Оцінка впливу методу нарахування амортизації на основні економічні показники організації

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
Санкт-Петербурзький державний
ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ
Кафедра «Національна безпека»
ЕКОНОМІКА ФІРМИ
Курсова робота
Розрахунково-графічна робота № 1
Тема: «Оцінка впливу методу нарахування амортизації на основні
економічні показники організації »
Робота виконана
(Прізвище, ім'я, по батькові)
___________________________
(Дата) (підпис)
Перевірив:
доцент, кандидат економічних наук
Гуторова Надія Василівна
(Посада, науковий ступінь, прізвище, ініціали)
___________________________
(Дата) (підпис)
м. Санкт-Петербург

Зміст
1. Вихідні дані
2. Розрахунок амортизаційних відрахувань різними методами
3. Розрахунок залишкової вартості основних засобів при використанні кожного з розглянутих методів нарахування амортизації
4. Розрахунок податку на майна організацій при використанні кожного з розглянутих методів нарахування амортизації
5. Розрахунок величини прибутку до оподаткування
6. Розрахунок чистого прибутку
7. Розрахунок вільних грошових коштів
8. Висновки

Розрахунково-графічна робота № 1
Тема: «Оцінка впливу методу нарахування амортизації на основні економічні показники організації»
1. Вихідні дані
Таблиця 1.1
Вихідні дані до розрахунково-графічної роботи № 1
Найменування основного засобу
Первісна вартість основного засобу (ПС), грн.
Дата придбання (будівництва)
Строк корисного використання (СПІ), років
1
2
3
4
А
418 000
Червень 2006
2
Б
986 000
Квітень 2006
5
Прибуток до оподаткування (без амортизації) - 1081000 крб. на рік.
Розрахуємо річну норму амортизації А) за відомими значеннями термінів корисного використання за основними засобами А і Б за формулою 1.1 для заповнення вихідних даних таблиці 1.8:
, (1.1)
де СПИ - строк корисного використання, визначається відповідно до Постанови Уряду РФ № 1 від 01.01.02 (у цій роботі вказаний у вихідних даних), років.


Таблиця 1.8
Вихідні дані до розрахунково-графічної роботи № 1
Наіменова-ня основного засобу
Первісна вартість основного засобу (ПС), тис. руб.
Дата придбання (будівництва), а так само дата введення в експлуатацію
Дата початку нарахування аморти-ції
Строк корисного використан-ня (СПІ), років
Дата вибуття
Норма аморті-зації,%
1
2
3
4
5
6
7
А
418 000
Червень 2006
Липень 2006
2
Липень 2008
50%
Б
986 000
Квітень 2006
Травень 2006
5
Травень 2011
20%
Примітки:
- Дані стовпців 1-3,5 заповнені у відповідності з вихідними даними варіанту роботи;
- Стовпець 4 введений для зручності розрахунків, і дані цього стовпця заповнені виходячи з правила про те, що амортизація починає нараховуватися з першого числа місяця наступного за місяцем введення основного засобу в експлуатацію;
- Дані стовпця 6 визначаються виходячи з додавання до значення стовпця 3 «Дата придбання (будівництва)» значення стовпця 5 «Строк корисного використання». Слід номер до порядковому номеру місяця придбання основного засобу додати одиницю і нецілим частина СПИ в місячному обчисленні (наприклад, при СПИ рівному 3,5 слід додати 6 місяців (0,5 * 12 = 6)), а до номера року - цілу частину СПИ . Умовно днем ​​вибуття будемо вважати перше число першого місяця, в якому амортизація уже не нараховується. Такий підхід випливає з припущення про те, що в даній роботі основний засіб вводиться в експлуатацію в місяці наступним за місяцем його придбання. Або рік введення в експлуатацію + СПИ, а місяць вибуття визначається як місяць наступний за місяцем введення в експлуатацію, тобто по ОС А дата вибуття = червні 2006 + 1 місяць + 2 роки = липня 2008;
- Дані стовпця 7 визначаються виходячи з терміну корисного використання (СПІ) за формулою 1.1.

2. Розрахунок амортизаційних нарахувань
Існують різні методи нарахування амортизації. У даній роботі розглядаються основні з них: лінійний метод нарахування амортизації (ЛМ); метод зменшуваного залишку (Муо); метод пропорційно сумі років (МПСЛ). При розрахунку амортизаційних відрахувань звертаємо увагу на два важливих аспекти:
По-перше, амортизація починає нараховуватися з першого числа місяця наступного за місяцем введення основного засобу в експлуатацію. У рамках даної розрахунково-графічної роботи таким вважаємо місяць, наступний за моментом придбання основного засобу.
По-друге, будемо здійснювати розрахунок амортизаційних відрахувань на кожен рік строку корисного використання, а потім зіставляти з календарним роком. Необхідність такого кроку випливає з того, що в загальному випадку календарний рік не збігається з роком терміну служби основного засобу. Тому, на початку, будемо виконувати розрахунок амортизаційних відрахувань у рамках відповідного року його служби, а потім розносити отримані результати по календарних періодах.
Крім того, слід звернути увагу на те, що величини залишкової вартості основного засобу на перше число кожного місяця збігаються з його значенням на останній день попереднього місяця.
2.1 Розрахунок амортизаційних відрахувань лінійним методом
2.1.1 Річний розмір амортизаційних відрахувань при використанні лінійного методу розраховується за наступною формулою:
, (1.2)
де - Розмір амортизаційних відрахувань в t-й рік строку корисного використання при використанні лінійного методу нарахування амортизації, тис. руб.;
ПВ - первісна вартість основних засобів, визначається за даними табл. 1.1 (2 стовпець), тис. руб.;
Н А - річна норма амортизації, визначається за даними табл. 1.1 (6 стовпець),%.
Розрахуємо за 1й рік нарахування амортизації для ОС Б:
руб.
2.1.2. Розрахуємо розмір амортизаційних відрахувань за календарним рокам, тобто за 8 міс. 2006 року, 12 міс. 2007 року (даний показник буде відповідати показникам амортизаційних відрахувань і за 2008, 2009 і 2010 роки) і 4 міс. 2011 року для основного засобу Б (за умовою даної роботи розрахунок помісячно проведений за перші два календарні роки) за допомогою наступних формул, що застосовуються для всіх методів нарахування амортизації в t-й календарний рік (надалі - просто рік):
, (1.5)
де АМ t - розмір амортизаційних відрахувань в t-й календарний рік, тис. руб.;
, - Розмір амортизаційних відрахувань за відповідного місяця t-й і t +1 рік строку корисного використання відповідно, тис. руб.;
n - номер місяця початку експлуатації.
У перший рік нарахування амортизації у формулі 1.5 відсутня перший доданок. В останній рік нарахування амортизації у формулі 1.5 відсутній другий доданок.
Для розрахунку суми амортизаційних відрахувань на календарний місяць ( ) Річну суму амортизації по терміну корисного використання за відповідним методом нарахування амортизації t) ділимо на 12 керуючись при цьому таким правилом: якщо номер місяця (м) менше місяця дати придбання, то:
(1.6)
інакше . (1.7)
2006 р . (8 місяців нарахування амортизації) і для 2011 року (4 міс), скориставшись формулою 1.7
(197200/12) * 8 = 131466,67 руб.
(197200/12) * 4 = 65733,33 руб.
для 2007 року, скориставшись формулою 1.5:
197200 руб.

2.2 Розрахунок амортизаційних відрахувань методом зменшуваного залишку
2.2.1.Годовой розмір амортизаційних відрахувань при використанні методу зменшуваного залишку розраховується за наступною формулою:
, (1.3)
де - Розмір амортизаційних відрахувань в t-й рік строку корисного використання при використанні методу зменшуваного залишку, тис. руб.;
ПВ - первісна вартість основних засобів, визначається за даними табл. 1.1 (2 стовпець), тис. руб.;
Н А - річна норма амортизації, визначається за даними табл. 1.1 (6 стовпець),%.
Розрахуємо за 5 років нарахування амортизації для ОС Б:
(986000-0) * 2 * 20% / 100% = 394400 руб. (1 рік)
(986000-394400) * 2 * 20% / 100% = 236640 крб. (2 год)
(986000-394400-236640) * 2 * 20% / 100% = 141984 крб. (3 рік)
(986000-394400-236640-141984) * 2 * 20% / 100% = 85190,40 руб. (4 рік)
(986000-394400-236640-141984-85190,40) * 2 * 20% / 100% = 51114,24 руб. (5 рік)
Даний метод не забезпечує відповідності між первісною вартістю основного засобу і нарахованої за весь строк корисного використання сумою амортизації. Різницю в рамках даної розрахунково-графічної роботи доначіляем в наступний звітний період за закінченням терміну корисного використання, тобто в останній рік нарахування амортизації:
Сума донарахування
= 986000 - (394400 +236640 +141984 +85190,40 +51114,24) = 76671,36 руб.
Тобто 51114,24 +76671,36 = 127785,60 руб. (5 рік)
2.2.2. Розрахуємо розмір амортизаційних відрахувань за календарним рокам, тобто за 8 міс. 2006 року, 12 міс. 2007 року та 4 міс. 2011 року для основного засобу Б (за умовою даної роботи розрахунок помісячно проведений за перші два календарні роки) для 2006 р . (8 місяців нарахування амортизації) і для 2011 року (4 міс.), Скориставшись формулою 1.7
= (394400/12) * 8 = 262933,33 руб.
= (127785,60 / 12) * 4 = 42595,20 руб.
для 2007, 2008, 2009, 2010 року, скориставшись формулою 1.5:
  394400 * 4 / 12 +236640 * (12-4) / 12 = 289226,67 руб.
236640 * 4 / 12 +141984 * (12-4) / 12 = 173 536 руб.
141984 * 4 / 12 +85190,40 * (12-4) / 12 = 104121,60 руб.
85190,40 * 4 / 12 +127785,60 * (12-4) / 12 = 113587,20 руб.

2.3 Розрахунок розміру амортизаційних відрахувань методом нарахування амортизації пропорційно сумі років
2.3.1 Річний розмір амортизаційних відрахувань при використанні методу нарахування амортизації пропорційно сумі років розраховується за наступною формулою:
, (1.4)
де - Розмір амортизаційних відрахувань в t-й рік строку корисного використання при використанні методу нарахування амортизації пропорційно сумі років, тис. руб.;
ПВ - первісна вартість основних засобів, визначається за даними табл. 1.1 (2 стовпець), тис. руб.;
СПИ - строк корисного використання, визначається за даними табл. 1.1 (2 стовпець), років.
Розрахуємо за 5 років нарахування амортизації для ОС Б:
= 328666,67 руб. (1 рік)
= 262933,33 руб. (2 рік)
= 197200руб. (3 рік)
= 131466,67 руб. (4 рік)
= 65733,33 руб. (1 рік)
2.3.2 Розрахуємо розмір амортизаційних відрахувань за календарним рокам, тобто за 8 міс. 2006 року, 12 міс. 2007 року та 4 міс. 2011 року для ОС Б (за умовою даної роботи розрахунок помісячно проведений за перші два календарні роки) для 2006 р . (8 місяців нарахування амортизації) і для 2011 року (4 міс), скориставшись формулою 1.7
= (328666,67 / 12) * 8 = 219111,11 руб.
= (65733,33 / 12) * 4 = 21911,11 руб.
для 2007, 2008, 2009, 2010 року, скориставшись формулою 1.5:
328666,67 * 4 ​​/ 12 +262933,33 * (12-4) / 12 = 284844,44 руб.
262933,33 * 4 / 12 +197200 * (12-4) / 12 = 219111,11 руб.
197200 * 4 / 12 +131466,67 * (12-4) / 12 = 153377,78 руб.
131466,67 * 4 ​​/ 12 +65733,33 * (12-4) / 12 = 87644,44 руб.

3. Розрахунок залишкової вартості основних засобів
Розрахунок залишкової вартості основних засобів проводиться для кожного методу нарахування амортизації окремо. При цьому принцип розрахунку однаковий для всіх методів нарахування амортизації і визначається за наступною формулою:
, (1.8)
де ОС t і ОС t -1 - залишкова вартість основних засобів в періоді t і t-1 відповідно (в періоді початку експлуатації основного засобу залишкова вартість дорівнює первісної), тис. руб.;
АМ t - визначається для кожного методу нарахування амортизації окремо за даними таблиць з додатків 1, 2 і 3, тис. руб.
При розрахунках звертаємо увагу на те, що в місяці придбання (створення) основного засобу (початку експлуатації) залишкова вартість основних засобів збігається з початковою.
Так як принцип розрахунку залишкової вартості однаковий для всіх методів нарахування амортизації, то для прикладу зробимо розрахунок тільки для лінійного методу нарахування амортизації:
Розрахуємо залишкову вартість для ОС Б з квітня по грудень 2006 (тому що дата придбання ОС Б = квітень 2006р.), 2007 рік, 2008 рік, 2009 рік, 2010 рік і 2011 рік за формулою 1.8., Причому при розрахунку залишкової вартості з квітня по грудень 2006 року використовуються дані місячні, а при розрахунку на 2007 рік - річні. При розрахунку на 2007 рік із залишкової вартості на кінець грудня 2006 року (вона ж і є залишкова вартість на 2006 рік) віднімається величина амортизації за 2007 рік:
986000-0 = 986000 руб. (За квітень)
986000-16433,33 = 969566,67 руб. (За травень)
969566,67-16433,33 = 953133,33 руб. (За червень)
953133,33-16433,33 = 936700 руб. (За липень)
936700-16433,33 = 920266,67 руб. (За серпень)
640166,67-16433,33 = 612333,33 руб. (За вересень)
920266,67-16433,33 = 887400 руб. (За жовтень)
887400-16433,33 = 870966,67 руб. (За листопад)
870966,67 -16433,33 = 854533,33 руб. (За грудень або за 2006 рік)
854533,33 -197200 = 657333,33 руб.
657333,33-197200 = 460133,33 руб.
460133,33-197200 = 262933,33 руб.
262933,33-197200 = 65733,33 руб.
65733,33-65733,33 = 0 руб.

4. Розрахунок податку на майно організацій
Розрахунок податку на майно організацій проводиться для кожного методу нарахування амортизації окремо. При цьому принцип розрахунку однаковий для всіх методів нарахування амортизації. Принцип розрахунок податку на майно неоднаковий для всіх звітних періодів. Для перших 11 місяців місячна величина податку (ННІ м) розраховується за наступною формулою:
, (1.9)
де ИОС m 1 ... 12 - разом залишкова вартість основних засобів на останнє число кожного місяця (в залежності від методу нарахування амортизації конкретні значення можна знайти в рядках «Разом» в таблицях, представлених у Додатку у відповідних періодах), тис. руб.;
ИОС 0 - разом залишкова вартість основних засобів на кінець попереднього календарного року (на перший день першого місяця поточного календарного року), тис. руб.;
СНнІ - ставка податку на майна організацій (в даний момент становить 2,2%),%.
У рік придбання основного засобу залишкова вартість у перші кілька місяців може бути нульовою, що залежить від місяця придбання основного засобу. Тому податок на майно в ці періоди буде дорівнює нулю. При цьому механізм розрахунку в інші місяці першого року залишається незмінним.
Для останнього місяця кожного року величина податку на майно організацій (ННІ м) розраховується за наступною формулою:
, (1.10)
Розмір податку (ННІ t) у наступні періоди для цілей цієї роботи (розрахунок ведеться щорічно) буде розрахована за наступною формулою:
, (1.11)
де - Разом залишкова вартість основних засобів залежно від методу нарахування амортизації в періоди t (залежно від методу нарахування амортизації конкретні значення знаходимо в рядках «Разом» в таблицях, поданих у додатках 1.7, 1.8, 1.9).
Для прикладу розрахуємо величину податку на майна на підставі підсумкових даних з програми 1.7 для лінійного методу нарахування амортизації. Для цього розрахуємо величини податку на майна на квітень (тому що в 2006 році залишкова вартість ОЗ з'являється з квітня місяця) і грудень 2006 року, а також за 2007-2011 роки за формулами 1.09-1.11:
ННІ 4 / 2006 = (0 +0 +0 +0 +986000) / 2 * 2,2 / 10 * 1 / 12 = 361,53 руб.
ННІ 12/2006 =
(0 + 0 + 0 + 0 + 986000 + 969566,67 +1371133,33 +1337283,33 +1303433,33 +1269583,33 +1235733,33 +1201883,33 +1168033,33) / 13 * 2,2 / 100 *- (0 +0 +0 +361,53 +597,53 +871,28 +1068,83 +1215,58 +1326,78 +1412,12 +1478,07) = 10017,37 руб.
ННІ 2007 = (1168033,33 +761833,33) / 2 * 2,2 / 100 = 21228,53 руб.
ННІ 2008 = (761833,33 +460133,33) / 2 * 2,2 / 100 = 13441,63 руб.
ННІ 2009 = (460133,33 +262933,33) / 2 * 2,2 / 100 = 7953,73 руб.
ННІ 2010 = (262933,33 +65733,33) / 2 * 2,2 / 100 = 3615,33 руб.
ННІ 2011 = (65733,33 +0) / 2 * 2,2 / 100 = 723,07 руб.

5. Розрахунок прибутку до оподаткування
Розрахунок прибутку до оподаткування здійснюється для кожного методу нарахування амортизації окремо. При цьому принцип розрахунку однаковий для всіх методів нарахування амортизації. Величина прибутку до оподаткування (ПдНО t) в кожний період розраховується за такою формулою:
ПдНО t = ПдНбА t-ІАМ t-нні t, (1.12)
де ПдНбА t-прибуток до оподаткування без урахування амортизації та податку на майно (EBITDA)), не залежить від методу нарахування амортизації; даний показник визначається шляхом приведення річного значення (визначається як вихідні дані до розрахунково-графічної роботи) у відповідність з тривалістю періоду ( тобто в перші 12 періодів - шляхом поділу на 12) руб.;
ІАМ t - сума нараховується за період амортизації в залежності від методу по всіх основних засобах за період t (дані значення беремо з рядків «Разом» в таблицях, поданих у додатках 1.4, 1.5 та 1.6 відповідно), руб.
Для прикладу розрахуємо прибуток до оподаткування за лінійним методом нарахування амортизації за квітень і грудень 2006 року, і за 2007-2011 роки, при цьому при розрахунку прибутку до оподаткування величину прибутку до оподаткування беремо без урахування амортизації за відповідний розрахункового періоду часу:
ПдНО 04/2006 = 1081000/12-0-361, 53 = 89721,80 руб.
ПдНО 12/2006 = 1081000/12-33850-10017, 37 = 46215,97 руб.
ПдНО 2007 = 1081000-406200-21228,53 = 653571,47 руб.
ПдНО 2008 = 1081000-301700-13441,63 = 765858,37 руб.
ПдНО 2009 = 1081000-197200-7953,73 = 875846,27 руб.
ПдНО 2010 = 1081000-197200-3615,33 = 880184,67 руб.
ПдНО 2011 = 1081000-65733,33-723,07 = 1014543,60 руб.

6. Розрахунок чистого прибутку
Розрахунок чистого прибутку виробляється для кожного методу нарахування амортизації окремо. При цьому принцип розрахунку однаковий для всіх методів нарахування амортизації. Величина чистого прибутку (ПП t) при припущенні рівності оподатковуваної і прибутку до оподаткування у період t розраховується за наступною формулою:
, (1.13)
де ПдНО t - розмір прибутку до оподаткування за період t (відповідні значення представлені у додатку 1.11), тис. руб.;
СНіП - ставка податку на прибуток (зараз - 24%),%.
Для прикладу розрахуємо чистий прибуток за лінійним методом нарахування амортизації за квітень і грудень 2006 року, і за 2007-2011 роки:
ПП 04/2006 = 89721,80 * ((100-24) / 100) = 68188,57 руб.
ПП 12/2006 = 46215,97 * ((100-24) / 100) = 35124,13 руб.
ПП 2007 = 653571 * ((100-24) / 100) = 628280,02 руб.
ПП 2008 = 765858,37 * ((100-24) / 100) = 582052,36 руб.
ПП 2009 = 875846,27 * ((100-24) / 100) = 665643,16 руб.
ПП 2010 = 880184,67 * ((100-24) / 100) = 668940,35 руб.
ПП 2011 = 1014543,60 * ((100-24) / 100) = 771053,14 руб.

7. Розрахунок вільних грошових коштів
Розрахунок вільних грошових коштів виробляється для кожного методу нарахування амортизації окремо. При цьому принцип розрахунку однаковий для всіх методів нарахування амортизації. Величина вільних грошових коштів (СДС t) в кожний період розраховується за такою формулою:
, (1.14)
де ЧП t - розмір чистого прибутку за період t (залежить від методу нарахування амортизації) і визначається за даними у відповідних таблиці Додатка 1.12, руб.;
АМ t - залежно від методу нарахування амортизації значення відповідних рядків в таблиці, яка представлена ​​в додатках 1.4, 1.5 та 1.6 відповідно, руб.
Для прикладу розрахуємо показник вільних грошових коштів за лінійним методом нарахування амортизації за квітень і грудень 2006 року, і за 2007-2011 роки:
СДС 04/2006 = 68188,57 + 0 = 68188,57 руб.
СДС 12/2006 = 35124,13 + 33850 = 68974,13 руб.
СДС 2007 = 496714,31 + 406200 = 902914,31 руб.
СДС 2008 = 582052,36 + 301700 = 883752,36 руб.
СДС 2009 = 665643,16 + 197200 = 862843,16 руб.
СДС 2010 = 668940,35 + 197200 = 866140,35 руб.
СДС 2011 = 771053,14 + 65733,33 = 836786,47 руб.

8. Висновки
Для аналізу розрахованих показників трьох різних методів нарахування амортизації створимо чотири гістограми з 2006 по 2011 роки за основними показниками: податок на майно (рисунок 1 / довідково, тому що чим більше податок на майно тим відповідно більше залишкова вартість основних засобів /), прибутку до оподаткування (рисунок 1), чистого прибутку (малюнок 2) і вільних коштів (рисунок 3), в кожній з яких представлені показники всіх трьох методів нарахування амортизації для порівняння.


Найбільші показники ПдНО і чистого прибутку в перший рік експлуатації дає лінійний метод, а в останній рік - метод пропорційно сумі років, а найбільшу величину вільних грошових коштів за перший рік експлуатації дає метод зменшуваного залишку, а за останнім році - метод пропорційно сумі років, це пов'язано з показниками амортизаційних відрахувань в ці роки, чим менше відрахування, тим вище показники, і навпаки.


Для подальших висновків створимо таблицю зведених результатів за трьома методами нарахування амортизації (таблиця 1.9.) Та відповідний їй графік (малюнок 5).
Таблиця 1.9
Значення підсумкових показників, всього (тис. крб.)
Найменування показника
Умовне позначення-чення
Лінійний метод
Метод зменшуваного залишку
Метод пропорційно сумі років
Амортизаційні нарахування
АМ
1404
1404
1404
Податок на майно
ННІ
65
47
50
Оподатковуваний прибуток
ПдНО
5017
5035
5032
Податок на прибуток
ННП
1204
1208
1208
Чистий прибуток
ПП
3813
3827
3824
Вільні грошові кошти
СДС
5217
5231
5228

Величина податків податку на майно відрізняється за різними методами нарахування амортизації у зв'язку з прямою залежністю від залишкової вартості основних засобів, а тому залишкова вартість у різних методах різна, тому і величина податку на майно буде різною. У даному випадку метод зменшуваного залишку є найбільш оптимальним, тому що залишкова вартість основних засобів зменшується найбільш вигідніше, відповідно і податок на майно за цим методом виходить менше. Аналізуючи зведені показники таблиці 1.9 можна зробити висновок про те, що метод зменшуваного залишку дає також і найбільші величини оподатковуваного прибутку і чистого прибутку, а також і найбільшу величину вільних грошових коштів, тому що величина амортизаційних відрахувань більше, в порівнянні з іншими методами, а залишкова вартість менше.
При виборі методу нарахування амортизації найкращим критерієм буде такий критерій як вільні грошові кошти, тому що чим більше вільних грошових коштів, тим підприємству вигідніше працювати, т. до є можливість вкладати кошти в розвиток виробництва, його інноваційну діяльність, хоча і критерій чистого прибутку досить важливий. А за величиною податку на майно більш наочно видно вигідність, наприклад у цій роботі, методу зменшуваного залишку.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
83.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Нарахування амортизації на прикладі автотранспортної організації
Основні фонди підприємства порядок нарахування амортизації
Облік амортизації основних засобів в організації та методи її нарахування бухгалтерський і податковий
Основні економічні показники
Основні техніко-економічні показники підприємства
Основні техніко економічні показники цеху
Основні техніко-економічні показники цеху
Основні соціально-економічні показники розвитку м Рязані
Методи нарахування амортизації
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru