Пам`ятка по роботі з літературознавчими поняттями

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Автор, авторська позиція

Відображення в творі реальних рис і властивостей особистості автора.

Способи вираження авторської позиції в творі.

Образ автора, образ автора твору

Форма створення образу автора у творі (образ "самого себе"; образ вигаданого автора).

Образ автора та авторська позиція.

Авторські відступи (ліричні відступи)

Місце авторських відступів у композиції твору.

Характер авторських відступів у творі (ліричні, публіцистичні, філософські, інші).

Авторські відступи і авторська позиція.

Позасюжетні елементи

Місце позасюжетного елементів у композиції твору.

Класифікація позасюжетного елементів у творі (авторські відступи, вставні епізоди, описи: портрет, пейзаж, світ речей).

Роль позасюжетного елементів у творі.

Герой, персонаж, характер, тип

Втілення в герої, персонажі певного життєвого характеру.

Літературний тип як персонаж, що несе в собі широке узагальнення: в його характері загальнолюдські, властиві багатьом людям риси переважають над рисами особистими, індивідуальними.

Система персонажів

Співвідношення головних, другорядних, епізодичних персонажів у творі.

Роль головних, другорядних, епізодичних персонажів у творі.

Герої, котрі вступають в ідейний або побутовий конфлікт один з одним як найбільш важливі в системі персонажів.

Індивідуальні особливості побудови системи персонажів у творі.

Роль внесценіческіх персонажів в драматичному творі.

Ліричний герой

Ліричний герой як умовний образ людини в ліриці, який висловлює особисті переживання автора або людини взагалі.

Деталь художня

Класифікація художніх деталей у творі: деталі портрета, пейзажу, світу речей, психологічні.

Функції художніх деталей у творі: характеристика героїв, їх психологічного стану, створення загальної картини моралі, вираження авторської позиції, значення символу.

Жанр

Загальні ознаки груп творів, пов'язаних приналежністю до одного жанру.

Індивідуальні особливості прояву жанрового своєрідності в конкретному творі, у творчості конкретного письменника.

Назва, назва твору

Роль заголовки: нейтральне, вказує лише на один з образів твору, на його тему; художнє значуще, висловлює проблематику твору, авторську позицію; заголовок - художній образ, розкриття якого служить увесь твір.

Ідеал

Ідеал як авторське уявлення про вищу норму життя, про те, яким повинен бути людина і світ.

Форми втілення авторського ідеалу у творі.

Ідея

Ідея як головна узагальнююча думка або система таких думок у художньому творі.

Форми вираження ідеї в літературному творі.

Зв'язок поняття "ідея" з поняттями "авторська позиція", "пафос", "ідеал", "проблематика".

Зображений в художньому творі світ

Співвідношення дійсності, створеної автором у творі, і реального світу.

Характер художньої умовності при зображенні світу в художньому творі: зображення життєподібного світу; зображення фантастичного світу.

Композиція

Композиція як склад і послідовність розташування окремих частин і елементів твору, а також взаємозв'язок між окремими художніми образами.

Сюжет як один з елементів композиції епічного, драматичного твору.

Особливості композиційного оформлення сюжету в творі: виклад подій в прямій хронологічній послідовності; введення в сюжет відступів у минуле; свідоме порушення хронологічної послідовності подій.

Роль несюжетних елементів у композиції твору.

Співвідношення сюжетних і несюжетних елементів у композиції твору.

Роль системи персонажів у композиції твору.

Роль системи образів у композиції твору.

Організація оповіді як важлива особливість композиції твору.

Композиційні прийоми: повтори, кільцева композиція та ін

Місце снів, листів, жанрових включень та ін в композиції твору.

Конфлікт

Роль художньо вираженого протиставлення, протиріччя у розкритті змісту твору.

Різні типи конфліктів: між окремими персонажами; між персонажем і середовищем; психологічний.

Конфлікт як рушійна сила сюжету епічних та драматичних творів.

Літературний напрям

Художнє своєрідність твору з точки зору приналежності до певного літературного напряму.

Образ художній

Художній образ як універсальна форма відображення дійсності в мистецтві.

Класифікація художніх образів у творі: образи людей, образи природи, образи речей, образи почуттів, переживань, словесно-мовні образи (порівняння, метафори, уособлення, символи, алегорії), деталі-образи.

Співвідношення художнього образу і реальності.

Співвідношення конкретності й узагальнення в художньому образі.

Авторська позиція в художньому образі.

Авторська фантазія, вигадка, домисел при створенні художнього образу.

Пафос

Особливості пафосу твору: гумор, сатира, інвектива, іронія, трагічне, героїчне, романтика, поєднання різних різновидів пафосу.

Способи створення пафосу як основного емоційного тону твору чи емоційного освітлення того чи іншого персонажа.

Взаємозв'язок пафосу твору з його ідеєю, з авторським ідеалом, з конфліктом.

Пейзаж

Пейзаж як частина зображеного в художньому творі світу.

Роль пейзажу у творі: позначення місця дії; створення певного настрою; спосіб вираження авторської позиції.

Особливості створення пейзажу в конкретному творі, у творчості конкретного письменника.

Оповідання (від першої особи, від третьої особи)

Оповідач

Тип оповідача: нейтральний оповідач; вигаданий автор, сам автор; дійова особа твору.

Стилістичні особливості мовної манери оповідача, в яких проявляється його характер.

Точка зору оповідача та авторська позиція.

Портрет

Роль портрета у творі: характеристика персонажа; спосіб вираження авторського ставлення до персонажа.

Зв'язок портрета з іншими описами.

Мовні засоби створення портрета.

Художня деталь у літературному портреті.

Прийом художній

Своєрідність художніх прийомів письменника: зображально-виражальні засоби мови (використання епітетів, порівнянь, метафор, алегорій, іносказання), стилістичні прийоми, композиційні прийоми, підтекст, антитеза, що говорить прізвище, гротеск, психологізм, інше.

Художні прийоми та авторська позиція.

Проблема, проблематика

Проблема як основне питання, поставлене у творі.

Проблема як конфліктна життєва ситуація, поставлена ​​письменником у центр твору.

Проблеми, які отримують рішення, і проблеми нерозв'язні.

Рчь, мовна характеристика, мовна манера

Словесна форма твору як головний засіб створення художніх образів, вираження авторської позиції.

Прояв в мовному оформленні твори авторського стилю, творчої манери письменника.

Мовна характеристика як один із способів створення образу людини в епічних і драматичних творах.

Мовна манера персонажа як прояв його характеру, індивідуальності.

Мовна манера персонажа як прояв його соціального стану, освіти, рівня культури.

Мовна характеристика як засіб зіставлення, протиставлення героїв.

Особливості мови героїв як засіб розкриття їх психологічного стану.

Символ, символіка

Символ як вид іносказання, який заснований на широкому узагальненні і не піддається однозначному тлумаченню.

Зміст і форма

Зміст твору як зображені в ньому характери і ситуації, так і їх авторське осмислення.

Тема, проблема, авторська позиція як найважливіші сторони змісту твору.

Художня форма твору як система засобів і прийомів, що служать для втілення змісту і для емоційного впливу на читача.

Зображений у творі світ, художня мова, композиція як найважливіші сторони художньої форми.

Стиль

Стиль як система художніх прийомів, властива твору, творчості письменника, літературного напряму.

Сюжет

Конфлікт як основна рушійна сила сюжету в епічному, драматичному творі.

Експозиція, зав'язка, розвиток дії, кульмінація, розв'язка як основні елементи сюжету.

Сюжетні лінії в творі.

Сюжет як спосіб створення образу персонажа.

Сюжет як спосіб вираження авторської позиції.

Сюжет як спосіб вирішення поставлених автором проблем.

Тема, тематика

Тема як об'єктивна основа твору, об'єкт зображення, характери та ситуації, що зображує автор.

Тематика як сукупність основних тем творів.

Типове

Типове як характерне, властиве даної епохи і соціальному середовищі, закономірно у ній виникає.

Зображення не цілком типових характерів як характерна риса російського реалізму.

Традиція і новаторство

Літературна традиція як наступність, спадкування письменником досвіду попередників, продовження і розвиток характерних для літератури минулого тем, мотивів, ідей, проблематики, художніх засобів і прийомів.

Художнє своєрідність

Художнє своєрідність твору як його неповторні риси і властивості.

Художнє своєрідність, що виявляється в художній формі, в системі індивідуальних засобів та прийомів її створення.

Художнє своєрідність в індивідуально-авторському трактуванні спільних тем, мотивів, проблем.

Епіграф

Епіграф як засіб визначити тему розповіді, як засіб поставити проблему, як засіб висловити основну ідею,.

Епізод

Епізод як щодо завершена й самостійна частина твору, яка зображує закінчене подія або важливий у долі персонажа момент.

Прояв художньої своєрідності твору в епізоді.

Епізод в сюжетному розвитку твору.

Епізод у композиції твору.

Епізод і характеристика персонажа.

Епізод і проблематика твору.

Епізод та авторська позиція.

Складено на основі книги С. В. Бєлова "Роман Ф. М. Достоєвського" Злочин і кара "

В.К. Мяеотс

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Іноземні мови і мовознавство | Твір
21.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Пам`ятка по CSS
Пам`ятка з цивільної оборони
Руська Правда як пам`ятка права
Пам`ятка консультанту виставкового стенду
Біблія як пам`ятка історії та культури
Повчання Володимир Мономаха дітям як давня пам ятка давньоруської педагогічної думки
Операції з поняттями
Ірак війна за поняттями
Типи відношень між поняттями
© Усі права захищені
написати до нас