Особливості організаційних форм навчання в професійному училищі

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Реферат
Тема:
«Особливості організаційних форм навчання в професійному училищі»
Виконала:
майстер п / о Малікова Т.Я

Зміст
Введення
1. Питання теорії організаційних форм навчання
3. Урок - основна форма організації теоретичного навчання в ПТУ
4. Елементи професійної діяльності при підготовці до уроків
5. Основні форми організації виробничого навчання
Висновок
Список використаної літератури.

Введення
Без оновлення освіти не може відбутися оновлення суспільного життя, тому виключно значущою і актуальною суспільною проблемою є розробка програми та стратегія поліпшення системи освіти з урахуванням соціального замовлення, накопиченого досвідом.
Тривалий час навчально-виховний процес був спрямований у навчальних закладах на стандартизацію, як особистості учня, так і викладача. Самі навчальні заклади перетворилися як би «в маленьку модель держави. На жаль до цих пір в професійних училищах зберігся такий підхід до навчально-виховного процесу. Необхідність різноманітності форм диктується також і різноманітимо тим завдань, які призовних вирішувати ПТУ в умовах сучасного соціально-економічного розвитку суспільства. Широке впровадження прогресивних форм організації праці в промисловому й сільськогосподарському виробництві впливає на форми організації навчальної діяльності учнів, підготовку їх до роботи не тільки в процесі виробничого навчання, а й теоретичного. На практиці спостерігається протиріччя між вимогами до підготовки учнів і реально склалися практикою навчання, особливо в процесі теоретичного навчання. Правильна організація колективної діяльності учнів у процесі навчання в значній мірі сприяє їх підготовки до спільної роботи на виробництві. У зв'язку цим проблема форм навчання та форм навчальної діяльності учнів у ПТУ набуває актуальності.

1. Питання теорії організаційних форм навчання учнів
Характеристика форм організації навчання
У сучасній педагогічній літературі зміст і поняття «форма організації навчання« розкрито неоднозначно і має різні підходи до виділення головних ознак, що відрізняють його від інших педагогічних понять. Так, визначальними ознаками називаються: склад учнів, місце і час занять; послідовність видів діяльності учнів і способи керівництва ними з боку викладача, ступінь самостійності учнів та ін Різноманітне тлумачення провідних ознак форм організації навчання призвело до різних їх класифікацій. Наведемо деякі з них:
Урок - основна форма організації навчання. Решта позаурочні: домашня робота, факультативні заняття; виробнича практика на підприємстві; семінарські заняття; практикуми, (підстава класифікації - урок).
Фронтальне, групової та індивідуальне навчання (підстава класифікації - кількість учнів)
Колективне та неколлектівное навчання (підстава - наявність або відсутність ознак колективної діяльності учнів).
У даному переліку є одна спільна особливість: представлені організаційні форми виступають як певний компонент навчання, їх не можна одночасно віднести, наприклад, до методів навчання, оскільки реалізуються всі названі форми різними методами, в залежності від цілей. Особливостей змісту, навчальних можливостей учнів, наявності засобів навчання, майстерності викладача і т.д. Організаційні форми, будучи компонентом навчання, відображають варіанти можливих взаємодій між викладачем та учнями у процесі їх спільної роботи. Визначає загальні форми організації навчання:
1. Групове взаємодія. Характерно для фронтального навчання. Інформація виходить від одного, а інші її сприймають. При цьому характер взаємодії зберігається як у процесі спільної роботи слухачів цілої групи, так і в процесі їх спільної диференційованої роботи у виділених підгрупах. Як показує результати досліджень, фронтальне навчання ефективно:
-При введенні нових понять і вивчення їх ознак;
- При знайомстві учнів з алгоритмами певних дій;
- При проведенні учнів до самостійних висновків в процесі узагальнення і систематизації отриманих знань 4
-При необхідності отримання викладачем оперативної інформації про загальний ході масового засвоєння нового матеріалу у навчальній групі і т.д.
Взаємодія між учнями і викладачами (учнями) здійснюється через участь кожного (в міру можливості) у бесідах, при відповіді на поставлені питання, при висловлюванні власної думки в процесі загального обговорення якихось положень або результатів діяльності.
2. Парне взаємодія (викладач - учнів; учнів-учнів). Характерно для індивідуального навчання. У цьому випадку викладач взаємодіє з одним учнем, який в залежності від мети взаємодії або отримує інформацію (вказівки, рекомендації) щодо виконання завдання, або звітує про результати виконання.
Аналогічними може бути взаємодія і двох учнів. Один з яких, більш підготовлений і надає допомогу менш підготовленому. Така організація навчання застосовується при усуненні прогалин в знаннях учнів (додаткові заняття, консультації) і при контролі якості сформованих знань залік, індивідуальний звіт. Іспит.
Індивідуальне навчання спрямоване на розвиток кожного окремого учня і здійснюється у відповідності з його навчальними можливостями (складність змісту, обсяг, темп і.т.д.) Проте в умовах масового навчання за єдиною, обов'язкової для всіх учнів програмі і жорстких часових рамках, можливість індивідуального навчання обмежена.
3. Динамічне парне взаємодія (всілякі динамічні парні поєднання навчальної роботи учнів, тобто взаємонавчання).
Це - оригінальна форма організації навчання. При якій склад пар постійно змінюється так. Що кожен учень, працюючи по черзі з усіма, виступає в ролі не тільки навчають, але і повчального.
Методика застосування даної форми організації навчання полягає в наступному, після вивчення будь-якої теми розділу викладач роздає учням картки-завдання. Якщо є можливість - кожному індивідуально. Якщо ні-по одному завданню на групу з 5-6 чоловік, після того, як викладач переконався в усвідомленому виконанні кожним учням одного завдання групового або індивідуального, він пропонує учням знайти партнера, обмінятись картками-завданнями, і працюючи в парі з ним, виконувати завдання другу руга. При цьому можна консультуватися і надавати допомогу у виконанні свого завдання. По мірі виконання завдання кожним учнем окремої пари вона розпадається і відразу утворюється нова. Нові партнери також обмінюються картками, кожен з них починає працювати над виконанням чергового, нового для нього завдання, і якщо виникає необхідність, надає товаришеві допомогу в роботі по своєму, вже виконаному раніше варіанту завдання. Повторюючи його стільки разів, скільки партнерів будуть у нього протягом уроку.
Розглянуту форму організації роботи учнів правомірно назвати колективної, так як в даному випадку в наявності всі основні ознаки колективної пізнавальної діяльності: наявність єдиної мети; раціональне розподіл функцій між учнями, що забезпечують успішність виконання завдання кожним членом колективу групи; взаємодопомога і співробітництво; взаємна відповідальність; взаємоконтроль.
Як вже було сказано, дана форма організації діяльності учнів помітно сприяє вирішенню найважливіших дидактичних завдань: підвищенню знань та розвитку інтелектуальних умінь, учнів, формуванню активно - позитивного ставлення до навчання. Разом з тим, застосування колективної форми організація діяльності учнів не замикається на дидактичному. Така форма організації навчальної роботи учнів є одним із суттєвих засобів всебічного розвитку особистості учня, сприяє вирішенню виховних завдань. У процесі взаємонавчання уважне відношення один до одного, почуття відповідальності за свою роботу і роботу товаришів, самоповагу.
Робота в динамічних парах робить позитивний вплив на розвиток розумових здібностей як «слабких», так і «сильних» учнів. Так, учні із зниженою обучаемостью в процесі роботи. При найменших утрудненнях отримують оперативну допомогу партнера і просуваються по шляху пізнання більш впевнено, а головне, не затримуючись і не закріплюючи помилок. Що стосується учнів з більш високим рівнем навченості, то в процесі пояснення краще всього виявляються своя власна повнота розуміння, виявляється неповторність кожного індивіда.
Застосування даної форми організації навчальної роботи учнів особливо ефективно на етапі закріплення учнями загальних методів вирішення типових завдань, прийомів використання нового матеріалу у різних навчальних ситуаціях. Головна функція викладача в процесі парного взаємодії учнів - організація та керівництво їх взаимоподчиненность. Перед заняттям доцільно заздалегідь намітити, який склад пар може стати оптимальним, наприклад, рекомендувати учням з подібним чи різним рівнем навченості (по даному навчальному курсу) працювати в парах.
Самостійна робота учнів при посередньому керівництві викладача. Характерна для опосередкованого навчання. На відміну від трьох, розглянутих вище організаційних форм безпосереднього навчання самостійна робота учнів виконується ними без особистого контакту з викладачем. При цьому самостійна робота учнів може виконуватися як на уроці (робота з різними дидактичними засобами, які забезпечують самоконтроль), так і поза уроком робота в бібліотеці за певною програмою, погодженою з викладачем. Підготовка до конференції і ін
Отже, кожен з наведених вище чотирьох варіантів взаємодії викладача та учнів (учня та учнів) в процесі навчання є однією з загальних організаційних форм навчання. Взяті в системі з урахуванням взаємозв'язків вони, будучи відносно стійкими освітою, визначають організаційну структуру навчання учнів. Однак стійкість способів організації елементів системи навчання, не виключають її можливості.
Система організаційних форм навчання у професійному училищі повинна відображати всі нові, прогресивне, що народжується сьогодні в практиці навчання і виховання. Необхідно відмовитися від застарілих стереотипів в організації навчання. Разом з тим це зовсім не означає категоричної відмови про всі наявні традиційних форм навчання. Так, в даний час основною формою організації навчання учнів продовжує залишатися урок. Оскільки поки немає економічної можливості відмовитися від класно-урочної системи. Дає кожному учню рівні можливості прищепити певне коло знань, умінь і навичок.

2. Урок - основна форма теоретичного навчання у професійному училищі
Урок у ПТУ будуватися на основі відомих у педагогіці принципів, правил, вимог, концепцій навчання і виховання, обумовлених поєднанням загальної та професійної освіти. Виробничого навчання та продуктивності праці учнів, рівня їх навченості. З іншого боку. Урок-частина навчального процесу, що відображає компоненти цього процесу: зміст, методи, форми організації навчальної діяльності, етапи засвоєння, їх послідовність і розмаїтість поєднань.
Підвищення ефективності уроку в сучасних умовах пов'язано з необхідністю глибше проникнути в природу уроку. І на цій основі вивіть особливості цієї форми організації навчання.
В даний час у практиці ПТУ урок з основних форми навчання перетворився на єдину, яка існує в строгій відповідності з навчальним часом, певним твердим розкладом і лише доповнену іншими формами, здійснюваними поза розкладом (домашня робота, додаткові заняття, консультація).
Визнаючи урок як основну, але не єдину форму організації занять у ПТУ, необхідно відмовитися від стереотипів, що склалися відносно цієї категорії. Це неправомірне ототожнення уроку як організаційної форми з класним заняттям. З частиною, відрізком, ланкою самого процесу навчання. Урок - це, перш за все цілісна система. Включають компоненти процесу навчання: характер цілей. Зміст, методи (прийоми) і засоби, стиль взаємодії між учнем і навчальним. З вдосконаленням кожного окремого елемента змінюються функції уроку. Його структура, роль і місце в навчальному процесі.
Таким чином, незважаючи на всю складність поняття «урок, вважаємо найбільш повно сутність певна цієї дидактичної категорії, відображає наступна трактування.
Урок - це варіативна форма організації цілеспрямованого взаємодії (діяльності та спілкування) певного складу викладачів і учнів, систематично застосовувана (в певній відрізок часу) для колективного індивідуального вирішення завдань освіти, виховання і розвитку. Нерозривно з цим визначенням пов'язані й такі поняття. Як типологія уроків, структура уроків.
Типологія уроків, в процесі навчання вирішуються різні навчальні та виховні завдання. Оскільки урок є основною формою організації навчання, то виникає необхідність упорядкування різноманіття уроків.
У педагогічній літературі зустрічаються різні підходи у вирішенні цієї проблеми. Одні автори виділяють типи уроків залежно від дидактичних цілей, етапів навчання і видів діяльності. При цьому називають від 3-18 типів уроків. Інші вводять поняття - вид уроку. Підставою для визначення виду уроку є провідний метод організації діяльності учнів. Оскільки способів організації діяльності множественно, то і видів уроку можна виділити безліч. Наприклад:
-Урок - лекція;
-Урок - бесіда;
- Урок-екскурсія 4
-Самостійна робота;
- Лабораторна робота;
- Вирішення завдань і т.д.;
При такій класифікації, хоча і можна судити про метод. За допомогою, якого педагог організовує діяльність учнів, але не зрозуміло, які дидактичні завдання він при цьому вирішує. Крім того при такому підході до класифікації уроків дуже важко виділити загальні характеристики уроків у великому їх різноманітті.
Залежно від мети організації виділяють чотири типи уроків
1. Уроки засвоєння нового матеріалу;
2. Уроки вдосконалення знань, умінь, навичок 4
3. Уроки контролю і корекції знань, умінь, та навичок
4. Комбіновані уроки
Залежно від характеру діяльності викладача і діяльності учня уроки ділять на види. Так, наприклад, для першого типу уроків виділяються наступні види:
-Урок-лекція;
- Урок - бесіда;
- Кіноуроки;
- Телеуроки;
- Теоретичний чи практичний;
- Самостійна робота;
- Урок змішаний;
Для другого типу:
-Урок самостійна репродуктивна робота (усна, письмова);
-Лабораторна робота;
-Практична робота;
-Екскурсія;
- Семінар;
- Оглядова лекція;
- Конференція;
- Підсумковий кіноуроки;
- Узагальнююча самостійна робота;
- Колективний аналіз навчального матеріалу;
- Контрольна робота.
Для третього типу:
- Усне опитування (фронтальне, індивідуальний, груповий)
-Письмові,
-Залік
-Контрольна (самостійна робота)
-Змішаний (поєднання перших трьох видів).
У урок комбінованого типу входять основні види всіх чотирьох типів уроків.
Структура уроку
Самим головним показником будь-якого предмета, процесу є структура, тобто відносно стійка зв'язок і взаємодія сторін, частин, елементів явища, предмета, процесу як цілого.
Структура є «невід'ємний атрибут всіх реально існуючих об'єктів і систем«. Зв'язок елементів у структурі підпорядковується діалектиці взаємини частини цілого, і якщо об'єкт змінюється, то це стосується в першу чергу його структури.
У поняття структури уроку включають три ознаки:
-Склад (елементи уроку);
- Послідовність включення ці елементів;
- Взаємодія цих елементів.
Вибір елементів структури уроку є однією з головних проблем, що розглядаються зараз дослідником, бо структура уроку залежить від його цілей, змісту досліджуваного матеріалу, методів, прийомів і засобів навчання, що використовуються на уроці, рівня підготовки і розвитку учнів, місця уроку в загальній системі уроку з темі (розділу) програми.
3. Елементи професійної діяльності при підготовці до уроків
Рівень професійної майстерності викладача часто пов'язується з уроком. Саме урок є, в кінцевому рахунку, тим «твором« в якому відбивається його професіоналізм, творчість. Урок як цілісна система вбирає в себе всі елементи процесу навчання. Тому в моделюванні уроку відображаються всі етапи професійної діяльності, наведені нижче.
Етапи моделювання системи уроків.
1. Підготовка до уроку вона включає
2. -Аналіз стану попередньої підготовки учнів (знання, вміння, навички);
3. - Аналіз змісту навчального матеріалу з теми;
4. - Аналіз умов (матеріально-техніческіх. Морально - психологічних.
На підставі всебічного аналізу викладач приходить у постановці конкретної мети, тобто моделюється рівень знань, умінь і навичок, розвиток певних якостей особистості учнів, намічаються етапи досягнення цієї мети - постановка конкретних завдань і намічаються попередня система уроків.
2. Пошук різних шляхів досягнення поставлених завдань, він включає в себе: відбір змісту. Вибір методів. Забезпечують різний характер діяльності учнів на уроці, виділення часу на кожен структурний елемент, уточнення системи уроків. На другому етапі йде вибір виду уроку і моделювання його на рівні методичної підструктури.
3. Організація та моделювання. Розроблена модель накладається на реальний процес, в ході якого йде його корекція.
4. 4. Контроль, облік і аналіз ступеня досягнення поставлених завдань на даному уроці. Це дозволяє здійснювати спадкоємність між окремими уроками, забезпечити цілеспрямоване управління навчально-пізнавальним процесом у ході освіти, виховання і розвиток учнів.

4. Основні форми організації виробничого навчання
Форми виробничого навчання, як і будь-якого іншого навчання, обумовлені різними видами спілкування (взаємодії) залежно від мети виховання. Разом з тим на їх особливості впливають характер і зміст праці представників тих і чи інших професій, а також роль і місце професій у суспільному виробництві. Вирішення названих завдань підготовки обумовлюють різноманітні види взаємодії. До них відносяться: фронтальне, груповий, індивідуальну взаємодію (спілкування) майстра і учнів, учнів і учнів.
Фронтальне взаємодія передбачає одночасне інструктування і показ прийомів роботи всім учням і виконання ними завдань однакової складності і по одній темі. Даний вид взаємодії реалізується через таку форму організації навчання. Як урок і характерний для формування початкових професійних навичок.
Груповий взаємодія - спілкування з невеликими групами учнів, кожна з яких може виконувати індивідуальне завдання і за складністю, і по темі. Реалізується така взаємодія через бригадну форму організації виробничого навчання, лабораторно-практичні застрягання, дидактичні ігри.
Індивідуальне (парне) взаємодія передбачає навчання за типом: майстер-учень, учень-учень. Ця взаємодія забезпечує вирішення завдань контролю діяльності, а також деяких завдань навчання, пов'язаних з особливостями окремих учнів, і реалізується через різні фори взаємодопомоги. Всі ці форми організації виробничого навчання мають місце у професійній підготовки.

Висновок
Різноманіття вживаних в професійному училищі організаційних форм навчання не виключає єдності вимог до них. Актуальні й значимі думки Ж.Ж. Руссо про те, що година роботи навчить більше, ніж день пояснень. Тому найважливішою вимогою до будь-якої організаційної форми навчання і критерієм її ефективності є створення умов, які забезпечують або спільну з викладачем, або самостійну, але обов'язково розвиваючу учнів діяльність. Однакову освіту всіх учнів неможливе. Його ніколи не було, і зараз немає. Організаційні форми навчання мають сприяти активності навчальної діяльності учнів: різний зміст. Структура, обсяг навчальної роботи, що відповідають реальним можливостям кожного учня і головне-створення умов, що дозволяють розкритися навіть при фронтальних формах навчання. Наприклад, через участь у бесідах, при висловлюванні своєї думки в процесі колективного обговорення відповідей на питання, що вимагають для свого вирішення творчого пошуку, здогади, особливу увагу на ефективність навчання надають інтелектуальні емоції-емоції подиву, здогади, сумніви, новизни, впевненості, а також емоції успіху, неуспіху, пов'язані з результатом розумової діяльності. Для створення педагогічно доцільно емоційної насиченості процесу навчання необхідно продумане, цілеспрямоване планування активізації інтелектуальних емоцій учнів не тільки через зміст навчальних курсів, але і за допомогою новизни методики добування знань шляхом застосування нестандартних організаційних форм навчання.

Список використаної літератури
1. Опопренко О.В. «Перевірка знань, умінь і навичок учнів в середній школі» - М, 1985.
2. Махмутов М.І. «Сучасний урок та шляхи його організації». М1975
3. Галишева А.С. «Особливості організаційний форм навчання» М-1989р
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Реферат
42.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Ефективність діяльності методиста в професійному училищі
Вимоги до методів і організаційних форм трудового навчання
Дидактична гра в системі організаційних форм навчання
Організація роботи психолого-педагогічної служби в професійному училищі 39 г Зеленогірська
Характеристика організаційних форм міжнародного бізнесу
Міжбюджетні відносини в РФ та шляхи вдосконалення їх організаційних форм
Особливості форм і методів навчання молодших школярів з урахуванням психічного розвитку дитини
Ділова гра як активно-освітня технологія навчання професійному іншомовному спілкуванню
Позаурочні форми навчання Пошуки ефективних форм навчання в зарубіжній школі
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru