приховати рекламу

Особливості формування розподілу і використання прибутку

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Інститут бізнесу та управління
«Особливості формування, розподілу і використання прибутку»
КАЛУГА-2008

Зміст
Введення
Глава 1. Прибуток в умовах ринкової економіки
1.1 Економічна сутність прибутку та його види
1.2 Формування, розподіл і використання прибутку
1.3 Вплив податкової політики на прибуток
Глава 2. Аналіз формування, розподілу і використання прибутку
ТОВ «Самородок»
2.1 Аналіз діяльності підприємства за даними бухгалтерської звітності
2.2 Техніко-економічна характеристика ТОВ «Самородок»
2.3 Аналіз результатів фінансово-господарської діяльності підприємства
ТОВ «Самородок»
Глава 3. Шляхи збільшення прибутку на «ТОВ» Самородок
3.1 Шляхи зниження невиробничих витрат і втрат
3.2 Вдосконалення управління прибутком в умовах ринкової економіки
Висновок
Список літератури
Програми

Введення
Актуальність досліджуваної теми полягає в тому, що ринкова економіка визначає конкретні вимоги до системи управління підприємствами і необхідно більш швидке реагування на зміну господарської ситуації з метою підтримки стійкого фінансового стану і постійного вдосконалення виробництва відповідно до зміни кон'юнктури ринку.
Підприємство самостійно планує (на основі договорів, укладених зі споживачами та постачальниками матеріальних ресурсів) свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію і необхідність забезпечення виробничого та соціального розвитку. Самостійно планованим показником в числі інших стала прибуток. В умовах ринкової економіки основою економічного розвитку є прибуток. Це найважливіший показник ефективності роботи підприємства, джерело його життєдіяльності. Однак не можна вважати, що планування та формування прибутку залишилося виключно в сфері інтересів тільки підприємства. Також в цьому зацікавлені держава (бюджет), комерційні банки, інвестиційні структури, акціонери та інші власники цінних паперів.
Формування механізму жорсткої конкуренції, непостійність ринкової ситуації, ставлять перед підприємством необхідність ефективного використання наявних у його розпорядженні внутрішніх ресурсів, з одного боку, а з іншого, своєчасно реагувати на зовнішні умови, до яких відносяться: фінансово-кредитна система, податкова політика держави, механізм ціноутворення, кон'юктура ринку, взаємини з постачальниками і споживачами. Внаслідок перерахованих причин змінюються і напрями аналітичної діяльності.
Щоб забезпечити високу економічну ефективність виробництва, потрібна державна економічна політика, яка сприяла б формуванню середовища, сприятливого для господарської діяльності і орієнтувало підприємство на максимальне отримання прибутку (доходів).
Так як, саме держава визначає успішне функціонування підприємства, то проблеми прибутку і рентабельності в даний час дуже актуальні.
Основна мета даного дослідження полягає в розробці методів збільшення прибутку.
Оптимізація розподілу прибутку, тобто проведена на підприємстві фінансова політика розподілу прибутку має забезпечити зростання обороту, збільшення власного капіталу, досягнення оптимальної структури капіталу.
Для досягнення поставленої мети в роботі необхідно вирішити наступні завдання:
- Вивчити сутність прибутку та його види, роль прибутку в економіці,
- Як прибуток формується, розподіляється і куди використовується,
- Проаналізувати діяльність підприємства «ТОВ Самородок» за даними бухгалтерської звітності.
В умовах ринкової економіки отримання прибутку є безпосередньою метою виробництва. Прибуток створює певні гарантії для подальшого існування та розвитку підприємства. Кожне підприємство, перш ніж почати виробництво продукції, визначає, який прибуток, який дохід воно зможе отримати. Але економічна нестабільність, монопольне становище товаровиробників спотворюють формування прибутку як чистого доходу, приводять до прагнення одержання доходів головним чином у результаті підвищення цін. Усуненню інфляційного наповнення прибутку сприяють фінансове оздоровлення економіки, розвиток ринкових механізмів ціноутворення, оптимальна система податків. Ці завдання має виконувати держава в ході здійснення економічних реформ.
Об'єктом курсової роботи виступає прибуток як фінансовий результат господарської діяльності підприємства.
Предметом курсової роботи є економічні відносини з приводу формування і розподілу прибутку на підприємстві.
У процесі роботи були використані роботи Бланка І.А., Шеремет А.Д., Родіонова В.М., фінансова та бухгалтерська звітність підприємства ТОВ «Самородок».

Глава 1. Прибуток в умовах ринкової економіки
1.1 Економічна сутність прибутку та його види
Основою ринкового механізму є економічні показники, необхідні для планування і об'єктивної оцінки виробничо-господарської діяльності підприємства, освіти і використання спеціальних фондів, порівняння витрат і результатів на окремих стадіях відтворювального процесу. В умовах переходу до ринкової економіки головну роль в системі економічних показників відіграє прибуток.
Отримання прибутку відіграє велику роль у стимулюванні розвитку виробництва. Але в силу певних обставин або упущень у роботі (невиконання договірних зобов'язань, незнання нормативних документів, що регулюють фінансову діяльність підприємства) підприємство може зазнати збитків.
Прибуток - це узагальнюючий показник, наявність якого свідчить про ефективність виробництва, про благополучне фінансовому стані.
Фінансовий стан підприємств - це характеристика його конкурентоспроможності (тобто платоспроможності, кредитоспроможності), використання фінансових ресурсів і капіталу, виконання зобов'язань перед державою та іншими організаціями. Зростання прибутку створює фінансову основу для здійснення розширеного відтворення підприємства та задоволення соціальних і матеріальних потреб засновників і працівників.
Базою порядку формування прибутку служить прийнята для всіх підприємств, незалежно від форм власності, єдина модель (рис.1.1.).
Прибуток, який враховує всі результати виробничо-господарської діяльності підприємства, називається балансовий прибуток.
Балансова прибуток включає:
прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг),
прибуток від іншої реалізації,
доходів по позареалізаційних операціях, зменшених на суму витрат по цих операціях.
Крім того, розрізняють прибуток:
• оподатковуваний податком,
• не оподатковуваний податком.
• Після формування прибутку підприємство виробляє сплату податків, а
частина прибутку, що в розпорядженні підприємства називається
чистим прибутком.
Чистий прибуток - це різниця між балансовим прибутком та податковими платежами за рахунок неї.
Цією прибутком підприємство може розпоряджатися на власний розсуд: на виробничий розвиток, соціальний розвиток, заохочення працівників і дивіденди по акціях.
Решта нерозподілений прибуток, залишаючись у розпорядженні підприємства, спрямовується на збільшення власного капіталу фірми і може бути перерозподілена в:
резервний фонд - фонд непередбачених втрат, збитків,
накопичувальний фонд - формування коштів для виробничого
• розвитку,
фонд споживання - кошти для преміювання співробітників, надання
матеріальної допомоги,
фонд соц. розвитку - на різні святкові заходи.
• Прибуток - це кінцевий фінансовий результат, що характеризує
виробничо-господарську діяльність всього підприємства, тобто становить основу економічного розвитку підприємства.
За рахунок неї виконується частина зобов'язань перед бюджетом, банками та іншими підприємствами. Таким чином, прибуток стає найважливішою для оцінки виробничої та фінансової діяльності підприємства. Вона характеризує кошторису його ділової активності і фінансове благополуччя.
За рахунок відрахувань від прибутку до бюджету формується основна частина фінансових ресурсів держави, регіональних та місцевих органів влади, і від їх збільшення в значній мірі залежать темпи економічного розвитку країни, окремих регіонів, примноження суспільного багатства і в кінцевому рахунку підвищення життєвого рівня населення 2.
Прибуток - це різниця між сумою доходів і збитків, отриманих від різних господарських операцій. Саме тому вона характеризує кінцевий фінансовий результат діяльності підприємств.
Основним показником прибутку, що використовується для оцінки виробничо-господарської діяльності, виступає:
• балансовий прибуток,
• прибуток від реалізації продукції, що випускається,
• валовий прибуток,
• оподатковуваний прибуток,
• прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства або чистий прибуток.
Так як основну частину прибутку підприємства одержують від реалізації
продукції, що випускається, то сума прибутку знаходиться під взаємодією численних чинників: зміни обсягу, асортименту, якості, структури виробленої та реалізованої продукції, собівартості окремих виробів, рівня цін, ефективності використання виробничих ресурсів.
Крім того, на неї впливають: дотримання договірних зобов'язань, стан розрахунків між постачальниками і покупцями та ін
З прибутку проводяться відрахування до бюджету, сплачуються відсотки по кредитах банку.
У сучасних умовах підвищується значення прибутку як об'єкта розподілу, створеного у сфері матеріального виробництва чистого доходу між підприємствами і державою, різними галузями народного господарства і підприємствами однієї галузі, між сферою матеріального виробництва і невиробничою сферою, між підприємствами і його працівниками.
Робота підприємства в умовах переходу до ринкової економіки пов'язана з підвищенням стимулюючої ролі прибутку. Використання прибутку в якості основного оціночного показника сприяє зростанню обсягу виробництва і реалізації продукції, підвищення його якості, поліпшенню використання наявних виробничих ресурсів. Посилення ролі прибутку обумовлене також діючою системою її розподілу, відповідно до якої підвищується зацікавленість підприємств у збільшенні не тільки загальної суми прибутку, а й особливо тієї її частини, яка залишається в розпорядженні підприємства і використовується в якості головного джерела коштів, що спрямовуються на виробничий і соціальний розвиток, а також на матеріальне заохочення працівників відповідно до якості витраченої праці. 3
Таким чином, прибуток відіграє вирішальну роль у стимулюванні подальшого підвищення ефективності виробництва, посилення матеріальної зацікавленості працівників у досягненні високих результатів діяльності свого підприємства.
Зміна економічних показників за будь-який часовий період відбувається під впливом безлічі різноманітних факторів. Різноманіття факторів, що впливають на прибуток, потребує їх класифікації, яка в той же час має важливе значення для визначення основних напрямів, пошуку резервів підвищення ефективності господарювання.
Фактори, що впливають на прибуток, можуть класифікуватися за різними ознаками.
Так виділяють: зовнішні і внутрішні чинники.
До внутрішніх належать чинники, які залежать від діяльності самого підприємства і характеризують різні сторони роботи даного колективу. До зовнішніх факторів відносяться фактори, які не залежать від діяльності самого підприємства, але деякі з них можуть чинити істотний вплив на темпи зростання прибутків та рентабельності виробництва. У свою чергу внутрішні чинники поділяються на:
• виробничі - відбивають наявність і використання основних елементів виробничого процесу, що беруть участь у формуванні
• прибутку (засоби праці, предмети праці і сама праця),
• позавиробничі - пов'язані в основному з комерційною, природоохоронною, претензійної та іншими аналогічними видами діяльності підприємства.
По кожному з цих елементів виділяються групи екстенсивних та інтенсивних факторів.
До екстенсивних відносяться чинники, які відображають обсяг виробничих ресурсів (наприклад, зміни чисельності працівників, вартості основних фондів), їх використання за часом (зміна тривалості робочого дня, коефіцієнта змінності обладнання тощо), а також невиробниче використання ресурсів (витрати матеріалів на шлюб , втрати через відходи).
До інтенсивним відносяться фактори, що відображають ефективність використання ресурсів або сприяють цьому (наприклад, підвищення кваліфікації працівників, продуктивності устаткування, впровадження прогресивних технологій).
У процесі здійснення виробничої діяльності підприємства, пов'язаної з виробництвом, реалізацією продукції і отриманням прибутку, ці фактори знаходяться в тісному взаємозв'язку і залежності.

1.2 Формування, розподіл і використання прибутку
Валовий прибуток - це загальний обсяг прибутку підприємства.
На величину валового прибутку впливає сукупність багатьох факторів, що залежать і не залежать від підприємницької діяльності. До факторів зростання прибутку, що залежать від діяльності підприємств, відносяться:
- Ріст обсягу виробленої продукції відповідно до договірних умов,
- Зниження її собівартості,
- Підвищення якості і поліпшення асортименту,
- Підвищення ефективності використання виробничих фондів,
- Зростання продуктивності праці.
До факторів зростання прибутку, не залежних від діяльності підприємств, відносяться:
- Зміни державних регульованих цін на реалізовану продукцію,
- Вплив природних, географічних, транспортних і технічних умов на виробництво та реалізацію продукції та ін
Під впливом усіх цих факторів складається валовий прибуток підприємства. Валовий прибуток включає:
1) Прибуток від реалізації товарної продукції - обчислюється шляхом вирахування із загальної суми виручки від реалізації цієї продукції (робіт, послуг)
2) ПДВ, акцизів і витрат на виробництво і реалізацію продукції, що включаються до собівартості;
3) Прибуток від реалізації іншої продукції і послуг нетоварного характеру
4) (прибуток (збитки) підсобних сільських господарств, автогосподарств, лісозаготівельних та інших господарств, що знаходяться на балансі головного підприємства);
5) Прибуток від реалізації основних засобів та іншого майна;
6) внереалізованних доходи за мінусом внереалізованних витрат, тобто результати позареалізаційних операцій (позареалізаційні доходи і витрати безпосередньо не пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції);
5) Прибуток (збитки) від реалізації цінних паперів і фінансових інструментів термінових угод.
Найважливіша роль прибутку, посилюється з розвитком підприємництва, визначає необхідність її правильного обчислення. Від того, наскільки достовірна визначена плановий прибуток, буде залежати успішна фінансово-господарська діяльність організації. Планується прибуток окремо за видами:
- Від реалізації товарної продукції,
- Від реалізації іншої продукції і послуг нетоварного характеру,
- Від реалізації основних засобів та іншого майна,
- Від позареалізаційних доходів і витрат.
У даній роботі розглянемо основні способи планування прибутку від реалізації товарної продукції:
- Метод прямого рахунку;
- Аналітичний метод;
- Метод суміщеного розрахунку.
- 1) Метод прямого рахунку:
Застосовується при невеликому асортименті продукції, що випускається. Сутність його полягає в тому, що прибуток обчислюється як різниця між виручкою від реалізації продукції у відповідних цінах і повною її собівартістю за вирахуванням ПДВ і акцизів. Розрахунок ведеться за формулою:

П = (ВхЦ) - (ВГС),
де П - плановий прибуток;
В - випуск товарної продукції в плановому періоді у натуральному виразі;
Ц-ціна за одиницю продукції (за вирахуванням ПДВ і акцизів); С - повна собівартість одиниці продукції.
Розрахунку прибутку передує визначення випуску порівнянної і непорівнянної продукції в плановому році по повній собівартості і в цінах, а також залишків річної продукції на складі і товарів відвантажених на початок і кінець планового року.
Метод прямого рахунку не дозволяє виявити вплив окремих факторів на плановий прибуток і при великій номенклатурі продукції, що випускається, дуже трудомісткий.
2) Аналітичний метод планування прибутку:
Застосовується при великому асортименті продукції, що випускається, а також як доповнення до прямого методу з метою його перевірки і контролю.
Перевага цього методу в тому, що він дозволяє визначити вплив окремих факторів на плановий прибуток.
У цьому методі прибуток визначається по всій порівнянній продукції в цілому.
Обчислення прибутку аналітичним методом складається з трьох етапів:
а) визначення базової рентабельності як частки від розподілу очікуваного прибутку за звітний рік на повну собівартість порівнянної товарної продукції за той же період.
б) обчислення обсягу товарної продукції в плановому періоді за собівартістю звітного року і визначення прибутку на товарну продукцію виходячи з базової рентабельності.
в) облік впливу на плановий прибуток різних факторів: зниження (підвищення) собівартості порівнянної продукції, підвищення її якості і сортності, зміни асортименту і цін.
При цьому методі прибуток по непорівнянної продукції визначається окремо. 3) Метод сполученого розрахунку:
У цьому методі застосовуються елементи першого і другого способів. Так, вартість товарної продукції в цінах планового року і за собівартістю минулого року визначається методом прямого рахунку, а вплив на плановий прибуток таких факторів, як зміна собівартості, підвищення якості, зміна асортименту, цін, виявляється за допомогою аналітичного методу.
Необхідно підкреслити, що при прямому методі плановий прибуток визначається як загальна сума без виявлення конкретних причин, що впливають на її величину, а при аналітичному методі виявляють як позитивно, так і негативно впливають на прибуток фактори.
Розподіл і використання прибутку є важливим господарським процесом, що забезпечує як покриття потреб підприємців, так і формування доходів російської держави. Механізм розподілу прибутку повинен бути побудований таким чином, щоб усіляко сприяти підвищенню ефективності виробництва, стимулювати розвиток нових форм господарювання. 4
Розглянемо, як коректується валовий прибуток у процесі розподілу. Валовий прибуток зменшується на суму:
• доходів від пайової участі в діяльності інших підприємств, що знаходяться в межах Російської держави;
• дивідендів, отриманих по акціях, що належать даному підприємству, а також з доходів по державних цінних паперів РФ,
• суб'єктів РФ і органів місцевого самоврядування;
• доходів від здачі майна в оренду та інших видів використання майна;
Потім валовий прибуток зменшується на суму прибутку:
• від проведення масових концертно-видовищних заходів на відкритих майданчиках, стадіонах, що вміщають понад 2000 чоловік;
• від роботи казино, відеосалонів використання ігрових автоматів, від посередницьких операцій та угод.
Що залишилася після цих коригувань валовий прибуток є об'єктом оподаткування та іменується оподатковуваним прибутком. З цього прибутку сплачується до бюджету податок на прибуток.
Після сплати податку залишається чистий прибуток, що перебуває у повному розпорядженні підприємства і використовується ним самостійно. З прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства (чистий прибуток) відповідно до законодавства та установчих документів підприємство може створювати фонд нагромадження, фонд споживання, резервний фонд та інші спеціальні фонди та резерви. Нормативи відрахувань від прибутку у фонди спеціального призначення встановлюється самим підприємством за погодженням із засновником. Відрахування від прибутку до спеціальних фондів виробляються щоквартально. На суму зроблених відрахувань від прибутку відбувається перерозподіл прибутку всередині підприємства: зменшується сума нерозподіленого прибутку і збільшуються утворені з неї фонди та резерви.
Цей прибуток спрямовується на капітальні вкладення і приріст основного й оборотного капіталу, на покриття збитків минулих років, на відрахування в резервний капітал, на видатки соціального характеру, а також на виплату дивідендів і доходів.
При цьому під фондом накопичення розуміються кошти, спрямовані на виробничий розвиток підприємства, технічне переозброєння, реконструкцію, розширення, освоєння виробництва нової продукції, на будівництво та оновлення основних виробничих фондів, освоєння нової техніки і технологій у діючих організаціях і інші аналогічні цілі, передбачені установчими документами підприємства (на створення нового майна підприємства).
За рахунок коштів фондів накопичення фінансуються головним чином капітальні вкладення на виробничий розвиток. При цьому здійснення капітальних вкладень за рахунок власного прибутку не зменшує величину фонду накопичення. Відбувається перетворення фінансових засобів у майнові цінності.
Фонд накопичення зменшується тільки при використанні його коштів на погашення збитків звітного року, а також у результаті списання за рахунок накопичувальних фондів витрат, не включених до первісної вартості вводяться в експлуатацію об'єктів основних засобів.
Під фондами споживання розуміються кошти направляються на здійснення заходів з соціального розвитку (крім капітальних вкладень), матеріального заохочення колективу підприємства, придбання проїзних квитків, путівок в санаторії, одноразове преміювання та інших аналогічних заходів і робіт, що не приводять до утворення нового майна підприємства.
Фонд споживання складається з двох частин: 1) фонд оплати праці:
Фонд оплати праці є джерелом оплати по праці, будь-яких видів винагороди та стимулювання працівників підприємства. 2) виплати з фонду соціального розвитку:
Виплати з фонду соціального розвитку витрачаються на проведення оздоровчих заходів, часткове погашення кредитів за кооператив, індивідуальне житлове будівництво, безпроцентні позики молодим сім'ям та інші цілі, передбачені заходами з соціального розвитку трудових колективів.
Резервний фонд призначений для забезпечення фінансової стійкості в період тимчасового погіршення виробничо - фінансових показників. Він також служить для компенсації низки грошових витрат, що виникають у процесі виробництва і споживання продукції.
Для підвищення ефективності виробництва дуже важливо, щоб при розподілі прибутку була досягнута оптимальність у сумі відрахувань. Розподіл чистого прибутку дозволяє розширювати діяльність організації за рахунок власних, більш дешевих джерел фінансування. При цьому знижуються фінансові витрати організації на залучення додаткових джерел.
1.3 Вплив податкової політики на прибуток
В умовах ринкової економіки, істотно змінюються методи впливу держави на соціально-економічний розвиток. Одним з найсильніших важелів, регулюючих економічні взаємини товаровиробників з державою, стає податкова система, яка будується так, щоб відповідати прийнятим вимогам сприятливого розвитку ринкової економіки. Від прогресивності цієї системи, її чіткої спрямованості на заохочення підприємницької діяльності значною мірою залежать темпи економічного зростання.
Податкова система є важливим інструментом проведеної економічної реформи. Вона повинна бути гнучкою, стимулювати розвиток передових, ефективних виробництв і, в той же час, не бути важким тягарем ні для підприємців, ні для населення.
Податки є одним з найбільш ефективних інструментів непрямого регулювання економічних процесів. Обгрунтований, з урахуванням економічних реальностей, що характеризують поточну ситуацію, комплекс податкових заходів, здатний зробити істотний вплив на економічну поведінку господарюючих суб'єктів, посилювати економічну та інвестиційну активність.
Державне регулювання економіки за допомогою використання податкових важелів в першу чергу повинно бути спрямоване на забезпечення і підтримку збалансованого зростання, ефективне використання ресурсів, стимулювання інвестиційної та підприємницької активності. Ефективною може вважатися тільки та податкова політика, яка стимулює нагромадження та інвестиції.
Формування податкової політики повинні будуватися на дотриманні наступних принципів:
- Стабільність податкової системи;
- Однакового оподаткування виробників, незалежно від галузевої приналежності підприємства і форми власності;
- Однакових умов оподаткування для підприємців, зайнятих у виробництві і споживачів.
Засобом досягнення цих цілей може стати суттєве зниження сукупного рівня податкового вилучення за допомогою зниження граничних ставок податків і прогресивності шкали оподаткування. У цьому випадку вплив на виробництво здійснювалося б через зміну величини податкової ставки і систему цільових податкових пільг.
Здійснювана нині урядом податкова політика характеризується прагненням, насамперед за рахунок посилення податкового тягаря підприємств вирішити проблему наповнення бюджету. Такі заходи, якщо й принесуть успіх, то тільки в дуже обмеженому проміжку часу. У цілому ж подібна спрямованість податкової стратегії представляється неперспективною.
Високий рівень оподаткування неминуче викликає у підприємства прагнення перекласти тягар податкового тягаря на кінцевого споживача, включивши всю суму податків у ціну товарів. У результаті ціна виробника (яка включає в себе витрати, податки і мінімальний прибуток, що залишається після сплати податків) нерідко перевищує ту, яку може заплатити покупець. Наслідком збільшення ставок і маси, що викладаються державою податків фактично завжди є посилення інфляційних тенденцій. Зараз в Російській Федерації діє податкова система, введена в дію 1 січня 1999 р - Частина 1 Податкового Кодексу РФ, і частина 2 НК РФ-Федеральний закон від 06 серпня 2001 р . № 110 - ФЗ «Про внесення змін і доповнень у частину другу Податкового кодексу РФ і деякі інші акти законодавства РФ про податки і збори, а також про визнання такими, що втратили чинність окремих актів (положень актів) законодавства РФ про податки і збори» глава 25 НК РФ . У нормальних умовах податки покликані формувати доходи державного бюджету, будучи при цьому еластичним важелем впливу на поведінку економічних і соціальних структур, їх господарські зв'язки та конкурентні відносини, виробничі цілі і споживчий вибір.
Основні закони регламентують стягнення платежів, як з юридичних, так і з фізичних осіб. Це податки на прибуток, на додану вартість і акцизи.
В даний час всі підприємства сплачують однакові податки. Основним є податок на прибуток.
У зв'язку з прийняттям Федерального закону від 06.08.2001 № 110-ФЗ «Про внесення змін і доповнень у частину другу Податкового кодексу РФ про податки і збори, а також про визнання такими, що втратили чинність окремих актів (положень актів) законодавства РФ про податки і збори» , і з прийняттям глави 25 НК РФ, податок на прибуток з 01.01.2002 року становить -24%.
Підприємство від прибутку сплачує 8% у федеральний бюджет, 16% в регіональний бюджет.
Прибутком відповідно до Глави 25 НК РФ, ст.247 НК РФ визнається отриманий дохід, зменшений на величину зроблених витрат. При цьому доходи поділяються на дві великі груп: доходи від реалізації та позареалізаційні доходи.
Витратами визнаються обгрунтовані і документально підтверджені витрати. Вони поділяються на витрати, пов'язані з реалізацією і позареалізаційні витрати.
Підприємства окремо від податку на прибуток сплачують також податки з доходів (дивідендів, відсотків, отриманих по акціях, облігаціях, і іншим, випущеним в РФ цінних паперах, від пайової участі в інших підприємствах, від казино, відеосалонів та ін.) Ставки по доходах на вищевказані види діяльності та порядок сплати податку регламентується спеціальними нормативними актами.
Результат аналізу основних сьогоднішніх законодавчих актів у сфері оподаткування юридичних та фізичних осіб підводять до висновку про необхідність термінової лібералізації існуючої податкової системи та зміни пріоритетів в податковій політиці.
У цілому можна відзначити, що податкове регулювання в Російській Федерації знаходиться на стадії становлення. У 2002 році відбулися зміни в законодавстві оподаткування, була змінена ставка податку на прибуток - 24%.
Тільки комплексне використання податків дозволить надати правильне вплив на господарські процеси і від того, наскільки швидко і активно воно опиниться у процесі формування Федеральних і регіональних відносин залежатиме стабілізація економіки та її економічне зростання.

Глава 2. Аналіз формування, розподілу і використання прибутку ТОВ «Будкомплект»
2.1 Аналіз діяльності підприємства за даними бухгалтерської звітності
Метою аналізу фінансового стану фірми є побудова ефективної системи управління фінансами, спрямованої на досягнення стратегічних і тактичних цілей його діяльності, адекватних ринковим умовам, і пошуку шляхів їх досягнення.
Основне призначення фінансового аналізу - задовольнити інформаційні потреби досить широкого кола осіб, що мають відношення до підприємства. До них відносяться: інвестори, кредитори, менеджери підприємства, працівники підприємства, постачальники, споживачі (клієнти підприємства), громадські та державні організації.
При проведенні аналізу стратегічними завданнями розробки фінансової політики підприємства є:
• максимізація прибутку підприємства,
• оптимізація структури капіталу підприємства й забезпечення його фінансової стійкості,
• досягнення прозорості фінансово-економічного стану підприємства для власників, інвесторів, кредиторів,
• забезпечення інвестиційної привабливості підприємства,
• створення ефективного механізму управління підприємством,
• використання підприємством ринкових механізмів залучення фінансових коштів.
На основі даних підсумкового аналізу фінансово-економічного стану здійснюється вироблення майже всіх напрямків фінансової політики підприємства і від того, на скільки якісно він проведений, залежить ефективність прийнятих управлінських рішень. Якість самого фінансового аналізу залежить від застосовуваної методики, вірогідності даних бухгалтерської звітності, а також від компетентності особи, що приймає управлінське рішення в області фінансової політики.
Інформаційною базою для проведення поглибленого фінансового аналізу служить: бухгалтерський баланс, звіт про прибутки і збитки і деякі форми бухгалтерського обліку підприємства.
Фінансова звітність - це система показників, що відбивають на звітну дату майнове і фінансове становище підприємства, а також фінансові результати його діяльності за звітний період. Основними документами, що використовуються при фінансовому аналізі, є:
1) Бухгалтерський баланс - форма № 1;
2) Звіт про прибутки та збитки - форма № 2;
Для наочного представлення змін, що відбулися в основних статтях балансу, звіту про прибутки та звіту про грошові кошти, а також для допомоги менеджерам у прийнятті рішення у відношенні того, яким чином продовжувати свою діяльність, служать горизонтальний і вертикальний аналіз фінансової звітності.
Горизонтальний аналіз - полягає в зіставленні фінансових даних підприємства за два минулі періоду (року).
При цьому послідовно в другій і третій колонках поміщають дані по основних статтях балансу на початок і кінець року. Потім у четвертій колонці обчислюється абсолютне відхилення значення кожної статті балансу. В останній колонці визначається відносна зміна у відсотках кожної статті.
Вертикальний аналіз - дозволяє зробити висновок про структуру балансу і звіту про прибуток у поточному стані, а також проаналізувати динаміку цієї структури.
При цьому загальну суму активів підприємства (при аналізі балансу) і виручку (при аналізі звіту про прибуток) приймають за 100%, і кожну статтю фінансового звіту представляють у вигляді процентної частки від прийнятого базового значення.
2.2 Техніко-економічна характеристика ТОВ «Самородок»
Підприємство ТОВ «Самородок» зареєструвалася в 1999р. Вищим органом управління товариства є збори Засновників. Товариство раз на рік проводить річні збори Засновників незалежно від інших зборів. Збори скликаються генеральним директором товариства, ревізійною комісією або на вимогу не менше 2 учасників. Збори обирає з числа учасників ревізійну комісію для контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства.
Збори Засновників може в разі необхідності простою більшістю голосів збільшити або зменшити Статутний капітал. Товариство припиняється (ліквідується):
- За рішенням Зборів Засновників;
- За рішенням суду, у разі неплатоспроможності або порушення товариством чинного законодавства.
Ліквідація та реорганізація товариства здійснюється в порядку передбаченому чинним законодавством. Наявні у товариства кошти, в тому числі від розпродажу майна, після розрахунків по оплаті праці, виконання зобов'язань перед кредиторами та бюджетом, розподіляються між учасниками. Поділ здійснюється шляхом створення на основі одного товариства нових самостійних юридичних осіб, з поділом балансів і капіталів.
Допускається виділення з товариства підрозділів та освіта нової юридичної особи зі своїм балансом і капіталом. Суспільство продовжує існувати з відповідними змінами в активах і пасивах. Добровільна ліквідація Товариства проводиться призначеною зборами учасників ліквідаційною комісією, примусова - у встановленому чинним законодавством порядку. При ліквідації товариство зобов'язане надати всі дані по особовому складу в архів місцевої адміністрації. Товариство створювалося з метою:
• участь у прискореному формуванні товарного ринку;
• сприяння найбільш повному задоволенню потреби народного господарства в товарах і послугах;
• більш повне й ефективне використання місцевих сировинних ресурсів, вторинної сировини; відходів виробництва;
• розвиток виробництва і створення робочих місць;
• отримання прибутку.
Основними напрямками діяльності є:
• ремонтно-будівельні та будівельні роботи;
• лісоповал і подальша деревообробка, виробництво і продаж меблів;
• швейне виробництво;
• виробництво, переробка та продаж сільськогосподарської продукції;
• торгово-закупівельна та посередницька діяльність;
• брокерські та аудиторські послуги підприємствам і організаціям;
• надання маркетингових послуг;
• заготівля, виробництво і реалізація хутрового і шкіряної сировини;
• ремонт та обслуговування транспортних засобів;
• здійснення благодійної діяльності;
• здійснення інших видів діяльності не заборонених чинним законодавством.
Окремі види діяльності можуть здійснюватися підприємством тільки на підставі спеціального дозволу (ліцензії) у випадках та порядку передбаченому законодавством. На даний момент чисельність ТОВ «Самородок» становить 42 людини.
Облікова політика ТОВ «Самородок» розроблена в:
1. Згідно з федеральним законом "Про бухгалтерський облік" № 129 - ФЗ від
2. 21.11.96г. (В редакції від 29.07.98г.)
3. Положення з бухгалтерського обліку «Облікова політика підприємства» ПБУ
4. 1 / 98 від 09.12.98г.
Організаційна структура ТОВ «Самородок» є наступною:
Збори засновників 2 людини.
Генеральний директор 1 людина
Головний інженер 1 людина
Начальник постачання 1 людина
Виконроби 3 людини
Головний бухгалтер 1 людина
Бухгалтер - касир 1 людина
2.3 Аналіз результатів фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Самородок»
Перед тим як розпочати аналіз результатів діяльності підприємства ТОВ «Самородок» необхідно провести аналіз поточного стану фірми. Найважливішими джерелами інформації служать Бухгалтерський баланс (форма № 1), а також Звіт про прибутки та збитки (форма № 2) (див. Додаток).
Щоб наочно уявити зміни, що відбулися в основних статтях балансу проведемо горизонтальний і вертикальний аналіз балансу.
Горизонтальний аналіз проведемо без обчислення відносної зміни, тому що ці обчислення не входять в завдання даної дослідницької роботи.

Таблиця 1
Горизонтальний аналіз балансу за 2005р.
Баланс підприємства на
01.01.05
01.01.06
абсолют, змінений.
відносить, змінений.
Актив
1.Внеоборотние активи
Нематеріальні активи
18
15
-3
Основні засоби
751
1466
715
Незавершене будівництво
58
54
-4
Необоротні активи, всього
827
1535
708
2.Оборотние активи
Запаси
1985
2949
964
ПДВ по придбаних цінностях
4
1
-3
Дебіторська заборгованість
1530
265
-1265
Грошові кошти
765
68
-697
Оборотні активи, всього
4284
3283
-1001
Актив, всього
5111
4818
-293
Пасив
3.Собственний капітал
Статутний капітал
30
30
-
Додатковий капітал
260
260
-
Нерозподілений прибуток
3459
3627
168
Власний капітал, всього
3749
3917
168
4.Долгосрочние зобов'язання
0%
0%
-
5.Краткосрочние зобов'язання
Кредиторська заборгованість
1362
901
-461
Короткострокові зобов'язання, всього
1362
901
-461
Пасив, всього
5111
4818
-293
Представлені дані дозволяють зробити наступні висновки:
1) загальна сума активів зменшилася на 293, в той же час сума зобов'язань також зменшилася;
2) нерозподілений прибуток незначно збільшилася;
3) сума оборотних коштів підприємства зменшилась на 1001;
4) на тлі значного зменшення обігових коштів величина короткострокових заборгованостей зменшилася на 461.

Таблиця 2
Горизонтальний аналіз балансу за 2006р.
Баланс підприємства на
01.01.06
01.01.07
абсолют, змінений.
відносить, змінений.
Актив
1.Внеоборотние активи
Нематеріальні активи
15
10
-5
Основні засоби
1466
1293
-173
Незавершене будівництво
54
97
43
Необоротні активи, всього
1535
1400
-135
2.Оборотние активи
Запаси
2949
2941
-8
ПДВ по придбаних цінностях
1
1
-
Дебіторська заборгованість
265
695
430
Грошові кошти
68
86
18
Оборотні активи, всього
3283
3723
440
Актив, всього
4818
5123
305
Пасив
3.Собственний капітал
Статутний капітал
30
220
190
Додатковий капітал
260
260
-
Нерозподілений прибуток
3627
3866
239
Власний капітал, всього
3917
4346
429
4.Долгосрочние зобов'язання
0%
0%
0%
5.Краткосрочние зобов'язання
Кредиторська заборгованість
901
777
-124
Короткострокові зобов'язання, всього
901
777
-124
Пасив, всього
4818
5123
305
Представлені дані дозволяють зробити наступні висновки:
1) загальна сума активів збільшилась на 305, в той же час як сума зобов'язань незначно зменшилася;
2) збільшення загальної суми активів відбулося виключно за рахунок збільшення нерозподіленого прибутку: компанія не емітувала нові фінансові інструменти, і не збільшувала заборгованості;
3) сума оборотних коштів підприємства збільшився на 440. Це збільшення відбулося головним чином за рахунок дебіторської заборгованості;
4) на тлі значного збільшення оборотних коштів величина короткострокових заборгованостей зменшилася на 124.
Таблиця 3
Горизонтальний аналіз балансу за 2007р.
Баланс підприємства на
01.01.06
01.01.07
абсолют, змінений.
відносить, змінений.
Актив
1.Внеоборотние активи
Нематеріальні активи
10
20
10
Основні засоби
1293
1186
-107
Незавершене будівництво
97
130
33
Необоротні активи, всього
1400
1336
-64
2.Оборотние активи
Запаси
2941
4145
1204
ПДВ по придбаних цінностях
1
1
-
Дебіторська заборгованість
695
632
-63
Грошові кошти
86
25
-61
Оборотні активи, всього
3723
4803
1080
Актив, всього
5123
6139
1016
Пасив
3.Собственний капітал
Статутний капітал
220
220
-
Додатковий капітал
260
260
-
Нерозподілений прибуток
3866
4535
669
Власний капітал, всього
4346
5015
669
4.Долгосрочние зобов'язання
0%
0%
0%
5.Краткосрочние зобов'язання
Кредиторська заборгованість
777
1124
347
Короткострокові зобов'язання, всього
777
1124
347
Пасив, всього
5123
6139
1016
Представлені дані дозволяють зробити наступні висновки:
1) загальна сума активів збільшилась на1016, в той же час сума зобов'язань збільшилася;
2) збільшення загальної суми активів відбулося за рахунок збільшення нерозподіленого прибутку: компанія не емітувала нові фінансові інструменти, і не збільшувала заборгованості;
3) сума оборотних коштів підприємства збільшився на 1080;
4) на тлі значного збільшення оборотних коштів величина короткострокових заборгованостей збільшилася на 347.
Тепер проаналізуємо баланс підприємства за 2006 та 2007р.р. методом вертикального аналізу.
Таблиця 4 Вертикальний аналіз балансу за 2005,2006,2007 р.р.
Баланс підприємства на
01.01.05
01.01.06.
01.01.06
01.01.07
01.01.06
01.01.07
Актив
1.Внеоборотние активи
Нематеріальні активи
0,35%
0,31%
0.31%
0.20%
0.20%
0.33%
Основні засоби
14,69%
30,42%
30.42%
25.24%
25.24%
19.32%
Незавершене будівництво
1,13%
1,12%
1.12%
1.89%
1.89%
2.12%
Необоротні активи, всього
16,17%
31,85%
31.85%
27.33%
27.33%
21.77%
2.Оборотние активи
Запаси
38,84%
61,21%
61.21%
57.41%
57.41%
67.52%
ПДВ по придбаних цінностях
0,08%
0,02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
Дебіторська заборгованість
29,94%
5,5%
5.5%
13.57%
13.57%
10.29%
Грошові кошти
14,98%
1,41%
1.41%
1.68%
1.68%
0.41%
Оборотні активи, всього
83,84%
68,14%
68.14%
72.68%
72.68%
78.24%
Актив, всього
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Пасив
3.Собственний капітал
Статутний капітал
0,59%
0,62%
0.62%
4.29%
4.29%
3.58%
Додатковий капітал
5,09%
5,4%
5.4%
5.08%
5.08%
4.24%
Нерозподілений прибуток
67,68%
75,28%
75.28%
75.46%
75.46%
73.87%
Власний капітал, всього
73,36%
81,30%
81.30%
84.83%
84.83%
81.69%
4.Долгосрочние зобов'язання
0%
0%
0%
0%
0%
0%
5.Краткосрочние зобов'язання
Кредиторська заборгованість
26,65%
18,70%
18.70%
15.17%
15.17%
18.31%
Короткострокові зобов'язання, всього
26,65%
18,70%
18.70%
15.17%
15.17%
18.31%
Пасив, всього
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Представлені дані дозволяють зробити наступні висновки:
1) Частка оборотних засобів підприємства становить більше половини активів підприємства, причому з кожним роком вона зростає;
2) Частка основних засобів зменшується;
3) Частка короткострокових заборгованостей знаходиться приблизно на рівні однієї шостої від величини активів підприємства і не претерпівает істотних змін;
4) Власний капітал підприємства знаходиться на рівні більше 80% від загальної суми його пасивів, що говорить про низький рівень ризикованості підприємства стати банкрутом.
Тепер проведу аналіз діяльності підприємства за допомогою фінансових коефіцієнтів за 2005,2006,2007 р.р.:
1) Коефіцієнт зміни валових продажів - служить цілям кількісної характеристики збільшення обсягу продажів поточного періоду по відношенню до обсягу валового продажу попереднього періоду.
Розрахунок ведеться за формулою:
(Виручка за поточний рік - виручка за минулий рік) / (Виручка за минулий рік)
(14609-14277) / 14277 = 0,02 (2005р.) (10457-14609) / 14609 = -0,28 (2006р.) (13519-10457) / 10457 = 0,29 (2007р.) У 2007р. обсяг продажів збільшився в порівнянні з 2006р.
2) Показник валового доходу - показує яку частку валовий дохід займає у виручці підприємства.
Розрахунок ведеться за формулою:
Валовий дохід / Виручка від реалізації 2322/14609 = 0,16 (2005р.) 1549 / 10457 = 0,15 (2006р.) 2202/13519 = 0,16 (2007р.)
Протягом усього досліджуваного періоду валовий дохід перебуває приблизно на одному рівні.
З Жоеффіціент операційного прибутку - показує ефективність основної діяльності підприємства поза зв'язку з фінансовими операціями і нормами фіскального регулювання, прийнятими в країні.
Розрахунок ведеться за формулою:
Прибуток до процентних платежів і оподаткування / виручка від реалізації
779/14609 = 0,05 (2005р.) 565/10457 = 0,05 (2006р.) 1017/13519 = 0,08 (2007р.)
Оскільки коефіцієнт операційного прибутку в 2007р. збільшується, то можна сказати, що виробнича діяльність підприємства ефективна.
4) Коефіцієнт виробничої собівартості реалізованої продукції - є доповненням коефіцієнта валового доходу в тому сенсі, що ці два коефіцієнти у сумі повинні складати 100%.
Розрахунок ведеться за формулою: Собівартість реалізованої продукції / виручка від реалізації
-12287 / 14609 = -0,84 (2005р.)
-8908/10457 = -0,85 (2006р.)
-11317/13519 = -0,84 (2007р.)
5) Коефіцієнт оборотності активів - показує, яка кількість вкладених активів необхідно для забезпечення даного рівня реалізації продукції.
Розрахунок ведеться за формулою:
2 * виручка від реалізації / (активи всього на початок року + активи всього на кінець року)
2 * 14609 / (5111 +4818) = 29218/9929 = 2,94 (2005р.) 2 * 10457 / (4818 +5123) = 20914/9941 = 2,10 (2006р.) 2 * 13519 / (5123 +6139 ) = 27038/11262 = 2,40 (2007р.)
7) Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості розраховується за формулою:
2 * виручка від реалізації / (дебеторська заборгованість на початок року + дебеторська заборгованість на кінець року)
2 * 14609 / (1530 +265) = 29218/1795 = 16,28 (2005р.)
2 * 10457 / (265 +695) = 20914 / 960 = 21,79 (2006р.)
2 * 13519 / (695 +632) = 27038 / 1327 = 20,38 (2007р.)
8) Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості розраховується за формулою:
2 * матеріальні витрати / (кредиторська заборгованість на початок року + кредиторська заборгованість на кінець року)
9) «Власні оборотні кошти» (показник ліквідності) показують ступінь платоспроможності підприємства за короткостроковими боргами.
Розраховуються за формулою:
Оборотні засоби-короткострокова заборгованість 4284 - 1362 = +2922 (2005р.) 3283-901 = 2382 (2006р.) 3723 - 777 = 2946 (2007р)
У 2007р. ступінь платоспроможності підприємства збільшилася на 564 у порівнянні з 2006р.
10) Показники рентабельності - це найважливіші характеристики фактичної середовища формування прибутку і доходу підприємств. Основні показники рентабельності можна об'єднати в такі групи:
• рентабельність продукції, продажу - показує, скільки прибутку припадає на одиницю реалізованої продукції;
• рентабельність виробничих фондів;
• рентабельність вкладень у підприємства - показує ефективність використання всього майна підприємства.
Розрахунок даних показників по підприємству представлений в таблиці 5.
Таблиця 5
Показники рентабельності продукції підприємства за 2005-2007р.р.
Показники
Розрахунок
2005
2006
2007
Відхилення + / -
стор
2006г.от 2005
2007г.от 2006
1.виручка від реалізації товарів,
робіт, послуг (без ПДВ, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)
010
14609
10457
13519
-4152
3062
2.прібиль від реалізації
050
884
465
939
-419
474
3. балансовий прибуток
140
779
565
1017
-214
452
4.чістая прибуток
140-150
1390
891
1365
-499
474
Розрахункові показники (%)
*
1.рентабельность всій реалі-
050
0,06
0,04
0,07
-0,02
0,03
ванної продукції
010
2.Общая рентабельність
140
0,05
0,05
0,07
0
0,02
010
3.Рентабельність продажів по чистому прибутку
140-140-150
0,10
0,09
0,10
-0,01
0,01
010
На основі розрахунків можна зробити наступні висновки:
• Показник загальної рентабельності за звітний період зріс з 0,05 у 2006 до 0,07 у 2007р., Тобто в 1,4 рази.
• Показник рентабельності продажів від чистого прибутку також виріс з 0,09 у 2006 до 0,10 в 2007р. Це говорить про те, що попит на продукцію дещо зріс. Таким чином, в 2007р. на 1грн. реалізованої продукції підприємство мало лише 0,1 коп. чистого прибутку.
• Рентабельність всієї реалізованої продукції збільшилася на 0,03% і склала до кінця 2007р. 0,07%. Це означає, що в кінці звітного періоду кожен рубль реалізації став приносити на 0,03 коп. більше прибутку від реалізації.
Як видно з вищесказаного, всі показники рентабельності продукції дуже низькі.
У таблиці 6 представлені показники для розрахунку рентабельності підприємства.
Таблиця 6 Показники для розрахунку рентабельності підприємства
показники
Код рядка
2005р.
2006р.
2007р.
1.прібиль балансова
140 (ф № 2)
779
565
1017
2.прібиль чиста
140-150 (ф № 2)
1390
891
1365
3.собственние кошти
490 (ф № 1)
3749
3917
4346
4.доходи від участі в інших організаціях
080 (ф № 2)
5.долгосрочние фінансові вкладення
140 (ф № 1)
6.долгосрочние позикові кошти
590 (ф № 1)
-
-
-
На основі даних таблиці 6 можна зробити висновок про те, що якщо за 2006р. всі показники рентабельності вкладень впали в порівнянні з 2005р., то в 2007р. сталася протилежна ситуація. Усі показники рентабельності вкладень збільшилися.

Глава 3. Шляхи збільшення прибутку на ОООСамородок
3.1 Шляхи зниження невиробничих витрат і втрат
Проведений аналіз показує, що ТОВ «Самородок» проводить велику роботу з підвищення ефективності виробництва, виконання робіт.
У результаті цього на підприємстві за 2007 рік отримано такі результати:
1. Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) склала 13519 тис. руб.
2. Собівартість реалізованої продукції -11317 тис. руб.
3. Прибуток від реалізації -939 тис. руб.
4. На величину балансового прибутку, яка склала 2202 тис. руб. вплинули збільшення прибуток від реалізації продукції.
Як показує аналіз на ТОВ «Самородок» спостерігається підвищення прибутку від реалізації продукції. Так в 2006 році вона склала 465 тис. руб., А в 2007 році - 939 тис. руб.
На зміну прибутку вплинули наступні фактори: собівартість, різновид виконуваних робіт, обсяг реалізації. Широка гамма виконуваних робіт і послуг зміцнює позиції ТОВ «Самородок» на ринку, розширює обсяг послуг, що надаються.
Їх даних аналізу рентабельності фірми ТОВ «Самородок» видно, що приріст рентабельності за звітний період становить 0,03%, тому що збільшився прибуток, яку підприємство має з кожної гривні реалізованої продукції.
Для збільшення позитивного результату на фірмі «Самородок» пропонується розробити заходи, що забезпечують:
• Якість виконуваних робіт, що призведе до конкурентоспроможності і суворе дотримання укладених договорів на виконання робіт. Особливо важливо підприємству, знайти замовників на виконання престижних і найбільш потрібних для ринку робіт;
• Проведення масштабної і ефективної політики в галузі підготовки персоналу, що являє собою особливу форму вкладення капіталу;
• Підвищення ефективності діяльності підприємства по збуту продукції.
• Перш за все, необхідно більше уваги приділяти підвищенню швидкості руху оборотних коштів, скорочення всіх видів запасів, домагатися
• максимально швидкого просування готових виробів від виробника до споживача;
• Покращувати зацікавленості вибору даного підприємства замовни-ками робіт;
• Збільшення обсягу виробництва виконуваних робіт за рахунок більш повного використання виробничих потужностей підприємства;
• Скорочення витрат на виробництво за рахунок підвищення рівня продуктивності праці, економічного використання сировини, матеріалів,
• палива, електроенергії, обладнання;
• Скорочення не виробничих витрат і виробничого браку;
• Застосування найсучасніших механізованих і автоматизованих засобів для виконання робіт.
Виконання цих пропозицій значно підвищить одержуваний прибуток на підприємстві.
3.2 Вдосконалення управління прибутком в умовах ринкової економіки
Прибуток повинен бути настільки вагомою, щоб забезпечувати всі розширене відтворення, рішення що стоять перед підприємством задач. У сучасний період ринкова конкуренція повинна бути більш жорсткою, але не за рахунок чинника ціни, а в результаті появи більш витончених, тонких методів і форм суперництва підприємств на ринку. Необхідно, щоб підприємство набагато більше часу приділяло таких сфер, як реалізація і збут продукції, тому що потреби і запити споживачів стають надзвичайно індивідуалізованими, а ринки дуже різноманітними за своєю структурою.
Як же згадувалося, максимальне отримання прибутку в основному зв'язується зі зниженням виробничих витрат. Однак, в умовах, коли самими витратами підприємство може управляти, в основному тільки витрата їх кількості, а ціна на кожен вхідний матеріал (ресурс) практично некерована, а в умовах не сповільнюється інфляції і безконтрольності, підприємство вкрай обмежена у можливості знижувати виробничі витрати, домагаючись таким шляхом збільшення прибутку ^ Тому, тут виникає необхідність переоцінки інших якісних характеристик, що впливають на збільшення доходів підприємства.
Сучасне виробництво має відповідати наступним параметрам:
1. Володіти великою гнучкістю, здатністю швидко змінювати пропоновані послуги, оскільки нездатність постійно пристосовуватися до запитів споживачів, прирече підприємство на банкрутство.
2. Технологія виробництва ускладнилася на стільки, що вимагає зовсім нові форми контролю, організації та поділу праці.
3. Вимоги до якості не просто зросли, а зовсім змінили характер. Мало виконувати добре роботи, необхідно ще думати про пошук нових замовників, про надання споживачам додаткових фірмових послуг.
4. Різко змінилася структура витрат виробництва. Одночасно все більш зростає частка витрат, пов'язаних з реалізацією продукції. Все це вимагає принципово нових підходів до управління та організації виробництва, безпосередньо стосується і управління прибутком. Більше того, вони повинні знайти гідне місце в розробці управління нею в рамках підприємства в цілому.
Особливою проблемою є і підвищення ефективності діяльності підприємства з пошуку замовника. Перш за все необхідно більше уваги приділяти підвищенню швидкості руху оборотних коштів, скорочення всіх видів запасів, домагатися максимально швидкого виконання робіт.
Здійснюючи тактику постійних поліпшень навіть у давно відомих послуги і робіт, можна забезпечити собі неухильне зростання частки ринку, обсягів пропонованих робіт і доходів.

Висновок
За підсумками проведеного дослідження можна зробити наступні висновки: Прибуток - це узагальнюючий показник, наявність якого свідчить про ефективність виробництва, про благополучне фінансовому стані.
Основним показником прибутку, використовуваним для оцінки виробничо-господарської діяльності, виступає:
• балансовий прибуток,
• прибуток від реалізації продукції, що випускається,
• валовий прибуток,
• оподатковуваний прибуток,
• прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства або чистий прибуток.
Найважливіша роль прибутку, посилюється з розвитком підприємництва, визначає необхідність її правильного обчислення. Від того, наскільки достовірно визначена плановий прибуток, буде залежати успішна фінансово-господарська діяльність організації.
Планується прибуток окремо за видами:
- Від реалізації товарної продукції,
- Від реалізації іншої продукції і послуг нетоварного характеру,
- Від реалізації основних засобів та іншого майна,
- Від позареалізаційних доходів і витрат.
У даній роботі розглянуті основні способи планування прибутку від реалізації товарної продукції:
1) Метод прямого рахунку:
Застосовується при невеликому асортименті продукції, що випускається.
2) Аналітичний метод планування прибутку:
Застосовується при великому асортименті продукції, що випускається, а також як доповнення до прямого методу з метою його перевірки і контролю.
3) Метод сполученого розрахунку:
У цьому методі застосовуються елементи першого і другого способів.
Розподіл і використання прибутку є важливим господарським процесом, що забезпечує як покриття потреб підприємців, так і формування доходів російської держави. Валовий прибуток в процесі розподілу зменшується.
Залишилася, валовий прибуток є об'єктом оподаткування та іменується оподатковуваним прибутком. З цього прибутку сплачується до бюджету податок на прибуток.
Після сплати податку залишається чистий прибуток, що перебуває у повному розпорядженні підприємства і використовується ним самостійно. З прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства (чистий прибуток) відповідно до законодавства та установчих документів підприємство може створювати фонд нагромадження, фонд споживання, резервний фонд та інші спеціальні фонди та резерви. Розподіл чистого прибутку дозволяє розширювати діяльність організації за рахунок власних, більш дешевих джерел фінансування. При цьому знижуються фінансові витрати організації на залучення додаткових джерел. В умовах ринкової економіки, істотно змінюються методи впливу держави на соціально-економічний розвиток. Одним з найсильніших важелів, регулюючих економічні взаємини товаровиробників з державою, стає податкова система, яка будується так, щоб відповідати прийнятим вимогам сприятливого розвитку ринкової економіки.
Підприємство від прибутку сплачує 8% у федеральний бюджет, 16% в регіональний бюджет і податок на прибуток 24%.
Підприємства окремо від податку на прибуток сплачують також податки з доходів (дивідендів, відсотків, отриманих по акціях, облігаціях, і іншим, випущеним в РФ цінних паперах, від пайової участі в інших підприємствах, від казино, відеосалонів та ін.) Ставки по доходах на вищевказані види діяльності та порядок сплати податку регламентується спеціальними нормативними актами.
У процесі дослідження було проведено фінансовий аналіз діяльності підприємства ТОВ «Самородок», зареєстрованого в 1999 році. Аналіз стану даного підприємства дозволив виявити наступні результати: чиста виручка за аналізований період збільшилася, а значить основна діяльність, заради здійснення якої було створено підприємство, за аналізований період була прибутковою; обсяги дебіторської заборгованості зменшилися, що свідчить про поліпшення ситуації з оплатою продукції підприємства і про виборі підходящої політики продажів; власний капітал за аналізований період збільшився, що сприяє зростанню фінансової стійкості підприємства. Для подальшого збільшення прибутку підприємству необхідно: якісно виконувати свою роботу, періодично проводити перепідготовку спеціалістів, застосовувати найсучасніші механізовані і автоматизовані засоби для виконання робіт; особливо важливо підприємству, знайти замовників на виконання престижних і найбільш потрібних для ринку робіт, підвищення ефективності діяльності підприємства по збуту продукції; збільшення обсягу виробництва виконуваних робіт за рахунок більш повного використання виробничих потужностей підприємства, скорочення витрат на виробництво за рахунок підвищення рівня продуктивності праці, економічного використання сировини, матеріалів, палива, електроенергії, обладнання.
Виконання цих пропозицій значно підвищить одержуваний прибуток на підприємстві.

Список літератури
1. Аналіз господарської діяльності. / Под ред. Бєлобородова В.А. М.: Фінанси і статистика, 2004. -4200с.
2. Балтакса П.М., Кливець П.Г. Складові ефективності: З досвіду промислового підприємства. -М.: Економіка, 2005. -92с.
3. Богатин Ю.В. Економічна оцінка якості та ефективності роботи підприємства. -М.: Вид. стандартів, 2005. -214с.
4. Вонебнікова Н.В., Пяков М. Л. Облік фінансових результатів по оплаті. / / Бух. облік, 2003, № 1
6. Горбачова Л. О. Аналіз прибутку та рентабельності. -М.: Економіка, 2006. -95С.
7. Лопатіна І.М., Золкіна З.К. Основи аналізу фінансового стану підприємства: Навчальний посібник. -Ярославль: ЯГУ, 2003. -66 С.
8. Мазуров І.І., Астапенко З.Н., Брилева М.Д. Лекції з аналізу господарської діяльності підприємств. -СПб.: Вид. СПбУЕФ, 2003-72с.
10. Методи економічного аналізу в умовах реформи. / / За ред. Баріленко В.І. та ін-Саратов: Изд. Сарат. універ., 2004. -200с.
11. Мухін С.А. Прибуток в нових умовах господарювання. -М.: Фінанси і статистика, 2003. -144с.
12. Пошуків В. Фінансові проблеми стабілізації російської економіки. / / РЕЖ, 2007, № 1.
13. Резніков Л. Фінансовий стан та фінансова політика виробничих підприємств. / / РЕЖ, 2003, № 7.
14. Сотникова Л.В. Про формування фінансових результатів. / / Бух. облік, 1998, № 1
15. Облік фінансових результатів. / / Бух. облік, 2006, № 1
16. Чечета А.І. Інформація про фінансові результати та її аналіз / / Фінанси, 2003, № 5, с. 32-34.
17. Шеремет А.Д. Комплексний економічний аналіз діяльності підприємств. -М.: Економіка, 2003. -210с.
18. Ширяєва Р. Фінансовий стан промисловості. / / Економіст, 2004, № 31, с. 49-57.
19. Бланк І.А. Фінансовий менеджмент: навчальний курс. - К.: Ніка-Центр, 2004,-210с.
20.Фінанси: Підручник / В.М. Родіонова, Ю.Я. Вавілов. - М.,: Фінанси і статистика, 2005. - 398 с. 21.Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник / За ред. Є.І. Шохіна. - М.: ІД ФБК-ПРЕС, 2002. - 408 с. 22.Аналіз і діагностика фінансово - господарської діяльності підприємства. - Т.Б. Бердникова - М: Инфра, 2002
23. Удосконалення фінансової податкової системи - Логінов В, Новицький Н. - М: Економіст, 2005

Додаток 1
Бухгалтерський баланс За період з 01 января2005г. по 31.12.2005
актив
Код показат
На початок отчет.года
На кінець звіт, року
1.внеоборотние активи
Нематеріал.актіви
ПЗ
18
15
Основні засоби
120
751
1466
Незавершене будівництво
130
58
54
Прибуткові вкладення в матеріальні цінності
135
0
0
Довгострокові фінансові вкладення
140
0
0
Відкладені податкові активи
145
0
0
Інші необоротні активи
150
0
0
Разом по розділу 1
190
827
1535
2.оборотние активи запаси
210
1985
2949
в т. ч. сировину, матеріали та інші аналог, цінності
211
275
788
Тварини на вирощуванні та відгодівлі
212
37
85
Витрати в незавершеному произв.
213
22
181
Гот.продукція і товари для перепродажу
214
1641
1851
Товари відвантажені
215
0
0
Витрати майбутніх періодів
216
2
36
Інші запаси і витрати
217
8
8
ПДВ по придбаних ценостей
220
4
1
Дебіторська задолж. (Платежі по якій очікуються більш ніж через 12 міс. Після отч. Дати
230
67
85
У т.ч. покупці і замовники
231
0
0
Дебіторська задолж. (Платежі по якій очікуються протягом 12 міс. Після отч. Дати
240
1463
180
У т.ч. покупці і замовники
241
42
158
Короткострокові фін. вкладення
250
0
0
Грошові кошти
260
765
68
Інші оборот активи
270
0
0
Разом по розділу 2
290
4284
3283
баланс
300
5111
4818
Пасив
2.Капітал і резерви
Статутний капітал
410
30
30
Власні акції, викуплені в акціонерів
411
0
0
Додатковий капит
420
260
260
Резервний капітал
430
0
0
У т.ч. резерви, утворений, відповідно до законод.
431
0
0
Резерви, образів. в соотв. з заснує документами
432
0
0
Нерозподілений прибуток
470
3459
3627
Разом по розділу 3
490
3749
3917
Довгострокові зобов'язання
Позики і кредити
510
0
0
Відкладені податкові зобов'язання
515
0
0
Інші довгострокові. обязат.
520
0
0
Разом по розділу 4
590
0
0
5.Краткосрочние зобов'язання
Позики і кредити
610
0
0
Кредиторська заборгованість
620
1362
901
в т.ч. постачальники та підрядники
621
1124
609
Заборгованість перед персоналом організації
622
24
16
Заборгованість перед гос.органов позабюджетних. фондами
623
0
0
Заборго-сть з податків і зборів
624
212
126
Інші кредитори
625
2
150
Заборго-сть перед учасінікамі по виплаті доходів
630
0
0
Доходи майбутніх періодів
640
0
0
Резерви майбутніх витрат
650
0
0
Інші короткострокові зобов'язання
660
0
0
Разом по розділу 5
690
1362
901
баланс
700
5111
4818

Додаток 2
Звіт про прибутки та збитки За період з 01 січня 2005 р . по 31.12.2005
Показник
Код
За звітний
За аналогічний.
період
період
Доходи і витрати по звичайних видах діяльності
Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом ПДВ, акцизів і аналогічних обязат. Платежів)
010
14609
14277
Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг
020
-12287
-10558
Валовий прибуток
029
2322
3719
Комерційні витрати
030
-1184
-995
Управлінські витрати
040
-254
-162
Прибуток (збиток) від продажу
050
884
2562
Інші доходи і витрати
Відсотки до отримання
060
0
0
Відсотки до сплати
070
0
0
Доходи від участі в інших організаціях
080
0
0
Інші операційні доходи
090
0
0
Інші операційні витрати
100
0
0
Позареалізаційні доходи
120
303
116
Позареалізаційні витрати
130
-408
-143
Прибуток (збиток) до оподатковування
140
779
2535
Відкладені податкові активи
141
0
0
Відкладені податкові зобов'язання
142
0
0
Поточний податок на прібиь
150
-611
-591
Чистий прибуток (збиток) звітного періоду
190
168
1944

Додаток 3
Бухгалтерський баланс За період з 01 января2006г. по 31.12.2006
актив
Код показат
На початок отчет.года
На кінець звіт, року
1.внеоборотние активи
Нематеріал.актіви
ПЗ
15
10
Основні засоби
120
1466
1293
Незавершене будівництво
130
54
97
Прибуткові вкладення в матеріальні цінності
135
0
0
Довгострокові фін вкладення
140
0
0
Відкладені податкові активи
145
0
0
Інші необоротні активи
150
0
0
Разом по розділу 1
190
1535
1400
2.оборотние активи запаси
210
2949
2941
в т. ч. сировину, матеріали та інші аналог, цінності
211
788
1871
Тварини на вирощуванні та відгодівлі
212
85
173
Витрати в незавершеному произв.
213
181
1
Гот.продукція і товари для перепродажу
214
1851
847
Товари відвантажені
215
0
0
Витрати майбутніх періодів
216
36
41
Інші запаси і витрати
217
8
8
ПДВ по придбаних ценостей
220
1
1
Дебіторська задолж. (Платежі по якій очікуються більш ніж через 12 міс. Після отч. Дати
230
85
85
У т.ч. покупці і замовники
231
0
0
Дебіторська задолж. (Платежі по якій очікуються протягом 12 міс. Після отч. Дати
240
180
610
в т.ч. покупці і замовники
241
158
91
Короткострокові фін. вкладення
250
0
0
Грошові кошти
260
68
86
Інші оборот активи
270
0
0
Разом по розділу 2
290
3283
3723
баланс
300
4818
5123
Пасив
2.Капітал і резерви
Статутний капітал
410
30
220
Власні акції, викуп лені в акціонерів
411
0
0
Додатковий капит
420
260
260
Резервний капітал
430
0
0
У т.ч. резерви, утворений, відповідно до законод.
431
0
0
Резерви, образів. в соотв. з заснує документами
432
0
0
Нерозподілений прибуток
470
3627
3866
Разом по розділу 3
490
3917
4346
Довгострокові зобов'язання
Позики і кредити
510
0
0
Відкладені податкові зобов'язання
515
0
0
Інші довгострокові. обязат.
520
0
0
Разом по розділу 4
590
0
0
5.Краткосрочние зобов'язання
Позики і кредити
610
0
0
Кредиторська заборгованість
620
901
777
в т.ч. постачальники та підрядники
621
609
605
Заборгованість перед персоналом організації
622
16
25
Заборгованість перед гос.органов позабюджетних. фондами
623
0
0
Заборго-сть з податків і зборів
624
126
145
Інші кредитори
625
150
2
Заборго-сть перед учасінікамі по виплаті доходів
630
0
0
Доходи майбутніх періодів
640
0
0
Резерви майбутніх витрат
650
0
0
Інші короткострокові зобов'язання
660
0
0
Разом по розділу 5
690
901
777
баланс
700
4818
5123

Додаток 4
Звіт про прибутки та збитки За період з 01 січня 2006 р . по 31.12.2006
Показник
Код
За звітний
За аналогічний.
період
період
Доходи і витрати по звичайних
010
10457
14609
видами діяльності
Виручка (нетто) від продажу товарів,
продукції, робіт, послуг (за мінусом
ПДВ, акцизів і аналогічних обязат.
платежів)
Собівартість проданих товарів,
020
-8908
-12287
продукції, робіт, послуг
Валовий прибуток
029
1549
2322
Комерційні витрати
030
-742
-1184
Управлінські витрати
040
-342
-254
Прибуток (збиток) від продажу
050
465
884
Інші доходи і витрати
060
0
0
Відсотки до отримання
Відсотки до сплати
070
0
0
Доходи від участі в інших
080
0
0
організаціях
Інші операційні доходи
090
0
0
Інші операційні витрати
100
0
0
Позареалізаційні доходи
120
338
303
Позареалізаційні витрати
130
-238
-408
Прибуток (збиток) до оподаткування, дозволи
140
565
779
вання
Відкладені податкові активи
141
0
0
Відкладені податкові зобов'язання-
142
0
0
ства
Поточний податок на прібиь
150
-326
-611
Чистий прибуток (збиток) звіт-
190
239
168
ного періоду

Додаток 5
Бухгалтерський баланс За період з 01 января2007г. по 31.12.2007
актив
Код показат
На початок отчет.года
На кінець звіт, року
1.внеоборотние активи
Нематеріал, активи
ПЗ
10
20
Основні засоби
120
1293
1186
Незавершене будівництво
130
97
130
Прибуткові вкладення в матеріальні цінності
135
0
0
Довгострокові фінансові вкладення
140
0
0
Відкладені податкові активи
145
0
0
Інші необоротні активи
150
0
0
Разом по розділу 1
190
1400
1336
2.оборотние активи запаси
210
2941
4145
в т. ч. сировину, матеріали та інші аналог, цінності
211
1871
2329
Тварини на вирощуванні та відгодівлі
212
173
293
Витрати в незавершеному произв.
213
1
575
Гот.продукція і товари для перепродажу
214
847
916
Товари відвантажені
215
0
0
Витрати майбутніх періодів
216
41
24
Інші запаси і витрати
217
8
8
ПДВ по придбаних ценостей
220
1
1
Дебіторська задолж. (Платежі по якій очікуються більш ніж через 12 міс. Після отч. Дати
230
85
36
У т.ч. покупці і замовники
231
0
0
Дебіторська задолж. (Платежі по якій очікуються протягом 12 міс. Після отч. Дати
240
610
596
в т.ч. покупці ізаказчікі
241
91
89
Короткострокові фін. вкладення
250
0
0
Грошові кошти
260
86
25
Інші оборот активи
270
0
0
Разом по розділу 2
290
3723
4803
баланс
300
5123
6139
Пасив
2.Капітал і резерви
Статутний капітал
410
220
220
Власні акції, викуплені в акціонерів
411
0
0
Додатковий капит
420
260
260
Резервний капітал
430
0
0
У т.ч. резерви, утворений, відповідно до законод.
431
0
0
Резерви, образів. в соотв. з заснує документами
432
0
0
Нерозподілений прибуток
470
3866
4535
Разом по розділу 3
490
4346
5015
Довгострокові зобов'язання
Позики і кредити
510
0
0
Відкладені податкові зобов'язання
515
0
0
Інші довгострокові. обязат.
520
0
0
Разом по розділу 4
590
0
0
5.Краткосрочние зобов'язання
Позики і кредити
610
0
0
Кредиторська заборгованість
620
777
1124
в т.ч. постачальники та підрядники
621
605
1014
Заборгованість перед персоналом організації
622
25
36
Заборгованість перед гос.органов позабюджетних. фондами
623
0
0
Заборго-сть з податків і зборів
624
145
72
Інші кредитори
625
2
2
Заборго-сть перед учасінікамі по виплаті доходів
630
0
0
Доходи майбутніх періодів
640
0
0
Резерви майбутніх витрат
650
0
0
Інші короткострокові зобов'язання
660
0
0
Разом по розділу 5
690
777
1124
баланс
700
5123
6139

Додаток 6
Звіт про прибутки та збитки За період з 01 січня 2007р. по 31.12.2007
Показник
Кд
За звітний
За аналогічний.
період
період
Доходи і витрати по звичайних
010
13519
10457
видами діяльності
Виручка (нетто) від продажу товарів,
продукції, робіт, послуг (за мінусом
ПДВ, акцизів і аналогічних обязат.
платежів)
Собівартість проданих товарів,
020
-11317
-8908
продукції, робіт, послуг
Валовий прибуток
029
2202
1549
Комерційні витрати
030
-837
-742
Управлінські витрати
040
-426
-342
Прибуток (збиток) від продажу
050
939
465
Інші доходи і витрати
060
0
0
Відсотки до отримання
Відсотки до сплати
070
0
0
Доходи від участі в інших
080
0
0
організаціях
Інші доходи
090
177
338
Інші витрати
100
-99
-238
0
0
0
0
Прибуток (збиток) до оподаткування, дозволи
140
1017
565
вання
Відкладені податкові активи
141
0
0
Відкладені податкові зобов'язання-
142
0
0
ства
Поточний податок на прібиь
150
-348
-326
Чистий прибуток (збиток) звіт-
190
669
239
ного періоду
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
634.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз формування розподілу і використання прибутку
Облік розподілу та використання прибутку
Аналіз формування і розподілу прибутку
Аналіз формування і розподілу прибутку 2
Аналіз розподілу та використання прибутку підприємства
Управління процесами формування і розподілу прибутку
Міжнародні стандарти формування і розподілу прибутку підприємства
Оцінка механізму формування та розподілу прибутку на прикладі підприємства ТОВ БелКрус
Формування і використання прибутку

Нажми чтобы узнать.
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru