Оцінка фінансово-економічного потенціалу підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати


Міністерство освіти Російської Федерації

БАЛТІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Курсова робота

По курсу: "Фінанси і кредит»

Тема: «Оцінка фінансово-економічного потенціалу підприємства»

Виконав: студент IV курсу

математичного факультету

спеціальність «менеджмент

організації »

Мінін Анатолій Миколайович

Науковий керівник:

старший викладач

Петрова Анастасія Михайлівна

Москва

2008

ЗМІСТ

Введення

1.Поняття, значення і завдання аналізу фінансового стану підприємства

2.Оцінка і аналіз економічного потенціалу та фінансового стану підприємства

2.1.Характеристика загальної спрямованості діяльності підприємства

2.2.Економіческій аналіз підприємства

2.3.Оценка майнового потенціалу

2.4.Оценка фінансового стану

2.4.1.Оценка фінансової стійкості підприємства

2.4.2.Оценка ділової активності підприємства

2.4.3.Оценка платоспроможності підприємства

Висновок

Список використаної літератури

Введення

Автору роботи тема «Оцінка фінансово - економічного потенціалу підприємства» видалася найбільш актуальною. Актуальність цієї теми полягає в тому, що проведений аналіз дає нам уявлення не тільки про діяльність підприємства на аналізований період, але виявляє перспективи розвитку підприємства в майбутньому.

Раніше існував аналіз господарської діяльності підприємства. У наступні роки, як і інші види наук, він був схильний до змін. У результаті сталося розподіл аналізу господарської діяльності на фінансовий і управлінський. Основою для такого поділу послужило підрозділ бухгалтерського обліку на фінансовий і управлінський.

До управлінського аналізу можна віднести внутрішньогосподарський виробничий аналіз та внутрішньогосподарський фінансовий аналіз, які полягають у дослідженні наступних аспектів діяльності організацій:

- Обгрунтованість і реалізація бізнес-планів;

- Маркетинг;

- Ефективність діяльності організації;

- Умови виробництва;

- Використання виробничих ресурсів;

- Виробництво продукції;

- Економічна ефективність виробництва і реалізації прибутку.

До фінансового аналізу належать внутрішньогосподарський фінансовий аналіз і зовнішній фінансовий аналіз, які полягають у дослідженні наступних аспектів діяльності організацій:

- Абсолютні показники по прибутку;

- Рентабельність виробництва і реалізації;

- Ліквідність, платоспроможність і фінансова стійкість;

- Використання власного капіталу;

- Ефективність використання позикових коштів.

Вищевказаний перелік не є вичерпним при проведенні організацією аналізу фінансово - господарської діяльності.

Однією з цілей фінансового аналізу є оцінка фінансового стану підприємства. Оскільки фінансовий стан підприємства характеризується сукупністю показників, що відображають процес формування і використання його фінансових коштів, то в ринковій економіці воно відображає кінцеві результати діяльності підприємства. Фінансовий аналіз є неодмінним елементом як фінансового менеджменту на підприємстві, так і економічних взаємин його з партнерами, з фінансово-кредитною системою, з податковими органами та ін Таким чином, видно, яку значущість має оцінка фінансового стану підприємства. І що дана проблема є найбільш актуальною в нашій країні - це очевидно і безперечно.

Автором даної роботи поставлені наступні завдання:

виявлення зміни показників фінансового стану підприємства;

виявлення фактів, що впливають на фінансовий стан підприємства;

оцінка кількісних і якісних змін у фінансовому стані підприємства;

оцінка фінансового стану підприємства;

визначення тенденцій зміни фінансового стану підприємства.

Метою роботи є проведення загальної оцінки фінансово-економічного стану конкретного підприємства (в даному випадку ВАТ "КЦБК") не тільки з кількісної сторони, але і з аналітичної точки зору.

1. Поняття, значення і завдання аналізу фінансового стану підприємства

Фінансовий стан підприємства - здатність підприємства фінансувати свою діяльність 1. Воно характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормального функціонування підприємства, доцільністю їх розміщення та ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами, платоспроможністю і фінансовою стійкістю.

Фінансовий стан підприємства може бути стійким, нестійким і кризовим. Здатність підприємства своєчасно проводити платежі, фінансувати свою діяльність на розширеній основі свідчить про його гарне фінансове стані. Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансової діяльності. Якщо виробничі та фінансові плани успішно виконуються, то це позитивно впливає на фінансовий стан підприємства і, навпаки, в результаті невиконання плану по виробництву і реалізації продукції відбувається підвищення її собівартості, знижується виручка і сума прибутку, отже, погіршується фінансовий стан підприємства і його платоспроможність.

Стійкий фінансовий стан в свою чергу робить позитивний вплив на виконання виробничих планів і забезпечення потреб виробництва необхідними ресурсами. Тому фінансова діяльність як складова частина господарської діяльності направлена ​​на забезпечення планомірного надходження і витрачання грошових ресурсів, виконання розрахункової дисципліни, досягнення раціональних пропорцій власного і позикового капіталу і найбільш ефективного його використання. Головною метою фінансової діяльності є рішення, де, коли і як використовувати фінансові ресурси для ефективного розвитку виробництва і отримання максимального прибутку.

Щоб вижити в умовах ринкової економіки і не допустити банкрутства підприємства, треба добре знати, як керувати фінансами, якою повинна бути структура капіталу по складу і джерелам утворення, яку частку повинні займати власні і позикові кошти. Слід знати і такі поняття ринкової економіки як ділова активність, ліквідність, платоспроможність, кредитоспроможність підприємства, поріг рентабельності, запас фінансової стійкості (зона безпеки), ступінь ризику, ефект фінансового важеля та інші, а також методику їх аналізу.

Мета аналізу полягає не тільки в тому, щоб встановити та оцінити фінансовий стан підприємства, але і в тому, щоб постійно проводити роботу, спрямовану на його покращення. Аналіз фінансового стану підприємства показує, по яких напрямках треба вести цю роботу, дає можливість виявити найбільш важливі аспекти і слабкі позиції у фінансовому стані підприємства. Відповідно до цього результати аналізу дають відповідь на питання, які найважливіші способи поліпшення фінансового стану підприємства в конкретний період його діяльності. Але головною метою аналізу є своєчасно виявляти й усувати недоліки у фінансовій діяльності і знаходити резерви поліпшення фінансового стану підприємства і його платоспроможності. Для оцінки стійкості фінансового стану підприємства використовується ціла система показників, що характеризують зміни:

структури капіталу підприємства по його розміщенню до джерел освіти;

ефективності і інтенсивності його використання;

платоспроможності підприємства;

Запаси його фінансової стійкості.

Показники мають бути такими, щоб усі ті, хто пов'язаний із підприємством економічними відносинами, могли відповісти на питання, наскільки надійно підприємство як партнер, а, отже, прийняти рішення про економічну вигідність продовження відносин з ним.

Аналізом фінансового стану підприємства займаються не лише керівники і відповідні служби підприємства, але і його засновники, інвестори з метою вивчення ефективності використання ресурсів, банки для оцінки умов кредитування і визначення ступеня ризику, постачальники для своєчасного отримання платежів, податкові інспекції для виконання плану надходжень коштів до бюджет і т.д. Відповідно до цього аналіз поділяється на:

- Внутрішній, який проводиться службами підприємства, і його результати використовуються для планування, контролю та прогнозування фінансового стану підприємства. Мета такого аналізу полягає у встановленні планомірного надходження грошових коштів і розміщенні власних і позикових коштів таким чином, щоб забезпечити нормальне функціонування підприємства, отримання максимального прибутку і виключення банкрутства.

- Зовнішній аналіз здійснюється інвесторами, постачальниками матеріальних і фінансових ресурсів, контролюючими органами на підставі інформації, що публікується звітності. Мета такого аналізу полягає у встановленні можливості вигідного вкладення коштів, щоб забезпечити максимальний прибуток і виключити ризик втрати.

Основними джерелами інформації для аналізу служать звітний бухгалтерський баланс (форма № 1), звіт про прибутки і збитки (форма № 2), звіт про рух капіталу (форма № 3) та інші форми звітності, дані первинного й аналітичного бухгалтерського обліку, які розшифровують і деталізують окремі статті балансу.

2. Оцінка і аналіз економічного потенціалу та фінансового стану підприємства

Потенціал в загальному розумінні розглядається як джерела, можливості, засоби, запаси, які можуть бути приведені в дію, використані для досягнення певної мети.

У вітчизняній літературі економічний потенціал трактується по-різному - від надзвичайно вузького його розуміння як річного обсягу виробництва продукції до таких всеохоплюючих категорій, як соціально-економічна система. Економічний потенціал є багаторівневим і багатоаспектним об'єктом дослідження, тобто за ознакою відокремлення продуктивних сил можна виділити потенціал країни, потенціал галузі, потенціал регіону, потенціал підприємства 1.

Економічний потенціал - сукупна здатність виробляти продукцію різного призначення, надавати послуги населенню 2. Він залежить від кількості трудових ресурсів, якості їх професійної підготовки, обсягу виробничих потужностей підприємства, галузей, а також ступеня розвитку галузей виробничої сфери, досягнень науки і техніки, ресурсів.

Найбільш повна і достовірна інформація про потенціал підприємства станом на певну дату та процесі формування за певний проміжок часу в грошовому вимірі представлена ​​в бухгалтерській (фінансової) звітності.

2.1 Характеристика загальної спрямованості діяльності підприємства

У даній роботі буде розглянуто торгово-промислове підприємство "Котласький ЦПК". За своєю організаційно-правовій формі це підприємство є акціонерним товариством відкритого типу. Акціонерне товариство - це товариство, статутний капітал якого розділений на визначене число акцій; учасники акціонерного товариства (акціонери) не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості приналежних їм акцій. Акціонерне товариство, учасники якого можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів, визнається відкритим акціонерним товариством. Таке акціонерне товариство має право проводити відкриту підписку на випущені їм акції та їх продаж на умовах, встановлених законом та іншими правовими актами 1.

Як юридична особа, дане підприємство (далі за текстом іменоване ВАТ "КЦБК") може мати цивільні права, відповідні цілям діяльності, передбаченим у його установчих документах, і нести пов'язані з цією діяльністю обов'язки.

ВАТ «КЦБК» - це відоме в нашій країні і за кордоном багатопрофільне підприємство, один з найбільших товаровиробників целюлозно-паперової продукції. Виробнича потужність з варіння целюлози становить більше 900 тис. т. на рік. Комбінат виробляє віскозні целюлозу, целюлозу сульфатну з листяних порід деревини, друковані види паперів, картон і гофробумагу для тарного картону, мішки паперові для упаковки технічних і харчових продуктів, що утворюються в процесі основного виробництва. Життєдіяльність комбінату забезпечують власні енергетична система, ремонтна база, допоміжні і підготовчі служби.

Продукція комбінату представлялася на міжнародних та регіональних конкурсах: «Всеросійська марка (III тисячоліття). Знак якості XXI століття »,« 100 кращих товарів Росії »,« Кращі товари Архангельської області - 2005 », де була відзначена нагородами (золотими, платиновими та срібними знаками якості) та дипломом лауреата конкурсу.

У порівнянні з 2002р. організаційна структура ВАТ «КЦБК» зазнала суттєвих змін. У ході зміни виділилися такі дочірні підприємства: ТОВ «ІлімСеверЛес», ТОВ «ІлімСеверДрев», ТОВ «ІлімУчет», ТОВ «ІлімПалпЕксім», ТОВ «Електротехцентр», ТОВ «Ілім НТП», ТОВ «ІлімПромавтоматіка», ЗАТ «Фінтранс» та інші .

Основними постачальниками і посередниками ВАТ «КЦБК» є КФ ТОВ «ІлімПалпЕксім» і ТОВ «ІлімСеверЛес».

КФ ТОВ «ІлімПалпЕксім» є головним постачальником хімікатів, технологічного обладнання, кольорових металів, ПММ, інструментів та ін

ТОВ «ІлімСеверЛес» - основний постачальник деревного сировини.

Серед інших постачальників виділяються: ЗАТ «Енергопром» (насоси); ТОВ «Комтекс» (олія ТП-22С); ВАТ «Березниковский содовий завод» (кальцинована сода), ЗАТ «КАРБОН» (крейда); КТ «ФІНГО» (трубчасті конвеєри «Технокон-159») і ін

Споживчий ринок ВАТ «КЦБК» дуже широкий. Підприємство реалізує свою продукцію в Росії, в країни СНД і низку країн Європи, Азії та Африки. Найбільший відсоток поставок йде в Китай, Індонезію, Монголію, а також до Прибалтики. На експорт реалізується більшість видів продукції комбінату 1.

Основними конкурентами ВАТ «КЦБК» на російському ринку є ВАТ «Архангельський ЦПК», ВАТ «Сиктивкарський ЛПК», ВАТ «Сегежскій ЦПК», ВАТ «Святогірський ЦПК».

2.2 Економічний аналіз підприємства

Виробничі основні фонди є одними з найважливіших факторів розвитку виробництва. Показники використання основних виробничих фондів наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Показники використання основних виробничих фондів


Показники


2005


2006


2007

2007 р. до 2005 р. в%

Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. руб.198404218852092371604119,5

Виручка, тис. руб.

1760427

1908330

5079118

288,52

Прибуток від реалізації продукції, тис. руб.


18179


319466


1525624


8392,23

Фондовіддача, тис. руб.

1,13

1,01

2,14

189,38

Фондомісткість, тис. руб.

0,89

0,99

0,47

52,81


Рентабельність основних виробничих фондів,%0,916,94,3Х

В аналізованому періоді спостерігається збільшення вартості ОПФ в 2007 р. в порівнянні з 2005 р. на 119.5%, що пов'язано з модернізацією основних виробництв підприємства. На підприємстві спостерігається зміна фондовіддачі: зниження на 12 коп. в 2006 р. і збільшення на 1 руб. 13 коп. в 2007 р. - це вказує на те, що показники ефективності використання основних фондів мають тенденцію до зростання. Темпи зростання прибутку випереджають темпи зростання обсягу товарного випуску, що свідчить про збільшення частки рентабельності виробів у складі продукції. У результаті рентабельність використання основних фондів збільшилася.

Забезпеченість «КЦБК» трудовими ресурсами і основний показник використання робочої сили - продуктивність праці представлені в таблиці 2. З даних таблиці видно, що чисельність працюючих знижується за рахунок працівників невиробничої та виробничої сфери з невеликою перевагою перших.

Таблиця 2

Показники ефективності використання трудових ресурсів


Показники


2005


2006


2007

2007 р. до 2005 р. в%

Товарна продукція в порівняних цінах, тис. крб.


1675089


1782096


4713278


ХСередньооблікова чисельність працівників, чол.
10185
0175
139
70,09

У т. ч., промислово - виробничого персоналу, чол.


9252


9221


6373


68,88


Продуктивність праці, тис. руб.


181,052


193,265


515,112


Х

Скорочення працівників зумовлено загальною економічною ситуацією в країні, неможливістю підприємства утримувати велику невиробничу сферу, а також розпочатої в останні роки на підприємстві політикою оптимізації чисельності персоналу. За аналізований період продуктивність праці збільшилася.

Показники фінансових результатів характеризують ефективність господарювання підприємства, а результативність і економічна доцільність функціонування підприємства оцінюється показниками рентабельності. У цілому по підприємству виробництво і реалізація продукції є прибутковими та рентабельними. Збільшення рентабельності продажів з 1,03% в 2005 р. до 30,04% у 2007 р. обумовлено величезним зростанням прибутку на 8392,23% в 2007 р. в порівнянні з 2005 р.

Таблиця 3

Фінансові показники ВАТ «КЦБК»

Показники

2005

2006

2007

2007 р. до 2005 р. в%

Виручка, млн. руб.

1760427

1908330

5079118

288,52

Витрати на виробництво, млн. руб.


1742248


1588864


3553494


203,96

Прибуток від реалізації продукції, млн. руб.


18179


319466


1525624


8392,23

Рентабельність виробничих витрат,%


1,04


20,11


42,93


Х


Рентабельність обороту (продажів),%1,0316,7430,04Х

2.3 Оцінка майнового потенціалу

Майновий потенціал формується на підприємстві як результат використання усіх ресурсів, і оцінка його характеризує ефективність фінансово-господарської діяльності підприємства 1. Він представлений в бухгалтерському балансі у вигляді активів і пасивів.

Стійкість фінансового положення підприємства в значній мірі залежить від доцільності і правильності розміщення і використання коштів (активів) та джерел їх формування (власного капіталу і зобов'язань, тобто пасивів).

Активи являють собою економічні ресурси підприємства, які повинні принести прибуток у результаті господарської діяльності. Пасив балансу відображає право власності на ці економічні ресурси і складається з капіталу і зобов'язань, які підприємство має перед кредиторами 1.

Побудова агрегованого аналітичного балансу передбачає виділення у ньому груп, які об'єднують однорідні статті: в активі - за ступенем ліквідності, в пасиві - за ступенем терміновості зобов'язань.

У процесі функціонування підприємства і величина активів, і їхня структура перетерплюють постійні зміни. Найбільш загальне уявлення про які мали місце якісні зміни в структурі засобів та їх джерел, а також динаміці цих змін можна отримати за допомогою вертикального і горизонтального аналізу звітності.

Вертикальний аналіз показує структуру засобів підприємства і їх джерел 2. Є дві причини проведення такого аналізу: з одного боку - перехід до відносних показників дозволяє проводити міжгосподарські порівняння економічного потенціалу і результатів діяльності підприємств, що розрізняються за величиною використовуваних ресурсів і іншим об'ємним показниками, з іншого боку - відносні показники деякою мірою згладжують негативний вплив інфляційних процесів , які можуть істотно спотворювати абсолютні показники фінансової звітності і тим самим ускладнити їх зіставлення в динаміці. Вертикальному аналізу можна піддати або вихідну звітність, або модифіковану звітність (з укрупненої або трансформованому номенклатурою статей, чим і є баланс-нетто).

Горизонтальний аналіз звітності полягає в побудові однієї або декількох аналітичних таблиць 3, у яких абсолютні показники доповнюються відносними темпами зростання (зниження). Як правило, беруться базисні темпи росту за суміжні періоди (роки), що дозволяє аналізувати не тільки зміни окремих показників, але і прогнозувати їхнього значення. Цінність результатів горизонтального аналізу істотно знижується в умовах інфляції. Тим не менше, ці дані можна використовувати при міжгосподарських порівняннях. Горизонтальний і вертикальний аналізи взаємодоповнюють один одного, тому на практиці нерідко будують аналітичні таблиці, що характеризують як структуру, так і динаміку окремих показників звітної бухгалтерської форми. Ці види аналізу цінні при міжгосподарських порівняннях, тому що дозволяють порівнювати звітність зовсім різних за родом діяльності й обсягам виробництва підприємств.

Аналіз динаміки складу майна та джерел фінансових ресурсів підприємства показує приріст майна і капіталу за аналізований період (таблиця 1). З кінця 2005 р. по кінець 2007 р. валюта балансу збільшилася на 1284443 тис. крб. або на 44,17%. Це свідчить про розширення діяльності підприємства.

Для забезпечення порівнянності даних за розділами і статтями балансу, аналіз проведемо на основі питомих показників, розрахованих до валюти балансу. Найбільшу питому вагу в майні ВАТ «КЦБК» займають іммобілізовані кошти (від 68,87% до 57,57%), частка ж оборотних активів з спочатку досить низькою поступово збільшується з 31,13% у 2005 р. до 42,43% 2007 р.

Зниження іммобілізованих коштів і поступове збільшення оборотних активів визначають тенденцію до збільшення оборотності сукупних активів і створюють сприятливі умови для фінансової діяльності підприємства.

Грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення займають незначне місце в структурі майна підприємства, підтверджуючи, що операції, які становлять не грошову форму розрахунків, мають переважне значення в комерційній діяльності «КЦБК». Таблиця 4

Аналіз динаміки складу майна та джерел фінансових ресурсів підприємства
Види капіталу


2005


2006


2007


2006 р. до 2007 р. в%

Млн. руб.


% До підсумку


Млн. руб.


% До підсумку


Млн. руб.


% До підсумкуМайно підприємства (валюта балансу)
2907869
100
3303609
100
4192312
100
144,17

1. Іммобіл. активи

2002668

68,87

1919159

58,09

2413588

57,57

120,52

2. Поточні активи

905201

31,13

1384450

41,91

1778724

42,43

196,50

2.1. Запаси

308631

10,61

357572

10,82

677340

16,15

219,47

2.2. Дебіторська заборгова-ність


588481


20,24


987250


29,89


1047067


24,98


177,93

2.3. Грошові кошти та коротко-строкові фін. вкладення
8089
0,28
39628
1,20
54317
1,30
671,50

Капітал підприємства (валюта балансу)


2907869


100


3303609


100


4192312


100


144,17

1. Власний капітал

2147935

73,87

2067846

62,59

3129133

74,64

145,68

2. Позиковий капітал

759934

26,13

1235763

37,41

1063179

25,36

139,90

2.1. Довго-строкові зобов'язання


ХХ


Х


Х


Х


Х


Х

2.2. Коротко-термінові кредити і позики


52340


1,80


296230


8,97


162000


3,86


309,51

2.3. Кредиторська заборгова-ність


07594


24,33


939533


28,44


901179


21,50


127,36

Основна частина оборотних активів сформована за рахунок дебіторської заборгованості (71,3% у 2006 р.), підприємство кредитує величезна кількість різних структур. Проте в 2007 р. спостерігається тенденція її зниження в загальній структурі оборотних коштів (58,9%).

Необхідно сказати декілька слів про частку запасів у активі балансу, вона дещо збільшилася з 10,61% у 2005 р. до 16,15% в 2007 р. це пов'язано зі збільшенням залишків готової продукції на складах внаслідок збільшення її випуску в останні роки.

Пасивна частина балансу характеризується переважним питому вагу власного капіталу, частка якого збільшилася з 73,87% у 2005 р. до 74,64% в 2007 р. основну частку власного капіталу склав додатковий та статутний капітали.

Структура позикових коштів в основному складається з кредиторської заборгованості, яка знизилася з 24,33% у 2005 р, до 21,50% у 2007 р. Це обумовлено зниженням заборгованості до бюджетів всіх рівнів.

Таким чином, у майні підприємства найбільшу питому вагу займають іммобілізовані кошти, що свідчить, з одного боку, про міцної виробничої бази, з іншого - про слабо мобільного структурі активів. Для більшої мобільності структури активів підприємству необхідно нарощувати оборотні активи, зокрема збільшувати грошові кошти, зменшувати дебіторську заборгованість.

2.4 Оцінка фінансового стану

Оцінка фінансового стану підприємства дозволяє виявити фінансові можливості підприємства і характеризує економічний потенціал з якісною сторони 1.

На фінансовий стан підприємства впливає ряд обставин:

- Вид діяльності;

- Положення на товарному ринку;

- Організація роботи банківської системи;

- Потенціал у діловому співробітництві;

- Ступінь залежності від зовнішніх кредиторів та інвесторів;

- Наявність платоспроможних дебіторів;

- Ефективність фінансово-господарської діяльності і т.д.

Основним джерелом інформації для аналізу фінансового стану підприємства служить звітний бухгалтерський баланс, а також звіти про прибутки та збитки, про рух капіталу, про рух грошових коштів та інші форми звітності, дані первинного й аналітичного бухгалтерського обліку, які розшифровують і деталізують окремі статті балансу.

Аналіз складу статей балансу дозволяє виявити такі функції власного капіталу, як:

- Безперервність діяльності;

- Гарантія захисту капіталу, кредитів і відшкодування збитків;

- Участь у розподілі отриманого прибутку;

- Участь в управлінні підприємством.

У свою чергу, аналіз власного капіталу дозволяє:

- Виявити основні джерела формування власного капіталу та визначити наслідки їх змін для фінансової стійкості підприємства;

- Визначити правові, договірні та фінансові обмеження у розпорядженні поточної і нерозподіленим прибутком;

- Оцінити пріоритетність прав отримання дивідендів;

- Виявити пріоритетність прав власників при ліквідації підприємства.

Головними питаннями, які повинні бути з'ясовані при аналізі платоспроможності підприємства, є наступні:

- Якісний склад поточних активів і пасивів;

- Облікова політика оцінки статей активів і пасивів;

- Швидкість обороту поточних активів та її відповідність швидкості обороту поточних пасивів;

- Основні джерела припливу грошових коштів на підприємстві та основні напрямки їх витрачання, здатність стабільно забезпечувати перевищення перших над другими.

Необхідність аналізу бухгалтерського балансу полягає в тому, що це дає можливість надалі використовувати отримані результати в процесі управління підприємством.

2.4.1 Оцінка фінансової стійкості підприємства

Стійкість фінансового стану підприємства - це результат фінансово-господарської діяльності підприємства. Тут суттєвим є розмір власних коштів підприємства. Основним елементом власного капіталу є прибуток, що залишився в розпорядженні підприємства, яка представляє собою різницю між прибутком і витратою за певний період часу. Розмір доходу і витрати визначається ефективним використанням необоротних активів та матеріальних оборотних коштів. Крім того, на розмір прибутку і витрати істотно впливає зовнішнє середовище: ціни, умови продажу і покупок, державна податкова політика та інші умови 1.

Необоротні активи формуються за рахунок двох джерел довгострокового фінансування - власного капіталу (початковий статутний капітал, додаткова емісія акцій і капіталізація чистого прибутку) і довгострокового залучення позикових коштів.

Розглянемо показники фінансової стійкості. Фінансово - стійке підприємство за рахунок власних коштів покриває кошти, вкладені в активи, і розплачується в термін за своїми зобов'язаннями.

Фінансова стійкість підприємства характеризується системою абсолютних і відносних показників.

Абсолютними показниками фінансової стійкості є показники, що характеризують ступінь, забезпеченості запасів і витрат джерелами їх формування.

Основними джерелами формування запасів і витрат є власні джерела, довгострокові і короткострокові кредити. З метою характеристики джерел формування оборотних коштів використовуються кілька показників, що відображають різну ступінь охоплення видів джерел.

Таблиця 5

Джерела формування оборотних коштів, млн. руб.

Види джерел

2005

2006

2007

1. Наявність (+), відсутність (-) власних оборотних коштів

145267

148687

715545

2. Наявність (+), відсутність (-) власних і довгострокових позикових джерел формування оборотних коштів


145267


148687


715545

3. Наявність (+), відсутність (-) власних джерел, довгострокових і короткострокових кредитів і позик для формування оборотних коштів197607444917877545

4. Загальна величина джерел формування оборотних коштів

905201

1384450

1778724

Дані таблиці 5 показують, що у підприємства з кожним роком підвищуються можливості для подальшого розвитку своєї діяльності. Зростаюча кількість власних оборотних коштів говорить про все більш покращується фінансове становище підприємства. Для діяльності комбінату необхідні, перш за все, матеріальні оборотні засоби (запаси і витрати), тому забезпеченість запасів і витрат джерелами формування є одним з критеріїв фінансової стійкості.

Обчислення показників Nc, Nr, Ne дозволяє класифікувати фінансову ситуацію за ступенем стійкості.

Розглянемо фінансову стійкість ВАТ «КЦБК» у період часу з 2001 по 2003 р.р.

Таблиця 6

Забезпеченість запасів і витрат джерелами формування і тип фінансової стійкості, млн. руб.

Показники

2001

2002

2003

1. надлишок (+), нестача (-) власних оборотних коштів для формування запасів і витрат (+ Nc)-163364-20888538205

2. надлишок (+), нестача (-) власних і довгострокових джерел формування запасів і витрат (+ Nr)-163364-20888538205

3. надлишок (+), нестача (-) загальної величини нормальних джерел формування запасів і витрат (+ Ne)-11102487345200205

4. наявність (+), відсутність (-) власних оборотних коштів (+ Ac)


145267


148687


715545

5. наявність (+), відсутність (-) чистих мобільних активів (+ A ч)


145267


148687


715545

6. наявність (+), відсутність (-) власного капіталу (+ Ec)


2147935


2067846


3129133

7. тип фінансової стійкості

кризовий

нестійке

абсолютна стійкість

Для 2001 характерний наступний тип фінансової стійкості:

Nc <0, Nr <0, Ne <0

S {0,0,0} передбачає кризовий фінансовий стан. У даній ситуації підприємство знаходиться на межі банкрутства, оскільки грошові кошти, короткострокові цінні папери і дебіторська заборгованість не покривають навіть його кредиторської заборгованості, тобто підприємство не може вчасно розплатитися зі своїми кредиторами.

У 2002 р. фінансовий стан підприємства в порівнянні з попереднім роком покращився S {0,0,1}. У цьому випадку стан фінансів пов'язане з порушенням платоспроможності, але при цьому все ж таки зберігається можливість відновлення рівноваги за рахунок поповнення джерел власних коштів, за рахунок скорочення дебіторської заборгованості.

З 2003 р. по даний момент характеристиці ВАТ «КЦБК» відповідає абсолютно стійкий фінансовий стан S {1,1,1}, що говорить про успішне функціонування підприємства, що використовують для покриття запасів такі джерела коштів, як власні та залучені.

Ці показники характеризують ступінь захищеності компанії від претензій інвесторів і кредиторів, тому що ця група показників визначає за рахунок яких джерел (власних або позикових) компанія фінансує розвиток свого бізнесу.

Оцінка фінансового стану підприємства доповнюється відносними показниками - фінансовими коефіцієнтами, які визначаються ставленням окремих статей бухгалтерського балансу.

Таблиця 7

Коефіцієнти фінансової стійкості.

Показники

2005

2006

2007

1. Коефіцієнт автономії

0,7

0,6

0,8

2. Коефіцієнт фінансової залежності


1,19


1,12


1,67

3. Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів


0,4


0,6


0,3

4. коефіцієнт покриття інвестицій

0,74

0,63

0,75

5. Коефіцієнт збереження власного капіталу


0,91


0,96


1,51

6. Коефіцієнт маневреності (мобільності) власного капіталу


0,07


0,07


0,23

7. Коефіцієнт іммобілізації власного капіталу


0,93


0,93


0,77

8, Коефіцієнт іммобілізації активів (сукупного капіталу)


0,7


0,6


0,6

9. Співвідношення поточних активів і іммобілізованих коштів


0,45


0,72


0,74

10. коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами


0,16


0,11


0,40

Одним з найважливіших показників, що характеризують фінансову стійкість підприємства, його незалежність від позикових коштів є коефіцієнт автономії. У нормальних ринкових умовах оптимальним значенням вважається 0,5 - 0,6. в сучасних російських умовах при дорогому позиковому капіталі рекомендується більш високий рівень цього показника 0,7 - 0,8.

Як видно з таблиці 7, у ВАТ «КЦБК» коефіцієнт автономії досить високий, тобто всі зобов'язання підприємства можуть бути покриті його власними засобами. Його зростання свідчить про збільшення фінансової незалежності, підвищує гарантії погашення підприємством своїх зобов'язань та розширює можливості залучення коштів з боку.

Коефіцієнт фінансової залежності по суті є зворотним коефіцієнту автономії. Зростання цього показника в динаміці означає збільшення частки позикових коштів у фінансуванні підприємства. У ВАТ «КЦБК» у 2005 р. коефіцієнт фінансової залежності дорівнює 1,19, що означає, що в кожному 1,19 руб., Вкладеному в активи, 19 коп. були позиковими. У 2006 р. залежність від позикових коштів впала і склала 1,12, проте в 2007 р. вона зросла до 1,67.

Коефіцієнт автономії доповнюється коефіцієнтом співвідношення позикових і власних коштів (плече фінансового важеля). Спостерігається зниження цього показника.

Для збереження мінімальної фінансової стабільності комбінату цей коефіцієнт повинен бути обмежений коефіцієнтом співвідношення поточних активів і іммобілізованих коштів. У ВАТ «КЦБК» з цієї точки зору все благополучно - співвідношення позикових і власних коштів менше співвідношення поточних активів і іммобілізованих коштів. Але все ж значна частина власних коштів використовується під позаоборотних активах.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує ефективність використання власних коштів підприємства. Збільшується значення розглянутого коефіцієнта означає, що все менше власних коштів комбінату закріплюється в цінностях іммобільною характеру, а збільшується кількість ліквідних коштів.

Коефіцієнт іммобілізації власного капіталу в даний час досяг оптимального значення (0,5 - 0,7), у порівнянні з попередніми роками, що свідчить про поліпшення власних оборотних коштів у підприємства.

Комбінат забезпечений власними коштами для формування поточних активів, що підтверджує коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами (його зростання в 2007 р. до 0,40).

2.4.2 Оцінка ділової активності підприємства

Оцінка ділової активності на якісному рівні може бути отримана в результаті порівняння діяльності даного підприємства та аналогічних по сфері додатка капіталу підприємств. Якісними критеріями є: широта ринків збуту продукції; наявність продукції, що поставляється на експорт; репутація підприємства, що виражається в популярності клієнтів, що користуються послугами підприємства та ін Кількісна оцінка робиться по двох напрямках: ступінь виконання плану за основними показниками, забезпечення темпів їхнього зростання і рівень ефективності використання ресурсів підприємства.

У 2003 році комбінат відпрацював стабільно, з хорошими показниками фінансово-господарської діяльності.

Звітний період КЦБК відпрацював на максимальному завантаженні виробничих потужностей і справив целюлози з варіння на 12,0 тис. т. (або на 1,3%) більше фактичних обсягів минулого 2006 року зі значним поліпшенням якості продукції, що випускається.

Вироблено товарної продукції на суму 8481 млн. руб., Що вище рівня минулого року на 888 млн. руб., У тому числі збільшення за рахунок зростання обсягів склало 164 млн. руб., За рахунок зміни цін 724 млн. руб.

За підсумками роботи у 2007 році спостерігалося зростання цін по всіх видах продукції відвантажується на експорт.

Ціни на продукцію, реалізовану за договорами внутрішнього ринку, у 2007 році також зросли від 2% до 10%.

Зниження цін спостерігалося по віскозної целюлозі, паперу для виготовлення шпалер, мішкам паперовим.

Позапланові простої з устаткування в 2007 році в порівнянні з 2006 роком скоротилися на 693 годину. (По готової продукції) і склали 894 годин.

Обсяг відвантаженої продукції в порівнянні з 2006 роком виріс на 12,4% в грошовому вираженні і на 3% в натуральному вираженні. Трохи знизилася відвантаження продукції на експорт. Відвантаження проводилася суворо за заявками споживачів. План, як корпоративних заявок, так і власних в 2007 році виконано в повному обсязі. У натуральному вираженні постачання основних видів продукції збільшилася на 23105 тис. т.

62% відвантаженої продукції (у грошовому вираженні) відправлено в 2007 році на експорт. У цілому експорт продукції в грошовому виразі збільшився в порівнянні з минулим роком і склав 103,1% 1.

Аналізуючи все вище сказане, можна зробити висновок про те, що ВАТ «КЦБК» відповідає всім критеріям ділової активності і має непогані перспективи для подальшого розвитку.

2.4.3 Оцінка платоспроможності підприємства

Одним з показників, що характеризують фінансовий стан підприємства, є його платоспроможність, тобто можливість наявними ресурсами своєчасно погасити свої платіжні зобов'язання. Аналіз платоспроможності необхідний для підприємства з метою оцінки і прогнозування фінансової діяльності, але і для зовнішніх інвесторів (банків). Особливо важливо знати про фінансові можливості партнера, якщо виникає питання про надання йому комерційного кредиту або відстрочки платежу. Оцінка платоспроможності здійснюється на основі характеристики ліквідності поточних активів, тобто часу, необхідного для перетворення їх в грошову готівку. Поняття платоспроможності і ліквідності дуже близькі, але друге більш ємне. Від ступеня ліквідності балансу залежить платоспроможність. У той же час ліквідність характеризує не тільки поточний стан розрахунків, але й перспективу.

Більш детально аналіз платоспроможності проводиться за допомогою фінансових коефіцієнтів.

Таблиця 8

Коефіцієнти ліквідності балансу

Показники

Оптимальне значення

2005

2006

2007

1. Коефіцієнт уточненої (комплексної) оцінки ліквідності (Кул)


Кул> 1


0,538


0,589


0,795

2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кал)


Кал> 0,2-0,7


0,011


0,032


0,051

3. Коефіцієнт проміжної ліквідності (критичної ліквідності) (Кпл)Кпл> 10,7850,8311,036

4. Коефіцієнт поточної ліквідності (коефіцієнт покриття) (КТЛ)


КТЛ> 2


1,191


1,120


1,673

5. Співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості


0,9-1,0


0,832


1,051


1,162

Показники ліквідності застосовуються для оцінки здатності фірми виконувати свої короткострокові зобов'язання. Вони дають уявлення не тільки про платоспроможність підприємства на даний момент, але й у випадку надзвичайних подій.

Динаміка всіх коефіцієнтів аналізованого підприємства позитивна.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності має особливо низьке значення: 2005 р. - 0,011; 2006 р. - 0,032; 2007 р. - 0,051 при нормальному значенні не менше 0,2, що свідчить про те, що підприємство не може погасити короткострокові зобов'язання негайно. Проте цей коефіцієнт збільшується в динаміці, що є позитивною тенденцією.

Коефіцієнт проміжної ліквідності також має тенденцію до зростання. Він характеризує, яка частина боргів підприємства може бути погашена не тільки за рахунок готівки, але і за рахунок очікуваних надходжень за відвантажену продукцію. На кінець аналізованого періоду значення коефіцієнта складає 1,036, що вище мінімально допустимого значення, тобто За рахунок грошових коштів та дебіторської заборгованості «КЦБК» в змозі погасити всі свої короткострокові зобов'язання. Але потрібно не забувати про те, що достовірність показника термінової ліквідності багато в чому залежить від фінансового становища боржників, термінів утворення дебіторської заборгованості.

Коефіцієнт покриття (загальний коефіцієнт ліквідності) дозволяє визначити, в якій кратності всі поточні активи покривають поточні зобов'язання. Значення цього коефіцієнта досить далеко від оптимального, але в межах необхідного значення, до того ж спостерігається тенденція до його збільшення, що є позитивним знаком.

Коефіцієнт уточненої оцінки ліквідності характеризує реальну поточну платоспроможність. Він виражає здатність підприємства здійснювати розрахунки за всіма видами зобов'язань - як по найближчим, так і по віддаленим. Значення цього коефіцієнта досить далеко від оптимального значення, але в динаміці воно збільшується, що свідчить про покращується фінансовий стан підприємства.

Коефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості у 2005, 2006, 2007 рр.. становить відповідно 0,832; 1,051; 1,162, тобто Дебіторська заборгованість підприємства вище кредиторської. Отже, «КЦБК» більше саме дає в борг, ніж використовує позикові ресурси. Багато аналітиків вважають, що якщо кредиторська заборгованість перевищує дебіторську, то підприємство раціонально використовує кошти, тобто тимчасово залучає в оборот коштів більше, ніж відволікає з обороту. Бухгалтери відносяться до цього негативно, тому що кредиторську заборгованість підприємство зобов'язане погашати незалежно від стану дебіторської заборгованості.

Висновок

На закінчення роботи можна виділити наступні аспекти, які узагальнено характеризували б основні моменти. Хотілося б відразу відзначити, що всі завдання, поставлені на початку роботи, досягнуті, розкриті, і також досягнута головна мета роботи, тому що на конкретному прикладі ВАТ "КЦБК" проведено аналіз фінансового стану підприємства.

При оцінці майнового стану з'ясувалося, що відбулося нарощування майнового потенціалу підприємства, але з іншого боку спостерігається збільшення частки запасів в активі балансу, що пов'язано зі збільшенням залишків готової продукції на складах внаслідок збільшення її випуску в останні роки.

При аналізі активів підприємства відзначено зростання кредитів - це, можливо, сталося через нарощування потужностей підприємства або через вдосконалення технологій. Оцінка фінансової стійкості визначила, що становище підприємства характеризується як абсолютна стійкість, тобто це відповідає тому положенню, коли підприємство успішно функціонує і для покриття запасів використовує власні та залучені джерела коштів.

При аналізі платоспроможності та ліквідності з'ясувалося, що аналізованих підприємство не тільки може погасити свої короткострокові зобов'язання, а й має фінансові ресурси для розширення своєї діяльності в майбутньому. «КЦБК» більше дає в борг, ніж використовує позикові кошти.

Можна відзначити, що відбулося зростання ефективності використання основних засобів підприємства. Це було досягнуто або при підвищенні обсягу реалізації продукції, або за рахунок більш високого технічного рівня основних засобів; все призводить до загального зниження витрат підприємства. І все більший дохід підприємство отримує за рахунок основної діяльності, а це позитивна тенденція.

Таким чином, на основі всього вище сказаного можна зробити висновок про те, що «КЦБК» на аналізований період є найбільш стабільним підприємством і має непогані перспективи для подальшого розвитку. У процесі своєї діяльності підприємство створює додатково економічний потенціал, ефективно використовує матеріальні, трудові та фінансові ресурси, що забезпечує підприємству додатковий прибуток. Якщо грамотно розпорядитися отриманим прибутком, то цей факт поліпшить фінансове становище «КЦБК».

Список використаної літератури

 1. Сосненко Л.С. Аналіз економічного потенціалу діючого підприємства. - М.: Економічна література, 2007.

 2. Щіборщ К.В. Аналіз господарської діяльності підприємств Росії. - М.: Справа та сервіс, 2008.

 3. Соколова Г.М. доцент кафедри "Економічний аналіз і аудит" фінансової академії при Уряді РФ. Аналіз фінансової стійкості підприємства / / Аудиторські відомості, № 8, 2005.

 4. Макарьева В.І. Аналіз фінансово-господарської діяльності організації для бухгалтера і керівника. Книги видавництва "Податковий вісник", 2007.

 5. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами та доповненнями). - СПб.: Вікторія-плюс, 2008.

 6. Фінансовий менеджмент: теорія і практика. / За ред. Стоянової - М.: 2008.

 7. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз: управління капіталом, вибір інвестицій, аналіз звітності. - М.: Фінанси і статистика, 2007.

 8. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. - Мн.: ІП "Екоперспектіва", 2008.

 9. Єфімова О.В. Аналіз показників ліквідності. / / Бухгалтерський облік. - 2007 - № 11.

 10. Економічний аналіз: Підручник для вузів / Під. Ред. Л.Т. Гіляровський. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.

 11. Положення з бухгалтерського обліку "Доходи організації" (ПБУ 9 / 99), затверджено наказом Міністерства фінансів РФ від 6 травня 2006

 12. Сосненко Л.С. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. - Челябінськ: Вид-во ЮУрГУ, 2008.

 13. Дані КЦБК.

1 Макарьева В.І. Аналіз фінансово-господарської діяльності організації для бухгалтера і керівника / / Книжки видавництва «Податковий вісник» - 2003.

1 Сосненко Л.С. Аналіз економічного потенціалу діючого підприємства. - М.: Економічна література, 2004. - С.13.

2 Там же. - С.14.

1 Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами та доповненнями). - СПб.: Вікторія-плюс, 2000. - С. 53.

1 На підставі даних КЦБК за 2003р.

1 Сосненко Л.С. Аналіз економічного потенціалу діючого підприємства. - М.: Економічна література, 2004. - С.104.

1 Сосненко Л.С. Аналіз економічного потенціалу діючого підприємства. - М.: Економічна література, 2004. - С.104.

2 Щіборщ К.В. Аналіз господарської діяльності підприємств Росії. - М.: Справа та сервіс, 2003. - С.29-30.

3 Там же. - С.29-30.

1 Сосненко Л.С. Аналіз економічного потенціалу діючого підприємства - М.: Економічна література, 2004. - С.112.

1 Соколова Г.М. Аналіз фінансової стійкості підприємства / / Аудиторські відомості. - 1999. - № 8.

1 На підставі даних КЦБК за 2003р.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Курсова
137.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Оцінка фінансово-економічного стану підприємства
Характеристика економічного потенціалу підприємства
Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства
Комплексний аналіз використання економічного потенціалу сільськогосподарського підприємства
Аналіз собівартості продукції та послуг і оцінка фінансово економічного стану ТОВ Альфа
Аналіз фінансово економічного стану підприємства
Діагностика фінансово економічного стану підприємства 2
Діагностика фінансово економічного стану підприємства
Оцінка фінансово економічного стану ВАТ ГТС і розробка заходів щодо його поліпшення
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru