Оцінка фінансового стану підприємства 4

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

РЕФЕРАТ

Робота «Аналіз фінансового стану підприємства» складається з 44 сторінки, 11 таблиць, використано для написання роботи 21 літературного джерела, 4 додатків.
Фінансовий стан підприємства - це здатність суб'єкта господарювання функціонувати і розвиватися, зберігати рівновагу своїх активів і пасивів у внутрішній і зовнішній середовищі.
Мета курсової роботи - вивчення теоретичних основ і проведення оцінки фінансового стану підприємства та розробка програми з поліпшення фінансової стійкості підприємства.
Для виконання поставленої мети в роботі ми повинні вирішити такі завдання:
- Вивчити теоретичні аспекти оцінки фінансового стану;
- Розглянути основні показники фінансового стану підприємства;
- Вивчити джерела аналітичної інформації;
- Провести оцінку ліквідності і фінансової стійкості підприємства;
- Провести оцінку платоспроможності і проаналізувати рентабельність підприємства;
- Проаналізувати ділову активність підприємства;
-Розробити програму підвищення фінансової стійкості підприємства.
Об'єкт дослідження - ВАТ «Белореченсккрайгаз».

Зміст

Введення. 4
1. Цілі, зміст, користувачі та джерела інформації для проведення аналізу фінансового стану .. 6
2. Організаційно-економічна характеристика організації ВАТ «Белореченскрайгаз». 14
3. Аналіз фінансових результатів діяльності ВАТ «Белореченскрайгаз». 17
3.1. Поняття фінансових результатів та завдання їх аналізу. 17
3.2. Аналіз рівня, динаміки та структури фінансових результатів. 18
3.3. Ааналіз прибутку від реалізації продукції, робіт, послуг. 19
4. Аналіз фінансового стану, ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА та рекомендації щодо Совершенстование його аналізу 21
4.1. Оцінка майнового стану ВАТ «Белореченскрайгаз» за даними бухгалтерського балансу. 21
4.2. Аналіз фінансової стійкості. 23
4.3. Аналіз ліквідності балансу. 24
4.4. Система показників ділової активності та ефективності діяльності ВАТ «Белореченскрайгаз». 29
4.5. Аналіз рівнів рентабельності, оборотності та ефективності використання оборотних коштів. 30
4.6. Шляхи вдосконалення аналізу фінансового стану організації 33
Висновок. 40
Список використаної літератури .. 43

Введення

В умовах ринкових відносин підвищуються роль і значення аналізу фінансового стану підприємства, яка несе повну економічну відповідальність за результати виробничо-господарської діяльності перед акціонерами, працівниками, банками та кредиторами.
Основа фінансового здоров'я підприємства - прибуткова діяльність (наявність балансового прибутку в певних політичних і відносних розмірах). У цьому випадку підприємство має можливість своєчасно розплачуватися з постачальниками сировини, матеріалів, енергії, з кредиторами; сплачувати податки; поповнювати оборотні кошти; освоювати випуск нової продукції, що користується попитом на ринку. У кінці звітного періоду кожен керівник отримує фінансові документи своєї бухгалтерії за підсумками роботи підприємства. Чіткий аналіз їх дозволяє прийняти правильні управлінські рішення.
Метою оцінки фінансового стану підприємства є виявлення основних фінансових характеристик підприємства за минулий певний термін, їх тенденції і при необхідності визначення напрямку подальшого поглибленого аналізу. При цьому тенденція грає більш важливу роль, ніж значення самих показників, так як характеризує напрямок, швидкість руху і тим самим показує здатність або нездатність досягти намічених результатів. У зв'язку з цим ця тема роботи є актуальною в даний час.
Завданням аналізу фінансового стану організації є - оцінка майнового стан організації, визначення показників фінансової стійкості, оцінка платоспроможності організації, установка його «больових точок» і вивчення причини їх утворення, знаходження резервів покращення фінансового стану підприємства, його платоспроможності та фінансової стійкості, розробка конкретних заходів, спрямованих на більш ефективне використання фінансових ресурсів підприємства, прогноз можливих фінансових результатів і розробка моделі фінансового стану при різноманітних варіантах використання ресурсів.
Мета курсової роботи - вивчення теоретичних основ і проведення оцінки фінансового стану підприємства та розробка програми з поліпшення фінансової стійкості підприємства.
Для виконання поставленої мети в роботі ми повинні вирішити такі завдання:
- Вивчити теоретичні аспекти оцінки фінансового стану;
-Розглянути основні показники фінансового стану підприємства;
- Вивчити джерела аналітичної інформації;
- Провести оцінку ліквідності і фінансової стійкості підприємства;
-Провести оцінку платоспроможності і проаналізувати рентабельність підприємства;
- Проаналізувати ділову активність підприємства;
-Розробити програму підвищення фінансової стійкості підприємства.
Об'єкт дослідження - ВАТ «Белореченсккрайгаз».
При виконанні роботи застосовані економічний, логічний, розрахунково-аналітичний методи дослідження.
Інформаційними джерелами є наукова, методична, спеціальна література, нормативно-правові акти, бухгалтерська звітність підприємства за 2004 - 2006 роки.

1. Цілі, зміст, користувачі та джерела інформації для проведення аналізу фінансового стану

У сучасних умовах підвищується самостійність підприємств у прийнятті та реалізації управлінських рішень, і їх економічна і юридична відповідальність за результати господарської діяльності. Об'єктивно зростає значення фінансової стійкості господарюючих суб'єктів. Все це підвищує роль фінансового аналізу в оцінці їх виробничої і комерційної діяльності і, перш за все, в наявності, розміщення та використання капіталу і доходів. Результати такого аналізу необхідні перш за все власникам (акціонерам), кредиторам, інвесторам, постачальникам, податковим службам, менеджерам і керівникам підприємств [14].
Ключовою метою фінансового аналізу є отримання певного числа основних (найбільш представницьких) параметрів, що дають об'єктивну й обгрунтовану характеристику фінансового стану підприємства. Це стосується, перш за все, до змін у структурі активів і пасивів, у розрахунках з дебіторами і кредиторами, у складі прибутків і збитків.
Локальні цілі фінансового аналізу:
-Визначення фінансового стану підприємства;
-Виявлення змін у фінансовому стані в просторово-часовому розрізі;
-Встановлення основних факторів, що викликають зміни у фінансовому стані;
-Прогноз основних тенденцій фінансового стану. [23]
Аналітика та керуючого (фінансового менеджера) цікавить як поточне фінансове становище підприємства (на місяць, квартал, рік), так і його прогноз на більш віддалену перспективу.
Альтернативність цілей фінансового аналізу визначають не тільки його часові межі. Вона залежить також від цілей, які ставлять перед собою користувачі фінансової інформації.
Цілі дослідження досягаються в результаті вирішення низки аналітичних завдань:
-Попередній огляд бухгалтерської звітності;
-Характеристика майна підприємства: необоротних і оборотних активів;
-Оцінка фінансової стійкості;
-Характеристика джерел коштів: власних і позикових;
-Аналіз прибутку і рентабельності;
-Розробка заходів щодо поліпшення фінансово-господарської діяльності підприємства.
Дані завдання висловлюють конкретні цілі аналізу з урахуванням організаційних, технічних і методичних можливостей його здійснення. Основними факторами, в кінцевому рахунку, є обсяг і якість аналітичної інформації [14].
Щоб приймати рішення у сфері виробництва, збуту, фінансів, інвестицій та інновацій, керівництву підприємства необхідна систематична ділова поінформованість з питань, які є результатом відбору, аналізу і узагальнення вихідної інформації.
На практиці необхідно правильно читати інформацію про вихідні показниках, спираючись на цілі аналізу та управління. Основний принцип вивчення аналітичних показників - дедуктивний метод, тобто перехід від загального до приватного, але він повинен використовуватися багато разів. У ході такого аналізу відтворюється історична і логічна послідовність економічних факторів і подій спрямованість і сила їх впливу на результати господарської діяльності підприємств.
Фінансовий аналіз є важливим складовим елементом фінансового менеджменту. Дане мистецтво управління фінансами підприємств виявляється у розробці раціональної фінансової стратегії і тактики з допомогою діагностики зовнішнього і внутрішнього середовища. [24]
Діагностика внутрішнього середовища включає в себе розробку заходів по ефективному управлінню активами, власним і позиковим капіталом підприємства.
Аналіз зовнішнього середовища здійснюється за такими параметрами:
-Вивчення динаміки цін на товари і послуги;
-Ставок оподаткування та процентних ставок по банківських кредитах і депозитах, курс емісійних цінних паперів;
-Діяльності конкурентів на товарному та фінансовому ринках і ін
У результаті проведеного аналізу виявляються можливі альтернативні рішення і здійснюється їх оцінка на предмет реалізації.
Реальність прийнятих рішень значною мірою залежить від якості їх аналітичного обгрунтування. Введення з 01.01.2000р. нового порядку обліку доходів і витрат підприємств, наближення форм бухгалтерської звітності до вимог міжнародних стандартів викликає необхідність використання нової методики фінансового аналізу, що відповідає умовам ринкової економіки. [17]
Дана методика важлива для обгрунтування вибору ділового партнера, визначення ступеня фінансової стійкості і ділової активності підприємства в умовах підприємницького ризику. Основним джерелом інформації про фінансову діяльність підприємства є його публічна бухгалтерська звітність. Звітність підприємства базується на узагальненні даних регістрів бухгалтерського обліку [14].
Суб'єктами аналізу є економічні служби підприємства, а також зацікавлені в його діяльності зовнішні користувачі інформації. Кожен суб'єкт аналізу вивчає інформацію виходячи зі своїх інтересів.
Власникам важливо встановити ефективність використання активів, власного і позикового капіталу підприємства, їх здатність генерувати максимальний обсяг доходу (прибутку). Персонал зацікавлений в інформації про прибутковість та стабільності підприємства як роботодавця з метою мати гарантовану оплату своєї праці і робоче місце.
Банки-кредитори зацікавлені в інформації, що дозволяє визначити доцільність надання кредитів, умови їх видачі, оцінити ризик за повернення кредитів та сплати відсотків. Позикодавців, які надають довгострокові позики клієнтам, цікавить ліквідність підприємства не тільки за короткостроковими зобов'язаннями, але і його платоспроможність з позиції її збереження в майбутньому.
Інвесторів (у тому числі потенційних власників) цікавить оцінка прибутковості і ризику здійснюваних і прогнозованих інвестицій, здатність підприємства формувати прибуток і виплачувати дивіденди.
Постачальники і підрядчики зацікавлені в тому, щоб підприємства в термін розрахувалося за своїми зобов'язаннями за поставлені товари, надані послуги й виконані для нього роботи, тобто фінансова стійкість як фактор стабільності партнера.
Покупці та замовники зацікавлені в інформації, яка підтверджує надійність сформованих ділових зв'язків і визначальною перспективу їх подальшого розвитку.
Податкові органи користуються даними бухгалтерської звітності для реалізації свого права, передбаченого Федеральним законом «Про неспроможність (банкрутство)» на звернення до арбітражного суду з заявою про визнання боржника банкрутом у зв'язку з невиконанням грошових зобов'язань перед бюджетами всіх рівнів. Критерієм для визначення незадовільної структури балансу неплатоспроможних підприємств є фінансова стійкість підприємства [14].
Внутрішні користувачі (керівники і менеджери) на базі бухгалтерської звітності, забезпечує всіх зацікавлених користувачів.
Фінансовий аналіз є прерогативою вищої ланки управління підприємством, здатного приймати рішення щодо формування та використання капіталу і доходів, а також впливати на рух грошових потоків.
Забезпечення користувачів (особливо зовнішніх) повної і реальною інформацією про фінансовий стан підприємств є ключовим завданням міжнародних стандартів, відповідно до яких будується концепція розвитку сучасного російського бухгалтерського обліку та звітності. [7]
Фінансовий стан підприємства характеризується системою показників, що відображають стан капіталу в процесі його кругообігу й здатність суб'єкта господарювання фінансувати свою діяльність на фіксований момент часу. [8]
У процесі постачальницької, виробничої, збутової і фінансової діяльності відбувається безперервний кругообіг капіталу, змінюються структура засобів і джерел їх формування, наявність і потреба у фінансових ресурсах і як наслідок - фінансовий стан підприємства, зовнішнім проявом якого є платоспроможність.
Фінансовий стан може бути стійким, нестійким (передкризовим) і кризовим. Здатність підприємства успішно функціонувати і розвиватися, зберігати рівновагу своїх активів і пасивів в змінюється внутрішньому та зовнішньому середовищі, постійно підтримувати свою платоспроможність та інвестиційну привабливість у межах допустимого рівня ризику свідчить про його стійкий фінансовий стан, і навпаки.
Якщо платоспроможність - це зовнішній прояв фінансового стану підприємства, то фінансова стійкість - внутрішня його сторона, що відображає збалансованість грошових і товарних потоків, доходів і витрат, коштів і джерел їх формування.
Для забезпечення фінансової стійкості підприємство повинно володіти гнучкою структурою капіталу і вміти організувати його рух таким чином, щоб забезпечити постійне перевищення доходів над витратами з метою збереження платоспроможності і створення умов для нормального функціонування.
Фінансовий стан підприємства, його стійкість і стабільність залежать від результатів виробничої, комерційної та фінансової діяльності. Якщо виробничий і фінансовий плани успішно виконуються, то це позитивно впливає на фінансове становище підприємства. Навпаки, в результаті спаду виробництва і реалізації продукції відбувається підвищення її собівартості, зменшення виручки і суми прибутку і як наслідок - погіршення фінансового стану підприємства і його платоспроможності. Отже, стійкий фінансовий стан є не грою випадку, а підсумком вмілого управління всім комплексом факторів, що визначають результати фінансово-господарської діяльності підприємства.
Стійкий фінансовий стан, у свою чергу, позитивно впливає на обсяги основної діяльності, забезпечення потреб виробництва необхідними ресурсами. Тому фінансова діяльність як складова частина господарської діяльності повинна бути спрямована на забезпечення планомірного надходження і витрачання грошових ресурсів, виконання розрахункової дисципліни, досягнення раціональних пропорцій власного і позикового капіталу і найбільш ефективне його використання.
Головна мета фінансової діяльності підприємства - нарощування власного капіталу та забезпечення сталого положення на ринку. Для цього необхідно постійно підтримувати платоспроможність і рентабельність підприємства, а також оптимальну структуру активу і пасиву балансу.
На думку більшості авторів, аналіз фінансового стану підприємства включає такі блоки: [14, 7, 8, 23, 24]
а) оцінка майнового стану та структури капіталу:
· Аналіз розміщення капіталу;
· Аналіз джерел формування капіталу;
б) оцінка ефективності та інтенсивності використання капіталу:
· Аналіз рентабельності (прибутковості) капіталу;
· Аналіз оборотності капіталу;
в) оцінка фінансової стійкості і платоспроможності:
· Аналіз фінансової стійкості;
· Аналіз ліквідності та платоспроможності;
г) оцінка кредитоспроможності та ризику банкрутства.
Провідна роль в інформаційному забезпеченні аналіз належить бухгалтерського обліку та звітності, де найбільш повно відбиваються господарські явища, процеси, їх результати. Своєчасний і повний аналіз даних, які є в первинних і зведених облікових регістрах та звітності, забезпечує прийняття необхідних заходів, спрямованих на поліпшення виконання планів, досягнення кращих результатів господарювання. [24]
Дані статистичного обліку та звітності, в яких міститься кількісна характеристика масових явищ і процесів, використовуються для поглибленого вивчення і осмислення взаємозв'язків, виявлення економічних закономірностей.
Оперативний облік і звітність сприяють більш оперативному в порівнянні зі статистикою або бухгалтерським обліком забезпеченню аналізу необхідними даними (наприклад, про виробництво і відвантаження продукції, про стан виробничих запасів) і тим самим створюють умови для підвищення ефективності аналітичних досліджень.
Обліковим документом є і економічний паспорт підприємства, де накопичуються дані про результати господарської діяльності за кілька років. Значна деталізація показників, які містяться в паспорті, дозволяє провести численні дослідження динаміки, виявить тенденції та закономірності розвитку економіки підприємства.
На великих промислових підприємствах діяльністю всіх економічних служб керує головний економіст, який є заступником директора з економічних питань. Він організовує всю економічну роботу на підприємстві, в тому числі і по аналізу господарської діяльності. У його безпосередньому підпорядкуванні знаходяться лабораторія економіки та організації виробництва, планово-економічний відділ, відділи праці та заробітної плати, бухгалтерського обліку, фінансовий та інші. У окремий структурний підрозділ може бути виділений відділ чи група економічного аналізу. На середніх і дрібних підприємствах очолює аналітичну роботу менеджер планового відділу або головний бухгалтер.
Економічний аналіз входить в обов'язки не тільки працівників економічних служб, а й технічних відділів (головного механіка, енергетика, технолога, нової техніки та інших). Ним займаються також цехові служби, керівники бригад, ділянок і так далі. Це пояснюється тим, що який би кваліфікацією не володіли працівники економічних служб, тільки їх силами не може бути глибоко і всебічно проведено аналіз господарської діяльності підприємства. Тільки спільними зусиллями спільної роботи економістів, техніків, технологів, керівників різних виробничих служб, які мають різнобічними знаннями по досліджуваному питанню, можна комплексно досліджувати проблему і знайти найбільш оптимальний варіант її вирішення.
Велика роль у проведенні аналізу господарської діяльності відводиться трудовим колективам і акціонерам. Їм дано досить широкі повноваження у плануванні соціального та економічного розвитку, забезпечення контролю над раціональним використанням матеріальних ресурсів, зміцнення трудової дисципліни, впровадженні досягнень науки і техніки, поліпшення умов і охорони праці і так далі.
Позавідомчий аналіз господарської діяльності виконується статистичними, фінансовими органами, податковими інспекціями, аудиторськими фірмами, банками, інвесторами, науково-дослідними інститутами і так далі.
Використання всіх форм внутрішньогосподарського, відомчого та позавідомчого аналізу створює можливості для всебічного вивчення господарської діяльності підприємства та найбільш повного пошуку резервів підвищення ефективності його роботи.

2. Організаційно-економічна характеристика організації ВАТ «Белореченскрайгаз»

ВАТ «Белореченсккрайгаз» є юридичною особою, що надає послуги в галузі газифікації. З 2002 р. Газорозподільний комплекс підприємства було передано в оренду ВАТ «Краснодаркрайгаз», якому було передано повноваження одноосібного органу. ВАТ «Краснодаркрайгаз» входить в систему єдиного оператора з транспортування газу.
Товариство є юридичною особою і має право на штамп і бланки зі своїм найменуванням, власну емблему, а також зареєстрований у встановленому порядку товарний знак та інші дозволені засоби візуальної ідентифікації.
Місцезнаходження Товариства: Росія, Краснодарський край, м. Бєлорєченськ, вулиця Комунарів, будинок 2.
Мета і предмет діяльності Товариства:
1.1. Основною метою Товариства є надійне та безаварійне газопостачання споживачів, і отримання прибутку, що забезпечує стійке і ефективне економічне добробут Товариства, створення здорових та безпечних умов праці та соціальний захист працівників Товариства.
1.2. Основними видами діяльності Товариства є:
1.2.1. Транспортування й подача газу безпосередньо його споживачам на території Білореченського району.
1.2.2. Проведення єдиної технічної політики, координація виробничої діяльності і комплексне вирішення питань, пов'язаних з експлуатацією газорозподільних систем та газифікацією регіону та розробка прогнозів споживання газу на території краю.
1.2.3. Удосконалення фінансово-економічних відносин, включаючи:
· Забезпечення своєчасної і повної оплати поставок газу;
· Участь у формуванні бюджетів регіонів щодо оплати газу і його транспортування в межах встановлених лімітів;
· Участь у роботі по компенсації випадаючих доходів від надання пільг окремим категоріям громадян;
· Зниження витрат Товариства і зростання прибутку;
· Здійснення діяльності на ринку цінних паперів відповідно до законодавства.
1.2.4. Будівництво та експлуатація заправних станцій скрапленим газом.
Контроль над фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснює:
· Ревізійна комісія;
· Аудитор Товариства.
Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна, який гарантує інтереси його кредиторів, і становить 2449 рублів.
Всі акції, розміщені Товариством, є звичайними, іменними і існують в документальній формі.
Загальна кількість акцій - 2449 штук номінальною вартістю 1 рубль кожна.
Всі звичайні акції Товариства надають акціонерам - їх власникам - однаковий обсяг прав. Звичайні акції є голосуючими з усіх питань компетенції Загальних зборів акціонерів.
Для здійснення контролю над фінансово-господарською діяльністю Загальні збори акціонерів обирає Ревізійну комісію. Члени Ревізійної комісії обираються строком на 1 рік. Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 людини.
Майно Товариства утворюється за рахунок:
· Доходів від реалізації продукції, робіт, послуг;
· Кредитів банків;
· Безоплатних або благодійних внесків, пожертвувань Російських та іноземних організацій, підприємств і громадян;
· Статутний капітал;
· Фонди, утворені з передбачених законодавством надходжень.
Суспільство може об'єднати частину свого майна з майном інших юридичних осіб і громадян для спільного виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг.
Товариство здійснює облік результатів робіт, веде оперативний, бухгалтерський і статистичний облік за нормами, що діють в Росії.
На підприємстві існує декілька виробничих підрозділів: служба вуличних мереж, служба ВГО, служба АДС, служба ОРСГІ, проектна група, будівельно-монтажних ділянку, лабораторія та магазин.
Пріоритетними напрямками діяльності товариства в останні роки є:
- З основної діяльності - комплексне вирішення питань, пов'язаних з експлуатацією газорозподільних мереж на території Білореченського району;
- Для розвитку не основної діяльності - мобільність і конкурентоспроможність ремонтно-будівельної дільниці; придбання трактора, продовження подальшого розвитку торговельної діяльності, проектної групи.

3. Аналіз фінансових результатів діяльності ВАТ «Белореченскрайгаз»

3.1. Поняття фінансових результатів та завдання їх аналізу

Економічний ефект - показник, що характеризує результат діяльності. Це абсолютний, об'ємний показник, його можна підсумовувати в просторі і в часі.
Основним показником беззбитковості роботи комерційної організації є прибуток. Аналіз кожного елемента прибутку має велике значення для керівництва підприємства, його засновників, акціонерів і кредиторів. Для керівництва такий аналіз дозволяє визначити перспективи розвитку підприємства, так як прибуток є одним із джерел фінансування капітальних вкладень та поповнення оборотних коштів. Засновникам і акціонерам вона є джерелом отримання доходу на вкладений ними в дане підприємство капітал. Кредиторам подібний аналіз дає можливість погашення наданих господарюючому суб'єкту кредитів і позик, включаючи і сплату належних відсотків.
Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства включає:
1. вивчення змін кожного показника за звітний період у порівнянні з базисним періодом (горизонтальний аналіз);
2. структурний аналіз відповідних статей (у відсотках);
3. вивчення динаміки зміни показників за ряд періодів - кварталів, років (трендовий аналіз);
4. дослідження впливу окремих факторів на прибуток (факторний аналіз).
Розрахунок аналітичних показників проводиться за даними Звіту про прибутки та збитки.

3.2. Аналіз рівня, динаміки та структури фінансових результатів

Аналіз бухгалтерського прибутку (до оподаткування) починається з дослідження її динаміки і структури, як по загальній сумі, так і в розрізі складових її елементів. Для оцінки рівня і динаміки показників бухгалтерського прибутку складемо таблицю 1.
Таблиця 1. Аналіз прибутку ВАТ «Белореченскрайгаз» по Звіту про прибутки та збитки за 2005-2006 рр..
Найменування показників
За 2005 рік, тис. руб.
За 2006 рік, тис. руб.
Відхилення, тис. руб.
Питома вага,% в 2005 році
Питома вага,% в 2006 році
Відхилення,%
Виручка (нетто) від продажу продукції
25249
32569
+7320
100,00
100,00
+28,99
Собівартість
25162
31549
+6387
99,66
96,87
+25,38
Валовий прибуток
87
1020
+933
0,34
3,13
+1072,41
Комерційні витрати
944
792
-152
3,74
2,43
-16,10
Управлінські витрати
-
-
-
-
-
-
Прибуток від продажів
-857
228
+1085
-
0,70
-
Відсотки до сплати
-
-
-
-
-
-
Інші операційні доходи
30
33
+3
0,12
0,10
+10,00
Інші операційні витрати
198
692
+494
0,78
2,12
+249,49
Позареалізаційні доходи
6849
2157
-4692
27,13
6,62
-68,51
Позареалізаційні витрати
2908
235
-2673
11,52
0,72
-91,92
Прибуток до оподаткування
2916
1491
-1425
11,55
4,58
-48,87
Поточний податок на прибуток
665
927
+262
2,63
2,85
+39,40
Чистий прибуток
2228
530
-1698
8,82
1,63
-76,21
З даних, наведених у таблиці 1, слід, що в 2006 році фінансові результати ВАТ «Белореченскрайгаз» виявилися значно гіршими, ніж у 205. Тим не менш, необхідно відзначити, що поряд з негативними тенденціями мали місце й позитивні тенденції. До числа останніх можна віднести збільшення виручки від продажу продукції на 7320 тис. руб., Збільшення валового прибутку на 933 тис. руб., Зниження комерційних витрат на 152 тис. руб., Збільшення прибутку від продажів на 1085 тис. руб., Зниження позареалізаційних витрат на 2673 тис. руб. Проте, всі перераховані вище переважують негативні тенденції, такі, як збільшення інших операційних витрат на 494 тис. руб., Зниження позареалізаційних доходів на 4692 тис. руб. У результаті прибуток до оподаткування знизився на 1425 тис. крб., А чистий прибуток впав на 1698 тис. руб. і склала 530 тис. руб. у 2006 році проти 2228 тис. крб. у 2005 році.

3.3. Ааналіз прибутку від реалізації продукції, робіт, послуг

Найважливішим складовим елементом бухгалтерського прибутку є прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг). Тому в першу чергу аналізують загальну зміну прибутку від реалізації.
Таблиця 2. Оцінка прибутку від продажу продукції ВАТ «Белореченскрайгаз» за 2004-2006 рр..
Найменування показників
2004
2005
2006
Відхилення 2006 до 2005 р.
Відхилення 2006 р. до 2004
Темп зростання 2006 до 2005 р.
Темп зростання 2006 до 2004 р.
Виручка (нетто) від продажу продукції
38467
25249
32569
+7320
-5898
28,99
-15,33
Собівартість
40519
25162
31549
+6387
-8970
25,38
-22,14
Валовий прибуток
-2052
87
1020
+933
+3072
1072,41
-
Комерційні витрати
611
944
792
-152
+181
-16,10
29,62
Управлінські витрати
-
-
-
-
-
-
-
Прибуток від продажів
-2663
-857
228
+1085
+2891
-
-
Проаналізувавши дані, наведені в таблиці 2, можна зробити деякі суттєві висновки про динаміку фінансових результатів ВАТ «Белореченскрайгаз». Необхідно відзначити, що протягом аналізованого періоду прибуток від продажів постійно зростає. Якщо в 2004 р. і в 2005 р. вона була негативною, тобто підприємство понесло збиток від продажів у розмірі відповідно 2663 тис. руб. і 857 тис. крб., то в 2006 р. воно отримало прибуток від продажів у розмірі 228 тис. руб., що, безумовно, є показником позитивної динаміки.

4. Аналіз фінансового стану, ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА та рекомендації щодо Совершенстование його аналізу

4.1. Оцінка майнового стану ВАТ «Белореченсккрайгаз» за даними бухгалтерського балансу

Для загальної оцінки динаміки фінансового стану слід згрупувати статті балансу в окремі групи за ознакою ліквідності і терміновості зобов'язань.
Проведемо аналіз агрегованого балансу даного підприємства.
Таблиця 3. Аналітичне угруповання статей активу і пасиву балансу
Актив балансу
01.01.2005
01.01.2006
01.01.2007
Відхилення за 2006 рік, тис. руб.
Темп росту,%
Тис. руб.
% До підсумку
Тис. руб.
% До підсумку
Тис. руб.
% До підсумку
Майно, всього
53909
100,00
50455
100,00
53920
100,00
3465
106,87
Необоротні активи:
29927
55,51
30110
59,68
31705
58,80
1595
105,30
основні засоби
29711
55,11
29032
57,54
31433
58,30
2401
108,27
Оборотні активи:
23982
44,49
20345
40,32
22215
41,20
1870
109,19
запаси
4397
8,16
4831
9,57
6330
11,74
1499
131,03
ПДВ по придбаних цінностях
3488
6,47
2361
4,68
2112
3,92
-249
89,45
Дебіторська заборгованість
15554
28,85
12679
25,13
12984
24,08
305
102,41
Грошові кошти
543
1,01
474
0,94
789
1,46
315
166,46
Пасив балансу
Джерела майна
53909
100,00
50455
100,00
53920
100,00
3465
106,87
Власний капітал
26073
48,36
28301
56,09
28831
53,47
530
101,87
Статутний капітал
2
0,00
2
0,00
2
0,00
0
100,00
Додатковий капітал
29183
54,13
29183
57,84
29183
54,12
0
100,00
Непокритий збиток
-3112
-5,77
-884
-1,75
-354
-0,66
530
40,05
Позиковий капітал:
27836
51,64
22154
43,91
25089
46,53
2935
113,25
Довгострокові зобов'язання
-
-
-
-
-
-
-
-
Короткострокові кредити і позики
-
-
-
-
-
-
-
-
Кредиторська заборгованість
26833
49,77
20317
40,27
20487
38,00
170
100,84
Стан порівняльного аналітичного балансу дозволяє зробити певні висновки щодо динаміки фінансового стану ВАТ «Белореченскрайгаз»:
Протягом 2006 року валюта балансу збільшилася на 6,87%, що склало 3465 тис. руб. Спостерігається зростання необоротних активів: за 2006 рік вони зросли на 5,30%, тобто на 1595 тис. руб. Крім того, вартість основних засобів збільшилася на 8,27% або на 2401 тис. руб. Спостерігається стійка тенденція збільшення виробничих запасів: за 2006 рік відбулося їх збільшення на 31,03%, тобто на 1499 тис. крб., За 2004 рік їх питома вага також зріс на 1,41%, що склало 434 тис. руб.
У складі майна ВАТ «Белореченскрайгаз» необоротні активи займають більше 50%: у 2004 році - 55,51%, у 2005 році - 59,68%, а в 2006 році - 58,80%, тобто їхня частка поступово збільшується.
У складі оборотних активів спостерігаються наступні зміни: тенденція до збільшення частки запасів. У 2004 році - 8,16%, у 2005 році - 9,57%, у 2006 році - 11,74%. У той же час знижується частка ПДВ по придбаних цінностей, дебіторської заборгованості і грошових коштів.
У складі джерел коштів спостерігається рівновага між власними і позиковими засобами. При цьому підприємство намагається збільшити частку власних коштів: у 2004 році їх частка становила 48,36%, у 2005 році - 56,09%, а в 2006 році - 53,47%.
Підприємство не має довгострокових зобов'язань, позик і кредитів: кредиторська заборгованість становить основну частину зобов'язань підприємства.
У складі власних коштів основну частку займає додатковий капітал. Занадто малий питома вага статутного капіталу, який протягом ряду років залишається незмінним.

4.2. Аналіз фінансової стійкості

Для аналізу фінансової стійкості ВАТ «Белореченскрайгаз» розрахуємо коефіцієнти фінансової стійкості і порівняємо їх значення з нормативними обмеженнями.
Таблиця 4. Оцінка фінансової стійкості ВАТ «Белореченскрайгаз» за 2004-2006 роки
Показники
2004
2005
2006
Нормативне обмеження
Відхилення 2004 р. від нормативного обмеження
Відхилення 2005 р. від нормативного обмеження
Відхилення 2006 р. від нормативного обмеження
Коефіцієнт капіталізації (КФ1)
1,068
0,783
0,870
1,5
-0,432
-0,717
-0,630
Коефіцієнт забезпеченості джерелами фінансування (КФ2)
2,335
2,871
2,725
0,5
+1,835
+2,371
+2,225
Коефіцієнт фінансової незалежності (КФ3)
0,484
0,561
0,535
0,6
-0,116
-0,039
-0,065
Коефіцієнт фінансування (КФ4)
0,937
1,277
1,149
1,5
-0,563
-0,223
-0,351
Коефіцієнт фінансової стійкості (КФ5)
0,484
0,561
0,535
0,6
-0,116
-0,039
-0,065
Виходячи з отриманих даних, можна зробити висновок про те, що всі оборотні активи фінансуються за рахунок власних коштів, і з кожним наступним роком відповідний показник зростає.
За рахунок власних коштів на підприємстві фінансувалося у 2004 р. 48,4% активів, у 2005 р. - 56,1%, в 2006р. - 53,5%, тобто спостерігається тенденція до збільшення. Вже в 2005 р. велика частина активів фінансувалася за рахунок власних коштів.
Тим не менш, підприємство сильно залежить від зовнішніх джерел фінансування, а її фінансову стійкість не можна характеризувати як задовільну.
Визначимо тип фінансового стану ВАТ «Белореченскрайгаз».
Таблиця 5. Оцінка типу фінансового стану ВАТ «Белореченскрайгаз» за 2004-2006 роки
Показники
2004
2005
2006
Загальна величина запасів і витрат (ЗЗ)
7885
7192
8442
Наявність власних оборотних коштів (ВОК)
-3854
-1809
-2874
Функціонуючий капітал (КФ)
-3854
-1809
-2874
Загальна величина джерел (ВІ)
23982
20345
22215
ФС = СОС - ЗЗ
-11739
-9001
-11316
ФТ = КФ - ЗЗ
-11739
-9001
-11316
ФО = ВІ - ЗЗ
+16097
+13153
+13773
Трикомпонентний показник типу фінансової ситуації Альтмана: S = (S (ФС), S (ФТ), S (ФО))
(0,0,1)
(0,0,1)
(0,0,1)
Отримані дані дозволяють зробити висновок про те, що у підприємства в 2004-2006 рр.. спостерігається нестійке фінансове становище, пов'язана з низькою платоспроможністю. Тим не менш, зберігається можливість відновлення платоспроможності за рахунок поповнення джерел власних коштів, дебіторської заборгованості та прискорення оборотності запасів.

4.3. Аналіз ліквідності балансу

Складемо аналітичний баланс ВАТ «Белореченскрайгаз» за даними річних балансів підприємства за 2004, 2005 і 2006 роки (таблиця 6).
На підставі проведеного аналізу можна зробити висновок про те, що баланс не є абсолютно ліквідним, тому що не виконуються перше і четверте вимоги абсолютної ліквідності балансу:
А1 <П1, А2> П2, А3> П3, А4> П4.
Таке положення має місце як у 2004, так і в 2005 році. Але в 2006 році ситуація змінюється на краще, тому що постійні пасиви погашають важко реалізовані активи:
А1 <П1, А2> П2, А3> П3, А4 <П4.
Таблиця 6. Аналітичний баланс ВАТ «Белореченскрайгаз» за 200-2006 рр..
Найменування статей
Абсолютні величини
Абсолютні величини
Абсолютні величини
Відносні величини
Відносні величини
Відносні величини
2004
2005
2006
2004
2005
2006
Актив
Найбільш ліквідні активи (А1)
543
474
789
1,01
0,94
1,47
Швидко реалізованих активи (А2)
15554
12679
12984
28,90
25,20
24,15
Повільно реалізованих активів (А3)
7794
7042
8291
14,48
14,00
15,42
Важкореалізовані активи (А4)
29927
30110
31705
55,61
59,86
58,96
Баланс
53818
50305
53769
100,00
100,00
100,00
Пасив
Найбільш термінові зобов'язання (П1)
26833
20317
20487
49,86
40,39
38,10
Короткострокові пасиви (П2)
-
-
-
-
-
-
Довгострокові пасиви (П3)
-
-
-
-
-
-
Постійні пасиви (П4)
26985
29989
33282
50,14
59,61
61,90
Баланс
53818
50305
53769
100,00
100,00
100,00
У підприємства відсутні короткострокові і довгострокові пасиви, це є позитивним фактом, оскільки кошти бистрореалізуемих і повільно реалізованих активів будуть направлені на покриття найбільш термінових зобов'язань, а не короткострокових і довгострокових зобов'язань.
У підприємства низька поточна ліквідність, так як найбільш термінові зобов'язання не покриваються найбільш ліквідними активами протягом 2004-2006 рр.. Тим не менш, слід зазначити, що сума найбільш ліквідних активів у порівнянні з 2004 роком у 2005 році знизилася на 69 тис. руб., А в 206г. збільшилася на 246 тис. руб.
Таблиця 7. Зміни в аналітичному балансі ВАТ «Белореченскрайгаз» за 2004-2006 рр..
Найменування статей
Абсолютна зміна, тис. руб.
Відносне зміна,%
2005 р. до 2004
2006 до 2005 р.
2006 р. до 2004
2005 р. до 2004
2006 до 2005 р.
2006 р. до 2004
Актив
Найбільш ліквідні активи (А1)
-69
+315
+246
-0,07
+0,53
+0,46
Швидко реалізованих активи (А2)
-2875
+305
-2570
-3,70
-1,05
-4,75
Повільно реалізованих активів (А3)
-752
+1249
+497
-0,48
+1,42
+0,94
Важкореалізовані активи (А4)
+183
+1595
+1778
+4,25
-0,90
+3,35
Баланс
-3513
+3464
-49
-
-
-
Пасив
Найбільш термінові зобов'язання (П1)
-6516
+170
-6346
-9,49
-2,29
-11,76
Короткострокові пасиви (П2)
-
-
-
-
-
-
Довгострокові пасиви (П3)
-
-
-
-
-
-
Постійні пасиви (П4)
+3003
+3294
+6297
+9,49
+2,29
+11,76
Баланс
-3513
+3464
-49
-
-
-
Сума ж найбільш термінових зобов'язань має деяку тенденцію до зниження: у порівнянні з 2004 роком у 2005 році вона знизилася на 6516 тис. крб., А в 2006 році на 6346 тис. руб. Важкореалізовані активи не покриваються власними коштами в 2004 і в 2005 рр.., А в 2006 році покриваються і не перевищують їх.
Найбільшу частку в активі займають важкореалізовані активи протягом усіх трьох років, в 2005 році в порівнянні з 2004 роком вона збільшилася на 4,25%, а в 2006 році - знизилася на 0,90%.
Частка бистрореалізуемих активів в 2004 році склала 14,48%, далі вона знижується в 2005 році на 3,70%, а в 2006 році - на 1,05%.
Частка повільно реалізованих активів у 2004 році - 14,48%, в 2005 році вона знижується на 0,48%, у 2006 році - збільшується на 0,94%.
Найменшу частку в активах займають найбільш ліквідні активи, у 2005 році їх частка знижується на 0,07%, а в 2006 році збільшується на 0,46%.
Найбільшу частку в пасивах займають постійні пасиви і рік за роком вони збільшуються, у 2005 році в порівнянні з 2004 роком на 9,47%, а в 2006 році - на 11,76%. Трохи меншу частку займають найбільш термінові зобов'язання, але вони рік за роком знижуються в порівнянні з 2004 роком: у 2005 році - на 9,47%, а в 2006 році - на 11,76% і це є позитивним фактом, оскільки у підприємства скорочуються зобов'язання і збільшуються активи.
Проаналізуємо платоспроможність ВАТ «Белореченскрайгаз». Для цього розрахуємо коефіцієнти платоспроможності.
На підставі отриманих розрахунків можна зробити висновок про те, що у підприємства в 2004 і 2005 року у виробничих запасах не було обездвиженного функціонуючого капіталу, але в 2006 році ситуація різко змінюється в протилежну сторону і з'являється знерухомлених функціонуючий капітал, показник збільшується в 2006 році в порівнянні з 2005 роком на 62,467.
Частка оборотних коштів в активах в 2004 році склала 44%, а в 2005 році вона знизилася на 4,3%, але в 2006 році збільшилася на 0,9%.
З отриманих даних можна зробити висновок про те, що підприємство може погасити короткострокові зобов'язання практично негайно за рахунок коштів на своїх рахунках. Також можна сказати, що підприємство цілком здатне, мобілізувавши всі оборотні кошти, погасити поточні зобов'язання за кредитами і розрахунками. Крім того, слід зазначити, що з кожним наступним роком роботи підприємства коефіцієнт поточної ліквідності збільшується: у 2005 р. - на 0,104, а в 2006 р. - на 0,092.
Таблиця 8. Оцінка платоспроможності ВАТ «Белореченскрайгаз» за 2004-2006рр.
Коефіцієнти платоспроможності
2004
2005
2006
Відхилення 2005 р. до 2004
Відхилення 2006 до 2005 р.
Відхилення 2006 р. до 2004
Загальний показник ліквідності (КП1)
0,397
0,439
0,477
+0,042
+0,038
+0,080
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (КП2)
0,020
0,023
0,039
+0,003
+0,016
+0,019
Коефіцієнт критичної оцінки (КП3)
0,600
0,647
0,672
+0,047
+0,025
+0,072
Коефіцієнт поточної ліквідності (КП4)
0,890
0,994
1,086
+0,104
+0,092
+0,196
Коефіцієнт маневреності функціонуючого капіталу (КП5)
-2,649
-57,721
4,746
-55,072
+62,467
+7,395
Частка оборотних коштів в активах
0,444
0,401
0,410
-0,043
+0,009
-0,034
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами
-0,123
-0,006
0,071
+0,117
+0,077
+0,194
Розглядаючи коефіцієнт абсолютної ліквідності, приходимо до висновку про те, що підприємство може погасити найближчим часом за рахунок коштів дуже маленьку частину короткострокової заборгованості, але цей коефіцієнт неухильно зростає: в 2005 році на 0,003, а в 2006 році - на 0,016.
У 2004 і 2005 рр.. власних оборотних коштів було недостатньо для фінансової стійкості підприємства, але в 2006 році становище змінилося, і коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами збільшився на 0,077.
Оскільки коефіцієнт поточної ліквідності підприємства протягом всього аналізованого періоду не відповідає нормативному значенню, доцільно розрахувати коефіцієнт відновлення платоспроможності. Це дозволить з'ясувати, наскільки ймовірно відновлення платоспроможності ВАТ «Белореченскрайгаз» найближчим часом.
Коефіцієнт відновлення платоспроможності розраховується наступним чином:
До ВП = (К ТЛ1 + 6 / 12 (До ТЛ1 - До ТЛ0)) / До ТЛ - НОРМ,
де К ТЛ1 і К ТЛ0 - відповідно фактичне значення коефіцієнта поточної ліквідності в кінці і на початку звітного періоду;
До ТЛ - НОРМ - нормативне значення коефіцієнта поточної ліквідності;
6 - період відновлення платоспроможності, місяців;
12 - звітний період, місяців.
Якщо К ВП> 1, то в підприємства є реальна можливість відновити свою платоспроможність, і навпаки, якщо До ВП <1, у підприємства немає реальної можливості відновити свою платоспроможність у найближчий час.
До ВП = (1,086 + 6 / 12 (1,086 - 0,994)) / 2 = 0,566.
Оскільки отримане значення коефіцієнта відновлення платоспроможності менше 1, можна зробити висновок про те, що підприємство буде не в змозі відновити свою платоспроможність у найближчі 6 місяців.

4.4. Система показників ділової активності та ефективності діяльності ВАТ «Белореченскрайгаз»

Проаналізуємо показники ділової активності ВАТ «Белореченскрайгаз» за 2004-2006 роки (таблиця 9).
Отримані результати дозволяють зробити висновок про те, що оборотність оборотних коштів у підприємства задовільна: у 2004 р. - 1,604 рубля обороту припадає на кожен рубль даного виду активів. Однак далі оборотність сповільнюється: у 2005 р. - на 0,363, а в 2006 р. - на 0,138.
У 2004 році 1,475 рубля виручки припадає на 1 карбованець вкладеного власного капіталу, а в 2005 р. цей показник знижується на 0,583, до 2006 року збільшується на 0,238, тобто підвищується ефективність використання власного капіталу.
Таблиця 9. Оцінка показників ділової активності ВАТ «Белореченскрайгаз» за 200-2006 роки
Показники
2004
2005
2006
Відхилення 2005 від 2004 р.
Відхилення 2006 від 2005 р.
Відхилення 2006 від 2004 р.
Ресурсоотдачи (КО1)
0,714
0,500
0,604
-0,214
+0,104
-0,110
Коефіцієнт оборотності мобільних засобів (КО2)
1,604
1,241
1,466
-0,363
+0,225
-0,138
Коефіцієнт оборотності власного капіталу (КО3)
1,475
0,892
1,130
-0,583
+0,238
-0,345
Фондовіддача (КО4)
1,295
0,870
1,036
-0,425
+0,166
-0,259
Також можна сказати, що на підприємстві достатньо ефективно використовують основні засоби. Так, у 2004 році на 1 карбованець основних засобів доводилося 1,295 рубля виручки, у 2005 році показник знизився на 0,425, а в 2006 році збільшився на 0,166. Таким чином, існують передумови ще більшої ефективності використання фонду ресурсів.
Швидкість обороту всього капіталу підприємства в 2004 р. - 0,714, у 2005 - 0,500, тобто вона знизилася на 0,214, а в 2006 році в порівнянні з 2005 роком збільшилася на 0,104.
Слід зазначити, що всі показники в 2005 році в порівнянні з 2004 роком знизилися, тобто відбулося уповільнення оборотності коштів, а в 2006 році вони знову підвищилися.

4.5. Аналіз рівнів рентабельності, оборотності та ефективності використання оборотних коштів

Показники рентабельності є відносними характеристиками фінансових результатів і ефективності діяльності підприємства.
Рентабельність продажів показала, що у 2006 році 0,70% прибутку припадає на одиницю реалізованої продукції. Позитивне збільшення на 4,09% говорить про ефективність основної діяльності та про необхідність збереження виробництва даної продукції. Позитивним результатом діяльності підприємства можна назвати той факт, що ще в 2005 році рентабельність продажів продукції була від'ємною, тобто продажу приносили не прибуток, а збиток. Тим не менш, у 2006 році від цього вдалося позбутися.
Таблиця 10. Розрахунок показників рентабельності діяльності
Показники
2005,%
2006,%
Зміна
Абсолютна
Відносне
Рентабельність продажів
-3,39
0,70
4,09
-
Рентабельність сукупного капіталу
5,59
2,86
-2,73
51,16
Рентабельність сукупного капіталу відображає ефективність використання всього майна підприємства. Зниження на 2,73% в 2006 р. свідчить про те, що активи підприємства стали використовуватися менш ефективно, тобто на кожен карбованець, вкладений у підприємство, доводиться менша віддача. Дана тенденція, безумовно, є негативною, оскільки говорить про зниження ефективності діяльності підприємства в цілому і його керівництва зокрема.
Проаналізуємо показники оборотності та ефективності використання оборотних коштів на підприємстві ВАТ «Белореченскрайгаз».
На підставі отриманих даних можна зробити висновок про те, що швидкість обороту коштів дуже висока, але в динаміці вона знижується: у 2004 році вона становить 70,842, а в 2005 році знизилася на 17,574, в 2006 році - на 11,989, тобто зниження різке .
Протягом трьох років розрахунки з дебіторами змінюються: в 2005 році в порівнянні з 2004 роком відбувається уповільнення оборотності на 0,482, а в 2006 році в порівнянні з 2005 роком оборотність прискорюється, що свідчить про поліпшення розрахунків з дебіторами і скорочення продажу в кредит.
Розглядаючи термін погашення дебіторської заборгованості, ми спостерігаємо його збільшення в 2005 році на 35 днів, а в 2006 рік - зниження на 37 днів, що сприятливо для підприємства, так як на підприємство швидше надходять готівкові грошові кошти.
Таблиця 11. Оцінка показників управління активами ВАТ «Белореченскрайгаз» за 2004-2006 рр..
Показники
2004
2005
2006
Відхилення 2005 від 2004
Відхилення 2006 від 2005
Відхилення 2006 від 2004
Коефіцієнт оборотності матеріальних засобів (КУ1)
4,879
3,511
3,858
-1,368
+0,368
-1,021
Коефіцієнт оборотності грошових коштів (КУ2)
70,842
53,268
41,279
-17,574
-11,989
-29,563
Коефіцієнт оборотності коштів в розрахунках (Ку3)
2,473
1,991
2,508
-0,482
+0,517
+0,035
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (КУ4)
1,434
1,243
1,590
-0,191
+0,377
+0,156
Термін погашення дебіторської заборгованості, днів
146
181
144
+35
-37
-2
Термін погашення кредиторської заборгованості, днів
251
290
226
+39
-64
-25
Комерційні кредити, надані організації, знизилися на 0,191 в 2005 році, тобто відбулося уповільнення оборотності, і це сприятлива тенденція, а в 2006 році відбувається прискорення на 0,347, що несприятливо позначається на ліквідності підприємства.
Розглядаючи термін погашення кредиторської заборгованості ми бачимо, що в 2004 році він становить 251 день, а в 2005 - збільшується на 39 днів, що сприятливо для підприємства, але в 2006 році термін знижується на 64 дні, тобто підприємство повинне буде повернути свою заборгованість раніше на 64 дні, ніж у 2005 році.
Слід зазначити, що термін погашення кредиторської заборгованості набагато більше терміну погашення дебіторської заборгованості, тобто дебітори повертають підприємству грошові кошти швидше, ніж підприємство кредиторам, і, отже, у підприємства довше знаходяться готівкові грошові кошти.
Запаси і витрати обертаються 4,879 рази за 2004 рік, а в 2005 році число оборотів знизилося на 1,368 рази, в 2006 - збільшилася на 0,347 рази.

4.6. Шляхи вдосконалення аналізу фінансового стану організації

Фінансовий стан підприємства - це здатність суб'єкта господарювання функціонувати і розвиватися, зберігати рівновагу своїх активів і пасивів у внутрішній і зовнішній середовищі. Від співвідношення активів і пасивів, їх внутрішніх структурних змін залежать не тільки показники фінансової стійкості, але і платоспроможності інвестиційної привабливості підприємства в очах партнерів по бізнесу, інвесторів, акціонерів, власників. Але при цьому всі суб'єкти аналізу повинні не тільки оцінювати поточний фінансовий стан підприємства, але і прогнозувати на найближчу та віддалену перспективи небезпеку банкрутства.
У зв'язку з цим в сучасних умовах аналіз фінансового стану підприємств ставати особливо актуальним. Але для будь-якого аналітика в першу чергу важливо визначити не тільки цілі і завдання аналізу фінансового стану. Однією з причин цього є те, що різні автори визначають різні критерії та систему показників для оцінки фінансового стану:
1) за одними критеріями робиться оцінка змісту, структури майна та їх впливу на здатність підприємства фінансувати свій бізнес з більшим чи меншим ризиком залучення позикового капіталу;
2) за іншими критеріями оцінюється здатність господарюючого суб'єкта своєчасно розраховуватися за своїми зобов'язаннями;
3) за третіми критеріям визначаються ознаки банкрутства. По підприємствах, які у стані фінансової кризи, прогнозується зміна платоспроможності на найближчу і віддалену перспективи.
На ряду з відмінностями в критеріях оцінки фінансового стану майже всі автори навчальної та наукової літератури по-різному визначають не тільки систему показників для аналізу фінансового стану, а й неоднозначно їх називають. Це значною мірою ускладнює не тільки процес аналізу фінансового стану, а й об'єктивність його оцінки. Крім того в економічній літературі неоднозначно представлена ​​методика групування статей балансу для аналітичних цілей. Різні автори дають її по-різному, що може також призвести до неоднозначного і необ'єктивною оцінкою фінансового стану. Отже, Міністерство фінансів має впорядкувати критерії оцінки фінансового стану, систему оціночних показників та методику їх визначення, а головне - забезпечити угруповання статей активу і пасиву в діючій формі балансу в найбільшу відповідність до критеріїв їх класифікації.
Прийняті постановою Уряду від 25.06.2003 № 367 показники для оцінки фінансового стану включають чотири основні групи: базові показники для розрахунку коефіцієнтів, коефіцієнти фінансової стійкості та платоспроможності, коефіцієнти ділової активності. Ряд показників, рекомендованих цим документом, може істотно доповнити оцінку фінансового стану, особливо при оцінці можливостей підприємства погасити різні види заборгованості. Однак методичні проблеми аналізу залишаються не вирішеними, оскільки:
- Багато методичні питання аналізу фінансового стану в цьому документі представлені спірно;
- Недостатньо коректно дані формулювання показників фінансового стану;
- Не представлена ​​аналітична угруповання статей балансу, правомірно використовувана більшістю економістів;
- Велика кількість аналітичних показників, що відображають як позитивні, так і негативні зміни в різних аспектах фінансово-господарської діяльності, не піддаються простому узагальнення і вимагають рейтингової оцінки;
- Відсутність нормативів, що вказують на оптимально допустимі межі значень основних коефіцієнтів, які характеризують фінансову стійкість і платоспроможність, не дозволяє зробити обгрунтовані висновки.
Між тим даними методичними вказівками повинні керуватися працівники Федеральної служби з фінансового оздоровлення та банкрутства, арбітражні керуючі при виконанні експертизи та складанні висновків в процесі моніторингу фінансового стану організацій, що може призвести до некоректних його результатами.
Методи аналізу фінансового стану, пропоновані в економічній літературі, дозволяють всебічно оцінити його в залежності від цілей і завдань, поставлених дослідником. У їх числі виділяються горизонтальний, вертикальний, індексний методи та ін
Горизонтальний аналіз будується на розрахунках темпів зростання показників балансу та інших форм звітності, за даними яких встановлюються закономірності та тенденції у їх розвитку в динаміці, обгрунтовується прогноз на майбутнє. Вертикальний аналіз будується на розрахунках структури статей активу, пасиву та інших показників звітності, за даними яких встановлюється зміна ролі окремих показників, вплив структури змін в балансі на фінансовий стан підприємств.
Особливе місце серед методів аналізу фінансового стану займає метод коефіцієнтів. На основі коефіцієнтів, які відображають якісні зміни у структурі активів і пасивів і характеризують фінансову стійкість і платоспроможність, робиться узагальнююча та експрес-оцінка фінансового стану підприємства.
У вітчизняній економіці постановою Уряду від 20.05.1994 № 498 прийнято нормативні значення (N) тільки за трьома коефіцієнтами, що характеризує фінансовий стан: коефіцієнт поточної ліквідності N> 2, коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними оборотними засобами N> 0,1, коефіцієнт відновлення (втрати ) платоспроможності N> 1. У зв'язку з цим більшість економістів при аналізі використовують в якості нормативної бази показники, прийняті в міжнародній практиці. Проте їх застосування не завжди можливо в зв'язку з істотними відмінностями в рівні розвитку ринкової економіки Росії та інших держав, сто може призвести до необ'єктивної оцінки фінансового стану вітчизняних підприємств. У зв'язку з цим потрібна розробка нормативної бази на рівні постанов уряду або міністерств і відомств у галузевому розрізі.
Інформаційна база аналізу фінансового стану включать в основному бухгалтерську звітність, яка складається з бухгалтерського балансу з додатками, а також різні декларації з податків і фінансових платежах. Економісти відзначають недостатня відповідність змісту інформаційної бази як цілям та завданням фінансового аналізу, так і вимогам міжнародних стандартів.
Однією зі складних проблем оптимізації її змісту є приведення у відповідність з міжнародними та вітчизняними стандартами бухгалтерського обліку, звітності, законодавчої бази. Міністерство фінансів майже щорічно вносить зміни в різні форми звітності, що в кінцевому рахунку дозволяє поліпшити якісний зміст аналітичних показників. Однак часті зміни в бухгалтерській та податковій звітності призводять до неоднорідності змісту багатьох даних, а значить, до непорівнянності ряду показників у динаміці.
Ще однією з проблем інформаційної бази фінансового аналізу є те, що більша її частина недоступна зовнішнім користувачам. Цей не дає можливості дати об'єктивну оцінку фінансового стану партнерів по бізнесу.
Також однією з складних проблем інформаційної бази є оцінка її показників з урахуванням інфляції. Проблеми правильності оцінки статей балансу обумовлені тим, що у вітчизняній бухгалтерської звітності не витримується повною мірою принцип достовірності інформації відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності. У них, зокрема, передбачається обов'язкова коригування даних звітності за 3 роки, якщо в економіці держави спостерігається гіперінфляція.
Так як офіційної методики оцінки статей балансу за ринковою вартістю в російській економіці немає, то вітчизняні підприємства складають баланси в більшості випадків у поточній оцінці, сто знижує якість звітності, так як:
- Недостатньо ефективно оцінюється фінансовий стан підприємства;
- Не представляється можливим складати об'єктивний прогноз розвитку бізнесу, а також приймати оптимальні управлінські рішення.
В економічній літературі є ряд пропозицій щодо коригування статей бухгалтерського балансу на інфляцію:
1) за курсом стабільної валюти;
2) за кумулятивним індексам цін;
3) за середніми цінами, які склалися на підприємстві;
4) методів прямого рахунку (по матеріальних цінностей ФІФО або ЛІФО та ін.)
Але на практиці в більшості господарюючих суб'єктів перераховані методи не можуть застосовуватися з наступних причин:
1) не всі види майна можуть змінюватися пропорційно змінам курсів стабільних валют;
2) не всі підприємства мають комп'ютерну техніку та відповідні програми для коригування цін, а без їх використання цю трудомістку роботу виконувати нікому;
3) виконані трудомісткі розрахунки на завжди об'єктивно відображають реальний зміни кон'юнктури цін.
За оцінками більшості економістів, діюча форма бухгалтерського балансу не придатна для проведення аналізу фінансового стану, так як угруповання статей активу і пасиву не відповідає його цілям і завданням. Головний недолік її полягає в тому, що для оцінки фінансової стійкості і платоспроможності потрібна угруповання статей активу і пасиву по реальній участі фінансових ресурсів в обороті, а в балансі вона не витримана.
У першому розділі активу балансу відображаються залишки необоротних активів, по суті, іммобілізованих з обороту на тривалий термін. У другому розділі активу балансу відображаються залишки оборотних активів, які протягом звітного періоду - року - повинні бути в обороті підприємства. Однак рід статей даним критерієм не відповідає, правомірно виключається більшістю економістів зі складу оборотних активів і переводиться в аналізі у необоротні.
Поряд з цим у складі оборотних активів можуть бути окремі види майна, за якими не можуть бути відшкодовані авансовані фінансові ресурси: запаси матеріальних цінностей низької якості, які не користуються попитом; грошові кошти на розрахункових та інших рахунках збанкрутілих банків; цінні папери неплатоспроможних і збанкрутілих компаній і т.п. Однак така інформація недоступна зовнішнім користувачам і тому може бути використана при аналізі фінансового стану з метою виключення зі складу ліквідних оборотних активів.
Угруповання джерел коштів підприємства у бухгалтерському балансі будується за критерієм приналежності джерел підприємству за правом власності. На думку більшості економістів, при аналізі слід уточнити склад короткострокових зобов'язань, і як туди неправомірно включені потенційні власні кошти підприємства.
Показники фінансової стійкості повинні відображати здатність підприємств фінансувати свій бізнес при достатньому участю власного капіталу. У зв'язку з цим алгоритми їх розрахунків будуються на основі дослідження взаємозв'язків та співвідношення джерел капіталу. В економічній літературі немає однозначного підходу до набору показників, що характеризують фінансову стійкість. Економісти не тільки по-різному називають їх, а й однаково називаючи, по-різному розраховують.
Аналогічна проблема існує і в оціночних показниках платоспроможності підприємства. Більшість економістів оцінюють платоспроможність за коефіцієнтами ліквідності. Прогноз коефіцієнтів ліквідності, розрахованих за очікуваними (планованим) показниками балансу, характеризують кредитоспроможність. Банки оцінюють підприємство на кредитоспроможність, яка відображає здатність підприємства своєчасно погашати кредити, взяті в банку.
Показники, що характеризують платоспроможність, розрізняються за ступенем ліквідності активів. При цьому виділяється поняття поточних активів, які, на думку багатьох фахівців, не повинні включати активи, не беруть участь в обороті. Такі активи виділені у складі важкореалізованих.
Щоб усунути проблему різних формулювань і алгоритмів розрахунку одних і тих же показників у різних джерелах необхідно в першу чергу спиратися на офіційно прийняту Урядом позицію. До складу показників фінансової стійкості на рівні Уряду РФ включені:
- Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності);
- Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами;
- Частка простроченої кредиторської заборгованості у пасивах;
- Частка дебіторської заборгованості в активах.
Видається далеко не повним складу показників фінансової стійкості, оскільки не згадується один з найважливіших барометрів стійкості - це співвідношення власного і позикового капіталів або зворотного їх співвідношення. Поряд з цим недостатньо інформативним є показник частки дебіторської заборгованості в активах балансу.
У складі показників платоспроможності визнаються коефіцієнти ліквідності і платоспроможності:
- Коефіцієнт абсолютної ліквідності;
- Коефіцієнт поточної ліквідності;
- Показник забезпеченості боржника його активами;
- Ступінь платоспроможності за поточними зобов'язаннями.
Таким чином при проведенні аналізу фінансового стану підприємства необхідно проведення заходів щодо забезпечення достовірності та якості інформаційної бази.

Висновок

На підставі отриманих даних у процесі аналізу різних коефіцієнтів можна зробити висновок про те, що баланс ВАТ «Белореченскрайгаз» не є абсолютно ліквідним в 2004-2005 рр.., Але в 2006 році ліквідність балансу збільшується.
Найближчим часом підприємство за рахунок грошових коштів може погасити дуже маленьку частину короткострокової заборгованості, але з кожним наступним роком вона збільшується, до 2006 року на 95% в порівнянні з 2004 роком.
А якщо підприємство збере кошти з усіх рахунків, то воно здатне погасити короткострокові зобов'язання практично негайно.
У виробничих запасах немає обездвиженного функціонуючого капіталу в 2004-2005 рр.., Але в 2006 році ситуація різко змінюється в протилежну сторону, і з'являється обездвиженность функціонуючого капіталу.
У 2004-2005 рр.. власних оборотних коштів недостатньо для фінансової стійкості підприємства, але в 2006 році становище змінюється, і коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами збільшується на 0,077.
За рахунок власних джерел на підприємстві фінансується в 2004 році 48,4% активу, в 2005 - 56,1%, а в 2006 - 53,5%, тобто існує явна тенденція на збільшення. Вже в 2005 році більша частина активів фінансується за рахунок власних коштів.
Всі оборотні активи повністю фінансуються за рахунок власних джерел, і з кожним наступним роком власні джерела ростуть, у 2005 році - на 0,536, а в 2006 році - на 0,390.
На 1 карбованець власного капіталу припадає 1,068 рублів позикових коштів у 2004 році, але далі позикові кошти знижуються: у 2005 році - на 0,285, а в 2006 році - на 0,198. Але все одно підприємство залежить від зовнішніх джерел коштів і втратило фінансову стійкість.
У 2004 році 1,475 рубля виручки припадає на 1 карбованець вкладеного власного капіталу, а в 2005 році цей показник знижується на 0,583, а до 2006 року збільшується на 0,238, тобто підвищується ефективність використовуваного власного капіталу. Також можна сказати, що на підприємстві достатньо ефективно використовують основні засоби, так як у 2004 році на 1 карбованець основних коштів припадає 1,295 рублів виторгу, у 2005 році показник знижується на 0,425, а в 2006 році збільшується на 0,166. Це говорить про позитивну тенденцію зростання ефективності використання фонду ресурсів.
Швидкість обороту сукупного капіталу підприємства в 2004 році склала 0,714, у 2005 році - 0,500, тобто знизилася на 0,214, а в 2006 році в порівнянні з 2005 роком збільшилася на 0,104.
Швидкість обороту коштів дуже висока, але в динамік вона знижується: у 2004 році вона становила 70,842, в 2005 році знизилася на 17,574, а в 2006 році - на 11,989, тобто відбувається різке зниження.
Протягом трьох років розрахунки з дебіторами змінюються: в 2005 році в порівнянні з 2004 роком відбувається уповільнення оборотності на 0,482, а в 2006 роком у порівнянні з 2005 роком оборотність прискорюється, що свідчить про поліпшення розрахунків з дебіторами і скорочення продажів у кредит.
Комерційні кредити, надані організації у 2005 році, знизилися на 0,191, тобто відбулося уповільнення оборотності. Це можна розглядати як позитивну тенденцію, але в 2006 році відбувається прискорення на 0,347, що несприятливо позначається на ліквідності підприємства.
Слід зазначити, що термін погашення кредиторської заборгованості набагато більше терміну погашення дебіторської заборгованості, тобто дебітори повертають підприємству грошові кошти швидше, ніж підприємство - кредиторам. Отже, на підприємстві довше знаходяться готівкові грошові кошти.
Всі запаси і витрати за рік обертаються 3,5-4,9 разів.
Проаналізувавши фінансовий стан підприємства в 2004-2006 рр.., Можна зробити висновок про те, що воно фінансово нестійке, платоспроможність порушена. Тим не менше, все-таки зберігається можливість відновлення рівноваги за рахунок поповнення джерел власних коштів, дебіторської заборгованості та прискорення оборотності запасів.
Рівень об'єктивності оцінки фінансового стану підприємства значною мірою залежить не тільки від цілей та завдань аналізу, вибраних методів, а й від критеріїв аналітичної групування статей активу і пасиву балансу.
Система представлених показників, в принципі, може відобразити реальне фінансове становище організації, але для комплексного вивчення позитивних і негативних факторів їх недостатньо. Тому кожен аналітик може їх доповнювати та уточнювати алгоритми розрахунків, що підвищує об'єктивність оцінки і результативність управлінських рішень.

Список використаної літератури

1. Абрютина М.С., Грачов А.В.. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства. Навчально-практичний посібник. - М.: Дело и Сервис, 2003.
2. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. - М.: Дело и Сервис, 2002.
3. Бланк І.А. Фінансовий менеджмент. - Київ: Ніка-Центр, 2003.
4. Бочаров В.В. Фінансовий аналіз. - СПб.: Пітер, 2003.
5. Грачов А.В. Фінансова стійкість підприємства: аналіз, оцінка та управління. Навчально-практичний посібник. - М.: Дело и Сервис, 2004.
6. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Комплексний аналіз бухгалтерської звітності. - М.: Дело и Сервис, 2004.
7. Єфімова О.В. Аналіз фінансового стану. Фінансовий аналіз. - М.: Бухгалтерський облік, 2004.
8. Ковальов В.В. Фінанси підприємств. Підручник. - М.: Велбі, 2003.
9. Колчина Н.В. Фінанси підприємств. Підручник. - М.: ЮНИТИ, 2003.
10. Крейнина М.М. Фінансовий менеджмент. Навчальний посібник. - М.: Дело и Сервис, 2001.
11. Павлова Л.М. Фінансовий менеджмент. Управління грошовим обігом підприємства. Підручник для вузів. - М.: ЮНИТИ, 2003.
12. Поляк Г.Б. Фінансовий менеджмент. Підручник для вузів. - М.: ЮНИТИ, 2004.
13. Прудников А.Г. Аналіз та оцінка фінансового стану підприємства. Навчальний посібник. - Краснодар: КГАУ, 2002.
14. Пястолов С.М. Економічний аналіз діяльності підприємств. Навчальний посібник. - М.: Академічний Проект, 2003.
15. Романова Л.Є. Аналіз господарської діяльності. Короткий курс лекцій. - М.: Юрайт, 2003.
16. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. - М.: ИНФРА-М, 2003.
17. Сергєєв І.В. Економіка підприємства. Навчальний посібник. - М.: Фінанси і Статистика, 2003.
18. Сівкова А.І., Фрадкіна Є.К. Практикум з аналізу фінансово-господарської діяльності. - Ростов н / Д: Фенікс, 2004.
19. Стоянова Е.С. Фінансовий менеджмент. Російська практика. - М.: Перспектива, 2004.
20. Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. Методика фінансового аналізу. - М.: ИНФРА-М, 2004.
21. Шішкоедов М.М. Методика фінансового аналізу підприємств. / / Економічекій аналіз: теорія і практика, 2005, № 38.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
364.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Оцінка фінансового стану підприємства 5
Оцінка фінансового стану підприємства
Оцінка фінансового стану підприємства 2
Оцінка фінансового стану підприємства
Оцінка фінансового стану підприємства 2
Оцінка фінансового стану підприємства
Аналіз та оцінка фінансового стану підприємства
Загальна оцінка фінансового стану підприємства 2
Комплексна оцінка фінансового стану підприємства
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru