Оцінка фінансових результатів від реалізації продукції робіт і послуг на прикладі Нижньокамського

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Зміст

Введення

1. Теоретичні аспекти фінансових результатів від реалізації продукції (робіт, послуг)

1.1 Сутність фінансових результатів від реалізації продукції (робіт, послуг)

1.2 Методологія оцінки показників фінансових результатів діяльності підприємства

2. Оцінка показників фінансових результатів діяльності підприємства

2.1 Загальна характеристика діяльності Нефтекамськ філії по транспорту газу ВАТ «СГ-транс»

2.2 Порівняльна оцінка показників фінансово-господарської діяльності підприємства

2.3 Оцінка впливу факторів на результати діяльності підприємства

3. Основні напрямки збільшення показників діяльності підприємства

3.1. Розрахунок резервів збільшення показників діяльності підприємства

3.2 Основні заходи, напрями і поліпшення фінансових результатів діяльності підприємства

Висновок

Список використаних джерел та літератури

Додаток А Звіт про прибутки та збитки 2009

Додаток Б Звіт про прибутки та збитки 2008

Додаток В Звіт про прибутки та збитки 2007

Додаток Г Довідка про вивезення зріджених вуглеводневих газів 2009

Додаток Д Довідка про вивезення зріджених вуглеводневих газів 2008

Додаток Е Довідка про вивезення зріджених вуглеводневих газів 2007

Додаток Ж Калькуляція 2009

Додаток І Калькуляція 2008

Додаток До Калькуляція 2008

ВведенняСтійкий фінансовий стан підприємства чинного в ринковій економіці може бути забезпечено за умови постійного вдосконалення і розвитку виробництва з метою обсягу реалізованої продукції робіт і послуг. Фінансовий аналіз застосовується для дослідження економічних процесів і економічних відносин, показує сильні та слабкі сторони підприємства і використовується для прийняття оптимального управлінського рішення.

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства дозволяє визначити найбільш раціональні способи використання ресурсів і сформувати структуру коштів підприємства. Крім того, фінансовий аналіз може виступати в якості інструменту прогнозування окремих показників підприємства і фінансової діяльності в цілому.

Показники фінансових результатів характеризують абсолютну ефективність господарювання підприємства. Найважливішими з них є показники прибутку, які в умовах ринкової економіки становлять основу економічного розвитку підприємств.

Показники прибутку є найважливішими для оцінки виробничої та фінансової діяльності підприємств. Вони характеризують ступінь його ділової активності та фінансового благополуччя. Прибуток займає одне з центральних місць у загальній системі вартісних інструментів і важелів управління економікою. Це виражається в тому, що фінанси, кредит, ціни, собівартість і інші важелі прямо чи опосередковано пов'язані з прибутком.

Прибуток від реалізації товарної продукції в загальному випадку знаходиться під впливом таких чинників, як зміна; обсягу реалізації; структури продукції; відпускних цін на реалізовану продукцію; цін на сировину, матеріали, паливо, тарифів на енергію та перевезення; рівня витрат матеріальних і трудових ресурсів.

Актуальність теми дослідження визначається необхідністю теоретичних і методологічних розробок у частині розкриття оцінки фінансових результатів від реалізації продукції робіт і послуг.

На теоретичні і практичні сторони досліджуваної теми значну увагу приділили такі вітчизняні та зарубіжні автори у своїх роботах, як Балабанова І.Т., Банк В.Р., Бланк І. А., Бердникова Т.Б., Бочкарьова Т.А., Гіляровський Л.Т., Грачов О. В. Кисельов М.В., Ковальов В.В., Кожинов В.Я., Савицька Г.В., Савчук В.П., Русак Н.А., Шеремет А. Д. та ін

Таким чином, вивчення і практичного застосування показників оцінки фінансових результатів від реалізації продукції робіт і послуг присвятили свою працю, як вітчизняні економісти, так і зарубіжні.

Метою випускної кваліфікаційної роботи є оцінка фінансових результатів від реалізації продукції робіт і послуг. Для досягнення даної мети необхідно вирішити завдання:

  • розглянути теоретичні та методологічні аспекти оцінки фінансових результатів від реалізації продукції (робіт, послуг);

  • провести порівняльну оцінку показників фінансово-господарської діяльності на Нефтекамськ філії по транспорту газу ВАТ «СГ-транс»;

  • виявити вплив факторів на результати діяльності на досліджуваному підприємстві;

  • розрахувати резерви збільшення показників діяльності підприємства;

  • розробити заходи щодо поліпшення фінансових результатів діяльності підприємства.

У цьому випускний кваліфікаційної роботі об'єктом дослідження є виробнича діяльність Нефтекамськ філії по транспорту газу ВАТ «СГ-транс». Предметом дослідження виступають показники реалізації продукції робіт і послуг.

Дослідження проводилися методами узагальнення, наукової абстракції, порівняння, ланцюгових підстановок і т.д.

Практична значимість результатів даного дослідження можуть бути використані в ході викладання економічних дисциплін у середньо-спеціальному та вищому навчальному закладі, а також при розробці затверджених планів розвитку підприємства на майбутні періоди на досліджуваному підприємстві.

Дана випускна кваліфікаційна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури, та додатку. У першому розділі розглядається теоретичні аспекти оцінки фінансових результатів від реалізації продукції (робіт, послуг). А також методологія оцінки показників фінансових результатів діяльності підприємства.

У другому розділі дається характеристика діяльності Нефтекамськ філії по транспорту газу ВАТ «СГ-транс», проводиться порівняльна оцінка показників фінансово-господарської діяльності підприємства, оцінка впливу факторів на результати діяльності підприємства.

У третьому розділі розроблено основні напрямки збільшення показників, діяльності підприємства, розраховуються резерви збільшення показників діяльності підприємства, наводиться заходи щодо поліпшення фінансових результатів діяльності досліджуваного підприємства.

1. Теоретичні аспекти фінансових результатів від реалізації продукції робіт і послуг

1.1 Сутність фінансових результатів від реалізації продукції робіт і послуг

У сучасних економічних умовах аналізу фінансового стану підприємства відводиться дуже важлива роль, у зв'язку з тим, що діяльність кожного господарюючого суб'єкта є предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин, зацікавлених в результатах його функціонування. За допомогою аналізу фінансового положення виробляється стратегія і тактика розвитку підприємства, обгрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються шляхи підвищення ефективності комерційної діяльності, а також оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і працівників. Оскільки фінансове становище підприємства характеризується сукупністю показників, що відображають процес формування і використання його фінансових коштів, то в ринковій економіці воно відображає кінцеві результати діяльності підприємства. Щоб вижити в умовах ринкової економіки і не допустити банкрутства підприємства, треба добре знати, як керувати фінансами, якою повинна бути структура капіталу по складу і джерелам утворення, яку частку повинні займати власні і позикові кошти. Слід знати і такі поняття ринкової економіки як ділова активність, ліквідність, платоспроможність, кредитоспроможність підприємства, поріг рентабельності, запас фінансової стійкості (зона безпеки), ступінь ризику, ефект фінансового важеля та інші, а також методику їх аналізу [3, с.132] .

Роль аналізу, як засоби управління виробництвом на сучасному етапі зростає. Це зумовлено різними обставинами:

  • необхідністю неухильного підвищення ефективності виробництва у зв'язку зі зростанням дефіциту і вартості сировини, підвищенням наукоємності та капіталоємності виробництва;

  • відходом від командно-адміністративної системи управління і поступовим переходом до ринкових відносин;

  • створення нових форм господарювання у зв'язку з роздержавленням економіки, приватизацією підприємств та іншими заходами економічної реформи.

Управлінські рішення та дії мають бути засновані на точних розрахунках, глибокому і всебічним економічному аналізі. Жодне організаційне, технічне та технологічне захід не має здійснюватися до тих пір, поки не обгрунтована його економічна доцільність.

Недооцінка ролі аналізу господарської діяльності, помилки в планах і управлінських діях в сучасних умовах приносять відчутних втрат.

І навпаки, ті підприємства, на яких серйозно ставляться до аналізу господарської діяльності, мають хороші результати, високу економічну ефективність. В умовах ринкової економіки основа економічного розвитку - прибуток, найважливіший показник ефективності роботи підприємства, джерело його життєдіяльності. Зростання прибутку створює фінансову основу для здійснення розширеного відтворення підприємства та задоволення соціальних і матеріальних потреб засновників і працівників. За рахунок прибутку виконуються зобов'язання підприємства перед бюджетом, банками та іншими організаціями.

Прибуток - один з основних показників господарської роботи підприємства. З його допомогою визначається рівень рентабельності, тобто прибутковість, а також ефективність функціонування підприємства. Прибуток формується, як різниця між виручкою від реалізації і витратами на виробництво і продаж. Якщо власні витрати перевищують грошові надходження від реалізації, тоді мають місце збитки від реалізації. Кінцевим фінансовим результатом роботи підприємства є, як правило, прибуток. Однак у процесі роботи за деякими господарськими операціями у підприємства можуть виникати і збитки, які зменшують отриманий прибуток і знижують рентабельність.

Кінцевий фінансовий результат (прибуток або збиток) складається з фінансових результатів від реалізації і доходів від операційних і позареалізаційних результатів, зменшених на суму витрат по цих операціях.

Під час аналізу фінансових результатів ми повинні дозволити такі основні завдання:

  • оцінити виконання плану по прибутку в цілому та в розрізі окремих видів прибутків і збитків.

  • вивчити динаміку фінансових результатів за кілька років.

  • визначити і обчислити вплив основних факторів на зміну суми прибутку від відвантаження продукції.

  • оцінити рівень рентабельності продукції і підприємства.

  • зробити підрахунок резервів для зростання прибутку і рентабельності.

Крім цього, слід враховувати, що аналіз фінансових результатів передбачає:

  • вивчення економічних процесів та їх взаємозв'язку;

  • наукове обгрунтування бізнес-планів, нормативів і об'єктивну оцінку їх виконання;

  • виявлення позитивних і негативних факторів і кількісний вимір їх впливу;

  • розкриття тенденцій і пропорцій господарського розвитку підприємства;

  • виявлення і розрахунок внутрішніх резервів на всіх стадіях процесу виробництва.

У сучасних умови господарювання формуються високі вимоги до оцінки фінансово-економічної діяльності підприємства, оскільки саме воно створює конкретні економічні блага, які стають основою національного багатства.

Аналіз фінансово - господарської діяльності та фінансових результатів підприємства передбачає всебічне вивчення технічного рівня виробництва, якості, і конкурентоспроможності продукції, що випускається, забезпеченості виробництва матеріальними, трудовими і фінансовими ресурсами та ефективності їх використання. Вони засновані на системному підході, комплексному обліку різноманітних факторів, якісному підборі достовірної інформації і є важливою функцією управління.

Мета аналізу фінансових результатів і господарської діяльності підприємства - підвищення ефективності його роботи на основі системного вивчення всіх видів його діяльності.

У процесі аналізу досліджуються сукупність технологічних, соціально - економічних, правових та інших процесів, закономірності формування, побудови та функціонування систем управління: принципи побудови організаційних структур, ефективність застосовуваних методів [4, с.85].

Роль прибутку організації в умовах ринкової економіки є головним завданням організації господарської діяльності, спрямованої на отримання прибутку для задоволення соціальних і економічних інтересів членів трудового колективу та інтересів власника майна організації. У процесі комерційної діяльності організації отримують фінансові результати, які виражаються прибутком або збитком. Вони представляють собою суму фінансових результатів від реалізації продукції (робіт, послуг), товарів, основних засобів, матеріальних цінностей, нематеріальних та інших активів, а також доходів (витрат) від операційних і позареалізаційних операцій.

Розрізняють прибуток звітного періоду і прибуток (збиток), що залишається у розпорядженні організації (чистий прибуток).

Аналіз стимулюючої ролі прибутку показує, що в окремих господарюючих суб'єктах переважає прагнення витягти високий прибуток з метою збільшення фонду оплати праці на шкоду виробничому і соціальному розвитку колективу. У ряді випадків зростання прибутку обумовлене необгрунтованим підвищенням цін на продукцію.

Прибуток (збиток) звітного періоду являє собою суму фінансових результатів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), основних засобів, матеріальних цінностей, нематеріальних та інших активів і прибутку (збитків), отриманих від операційних і позареалізаційних операцій. При цьому прибуток (збиток) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг визначається як різниця між виручкою від їх реалізації у відпускних цінах (валовим доходом) і витратами виробництва (обігу) реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг та сумами податків, зборів та відрахувань, що сплачуються відповідно до встановленого законодавством порядку з виручки від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг.

У результаті виробничо господарської діяльності організації можуть мати прибутки або збитки від операційних і позареалізаційних операцій:

  • суми отриманих (сплачених) штрафів, пені, неустойок та інших економічних санкцій (за винятком сум санкцій, що вносяться до бюджету відповідно до законодавства);

  • прибутків і збитків минулих років, виявлених у звітному році; некомпенсируемое збитків від стихійних лих, пожеж, аварій та інших надзвичайних ситуацій;

  • втрат від списання боргів і дебіторської заборгованості;

  • надходжень боргів, раніше списаних як безнадійні;

  • прибутків (збитків), пов'язаних з наданням за плату прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності (якщо це не є предметом діяльності організації);

  • прибутків (збитків), пов'язаних з участю в статутних фондах інших організацій;

  • прибутків (збитків), пов'язаних з участю організації у спільній діяльності за договором простого товариства;

  • прибутків (збитків) за операціями з тарою;

  • збитків за змістом виробничих потужностей та об'єктів, що знаходяться на консервації відповідно до законодавства;

  • збитків, пов'язаних з анулюванням виробничих замовлень (договорів), припиненням виробництва, не дав продукції;

  • доходи, отримані від безоплатного надходження активів;

  • доходи, отримані в результаті прибуткування надлишків, виявлених при інвентаризації;

  • прибутку (збитки), отримані в результаті відображення курсових різниць, що виникають при переоцінці майна і зобов'язань; - доходи (витрати) в результаті переоцінки активів інших доходів (втрат, витрат), що обліковуються відповідно до чинного законодавства на рахунках операційних і позареалізаційних доходів і витрат [5, с.95].

Безпосередньо на рахунку прибутків і збитків відображаються нараховані податки і збори з прибутку: податок на прибуток, податок на нерухомість і інші податки і збори з прибутку, що обчислюються відповідно до законодавства, а також суми належних податкових і неподаткових санкцій та пені (за винятком санкцій та пені за невиконання або неналежне виконання господарських договорів).

Головним джерелом грошових накопичень підприємств є виручка від реалізації продукції, що представляє собою суму грошових коштів, отриманих за відвантажену або відпущену продукцію, надані послуги та виконані роботи. Тому від виконання плану по реалізації залежить фінансове становище підприємства.

Виручка від реалізації продукції включає кошти на відшкодування витрат підприємства на реалізовану продукцію, тобто повної собівартості, і грошові накопичення-прибуток і податок з обороту. Тому вона використовується перш за все на покриття витрат, що включаються у повну собівартість реалізованої продукції.

Повна собівартість продукції включає виробничу собівартість і позавиробничі витрати.

До складу виробничої собівартості входять витрати на сировину, основні і допоміжні матеріали, паливо, енергію, заробітна плата з нарахуваннями (відрахування на соціальне страхування), амортизаційні відрахування та інші витрати. Зазначені витрати відображаються в кошторисі витрат на виробництво.

Позавиробничі витрати - це в основному витрати, пов'язані з реалізацією продукції: на її упаковку, транспортування, навантаження, рекламу, утримання баз і складів, що знаходяться поза місцем розташування підприємства, та інші витрати.

Виручка від продажу продукції (робіт, послуг) є основним джерелом фінансування витрачених на виготовлення продукції. Її своєчасне надходження забезпечує безперервність основної діяльності організації та кругообіг коштів, а також безперервність виробничого процесу.

З підсумкової виручки підприємство покриває матеріальні витрати, витрати на сировину, основні матеріали, паливо та електроенергію, а також інші витрати, пов'язані з діяльністю. Несвоєчасне зарахування виручки на рахунок підприємства тягне за собою простий у виробництві, скорочення суми прибутку, порушення договірних зобов'язань, штрафні санкції [6, с.336].

Виручка являє собою суму грошових коштів, що надійшли на рахунок підприємства за реалізовану продукцію. Вона є економічною категорією, тому що висловлює грошові відносини між постачальниками і споживачами товарів, важливим джерелом формування власних фінансових ресурсів підприємства.

Виручкою від реалізації продукції (робіт, послуг) називаються грошові кошти, що надійшли на розрахунковий рахунок підприємства за реалізовану покупцеві продукцію. Виручка є основним регулярним джерелом для підприємства за питомою вагою серед всіх можливих надходжень коштів.

Саме реалізацією продукції і надходженням виручки закінчується процес кругообігу коштів підприємства, що означає відновлення витрачених на виробництво фінансових ресурсів і створення умов для відновлення кругообігу засобів [7, с.201].

Існують два методи відображення виручки від реалізації:

  • з відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг) і пред'явленню контрагенту розрахункових документів - метод нарахувань. Тут освітою виручки вважається дата відвантаження, тобто в цьому випадку надходження коштів не є фактом визначення виручки.

В основі цього методу лежить юридичний принцип переходу права власності на товар.

Однак, у разі несвоєчасної оплати продукції, неспроможності покупця або банку підприємство може мати проблеми: неплатежі за податками, зрив контрактів, виникнення ланцюжка неплатежів.

Для згладжування можливих негативних наслідків підприємству представлено право утворення резерву по сумнівних боргах, який є додатковим джерелом фінансування поточних зобов'язань. Цей метод широко застосовується у розвинених країнах, де наявність розвинених фінансових ринків мінімізує ризик. Рекомендації використовувати цей метод у Росії пов'язані з переходом на міжнародні стандарти обліку і статистики, хоча практика часто не дозволяє цього зробити.

Якщо у роздрібній торгівлі операції з продажу товару завершуються надходженням грошей до каси підприємства або на банківський рахунок за чеком, в дрібнооптової торгівлі - через авансові (планові) платежі, а при випадкових постачання може здійснюватися попередня оплата товару, то найбільша частина операцій завершується в момент відвантаження .

Інкасація виручки забезпечується видачею векселя, акредитива, платіжного доручення банку платника або через факторингові операції [8, с.201].

  • в російській практиці поширення отримав метод відображення виручки в міру оплати - касовий метод. Моментом освіти виручки вважається дата надходження коштів на рахунки. Подібний метод позбавлений недоліків попереднього. Разом з тим, у разі авансових платежів загальний розмір коштів не збігається з фактичною реалізацією, тому що гроші надійшли, а продукція може бути не відвантажена або навіть ще не проведена.

В даний час підприємство може для цілей оподаткування самостійно вибирати метод обліку, проте бухгалтерський облік зобов'язана вести методом нарахувань.

На розмір виручки впливають фактори:

  • у сфері виробництва;

  • у сфері обігу: ритмічність відвантаження, своєчасне оформлення транспортних і розрахункових документів, терміни документообігу, оптимальні форми розрахунків, рівень цін;

  • не залежать від підприємства: порушення договорів, недоліки в роботі транспорту, відсутність коштів у покупця.

Виручка являє собою сукупність грошових надходжень за певний період від результатів діяльності підприємства, і є основним джерелом формування його власних фінансових ресурсів.

При цьому діяльність підприємства можна характеризувати в кількох напрямках:

  • виручка від основної діяльності, що надходить від реалізації продукції (виконаних робіт, наданих послуг);

  • виручка від інвестиційної діяльності, виражена у вигляді фінансового результату від продажу необоротних активів, реалізації цінних паперів;

  • виручка від фінансової діяльності, що включає результат розміщення серед інвесторів облігацій та акцій підприємства.

Як прийнято в країнах з ринковою системою господарювання, загальна виручка складається з виручки за цими трьома напрямками. Проте основне значення в ній віддається виручці від основної діяльності, що визначає весь сенс існування підприємства [9, с.543].

Виручка кожного місяця коригується з урахуванням індексів інфляції всіх попередніх місяців.

Якщо скористатися річним індексом інфляції, не враховуючи розподіл виручки по місяцях, то ми отримаємо скоригований обсяг виручки, що істотно, нижчий за результат розрахунку скоригованого виручки, отриманої за допомогою місячного розбиття.

Коефіцієнт валового доходу показує, яку частку валового доходу займає у виручці підприємства. Розрахунок коефіцієнта здійснюється за формулою (1.1):

КВД

=

Валовий дохід

, (1.1)Виручка від реалізації


де КВД - коефіцієнт валового доходу.

Валовий дохід залежить від співвідношення цін, обсягу продажів і собівартості проданої продукції. Будь-яка зміна в співвідношенні цін і собівартості, вироблених або придбаних товарів може спричинити за собою зміну у валовому доході.

Коефіцієнт валового доходу є предтечею повної оцінки прибутковості продажів підприємства.

Слід пам'ятати, що валовий дохід за визначенням покликаний покрити витрати, пов'язані із загальним управлінням компанії і реалізацією готової продукції і, крім того, забезпечити прибуток підприємству.

У цьому сенсі коефіцієнт валового доходу показує здатність компанії управляти виробничими витратами (вартістю сировини і прямих матеріалів, витратами на прямий працю і виробничими накладними витратами). Чим вищий цей показник, тим успішніше компанії управляє виробничими витратами.

Коефіцієнт операційного прибутку показує ефективність основної (операційної) діяльності підприємства поза зв'язку з фінансовими операціями і нормами фіскального регулювання, прийнятими в країні. Розрахунок цього коефіцієнта здійснюється за формулою (1.2):

Ко.п

=

Прибуток до процентних платежів та оподаткування

, (1.2)Виручка від реалізації


де Ко.п - коефіцієнт операційного прибутку.

У цій формулі ми підкреслили зміст операційного прибутку: це прибуток, яка виходить після вирахування з валового доходу загальних, адміністративних та реалізаційних витрат.

Таким чином, у чисельнику цієї формули враховані всі витрати, крім фінансових платежів і податку на прибуток. І тому цей показник показує, наскільки ефективна власне виробнича діяльність підприємства.

Прибутковість продажів (коефіцієнт чистого прибутку) є підсумковою характеристикою прибутковості основної діяльності підприємства за період часу. Розрахунок цього показника здійснюється за формулою (1.3):

Кч.п

=

Чистий прибуток

, (1.3)Виручка від реалізації


де Кч.п - коефіцієнт чистого прибутку.

Якщо попередні два коефіцієнти характеризували ефективність окремих сторін діяльності підприємства в частині забезпечення прибутковості, то даний коефіцієнт показує, наскільки ефективно Роль діяльності оцінюється тим, яка вартість (процентна ставка) цих ресурсів. У самому справі, процентні платежі враховані в розрахунку чистого прибутку, і чим вищі ці платежі, тим нижче прибутковість продажів.

Існує ще один спосіб оцінки прибутковості продажів, який виключає всі сплачені відсотки з прибутку оподаткування. Аргумент на користь цього підходу такий. І прямий, і кредитний інвестор підприємства вкладає в підприємство гроші, розраховуючи на винагороду.

Відповідно до норм оподаткування прибутку відсотки за використання позикового капіталу відносяться на собівартість, а дивіденди виплачуються з прибутку.

У той же час дивіденди не віднімаються при оцінці прибутковості продажів, а процентні платежі - віднімаються до податку на прибуток. Звідси вагомий аргумент на користь того, щоб виключити відсотки з розрахунку чистого прибутку, зрівнявши тим самим ставлення до власного і позикового капіталу при оцінці прибутковості продажів. Розрахунок коефіцієнта чистого прибутку тепер проводиться за формулою (1.4):

Кч.п

=

Чистий прибуток +

+ (1-ставка податку на прибуток) х Процентні платежі

, (1.4)Виручка від реалізації


де Кч.п - коефіцієнт чистого прибутку.

Зміст формули такий: оскільки процентні платежі віднімати з оподатковуваного прибутку, ми просто додаємо цю суму вичтенних відсотків, але з урахуванням податку на прибуток.

Прибуток від реалізації продукції в цілому по підприємству залежить від чотирьох чинників: обсягу реалізації продукції, її структури, собівартості і рівня средньореалізаціоних цін.

Даний показник обчислюється за такою формулою (1.5):

П = Σ [V РП заг х У дi - З i)], (1.5)

де П - прибуток від реалізації продукції в цілому по підприємству;

VРП - загальний обсяг реалізації продукції;

У д - структура реалізованої продукції;

Ц i - рівень средньореалізаціоних цін;

З i - собівартість реалізованої продукції

Оцінка зміни прибутку проводиться наступним способом ланцюгових підстановок абсолютних і відносних різниць.

Також зміна прибутку від реалізації окремих видів продукції можна визначити наступною формулою або методикою.

П i = РП i х (Ц i - З i), (1.6)

де П i - окремий вид продукції;

РП i - обсяг реалізації окремих видів продукції в натуральному вираженні;

Ц i - ціна окремих видів продукції;

З i - собівартість окремих видів продукції.

Для оцінки ефективності роботи організацій недостатньо використання показника прибутку, оскільки наявність прибутку ще не означає, що організація працює добре. Абсолютна сума прибутку не дозволяє судити про ступінь прибутковості тієї чи іншої організації.

Багато організацій, що отримали однакову суму прибутку, мають різні обсяги продажів, різні витрати. Крім того, всі економічні процеси в нашій країні піддані інфляційним процесам.

Застосування методики аналізу відносних показників дозволяє поглибити аналіз і значно послабити вплив інфляції. Ось чому для визначення ефективності зроблених витрат необхідно використовувати відносний показник - рівень рентабельності.

Економічна сутність рентабельності може бути розкрита тільки через характеристику системи показників. Загальний їхній зміст - визначення суми прибутку з одного рубля вкладеного капіталу.

Основні показники рентабельності можна об'єднати в такі групи:

  • показники рентабельності капіталу;

  • показники рентабельності продукції;

  • показники, розраховані на основі потоків готівкових грошових коштів.

Рентабельність виробництва складається з декількох показників:

  • рентабельність підприємства;

  • рентабельність окремих видів продукції;

  • рентабельність реалізованої продукції.

    Загальна рентабельність підприємств визначається відношенням балансового прибутку до середньорічної вартості основних виробничих фондів і нормованих оборотних коштів і розраховується за формулою (1.7):

    Р

    =

    П х 100

    , (1.7)    Оф + Ос


    де Р - рівень рентабельності,%;

    П - прибуток;

    Про ф - середньорічна вартість основних виробничих фондів;

    Про с - середньорічна вартість нормованих оборотних коштів.

    Фактична загальна рентабельність визначається відношенням балансового прибутку до фактичної середньорічної вартості виробничих основних фондів і нормованих оборотних коштів, не прокредитованих банком.

    Рівень рентабельності залежить не тільки від суми прибутку, але і від фондомісткості виробництва. На підприємствах, об'єднання важкої промисловості з високою фондоємністю виробництва рівень рентабельності по відношенню до виробничих фондів нижче, ніж на підприємствах легкої і особливо харчової промисловості [10, с.234].

    Зі збільшенням суми прибутку і зменшенням вартості основних виробничих фондів і нормованих оборотних коштів рентабельність підвищується, і навпаки.

    Розрахункова рентабельність являє собою відношення балансового прибутку за вирахуванням плати за виробничі фонди, фіксованих платежів, відсотків за банківський кредит, прибутку цільового призначення, а також прибутку, отриманої не залежних від діяльності підприємства, до середньорічної вартості основних виробничих фондів (за вирахуванням основних фондів, за яким представлені пільги по платі) і нормованих оборотних коштів.

    При аналізі роботи підприємства, особливо при плануванні до оцінки рентабельності виробів, важливе значення має рентабельності визначається як відношення суми прибутку до повної собівартості реалізованої продукції. Розрахунок рентабельності окремих видів продукції проводиться за формулою (1.8):

    Р

    =

    (О - С) х 100

    , (1.8)    З


    де Р-рівень рентабельності,%;

    О - оптова ціна підприємстві на вироби;

    С - повна собівартість виробу.

    Показник рентабельності по виробах відображає ефективність витрат живої і уречевленої праці на виробництво продукції.

    В обробних галузях промисловості рентабельність визначають як відношення прибутку до собівартості за вирахуванням вартості використаної сировини, палива, енергії, матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих виробів. При цьому може бути використана формула (1.9):

    Р с-м

    =

    Ф х Рф

    , (1.9)    С - М


    де Р с-м - розрахунковий норматив рентабельності до собівартості за вирахуванням матеріальних витрат;

    Ф - виробничі фонди галузі (підгалузі) промисловості;

    Р ф - норматив рентабельності до виробничих фондів;

    З-М - собівартість товарної продукції за вирахуванням прямих матеріальних витрат.

    Найбільш часто використовуються показники рентабельності активів (капіталу), рентабельності чистих активів, рентабельності власного капіталу та рентабельності реалізації.

    Система показників рентабельності включає в себе такі основні групи таблиця 1.

    Таблиця 1 - Показники рентабельності

    Показники рентабельності

    Формули розрахунку

    Призначення

    Рентабельність реалізації (обороту)

    Прибуток від реалізації продукції

    _________________________________ Х100%

    Виручка від реалізації


    Балансова прибуток

    _________________________________ Х 100%

    Чиста виручка від реалізації продукції

    + Доходи від іншої реалізації

    і позареалізаційних операцій

    Показує, який відсоток прибутку отримує підприємство з кожної гривні реалізації

    Рентабельність окремих видів продукції

    Прибуток у розрахунку на 1 продукції

    ______________________________ Х 100%

    Собівартість 1 продукції


    Прибуток у розрахунку на 1 продукції

    ______________________________ Х 100%

    Собівартість 1 продукції за вирахуванням матеріальних витрат


    Прибуток у розрахунку на 1 продукції

    ______________________________ Х 100%

    Заробітна плата

    виробничих робітників

    на одиницю продукції

    Характеризує прибутковість різних видів продукції.

    Використовується як база для розрахунку прибутку при визначенні цін і в аналітичних цілях

    Рентабельність активів (капіталу)

    Рентабельність поточних активів    Рентабельність чистих активів

    Прибуток

    ___________________ Х 100%

    Сукупні активи

    Прибуток

    ___________________ Х 100%

    Поточні активи

    Прибуток

    ___________________ Х 100%

    Чисті активи

    Ці комплексні показники характеризують віддачу, яка припадає на рубль відповідних активів

    Роль і значення показника рентабельності полягає в наступному:

    Даний показник є одним з основних критеріїв оцінки ефективності роботи підприємства. Підвищення рентабельності характеризує мета підприємства в ринковій економіці. Збільшення рентабельності забезпечує перемогу підприємства в конкурентній боротьбі і сприяє виживанню підприємства в ринковій економіці.

    Значимість рентабельності в умовах орієнтації на ринкові відносини визначається інтересом не тільки працівників організації, а й інтересом держави, контрагентів, власників, кредиторів і позичальників. Підвищення рівня рентабельності для колективу організації означає зміцнення фінансового становища, а отже, збільшення коштів, що спрямовуються на матеріальне стимулювання їх праці, для управлінців - це інформація про результати застосовуваної тактики і стратегії і про доцільність її коригування [11, с.147]. При аналізі шляхів підвищення рентабельності важливо розділяти вплив зовнішніх і внутрішніх факторів. Такі показники, як ціна продукту і ресурсу, об'єм споживаних ресурсів та обсяг виробництва продукції, прибуток від продажу і рентабельність (прибутковість) продажів знаходяться між собою в тісному функціональному зв'язку і залежать від організації та управління діяльністю підприємства. Тому важливим є контроль за змінами внутрішніх чинників: зниження матеріалоємності і трудомісткості продукції, підвищення віддачі основних фондів і т. д. У цілому аналіз господарської діяльності представляє собою систему спеціальних знань, пов'язаних з дослідженням тенденцій господарського розвитку, науковим обгрунтуванням планів, управлінських рішень, контролем за їх виконанням, оцінкою досягнутих результатів, пошуком, вимірюванням і обгрунтуванням величини господарських резервів підвищення ефективності виробництва та розробкою заходів щодо їх використання.

    1.2 Методологія оцінки показників фінансових результатів діяльності підприємства

    Методологія - наука про методи економічного аналізу, загальнонаукова основа цих методів. До цих основ відносяться основні концептуальні методи економіки як соціальної науки [12, с.78].

    Методологія оцінки показників фінансових результатів входить до складу комплексу методик аналізу господарської діяльності підприємств.

    Важливою методологічною рисою аналізу є й те, що він здатний не тільки встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, але й давати їх кількісну характеристику, тобто забезпечувати вимірювання впливу факторів на результати діяльності. Це робить діагноз стану економіки більш точним, а рекомендації по його результатах більш обгрунтованими. Методологія аналізу фінансових результатів останнім часом зазнає значних змін. Ці зміни пов'язані з поступовим відходом від вузького розуміння прибутку як різниці між бухгалтерськими доходами і витратами та наближенням до її економічного визначенню як нарощення власного капіталу компанії. Такий підхід повністю узгоджується із сучасною концепцією підтримки капіталу, що знайшла віддзеркалення у міжнародних стандартах фінансової звітності.

    Аналіз прибутку в аспекті дослідження причинно-наслідкових зв'язків, факторів, що впливають на формування як позитивних, так і негативних тенденцій, є обов'язковою складовою дослідження і найважливішою інформаційною базою для прийняття управлінських рішень.

    У процесі факторного аналізу встановлюється залежність фінансово-господарських результатів від самих різних параметрів функціонування: виробничих і збутових витрат, відпускних цін на продукцію (робіт, послуг), зміни структури реалізації.

    Для аналітичного дослідження прибутку розглянемо наступні факторні моделі:

    Адитивну (Прп = РП-С-КР-УР) і мультиплікативно-адитивну (Прп = V рп * Ц-Мз-Тз-Аз-КР-УР) моделі формування прибутку від реалізації таблиця 2:

    Таблиця 2 - Послідовність розрахунків впливу фактора «ціна реалізації»

    Індекс цін

    Фактична виручка від реалізації в порівнянних цінах

    Приріст виручки від реалізації за рахунок цінового фактора

    Рентабельність продажів минулого року, коеф.

    I ц = (100 + ΔЦ%) / 100

    РП (ц) = РП (1) / I ц

    Δ РП (ц) = РП (1)-РП (ц)

    Rпр = Прп / РП

    Вплив фактора «ціна реалізації»

    Δ ПРП (ц) = ΔРП (ц) * Rрп (0)

    Rрп (0) - рентабельність продажів минулого року, коеф.

    де Прп - прибуток від реалізації;

    РП - обсяг реалізованої продукції у вартісній оцінці;

    С - собівартість продукції;

    КР - комерційні витрати;

    УР - управлінські витрати;

    V рп - обсяг реалізованої продукції в натуральному вираженні, тн;

    Ц - ціна одиниці продукції;

    МЗ - матеріальні витрати;

    Тз - трудові витрати;

    Аз - нарахована амортизація.

    Для розрахунку впливу кожного фактора скористаюся методикою, описаною Л.В. Донцової та Н.А. Никифорової, розширивши модель шляхом включення до неї фактори другого порядку [13, с.421].

    Алгоритм розрахунку наступний:

     • визначення впливу чинника «ціна реалізації» вимагає попередніх уточнень. Необхідно перерахувати виручку поточного року за вартістю базового (минулого) року, для чого вартість реалізованої продукції звітного періоду ділиться на індекс цін.

    Різниця між фактичною і скоригованого виручкою вказує на її збільшення за рахунок цінового фактора. Послідовність розрахунків наведена на малюнку;

     • розрахунок впливу фактора «обсяг реалізованої продукції в натуральному вираженні» розраховується за формулою (1.10):

    Δ П (V рп) = (ΔРП - ΔРП (ц)) х Rрп (0), (1.10)

     • розрахунок впливу фактора «собівартість» розраховується за формулою (1.11):

    Δ П (С) = - (ΔУД (с) х РП (1)) / 100, (1.11)

     • розрахунок впливу на прибуток від реалізації фактора «комерційні витрати» розраховується за формулою (1.12):

    Δ П (КР) = - (ΔУД (КР) х РП (1)) / 100, (1.12)

     • розрахунок впливу на прибуток від реалізації фактора «управлінські витрати» розраховується за формулою (1.13):

    Δ П (УР) = - (ΔУД (УР) х РП (1)) / 100, (1.13)

    де ΔУД (с) - зміна питомої ваги собівартості у виторзі від реалізації,%;

    Δ УД (кр)-зміна питомої ваги комерційних витрат у виручці від реалізації,%;

    Δ УД (ур) - зміна питомої ваги управлінських витрат у виручці від реалізації,%;

     • розрахунок впливу на прибуток від реалізації чинників другого порядку: матеріальних, трудових витрат, нарахованої амортизації, інших витрат розраховується за формулою (1.14):

    Δ П (з i) = - (ΔУД (з i) х РП (1)) / 100, (1.14)

    де ΔУД (з i) - зміна питомої ваги кожного елемента витрат у виручці від реалізації,%.

    Якщо з виручки аналізованого періоду відняти її величину, скориговану на індекс цін, то отримана різниця вкаже на приріст виручки за рахунок приросту ціни реалізації [14, с.332].

    Вплив зміни обсягу реалізованої продукції на суму виручки розраховується різниця між скоригованого виручкою і виручкою попереднього періоду.

    Тим не менш об'єктивна оцінка впливу собівартості на прибуток за рахунок ефективного використання виробничих ресурсів може бути дана за наявності інформації про рівень і динаміку витрат на одиницю продукції.

    Фактори другого порядку (матеріальні, трудові, амортизаційні, інші витрати) визначаються аналогічно.

    Знижує частка матеріальних і трудових витрат і зростаюча частка амортизації у виручці від реалізації говорить про підвищення продуктивності праці в результаті впровадження нових технічних засобів.

    Описані алгоритми розрахунку факторних моделей застосовуються при аналізі прибутку від продажів однопродуктового виробництва.

    В умовах виробництва і реалізації багатономенклатурної однотипної продукції результати по розглянутій методиці можуть бути істотно спотворені, оскільки не враховується вплив структури реалізованої продукції. Сутність впливу структурних змін полягає в тому, що збільшення обсягу виробництва і реалізації більш рентабельної продукції в загальному обсязі в порівнянні з минулим аналізованих періодом призводить до зростання прибутку.

    При активних структурних зрушеннях відбувається зміна величини, а часто і спрямованості впливу факторів.

    Для дослідження впливу чинників в умовах виробництва та реалізації багатьох номенклатурних груп продукції можна використовувати наступну модель розраховується за формулою (1.15):

    П = Σ (V рп (заг) х Удi х (Ц i-С i)), (1.15)

    де П - прибуток від реалізації;

    VРП (заг) - сумарний обсяг реалізованої продукції по всіх номенклатурних групах в натуральному вираженні;

    Удi - питома вага кожної номенклатурної групи в загальному обсязі реалізації;

    Цi - ціна одиниці продукції за відповідною номенклатурної групи;

    З i - повна собівартість одиниці продукції.

    Розрахувати вплив на зміну прибутку від реалізації чинників кожної номенклатурної групи продукції можна за допомогою методу пайової участі.

    Для цього по кожній номенклатурній групі визначається частка приросту в сукупному зміні обсягу реалізації.

    Наприклад, частка приросту реалізації в натуральному вимірі по номенклатурної групи в загальному обсязі розраховується наступним чином розраховується за формулою (1.16):

    Частка приросту = ΔVрп (i) / ΔVрп (заг), (1.16)

    де ΔVрп (i) - зміна обсягу реалізації в натуральному вираженні i-й номенклатурної групи продукції;

    Δ VРП (заг) - загальна зміна обсягу реалізації в натуральному вираженні за всі номенклатурних групах продукції.

    Потім частка приросту по кожній групі множиться на сукупний вплив об'ємного чинника на прибуток. Це і буде вплив обсягу реалізації кожної номенклатурної групи на зміну прибутку від реалізації розраховується за формулою (1.17).

    Δ П (VРП (i)) = частка приросту х ΔП (VРП (заг), (1.17)

    Аналогічно розраховується вплив на прибуток зміни питомих змінних витрат по кожній групі.

    Методика підрахунку резервів збільшення суми прибутку і рентабельності [15, с.172].

    Резерви збільшення суми прибутку визначаються за кожним видом товарної продукції. Для визначення резервів зростання прибутку при збільшенні обсягу реалізації продукції необхідно виявлений раніше резерв помножити на фактичний прибуток у розрахунку на одиницю продукції відповідного виду.

    Підрахунок резервів збільшення прибутку за рахунок зниження собівартості товарної продукції і послуг здійснюється наступним чином: попередньо виявлений резерв зниження собівартості кожного виду продукції (робіт, послуг) множиться на можливий обсяг її продажів з урахуванням резервів його зростання.

    Підрахунок резервів зростання прибутку при поліпшенні якості продукції здійснюється наступним чином: зміна питомої ваги кожного сорту (кондиції) множиться на відпускну ціну відповідного сорту, результати підсумовуються, і отримана зміна середньої ціни множиться на можливий обсяг реалізації продукції [16, с.258].

    Аналогічно підраховуються резерви зростання прибутку за рахунок зміни зростання збуту.

    Основним джерелом резервів підвищення рівня рентабельності продукції є збільшення суми прибутку від реалізації продукції (Р ↑ П) зниження собівартості товарної продукції (Р ↓ С).

    Для підрахунку резервів може бути використана наступна формула розраховується за формулою (1.18):

    Р ↑ R =

    R в - R ф =

    П ф + Р ↑ П

    х 100 -

    П ф

    х 100,

    (1.18)    Σ (V рп i в х З i в)


    З ф    де Р ↑ R - резерв зростання рентабельності;

    R в - рентабельність можлива;

    R ф - рентабельність фактична;

    П ф - фактична сума прибутку;

    V рп i в - можливий обсяг реалізації продукції з урахуванням виявлених резервів його росту;

    З i в - можливий рівень собівартості i-х видів продукції з урахуванням виявлених резервів зниження;

    З ф - фактична сума витрат з реалізованої продукції.

    Існують різнобічне думку з оцінки резервів прибутку і рентабельності, проте в силу вимог по обсязі випускний кваліфікаційної роботи з шуканої спеціальності даний вид розрахунків опускаємо.

    Важливою методологічною рисою аналізу господарської діяльності, яка витікає безпосередньо з попередньої, є розробка та використання системи показників, необхідної для комплексного, системного дослідження причинно-наслідкових зв'язків економічних явищ і процесів у господарській діяльності підприємства. Від того, наскільки повно і адекватно дана система відображає сутність досліджуваних явищ, багато в чому залежать висновки за результатами аналізу [17, с.139].

    Удосконалення інструментарію наукових досліджень має дуже велике значення і є основою успіху і ефективності аналітичної роботи. Чим глибше людина проникає в сутність досліджуваних явищ, тим точніші методи дослідження йому потрібні.

    Це характерно для всіх наук. За останні роки методики дослідження у всіх галузях науки стали більш досконалими. Важливим придбанням економічної науки є використання математичних методів в економічних дослідженнях, що робить аналіз більш глибоким і комплексним.

    Таким чином, метод аналізу господарської діяльності представляє системне, комплексне вивчення, вимірювання та узагальнення впливу факторів на результати діяльності підприємства з метою знаходження шляхів підвищення її ефективності.

    2 Оцінка показників фінансових результатів діяльності підприємства на прикладі Нефтекамськ філії по транспорту газу ВАТ «СГ-транс»

    2.1 Загальна характеристика діяльності Нефтекамськ філії по транспорту газу ВАТ «СГ-транс»

    Нефтекамський філія по транспорту газу ВАТ «СГ-транс» (іменований надалі «Філія») є відокремленим підрозділом Відкритого акціонерного товариства «СГ-транс» (іменований надалі «Товариство») створеного шляхом перетворення Федерального державного унітарного підприємства «СГ-транс» Міністерства енергетики РФ на підставі розпорядження Уряду РФ від 15.04.2003 № 470-Р та розпорядження Міністерства майнових відносин РФ від 26 12.2003года № 7235-р і є його правонаступником.

    Юридична адреса: ВАТ "СГ-транс", 119048, Російська Федерація м. Москва, Комсомольський проспект, будинок 42 будову 3, ОСБ Банк Татарстан № 8610 м.Казань БИК 049205603 к / р 30101810600000000603, р / р 40702810862350100963, ОКПО - 05806481

    Філія входить до складу єдиного виробничо-господарського та технологічного комплексу Товариства.

    Правове становище філії визначається чинним законодавством РФ, Статутом товариства та положенням.

    Філія не є юридичною особою, має фірмове найменування, включає назву Товариства, розрахунковий рахунок і інші рахунки в банках, круглу печатку із своїм найменуванням та зазначенням його місцезнаходження, бланки.

    Філія здійснює свою діяльність від імені Товариства. Право на здійснення господарської діяльності виникає у філії після затвердження Положення про філію, формування його структури та органів управління, і фактичної передачі майна, закріпленого Товариством за філією.

    Товариство наділяє Філія майном і несе відповідальність за його діяльність у порядку та розмірі, визначеному Статутом Товариства.

    До складу філії входять:

     • адміністративно-управлінський персонал

     • експлуатаційно-ремонтна служба.

     • склад.

    Метою і предметом діяльності філії є:

     • закупівля від імені та за дорученням Товариства і транспортування в спеціалізованих залізничних вагонах-цистернах зрідженого вуглеводневого газу та легкого вуглеводневої сировини;

     • надання послуг від імені та за дорученням Товариства з транспортування зріджених і вуглеводневих газів і легкої вуглеводневої сировини, включаючи експортні та імпортні перевезення;

     • експлуатація та ремонт спеціалізованих залізничних. вагонів-цистерн для перевезення небезпечних вантажів, залізничних локомотивів промислових підприємств;

     • забезпечення експлуатації та утримання в технічно справному стані технологічного, енергетичного, вантажопідйомного обладнання, виробничих будівель та інженерних споруд небезпечних виробничих об'єктів;

     • розширення використання зрідженого вуглеводневого газу, як ефективного та екологічно чистого палива, розвиток передових технологій в області його споживання;

     • виступ у якості замовника з проектування та будівництва, технічного переоснащення та розширення виробничих об'єктів.

    Як і інші великі державні компанії, ВАТ «СГ-транс» переживає сьогодні структурну перебудову, мета якої перетворити підприємство в гнучку і своєчасну компанію.

    Для цього ведеться активна концентрація фінансових потоків і перебудова системи управління, що дозволить залучити та освоїти додаткові кредитні ресурси і реалізувати ряд найважливіших інвестиційних програм.

    ВАТ «СГ-транс» забезпечує транспортування зріджених вуглеводневих газів і легкої вуглеводневої сировини в залізничних цистернах, як для внутрішнього споживання, так і на експорт, забезпечуючи вивезення сировини і газової продукції із заводів галузей нафто - і газопереробки, а також нафтохімії Росії і країн СНД для забезпечення зрідженими газами населення, промисловості та автотранспорту.

    Аналіз виробничо-фінансових показників діяльності ВАТ «СГ-транс» за останні роки свідчить про фінансову стійкість, як на ринку транспортних послуг, так і на ринку реалізації, незважаючи на посилення конкуренції.

    Для виконання основних видів діяльності філія здійснює такі функції:

     • виконання встановлених Товариством основних виробничо-фінансових та інших показників роботи Філії;

     • виконання укладених Товариством та Філій договорів, що дозволяє забезпечити виробничий розвиток Філії та поліпшення соціальної захищеності його працівників;

     • реалізація продукція, робіт, послуг, відходів виробництва за цінами і тарифами, встановленими за погодженням з Товариством, а у випадках, передбачених законодавством РФ, за регульованими державними цінами;

     • зниження експлуатаційних витрат на прийом, і транспортування зріджених вуглеводневих газів шляхом здійснення організаційно-технічних заходів, спрямованих на розробку та впровадження нової техніки і передової технології;

     • забезпечення безпечної експлуатації залізничного рухомого складу і всього технологічного, енергетичного, вантажопідйомного та іншого устаткування, а так само виробничих будівель та інженерних споруд;

     • організація і виконання всіх видів ремонту рухомого складу, технологічного, енергетичного і механічного устаткування, будівель і споруд, засобів зв'язку, автоматики, контрольно-вимірювальних приладів у суворій відповідності з діючими нормативними документами;

     • підготовка залізничних вагонів-цистерн до всіх видів ремонту (технічний огляд, капітальний і деповський ремонти);

     • проведення заходів щодо усунення причин і умов, що породжують виробничий травматизм і профзахворювання, дотримання законодавства з охорони праці, техніки безпеки та промислової санітарії, а також навчання робітників безпечним прийомам праці;

     • забезпечення працівників філії засобами індивідуального захисту, спецодягом і спецвзуттям;

     • проведення та впровадження робіт з винахідництва та раціоналізації, впровадження рекомендованих Товариством розробок у виробництво;

     • підготовка і підвищення кваліфікації кадрів;

     • розробка і здійснення заходів щодо екологічної безпеки об'єктів Філії;

     • участь у розробці та реалізації єдиних програм технічного та економічного розвитку Товариства.

    Основним завданням філіалу є - закупівля зріджених вуглеводневих газів та надання транспортних послуг з перевезення продукції, у залізничних вагонах-цистернах виробленої ВАТ «Нефтекамскнефтехім», а також виконання таких видів операцій:

     • підготовка цистерн до деповскому ремонту (дегазація цистерн);

     • підготовка цистерн до заводського ремонту (дегазація цистерн);

     • періодичне технічне опосвідчення цистерн (зовнішній і внутрішній огляд, гідравлічне випробування);

     • профілактичний ремонт зливо-наливної, контрольної арматури, пружинних запобіжних клапанів;

     • фарбування цистерн.

    Для ритмічного і своєчасного виконання маневрових робіт на коліях РВП, подачі і прибирання вагонів-цистерн на колії загального користування, у власності філії є тепловоз ТЕМ-2У.

    На РВП філії подаються тільки порожні вагон-цистерни.

    Вся історія «СГ-транс» представляє собою безперервний процес розвитку науково-технічного прогресу, постійного пошуку і застосування на практиці відповідних часу вітчизняних і зарубіжних технологій.

    Одним з основних принципів господарської та науково-технічної діяльності ВАТ «СГ-транс» є забезпечення промислової та екологічної безпеки при експлуатації об'єктів газопостачання, рухомого складу і його ремонтно-випробувального пункту.

    Тому не дивно, що одне з найбільших підприємств Міненерго Росії ВАТ «СГ-транс» приділяє вирішенню екологічних проблем найпильнішу увагу.

    Послуги нашого підприємства можуть бути корисні як для невеликих організацій, що не мають власних ємностей для зберігання, так і для великих компаній у зв'язку з сезонними коливаннями споживання скраплених газів.

    2.2 Порівняльна оцінка показників фінансово-господарської діяльності Нефтекамськ філії по транспорту газу ВАТ «СГ-транс»

    Основними показниками роботи підприємства, що займається транспортуванням зріджених вуглеводневих газів, є обсяг продукції, що перевозиться, рентабельність виробництва, прибуток від реалізації транспортних послуг. Аналіз цих показників дає можливість оцінити стан підприємства і що склалося фінансове становище, виявити основні тенденції його зміни. Одним з важливих критеріїв стану транспортного підприємства є показник прибутку.

    Порівняльна оцінка формування прибутку підприємства проводиться способом порівняння на підставі «звіту про прибутки і збитки». Показники прибутку характеризують абсолютну ефективність діяльності підприємства за всіма напрямками його діяльності [7, с.240].

    Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства включає оцінку змін за кожним показником у порівнянні з аналогічним показником минулого року. Початковим етапом дослідження є вивчення динаміки, структури прибутку, оцінка виконання плану в цілому, за видами господарської діяльності, за структурними підрозділами, а також визначення впливу факторів на зміну величини показників прибутку. Фінансово-господарські результати діяльності підприємства оцінюються з допомогою абсолютних і відносних показників.

    До абсолютних показників відносяться: валовий прибуток, прибуток від реалізації продукції, прибуток (збиток) від іншої реалізації, прибуток до оподаткування, чистий прибуток. Вони характеризують абсолютний прибуток господарювання. Аналіз прибутку, необхідно доповнити розрахунками питомої ваги кожного виду прибутку в загальній величині доходів для оцінки основних джерел формування чистого прибутку, а також визначення економічної рентабельності.

    Найбільш важливі показники фінансових результатів діяльності підприємства знаходять відображення у звіті про прибутки та збитки (форма 2) (додаток А, Б, В).

    Для аналізу та оцінки рівня показників прибутку за даними бухгалтерської звітності за формою 2 складемо таблицю 3.

    Таблиця 3 - Оцінка складу та динаміки показників прибутку, крб.

    Показник

    Період

    Відхилення


    2007р.

    2008р.

    2009р.

    У 2008 році в порівнянні з 2007р.

    У 2009 році в порівнянні з 2008р.

    Сума,

    руб

    Відносите

    льно у%

    Сума, руб

    Відносна

    ве, у%

    Виручка (нетто) від реалізації продукції (робіт, послуг)

    103155599

    80408487

    59033798

    -22747112

    -22,05

    -21374689

    -26,58

    Собівартість (виробнича) реалізації продукції (робіт, послуг)

    -47337877

    -56574989

    -48889190

    9237112

    19,51

    -7685799

    -13,58

    Валовий дохід

    55817722

    23833498

    7888621

    -31984224

    -57,31

    -15944877

    -66,90

    Витрати періоду (комерційні та управлінські)

    -32813527

    -25608285

    -11297271

    -7205242

    -21,96

    -14311014

    -55,88

    Прибуток (збиток) від продажу

    23004195

    -1774787

    -3408650

    -2122408

    -92,29

    1633863

    92,06

    Інші доходи

    10984895

    6474936

    6601016

    -4509959

    -41,05

    126080

    1,94

    Інші витрати

    -5875937

    -5868962

    -6696912

    -6975

    -0,12

    827950

    14,4

    Прибуток (збиток) до оподаткування

    28116374

    -1168339

    -3504546

    -26948035

    -95,84

    2336207

    199,96

    Податок на прибуток

    -3110750

    -2279965

    -1576170

    -830785

    -26,71

    703795

    30,87

    Чистий нерозподілений прибуток

    25187509

    -3387017

    -5120026

    -21800492

    -86,55

    1733009

    51,17

    Рентабельність продажів,%

    22,30

    -2,21

    -5,77

    -90,18

    91,49

    3,56

    161,08

    Оцінка показників формують прибуток підприємства показують, що в 2008 році в порівнянні з 2007 роком у цілому виручка від наданих послуг і робіт знизилася при одночасному збільшенні собівартості наданих послуг на суму 9237112 рублів, або на 19,51%.

    Необхідно зазначити, що валовий дохід від наданих послуг підприємства у 2008 році в порівнянні з 2007 роком зменшився на суму 331984224 карбованців чи 57,31%. За даний період управлінські витрати підприємства в міру тенденції до зменшення, що склало абсолютну суму 7205242 рублів або 21,96%.

    У цілому прибуток від продажу наданих послуг за аналізований період різко знизилося з позитивного сальдо на негативне, і абсолютне зменшення склало в сумі 21224408 рублів або на 2,29%.

    Доходи іншої діяльності 2008 року в порівнянні з 2007 роком зменшилися на суму 4509959 рублів або 41,05%. При одночасному зменшенні інших витрат на суму 6975 рублів або на 0,12%, що призвело до значного зменшення з позитивного сальдо на негативний прибуток до оподаткування та абсолютну суму склало 26948035 рублів або 95,48%. Податок на прибуток за аналізований період мав тенденцію до зниження і 2008 році в порівнянні з 2007 роком податок на прибуток знизився на суму 830785 рублів або 26,71%, що в кінцевому підсумку призвело до різкого зниження чистої або нерозподіленого прибутку і абсолютну суму на 21800492 рублів або 86,55%.

    Необхідно зазначити, що рентабельність продажу в 2008 році в порівнянні з 2007 роком знизилася на 2,18 пункту.

    Порівняльна оцінка показала, що практично всі показники погіршилися і призвели до негативного результату. Так, виручка від реалізації робіт і послуг за даний період знизилася на суму 21374689 карбованців чи 26,58% при одночасному зниженні собівартості валового доходу підприємства від наданих послуг на суму 15944877 рублів або 66,99%. За аналізований період управлінські витрати мали тенденцію до зниження, що є позитивним моментом і абсолютній сумі вони знизилися на 14311014 рублів або 55,88%. І прибуток від продажів має негативне сальдо і зниження прибутку від продажу 2009 року в порівнянні з 2008 роком, збільшення на суму 1633863 рублів або 92,06%.

    Інші доходи підприємства 2009 року в порівнянні з 2008 роком збільшилися, що є позитивним моментом і абсолютну суму 126080 рублів або 1,94%, а інші витрати також збільшилися, що є негативним моментом і абсолютну суму 827950 рублів або 14,11%.

    Прибуток до оподаткування мало негативне сальдо, і зниження даного показника 2009 року в порівнянні з 2008 роком зростала на суму 2336207 рублів або 199,96%. У цілому податок на прибуток аналізованого підприємства має негативне сальдо, хоча негативне сальдо 2009 року зменшилося на суму 703795 рублів або 30,87%. Таким чином, чиста або нерозподілений прибуток мало, негативне сальдо 2009 року в порівнянні з 2008 роком відбулося збільшення негативного сальдо на суму 1733009 рублів або 51,17%.

    У цілому показники формують прибуток мають, негативний результат і рентабельність від продажу робіт і послуг 2009 року мало від'ємне значення, і даний показник у 2009 році в порівнянні з 2008 роком збільшився на 3,56 пункту.

    Для наочності показників прибутку відобразимо на малюнку 1.

    Малюнок 1 - Оцінка складу та динаміки показників прибутку, крб.

    Надалі необхідно оцінити структуру, складових показників прибутку, і для цього складаємо таблицю 4.

    Таблиця 4 - Оцінка зміни структури складових показників прибутку

    Показник

    Період

    Відхилення, уд.вес,%


    2007р.

    .

    2008р

    2009р.

    У 2008 році в порівнянні з 2007р.

    У 2009 році в порівнянні з 2008р.


    Сума (грн.)

    Уд.

    вага

    Сума (грн.)

    Уд.

    вага

    Сума (грн.)

    Уд.

    вага    Відсотки до отримання

    3221

    0,01

    474

    -0,04

    -

    -

    -0,03


    Інші доходи

    10984895

    39,07

    6474936

    554,20

    6601016

    188,36

    515,13

    -365,84

    Інші витрати

    -5875937

    -20,90

    -5868962

    -502,34

    -6696912

    -192

    481,44

    -310,34

    Прибуток (збиток) до оподаткування

    28116374

    100

    -1168339

    100

    -3504546

    100

    -

    -

    Поточний податок на прибуток

    -3110750

    11,06

    -2279965

    195,15

    -1576170

    44,98

    184,09

    -150,17

    Податок на прибуток за уточненими деклараціями і податковими зобов'язаннями

    -183413

    -0,65

    -63931

    5,47

    -46851

    1,34

    4,82

    -4,13

    Чистий (нерозподілений) прибуток

    25187509

    89,58

    -3387017

    -289,90

    -5120026

    -146,10

    200,32

    -143,80

    Оцінка зміни структури складової прибутку показало, що по відношенню до оподаткування питома вага прибутку від реалізації в 2007 році склав 81,82%, інших доходів становить 39,07%, інших витрат становить мінус 20,09%.

    Чистий прибуток складає по відношенню до прибутку до оподаткування 89,58%, поточний податок на прибуток 11,06%, інші показники мають незначну питому вагу.

    Необхідно відзначити, що інша ситуація спостерігається в 2008 році, так прибуток від реалізації продукції по відношенню до прибутку до оподаткування значно зміниться і питома вага даного показника збільшиться і складе 151,09%, в той же час інші доходи за даний період до прибутку до оподаткування становитиме 554,02%, а інші витрати 502,34%, що показує перевищення питомої ваги інших доходів над іншими витратами на 51,86 пункту (554,02 - 502,34).

    У 2008 році поточний податок на прибуток має негативне сальдо, і питома вага даного показника прибутку до оподаткування становить 195,15% з негативним результатом.

    Також чистий прибуток за даний період має від'ємне сальдо, і питома вага даного показника прибутку до оподаткування становить 289,09%.

    Аналогічна ситуація спостерігається і в 2009 році.

    Так питома вага прибутку від реалізації по відношенню до прибутку до оподаткування становить 97,26%, а інші доходи 188,36%, інші витрати 192%.

    Питома вага поточного податку на прибуток за даний період складає 44,98%, так частка чистого прибутку складає 146,01%.

    Порівняльна оцінка зміни структури складових прибутку з 2008 році в порівнянні 2007 року показують, що питома вага прибутку від реалізації по відношенню до прибутку до оподаткування збільшився на 70,08 пункту інших доходів на - 515,13 пункту, інших витрат 481,44 пункту. Поточний податок на прибуток 184,09 пункту.

    Чистий нерозподілений прибуток на 200,32 пункту.

    Інші показники змінилися не суттєво.

    Інша ситуація спостерігається в 2009 році в порівнянні з 2008 роком, так частка прибутку від реалізації продукції по відношенню до прибутку до оподаткування знизився на 54,65 пункту, інші доходи знизилися на 365,84 пункту, інші витрати 310,34 пункту, поточний податок на прибуток 150,17 пункту і чистий прибуток на 143,08 пункту.

    Інші показники змінилися незначно.

    Для наочної структури показників прибутку відобразимо на малюнку 2.

    Малюнок 2 - Структура показників прибутку 2007, 2008, 2009 років

    2.3 Оцінка впливу факторів на результати діяльності підприємства

    Основну частину прибутку підприємство отримує від реалізації продукції і послуг. Для того щоб проаналізувати прибуток від реалізації продукції (робіт і послуг), необхідно дати загальну оцінку зміни прибутку. Потім необхідно визначити кількісний вплив змін факторів [14, С.448].

    Найважливішими факторами, що впливають на суму прибутку від продажу продукції, робіт, послуг, є:

     • зміна обсягу продажу продукції. Збільшення обсягу продажів рентабельної продукції приводить до збільшення прибутку і поліпшення фінансового стану підприємства. Зростання обсягу реалізації збиткової продукції впливає на зменшення суми прибутку;

     • зміна структури асортименту реалізованої продукції. Збільшення частки більш рентабельних видів продукції в загальному обсязі реалізації призводить до збільшення суми прибутку. Збільшення питомої ваги низькорентабельної чи збиткової продукції впливає на зменшення прибутку;

     • зміна собівартості продукції. Зниження собівартості призводить до зростання прибутку, і навпаки, її зростання впливає на зниження прибутку. Така залежність існує щодо комерційних та управлінських витрат;

     • зміна ціни реалізації продукції. При збільшенні рівня цін сума прибутку зростає, і навпаки.

    Результати факторного аналізу прибутку від продажі дозволяють оцінити резерви підвищення ефективності виробництва і прийняти обгрунтовані управлінські рішення.

    Оцінка вищеперелічених чинників можлива з використанням факторного методу аналізу. При зовнішньому аналізі в якості джерела інформації залучається бухгалтерська (фінансова) звітність «Звіт про прибутки і збитку» (форма 2).

    Прибуток від реалізації продукції в цілому по підприємству залежить від чотирьох чинників: обсягу реалізації продукції, її структури, собівартості і рівня средньореалізаціоних цін. Даний показник обчислюється за такою формулою (2.1):

    П = Σ [V РП заг х У дi - З i)] (2.1)

    де П - прибуток від реалізації продукції в цілому по підприємству;

    VРП - загальний обсяг реалізації продукції;

    У д - структура реалізованої продукції;

    Ц i - рівень средньореалізаціоних цін;

    З i - собівартість реалізованої продукції [3, с.219].

    Обсяг реалізації продукції може здійснювати позитивний і негативний вплив на суму прибутку. Збільшення обсягу продажів рентабельної продукції приводить до збільшення прибутку. Якщо ж продукція є збитковою, то при збільшенні обсягу реалізації відбувається зменшення суми прибутку.

    Структура продукції може здійснювати як позитивний, так і негативний вплив на суму прибутку. Якщо збільшиться частка більш рентабельних видів продукції в загальному обсязі її реалізації, то сума прибутку зросте.

    Навпаки, при збільшенні питомої ваги низькорентабельної чи збиткової продукції загальна сума прибутку зменшиться.

    Собівартість продукції обернено пропорційна прибутку: зниження собівартості призводить до відповідного зміни суми прибутку, і навпаки.

    Зміна рівня средньореалізаціоних цін прямо пропорційно прибутку: при збільшенні рівня цін сума прибутку зросте, і навпаки.

    Розрахунок впливу цих факторів на суму прибутку можна виконати способом ланцюгової підстановки використовуючи вихідні дані для факторного аналізу прибутку від реалізації продукції за двома продуктів наведені в таблиці 5.

    Таблиця 5 - Вихідні дані для факторного аналізу прибутку від реалізації продукції, грн.

    Показники

    Періоди

    Відхилення


    2007р.

    2008р.

    2009р.

    2008р. в порівнянні з 2007р.

    2009. в порівнянні з 2008р

    Обсяг відвантаженої продукції,

    в тн. (У тому числі:

    - Дивинил

    - Ізопрен

    154325    77325

    77000

    164300    79300

    85000

    170261    80261

    90000

    9975    1975

    8000

    5961    961

    5000

    Ціна одиниці відвантаженої продукції, грн

    (У тому числі:

    - Дивинил

    - Ізопрен

    123

    122

    141

    130

    151

    142

    18

    8

    10

    12

    Собівартість одиниці відвантаженої продукції, руб.

    (У тому числі:


    - Дивинил

    - Ізопрен


    96,42 96,42


    97,52

    97,52


    105

    105


    1,1

    1,1


    7,48

    7,48

    Структура відвантаженої продукції

    (У тому числі:

    - Дивинил

    - Ізопрен

    0,501

    0,499

    0,482

    0,517

    0,471

    0,529

    - 0,019

    0,018

  - 0,011

  0,012

  На підставі даної таблиці і відповідно до формули 2.1 розрахуємо наступні показники:

  П 2007 = [154325 х 0,501 х (123 - 96,42)] + [154325 х 0,449 х (122 - 96,42)] = 154325 х 0,501 х 26,58 + 154 325 х 0,449 х 25,58 = 2055081,21 + 1772487,44 = 3 827568,65 руб.

  П 2007РП = П 2007 х К РП = 3 827568,65 х 1,065 = 4 076360,61 руб.

  До РП = РП 2008 / РП 2007 = 164300 / 154325 = 1,065

  П 2007уд = [164300 х 0,482 х (123-96,42)] + [164300 х 0,517 х (122 - 96,42)] =

  = 164300 х0, 482х26, 58 + 164300х0, 517х25, 58 = 2 104939,30 + 2 172844,50 = 4 277 783,80 руб.

  П 2008ц = [164300х0, 482х (141-96,42))] + [164300х0, 517х (130-96,42)] =

  = 164300х0, 482х44, 58 + 164300х0, 517х33, 58 = 3 530 406,10 + 2 852 389,30 = 6 382 795,40 руб.

  П 2008 = [164300х 0,482 х (141 - 97,52)] + [164300х0, 517 х (130 - 97,52)] =

  = 164300х0, 482х43, 48 + 164 300 х 0,517 х 32,48 =

  = 3 443 294,25 + 2 758 951,89 = 6 202 246,14 руб.

  На підставі даних показників розрахуємо зміну прибутку від реалізації (2008 рік у порівнянні з 2007) за рахунок наступних чинників:

  Δ П РП = П 2007РП - П 2007, (2.2)

  де Δ П РП - зміни прибутку за рахунок обсягу відвантаженої продукції

  Δ П РП = 4 076360,61 - 3 827568,65 = 248 791,96 руб.

  Δ П уд = П 2007уд - П 2007РП, (2.3)

  де Δ П уд - зміни прибутку за рахунок структури відвантаженої продукції

  Δ П уд = 4277 783,80 - 4 076360,61 = 201 423,19 руб.

  Δ П ц = П 2008ц - П 2007уд, (2.4)

  де Δ П ц - зміни прибутку за рахунок ціни

  Δ П ц = 6382 795,40 - 4 277 783,80 = 2 105 011,60 руб.

  Δ П С = П 2008 - П 2008ц, (2.5)

  де Δ П С - зміни прибутку за рахунок собівартості

  Δ П С = 6202 246,14 - 6382 795,40 = - 180 549,26 руб.

  Δ П заг = П 2008 - П 2007, (2.6)

  де Δ П заг - загальні зміни прибутку

  Δ П заг = 6202 246,14 - 3 827568,65 = 2 374 677,49 руб.

  Аналогічно проводимо оцінку зміни загальної суми прибутку двох видів послуг у 2009 році в порівнянні з 2008 роком:

  2008 = [164300х0, 482х (141 - 97,52)] + [164300х0, 517х (130 - 97,52)] =

  = 164300х 0,482 х43, 48 + 164300х0, 517 х 32,48 =

  = 3 443 294,25 + 2 758 951,89 = 6 202 246,14 руб.

  П 2008РП = П 2008 х До РП = 6202 246,14 х 1,036 = 6 425 527,00 руб.

  До РП = РП 2009 / РП 2008 = 170261 / 164300 = 1,036

  П 2008уд = [170261 х 0,471 х (151 - 105] + [170261 х0, 529х (142 - 105) =

  = 170261 х 0,471 х46 + 170 261 х0, 529х37 = 3 688 874,82 + 3 332 518,55 =

  = 7021 393,37 руб.

  П 2009ц = [170261х0, 471х (151 - 97,52)] + [170261х0, 529х (142 - 97,52)] =

  = 170261х0, 471х53, 48 + 170261х0, 529х44, 48 =

  = 4 288 717,95 + 4 006 227,71 = 8 294 945,66 руб.

  П 2009 = [170261х0, 471х (151-105)] + [170261х0, 529х (142-105)] =

  = 170261х0, 471х46 + 170261х0, 529х37 = 3 688 874,82 + 3 332 518,55 =

  = 7021 393,37 руб.

  На підставі даних показників розрахуємо зміну прибутку від реалізації (2009 рік у порівнянні з 2008) за рахунок наступних чинників:

  Δ П РП = П 2008РП - П 2008, (2.7)

  Δ П РП = 6425 527,00 - 6 202 246,14 = 223 280,86 руб.

  Δ П уд = П 2008уд - П 2008РП, (2.8)

  Δ П уд = 7021 393,37 - 6 425 527,00 = 595 866,37 руб.

  Δ П ц = П 2009ц - П 2008уд, (2.9)

  Δ П ц = 8294 945,66 - 7 021 393,37 = 1 273 552,29 руб.

  Δ П С = П 2009 - П 2009ц, (2.10)

  Δ П С = 7021 393,37 - 8294 945,66 = - 1273 552,29 руб.

  Δ П заг = П 2009 - П 2008, (2.11)

  Δ П заг = 7021 393,37 - 6 202 246,14 = 819 147,23 руб.

  Розрахунки факторного аналізу зводимо в таблицю 6.

  Таблиця 6 - Результати факторного аналізу зміни прибутку

  Періоди

  Зміни


  Загальне

  в тому числі за рахунок показників  Обсяг відвантаженої продукції,

  в тн. (У тому числі:

  Структура відвантаженої продукції (у тому числі:


  Ціна одиниці відвантаженої продукції, грн (у тому числі:

  Собівартість одиниці відвантаженої продукції, руб.

  (У тому числі:

  2007р-2008р.

  2 374 677,49

  248 791,96

  201 423,19

  2 105 011,60

  - 180 549,26

  2008р-2009р

  819 147,23

  223 280,86

  595 866,37

  1 273 552,29

  - +1273 552,29

  Результати факторного аналізу показав, що в цілому підприємство працює стабільно прибутково, так в цілому загальна сума прибутку від наданих послуг у 2008 році в порівнянні з 2007 роком збільшилася на суму 2 374677,49 рублів.

  На дане збільшення прибутку позитивно вплинули наступні фактори:

   • збільшення обсягу наданих послуг з дівінілу на 1975 тн та по ізопрену на 8000 тн дозволило збільшити прибуток від наданих послуг на суму 248 791,96 рублів;

   • зміна структурних зрушень у складі наданих послуг призвело до збільшення суму прибутку в цілому на 201 423,19 рублів;

   • збільшення одиниці продукції за дівінілу на 1800 рублів і 800 рублів за ізопрену збільшився прибуток від наданих послуг на суму 2105 011,60 рублів.

  У той же час незначне збільшення собівартості від наданих послуг, а саме на 110,35 рублів за обома продуктів знизився прибуток від наданих послуг на 180 549,26 рублів.

  Аналогічна ситуація спостерігається і в 2009 році в порівнянні з 2008 роком так загальна сума прибутку від двох видів послуг за даний період збільшилася на суму 819 147,23 рублів.

  На дане збільшення вплинуло збільшення ціни одиниці продукції, тобто по дівінілу на 1000 рублів за ізопрену 1.200 рублів, що дозволило додатково отримати прибуток у сумі +1273 552,29 рублів:

   • збільшення обсягу наданих послуг з дівінілу 961 тн по ізопрену на 5000 тн дозволило отримати додаткову суму прибутку на 223 280,86 рублів;

   • структурні зрушення у відповідності наданих послуг дозволили додатково отримати прибуток у сумі 595 866,37 рубля.

  У той же час значне збільшення собівартості одиниці продукції з обох видів на суму 747,65 рублів знизила прибуток від наданих послуг на суму 1 273 552,29 рублів.

  Для наочного впливу факторів на зміну прибутку від наданих послуг у 2008 році в порівнянні з 2007 роком і 2009 роком в порівнянні з 2008 роком відобразимо на рисунку 3.

  Рисунок 3 - впливу факторів на зміну прибутку від наданих послуг у 2008 році в порівнянні з 2007 роком і 2009 роком в порівнянні з 2008 роком

  Надалі проаналізуємо зміна прибутку від наданих послуг з окремих видів продукції, які залежить від наступних факторів:

  • обсяг відвантаженої продукції;

  • собівартість і среднереалізованних цін на одиницю продукції.

  Факторна модель прибутку від відвантаження окремих видів продукції має вигляд формули (2.12):

  П i = VPП i х (Ц i - З i), (2.12)

  де П - прибуток від реалізації окремих видів продукції;

  VPП i - обсяг відвантаження i-го виду продукції;

  i) - средньореалізаціоних ціна;

  i) - собівартість.

  На підставі даних моделей і даних таблиці 5 розрахуємо наступні показники:

  Для проведення оцінки прибутку від реалізації окремих видів продукції на Нефтекамськ філії по транспорту газу ВАТ «СГ-транс» були взяті такі види продукції, як дивинил і ізопрен.

  Для проведення оцінки зміни прибутку за окремими видами продукції (дивинил) в 2008 році в порівнянні з 2007 роком розрахуємо наступні показники за формулою (2.12):

  • прибуток від відвантаження 2007 року:

  П 2007 = 77325 х (123 - 96,42) = 77 325 х26, 58 = 2055 298,50 руб.

  • прибуток у 2007 році при обсязі відвантаження 2008 року:

  П 2007РП = 79300 х (123 - 96,42) = 79 300 х26, 58 = 2107794 крб.

  • прибуток 2008 року при собівартості 2007 року:

  П 2008Ц = 79300 х (141 - 96,42) = 79300 х 44,58 = 3535194 крб.

  • прибуток 2008 року:

  П 2008 = 79300 х (141 - 97,52) = 79300 х 43,48 = 3447964 крб.

  На підставі даних показників розраховуємо зміни прибутку від відвантаження 2008 року в порівнянні з 2007 роком за рахунок наступних чинників:

  • за рахунок зміни обсягу відвантаження:

  Δ П РП = П 2007РП - П 2007 = 2107794 - 2 055 298,50 = 52 495,50 руб.

  • за рахунок зміни ціни:

  Δ П Ц = П 2008Ц - П 2007РП = 3535194 - 2 107 794 = 1 427 400 руб.

  • за рахунок зміни собівартості:

  Δ П С = П 2008 - П 2008Ц = 3447964 - 3535194 = - 87 230 руб.

  • загальні зміни:

  Δ П заг = П 2008 - П 2007 = 3447964 - 2 055 298,50 = 1 392 665,50 руб.

  Для проведення оцінки зміни прибутку за окремими видами продукції (дивинил) в 2009 році в порівнянні з 2008 роком розрахуємо наступні показники за формулою (2.12):

  • прибуток від відвантаження 2008 року:

  П 2008 = 79300 х (141 - 97,52) = 79300 х 43,48 = 3447964 крб.

  • прибуток в 2008 році при обсязі відвантаження 2009 року:

  П 2008РП = 80261 х (141 - 97,52) = 80261 х 43,48 = 3 489 748,28 руб.

  • прибуток 2009 року при собівартості 2008 року:

  П 2009Ц = 80261 х (151 - 97,52) = 80261 х 53,48 = 4 292 358,28 руб.

  • прибуток 2009 року:

  П 2009 = 80261 х (151 - 105) = 80261 х 46 = 3692006 крб.

  На підставі даних показників розраховуємо зміни прибутку від відвантаження 2009 року в порівнянні з 2008 роком за рахунок наступних чинників:

  • за рахунок зміни обсягу відвантаження:

  Δ П РП = П 2008РП - П 2008 = 3489 748,28 - 3 447 964 = 41 784,28 руб.

  • за рахунок зміни ціни:

  Δ П РП = П 2009Ц - П 2008РП = 4292 358,28 - 3 489 748,28 = 802 610 руб.

  • за рахунок зміни собівартості:

  Δ П С = П 2009 - П 2009Ц = 3692006 - 4292 358,28 = - 600 352,28 руб.

  • загальні зміни:

  Δ П заг = П 2009 - П 2008 = 3692006 - 3 447 964 = 244 042 руб.

  Аналогічно проведемо оцінку зміни прибутку за рахунок відвантаження ізопрену в 2008 році в порівнянні з 2007 роком і розрахуємо наступні показники за формулою (2.12):

  • прибуток від відвантаження 2007 року:

  П 2007 = 77000 х (122 - 96,42) = 77000 х 25,58 = 1969660 крб.

  • прибуток у 2007 році при обсязі відвантаження 2008 року:

  П 2007РП = 85000 х (122 - 96,42) = 85000 х 25,58 = 2174300 крб.

  • прибуток 2008 року при собівартості 2007 року:

  П 2008Ц = 85000 х (130 - 96,42) = 85000 х 33,58 = 2854300 крб.

  • прибуток 2008 року:

  П 2008 = 85000 х (130 - 97,52 = 85000 х 32,48 = 2760800 крб.

  На підставі даних показників розраховуємо зміни прибутку від відвантаження 2008 року в порівнянні з 2007 роком за рахунок наступних чинників:

  • за рахунок зміни обсягу відвантаження:

  Δ П РП = П 2007РП - П 2007 = 2174300 - 1 969 660 = 204 640 руб.

  • за рахунок зміни ціни:

  Δ П Ц = П 2008Ц - П 2007РП = 2854300 - 2 174 300 = 680 000 руб.

  • за рахунок зміни собівартості:

  Δ П С = П 2008 - П 2008Ц = 2760800 - 2854300 = - 93 500 руб.

  • загальні зміни:

  Δ П заг = П 2008 - П 2007 = 2760800 - 1 969 660 = 791 140 руб.

  Аналогічно для оцінки зміни прибутку за окремими видами продукції (ізопрену) у 2009 році в порівнянні з 2008 роком розрахуємо наступні показники за формулою (2.12):

  • прибуток від відвантаження 2008 року:

  П 2008 = 85000 х (130 - 97,52) = 85000 х 32,48 = 2760800 крб.

  • прибуток в 2008 році при обсязі відвантаження 2009 року:

  П 2008РП = 90000 х (130 - 97,52) = 90000 х 32,48 = 2923200 крб.

  • прибуток 2009 року при собівартості 2008 року:

  П 2009Ц = 90000 х (142 - 97,52) = 90000 х 44,48 = 4003200 крб.

  • прибуток 2009 року:

  П 2009 = 90000 х (142 - 105) = 90000 х 37 = 3330000 крб.

  На підставі даних показників розраховуємо зміни прибутку від відвантаження 2009 року в порівнянні з 2008 роком за рахунок наступних чинників:

  • за рахунок зміни обсягу відвантаження:

  Δ П РП = П 2008РП - П 2008 = 2923200 - 2 760 800 = 162 400 руб.

  • за рахунок зміни ціни:

  Δ П РП = П 2009Ц - П 2008РП = 4003200 - 2 923 200 = 1 080 000 руб.

  • за рахунок зміни собівартості:

  Δ П С = П 2009 - П 2009Ц = 3 330 000 - 4003200 = - 673 200 руб.

  • загальні зміни:

  Δ П заг = П 2009 - П 2008 = 3 330 000 - 2 760 800 = 569 200 руб.

  Розрахунки факторного аналізу зводимо в таблицю 7.

  Таблиця 7 - Результати факторного аналізу зміни прибутку окремих видів продукції

  Періоди

  Зміни


  Загальне

  в тому числі за рахунок показників  Обсяг відвантаженої продукції,

  в тн. (В тому числі):

  Ціна одиниці відвантаженої продукції, грн (в тому числі):

  Собівартість одиниці відвантаженої продукції, руб. (У тому числі):

  Дивинил

  2007р-2008р.

  1 392665,50

  52 495,50

  1 427 400

  -87 230

  2008р-2009р

  244 042

  41 784,28

  802 610

  - 600 352,28

  Ізопрен

  2007р-2008р.

  791 140

  204 640

  680 000

  - 93 500

  2008р-2009р

  569 200

  162 400

  1 080 000

  - 673 200

  Результати факторного аналізу зміни відвантаження дивинила 2008 році в порівнянні з 2007 роком показав, що в цілому сума прибутку збільшилася на суму 1 392 665,50 рублів і на подальше збільшення вплинули наступні фактори:

  • збільшення обсягу відвантаження на 1975 тн дозволило отримати додатковий прибуток у сумі 52495,50 рублів;

  • значне збільшення ціни одиниці продукції, а саме 1800 рублів дозволить додатково отримати прибуток 1427400 рублів;

  • збільшення собівартості одиниці відвантаженої продукції на суму 110,35 рублів знизило прибуток від відвантаження продукції на суму 87230 рублів.

  Аналогічна ситуація спостерігається в 2009 році в порівнянні з 2008 роком у цілому сума прибутку збільшилася на суму 244042 рублів і на подальше збільшення вплинули наступні фактори:

  • збільшення обсягу відвантаження на 961 тн дозволило отримати додатковий прибуток у сумі 41 784,28 рублів;

  • значне збільшення ціни одиниці продукції, а саме 1000 рублів дозволить додатково отримати прибуток 802610 рублів;

  • збільшення собівартості одиниці відвантаженої продукції на суму 747,65 рублів знизило прибуток від відвантаження продукції на суму 600 352,28 рублів.

  Результати факторного аналізу зміни відвантаження ізопрену 2008 році в порівнянні з 2007 роком показав, що в цілому сума прибутку збільшилася на суму 791140 рублів і на подальше збільшення вплинули наступні фактори:

  • збільшення обсягу відвантаження на 8000 тн дозволило отримати додатковий прибуток у сумі 204640 рублів;

  • значне збільшення ціни одиниці продукції, а саме 800 рублів дозволить додатково отримати прибуток 680000 рублів;

  • збільшення собівартості одиниці відвантаженої продукції на суму 110,35 рублів знизило прибуток від відвантаження продукції на суму 93500 рублів.

  Аналогічна ситуація спостерігається в 2009 році в порівнянні з 2008 роком у цілому сума прибутку збільшилася на суму 569200 рублів і на подальше збільшення вплинули наступні фактори:

  • збільшення обсягу відвантаження на 5000 тн дозволило отримати додатковий прибуток у сумі 162400 рублів;

  • значне збільшення ціни одиниці продукції, а саме 1200 рублів дозволить додатково отримати прибуток 1080000 рублів;

  • збільшення собівартості одиниці відвантаженої продукції на суму 747,65 рублів знизило прибуток від відвантаження продукції на суму 673200 рублів.

  Для наочного результату факторного аналізу зміни двох видів продукції (дивинила і ізопрену) за 2007 - 2008 роки та 2008 - 2009 року відобразимо на рисунку 4 і 5.

  Рисунок 4 - Результати факторного аналізу зміни прибутку окремих видів продукції

  Надалі необхідно проаналізувати зміну рентабельності продажів, які визначаються як відношення прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг) або чистого прибутку до суми отриманої виручки.

  На зміну даних показників впливають такі фактори:

  • обсяг наданих послуг та робіт у натуральній одиниці;

  • структура наданих послуг, робіт;

  • ціна одиниці наданих послуг, робіт;

  • собівартість одиниці наданих послуг, робіт.

  Факторна модель має наступний вигляд формули (2.3):

  R пр = П пр Σ [V РП заг, УД i, Ц i, З i] / Σ (РП [VРП общ, УД i, Ц i]), (2.13)

  Розрахуємо вплив даних факторів першого рівня на зміну рентабельності в цілому по підприємству можна виконати способом ланцюгової підстановки, використовуючи дані таблиці 4:

  Рисунок 5 - Результати факторного аналізу зміни прибутку окремих видів продукції

  • розраховуємо рентабельність продажів за 2007 рік за формулою (2.13):

  R 2007 = [154325 х 0,501 х (123 - 96,42)] + [154325 х 0,449 х (122 - 96,42)] /

  / (154325 х 0,501 х 123) + (154 325 х 0,449 х 122) = (154325 х 0,501 х 26,58) +

  + (154 325 х 0,449 х 25,58) / (9 509 969,47 + 8 453 614,85) =

  = (2 055 081,21 + 1 772 487,44) / 17 963 584,32 =

  = 3 827 568,65 / 17 963 584,32 = 0,2131 руб.

  • розраховуємо рентабельність продажів 2007 року при обсязі реалізації продукції 2008 року по формулі (2.13):

  R рп = R пр2007 х К рп = 0,2131 х 1,065 = 0,2270

  де R рп - рентабельність продажів.

  До рп = РП 2008 / РП 2007 = 164300 / 154325 = 1,065

  де К рп - коефіцієнт рентабельності продажів.

  • розраховуємо рентабельність продажів 2007 року при обсязі і структурі наданих послуг 2008 року за формулою (2.13):

  R уд = [164300 х 0,482 х (123 - 96,42)] - [164300 х 0,517 х (122 - 96,42] /

  / (164300 х 0,482 х 123) + (164 300 х 0,517 х 122) =

  = (164300 х 0,482 х 26,58) - (164300 х 0,517 х 25,58) /

  / (9 740 689,80 + 10 363 058,20) = (2 104 939,30 - 2 172 844,50) /

  / 20103748 = - 67 905,20 / 20 103 748 = - 0,0033 руб.

  • розраховуємо рентабельність продажів 2007 року при ціні 2008 року по формулі (2.13):

  R ц = [164300 х 0,482 х (141 - 96,42)] - [164300 х 0,517 х (130 - 96,42] /

  / (164300 х 0,482 х 141) + (164 300 х 0,517 х 130) = (164300 х 0,482 х 44,58) -

  - (164300 х 0,517 х 33,58) / 11166156,60 + 11042603 =

  = (3530 406,10 - 2 852 389,30) / 11166156,60 + 11042603 =

  = 678 016,80 / 22208759,60 = 0,0305 руб.

  • розраховуємо рентабельність продажів 2007 року при собівартості 2008 року по формулі (2.13):

  R с2008 = [164300 х 0,482 х (141 - 97,52)] - [164300 х 0,517 х (130 - 97,52)] / (164300 х 0,482 х 141) + (164 300 х 0,517 х 130) =

  = (164300 х 0,482 х 43,48) - (164300 х 0,517 х 32,48) /

  / (11 166 156,60 + 11 042 603) = (3 443 294,25 - 2758 951,89) /

  / 22 208 759,60 = 684 342,36 / 22 208 759,60 = 0,0308 руб.

  На підставі даних показників розраховуємо зміни рентабельності від продажів 2007 року в порівнянні з 2008 роком:

  - Зміни рентабельності продажів, за рахунок зміни обсягу реалізованої продукції за формулою (2.14):

  Δ R рп = R пр2007 - R 2007, (2.14)

  Δ R рп = 0,2270 - 0,2131 = 0,0139 руб.

  • зміни рентабельності продажів, за рахунок зміни структури реалізованої продукції за формулою (2.15):

  Δ R уд = R уд - R пр2007, (2.15)

  Δ R уд = - 0,0033 - 0,2270 = - 0,2303 руб.

  • зміни рентабельності продажів, за рахунок зміни ціни на реалізовану продукцію розраховується за формулою (2.16):

  Δ R ц = R ц - R уд, (2.16)

  Δ R ц = 0,0305 - (- 0,0033) = 0,0338 руб.

  • зміна рентабельності продажів, за рахунок зміни собівартості реалізованої продукції розраховується за формулою (2.17):

  Δ R з = R 2008 - R с, (2.17)

  Δ R з = 0,0308 - 0,0305 = 0,0003 руб.

  • загальна зміна рентабельності продажів розраховується за формулою (2.18):

  Δ R заг = R 2008 - R 2007, (2.18)

  Δ R заг = 0,0308 - 0,2131 = - 0,1823 руб.

  Аналогічно розрахуємо зміну рентабельності продажів в 2009 році в порівнянні з 2008 роком:

  • розраховуємо рентабельність продажів за 2008 рік за формулою (2.13):

  R 2008 = [164300 х 0,482 х (141 - 97,52)] + [164300 х 0,517 х (130 - 97,52)] /

  / (164300 х 0,482 х 141) + (164 300 х 0,517 х 130) =

  = (164300 х 0,482 х 43,48) + (164 300 х 0,517 х 32,48) /

  / (11 166 156,60 +11 042603) = (3 443 294,25 - 2 758 951,89) / 22 208 759,60 = = 684 342,36 / 22 208 759,60 = 0,0308 руб.

  • розраховуємо рентабельність продажу 2008 року при обсязі реалізації продукції 2009 року по формулі (2.13):

  R рп = R пр2008 х К рп = 0,0308 х 1,036 = 0,0319

  де R рп - рентабельність продажів.

  До рп = РП 2009 / РП 2008 = 170261 / 164300 = 1,036

  де К рп - коефіцієнт рентабельності продажів.

  • розраховуємо рентабельність продажу 2008 року при обсязі і структурі наданих послуг 2009 року за формулою (2.13):

  R уд = [170261 х 0,471 х (141 - 97,52)] + [170261 х 0,529 х (130 - 97,52)] /

  / (170261 х 0,471 х 141) + (170 261 х 0,529 х 130) =

  = (170261 х 0,471 х 43,48) - (170261 х 0,529 х 32,48) / (11 307 203,27 +

  + 11 708 848,97) = (3 486 788,63 - 2 925 410,88) / 23 016 052,24 =

  = 561 377,75 / 23 016 052,24 = 0,0244 руб.

  • розраховуємо рентабельність продажу 2008 року при ціні 2009 року за формулою (2.13):

  R ц = [170261 х 0,471 х (151 - 97,52)] - [170261 х 0,529 х (142 - 97,52)] /

  / (170261 х 0,471 х 151) + (170 261 х 0,529 х 142) =

  = (170261 х 0,471 х 53,48) - (170261 х 0,529 х 44,48) / (12109132,581 +

  + 12789665,798) = (4 288 717,95 - 4 006 227,71) / 24898798,379 =

  = 282 490,24 / 24898798,379 = 0,011 руб.

  • розраховуємо рентабельність продажу 2008 року при собівартості 2009 року за формулою (2.13):

  R з = [170261 х 0,471 х (151 - 105)] - [170261 х 0,529 х (142 - 105)] /

  / (170261 х 0,471 х 151) + (170 261 х 0,529 х 142) =

  = (170261 х 0,471 х 46) - (170261 х 0,529 х 37) / (12 109 132,58 +

  + 12 789 665,80) = (3 688 874,83 - 3 332 518,55) / 24 898 798,38 =

  = 356 356,28 / 24 898 798,38 = 0,0143 руб.

  На підставі даних показників розраховуємо зміни рентабельності від продажу 2008 року в порівнянні з 2009 роком:

  - Зміни рентабельності продажів, за рахунок зміни обсягу реалізованої продукції розраховується за формулою (2.19):

  R рп = R пр2008 - R 2008, (2.19)

  де ΔR рп - зміни рентабельності продажів.

  Δ R рп = 0,0319 - 0,0308 = 0,0011 руб.

  • зміни рентабельності продажів, за рахунок зміни структури реалізованої продукції розраховується за формулою (2.20):

  Δ R уд = R уд - R пр2008, (2.20)

  Δ R уд = 0,0244 - 0,0319 = - 0,0075 руб.

  • зміни рентабельності продажів, за рахунок зміни ціни на реалізовану продукцію розраховується за формулою (2.21):

  Δ R ц = R ц - R уд, (2.21)

  Δ R ц = 0,011 - 0,0244 = - 0,0134 руб.

  • зміни рентабельності продажів, за рахунок зміни собівартості реалізованої продукції розраховується за формулою (2.22):

  Δ R з = R 2009 - R с, (2.22)

  Δ R з = 0,0143 - 0,011 = 0,0033 руб.

  • загальна зміна рентабельності продажів розраховується за формулою (2.23):

  Δ R заг = R 2009 - R 2008, (2.23)

  Δ R заг = 0,0143 - 0,0308 = - 0,0165

  Отримані результати зведемо в таблицю 8.

  Таблиця 8 - Результати факторного аналізу зміни рентабельності продажів

  Періоди

  Зміни


  Загальне

  Обсяг відвантаженої продукції, в тн

  Структура відвантаженої продукції

  Ціна одиниці відвантаженої продукції, руб.

  Собівартість одиниці відвантаженої продукції, руб.

  2007-2008 рр..

  - 0,1823

  0,0139

  - 0,2303

  0,0338

  0,0003

  2008-2009 рр..

  - 0,0165

  0,0011

  - 0,0075

  - 0,0134

  0,0033

  Результати факторного аналізу зміни рентабельності продажів в 2007 році в порівнянні з 2008 роком показало, що в цілому рентабельність продажів знизився на 0,1823 рублів на дану зміну в основному негативне вплинула зміна структурі реалізації продукції, а саме зниження частки більш рентабельної продукції привело до зниження рентабельності продажів на 0,2303 рублів.

  Інші фактори в цілому впливають позитивно на зміну рентабельності продажів:

  - Так збільшення обсягу реалізації продукції в цілому по двох видах на 9975% привело до збільшення рентабельності продажів на 0,0139 рублів;

  - Збільшення одиниці продукції за дівінілу на 18 рублів, за ізопрену на 8 рублів збільшення рентабельності продажів на 0,0338 рублів;

  - Не значне збільшення собівартості двох видів продукції, а саме 2,02 рублів в сумарному відношенні й при випередженні росту ціни одиниці продукції привело до зниження рентабельності продажів на суму 0,003 рублів.

  Інша ситуація склалася в 2009 році в порівнянні з 2008 роком хоча рентабельність продажів за даний період має тенденцію до зниження і абсолютна сума становить 0,0165 рублів і дане зниження відбувається в основному за рахунок наступних чинників:

  - Зміна одиниці двох видів продукції привело до зниження рентабельності продажів на 0,0134 рублів;

  - Зміна структури реалізації умовно призвело до зниження рентабельності продажів на 0,0075 рублів.

  Інші фактори вплинули позитивно, і збільшення обсягу реалізації умовно призвело до зростання рентабельності продажів 0,0011 рублів, і незначне збільшення собівартості продукції знизило рентабельність продажів на 0,003 рублів.

  Для наочного результату факторного аналізу зміни рентабельності продажів в 2008 році в порівнянні з 2007 роком і 2009 роком в порівнянні з 2008 роком відобразимо на рисунку 6.

  Малюнок 6 - Результати факторного аналізу рентабельності продажів 2007 - 2009 рр.

  3 Основні напрямки збільшення показників діяльності підприємства

  3.1 Розрахунок резервів збільшення показників діяльності підприємства

  Основні джерела резервів збільшення прибутку (які визначаються по кожному виду продукції): збільшення обсягу реалізації продукції, зниження собівартості, підвищення якості товарної продукції, реалізація її на більш вигідних ринках збуту і т.д. [32, с.236].

  Основні джерела показані в блок-схемі джерел резервів збільшення прибутку від реалізації продукції, наведеної на рисунку 7.


  Малюнок 7 - Основні напрямки пошуку резервів збільшення прибутку від реалізації продукції

  Для визначення резервів зростання прибутку при збільшенні обсягу реалізації продукції необхідно виявлений раніше резерв помножити на фактичний прибуток у розрахунку на одиницю продукції відповідного виду. Згідно розробленого плану оргтехніческіе заходи розвивається підприємства на 2010 рік. Передбачено збільшення обсягу наданих послуг з транспортування дивинила на 5% і ізопрену на 3%. При одночасному зниженні собівартості транспортування, відповідно на 3%. У зв'язку зі збільшенням ціни на енергоносії і металопрокату в середньому на 5 - 8% ціна наданих послуг відповідно збільшилася на 5%.

  На підставі вищевикладеного розрахуємо резерви збільшення показників діяльності підприємства Нефтекамськ філії по транспорту газу ВАТ «СГ-транс»:

  • розрахуємо резерв збільшення наданих послуг в натуральній одиниці за формулою (3.1):

  Р ↑ РП 2010 = РП 2009 х Δ РП 2010, (3.1)

  де Р ↑ РП 2010 - резерв збільшення наданих послуг в натуральній одиниці;

  РП 2009 - обсяг відвантаженої продукції за 2010 рік;

  Δ РП 2010 - частка зміни обсягу наданих послуг.

  Р ↑ РП 2010 дивинил = 80261 х 0,05 = 4013,05 тн

  Р ↑ РП 2010 ізопрен = 90000 х 0,03 = 2700 тн

  • розрахуємо резерв збільшення наданих послуг (виручка) 2010 року в грошовому вираженні за формулою (3.2):

  Р ↑ У 2010 = Р ↑ РП 2010 х Ц 2009, (3.2)

  де Ц 2009 - ціна 2009 року;

  Р ↑ У 2010 - резерв збільшення наданих послуг (виручка).

  Р ↑ У 2010 дивинил = 4013,05 х 151 = 605 970,55 руб.

  Р ↑ У 2010 ізопрен = 2700 х 142 = 383 400 руб.

  • розрахуємо зниження собівартості одиниці продукції на надані послуги в 2010 році за формулою (3.3):

  Р ↓ З 2010 = З 2009 х ΔС 2010, (3.3)

  де З 2009 - собівартість 2009 року;

  Δ З 2010 - частка зміни собівартості наданих послуг 2010 року.

  Р ↓ З 2010 дивинил = 105 х 0,03 = 3,15 руб.

  Р ↓ З 2010 ізопрен = 105 х 0,03 = 3,15 руб.

  • розрахуємо плановані ціни на одиницю наданих послуг 2010 року за формулою (3.4):

  Р ↑ Ц 2010 = Ц 2009 х ΔЦ 2010, (3.4)

  де Ц 2009 - ціна 2009 року;

  Δ Ц 2010 - частка зміни ціни наданих послуг 2010 року.

  Р ↑ Ц 2010 дивинил = 151 х 0,05 = 7,55 руб.

  Р ↑ Ц 2010 ізопрен = 142 х 0,05 = 7,10 руб.

  Надалі виявляємо вплив факторів на збільшення прибутку 2010 року по двох видах наданих послуг:

  • за рахунок збільшення обсягу наданих послуг розраховується за формулою (3.5):

  Р ↑ П 2010РП = Р ↑ РП 2010 х (Ц 2009 - З 2009), (3.5)

  Р ↑ П 2010РП дивинил = 4013,05 х (151 - 105) = 4013,05 х 46 = 184 600,30 руб.

  Р ↑ П 2010РП ізопрен = 2700 х (142 - 105) = 2700 х 37 = 99 900 руб.

  • за рахунок збільшення ціни наданих послуг розраховуємо за формулою (3.6):

  Р ↑ П 2010Ц = (РП 2009 + Р ↑ РП 2010) х [(Ц 2009 + Р ↑ Ц 2010) - З 2009] -

  - [(РП 2009 + Р ↑ РП 2010) х (Ц 2009 - З 2009)], (3.6)

  Р ↑ П 2010Цдівініл = (80261 + 4013,05) х [(151 + 7,55) - 105] - [(80261 + 4013,05) х

  х (151 - 105)] = 84274,05 х (158,55 - 105) - 84274,05 х х 46 = (84274,05 х х53, 55) - (84274,05 х 46) = 4512 875,38 - 3 876 606,30 = 636 269,08 руб.

  Р ↑ П 2010Ц ізопрен = (90000 + 2700) х [(142 + 7,10) - 105] - [(90000 + 2700) х х (142 - 105)] = 92700 х (149,10 - 105) - ( 92700 х 37) = (92700 х 44,10) -

  - 3 429 900 = 4 088 070 - 3 429 900 = 658 170 руб.

  • за рахунок зниження собівартості наданих послуг розраховується за формулою (3.7):

  Р ↑ П 2010С = Р ↓ З 2010 х (РП 2009 + Р ↑ РП 2010), (3.7)

  Р ↑ П 2010Сдівініл = 3,15 х (80261 + 4013,05) = 3,15 х 84274,05 = 265 463,26 руб.

  Р ↑ П 2010С ізопрен = 3,15 х (90000 + 2700) = 3,15 х 92 700 = 292 005 руб.

  Розрахунок суми резервів збільшення прибутку за рахунок факторів розраховується за формулою (3.8):

  Р ↑ П заг 2010 = Р ↑ П 2010РП + Р ↑ П Ц2010 + Р ↑ П С2010, (3.8)

  Р ↑ П общ2010дівініл = 184 600,30 + 636 269,08 + 265 463,26 = 1 086 332,64 руб.

  Р ↑ П заг 2010 ізопрен = 99 900 + 658 170 + 292 005 = 1 050 075 руб.

  Результати розрахунків резервів збільшення прибутку за рахунок факторів зведемо в таблицю 9:

  Таблиця 9 - Результати збільшення прибутку за рахунок факторів

  Найменування продукту

  Резерв збільшення прибутку


  Загальне

  в тому числі за рахунок  обсягу

  ціни

  собівартості

  Дивинил

  1 086 332,64

  184 600,30

  636 269,08

  265 463,26

  Ізопрен

  1 050 075

  99 900

  658 170

  292 005

  Разом:

  2 136 407,64

  284 500,30

  1 294 439,08

  557 468,26

  Результати оцінки збільшення резервів прибутку показали, що при збільшенні обсягу наданих послуг з транспортування дивинила на 5% обсяг наданих послуг проти 2009 року в 2010 році збільшився на 4013,05 тн, а збільшення транспортування ізопрену на 3% в порівнянні з 2009 роком дозволить додатково надати послуги в 2010 році в кількості 2700 тн.

  Зростання резервів збільшення транспортування двох видів продукції в порівнянні з 2009 роком у 2010 році дозволить збільшення виручки за рахунок наданих послуг, відповідно, за дівінілу на суму 605 970,55 рублів і по ізопрену на суму 383 400 рублів.

  При можливому зниженні у 2010 році в порівнянні з 2009 році собівартість транспортування послуг на одиницю наданих послуг знизиться в дівінілу на 3,15 рублів і по ізопрену на 3,15 рублів.

  Згідно заходів намічених на даному підприємстві на 2010 рік при збільшенні одиниці ціни наданих послуг на 5 рублів ціна одиниці транспортування продуктів 2010 року в порівнянні з 2009 роком відповідно збільшиться в дівінілу на 7,55 рублів і по ізопрену на 7,10 рублів.

  На підставі вищевикладеного проводиться оцінка зміни прибутку за рахунок вищевказаних факторів:

  • за рахунок збільшення обсягу наданих послуг 2010 року за дівінілу на суму 184 600,03 рублів, а за ізопрену на суму 99 900 рублів;

  • за рахунок збільшення ціни наданих послуг 2010 року за дівінілу на суму 636 269,08 рублів, а за ізопрену на суму 658 170 рублів;

  • за рахунок зниження собівартості наданих послуг 2010 року за дівінілу на суму 265 463,26 рублів, а за ізопрену на суму 292 005 рублів.

  Таким чином, за рахунок впровадження оргтехніческіх заходів у 2010 році резерв збільшення прибутку за двома видами послуг становитиме:

  • по дівінілу +1806 332,64 рублів

  • по ізопрену 1050075 рублів.

  Для наочного результату збільшення прибутку за рахунок факторів відобразимо на рисунку 8.

  Рисунок 8 - Результати збільшення прибутку за рахунок факторів

  Розрахуємо резерви збільшення рентабельності продажів 2010 року за рахунок наступних чинників:

  - За рахунок збільшення прибутку від зміни обсягу наданих послуг за такою формулою (3.9):

  Δ R продажів = Р ↑ П 2010рп / У 2009, (3.9)

  де В 2009 - виручка 2009 року.

  У 2009 = РП нат.ед2009 х Ц ед2009

  У дивинил = 80261 х 151 = 1912 119 411 руб.

  У ізопрен = 90000 х 142 = 1912 780 000 руб.

  Δ R продажів дивинил = 184 600,30 / 12 119,411 = 0,015 руб.

  Δ R продажів ізопрен = 99 900 / 12 780 000 = 0,008 руб.

  - Зміни рентабельності за рахунок ціни за наступною формулою (3.10):

  Δ R Ц = Р ↑ П 2010ц / У 2009, (3.10)

  Δ R Ц дивинил = 636 269,08 / 12 119 411 = 0,053 руб.

  Δ R Ц ізопрен = 658 170 / 12 780000 = 0,052 руб.

  - За рахунок зміни прибутку собівартості одиниці продукції за наступною формулою (3.11):

  Δ R С = Р ↑ П 2010с / У 2009, (3.11)

  Δ R З дивинил = 265 463,26 / 12 119411 = 0,022 руб.

  Δ R З ізопрен = 292 005 / 12 780000 = 0,023 руб.

  Результати розрахунків резервів збільшення рентабельності за рахунок наступних чинників зведемо в таблицю 10.

  Таблиця 10 - Резерви збільшення рентабельності за рахунок факторів

  Найменування продукту

  Резерв збільшення рентабельності, руб.


  в тому числі за рахунок


  обсяг

  ціна

  собівартість

  Дивинил

  0,015

  0,053

  0,022

  Ізопрен

  0,008

  0,052

  0,023

  Разом:

  0,023

  0,105

  0,045

  Оцінка резервів збільшення рентабельності продажів в 2010 році в основному відбулися за рахунок наступних чинників:

  - За рахунок зміни прибутку в результаті збільшення обсягу наданих послуг з дівінілу на суму 0,015 рублів, а за ізопрену на суму 0,008 рублів;

  - За рахунок зміни ціни наданих послуг з дівінілу на суму 0,053 рублів, по ізопрену на суму 0,052 рублів;

  - За рахунок зниження собівартості продукції наданих послуг з дівінілу на суму 0,022 рублів, по ізопрену на суму 0,023 рублів.

  Для наочного результату збільшення резервів рентабельності за рахунок факторів відобразимо на рисунку 9.

  Рисунок 9 - Графік результати збільшення резервів рентабельності за рахунок факторів

  3.2 Основні заходи, напрями і поліпшення фінансових результатів діяльності підприємства

  На Нефтекамськ філії по транспорту газу ВАТ «СГ-транс» для поліпшення фінансових результатів діяльності підприємства існують напрямки для розробки основних заходів. Заходи, необхідні для виконання фінансово-виробничих планів на 2010р:

  - Забезпечити необхідною кількістю в / ц ВАТ «НКНХ» і ТОВ Нефтекамскнефтехім-Дівін »для транспортування ЗВГ споживачам;

  - Розвивати виробничо-господарську діяльність на рипе для підвищення його рентабельності, а саме надавати послуги з проведення дегазації, ВОіГІ, проф.ремонт газовим в / ц, в т.ч. стороннім організаціям;

  - Організувати на філії промивально-пропарювальних пункт по промивці нафтобензинових вагон / цистерн;

  - Провести капітальний ремонт залізничних шляхів, поточний ремонт системи опалення на рипе, поточний ремонт будівель та споруд;

  - Проведення заходів щодо усунення причин і умов, що породжують виробничий травматизм і профзахворювання, дотримання законодавства з охорони праці, техніки безпеки та промислової санітарії, а також навчання робітників безпечним прийомам праці;

  - Забезпечення працівників філії засобами індивідуального захисту, спецодягом і спецвзуттям;

  - Проведення та впровадження робіт з винахідництва та раціоналізації, впровадження рекомендованих Товариством розробок у виробництво;

  - Розробка і здійснення заходів щодо екологічної безпеки об'єктів Філії;

  - Проведення капітального будівництва на підставі затвердженого на 2010р. плану ВАТ «СГ-транс».

  Метою організації виробничого контролю в Нефтекамськ філії є: попередження аварій і забезпечення готовності філії до локалізації та ліквідації аварій на небезпечних виробничих об'єктах за рахунок здійснення комплексу організаційно-технічних заходів. Виробничий контроль за дотриманням вимог промислової безпеки у філії здійснює комісія призначена наказом директора.

  Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються сумою отриманого прибутку і рівнем рентабельності.

  Обсяг реалізації й розмір прибутку, рівень рентабельності залежать від виробничої, постачальницької, маркетингової та фінансової діяльності підприємства, інакше кажучи, ці показники характеризують усі сторони господарювання. Основні з них можна виділить:

  - Статистичний контроль за виконанням планів відвантаження продукції й одержанням прибутку;

  - Визначення впливу як об'єктивних, так суб'єктивних факторів на фінансові результати;

  - Виявлення резервів збільшення суми прибутку і рентабельності; - оцінка роботи підприємства по використанню можливостей збільшення прибутку та рентабельності;

  - Розробка заходів по використанню виявлених резервів.

  Прибуток від відвантаження продукції в цілому по підприємству залежить від чотирьох факторів першого рівня співпідпорядкованості:

  - Обсягу відвантаження продукції;

  - Її структури;

  - Собівартості рівня средньореалізаціоних цін.

  Обсяг відвантаження продукції може здійснювати позитивний і негативний вплив на суму прибутку. Збільшення обсягу продажів рентабельної продукції приводить до пропорційного збільшення прибутку.

  Якщо ж продукція є збитковою, то при збільшенні обсягу реалізації відбувається зменшення обсягу суми прибутку. Структура товарної прибутку може здійснювати як позитивний, так і негативний вплив на суму прибутку.

  Якщо збільшиться частка більш рентабельних видів продукції в загальному обсязі її реалізації, то сума прибутку зросте і, навпаки, при збільшенні питомої ваги низькорентабельної чи збиткової продукції загальна сума прибутку зменшиться.

  Собівартість продукції і прибутку знаходяться в обернено пропорційній залежності: зниження собівартості призводить до відповідного зростання суми прибутку, і навпаки.

  Зміни рівня средньореалізаціоних цін і величина прибутку знаходяться в прямо пропорційній залежності: при збільшенні рівня цін сума прибутку зростає, і навпаки.

  Резерви збільшення суми прибутку визначаються за кожним видом товарної продукції. Основними їх джерелами є збільшення обсягу реалізації продукції, зниження її собівартості, підвищення якості товарної продукції, реалізація її найбільш вигідних ринках збуту і т.д.

  На сьогоднішній день на всіх підприємствах на перше місце ставиться саме результат роботи - прибуток або збиток. Виявити причини сформованих за розглянутий період результатів роботи, науково підійти до аналізу сформованих показників, виявити і реалізувати резерви поліпшення показників - ось ті питання, які в даний час хвилюють керівництво будь-якого підприємства.

  Прибуток підприємства є важливим елементом валового внутрішнього продукту, виступає джерелом поповнення державного бюджету, а значить, фінансовим ресурсом держави для реалізації програми розширеної реструктуризації суспільного виробництва і реалізації соціальних програм.

  Важливість цих процесів викликає необхідність удосконалення методології бухгалтерського обліку та аналізу фінансових результатів діяльності з метою визначення переліку чинників, які впливають на їх рівень, кількісної та якісної оцінки наслідків цього впливу на прогнозовані тенденції розвитку підприємства в перспективі [31, с.274].

  Метою аналізу реалізації продукції є знаходження шляхів збільшення обсягів реалізації продукції, розширення частки ринку при максимальному використанні виробничих потужностей і як результат - збільшення прибутку підприємства. Темпи зростання обсягів реалізації продукції, підвищення її якості безпосередньо впливають на величину прибутку і рентабельності підприємства.

  Існують різні способи збільшення ефективності роботи підприємства, які припускають зміни у всіх областях його діяльності: фінансової, управлінської, виробничої, маркетингової.

  Фінансової:

  - Вдосконалення обігу готівки;

  - Розробка та впровадження бухгалтерських процедур;

  - Вдосконалення системи фінансового контролю;

  - Управління заборгованістю.

  Виробничий:

  - Придбання і монтаж нового обладнання;

  - Підвищення продуктивності праці;

  - Впровадження систем контролю якості;

  - Підготовка кадрів і стимулювання праці;

  - Вдосконалення використання матеріалів.

  Управлінський:

  - Перевірка та підвищення ефективності організаційної структури управління підприємства;

  - Переорієнтація стратегічного планування;

  - Розробка бізнес-плану;

  - Вдосконалення зв'язків з громадськістю;

  - Планування стратегій інвестування.

  Маркетингової:

  - Розробка і реалізація планів маркетингу;

  - Вдосконалення мереж відвантаження продукції;

  - Підвищення ефективності продажів;

  - Підвищення експорту, імпорту.

  Кожне підприємство самостійно вибирає методи підвищення ефективності своєї діяльності і, причому лише ті, які вона в змозі реально здійснити.

  Розмір прибутку (збитку) багато в чому залежить від облікової політики, що застосовується на підприємстві. Суб'єкти господарювання мають право самостійно вибирати деякі методи обліку, здатні істотно вплинути на формування фінансових результатів. Нефтекамськ філії по транспорту газу ВАТ «СГ-транс» доцільно змінити наступні методи регулювання прибутку:

  - Використання підприємством методу прискореної амортизації основних засобів призводить до підвищення собівартості продукції і зменшення суми прибутку. Використання лінійного методу нарахування амортизації дозволило б Нефтекамськ філії по транспорту газу ВАТ «СГ-транс» списувати вартість своїх основних коштів у витрати підприємства рівними частками.

  - Потрібно змінити порядок списання витрат по ремонту основних засобів на собівартість продукції за фактичними витратами на списання рівномірними частинами за рахунок створення ремонтного фонду, що дозволить уникнути включення в витрати великих сум з ремонту основних засобів.

  - Замінити метод визначення прибутку від реалізації продукції з моменту її оплати на метод "відвантаження", тому що для підприємства характерна висока величина дебіторської заборгованості.

  Чистий дохід підприємства представляє собою суму грошових коштів, призначених для формування фондів соціального призначення і використовуються для здійснення виробничого і соціального розвитку, матеріального заохочення працівників.

  Механізм розподілу прибутку на підприємствах має будується таким способом, щоб сприяти створенню умов по найбільш раціональному використанню коштів на розвиток підприємства, беручи до уваги показники рівнів фондо-і енергоозброєності, оборотності оборотних коштів, продуктивності праці і т.д.

  Ефективне використання прибутку, можливо, лише при узгодженості дій системи економічних важелів. При цьому першорядне значення має реалізація продукції. По-перше, тому, що в процесі продажу товаром на ринку відбувається відшкодування витрачених засобів виробництва.

  По-перше, реалізація продукції - це той момент, коли вироблений продукт отримує визнання на ринку. Будь-яка затримка в реалізації викликає порушення ритмічності виробництва, а значить, веде до зниження ефективності діяльності підприємства.

  Так як прибуток відображає результати всіх видів діяльності підприємства - виробничої, невиробничої і фінансової. Це означає, що на розмірах прибутку відображаються всі сторони діяльності підприємства. Так, зростання продуктивності праці означає зниження його витрат на одиницю продукції. Відповідно при нормальних умовах роботи повинні щодо знижуватися витрати на оплату праці в розрахунку на одиницю продукції. Поліпшення використання основних виробничих фондів означає, що відносно скорочуються витрати на їх утримання та експлуатацію, зменшуються амортизаційні відрахування у собівартості окремих виробів. Це, як і економія матеріальних витрат, збільшує прибуток і ефективність її використання [33, с.274].

  Керівництву підприємств необхідно оволодіти новими методами розподілу прибутку. Тут повинні враховуватися інтереси відразу декількох сторін:

  По-перше, держава зацікавлена ​​у створенні умов, що стимулюють розвиток виробництва, так і в реалізації своїх економічних функцій, що обумовлює необхідність оподаткування, що зменшує показник прибутку на величину відповідних податкових відрахувань.

  По-друге, трудовий колектив зацікавлений в одержанні великих доходів, що вимагає збільшення витрат за статтею «Заробітна плата» і «Нарахування».

  По-третє, кредитори та акціонери повинні бути впевнені в платоспроможності фірми, поворотності наданих позичок.

  Керівництво ж прагне, як можна більшу частину прибутку залишити нерозподіленим, як резерв, що дозволяє зміцнити основи самофінансування.

  На керівництво покладається відповідальність планувати розподіл прибутку таким чином, щоб не завдати шкоди ні одній зі сторін і, в той же час, забезпечити добробут підприємства.

  Висновок

  Темпи зростання обсягу реалізації продукції, підвищення її якості безпосередньо впливають на величину прибутку і рентабельності підприємства. Як було розглянуто в даній роботі, в умовах ринкової економіки значення прибутку величезне. Прагнення до одержання прибутку орієнтує товаровиробників на збільшення обсягу виробництва продукції, потрібної споживачеві, зниження витрат на виробництво. У цілому аналіз господарської діяльності представляє собою систему спеціальних знань, пов'язаних з дослідженням тенденцій господарського розвитку, науковим обгрунтуванням планів, управлінських рішень, контролем за їх виконанням, оцінкою досягнутих результатів, пошуком, вимірюванням і обгрунтуванням величини господарських резервів підвищення ефективності виробництва та розробкою заходів щодо їх використання.

  За останні роки методики дослідження у всіх галузях науки стали більш досконалими. Важливим придбанням економічної науки є використання математичних методів в економічних дослідженнях, що робить аналіз більш глибоким і комплексним.

  Метод аналізу господарської діяльності представляє системне, комплексне вивчення, вимірювання та узагальнення впливу факторів на результати діяльності підприємства з метою знаходження шляхів підвищення її ефективності.

  Відповідно до поставлених цілей і завдань в результаті порівняльної оцінки показників фінансово-господарської діяльності підприємства, показала що: в цілому прибуток від продажу наданих послуг у 2007 році в порівнянні з 2008 роком різко знизилося з позитивного сальдо на негативне і абсолютне зменшення склало в сумі 21224408 рублів або 2,29%.

  Порівняльна оцінка складу динаміки показників показала, що практично всі показники погіршилися і призвели до негативного результату.

  І прибуток від продажів має негативне сальдо і зниження прибутку від продажу 2009 року в порівнянні з 2008 роком, збільшення на суму 1633863 рублів або 92,06%.

  У цілому показники формують прибуток мають, негативний результат і рентабельність від продажу робіт і послуг 2009 року мало від'ємне значення, і даний показник у 2009 році в порівнянні з 2008 роком збільшився на 3,56 пункту.

  Порівняльна оцінка зміни структури складових прибутку з 2008 році в порівнянні 2007 року показують, що питома вага прибутку від реалізації по відношенню до прибутку до оподаткування збільшився на 70,08 пункту інших доходів на - 515,13 пункту, інших витрат 481,44 пункту. Поточний податок на прибуток 184,09 пункту. Чистий нерозподілений прибуток на 200,32 пункту. Інші показники змінилися не суттєво.

  Інша ситуація спостерігається в 2009 році в порівнянні з 2008 роком, так частка прибутку від реалізації продукції по відношенню до прибутку до оподаткування знизився на 54,65 пункту, інші доходи знизилися на 365,84 пункту, інші витрати 310,34 пункту, поточний податок на прибуток 150,17 пункту і чистий прибуток на 143,08 пункту. Інші показники змінилися незначно.

  Результат факторного аналізу показав, що в цілому підприємство працює стабільно прибутково, так загальна сума прибутку від наданих послуг у 2008 році в порівнянні з 2007 роком збільшилася на суму 2 374677,49 рублів.

  Аналогічна ситуація спостерігається і в 2009 році в порівнянні з 2008 роком так загальна сума прибутку від двох видів послуг за даний період збільшилася на суму 819 147,23 рублів.

  Результати факторного аналізу зміни відвантаження дивинила 2008 році в порівнянні з 2007 роком показав, що в цілому сума прибутку збільшилася на суму 1 392 665,50 рублів

  Аналогічна ситуація спостерігається в 2009 році в порівнянні з 2008 роком у цілому сума прибутку збільшилася на суму 569200 рублів

  Результати факторного аналізу зміни рентабельності продажів в 2007 році в порівнянні з 2008 роком показало, що в цілому рентабельність продажів знизився, на 0,1823 рублів на дану зміну в основному негативне вплинула зміна структурі реалізації продукції, а саме зниження частки більш рентабельної продукції привело до зниження рентабельності продажів на 0,2303 рублів. Інші фактори в цілому впливають позитивно на зміну рентабельності продажів:

  Інша ситуація склалася в 2009 році в порівнянні з 2008 роком хоча рентабельність продажів за даний період має тенденцію до зниження і абсолютна сума становить 0,0165 рублів і дане зниження відбувається в основному за рахунок наступних чинників:

  - Зміна одиниці двох видів продукції привело до зниження рентабельності продажів на 0,0134 рублів;

  - Зміна структури реалізації умовно призвело до зниження рентабельності продажів на 0,0075 рублів.

  Основні напрямки збільшення показників діяльності підприємства складається із заходів з виявлення резервів збільшення показників діяльності підприємства.

  Результати оцінки збільшення резервів прибутку показали, що при збільшенні обсягу наданих послуг з транспортування дивинила на 5% обсяг наданих послуг проти 2009 року в 2010 році збільшився на 4013,05 тн, а збільшення транспортування ізопрену на 3% в порівнянні з 2009 роком дозволить додатково надати послуги в 2010 році в кількості 2700 тн.

  Зростання резервів збільшення транспортування двох видів продукції в порівнянні з 2009 роком у 2010 році дозволить збільшення виручки за рахунок наданих послуг, відповідно, за дівінілу на суму 605 970,55 рублів і по ізопрену на суму 383 400 рублів.

  Оцінка резервів збільшення рентабельності продажів в 2010 році в основному відбулися за рахунок наступних чинників:

  - За рахунок зміни прибутку в результаті збільшення обсягу наданих послуг з дівінілу на суму 0,015 рублів, а за ізопрену на суму 0,008 рублів;

  - За рахунок зміни ціни наданих послуг з дівінілу на суму 0,053 рублів, по ізопрену на суму 0,052 рублів;

  - За рахунок зниження собівартості продукції наданих послуг з дівінілу на суму 0,022 рублів, по ізопрену на суму 0,023 рублів.

  У підсумку мета випускний кваліфікаційної роботи була досягнута, задачі вирішені. Викладений теоретичний матеріал, результати дослідження та запропоновані рекомендації можуть служити матеріалом для більш глибокого розуміння механізму формування фінансового результату, оцінки впливають на нього факторів, і використані для підвищення ефективності діяльності організації

  Аналіз фінансових результатів діяльності Нефтекамськ філії по транспорту газу ВАТ «СГ-транс» показав, що основні свої доходи організація отримує від своєї звичайної діяльності реалізації продукції робіт.

  Список використаних джерел та літератури

  1. Положення з бухгалтерського обліку «Доходи організації» ПБУ 9 / 99, затверджене Мінфіном РФ від 06.05.99 № 32н (у редакції наказів від 30.12.99 № 107н, від 30.03.01 № 27н, від 18.09.06 № 116н, від 27.11. 06 № 156н)

  2. Положення з бухгалтерського обліку «Витрати організації» ПБУ 10/99, затверджене наказом Мінфіну РФ від 06.05.99 № 33н (у редакції наказів від 30.12.99 № 107н, від 30.03.01 № 27н, від 18.09.06 № 116н, від 27.11 .06 № 156н)

  3. Артеменко, В.Г. Беллендир, М.В. Фінансовий аналіз: навчальний посібник. - 2 изд., Перераб. І дод, - М.: Дело и Сервис, 2005. - 132 с.

  4. Банк, В.Р., Банк, С.В., Тараскіна, А.В. Фінансовий аналіз: навчальний посібник. - Проспект: Москва, 2006. - 85 с.

  5. Бланк, І. А. Управління прибутком. - К.: Ніка-Центр, Ельга, 2008. - 95 с.

  6. Басовський, Л.Є., Басовський, Є.М. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності: Учеб. посібник - М.: ИНФРА - М., 2005 .- 336 с.

  7. Бернстайн, Л.А. Аналіз фінансової звітності: теорія, практика, інтерпретація. - М.: Фінанси і статистика, 2006. - 201 с.

  8. Бердшекова, Т.Б. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства. Вища освіта. ИНФРА - М., 2007. - 201 с.

  9. Борисов, А.Б. Великий економічний словник. - М., Книжковий світ, 2006. - 543 с.

  10. Вахрушина, М.А. Управлінський аналіз: Учеб.пособие. - 4-е вид., Перераб. - М.: Изд-во «Омега-Л», 2007. - 234 с.

  11. Гіляровський, Л. Т. Лисенко, Д.В., Ендовицкий, Д.А. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності: Підручник. - М., ТК Велбі, Вид-во «Проспект», 2006. - 147 с.

  12. Донцова, Л.В. Аналіз фінансової звітності: Підручник / Л. В. Донцова, Н. А. Никифорова. - 5-е вид., Перераб і доп. - М.: Изд-во «Справа і Сервіс», 2007. - 78 с.

  13. Єрмолович, Л. Л., Сивчик, Л. Г., Толкач, Г. В., Щітнікова, І. В. Аналіз господарської діяльності підприємства: Навчальний посібник / Під загальною редакцією Єрмолович Л. Л. Мн.: Інтерпрессервіс; Екоперспектіва, 2006. - 421 с.

  14. Жилкіна, О.М. Управління фінансами, фінансовий аналіз підприємства: Підручник - М.: ИНФРА-М., 2007. - 332 с.

  15. Канке, А.А. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Н. П. Кошова. - ВД «ФОРУМ»: ИНФРА - М., 2007. - 172 с.

  16. Ковальов, В.В. Фінансовий аналіз: методи й процедури. - М.: Фінанси і статистика, 2009. - 258 с.

  17. Ковальова, А.М. Фінанси в управлінні підприємством. - М.: Фінанси і статистика, 2008. - 139 с.

  18. Кодацький, В. Витрати і прибуток. / / Економіст. - 2009. - № 7. - С.79-83.

  19. Кожинов, В.Я. Оцінка прибутковості фінансово-господарської діяльності / / Сучасний бухоблік. - 2005. - № 1. - С.13-15.

  20. Крейнина, М.М. Операційний левередж як інструмент планування прибутку від продажів. / / Фінансовий менеджмент. - 2010. - № 1. - С. 3-12.

  21. Крилов, Е.І., Власова, В.М., Журавкова, І.В. Аналіз фінансових результатів, рентабельності та собівартості продукції: Навчальне видання. - М.: Фінанси і статистика, 2005р. - 716 с.

  22. Кузьмич, Т. Удосконалення порядку розподілу чистого прибутку підприємства / Т. Кузьмич / / Фінанси, облік, аудит. - 2006. - № 10. - С. 71-73.

  23. Литвин, М.І. Прогнозування прибутку на основі факторної моделі. / / Фінансовий менеджмент. - 2009. - № 6. - С.3-10.

  24. Любушин, М. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства / В. Лещева, В. Дьякова. - М.: ЮГІТІ-ДАНА, 2005. - 354 с.

  25 Любушин, Н.П. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності: навчальний посібник. - 3-е изд., Перераб і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 274 с.

  26. Максютою, А.А. економічний аналіз. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 152 с.

  27. Мішин, Ю.А. Система управлінського обліку на сучасному підприємстві. / / Менеджмент у Росії і за кордоном. - 2010. - № 3. - (Http://www.itan.ru/sys.shtml).

  28. Новодворський, В.Д., Клестова, Н.В., Шпак, А.В. Прибуток підприємства: бухгалтерська і економічна. / / Фінанси. - 2006. - № 4. - С. 64-68.

  29. Павлова, Л.М. Фінанси підприємств: Підручник для вузів. - М., ЮНІТІ, 2007. - 456 с.

  30. Прикіна, Л.В. Економічний аналіз підприємства: підручник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. -235 С.

  31. Русак, Н.А., Стражев, В.І., Моргун, О.Ф. Аналіз господарської діяльності в промисловості. - Мінськ: Вишейшая школа, 2009. - 178 с.

  32. Савицька, Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: Підручник. - М.: Инфра-М, 2009. - 236 с.

  33. Савчук, В.П. Управління фінансами підприємства. М.: БІНОМ. Лабораторія знань, 2008. - 274 с.

  34. Скляренко, В.К., Казакова, Р.П. Методи планування прибутку підприємства. / / Довідник економіста. - 2008. - № 2. - С. 11-16.

  35. Стражев, В.І. Аналіз господарської діяльності в промисловості: підручник / За заг. редакцією В.І. Стражева. - 6-е видання. - МН. ВШ, 2005. - 480 с.

  36. Сушкевич, О.М. Бухгалтерський облік / О.М. Сушкевич, В.Н. Сушкевич, Є.М. Шібеко. - 2-е вид., Зм. і доп .- К.: Ред. журн. «Пром.-торг. право », 2007. - 54 с.

  37. Шеремет, А.Д., Негашев, Є.В. Методика фінансового аналізу діяльності комерційних організацій. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 87 с.

  38. Шеремет, А.Д., Сайфулін, Р. С. Методика фінансового аналізу. - М., ИНФРА-М, 2007. - 86 с.

  39. Фінансовий менеджмент: теорія і практика. / За ред. Є.С. Стоянової. - М., Перспектива, 2005. - 288 с.

  40. Фінанси підприємств: навчальний посібник / Під загальною редакцією Заєць, Н. Є., Василевської, Т. І. Мн., 2005. 348 с.

  41. Економічний аналіз: Підручник для вузів. / Под ред. Л. Т. Гіляровський - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 515 с.

  42. Економіка підприємства (фірми): Підручник / за ред. Проф. О.І. Волкова і доц. О.В. Дев'яткіна-3-е изд., Перераб. і доп .- М.: ИНФРА-М, 2007.-301 с.

  43. Юдіна, Л.М. Аналіз собівартості і прибутку в ситеме «Директ-костинг». / / Фінансовий менеджмент. - 2008. - № 5. - С. 89-97.

  Додаток А

  ДОВІДКА

  про вивезення зріджених вуглеводневих газів Нефтекамські філією з транспорту газу ВАТ "СГ-транс" за 2009 рік

  Найменування продукції

  Обсяг реалізації, тн

  Ціна за тн

  Сума

  Транспортні послуги (в тн)

  Ж.Д. тариф

  Дивинил

  80 261

  151

  12 119 411

  2 340,90

  269 ​​919,00

  Ізопрен

  90 000

  142

  12 780 000

  2 687,60

  96 690,00

  Разом:

  170261

  24899411

  5028,5

  366609

  Додаток Б

  ДОВІДКА

  про вивезення зріджених вуглеводневих газів Нефтекамські філією з транспорту газу ВАТ "СГ-транс" за 2008 рік

  Найменування продукції

  Обсяг реалізації, тн

  Ціна за тн

  Сума

  Транспортні послуги (в тн)

  Ж.Д. тариф

  Дивинил

  79 300

  141

  11 181 300

  2 340,90

  269 ​​919,00

  Ізопрен

  85 000

  130

  11 050 000

  2 687,60

  96 690,00

  Разом:

  164300

  22231300

  5028,5

  366609

  Додаток В

  ДОВІДКА

  про вивезення зріджених вуглеводневих газів Нефтекамські філією з транспорту газу ВАТ "СГ-транс" за 2007 рік

  Найменування продукції

  Обсяг реалізації, тн

  Ціна за тн

  Сума

  Транспортні послуги (в тн)

  Ж.Д. тариф

  Дивинил

  77 325

  123

  9 510 975

  2 340,90

  269 ​​919,00

  Ізопрен

  77 000

  122

  9 394 000

  2 687,60

  96 690,00

  Разом:

  154 325

  18 904

  5028,5

  366609

  Додаток Г


  Найменування статей калькуляцій

  Од. ізм.

  Обсяги вагон / цистерни

  54 куб. м

  1

  Заробітна плата

  руб.

  3662,48

  2

  Амортизація

  руб.

  851,94

  3

  Матеріали

  руб.

  4916,14

  4

  Енергоресурси

  руб.

  5156,52

  5

  Маневрові роботи з РІПу

  руб.

  97,69

  Разом:

  руб.

  10500,00

  6

  Накладні витрати (до 10%)

  руб.

  1050,00

  Разом собівартість

  руб.

  105,00

  7

  Рентабельність (25%)

  руб.

  26,25

  Оптова ціна

  руб.

  131,25

  8

  ПДВ (18%)

  руб.

  23,63

  Всього оптова ціна

  руб.

  154,88

  Додаток Д

  Найменування статей калькуляцій

  Од. ізм.

  Обсяги вагон / цистерни

  54 куб. м

  1

  Заробітна плата

  руб.

  3000,00

  2

  Амортизація

  руб.

  851,94

  3

  Матеріали

  руб.

  4916,14

  4

  Енергоресурси

  руб.

  0,00

  5

  Маневрові роботи з РІПу

  руб.

  97,69

  Разом:

  руб.

  8865,77

  6

  Накладні витрати (до 10%)

  руб.

  886,58

  Разом собівартість

  руб.

  97,52

  7

  Рентабельність (25%)

  руб.

  24,38

  Оптова ціна

  руб.

  121,90

  8

  ПДВ (18%)

  руб.

  21,94

  Всього оптова ціна

  руб.

  143,84

  Додаток Е

  КАЛЬКУЛЯЦІЯ

  на підготовку і проведення внутрішнього огляду і гідравлічного випробування (ВО та ГІ) однієї вагон-цистерни (для дивинила, ізопрену) на рипе


  Нефтекамськ філії ВАТ «СГ-Транс


  Найменування статей калькуляцій

  Од. ізм.

  Обсяги вагон / цистерни

  54 куб. м


  1

  Заробітна плата

  руб.

  2900,00


  2

  Амортизація

  руб.

  851,94


  3

  Матеріали

  руб.

  4916,14


  4

  Енергоресурси

  руб.

  0,00


  5

  Маневрові роботи з РІПу

  руб.

  97,69


  Разом:

  руб.

  8765,77


  6

  Накладні витрати (до 10%)

  руб.

  876,58


  Разом собівартість

  руб.

  96,42


  7

  Рентабельність (25%)

  руб.

  24,11


  Оптова ціна

  руб.

  120,53


  8

  ПДВ (18%)

  руб.

  21,69


  Всього оптова ціна

  руб.

  142,22


  108


  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Фінанси, гроші і податки | Диплом
  395.9кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Облік фінансових результатів від реалізації продукції робіт послуг на прикладі ТОВ Вікторія
  Аналіз фінансових результатів від реалізації продукції робіт і послуг
  Організація обліку та контролю реалізації готової продукції і аналіз фінансових результатів від реалізації
  Облік доходів від реалізації продукції товарів робіт послуг
  Аналіз та оцінка реалізації продукції робіт і послуг СПК Дружба
  Виручка від реалізації продукції робіт і послуг як основне джерело грошових коштів підприємств
  Стан та напрями реалізації продукції робіт послуг на прикладі ТОВ Рассвет
  Аналіз реалізації продукції та фінансових результатів ВАТ Планета
  Аналіз реалізації продукції та фінансових результатів ВАТ Планета 2
  © Усі права захищені
  написати до нас
  Рейтинг@Mail.ru