Оцінка платоспроможності та фінансової стійкості підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

МІНІСТЕРСТВО АГЕНСТВО ДО ОСВІТИ

ФГТУ ВПО «Чуваська державний університет

імені І.М. Ульянова »

Економічний факультет

Заочне відділення

Курсова робота

з дисципліни: Фінансовий менеджмент

на тему:

«Оцінка платоспроможності та фінансової стійкості підприємства»

Виконала

студ. 5 курсу гр.31/03 зек

Кузьміна О.В.

Чебоксари, 2007

ЗМІСТ

Введення

РОЗДІЛ I ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ І ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Застосування методів фінансового аналізу в оцінці фінансової стійкості та платоспроможності підприємства

1.2 Система показників фінансової стійкості підприємства

1.3 Показники платоспроможності та ліквідності підприємства

ГЛАВА II ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ І ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ НА ПРИКЛАДІ ВАТ «ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ Чуваської Республіки»

2.1 Розрахунок і оцінка показників фінансової стійкості ВАТ «Іпотечна корпорація Чуваської Республіки»

2.2 Показники платоспроможності та ліквідності ВАТ «Іпотечна корпорація Чуваської Республіки»

РОЗДІЛ III ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ І ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ВАТ «Іпотечна корпорація Чуваської Республіки»

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Платоспроможність та фінансова стійкість є найважливішими характеристиками фінансово-економічної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки. Якщо підприємство фінансово стійке, платоспроможне, воно має перевагу перед іншими підприємствами того ж профілю в залученні інвестицій, в отриманні кредитів, у виборі постачальників і в підборі кваліфікованих кадрів. Нарешті, воно не вступає в конфлікт з державою і суспільством, тому що виплачує своєчасно платить податки в бюджет, внески до соціальних фондів, заробітну плату - робітникам і службовцям, дивіденди - акціонерам, а банкам гарантує повернення кредитів і сплату відсотків по них.

Чим вище стійкість підприємства, тим більше воно незалежно від несподіваної зміни ринкової кон'юнктури і, отже, тим менше ризик опинитися на краю банкрутства.

У сучасних умовах головними завданнями розвитку економіки є підвищення ефективності виробництва, а також заняття стійких позицій підприємств на внутрішньому і міжнародному ринках. В умовах ринку фінансово-господарська діяльність підприємства здійснюється за рахунок самофінансування, а при нестачі власних фінансових ресурсів, за рахунок позикових коштів. Тому необхідно знати яка фінансова незалежність підприємства від позикового капіталу і, яка фінансова стійкість підприємства. Фінансова стійкість багато в чому визначається структурою капіталу, тобто часткою власного і позикового капіталу в загальному, капіталі підприємства.

Ступінь фінансової стійкості підприємства цікавить інвесторів і кредиторів, тому що на основі її оцінки вони приймають рішення про вкладення коштів у підприємство, тому питання управління фінансовою стійкістю підприємства є досить актуальними для підприємства.

Робота складається з вступу, трьох основних розділів, висновків, списку використаної літератури.

У першому розділі розглядаються зміст, основні поняття фінансової стійкості і.дается характеристика методів аналізу фінансового стану і фінансової стійкості.

У другому розділі проводиться оцінка фінансової стійкості, розраховується потреба в позикових коштах і вибирається раціональна структура джерел коштів для ВАТ «Іпотечна корпорація ЧР».

У третьому розділі описано шляхи підвищення фінансової стійкості і платоспроможності для ВАТ «Іпотечна корпорація ЧР».

Мета курсової роботи - оцінка фінансової стійкості і платоспроможності ВАТ «Іпотечна корпорація ЧР» на основі розрахунку відповідних показників та визначення шляхів зміцнення фінансової стійкості та платоспроможності.

Для досягнення зазначеної мети слід вирішити такі завдання:

 • вивчити теоретичні основи оцінки фінансової стійкості і платоспроможності організації, тобто визначити, що таке фінансова стійкість і платоспроможність, представити формули, за якими розраховуються дані показники;

 • провести аналіз фінансової стійкості та платоспроможності організації, тобто слід дати економічну характеристику діяльності організації, розрахувати показники оцінити фінансову стійкість і платоспроможність;

 • визначити шляхи зміцнення фінансової стійкості та платоспроможності організації.

Об'єктом дослідження є діяльність ВАТ «Іпотечна корпорація Чуваської Республіки» за 2005 - 2006р.

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ І ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ

1.1 Застосування методів фінансового аналізу в оцінці фінансової стійкості та платоспроможності підприємства

Сучасний фінансовий аналіз охоплює досить широке коло питань, які виходять далеко за рамки традиційної оцінки фінансового стану, що проводиться, як правило, на підставі даних бухгалтерської звітності.

При цьому оцінка поточного фінансового стану повинна розглядатися як початковий етап фінансового аналізу, для якого в першу чергу приваблюють дані бухгалтерської звітності, включаючи пояснення до неї (такий аналіз може бути визначений як аналіз бухгалтерської звітності), а також необхідну зовнішню інформацію: аналітичні прогнози про стан ринку капіталу і фондового ринку, рівня інфляції в країні та ін

Аналіз фінансового стану дозволяє виявити вже існуючі і тільки намітилися проблеми та привернути до них увагу керівництва підприємства. Зокрема, якщо за результатами аналізу встановлено, що рентабельність вкладень капіталу в аналізованому періоді нижче її нормального для даного підприємства значення, то в числі основних причин цього можуть бути виділені недостатність прибутку для сформованого обсягу продажів, уповільнення швидкості обігу коштів тощо, що, у свою чергу, вимагатиме оцінки доцільності проведеної цінової політики. Тривалий оборот товарно-матеріальних цінностей робить необхідним уточнення політики формування запасів і вишукування можливостей усунення їх надлишків і т. д.

Інформація про економічні ресурси компанії та їх використання корисна для прогнозування її здатності створювати грошові кошти в майбутньому. Такий прогноз вимагає проведення аналізу активів, включаючи аналіз оборотності коштів, які розміщені в активи підприємства, або оборотності активів, аналіз оборотного капіталу і інвестицій в основний капітал.

Для отримання інформації про ліквідність і платоспроможність, необхідної для прогнозування здатності компанії виконати в строк свої фінансові зобов'язання, проводиться аналіз поточної платоспроможності.

У найбільш загальному вигляді в складі основних розділів аналізу фінансового стану можуть бути виділені наступні:

 • аналіз активів (складу, структури, оборотності);

 • аналіз поточної платоспроможності;

 • аналіз грошових потоків;

 • аналіз структури капіталу і довгострокової платоспроможності;

 • аналіз фінансових результатів та прибутковості діяльності;

 • аналіз фінансової стійкості.

Слід підкреслити певну умовність такого поділу, враховуючи нерозривний зв'язок окремих розділів аналізу. Наприклад, дослідження структури пасивів у відриві від аналізу структури активів здатне призвести до серйозних прорахунків в оцінці фінансової стійкості організації.

Важливо мати на увазі також і те, що пріоритетність розділів і послідовність проведення фінансового аналізу повинні визначатися з урахуванням конкретних цілей і сформованих практичних умов.

Результати аналізу фінансового стану являють собою основу для розробки управлінських рішень про залучення та розміщення коштів для досягнення поставлених цілей. Тому наступний етап фінансового аналізу, що спирається на результати оцінки фінансового стану, - власне обгрунтування фінансових рішень і прогноз їх наслідків.

Важливо відзначити, що не тільки зміст, але й метод сучасного фінансового аналізу має свої особливості, зумовлені його цільовою спрямованістю на обгрунтування управлінських рішень: системний та комплексний підхід, зіставлення витрат і вигод; наступність результатів аналізу; імовірнісний підхід; орієнтація на запити конкретного суб'єкта аналізу .

Метод сучасного фінансового аналізу може розглядатися як системне комплексне дослідження фінансового стану господарюючого суб'єкта з метою оцінки його фінансової стійкості та ефективності діяльності в умовах невизначеності і ризику.

Системний і комплексний підхід випливає із загальної методології економічного аналізу, що передбачає розгляд об'єкта дослідження як системи. Стосовно до фінансового аналізу це знаходить своє відображення в тому, що на початковому етапі аналізу загальна оцінка фінансового стану розбивається на окремі складові: аналіз поточної платоспроможності та ліквідності, структури капіталу, ділової активності, прибутковості діяльності. На наступному етапі здійснюється взаимоувязка результатів аналізу окремих аспектів фінансового стану та їх узагальнення з метою формування аналітичного висновку про поточний стан і можливі зміни, пов'язані з прийнятими рішеннями і впливом зовнішнього і внутрішнього середовища.

Вимога порівняння витрат і вигод випливає з розуміння фінансового аналізу як дії, вигоди від якого повинні перевищувати витрати на його здійснення. При цьому в якості вигод може розглядатися скорочення втрат, пов'язаних з утриманням надлишкових запасів, збитків від списання безнадійної дебіторської заборгованості або від затримок в її отриманні, втрат від потужностей і ряду інших витрат і втрат, яких вдається уникнути в результаті своєчасного виявлення фінансових проблем. Дана вимога визначає розумну трудомісткість аналітичних робіт для кожної конкретної організації.

Вимога наступності результатів фінансового аналізу визначає методологію його проведення, згідно з якою результати підсумкового (ретроспективного) аналізу стають базовими для прогнозного аналізу. На наступному етапі аналізу в результаті зіставлення фактичних і прогнозних даних забезпечується оцінка якості прогнозного аналізу і уточнення застосовуваної методики.

Вимога наступності результатів фінансового аналізу безпосередньо впливає на організацію його проведення. На кожному його етапі повинна формуватися і накопичуватися вихідна аналітична інформація, представлена ​​в особливій формі (таблиці, графіки, діаграми). Вона є вихідною для кожного наступного етапу аналізу. Виконання цієї вимоги багато в чому полегшує процеси проведення прогнозного аналізу та формування бюджету на його основі.

Імовірнісний підхід до фінансового аналізу визначається тим, що прийняті за результатами аналізу фінансові рішення орієнтовані у майбутнє, що передбачає необхідність врахування чинника невизначеності і ризику. У свою чергу, це робить необхідним використання у фінансовому аналізі спеціальних прийомів, які враховують можливість реалізації різних альтернатив. Мова йде про використання відомих з статистики та теорії ймовірності понять випадкової змінної, очікуваного значення прогнозованого фінансового показника, дисперсії, розподілу ймовірностей.

Даний підхід широко застосовується в прогнозному аналізі грошових потоків, прибутковості вкладення капіталу та інших напрями фінансового аналізу, що стосуються обгрунтування конкретних інвестиційних та фінансових рішень.

Орієнтація на запити конкретного суб'єкта аналізу - вимога, яка визначає ефективність аналізу. У залежності від того, хто є суб'єктом аналізу, змінюється його цільова спрямованість. Так, для власників основним критерієм оцінки діяльності є приріст прибутку на вкладений капітал, для кредиторів ключовими показниками будуть характеристики платоспроможності, для персоналу - достатність коштів для виплати заробітної плати та здійснення додаткових виплат і т. д.

Знання переважних інтересів суб'єктів аналізу, з одного боку, дозволяє найбільш повно задовольнити їх інформаційні запити, з іншого - дає можливість мінімізувати витрати по формуванню результуючої аналітичної інформації.

Аналіз фінансових коефіцієнтів допомагає побачити проблему, зосередити на ній увагу і сформулювати підходи до її вирішення.

Як показує досвід, існують умови, обов'язкові для успішного виконання поставлених перед фінансовим аналізом завдань.

З урахуванням того, що фінансовий аналіз використовує значну частину інформації, що формується в системі бухгалтерського обліку, першим із таких умов є розуміння властивих облікової інформації обмежень, а також знання облікових правил, які застосовувалися при її формуванні. Дана вимога стає все більш важливим у разі розширення багатоваріантності обліку, зумовленої відповідними вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності. Без цього використання кількісних методів фінансового аналізу незалежно від ретельності розробки моделі аналізу втрачає економічний сенс і набуває формальний характер.

Друга умова визначається першим і полягає у володінні методами фінансового аналізу. При цьому якісні судження при вирішенні фінансових питань важливі не менше, ніж кількісні результати. До таких якісних суджень слід віднести в першу чергу оцінку ситуації і стоять проблем, які будуть визначати конкретні методи проведення фінансового аналізу та інтерпретацію його результатів.

Третя умова - наявність програми дій з реалізації конкретних цілей проведення фінансового аналізу.

Вимога порівняння витрат і результатів визначає четверте умова, а саме: мінімізація трудозатрат на аналітичні роботи при досягненні необхідної точності результатів розрахунків.

П'ята умова - це розуміння обмежень, властивих обраним аналітичних інструментів, та їх впливу на достовірність результатів фінансового аналізу.

Професіоналізм аналітика полягає в тому, щоб, володіючи різними методами, уміти обгрунтувати вибір того чи іншого методичного підходу для конкретної ситуації з урахуванням цілей аналізу та наявної інформації.

1.2 Система показників фінансової стійкості підприємства

Фінансовий стан підприємства характеризується системою показників, що відображають стан капіталу в процесі його кругообігу й здатність суб'єкта господарювання фінансувати свою діяльність на фіксований момент часу.

Запорукою виживаності та основою стабільного стану підприємства служить його фінансова стійкість, тобто здатність організації своєчасно з власних коштів покривати витрати, вкладені в основний і оборотний капітал, нематеріальні активи, і розплачуватися за своїми зобов'язаннями. Від фінансової стійкості організації залежить характер її відносин з діловими партнерами - постачальниками, покупцями, комерційними банками, потенційними інвесторами, акціонерами. Фінансова стійкість відображає фінансовий стан підприємства, при якому воно здатне за рахунок раціонального управління матеріальними, трудовими і фінансовими ресурсами створити таке перевищення доходів над витратами, при якому досягається стабільний приплив коштів, що дозволяють підприємству забезпечити його поточну і довгострокову платоспроможність, а також задовольнити інвестиційні очікування власників.

Кількісно фінансова стійкість може оцінюватися двояко:

 • з позиції структури джерел коштів;

 • з позиції витрат, пов'язаних з обслуговуванням зовнішніх джерел.

Відповідно виділяють дві групи показників, звані умовно коефіцієнтами капіталізації і коефіцієнтами обслуговування зовнішніх джерел фінансування (покриття).

У групі коефіцієнтів капіталізації виділяють, перш за все, співвідношення позикових і власних коштів. Однак цей показник дає лише загальну оцінку фінансової стійкості.

Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу дорівнює відношенню суми довгострокових і короткострокових зобов'язань до власного капіталу організації. Він показує, скільки позикових коштів припадає на кожен рубль власних коштів, вкладених в активи підприємства. Зростання цього показника свідчить про посилення залежності підприємства від позикового капіталу, тобто про деяке зниження фінансової стійкості. Рекомендоване значення показника - менше 0,3.

Довгострокові + Короткострокові

зобов'язання зобов'язання

Ксоот.ЗіСК = ------------------------------ (1)

Власний капітал

Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності або концентрації власного капіталу) дорівнює частці власних джерел фінансування в підсумку балансу підприємства і показує питому вагу власних коштів у загальній сумі джерел фінансування. Зростання коефіцієнта означає зростання фінансової незалежності. Значення даного показника - понад 0,5.

Власний капітал

Ка = -------------------- (2)

Баланс

Собственный капитал в оборотных средствах вычисляется как разность между собственным капиталом организации и ее внеоборотными активами.

Наличие собственного капитала в обороте (собственных оборотных средств) является одним из важных показателей финансовой устойчивости организации. Отсутствие собственного капитала в обороте организации свидетельствует о том, что все оборотные средства организации, а также, возможно, часть внеоборотных активов (в случае отрицательного значения показателя) сформированы за счет заемных средств (источников).

СКОС = Собственный – Внеоборотные (3)

капитал активы

Коэффициент обеспеченности собственными средствами рассчитывается как отношение собственных средств в обороте ко всей величине оборотных средств.

Показатель характеризует соотношение собственных и заемных оборотных средств и определяет степень обеспеченности хозяйственной деятельности организации собственными оборотными средствами, необходимыми для ее финансовой устойчивости. Рекомендуемое значение — более 0,1.

Собственный – Внеоборотные

капитал активы

Косс = –––––––––––––––––––––––– (4)

Оборотні кошти

Коэффициент маневренности собственного капитала определяется как отношение собственного капитала в оборотных средствах к сумме собственного капитала. Коэффициент показывает, какая его часть используется для финансирования текущей деятельности, т.е. вкладена в оборотні кошти, а яка частина капіталізована. Значение этого показателя может ощутимо варьировать в зависимости от отраслевой принадлежности предприятия.

Собственный – Внеоборотные

капитал активы

Кман = –––––––––––––––––––––––––– (5)

Власний капітал

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств характеризует долю долгосрочных кредитов и займов, привлеченных для финансирования деятельности предприятия, наряду с собственными средствами, в общем капитале организации, под которым понимается общая величина долгосрочных источников средств. Рост этого показателя в динамике является в определенном смысле негативной тенденцией, означая, что предприятия все сильнее и сильнее зависят от внешних инвесторов.

Довгострокові зобов'язання

Кдпзс = –––––––––––––––––––––––––– (6)

Собственный + Долгосрочные

капитал обязательства

Как правило, владельцы предприятия (акционеры, инвесторы и другие лица, сделавшие взнос в уставный фонд) предпочитают разумный в динамике рост доли заемных средств. Напротив, кредиторы (поставщики сырья и материалов, банки, предоставляющие краткосрочные ссуды, и другие контрагенты) отдают предпочтение коммерческим организациям с высокой долей собственного капитала, с большей финансовой автономностью.

Коэффициент финансовой устойчивости определяется по формуле (7) и показывает, какая часть актива финансируется за счет устойчивых источников. Величина данного показателя считается нормальным, если он превышает 0,6.

Собственный + Долгосрочные

капитал обязательства

Кфу = ––––––––––––––––––––––––––– (7)

Баланс

Коэффициенты капитализации, характеризующие структуру долгосрочных пассивов, логично дополняются показателями второй группы, называемыми коэффициентами обслуживания внешних источников финансирования и позволяющими сделать оценку того, в состоянии ли организация поддерживать сложившуюся структуру источников средств. Привлечение заемных средств связано с бременем постоянных финансовых расходов, которые должны, по крайней мере, покрываться текущим доходом. Постоянные финансовые расходы в части процентов по займам и кредитам должны сопоставляться с прибылью до выплаты процентов и налогов. Соответствующий показатель носит название коэффициента обеспеченности процентов. Очевидно, что он должен быть больше единицы, в противном случае предприятие не может в полном объеме рассчитаться с внешними инвесторами по текущим обязательствам.

Если в знаменателе к расходам по уплате процентов добавить расходы по финансовой аренде, то соответствующий показатель носит название коэффициента покрытия постоянных финансовых расходов.

В настоящее время данные показатели можно рассчитать лишь в рамках внутреннего анализа, поскольку согласно нормативным документам основная часть процентов за кредит списывается на себестоимость и входит составной частью в статью «Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг» в форме № 2 «Отчет о прибылях и убытках».

1.3 Показатели платежеспособности и ликвидности предприятия

Одним из показателей, характеризующих ФСП, является его платежеспособность, т.е. возможность наличными ресурсами своевременно погасить свои платежные обязательства. Аналіз платоспроможності необхідний для підприємства з метою оцінки і прогнозування фінансової діяльності, але і для зовнішніх інвесторів (банків). Особливо важливо знати про фінансові можливості партнера, якщо виникає питання про надання йому комерційного кредиту або відстрочки платежу. Оценка платежеспособности осуществляется на основе характеристики ликвидности текущих активов, т.е. часу, необхідного для перетворення їх в грошову готівку. Поняття платоспроможності і ліквідності дуже близькі, але друге більш ємне.

Под ликвидностью какого-либо актива понимают способность его трансформироваться в денежные средства в ходе предусмотренного производственно-технологического процесса, а степень ликвидности, определяется продолжительностью временного периода, в течение которого эта трансформация может быть осуществлена. Чим коротший період, тим вища ліквідність даного виду активів. В учетно-аналитической литературе под ликвидными понимают активы, потребляемые в течение одного производственного цикла (года).

Говоря о ликвидности предприятия, имеют в виду наличие у него оборотных средств в размере, теоретически достаточном для погашения краткосрочных обязательств, хотя бы и с нарушением сроков погашения, предусмотренных контрактами. Иными словами, ликвидность означает формальное превышение оборотных активов над краткосрочными обязательствами.

Количественно ликвидность характеризуется специальными относительными показателями — коэффициентами ликвидности.

Платежеспособность означает наличие у предприятия денежных средств и их эквивалентов, достаточных для расчетов по кредиторской задолженности, требующей немедленного погашения. Таким образом, основными признаками платежеспособности являются:

а) наличие в достаточном объеме средств на расчетном счете;

б) отсутствие просроченной кредиторской задолженности.

Активы предприятия подразделяются на внеоборотные (постоянные) и оборотные (текущие). Для оценки платежеспособности анализируется ликвидность, мобильность текущих активов. Общая идея такой оценки заключается в сопоставлении текущих обязательств и активов, используемых для их погашения. С позиции мобильности текущие активы обычно разделяют на следующие три группы.

I. Первая группа:

денежные средства;

краткосрочные финансовые вложения.

II. Вторая группа:

показатели группы I;

дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев;

прочие оборотные активы.

III. Третья группа:

показатели групп I и II;

дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются через 12 месяцев;

запасы.

Исходя из описанной классификации текущих активов, рассчитывают коэффициенты ликвидности.

Коефіцієнт покриття равен отношению оборотных активов организации к текущим обязательствам и характеризует платежные возможности организации при условии погашения всей дебиторской задолженности (в том числе «невозвратной») и реализации имеющихся запасов (в том числе неликвидов).

Он дает общую оценку ликвидности активов коммерческой организации, показывая, в какой мере текущие кредиторские обязательства обеспечиваются материальными оборотными средствами. Его экономическая интерпретация очевидна: сколько рублей финансовых ресурсов, вложенных в оборотные активы, приходится на 1 руб. поточних зобов'язань. Кроме того, показатель характеризует платежные возможности организации при условии погашения всей дебиторской задолженности и реализации всех имеющихся запасов.

Коэффициент текущей ликвидности определяется соотношением стоимости оборотных средств организации (итог раздела II бухгалтерского баланса) и ее текущих обязательств (итог раздела V бухгалтерского баланса) за вычетом из последних стоимости средств, не являющихся кредитами банков и займами, а также кредиторской задолженностью организации. Он показывает, какую часть текущих обязательств по кредитам и расчетам можно погасить, мобилизовав все оборотные средства. На практике данный показатель в большинстве случаев мало отличается от коэффициента покрытия и, так же как последний, отражает способность предприятия оплатить текущие обязательства за счет всей суммы оборотного капитала. Значение коэффициента зависит от отраслевой принадлежности предприятия. Считается нормальным, когда коэффициент текущей ликвидности примерно равен 2. Значения ниже 2 считались признаком неудовлетворительной структуры баланса. Однако в практике работы российских предприятии указанное значение показателя не соблюдается. Наиболее характерно наличие паритета между оборотными активам и текущими обязательствами предприятий, что приводит к примерному равенству показателя единице. В современных российских условиях можно рекомендовать в качестве приемлемого уровня коэффициента текущей ликвидности 1,2–1,5.

Оборотні кошти

Ктек.лик. = ––––––––––––––––––––––––––– (8)

Короткострокові зобов'язання

Обычно рост показателя в динамике рассматривается как положительная характеристика финансово-хозяйственной деятельности. Вместе с тем слишком большое его значение нежелательно, так как может свидетельствовать о неэффективном использовании ресурсов, замедлении скорости оборота, неоправданном росте дебиторской задолженности и т.п.

Коефіцієнт швидкої ліквідності вычисляется как отношение стоимости наиболее ликвидных активов, включающих в себя денежные средства и краткосрочные финансовые вложения, дебиторскую задолженность и прочие оборотные активы, к текущим обязательствам и характеризует ожидаемую платежеспособность предприятия на период, равный среднему сроку расчета по дебиторской задолженности. Коэффициент показывает, какая часть краткосрочных обязательств организации может быть немедленно погашена за счет денежных средств, средств в краткосрочных ценных бумагах, а также поступлений по расчетам. Исчисление показателя по более узкому кругу оборотных активов вызвано тем, что трансформация этих активов в денежные средства может быть продолжительной во времени, а денежные средства в сопоставимых ценах, вырученные в случае вынужденной реализации производственных запасов, часто ниже затрат по их приобретению. Рекомендуемое значение данного показателя – 0,6-0,7.

Краткосрочная Денежные Краткосрочные

дебиторская + средства + финансовые

задолженность вложения

Кбыстр.лик. = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– (9)

Короткострокові зобов'язання

В западной экономической теории считается, что значение коэффициента быстрой ликвидности должно быть не менее 1. При анализе динамики этого показателя необходимо обращать внимание на факторы, обусловившие его изменение. Так, если рост был связан в основном с возрастанием неоправданной дебиторской задолженности, вряд ли это характеризует финансово-хозяйственную деятельность с положительной стороны.

Наиболее жестким критерием оценки платежеспособности является коэффициент абсолютной ликвидности , который равен отношению стоимости наиболее ликвидных активов к текущим обязательствам и характеризует платежеспособность предприятия на дату составления баланса, т.е. показывает, какая часть краткосрочных заемных обязательств может быть погашена немедленно.

Денежные Краткосрочные

средства + финансовые

вкладення

Кабс.лик. = –––––––––––––––––––––––––––– (10)

Короткострокові зобов'язання

Какие-либо более или менее обоснованные удовлетворительные значения этого коэффициента отсутствуют, так как управление денежными средствами, в частности определение оптимального остатка средств на счете и в кассе, особенно в условиях становления рыночных отношений, вряд ли поддается стандартизации. Достаточным считается значение данного показателя 0,2-0,3.

ГЛАВА II ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ОАО «ИПОТЕЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

2.1 Расчет и оценка показателей финансовой устойчивости ОАО «Ипотечная корпорация Чувашской Республики»

Для оценки финансовой устойчивости ОАО «Ипотечная корпорация ЧР» нам необходимо рассчитать показатели, приведенные в первой главе. Для расчета данных показателей мы воспользуемся данными баланса за 2005, 2006 г.

Рассчитаем все показатели в отдельности и по полученным данным сделаем оценку финансовой устойчивости нашей организации.

Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала, который определяется по формуле (1) за 2 года имеет следующие данные: за 2005г – 2,31; 2006г – 8,95. Данная динамика свидетельствует о том, что в 2005 и 2006 годах наблюдается финансовая неустойчивость, к тому же показатели из года в год возрастают. Это связано, прежде всего, с деятельностью, которой занимается рассматриваемая нами организация. Так как «Ипотечная корпорация» занимается предоставлением кредитов, то она должна привлекать денежные средства для предоставления их Заемщикам, отсюда и следует, что заемные средства в данной организации преобладают. А с годами данный показатель возрастает в связи с тем, что с годами число предоставляемых кредитов увеличивается.

Коэффициент автономии (формула (2)) за 2 года имеет следующие величины: 2005г – 0,3; 2006г –0,1. В данном случае мы наблюдаем, что в 2005 и 2006 годах эти показатели снижаются, что свидетельствует о росте финансовой зависимости организации. Это связано с тем, что в организации величина собственных средств в 2006 году по сравнению с 2005 годом уменьшилось на 0,2 %. Но, в это же время, баланс увеличивался, что является и причиной снижения данного коэффициента из года в год.

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами. Данный показатель, рассчитанный по формуле (4) имеет следующие значения: 2005 год – -1,25; 2006 год – -1,65. За 2005 и 2006 года значение показателя принимает отрицательное значение. Такая тенденция вызвана тем, что у ОАО «Ипотечная корпорация ЧР» на балансе наблюдается превышение внеоборотных активов над собственными средствами, которое свидетельствует о том, что все оборотные средства организации и часть внеоборотных активов сформированы за счет заемных средств.

Коэффициент маневренности собственного капитала. Величина коэффициента за ряд лет следующее (формула (5)): 2005 год – -1,3; 2006 год – -5,58. Данный показатель также как и предыдущий имеет отрицательное значение в 2005 и 2006 годах. Вызвано это тем же, то есть превышением внеоборотных активов над собственными средствами.

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств определяемый по формуле (6) имеет следующие данные за 2 года: 2005 год – 0,35; 2006 год – 0,0004. Как уже отмечалось, рост этого показателя в динамике является негативной тенденцией, которая означает, что предприятие все сильнее и сильнее зависит от внешних источников. Исходя, из имеющихся данных мы наблюдаем, что в 2004 году организация зависела от внешних источников сильнее, а в 2005 году данная зависимость значительно уменьшилась. Данное изменение вызвано тем, что в 2005 году произошел рост долгосрочных обязательств, а в 2006 году долгосрочные обязательства значительно снизились.

Коэффициент финансовой устойчивости, определяемый по формуле (7): 2005 год – 0,47; 2006 год – 0,1. По представленным данным мы можем сказать, что организация в 2005 и 2006 годах организация была не устойчива. Это связано с тем, что величина собственного капитала и долгосрочных обязательств, как мы уже отмечали, в 2005 году возросла, а 2006 году снизилась. Но в это же время величина баланса росла с большими темпами, тем самым коэффициент имел тенденцию к уменьшению.

Для наглядности представим полученные данные в виде таблицы 1.

Таблиця 1

Динамика показателей финансовой устойчивости

Показники

2005

2006

Отклонения 2006г. по сравнению с 2005г.(+;-)

 1. Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу

25 2,31 2,31

8,95

6,64

 1. Коефіцієнт автономії

0,3

0,1

-0,2

 1. Коефіцієнт забезпеченості власними коштами

-1,25

-1,65

-0,4

 1. Коефіцієнт маневреності власного капіталу

-1,3

-5,58

-4,28

 1. Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів

0,35

0,0004

-0,35

 1. Коефіцієнт фінансової стійкості

0,47

0,1

-0,37

Как видно из таблицы, в 2006 году произошли значительные изменения по сравнению с 2005 годом. Такая динамика показателей является отрицательной характеристикой деятельности предприятия, и данная организация является финансово неустойчивой. Это связано, прежде всего, с тем, что у предприятия наблюдается наличие заемных средств, величина которых значительно превышает собственные средства.

Но для нашей организации неустойчивость является лучшей характеристикой ее деятельности. Это вызвано тем, что деятельность Ипотечной корпорации направлена на привлечение заемных средств, увеличение которых позволяет судить о положительной деятельности организации. Тем самым, увеличение показателя заемных средств из года в год характеризует финансово-хозяйственную деятельность организации как развивающуюся.

2.2 Показатели платежеспособности и ликвидности ОАО «Ипотечная корпорация Чувашской Республики»

Оценка платежеспособности осуществляется на основе характеристики ликвидности текущих активов. Для этого на основе имеющихся данных баланса рассчитаем показатели ликвидности и платежеспособности.

Коэффициент текущей ликвидности дает общую оценку ликвидности предприятия, показывая, сколько рублей оборотных средств (текущих активов) приходится на один рубль текущей краткосрочной задолженности (текущих обязательств). Он определяется по вышеприведенной формуле (8) и имеет следующие значения за 2 года : 2005год – 0,58; 2006 год – 0,38. Как мы видим, наблюдается снижение данного показателя в динамике, которая является отрицательной характеристикой финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Ипотечная корпорация ЧР». Как нам известно, предприятие погашает свои краткосрочные обязательства в основном за счет оборотных активов, следовательно, если оборотные активы превышают по величине краткосрочные пассивы, предприятие может рассматриваться как успешно функционирующее. Это превышение наблюдается лишь в 2003 году, а в последующие годы обязательства превышают над оборотными активами. Это вызвано, прежде всего, тем, что наблюдается рост текущих обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности, очень похож по смысловому назначению предыдущему коэффициенту, но исчисляется по более узкому кругу оборотных активов, когда из расчета исключена наименее ликвидная их часть – производственные запасы. Он определяется по формуле (9) и имеет следующие данные: в 2005 году – 0,4; 2006 году – 0,21. При расчете данного показателя использовались следующие данные: дебиторская задолженность, денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и текущие обязательства от которых и зависит значение коэффициента. Такая динамика показателя вызвана, прежде всего, ростом текущих обязательств. А также тем, что рост денежных средств, дебиторской задолженности, краткосрочных финансовых вложений не так высока, как рост обязательств.

Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) показывает, какая часть краткосрочных заемных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно. Величина данного показателя за 2 года имеет следующие значения (формула (10)): в 2005 году – 0,28; в 2006 году – 0,15. Значения нашего показателя за ряд лет имеют тенденцию снижаться. В данном случае также снижение показателя вызвано ростом краткосрочных обязательств и меньшим темпом роста денежных средств и краткосрочных финансовых вложений.

Представим эти показатели для большей наглядности в виде таблицы 2.

Таблиця 2

Динамика показателей ликвидности

Показники

2005

2006

Отклонения 2006г. по сравнению с 2005г.(+;-)

Коефіцієнт поточної ліквідності

0,58

0,38

-0,2

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,4

0,21

-0,19

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,28

0,15

-0,13

Как мы видим, из представленных в таблице данных, произошли большие изменения в 2006 году по сравнению с 2005 годом. К тому же произошли отрицательные изменения, вызванные ростом текущих обязательств. В 2005 году они возросли на 90355 тыс.руб. (темп прироста составил 175,7%), а в 2006 году по сравнению с 2005 годом – на 574470 тыс.руб. (темп прироста – 405,2). А что касается оборотных средств, то хочется отметить, что их величина в 2006 году увеличились по сравнению с 2005 годом на 187366 тыс.руб. исходя из этого мы видим, что обязательства растут с большими темпами, чем оборотные активы.

Так же как и при рассмотрении показателей финансовой устойчивости, снижение показателей ликвидности вызвано, прежде всего, ростом величины заемных средств. И, рассчитав данные показатели, мы можем отметить, что для рассматриваемой нами организации снижение показателей является положительной характеристикой ее деятельности, т.е. свидетельствует о ликвидности и платежеспособности Ипотечной корпорации. А увеличение заемных средств, как мы уже отмечали, связано с их деятельностью.

ГЛАВА 3 ПУТИ УКРЕПЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ОАО «ИПОТЕЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ ЧР»

28 июня 2007 года отметила свое пятилетие Ипотечная корпорация Чувашской Республики. Учрежденная решением Кабинета Министров ЧР, корпорация с первого дня своего существования вносит весомый вклад в развитие индустрии жилищного строительства Чувашии.

За прошедшее пятилетие корпорация сделала большой шаг вперед и сегодня является одним из ведущих операторов на рынке жилищного кредитования республики и России. Более двух тысяч ста семей с ее помощью улучшили свои жилищные условия, а общая сумма кредитных средств, полученных заемщиками корпорации, уже превысила миллиард рублей. Конечно, были в работе и трудности, и недостатки, но все они преодолены. Только в первом квартале нынешнего года количество кредитов, выданных ОАО “Ипотечная корпорация Чувашской Республики”, выросло вдвое, а их сумма увеличилась в 4 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

Ипотечная корпорация Чувашской Республики является региональным оператором федерального Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) и служит примером динамичного развития для большинства регионов России. Так, рост объемов кредитов, выданных корпорацией за первые три месяца 2007 года, по сравнению с первым полугодием 2006 года, составил 18%, что превышает аналогичный среднероссийский показатель в 4, 5 раза!

Помимо развития ипотечного кредитования Ипотечная корпорация Чувашской Республики успешно реализует целый ряд строительных проектов. Самый известный — “Венгерский квартал” в Новочебоксарске, на возведение которого впервые в России были привлечены зарубежные инвестиции.

Выполняя поручение Президента Чувашии, Ипотечная корпорация Чувашской Республики летом 2006 года начала процедуру перекредитования заемщиков по более низкой процентной ставке, причем независимо от того, в каком банке они получали кредит. Вывела корпорация на рынок республики и популярные ипотечные продукты — кредит без первоначального взноса, кредит без подтверждения доходов, кредит на ремонт и обустройство, которые выдаются под залог имеющегося жилья, появились в компании и телефонная “горячая” линия, и электронный ипотечный консультант, и другие приятные для клиентов мелочи.

Проведенная оценка финансовой устойчивости и платежеспособности позволяет нам сделать следующий вывод.

ОАО Ипотечная корпорация ЧР с позиции рассмотренных нами показателей является финансово неустойчивой организацией и вызвано это, прежде всего наличием у него на балансе значительного размера заемных средств, величина которых превышает стоимость имеющихся собственных средств организации. И все рассчитанные нами показатели без исключения свидетельствуют об этом. К тому же хочется обратить внимание на то, что в 2003 году практически все показатели характеризуют финансовую устойчивость Ипотечной корпорации ЧР, а в последующие годы уже наблюдается неустойчивость. Это вызвано тем, что Ипотечная корпорация начала свою деятельность лишь в середине 2002 года и в 2003 году были выданы кредиты, величина которых еще на то время не была так велика, чтобы превышать сумму собственных средств и оборотных активов. А с 2005 по 2006 годы число Заемщиков возрастало и, тем самым, величина заемных средств увеличивался из года в год. Исходя из этого, мы можем сказать, что для Ипотечной корпорации данная финансовая неустойчивость является лучшей характеристикой ее финансово-хозяйственной деятельности.

Итак, для укрепления своей финансово хозяйственной деятельности Ипотечной корпорации следует привлекать Заемщиков и больше предоставлять кредитов. А для привлечения Заемщиков следует устанавливать кредиты с более низкими процентами и на условиях приемлемых для Заемщиков. Хотя, следует отметить, что только за 2006 год корпорация три раза снижала процентные ставки. С 1 января 2006 года корпорация существенно смягчила условия получения ипотечных кредитов и ввела дифференцированную ставку по ипотечным кредитам от 12 до 16% в зависимости от суммы первоначального взноса и сроков кредитования. С 1 июля 2006 года уровень ставки был вновь снижен от 11,5% до 14,5% годовых в рублях. С 1 октября 2006 года кредитная ставка колеблется от 11% до 14% годовых. К тому же с августа 2006 года были введены новые виды кредитов на совершенно разных условиях, с разными первоначальными взносами, а также появилась возможность перекредитования. А также с октября 2006 года она начала выдавать кредиты по программе «Молодая семья».

К тому же строительство жилья из года в год развивается все сильнее, а цены на жилье растут еще с большими темпами. Каждый человек понимая ситуацию пытается приобрести жилье, но не у каждого может быть достаточно средств, поэтому и обращаются многие за помощью к кредитным организациям. Но, так как кредитных организаций очень много, Ипотечной корпорации следует предоставлять кредиты на максимально приемлемых условиях для Заемщиков, но чтобы при этом не ухудшить финансовое состояние своей деятельности.

Хотя нам кажется, что Ипотечная корпорация делает все возможное для привлечения Заемщиков. Ведь не зря из года в год сумма предоставляемых кредитов возрастает.

ВИСНОВОК

В ходе выполнения курсовой работы нами была проведена оценка финансовой устойчивости и платежеспособности ОАО «Ипотечная корпорация ЧР» за 2005, 2006 года.

Для оценки финансовой устойчивости и платежеспособности мы решили поставленные нами задачи, т.е. изучили теоретические основы финансовой устойчивости и платежеспособности организации, в частности мы выделили понятие и сущность финансовой устойчивости и платежеспособности, представили формулы по которым проводится расчет данных показателей. Также провели оценку финансовой устойчивости и платежеспособности на примере Ипотечной корпорации, где была рассмотрена экономическая характеристика деятельности организации, рассчитали указанные показатели, на основе которых оценили финансовое состояние предприятия, а также определили пути укрепления финансовой устойчивости и платежеспособности организации.

На основе выше рассмотренного мы можем сделать следующие выводы:

1. рассчитанные нами показатели свидетельствуют об отрицательной динамике показателей финансовой устойчивости и платежеспособности. Лишь в 2003 году организация была финансово-устойчивой и платежеспособной, а с 2004 года – данные показатели имеют тенденцию к снижению, что свидетельствует о финансовой неустойчивости и неплатежеспособности организации. Данное снижение показателей вызвано, прежде всего, значительным ростом из года в год величины заемных средств;

2. тому що деятельность Ипотечной корпорации направлена на привлечение заемных средств, поэтому данный рост обязательств свидетельствует об эффективной деятельности организации. И мы можем сказать, что Ипотечная корпорация ЧР финансово-устойчивая и платежеспособная;

3. для укрепления своей финансовой устойчивости и платежеспособности Ипотечной корпорации следует развивать свою деятельность, т.е.:

снизить процентные ставки по кредиту;

предоставлять кредиты на приемлемых для Заемщиков условиях;

привлекать клиентов для большего предоставления кредитов.

Выполнение указанных мероприятий будет способствовать укреплению деятельности корпорации.

Список використаної літератури

 1. Федеральный закон от 26.12.1995г. №208-ФЗ (с послед. изм. и доп. от 29.12.2004г.) «Об акционерных обществах».

 2. Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

 3. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие/ Под ред. О.В.Ефимовой, М.В.Мельник. – М.: Омега-Л, 2004. - 408с.

 4. Бланк І.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс.-2-е изд., перераб. І доп. –К.: Эльга, Ника – Центр, 2005.- 656 с.

 5. Балабанов І.Т. Основи фінансового менеджменту: Учеб. Пособие.- 3-е изд.. перераб. І доп. - М.: Фінанси і статистика, 2002. - 528с.

 6. Донцова Л.Р., Никифорова Н.А. Анализ финансовой отчетности: Учебное пособие. - 2-е вид. – М.: Изд-во «Дело и сервис», 2004. - 336с.

 7. Ефимов О.В. Фінансовий аналіз. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Изд-во «Бухгалтерский учет», 2004. - 528с.

 8. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз: управління капіталом, вибір інвестицій, аналіз звітності. — М.: Финансы и статистика, 2004.- 423с.

 9. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз: методи й процедури. - М.: Фінанси і статистика, 2001. - 351с.

 10. Плеханов Ю.В. Управление предприятием // Проблемы теории и практики управления. 2002. - №1, С.15-18.

 11. Савитская Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Минск: Новое знание, 2002. – 542с.

 12. Скляренко В.К., Прудников В.М., Акуленко Н.Б., Кучеренко А. И. Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах): учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 256с.

 13. Справочник финансиста предприятия. - 2-е вид., Доп. і перераб. - М.: ИНФРА-М, 2003. – 559с.

 14. Финансы и финансовый анализ предприятия: Метод. пособие / Сост. В.Л. Кураков, Э.Н. Рябинина, А.В. Михайлов. Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-ту, 2005. 128с

 1. Финансы предприятия: учебник для вузов/Н.В.Колчина, П.Б.Поляк, Л.П.Павлова и др.; Под ред. Проф. Н.В.Колчина. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 447с.

 2. Шуляк П.М. Финансы предприятия: учебник. – М.: Издательский Дом «Дашков и К 0 », 2004. –752с.

 3. Шохина Е.И. Финансовый менеджмент: Учебное пособие.-М.:ИД ФБК – ПРЕСС, 2004.408 с.

Бухгалтерский баланс за 2005 год ОАО «ИК ЧР»

(тыс.руб.)

Актив

На кінець звітного періоду

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи


50

Основні засоби

15486

Незавершене будівництво

136578

Прибуткові вкладення в матеріальні цінності

0

Довгострокові фінансові вкладення

29107

Відкладені податкові активи

2158

Інші необоротні активи

0

Разом у розділі I

183379

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

Запаси


482

в тому числі: сировина, матеріали та інші аналогічні цінності

450

тварини на вирощуванні та відгодівлі

0

витрати в незавершеному виробництві

0

готова продукція і товари для перепродажу

0

товари відвантажені

32

витрати майбутніх періодів

62

інші запаси і витрати

0

Податок на додану вартість по придбаних цінностей

21324

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после четной даты)

4234

в тому числі покупці і замовники

4234

Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)

16080

в тому числі покупці і замовники

16080

Короткострокові фінансові вкладення

31480

Грошові кошти

8774

Інші оборотні активи

78

Итого по разделу II

82454

БАЛАНС

265833

Пасив

На кінець звітного періоду

III. КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ

Статутний капітал


78430

Власні акції, викуплені в акціонерів

(0)

Додатковий капітал

371

Резервний капітал

0

в тому числі:

резерви, утворені відповідно до законодавства


0

резерви, утворені відповідно до установчих документів

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1528

Разом у розділі III

80329

IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Позики і кредити

42824

Відкладені податкові зобов'язання

861

Інші довгострокові зобов'язання

51

Разом у розділі IV

437736

V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Позики і кредити


0

Кредиторська заборгованість

141404

в тому числі:

постачальники та підрядники


20606

заборгованість перед персоналом організації

7

заборгованість перед державними позабюджетними фондами

143

заборгованість з податків і зборів

1225

інші кредитори

119423

Заборгованість перед учасниками (засновниками) по виплаті доходів

0

Доходи майбутніх періодів

0

Резерви майбутніх витрат

0

Інші короткострокові зобов'язання

364

Разом у розділі V

141768

БАЛАНС

265833

Бухгалтерский баланс за 2006 год ОАО «ИК ЧР»

(тыс.руб.)

Актив


На кінець звітного періоду

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи


113

Основні засоби

45632

Незавершене будівництво

353621

Прибуткові вкладення в матеріальні цінності

0

Довгострокові фінансові вкладення

54320

Відкладені податкові активи

10235

Інші необоротні активи

0

Разом у розділі I

415021

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

Запаси


635

в тому числі: сировина, матеріали та інші аналогічні цінності

1261

тварини на вирощуванні та відгодівлі

0

витрати в незавершеному виробництві

0

готова продукція і товари для перепродажу

236

товари відвантажені

0

витрати майбутніх періодів

62

інші запаси і витрати


0


Податок на додану вартість по придбаних цінностей

96532

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после четной даты)

19326

в тому числі покупці і замовники

19326

Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)

54387

в тому числі покупці і замовники

54387

Короткострокові фінансові вкладення

90320

Грошові кошти

65423

Інші оборотні активи

322

Итого по разделу II

238504

БАЛАНС

653525

Пасив

На кінець звітного періоду

III. КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ

Статутний капітал


96251

Власні акції, викуплені в акціонерів

(0)

Додатковий капітал

523

Резервний капітал

0

в тому числі:

резерви, утворені відповідно до законодавства


0

резерви, утворені відповідно до установчих документів

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

20658

Разом у розділі III

117432

IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Позики і кредити


65220

Відкладені податкові зобов'язання

1231

Інші довгострокові зобов'язання

106

Разом у розділі IV

66557

V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Позики і кредити


1297

Кредиторська заборгованість

356821

в тому числі:

постачальники та підрядники


65210

заборгованість перед персоналом організації

43

заборгованість перед державними позабюджетними фондами

266

заборгованість з податків і зборів

2969

інші кредитори

288333

Заборгованість перед учасниками (засновниками) по виплаті доходів

0

Доходи майбутніх періодів

0

Резерви майбутніх витрат

0

Інші короткострокові зобов'язання

1563

Разом у розділі V

359681

БАЛАНС

653525


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Курсова
153.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Показники та оцінка фінансової стійкості підприємства Заходи щодо зміцнення фінансової стійкості
Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємства
Аналіз платоспроможності та фінансової стійкості підприємства
Оптимізація фінансової стійкості та платоспроможності підприємства ВАТ Енерго
Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємства на прикладі ВАТ Нижнекамскшина
Аналіз платоспроможності та фінансової стійкості підприємства на прикладі ВАТ Верхнекамскнефтехім
Оцінка фінансової стійкості підприємства 2
Оцінка фінансової стійкості підприємства
Оцінка фінансової стійкості підприємства на прикладі підприємства ЗАТ Кула-Крим
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru