеннями, що стосуються тільки зовнішнього вигляду виробів і спрямованим на задоволення естетичних потреб;
топологиям інтегральних мікросхем;
рішеннями, що суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності та моралі.
Стаття 6. Умови патентоспроможності промислового зразка
1. Як промисловий зразок охороняється художньо-конструкторське рішення виробу промислового або кустарно-ремісничого виробництва, що визначає його зовнішній вигляд.
Промисловому зразку надається правова охорона, якщо він є новим і оригінальним.
Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак, що знайшли відображення на зображеннях вироби і наведених у переліку суттєвих ознак промислового зразка, не відома з відомостей, що стали загальнодоступними у світі до дати пріоритету промислового зразка.
При встановленні новизни промислового зразка також враховуються за умови їх більш раннього пріоритету всі подані до Російської Федерації іншими особами заявки на промислові зразки, з документами яких має право ознайомитися будь-яка особа відповідно до частини другої статті 25 цього Закону, і запатентовані в Російській Федерації промислові зразки.
Промисловий зразок визнається оригінальним, якщо його істотні ознаки обумовлюють творчий характер особливостей виробу.
До істотних ознаками промислового зразка відносяться ознаки, що визначають естетичні та (або) ергономічні особливості зовнішнього вигляду виробу, зокрема форма, конфігурація, орнамент і поєднання кольорів.
Не визнається обставиною, перешкоджає визнанню патентоспроможності промислового зразка, таке розкриття інформації, що відноситься до промислового зразка, автором, заявником або будь-якою особою, яка одержала від них прямо або побічно цю інформацію, при якому відомості про суті промислового зразка стали загальнодоступними, якщо заявка на промисловий зразок подана у федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності не пізніше шести місяців з дати розкриття інформації. При цьому обов'язок доведення цього факту лежить на заявника.
2. Не визнаються патентоспроможними промисловими зразками рішення:
зумовлені виключно технічною функцією виробу;
об'єктів архітектури (крім малих архітектурних форм), промислових, гідротехнічних та інших стаціонарних споруд;
об'єктів нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або їм подібних речовин;
виробів, що суперечать суспільним інтересам, принципам гуманності та моралі.

РОЗДІЛ III

Автори і патентовласника

Стаття 7. Автор винаходу, корисної моделі, промислового зразка
1. Автором винаходу, корисної моделі, промислового зразка визнається фізична особа, творчою працею якої вони створені.
2. Якщо у створенні винаходу, корисної моделі чи промислового зразка брало участь декілька фізичних осіб, всі вони вважаються її авторами. Порядок користування правами, що належать авторам, визначається угодою між ними.
Не визнаються авторами фізичні особи, які не внесли особистого творчого внеску у створення винаходу, корисної моделі або промислового зразка, надали автору (авторам) тільки технічну, організаційну чи матеріальну допомогу або тільки сприяли оформленню прав на нього та його використання.
3. Право авторства є невідчужуваним особистим правом і охороняється безстроково.
Стаття 8. Патентовласник
1. Патент видається:
автору винаходу, корисної моделі чи промислового зразка;
роботодавцю у випадках, передбачених пунктом 2 цієї статті;
правонаступникам зазначених осіб.
2. Право на отримання патенту на винахід, корисну модель або промисловий зразок, створені працівником (автором) у зв'язку з виконанням своїх трудових обов'язків або конкретного завдання роботодавця (службовий винахід, службова корисна модель, службовий промисловий зразок), належить роботодавцю, якщо договором між ним і працівником (автором) не передбачено інше.
У разі, якщо роботодавець протягом чотирьох місяців з дати повідомлення його працівником (автором) про отримане ним результаті, здатному до правової охорони як винахід, корисної моделі або промислового зразка, не подасть заявку на видачу патенту на ці винахід, корисну модель або промисловий зразок у федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності, не передасть право на отримання патенту на службовий винахід, службову корисну модель чи службовий промисловий зразок іншій особі і не повідомить працівникові (автору) про збереження інформації про відповідний результаті в таємниці, право на отримання патенту на такі винахід, корисну модель або промисловий зразок належить працівнику (автору). У цьому випадку роботодавець протягом терміну дії патенту має право на використання службового винаходу, службової корисної моделі, службового промислового зразка у власному виробництві з виплатою патентовласнику компенсації, яка визначається на основі договору.
У разі, якщо роботодавець отримає патент на службовий винахід, службову корисну модель чи службовий промисловий зразок, або прийме рішення про збереження інформації про такі винахід, корисну модель або промисловий зразок у таємниці, або передасть право на отримання патенту іншій особі, або не отримає патент за поданою ним заявкою по залежних від нього причин, працівник (автор), якому не належить право на отримання патенту на такі винахід, корисну модель або промисловий зразок, має право на винагороду. Розмір винагороди і порядок її виплати визначаються договором між працівником (автором) і роботодавцем. У разі недосягнення між сторонами угоди про умови договору протягом трьох місяців після того, як одна зі сторін зробить іншій стороні пропозицію в письмовій формі про ці умови, суперечка про винагороду може бути дозволений у судовому порядку.
Уряд Російської Федерації має право встановлювати мінімальні ставки винагороди за службові винаходи, службові корисні моделі, службові промислові зразки.
Стаття 9 1. Право на отримання патенту на винахід, корисну модель або промисловий зразок, створені при виконанні робіт за державним контрактом
1. Право на отримання патенту на винахід, корисну модель або промисловий зразок, створені при виконанні робіт за державним контрактом для федеральних державних потреб або потреб суб'єкта Російської Федерації, належить виконавцю (підряднику), якщо державним контрактом не встановлено, що це право належить Російській Федерації або суб'єкту Російської Федерації, від імені яких виступає державний замовник.
У випадку, якщо у відповідності з державним контрактом право на отримання патенту належить Російській Федерації або суб'єкту Російської Федерації, державний замовник може подати заявку на видачу патенту протягом шести місяців з моменту його повідомлення у письмовій формі виконавцем (підрядником) про отримання результату, здатного до правову охорону як винаходи, корисної моделі чи промислового зразка. У разі, якщо протягом зазначеного строку державний замовник не подасть заявку, право на одержання патенту має виконавець (підрядник).
2. У випадку, якщо патент на винахід, корисну модель або промисловий зразок, створені при виконанні робіт за державним контрактом для федеральних державних потреб або потреб суб'єкта Російської Федерації, відповідно до пункту 1 цієї статті отриманий не Російською Федерацією чи суб'єктом Російської Федерації, патентовласник на вимогу державного замовника зобов'язаний надавати зазначеній ним особі (особам) невиключну безоплатну ліцензію на використання даних винаходу, корисної моделі чи промислового зразка з метою виконання робіт або здійснення поставок продукції для федеральних державних потреб або потреб суб'єкта Російської Федерації.
3. Авторові винаходу, корисної моделі або промислового зразка, яка не є патентовласником, виплачується винагорода особою, яка одержала патент відповідно до пункту 1 цієї статті. При виплаті винагороди застосовуються відповідно положення пункту 2 статті 8 цього Закону.
При наданні невиключної безоплатній ліцензії в порядку, передбаченому пунктом 2 цієї статті, винагорода автору виплачується державним замовником, на вимогу якого надана така ліцензія. Винагорода виплачується з коштів, що виділяються державному замовнику для виконання робіт за державним контрактом.

Розділ IV

Виключне право на винахід, корисну модель, промисловий зразок

Стаття 10. Права і обов'язки патентовласника
1. Патентовласнику належить виключне право на винахід, корисну модель або промисловий зразок. Ніхто не має права використовувати запатентовані винахід, корисну модель або промисловий зразок без дозволу патентовласника, в тому числі здійснювати наступні дії, за винятком випадків, якщо такі дії відповідно до цього Закону не є порушенням виключного права патентовласника:
ввезення на територію Російської Федерації, виготовлення, застосування, пропозицію про продаж, продаж, інше введення в цивільний оборот або зберігання для цих цілей продукту, в якому використані запатентовані винахід, корисна модель, або вироби, в якому використаний запатентований промисловий зразок;
вчинення дій, зазначених в абзаці другому цього пункту, щодо продукту, отриманого безпосередньо запатентованим способом. При цьому, якщо продукт, одержуваний запатентованим способом, є новим, ідентичний продукт вважається одержаним шляхом використання запатентованого способу при відсутності доказів іншого;
вчинення дій, зазначених в абзаці другому цього пункту, відносно пристрою, при функціонуванні (експлуатації) якого відповідно до його призначення автоматично здійснюється запатентований спосіб;
здійснення способу, в якому використовується запатентований винахід.
Порядок використання винаходу, корисної моделі або промислового зразка, якщо патент на винахід, корисну модель або промисловий зразок належить кільком особам, визначається договором між ними. При відсутності такого договору кожний з патентовласників може використовувати запатентовані винахід, корисну модель або промисловий зразок за своїм розсудом, але не має права надати ліцензію або передати виключне право (поступитися патент) іншій особі без згоди інших патентовласників.
2. Запатентовані винахід або корисна модель визнаються використаними в продукті або способі, якщо продукт містить, а в способі використано кожну ознаку винаходу або корисної моделі, наведений у незалежному пункті формули винаходу або корисної моделі, або ознаку, еквівалентну їй і став відомим в якості такого в даній області техніки до вчинення дій, зазначених у пункті 1 цієї статті, щодо продукту або способу.
Запатентований промисловий зразок визнається використаним у виробі, якщо такий виріб містить всі істотні ознаки промислового зразка, що знайшли відображення на зображеннях вироби і наведені в переліку істотних ознак промислового зразка.
У випадку, якщо при використанні запатентованих винаходу або корисної моделі використовуються також всі ознаки, наведені в незалежному пункті формули інших запатентованих винаходу або корисної моделі, а при використанні запатентованого промислового зразка - всі ознаки, наведені в переліку істотних ознак іншого запатентованого промислового зразка, інші запатентовані винахід, корисна модель, промисловий зразок також визнаються використаними.
3. У випадку, якщо запатентовані винахід чи промисловий зразок не використовуються або недостатньо використовуються патентовласником та особами, яким передані права на них, протягом чотирьох років з дати видачі патенту, а запатентована корисна модель - протягом трьох років з дати видачі патенту, що призводить до недостатнього пропозицією відповідних товарів або послуг на товарному ринку або ринку послуг, будь-яка особа, яка бажає і готове використовувати запатентовані винахід, корисну модель або промисловий зразок, при відмові патентовласника від укладення з цією особою ліцензійного договору на умовах, що відповідають усталеною практикою, має право звернутися до суду з позовом до патентовласнику про надання примусової невиключної ліцензії на використання на території Російської Федерації таких винаходу, корисної моделі або промислового зразка, вказавши в позовних вимогах пропоновані їм умови надання такої ліцензії, у тому числі обсяг використання, розмір, порядок і строки платежів. У випадку, якщо патентовласник не доведе, що невикористання чи недостатнє використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка зумовлена ​​важливими причинами, суд приймає рішення про надання зазначеної ліцензії та про умови її надання. Сумарний розмір платежів має бути встановлений не нижче ніж ціна ліцензії, зазвичай визначається за таких же обставин.
Дія примусової невиключної ліцензії може бути припинена в судовому порядку відповідно до позову патентовласника, якщо обставини, що зумовили надання такої ліцензії, перестануть існувати і їх виникнення є малоймовірним. У цьому випадку суд встановлює строк і порядок припинення користування особою, яка одержала примусову невиключну ліцензію, що виникли у зв'язку з отриманням такої ліцензії правами.
4. У випадку, якщо патентовласник не може використовувати винахід, на який він має виключне право, не порушуючи при цьому прав власника іншого патенту на винахід або корисну модель, що відмовився від укладення ліцензійного договору на умовах, що відповідають усталеною практикою, патентовласник має право звернутися до суду з позовом до володаря іншого патенту про надання примусової невиключної ліцензії на використання на території Російської Федерації винаходу або корисної моделі володаря іншого патенту, вказавши в позовних вимогах пропоновані їм умови надання такої ліцензії, у тому числі обсяг використання, розмір, порядок і терміни платежів, якщо винахід , на яке він має виключне право, представляє собою важливе технічне досягнення, що має істотні економічні переваги перед винаходом або корисною моделлю володаря іншого патенту.
При наданні відповідно до рішення суду зазначеної ліцензії сумарний розмір платежів має бути встановлений не нижче ніж ціна ліцензії, зазвичай визначається за таких же обставин. У разі надання відповідно до цього пункту примусової невиключної ліцензії власник патенту на винахід або корисну модель, право на використання яких надано на підставі зазначеної ліцензії, також має право на отримання невиключної ліцензії на використання винаходу, у зв'язку з яким було видано примусова невиключна ліцензія, на умовах, що відповідають усталеній практиці.
5. Патентовласник може передати виключне право на винахід, корисну модель, промисловий зразок (поступитися патент) будь-якій фізичній або юридичній особі. Договір про передачу виключного права (уступку патенту) підлягає реєстрації в державному органі виконавчої влади з інтелектуальної власності і без такої реєстрації вважається недійсним.
6. Патент на винахід, корисну модель, промисловий зразок і право на його отримання переходять у спадок.
Стаття 11. Дії, не визнані порушенням виключного права патентовласника
Не визнаються порушенням виключного права патентовласника:
застосування продукту, в якому використані запатентовані винахід, корисна модель, або вироби, в якому використаний запатентований промисловий зразок, в конструкції, у допоміжному обладнанні або при експлуатації транспортних засобів іноземних держав (водного, повітряного, автомобільного та залізничного транспорту та космічної техніки) за умови , що ці транспортні засоби тимчасово чи випадково знаходяться на території Російської Федерації і зазначені продукт або виріб використовуються виключно для потреб транспортного засобу. Така дія не визнається порушенням виключного права патентовласника щодо транспортних засобів іноземних держав, що надають такі ж права щодо транспортних засобів, зареєстрованих в Російській Федерації;
проведення наукового дослідження продукту, способу, в яких використані запатентовані винахід, корисна модель, або вироби, в якому використаний запатентований промисловий зразок, або експерименту над цими продуктом, способом або виробом;
використання запатентованих винаходу, корисної моделі чи промислового зразка за надзвичайних обставин (стихійні лиха, катастрофи, аварії) з повідомленням патентовласника в найкоротший термін і подальшою виплатою йому сумірною компенсації;
використання запатентованих винаходу, корисної моделі чи промислового зразка для задоволення особистих, сімейних, домашніх або інших, не пов'язаних з підприємницькою діяльністю потреб, якщо метою такого використання не є отримання прибутку (доходу);
разове виготовлення в аптеках за рецептами лікарів лікарських засобів з використанням запатентованого винаходу;
ввезення на територію Російської Федерації, застосування, пропозицію про продаж, продаж, інше введення в цивільний оборот або зберігання для цих цілей продукту, в якому використані запатентовані винахід, корисна модель, або вироби, в якому використаний запатентований промисловий зразок, якщо ці продукт або виріб раніше були введені в цивільний оборот на території Російської Федерації патентовласником або іншою особою з дозволу патентовласника.
Стаття 12. Право попереднього користування
Будь-яка фізична або юридична особа, яка до дати пріоритету винаходу, корисної моделі, промислового зразка добросовісно використала на території Російської Федерації створене незалежно від його автора тотожне рішення або зробила необхідні приготування, зберігає право на подальше його безоплатне використання без розширення обсягу такого використання.
Право попереднього користування може бути передано іншій фізичній або юридичній особі тільки разом з виробництвом, на якому мало місце використання тотожного рішення або були зроблені необхідні приготування.
Стаття 13. Надання права на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка
1. Будь-яка особа, яка не є патентовласником, має право використовувати запатентовані винахід, корисну модель, промисловий зразок лише з дозволу патентовласника (на основі ліцензійного договору). За ліцензійним договором власник патенту (ліцензіар) зобов'язується надати право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка в обсязі, передбаченому договором, іншій особі (ліцензіату), а останній бере на себе обов'язок вносити ліцензіару обумовлені договором платежі і (або) здійснювати інші дії , передбачені договором.
При виключної ліцензії ліцензіату передається право на використання винаходу, корисної моделі або промислового зразка в межах, обумовлених договором, із збереженням за ліцензіаром права на його використання в частині, що не передається ліцензіату; при невиключної ліцензії ліцензіар, надаючи ліцензіату право на використання винаходу, корисної моделі або промислового зразка, зберігає за собою всі права, що підтверджуються патентом, в тому числі і на надання ліцензій третім особам.
2. Патентовласник може подати в орган виконавчої влади з інтелектуальної власності заяву про надання будь-якій особі права на використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка (відкрита ліцензія). Розмір патентного мита за підтримання чинності патенту зменшується в цьому випадку на 50 відсотків починаючи з року, наступного за роком публікації федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності відомостей про таку заяву. Особа, яка виявила бажання використовувати зазначені винахід, корисну модель або промисловий зразок, зобов'язана укласти з патентовласником договір про платежі. У випадку, якщо патентовласник протягом двох років з дати такої публікації не отримував пропозицій у письмовій формі про укладення договору про платежі, після закінчення двох років він може подати в орган виконавчої влади з інтелектуальної власності клопотання про відкликання своєї заяви. У цьому випадку патентне мито за підтримання чинності патенту підлягає доплаті за період, що минув з дати публікації відомостей про заяву, і надалі сплачується у повному розмірі. Федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності здійснює публікацію відомостей про відкликання заяви.
3. Заявник, який є автором винаходу, при подачі заявки на видачу патенту на винахід може докласти до її документами заяву про те, що у разі видачі патенту він зобов'язується передати виключне право на винахід (поступитися патент) на умовах, що відповідають усталеною практикою, особі, першому виявив таке бажання і повідомити про це патентовласника і федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності, - громадянину Російської Федерації чи російському юридичній особі. За наявності такої заяви патентні мита, передбачені цим Законом, стосовно заявки на винахід і патенту, виданого за такою заявкою, не стягуються. Федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності публікує відомості про зазначеній заяві. Патентовласник зобов'язаний укласти договір про передачу виключного права на винахід (уступку патенту) з особою, що виявили таке бажання.
Особа, що уклала з патентовласником договір про передачу виключного права на винахід (уступку патенту), зобов'язана сплатити всі патентні мита, від сплати яких було звільнено заявник (патентовласник). Надалі патентні мита сплачуються в установленому порядку.
Для реєстрації федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності договору про передачу виключного права на винахід (уступку патенту) до заяви про реєстрацію договору повинен бути доданий документ, що підтверджує сплату всіх патентних зборів, від сплати яких було звільнено заявник (патентовласник).
У разі, якщо протягом двох років з дати публікації відомостей про видачу такого патенту у федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності не надійшло повідомлення у письмовій формі про бажання укласти договір про передачу виключного права на винахід (уступку патенту), після закінчення двох років патентовласник може подати в орган виконавчої влади з інтелектуальної власності клопотання про відкликання своєї заяви. У цьому випадку патентні мита, які передбачені цим Законом та від сплати яких заявник (патентовласник) був звільнений, підлягають сплаті. Надалі патентні мита сплачуються в установленому порядку. Федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності здійснює публікацію в офіційному бюлетені відомостей про відкликання такої заяви.
4. В інтересах національної безпеки Уряд Російської Федерації має право дозволити використання винаходу, корисної моделі або промислового зразка без згоди патентовласника з його повідомленням про це в найкоротший термін і виплатою йому сумірною компенсації.
5. Ліцензійний договір на використання запатентованих винаходу, корисної моделі чи промислового зразка підлягає реєстрації в державному органі виконавчої влади з інтелектуальної власності. Без зазначеної реєстрації ліцензійний договір вважається недійсним.
Стаття 14. Порушення патенту
1. Будь-яка фізична або юридична особа, яка використовує запатентовані винахід, корисну модель або промисловий зразок з порушенням цього Закону, вважається порушником патенту.
2. Патентовласник має право вимагати:
припинення порушення патенту;
відшкодування особою, винним в порушенні патенту, заподіяних збитків відповідно до цивільного законодавства;
публікації рішення суду з метою захисту своєї ділової репутації;
здійснення інших способів захисту прав у порядку, передбаченому законодавством Російської Федерації.
3. Вимоги до порушника патенту можуть бути заявлені також володарем виключної ліцензії, якщо інше не передбачено ліцензійним договором.

РОЗДІЛ V

Отримання патенту

Стаття 15. Подача заявки на видачу патенту на винахід, корисну модель або промисловий зразок
1. Заявка на видачу патенту на винахід, корисну модель або промисловий зразок подається в орган виконавчої влади з інтелектуальної власності особою, яка має правом на отримання патенту відповідно до цього Закону (далі - заявник).
2. Ведення справ з федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності може здійснюватися заявником, патентовласником, іншим зацікавленим особою самостійно або через патентного повіреного, зареєстрованого у федеральному органі виконавчої влади з інтелектуальної власності, або іншого представника.
Фізичні особи, які постійно проживають за межами Російської Федерації, або іноземні юридичні особи або їх патентні повірені ведуть справи з федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності через патентних повірених, зареєстрованих у федеральному органі виконавчої влади з інтелектуальної власності. У випадках, передбачених міжнародним договором Російської Федерації, фізичні особи, які постійно проживають за межами Російської Федерації, або іноземні юридичні особи можуть здійснювати самостійно подачу заявок, сплату патентних мит і інші дії відповідно до міжнародного договору Російської Федерації.
У разі, якщо відповідно до цього пункту заявник, власник патенту, інша заінтересована особа ведуть справи з федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності самостійно або через представника, іншого, ніж патентний повірений, зареєстрований у державному органі виконавчої влади з інтелектуальної власності, федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності може вимагати зазначення адреси на території Російської Федерації для листування.
Повноваження патентного повіреного та іншого представника засвідчуються довіреністю, виданою заявником, патентовласником або іншою заінтересованою особою.
В якості патентного повіреного може бути зареєстрований громадянин Російської Федерації, який постійно проживає на її території. Інші вимоги до патентного повіреного, порядок його атестації та реєстрації, а також повноваження на ведення справ, пов'язаних із правовою охороною винаходів, корисних моделей та промислових зразків, визначаються Урядом Російської Федерації.
3. Заява про видачу патенту на винахід, корисну модель або промисловий зразок видається російською мовою. Інші документи заявки подаються російською або іншою мовою. У разі, якщо документи заявки представлені на іншій мові, до заявки додається їх переклад на російську мову.
4. Заява про видачу патенту підписується заявником, а в разі подання заявки через патентного повіреного або іншого представника - заявником або патентним повіреним або іншим представником.
Стаття 16. Заявка на видачу патенту на винахід
1. Заявка на видачу патенту на винахід (далі - заявка на винахід) повинна стосуватися одного винаходу або групи винаходів, пов'язаних між собою настільки, що вони утворюють єдиний винахідницький задум (вимога єдності винаходу).
2. Заявка на винахід повинна містити:
заяву про видачу патенту із зазначенням автора (авторів) винаходу та особи (осіб), на ім'я якого (яких) витребовується патент, а також їх місця проживання або місцезнаходження;
опис винаходу, що розкриває його з повнотою, достатньою для здійснення;
формулу винаходу, що виражає його сутність і повністю засновану на описі;
креслення та інші матеріали, якщо вони необхідні для розуміння суті винаходу;
реферат.
До заявки на винахід додається документ, що підтверджує сплату патентного мита у встановленому розмірі, або документ, що підтверджує підстави для звільнення від сплати патентного мита, або зменшення її розміру, або відстрочки її сплати.
Датою подання заявки на винахід вважається дата надходження до федерального орган виконавчої влади з інтелектуальної власності заявки, що містить заяву про видачу патенту, опис і креслення, якщо в описі на них є посилання, або дата надходження останнього документа, якщо зазначені документи представлені не одночасно.
3. Вимоги до документів заявки на винахід встановлюються федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності.
Стаття 17. Заявка на видачу патенту на корисну модель
1. Заявка на видачу патенту на корисну модель (далі - заявка на корисну модель) повинна стосуватися однієї корисної моделі або групі корисних моделей, пов'язаних між собою настільки, що вони утворюють єдиний творчий задум (вимога єдності корисної моделі).
2. Заявка на корисну модель повинна містити:
заяву про видачу патенту із зазначенням автора (авторів) корисної моделі та особи (осіб), на ім'я якого (яких) витребовується патент, а також їх місця проживання або місцезнаходження;
опис корисної моделі, що розкриває її з повнотою, достатньою для здійснення;
формулу корисної моделі, що виражає її сутність і повністю засновану на описі;
креслення, якщо вони необхідні для розуміння сутності корисної моделі;
реферат.
До заявки на корисну модель додається документ, що підтверджує сплату патентного мита у встановленому розмірі, або документ, що підтверджує підстави для звільнення від сплати патентного мита, або зменшення її розміру, або відстрочки її сплати.
Датою подання заявки на корисну модель вважається дата надходження до федерального орган виконавчої влади з інтелектуальної власності заявки, що містить заяву про видачу патенту, опис і креслення, якщо в описі на них є посилання, або дата надходження останнього документа, якщо зазначені документи представлені не одночасно.
3. Вимоги до документів заявки на корисну модель встановлюються федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності.
Стаття 18. Заявка на видачу патенту на промисловий зразок
1. Заявка на видачу патенту на промисловий зразок (далі - заявка на промисловий зразок) повинна стосуватися одного промислового зразка або групі промислових зразків, пов'язаних між собою настільки, що вони утворюють єдиний творчий задум (вимога єдності промислового зразка).
2. Заявка на промисловий зразок повинна містити:
заяву про видачу патенту із зазначенням автора або авторів промислового зразка та особи або осіб, на ім'я яких просять патент, а також їх місця проживання або місцезнаходження;
комплект зображень виробу, що дають повне детальне уявлення про зовнішній вигляд виробу;
креслення загального вигляду виробу, ергономічну схему, конфекціону карту, якщо вони необхідні для розкриття суті промислового зразка;
опис промислового зразка;
перелік істотних ознак промислового зразка.
До заявки на промисловий зразок додається документ, що підтверджує сплату патентного мита у встановленому розмірі, або документ, що підтверджує підстави для звільнення від сплати патентного мита, або зменшення її розміру, або відстрочки її сплати.
Датою подання заявки на промисловий зразок вважається дата надходження до федерального орган виконавчої влади з інтелектуальної власності заявки, що містить заяву про видачу патенту, комплект зображень виробу, опис та перелік істотних ознак промислового зразка, або дата надходження останнього документа, якщо зазначені документи представлені не одночасно.
3. Вимоги до документів заявки на промисловий зразок встановлюються федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності.
Стаття 19. Пріоритет винаходу, корисної моделі, промислового зразка
1. Пріоритет винаходу, корисної моделі чи промислового зразка встановлюється за датою подання заявки у федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності.
2. Пріоритет винаходу, корисної моделі чи промислового зразка може бути встановлено за датою подання першої заявки в державі - учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності (конвенційний пріоритет) за умови подання в орган виконавчої влади з інтелектуальної власності заявки на винахід або корисну модель протягом дванадцяти місяців від зазначеної дати, а заявки на промисловий зразок протягом шести місяців від зазначеної дати. Якщо з незалежних від заявника обставинам заявка з испрашиванием конвенційного пріоритету не могла бути подана у зазначений термін, цей термін може бути продовжений, але не більше ніж на два місяці.
Заявник, який бажає скористатися правом конвенційного пріоритету стосовно заявки на корисну модель або промисловий зразок, зобов'язаний повідомити про це в орган виконавчої влади з інтелектуальної власності до закінчення двох місяців з дати подання такої заявки та подати завірену копію першої заявки до закінчення трьох місяців з дати подачі у федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності заявки, якої заявляється конвенційний пріоритет.
Заявник, який бажає скористатися правом конвенційного пріоритету стосовно заявки на винахід, зобов'язаний повідомити про це в орган виконавчої влади з інтелектуальної власності та подати в орган виконавчої влади з інтелектуальної власності завірену копію першої заявки не пізніше шістнадцяти місяців з дати її подання в патентне відомство держави - ​​учасниці Паризької конвенції з охорони промислової власності. При неподанні завіреної копії першої заявки в зазначений термін право пріоритету може бути відновлено за клопотанням заявника, поданою ним у федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності до закінчення зазначеного терміну, за умови, що копія першої заявки запитана заявником у патентному відомстві, до якого подана перша заявка, не пізніше чотирнадцяти місяців з дати подання першої заявки і представлена ​​у федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності протягом двох місяців з дати її отримання заявником. Представлення перекладу першої заявки на російську мову, якщо вона складена на іншій мові, може вимагатися федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності від заявника тільки в тому випадку, якщо перевірка дійсності заяви про пріоритет пов'язана з встановленням патентоспроможності заявленого винаходу.
3. Пріоритет може бути встановлено за датою надходження додаткових матеріалів, якщо вони оформлені заявником як самостійна заявка, яка подана до закінчення тримісячного терміну з дати отримання заявником повідомлення федерального органу виконавчої влади з інтелектуальної власності про неможливість прийняття до уваги додаткових матеріалів у зв'язку з визнанням їх змінюють сутність заявленого рішення та за умови, що на дату подання такої самостійна заявка заявка, яка містить зазначені додаткові матеріали, не відкликана і не визнана відкликаною.
4. Пріоритет винаходу, корисної моделі чи промислового зразка може бути встановлено за датою подачі тим же заявником у федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності більш ранньої заявки, розкриває ці винахід, корисну модель або промисловий зразок, не відкликаною і не визнаної відкликаною на дату подачі заявки, якої заявляється такий пріоритет, якщо заявка подана не пізніше дванадцяти місяців з дати подання більш ранньої заявки на винахід та шести місяців з дати подання більш ранньої заявки на корисну модель або промисловий зразок. При подачі заявки, за якою заявляється такий пріоритет, більш рання заявка визнається відкликаною.
Пріоритет не може встановлюватися за датою подачі заявки, за якою більше вимагатись більш ранній пріоритет.
5. Пріоритет винаходу, корисної моделі чи промислового зразка за виділеною заявкою встановлюється за датою подання тим же заявником у федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності первинної заявки, розкриває ці винахід, корисну модель або промисловий зразок, а за наявності права на встановлення більш раннього пріоритету за первісною заявці - за датою цього пріоритету, якщо на дату подання виділеної заявки первісна заявка на винахід, корисну модель або промисловий зразок не відкликана і не визнана відкликаною і подача виділеної заявки здійснена до того, як вичерпана передбачена цим Законом можливість подачі заперечень проти рішення про відмову в видачу патенту по заявці, або до дати реєстрації винаходу, корисної моделі чи промислового зразка у відповідності зі статтею 26 цього Закону в разі прийняття за первісною заявці рішення про видачу патенту.
6. Пріоритет винаходу, корисної моделі чи промислового зразка може бути встановлений на підставі кількох раніше поданих заявок або додаткових матеріалів до них з дотриманням для них умов, зазначених відповідно у пунктах 2, 3, 4 і 5 цієї статті.
7. У випадку, якщо в процесі експертизи встановлено, що різними заявниками подано заявки на ідентичні винаходи, корисні моделі чи промислові зразки і такі заявки мають одну і ту ж дату пріоритету, патент на винахід, корисну модель або промисловий зразок може бути виданий лише за однією з таких заявок особі, що визначається угодою між заявниками. У разі, якщо такі заявки подані одним і тим же заявником, патент видається за заявкою, обраної заявником.
Протягом дванадцяти місяців з дати отримання відповідного повідомлення заявники повинні повідомити про досягнутий ними угоді, а заявник повинен повідомити про свій вибір. При видачі патенту по одній із заявок всі автори, зазначені у заявках, визнаються співавторами щодо ідентичних винаходів, корисних моделей чи промислових зразків. У разі, якщо протягом встановленого терміну у федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності від заявників (заявника) не надійде зазначене повідомлення або клопотання про продовження встановленого строку у порядку, визначеному пунктом 8 статті 21 цього Закону, заявки визнаються відкликаними.
При збігу дат пріоритету винаходи і ідентичною йому корисної моделі за заявками одного і того ж заявника після видачі патенту за однією з таких заявок видача патенту за іншою заявці можлива тільки за умови подання в орган виконавчої влади з інтелектуальної власності заяви власника раніше виданого патенту про припинення дії патенту у відношенні ідентичного винаходу чи ідентичної корисної моделі. Дія раніше виданого патенту у відношенні ідентичного винаходу чи ідентичної корисної моделі припиняється від дати публікації відомостей про видачу патенту за іншою заявки згідно зі статтею 25 цього Закону. Публікація відомостей про видачу патенту по заявці на винахід або корисну модель і публікація відомостей про припинення дії раніше виданого патенту у відношенні ідентичного винаходу чи ідентичної корисної моделі здійснюються одночасно.
Стаття 20. Внесення змін до документів заявки на винахід, корисну модель або промисловий зразок
1. Заявник має право внести в документи заявки на винахід, корисну модель або промисловий зразок виправлення і уточнення без зміни сутності заявлених винаходу, корисної моделі чи промислового зразка до прийняття по цій заявці рішення про видачу патенту на винахід, корисну модель або промисловий зразок чи рішення про відмову у видачі патенту.
Додаткові матеріали змінюють сутність заявлених винаходу або корисної моделі, якщо вони містять ознаки, що підлягають включенню до формули винаходу або корисної моделі і відсутні на дату подачі заявки в описі, а також у формулі винаходу чи корисної моделі в разі, якщо заявка на дату її подання містила формулу винаходу або корисної моделі.
Додаткові матеріали змінюють сутність заявленого промислового зразка, якщо вони містять ознаки, що підлягають включенню до переліку суттєвих ознак промислового зразка і відсутні на дату подачі заявки на зображеннях вироби.
2. Зміна заявника при передачі права на отримання патенту або у результаті зміни його найменування, а також виправлення очевидних і технічних помилок у документах заявки може бути внесено до дати реєстрації винаходу, корисної моделі чи промислового зразка у відповідності зі статтею 26 цього Закону.
3. У випадку, якщо зміни в документи заявки внесені за ініціативою заявника протягом двох місяців від дати подання заявки, патентна мито за внесення таких змін не стягується.
4. Зміни, внесені заявником в документи заявки, враховуються при публікації відомостей про заявку на винахід, якщо такі зміни представлені у федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності протягом дванадцяти місяців з дати подачі заявки.
Стаття 21. Експертиза заявки на винахід
1. За заявкою на винахід, що надійшла у федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності, проводиться формальна експертиза, в процесі якої перевіряються наявність документів, передбачених пунктом 2 статті 16 цього Закону, та дотримання встановлених вимог до них.
2. У разі, якщо заявником подано додаткові матеріали до заявки на винахід, у відповідності зі статтею 20 цього Закону перевіряється, не змінюють чи вони сутність заявленого винаходу.
Додаткові матеріали в частині, що змінює сутність заявленого винаходу, при розгляді заявки на винахід до уваги не приймаються і можуть бути оформлені заявником як самостійна заявка, про що заявник повідомляється.
3. Про позитивному результаті формальної експертизи та дату подання заявки на винахід заявник повідомляється негайно після завершення формальної експертизи.
4. За заявкою на винахід, яка оформлена з порушенням вимог до її документами, заявнику надсилається запит з пропозицією протягом двох місяців з дати його отримання представити виправлені або відсутні документи. У разі, якщо заявник у встановлений строк не подасть запитувані документи або клопотання про продовження встановленого строку, заявка вважається. Встановлений термін може бути продовжений федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності не більше ніж на десять місяців з дати його закінчення.
5. За заявкою на винахід, поданою з порушенням вимоги єдності винаходу, заявнику пропонується протягом двох місяців від дати одержання ним відповідного повідомлення повідомити, яке із заявлених винаходів має розглядатися, і при необхідності внести зміни в документи заявки. Інші заявлені в цій заявці винаходу можуть бути оформлені виділеними заявками. У разі, якщо заявник у встановлений строк не повідомить, яке з заявлених винаходів необхідно розглядати, і не представить відповідні документи, якщо вони необхідні, розглядається винахід, вказане у формулі першим.
6. Федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності, по закінченні вісімнадцяти місяців від дати подання заявки на винахід, що пройшла формальну експертизу з позитивним результатом, публікує у своєму офіційному бюлетені відомості про заявку на винахід, за винятком випадків, якщо до закінчення дванадцяти місяців з дати подання такої заявки вона була відкликана або визнана відкликаною або на її підставі відбулася реєстрація винаходи відповідно до статті 26 цього Закону. Склад публікованих відомостей визначається органом виконавчої влади з інтелектуальної власності.
Будь-яка особа після публікації відомостей про заявку на винахід має право ознайомитися з її документами, якщо заявка не відкликана і не визнана відкликаною на дату публікації відомостей про неї. У випадку публікації відомостей про заявку на винахід, яка на дату публікації була відкликана або визнана відкликаною, такі відомості не включаються у рівень техніки відносно подальших заявок того ж заявника, поданих у федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності до закінчення дванадцяти місяців з дати публікації відомостей про заявку на винахід. Порядок ознайомлення з документами заявки встановлюється федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності.
За клопотанням заявника, подане до закінчення дванадцяти місяців з дати подачі заявки, федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності може публікувати відомості про заявку на винахід до закінчення вісімнадцяти місяців з дати її подачі.
Автор винаходу має право відмовитися бути згаданим у якості такого в публікованих відомостях про заявку на винахід.
7. За клопотанням заявника або третіх осіб, яке може бути подано до федерального орган виконавчої влади з інтелектуальної власності протягом трьох років з дати подачі заявки на винахід, і за умови завершення формальної експертизи з позитивним результатом проводиться експертиза заявки на винахід по суті. Про надійшли клопотаннях третіх осіб заявник повідомляється федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності.
Термін подачі клопотання про проведення експертизи заявки на винахід по суті може бути продовжений федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності не більше ніж на два місяці за клопотанням заявника, подане до закінчення трьох років з дати подачі заявки на винахід, за умови подання разом з таким клопотанням документа, що підтверджує сплату патентного мита у встановленому розмірі.
У разі, якщо клопотання про проведення експертизи заявки на винахід по суті не буде подано у встановлений термін, заявка визнається відкликаною.
Експертиза заявки на винахід по суті включає в себе інформаційний пошук у відношенні заявленого винаходу для визначення рівня техніки і перевірку відповідності заявленого винаходу умовам патентоспроможності, встановленим статтею 4 цього Закону.
Після закінчення шести місяців з дати початку експертизи заявки на винахід по суті заявнику надсилається звіт про інформаційний пошук, якщо за такою заявкою не заявлено пріоритет більш ранній, ніж дата подання заявки, і клопотання про проведення експертизи заявки на винахід по суті подано при подачі заявки.
Термін напрями заявнику звіту про інформаційний пошуку може бути продовжений федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності, якщо виявлена ​​необхідність запиту в інших організаціях джерела інформації, відсутнього у фондах федерального органу виконавчої влади з інтелектуальної власності, або заявлений винахід охарактеризовано таким чином, що це робить неможливим проведення інформаційного пошуку в установленому порядку, про що заявник повідомляється.
Інформаційний пошук у відношенні заявленого винаходу, що відноситься до об'єктів, які вказані в пунктах 2 і 3 статті 4 цього Закону, не проводиться, про що заявник повідомляється до закінчення шести місяців з дати початку експертизи заявки на винахід по суті.
Порядок проведення інформаційного пошуку та надання звіту про нього встановлюється федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності.
8. У процесі експертизи заявки на винахід по суті у заявника можуть бути запитані додаткові матеріали (в тому числі змінена формула винаходу), без яких проведення експертизи неможливе. Додаткові матеріали на запит експертизи мають бути представлені без зміни суті винаходу протягом двох місяців з дати одержання заявником запиту або копій матеріалів, що протиставлені заявці, за умови, що зазначені копії були запитані заявником протягом місяця з дати одержання ним запиту експертизи. У разі, якщо заявник у встановлений строк не подасть запитувані матеріали або клопотання про продовження встановленого строку, заявка вважається. Встановлений термін для подання заявником запитуваних матеріалів може бути продовжений федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності не більше ніж на десять місяців з дати його закінчення, а за умови підтвердження поважних причин неможливості дотримання встановленого терміну він може бути продовжений федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності більше ніж на десять місяців з дати його закінчення.
У випадку, якщо в процесі експертизи заявки на винахід по суті встановлено, що заявлений винахід, виражене формулою, запропонованої заявником, відповідає умовам патентоспроможності, приймається рішення про видачу патенту на винахід з цією формулою, в якому вказується дата пріоритету винаходу.
У випадку, якщо в процесі експертизи заявки на винахід по суті встановлено невідповідність заявленого винаходу, вираженого формулою, запропонованої заявником, умовам патентоспроможності, приймається рішення про відмову у видачі патенту.
До прийняття рішення заявникові надсилається повідомлення про результати перевірки патентоспроможності заявленого винаходу з пропозицією подати свої доводи з наведеними в ньому мотивами. Доводи заявника враховуються при прийнятті рішення за результатами експертизи заявки по суті, якщо вони подані протягом шести місяців з дати надіслання повідомлення.
9. У разі незгоди з рішенням про відмову у видачі патенту на винахід, рішенням про видачу патенту на винахід або рішенням про визнання заявки відкликаною заявник може подати відповідне заперечення в Палату по патентних спорах федерального органу виконавчої влади з інтелектуальної власності (далі - Палата по патентних спорах) протягом шести місяців з дати отримання такого рішення або запитаних у федеральному органі виконавчої влади з інтелектуальної власності копій матеріалів, що протиставлені заявці і зазначених у рішенні про відмову у видачі патенту, за умови запиту цих копій протягом двох місяців з дати отримання заявником рішення, прийнятого за заявкою на винахід.
Порядок подачі заперечень до Палати з патентних спорів та порядок їх розгляду встановлюються федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності.
Рішення Палати по патентних спорах затверджується керівником федерального органу виконавчої влади з інтелектуальної власності, набуває чинності з дати затвердження і може бути оскаржене до суду.
10. Заявник і треті особи мають право клопотати про проведення за заявкою на винахід, що пройшла формальну експертизу з позитивним результатом, інформаційного пошуку для визначення рівня техніки, у порівнянні з яким буде здійснюватися оцінка новизни і винахідницького рівня заявленого винаходу. Порядок і умови проведення такого інформаційного пошуку і надання відомостей про його результати встановлюються федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності.
11. Заявник має право знайомитися з усіма матеріалами, зазначеними в запиті експертизи, рішенні експертизи або звіті про інформаційному пошуку. Копії запитуваних заявником у федеральному органі виконавчої влади з інтелектуальної власності патентних документів надсилаються заявнику протягом місяця з дати отримання запиту заявника.
12. Пропущені заявником термін подання документів або додаткових матеріалів на запит експертизи, термін подання клопотання про проведення експертизи заявки на винахід по суті і термін подання заперечення в Палату по патентних спорах можуть бути відновлені федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності за умови підтвердження поважних причин недотримання зазначених термінів і сплати патентного мита.
Клопотання про відновлення пропущеного строку може бути подано заявником не пізніше дванадцяти місяців з дати закінчення встановленого строку. Таке клопотання подається у федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності одночасно із запитаними документами або додатковими матеріалами або клопотанням про продовження строку подання цих документів або матеріалів, клопотанням про проведення експертизи заявки на винахід по суті або одночасно із запереченням до Палати з патентних спорів.
Стаття 22. Тимчасова правова охорона
1. Заявленому винаходу від дати публікації відомостей про заявку до дати публікації відомостей про видачу патенту надається тимчасова правова охорона в обсязі опублікованої формули, але не в більшій, ніж обсяг, який визначається формулою, що міститься у рішенні про видачу патенту на винахід.
2. Тимчасова правова охорона вважається ненаступівшей, якщо заявка на винахід була відкликана або визнана відкликаною або за заявкою на винахід прийнято рішення про відмову у видачі патенту і вичерпана передбачена цим Законом можливість подачі заперечення проти цього рішення.
3. Фізична або юридична особа, яка використовує заявлений винахід у період, зазначений у пункті 1 цієї статті, виплачує патентовласнику після отримання патенту грошову компенсацію. Розмір компенсації визначається угодою сторін.
4. Положення пункту 3 цієї статті поширюються на винаходи, корисні моделі і промислові зразки з дати повідомлення заявником використовує їх особи про подану заявку на видачу патенту, якщо стосовно винаходів ця дата настала раніше дати публікації відомостей про заявку, а щодо корисних моделей і промислових зразків - раніше дати публікації відомостей про видачу патенту.

Стаття 23. Експертиза заявки на корисну модель
1. За заявкою на корисну модель, що надійшла у федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності, проводиться експертиза, в процесі якої перевіряються наявність документів, передбачених пунктом 2 статті 17 цього Закону, дотримання встановлених вимог до них і відсутність порушення вимоги єдиності корисної моделі, а також розглядається питання про те, чи відноситься заявлене рішення до охоронюваного в якості корисної моделі. Перевірка відповідності заявленої корисної моделі умовам патентоспроможності, встановленим пунктом 1 статті 5 цього Закону, не здійснюється.
При проведенні експертизи заявки на корисну модель застосовуються відповідно положення пунктів 2, 4, 5, 9, 11 і 12 статті 21 цього Закону.
2. У випадку, якщо в результаті експертизи встановлено, що заявка на корисну модель подана на технічне рішення, що охороняється в якості корисної моделі, і документи заявки оформлені з дотриманням встановлених вимог, приймається рішення про видачу патенту із зазначенням дати подання заявки на корисну модель і встановленого пріоритету . У випадку, якщо у формулі корисної моделі, запропонованої заявником, містяться ознаки, відсутні на дату подачі заявки в описі і, якщо заявка на корисну модель на дату її подачі містила формулу, у формулі корисної моделі, заявнику надсилається запит з пропозицією виключити зазначені ознаки з формули.
У випадку, якщо в результаті експертизи буде встановлено, що заявка на корисну модель подана на рішення, Не охороняється в якості корисної моделі, приймається рішення про відмову у видачі патенту на корисну модель.
3. Заявник і треті особи мають право подати клопотання про проведення інформаційного пошуку щодо заявленої корисної моделі для визначення рівня техніки, у порівнянні з яким може здійснюватися оцінка патентоспроможності корисної моделі. Порядок і умови проведення інформаційного пошуку і надання відомостей про його результати встановлюються федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності.
4. У випадку, якщо при розгляді заявки на корисну модель встановлено, що містяться в ній відомості складають державну таємницю, документи заявки засекречуються в порядку, встановленому законодавством про державну таємницю. При цьому заявнику повідомляється про можливість відкликання заявки на корисну модель або перетворення її у заявку на секретний винахід. Розгляд такої заявки припиняється до одержання від заявника відповідної заяви або до розсекречування заявки.
Стаття 24. Експертиза заявки на промисловий зразок
1. За заявкою на промисловий зразок, що надійшла у федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності, проводяться формальна експертиза, в процесі якої перевіряються наявність документів, передбачених пунктом 2 статті 18 цього Закону, та дотримання встановлених вимог до них, і при позитивному результаті формальної експертизи експертиза заявки на промисловий зразок по суті, яка включає в себе перевірку відповідності заявленого промислового зразка умовам патентоспроможності, встановленим статтею 6 цього Закону.
2. При проведенні формальної експертизи та експертизи заявки на промисловий зразок по суті застосовуються відповідно положення пунктів 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11 і 12 статті 21 цього Закону.
Стаття 25. Публікація відомостей про видачу патенту
Федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності публікує у своєму офіційному бюлетені відомості про видачу патенту, які включають ім'я автора (авторів), якщо останній (останні) не відмовився бути згаданим у якості такого (таких), і патентовласника, назва і формулу винаходу або корисної моделі або перелік істотних ознак промислового зразка і його зображення. Повний склад публікованих відомостей визначає федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності.
Після публікації відомостей про видачу патенту на винахід, корисну модель або промисловий зразок будь-яка особа має право ознайомитися з документами заявки і звітом про інформаційному пошуку. Порядок ознайомлення з документами заявки і звітом про інформаційний пошук встановлюється федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності.
Стаття 26. Реєстрація винаходу, корисної моделі, промислового зразка та видача патенту
1. Федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності вносить до Державного реєстру винаходів Російської Федерації, Державний реєстр корисних моделей Російської Федерації або Державний реєстр промислових зразків Російської Федерації (далі - реєстри) винахід, корисну модель або промисловий зразок і видає патент на винахід, корисну модель або промисловий зразок.
За наявності кількох осіб, на ім'я яких прохання про видачу патенту, їм видається один патент.
Реєстрація винаходу, корисної моделі чи промислового зразка та видача патенту здійснюються за умови сплати відповідного патентного мита. При неподанні в установленому порядку документа, що підтверджує сплату патентного мита, реєстрація винаходу, корисної моделі чи промислового зразка та видача патенту не здійснюються, а відповідна заявка визнається відкликаною.
2. Форму патенту і склад що зазначені у ньому відомостей встановлює федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності.
3. Федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності вносить виправлення очевидних і технічних помилок в виданий патент на винахід, корисну модель або промисловий зразок і (або) відповідний реєстр.
4. Федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності публікує у своєму офіційному бюлетені відомості про будь-які зміни записів у реєстрах.
Стаття 27. Відкликання заявки на винахід, корисну модель або промисловий зразок
Заявник має право відкликати подану ним заявку на винахід, корисну модель або промисловий зразок не пізніше дати реєстрації винаходу, корисної моделі чи промислового зразка у відповідному реєстрі.
Стаття 28. Перетворення заявок
До публікації відомостей про заявку на винахід, але не пізніше дати прийняття рішення про видачу патенту на винахід заявник має право перетворити її в заявку на корисну модель шляхом подачі відповідної заяви, за винятком випадку, якщо до заявки докладено заяву, передбачену пунктом 3 статті 13 цього Закону . Перетворення заявки на корисну модель в заявку на винахід можливо до дати прийняття рішення про видачу патенту, а в разі прийняття рішення про відмову у видачі патенту - до того, як вичерпана передбачена цим Законом можливість подачі заперечення проти цього рішення.
При зазначених перетвореннях зберігаються пріоритет винаходу або корисної моделі і дата подачі заявки.

РОЗДІЛ VI

Припинення та відновлення дії патенту

Стаття 29. Визнання недійсним патенту на винахід, корисну модель або промисловий зразок
1. Патент на винахід, корисну модель або промисловий зразок протягом всього терміну його дії може бути визнаний недійсним повністю або частково у разі:
1) невідповідності запатентованих винаходу, корисної моделі чи промислового зразка умовам патентоспроможності, встановленим цим Законом;
2) наявності у формулі винаходу чи корисної моделі або переліку суттєвих ознак промислового зразка, які містяться в рішенні про видачу патенту, ознак, відсутніх на дату подачі заявки в описі винаходу чи корисної моделі й у формулі винаходу чи корисної моделі, якщо заявка на дату її подачі містила формулу, або на зображеннях вироби;
3) видачі патенту за наявності кількох заявок на ідентичні винаходи, корисні моделі чи промислові зразки, що мають одну і ту ж дату пріоритету, з порушенням умов, зазначених у пункті 7 статті 19 цього Закону;
4) видачі патенту з вказівкою в ньому в якості автора або патентовласника особи, яка не є таким відповідно до цього Закону, або без зазначення в патенті як автора або патентовласника особи, яка є таким відповідно до цього Закону.
2. Заперечення проти видачі патенту на підставах, передбачених підпунктами 1-3 пункту 1 цієї статті, подається до Палати з патентних спорів.
Порядок подачі заперечень проти видачі патенту до Палати з патентних спорів та порядок їх розгляду встановлюються федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності.
Рішення Палати по патентних спорах затверджується керівником федерального органу виконавчої влади з інтелектуальної власності, набуває чинності з дати затвердження і може бути оскаржене до суду.
3. Патент на винахід, корисну модель або промисловий зразок визнається недійсним повністю або частково на підставі рішення, прийнятого за заперечення, поданою відповідно до пункту 2 цієї статті, або вступило в законну силу рішення суду, у тому числі рішення суду, прийнятого за результатами розгляду спору по підставі, зазначеному в підпункті 4 пункту 1 цієї статті.
Визнаний недійсним повністю або частково патент на винахід, корисну модель або промисловий зразок анулюється. У разі визнання патенту недійсним частково видається новий патент.
Стаття 30. Дострокове припинення дії патенту на винахід, корисну модель або промисловий зразок
Дія патенту на винахід, корисну модель або промисловий зразок припиняється достроково:
на підставі заяви, поданої патентовласником у федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності, - з дати надходження заяви. У випадку, якщо патент виданий на групу винаходів, корисних моделей чи промислових зразків, а заява патентовласника подано у відношенні не всієї такої групи, дія патенту припиняється тільки у відношенні зазначених у заяві винаходу, корисної моделі чи промислового зразка;
при несплаті в установлений строк патентного мита за підтримку патенту на винахід, корисну модель або промисловий зразок в силі - з дати закінчення встановленого строку для сплати патентного мита за підтримку патенту в силі.
Стаття 30 1. Відновлення дії патенту на винахід, корисну модель або промисловий зразок. Право послепользованія
1. Дія патенту на винахід, корисну модель або промисловий зразок, яке було припинено у зв'язку з тим, що патентна мито за підтримання чинності патенту не була сплачена у встановлений строк, може бути відновлено за клопотанням особи, якій належав патент на винахід, корисну модель або промисловий зразок. Таке клопотання повинно бути подано до федерального орган виконавчої влади з інтелектуальної власності протягом трьох років з дати закінчення терміну сплати зазначеної патентного мита, але до закінчення встановленого відповідно до цього Закону терміну дії патенту. До клопотання має бути додано документ, що підтверджує сплату у встановленому розмірі патентного мита за відновлення дії патенту.
2. Федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності публікує у своєму офіційному бюлетені відомості про відновлення дії патенту на винахід, корисну модель або промисловий зразок.
3. Будь-яка особа, яку в період між датою припинення дії патенту на винахід, корисну модель або промисловий зразок та датою публікації в офіційному бюлетені федерального органу виконавчої влади з інтелектуальної власності відомостей про відновлення дії патенту початок використання запатентованих винаходу, корисної моделі чи промислового зразка або зробило в зазначений період необхідні для цього приготування, зберігає право на подальше його безоплатне використання без розширення обсягу такого використання (право послепользованія).

РОЗДІЛ VI 1

Особливості правової охорони секретних винаходів

Стаття 30 2. Подання та розгляд заявок на видачу патенту на секретні винаходи
1. Заявки на видачу патенту на секретні винаходи, для яких встановлено ступінь секретності "особливої ​​важливості" або "цілком таємно", а також на секретні винаходи, які відносяться до засобів озброєння і військової техніки і до методів і засобів в області розвідувальної, контррозвідувальної та оперативно- розшукової діяльності і для яких встановлено ступінь секретності "таємно", подаються в залежності від їх тематичної приналежності до уповноважених Урядом Російської Федерації федеральні органи виконавчої влади (далі - уповноважені органи). Інші заявки на видачу патенту на секретні винаходи подаються у федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності.
2. У випадку, якщо при розгляді у федеральному органі виконавчої влади з інтелектуальної власності заявки на винахід буде встановлено, що містяться в ній відомості складають державну таємницю, заявка на винахід утаємничується в порядку, встановленому законодавством про державну таємницю, і вважається заявкою на видачу патенту на секретний винахід.
Засекречування заявки, поданої іноземними громадянами або іноземними юридичними особами, не допускається.
3. При розгляді заявки на видачу патенту на секретний винахід (далі - заявка на секретний винахід) відповідно застосовуються положення статті 21 цього Закону. При цьому публікація відомостей про таку заявці, передбачена пунктом 6 статті 21 цього Закону, не здійснюється.
Заперечення проти рішення, прийнятого за заявкою на секретний винахід уповноваженим органом, розглядається у порядку, встановленому цим органом. Рішення, прийняте за таким заперечення, може бути оскаржене до суду.
4. При встановленні новизни секретного винаходу в рівень техніки також включаються за умови їх більш раннього пріоритету секретні винаходи, запатентовані в Російській Федерації, і секретні винаходи, на які видані авторські свідоцтва СРСР, якщо для них встановлено ступінь секретності не вище, ніж ступінь секретності винаходу, новизна якого встановлюється.
5. До заявками на секретні винаходи положення статті 28 цього Закону про перетворення заявки на винахід в заявку на корисну модель не застосовуються.
6. Подача заявок на секретні винаходи, розгляд цих заявок та поводження з ними здійснюються з дотриманням вимог законодавства про державну таємницю.
Стаття 30 3. Реєстрація та видача патенту на секретний винахід. Поширення відомостей про секретний винахід
1. Реєстрація секретного винаходу в Державному реєстрі винаходів Російської Федерації і видача патенту на секретний винахід здійснюються федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності або, якщо рішення про видачу патенту на секретний винахід прийнято уповноваженим органом, цим органом. Уповноважений орган, який зареєстрував секретний винахід і видав патент на секретний винахід, повідомляє про це федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності.
Федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності, уповноважений орган вносять виправлення очевидних і технічних помилок у виданий ними патент на секретний винахід і (або) реєстр.
2. Відомості про заявки і патенти на секретні винаходи, а також про що відносяться до секретних винаходів зміни в реєстрах не публікуються. Передача відомостей про такі патенти здійснюється відповідно до законодавства про державну таємницю.
Стаття 30 4. Зміна ступеня секретності та розсекречування винаходів
1. Зміна ступеня секретності та розсекречування винаходів, а також зміна та зняття грифів секретності з документів заявки і з патенту на секретний винахід здійснюються в порядку, встановленому законодавством про державну таємницю.
2. При підвищенні ступеня секретності винаходу федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності передає документи заявки на секретний винахід у залежності від їх тематичної приналежності до відповідного уповноваженого органу. Подальший розгляд заявки, діловодство за якою до моменту підвищення ступеня секретності не завершено федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності, здійснюється уповноваженим органом. При зниженні ступеня секретності винаходу подальший розгляд заявки на секретний винахід здійснюється тим самим уповноваженим органом, який розглядав заявку.
3. При розсекречування винаходу уповноважений орган передає наявні у нього розсекречені документи заявки на секретний винахід у федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності. Подальший розгляд заявки, діловодство за якою до моменту розсекречення не завершено уповноваженим органом, здійснюється федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності.
Стаття 30 5. Визнання недійсним патенту на секретний винахід
Заперечення проти видачі уповноваженим органом патенту на секретний винахід з підстав, передбачених підпунктами 1-3 пункту 1 статті 29 цього Закону, подається в даний уповноважений орган і розглядається у встановленому ним порядку. Рішення уповноваженого органу, прийняте за заперечення, затверджується керівником цього органу, набуває чинності з дати його затвердження і може бути оскаржене до суду.
Стаття 30 6. Виключне право на секретний винахід
1. Використання запатентованого секретного винаходу, передача виключного права на секретний винахід (відступлення патенту) і надання права на використання секретного винаходу іншим особам здійснюються з дотриманням законодавства про державну таємницю.
2. Ліцензійний договір на використання запатентованого секретного винаходу підлягає реєстрації в органі, що видав патент на секретний винахід, або його правонаступника, а за відсутності правонаступника - у федеральному органі виконавчої влади з інтелектуальної власності. Без зазначеної реєстрації ліцензійний договір вважається недійсним.
3. Заяви про відкриту ліцензії та про передачу виключного права на винахід (уступку патенту), передбачені відповідно пунктами 2 і 3 статті 13 цього Закону, не можуть бути подані щодо секретного винаходу. Подані у відношенні такого винаходу заяви не тягнуть за собою наслідки, передбачені зазначеними пунктами.
4. Примусова ліцензія щодо секретного винаходу, передбачена пунктами 3 та 4 статті 10 цього Закону, не надається.
5. Порушенням виключного права патентовласника на секретний винахід крім дій, передбачених статтею 11 цього Закону, не визнається використання запатентованого секретного винаходу особою, яка не знала і не могла на законних підставах знати про наявність патенту на цей винахід. Після розсекречення винаходи або повідомлення зазначеної особи патентовласником про наявність патенту на цей винахід зазначена особа повинна припинити використання запатентованого винаходу або укласти з патентовласником ліцензійний договір, крім випадку, якщо мало місце право попереднього.

Розділ VII

Захист прав патентовласників і авторів

Стаття 31. Розгляд спорів у судовому порядку
У судовому порядку розглядаються такі спори:
про авторство винаходу, корисної моделі, промислового зразка;
про встановлення патентовласника;
про порушення виключного права на винахід, корисну модель, промисловий зразок;
про укладання та про виконання договорів про передачу виключного права (уступку патенту) та ліцензійних договорів на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка;
про право попереднього користування;
про право послепользованія;
про розмір, термін і порядок виплати винагороди автору винаходу, корисної моделі, промислового зразка відповідно до цього Закону;
про розмір, термін і порядок виплати компенсацій, передбачених цим Законом;
інші спори, пов'язані з охороною прав, засвідчуваних патентом.
Стаття 32. Відповідальність за порушення цього Закону
За порушення цього Закону настає цивільно-правова, адміністративна або кримінальна відповідальність відповідно до законодавства Російської Федерації.

Розділ VIII

Прикінцеві положення

Стаття 33. Патентні мита
За вчинення юридично значущих дій, пов'язаних з патентом, стягуються патентні мита. Перелік дій, за вчинення яких справляються патентні мита, їх розміри, порядок і строки сплати, а також підстави для звільнення від сплати мита, зменшення їх розмірів або повернення мит встановлюються Урядом Російської Федерації.

Стаття 34. Державне стимулювання створення та використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків
Держава стимулює створення і використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків, встановлює авторам і господарюючим суб'єктам, їх використовують, пільгові умови оподаткування та кредитування, надає їм інші пільги відповідно до законодавства Російської Федерації.
Стаття 35. Патентування винаходів чи корисних моделей в іноземних державах
1. Заявка на винахід або корисну модель, створені у Російській Федерації, може бути подана в іноземні держави або міжнародні організації після закінчення шести місяців з дати подання відповідної заявки до федерального орган виконавчої влади з інтелектуальної власності, якщо в зазначений термін заявник не буде повідомлено про те, що в заявці містяться відомості, що становлять державну таємницю. Заявка на винахід або корисну модель може бути подана раніше зазначеного терміну, але після проведення на прохання заявника перевірки вмісту в заявці відомостей, що становлять державну таємницю. Порядок проведення перевірки вмісту в заявці відомостей, що становлять державну таємницю, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
2. Патентування відповідно до Договору про патентну кооперацію або Євразійської патентної конвенції винаходу або корисної моделі, створених в Російській Федерації, допускається без попереднього подання відповідної заявки до федерального орган виконавчої влади з інтелектуальної власності, якщо заявка відповідно до Договору про патентну кооперацію (міжнародна заявка) подана у федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності як до відомства і в ній зазначена Російська Федерація як держава, в якій заявник має намір отримати патент, а євразійська заявка подана через федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності.
Стаття 36. Права іноземних фізичних і юридичних осіб
Іноземні фізичні і юридичні особи користуються правами, передбаченими цим Законом, нарівні з фізичними і юридичними особами Російської Федерації з міжнародних договорів Російської Федерації або на основі принципу взаємності.
Стаття 37. Міжнародні договори
Якщо міжнародним договором Російської Федерації встановлені інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, то застосовуються правила міжнародного договору.
Стаття 37 1. Міжнародні та євразійські заявки, що мають силу заявок, передбачених цим Законом
1. Федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності починає розгляд міжнародної заявки на винахід або корисну модель, яка подана у відповідності з Договором про патентну кооперацію і в якій вказана Російська Федерація як держава, в якій заявник має намір отримати патент на винахід або корисну модель, після закінчення тридцяти одного місяця з дати испрашиваемого в міжнародній заявці пріоритету або, якщо є відповідне прохання заявника, до його закінчення за умови, що міжнародна заявка подана російською мовою або заявником до закінчення зазначеного терміну представлений у федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності переклад на російську мову заяви про видачу патенту на винахід або корисну модель, що міститься в міжнародній заявці, поданій на іншій мові.
Подання до федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності перекладу на російську мову міститься в міжнародній заявці заяви про видачу патенту на винахід або корисну модель може бути замінено поданням передбаченого цим Законом заяви про видачу патенту.
У разі, якщо зазначені документи у встановлений строк не представлені, дія міжнародної заявки щодо Російської Федерації відповідно до Договору про патентну кооперацію припиняється.
Термін, встановлений пунктом 3 статті 20 цього Закону для внесення змін до документів заявки, обчислюється з дати початку розгляду федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності міжнародної заявки відповідно до цього Закону.
2. Розгляд євразійської заявки на винахід, що має відповідно до Євразійської патентної конвенції силу передбаченої цим Законом заявки на винахід, здійснюється починаючи з дати, коли федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності отримана від Євразійського патентного відомства завірена копія євразійської заявки. Термін, встановлений пунктом 3 статті 20 цього Закону для внесення змін до документів заявки, обчислюється з цієї ж дати.
3. Публікація російською мовою міжнародної заявки Міжнародним бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності відповідно до Договору про патентну кооперацію або публікація євразійської заявки Євразійським патентним відомством відповідно до Євразійської патентної конвенції замінює публікацію відомостей про заявку, передбачену пунктом 6 статті 21 цього Закону.

Стаття 37 2. Євразійський патент і патент Російської Федерації на ідентичні винаходи
У випадку, якщо євразійський патент і патент Російської Федерації на ідентичні винаходи або ідентичні винахід і корисну модель, що мають одну і ту ж дату пріоритету, належать різним патентовласника, такі винаходи або винахід і корисна модель можуть використовуватися тільки з дотриманням прав усіх їх патентовласників.
У випадку, якщо євразійський патент і патент Російської Федерації на ідентичні винаходи або ідентичні винахід і корисну модель, що мають одну і ту ж дату пріоритету, належать одній і тій же особі, ця особа може надати будь-якій особі право на використання таких винаходів або винаходи і корисної моделі відповідно з ліцензійним договором, укладеним на основі цих патентів.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Конспект
175.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Кримінальний закон Російської Федерації
Конституція Російської Федерації як основний закон держави
Закон Російської Федерації про захист прав споживачів
Конституція Російської Федерації основний закон правового суспільства
Федеральний закон про Центральний банк Російської Федерації
Федеральний закон про основні гарантії виборчих прав громадян Російської Федерації
Статус депутата Державної Думи члена Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації
Рада Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації
Рада Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації 2
© Усі права захищені
написати до нас