додати матеріал


Особисті немайнові права та обов`язки подружжя Майнові

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Федеральне агентство з освіти
Державна освітня установа
Вищої професійної освіти
Контрольна робота
по Сімейному праву
тема: Особисті немайнові права та обов'язки подружжя. Майнові відносини подружжя

План
1. Особисті немайнові права та обов'язки подружжя
2. Майнові відносини подружжя
Література

1. Особисті немайнові права та обов'язки подружжя

Укладений у встановленому порядку шлюб породжує різноманітні за своїм змістом права та обов'язки подружжя. Права і обов'язки подружжя виникають з дня державної реєстрації укладення шлюбу в органах загсу. Відносини, які виникають між подружжям, поділяються на особисті немайнові і майнові.
Особисті немайнові права у цивільно-правовому сенсі представляють собою врегульовані нормами права зв'язку між певними суб'єктами з приводу особистих немайнових благ.
Особисті немайнові права тісно пов'язані з самою особистістю, становлять невід'ємну частину правового статусу кожної людини. Особисті права, або безоб'ектной права, випливають безпосередньо з самої особистості громадянина, які іноді ще називають правами особи. [1]
Стаття 150 ЦК України формує перелік немайнових благ як об'єкти цивільних прав. До них відносяться: життя, здоров'я, гідність особистості, недоторканність приватного життя, особиста і сімейна таємниця, право вільного пересування, право вибору місця перебування і проживання, право на ім'я й інші. Перелік нематеріальних благ, що знаходяться під охороною цивільного законодавства, формується на основі відповідного комплексу конституційних прав громадян.
Особисті права за своєю юридичною природою є виключними та абсолютними, вони є невідчужуваними від народження. Красавчикова Л.О. наводить таку класифікацію особистих не майнових прав:
перша група - права, що забезпечують фізичне існування громадян (право на життя, здоров'я, сприятливе навколишнє середовище і т.д.);
друга група - права громадян забезпечують їх соціальне існування (право на ім'я, прізвище, по батькові, честь, гідність, ділову репутацію, особисту і сімейну таємницю, свободу пересування). [2]
Сімейне законодавство, в частині особистих немайнових прав та обов'язків подружжя, в значній мірі регулює другу групу відносин. Поряд з іншими відносинами особисті немайнові права подружжя становлять предмет регулювання сімейного законодавства (ст.2 СК).
Особисті немайнові відносини між подружжям займають велику частину в структурі міжособистісних подружніх зв'язків, але в законі вони регламентовані у меншій мірі. Необхідність правової регламентації немайнових прав членів подружжя у Сімейному кодексі обумовлена ​​їх змістовної цінністю, оскільки, залишаючись лише у площині моралі не маючи "статус" правових, у суб'єкта цього відношення відсутня можливість вдатися до правових способів захисту порушеного правничий та застосувати до порушника примусові заходи впливу, встановлені в санкціях шлюбно-сімейних норм.
Особисті немайнові права та обов'язки подружжя є специфічним вираженням відповідних конституційних прав і свобод людини. Вони носять декларативний характер. Порушення цих норм має особливий правовий ефект і призводить до особливих юридичних наслідків, ніж порушення майнових прав подружжя.
Шлюбно-сімейні норми-декларації характеризуються неможливістю застосування санкцій, передбачених юридичною нормою в традиційному її розумінні. Проте сам факт наявності норм-декларацій в сімейному законодавстві не позбавлений правового сенсу, оскільки, вони, по-перше, в якості критерію оцінки поведінки подружжя закладають основи позитивної організації внутрішньосімейних відносин і формують принципи спілкування чоловіка і дружини, а по-друге, є проявом проводиться в країні державної політики в галузі шлюбно-сімейних відносин.
Ще одним важливим обставиною включення норм-декларацій в правове регулювання шлюбно-сімейних відносин є те, що в ряді випадків декларативні приписи істотно впливають на поведінку подружжя, виступаючи в якості умови досягнення правового результату [3].
Норми, які регулюють особисті немайнові права і обов'язки подружжя можна підрозділити на дві групи:
до першої групи належать норми, що містять конституційні права громадян. Вони знайшли законодавче закріплення в:
ч.1 ст.31 СК: кожен з подружжя вільний у виборі роду занять, професії, місць перебування і проживання;
ч.2 ст.31 СК: кожен з подружжя має право на основі принципу рівності вирішувати питання сімейного життя.
друга група носить суто сімейно-правовий характер, відображаючи сімейно-шлюбну специфіку регульованих відносин. Ці норми надають подружжю право вибору прізвища при вступі в шлюб і після його розірвання, а також право іменуватися подвійним прізвищем.

2. Майнові відносини подружжя

У комплекс юридичних відносин, що виникають між особами після укладення шлюбу, поряд з немайновими правами і обов'язками входять відносини, що виникають з приводу майна подружжя.
Інститут майна подружжя врегульовано нормами цивільного права. Зокрема, це стосується відносин власності подружжя. Загальне положення про власність чоловіка і дружини сформульовано в ст.256 ГК РФ. Аналогічні норми, що регламентують майнові права і обов'язки подружжя, сформульовані в гл.7-8 СК РФ.
Майнові відносини між подружжям, врегульовані нормами сімейного права (майнові правовідносини), можуть бути поділені на дві групи:
а) відносини з приводу подружньої власності (тобто майна, нажитого подружжям за час шлюбу);
б) відносини з приводу взаємного матеріального утримання (аліментні зобов'язання).
Співвідношення норм цивільного та сімейного права у сфері майнових відносин являє собою поєднання загальних і спеціальних правил - це співвідношення обумовлено специфікою сімейних правовідносин.
Норми про власність подружжя можна підрозділити на три групи:
перша група - норми, що встановлюють законний режим майна подружжя;
друга група - норми, що регулюють договірний режим майна подружжя;
третя група - норми, що регламентують зобов'язальні відносини подружжя з третіми особами.
Відповідно до ч.1 ст.256 ГК майно, нажите подружжям під час шлюбу, є їхньою спільною власністю, якщо договір між подружжям не встановлює інший режим цього майна. Частки подружжя у спільній власності (спільному майні подружжя) визначаються тільки при її розділі, який тягне за собою припинення спільної власності. Кожен із подружжя має рівне (однакове з іншим членом подружжя) право на володіння, користування і розпорядження спільною власністю.
До спільного майна подружжя відповідно до п.2 ст.34 СК РФ ставляться:
а) доходи подружжя від трудової діяльності, підприємницької діяльності та результатів інтелектуальної діяльності;
б) отримані ними пенсії, допомоги та інші грошові виплати, які не мають спеціального цільового призначення (суми матеріальної допомоги, суми, виплачені за відшкодування збитків у зв'язку з втратою працездатності внаслідок, каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я та інші є особистою власністю чоловіка);
в) придбані за рахунок загальних доходів подружжя рухомі і нерухомі речі (житлові та нежитлові приміщення, земельні ділянки, автотранспортні засоби, меблі, побутова техніка тощо);
г) придбані за рахунок загальних доходів подружжя цінні папери, паї, вклади, частки в капіталі, внесені в кредитні установи або в інші комерційні організації;
д) будь-яке інше нажите подружжям в період шлюбу майно.
Наведений у Сімейному кодексі перелік спільного майна не є вичерпним, однак він дає уявлення про приблизний складі спільного майна подружжя.
Слід зауважити, що підставою виникнення правовідносин спільної власності подружжя є тільки шлюб, укладений у встановленому законом порядку, тобто в органах загсу. Фактичні сімейні відносини чоловіка і жінки без державної реєстрації укладення шлюбу незалежно від їхньої тривалості не створюють спільну власність на майно.
Відповідно до п.1 ст.35 СК РФ володіння, користування і розпорядження майном, що перебуває у спільній власності подружжя, здійснюються за їх обопільною згодою. Тобто при здійсненні одним з подружжя угоди щодо розпорядження спільним майном він діє за згодою другого з подружжя.
Проте, припущення про наявність згоди подружжя на проведення операції, на практиці може не відповідати дійсному стану справ. У такому випадку чоловік, чиє згоду на операцію отримано не було може звернутися за захистом своїх прав до суду і оскаржити таку угоду. Разом з тим вимога про визнання угоди недійсною може бути задоволена судом лише в тому випадку, якщо доведено, що інша сторона в угоді знала або свідомо повинна була знати про незгоду другого з подружжя на здійснення даної угоди, тобто діяло завідомо недобросовісно.
Правило про презумпцію згоди подружжя на вчинення правочину щодо розпорядження спільним майном іншим чоловіком не поширюється на операції одного з подружжя за розпорядженням нерухомістю та угоди, що вимагають нотаріального посвідчення і (або) реєстрації в установленому порядку. Для здійснення такого виду угод одним з подружжя необхідно отримати нотаріально засвідчена згода другого з подружжя. [4]
Законний режим майна подружжя припускає, що подружжю під час шлюбу належить не тільки спільна власність, а й особиста власність кожного з них. До особистої власності кожного з подружжя належить:
майно, яке належить кожному з подружжя до вступу в шлюб (дошлюбне майно)
майно, отримане чоловіком у час шлюбу в дар, в порядку успадкування або з інших безоплатним операцій;
речі індивідуального користування, хоча і придбані під час шлюби за рахунок спільних коштів подружжя;
суми матеріальної допомоги, суми виплачуються дружину у відшкодуванні збитків у зв'язку з втратою працездатності внаслідок каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я, а також інші виплати спеціального цільового призначення.
Закон допускає, при наявності певних умов, можливість переходу особистого майна одного з подружжя у їх спільну власність (ст.37 СК, п.2 ст.256 ЦК). Даний перехід можливий, у випадку якщо буде встановлено, що в період шлюбу за рахунок спільного майна подружжя, особистого майна другого з подружжя або особистого трудового вкладу одного з подружжя було зроблено вкладення, значно збільшують вартість цього майна (капітальний ремонт, реконструкція, добудова, переобладнання і тощо).
Договірний режим майна подружжя є новелою сімейного законодавства. Він дає право подружжю самостійно визначати зміст своїх майнових відносин (прав і обов'язків) у шлюбному договорі.
Шлюбним договором визнається угода осіб, що вступають у шлюб, або угода подружжя, що визначає майнові права і обов'язки подружжя у шлюбі і (або) у разі його розірвання. [5] Шляхом укладення шлюбного договору, встановлюється договірний режим майна подружжя, який може відрізнятися від законного режиму майна подружжя.
Шлюбний договір може бути укладений як перед державною реєстрацією укладення шлюбу, так і в час під час шлюбу. Однак шлюбний договір, укладений до державної реєстрації укладення шлюбу, набирає чинності тільки з моменту державної реєстрації укладення шлюбу.
Майно, що належить подружжю під час шлюбу (спільне майно, роздільне майно), включає в себе не тільки речі і майнові права, але також зобов'язання подружжя. Зобов'язання подружжя перед третіми особами можуть виникати з договорів (цивільно-правових і трудових), в результаті заподіяння шкоди, внаслідок безпідставного звернення або вчинення злочину та з інших підстав. Зобов'язання (борги) подружжя можуть бути особистими і загальними.
До особистим зобов'язанням подружжя належать ті, які виникли самостійно в кожного з них:
а) до державної реєстрації укладення шлюбу;
б) після укладення шлюбу, але з метою задоволення суто особистих потреб чоловіка;
в) внаслідок боргів, що обтяжують майно, яке перейшло у спадок під час шлюбу одному з подружжя (борг спадкодавця), або інше роздільне майно одного з подружжя;
г) внаслідок заподіяння шкоди чоловіком іншим особам;
д) внаслідок невиконання чоловіком аліментних зобов'язань щодо дітей (від іншого шлюбу) або членів сім'ї;
е) з інших підстав, що породжують зобов'язання, тісно пов'язані з особою боржника.
Загальні зобов'язання подружжя - це ті зобов'язання, які виникли з ініціативи подружжя в інтересах сім'ї (з договору позики, кредитного договору - для купівлі квартири, земельної ділянки для сім'ї, договору оренди, договору купівлі-продажу тощо). У таких зобов'язаннях боржниками є обоє з подружжя, і вони зобов'язані зробити на користь кредиторів визначені дії: сплатити борг, передати майно, виконати роботу і т.п.
Стягнення на майно подружжя може бути звернено також на вимогу про відшкодування шкоди, заподіяної їх неповнолітніми дітьми життю, здоров'ю та майну третіх осіб. [6] Умови відповідальності чоловіків за шкоду, заподіяну їх неповнолітніми дітьми, визначаються цивільним законодавством, і залежить від віку дитини і від обсягу його дієздатності (ст.1073-1075 ЦК РФ).

Література

1. Сімейний кодекс Російської Федерації від 29 грудня 1995 р. № 223-ФЗ / / "Російська газета" від 27 січня 1996 р. № 17
2. Пчелінцева Л.М. Сімейне право Росії. Підручник для вузів. - М.: Видавнича група НОРМА-ИНФРА · М, 1999.
3. Сімейне право: підручник для студентів вузів / За ред. П.В. Алексія, С.М. Бондова. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон і право, 2006.


[1] Ярошенко К.Б. Життя і здоров'я під охороною закону. Цивільно-правовий захист особистих майнових прав громадян. М., 1990. С. 9-20; Мейєр Д.І. Російське громадянське право. У 2-х ч. Ч. 1 М.: Статут, 1997. С. 225
[2] Красавчикова Л.О. поняття і система особистих немайнових прав громадян (фізичних осіб) у цивільному праві РФ. Єкатеринбург, 1994. С. 53-76
[3] Антокольская М.В. Сімейне право: Підручник. М.: МАУП, 1999. С. 137-140.
[4] П. 5 ст. 35 СК РФ
[5] Ст. 40 СК РФ
[6] П. 3 ст. 45 СК РФ
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Контрольна робота
30.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Особисті немайнові права та обов`язки подружжя Майнові відносини подружжя
Особисті немайнові права та обов язки подружжя
Майнові права та обов`язки подружжя
Особисті права і обов язки подружжя Законний правовий режим подружж
Особисті немайнові права подружжя
Права та обов`язки подружжя
Права і обов`язки подружжя 2
Особисті та майнові правовідносини подружжя
Права і обов`язки подружжя 2 Існування прав
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru