Основні операції та роль комерційних банків в ринковій економіці

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

РЕФЕРАТ
Основні операції та роль комерційних банків в ринковій економіці: курсова робота, __ стор, 19 Істочна., 2 табл., 2 рис.
Ключові слова: КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК, платоспроможність, ВІДСОТКОВА СТАВКА, ПРИБУТОК, АКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ, ПАСИВНІ ОПЕРАЦІЇ
Мета роботи - відобразити операції комерційних банків та роль цих операцій
Методи дослідження - аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, узагальнення, спостереження, порівняння, опис, позитивний і нормативний аналіз, логічний метод, метод поєднання логічного та історичного.
Результатом написання даної курсової роботи стало відображення операцій комерційних банків, оцінена роль даних операцій, показано взаємозв'язок прибутку, процентних ставок і платоспроможності банку. Проаналізовано сучасний стан комерційних банків Республіки Білорусь.

ЗМІСТ
Введення
1 Комерційні банки, їх функції та основні види операцій, що здійснюються ними. Види процентних ставок і види прибутку комерційних банків та джерела їх зростання. Платоспроможність банку
1.1 Комерційні банки та їх функції
1.2 Операції комерційних баків
1.3 Прибуток банку. Види процентних ставок. Платоспроможність банку
2 Сучасний стан комерційних банків Республіки Білорусь і рейтинг їх надійності
Висновок
Список використаних джерел

ВСТУП

Банківська система - це одне з ключових ланок у будь-якій ринковій економіці. З погіршенням справ у банківській сфері економіка також починає приходити в занепад. Підтвердження цьому світова фінансово-економічна криза. Роль комерційних банків в банківській системі країни, а то й світу, якщо банки великі, неоціненна. Пропонуючи комплекс послуг, комерційні банки не просто задовольняють вимогам клієнтів, а беруть безпосередню участь у розвитку економіки. Акумулюючи величезні фінансові ресурси, комерційні банки, будучи ефективними власниками, найбільш оптимально можуть розподіляти ресурси між суб'єктами господарювання та фізичними особами. Також комерційні банки надають ряд інших послуг, без яких суспільство сьогодні не змогло б обійтися.
У Республіці Білорусь тема комерційних банків дуже актуальна. На сьогоднішній день в Білорусі більше 30 банків, з них більшість комерційні. Особливо актуальним є надійність банків сьогодні, адже з кризою банки зазвичай втрачають свої позиції.
Мета даної курсової роботи - відобразити операції комерційних банків та роль цих операцій.
Завданнями є:
1. Відобразити сутність комерційних банків, їх функції.
2. Відобразити основні операції, які здійснюють комерційні банки.
3. Розкрити види прибутку банку, види процентних ставок, а також показати значимість платоспроможності банку
4. Розкрити сучасний стан комерційних банків Республіки Білорусь.
Предмет курсової роботи - комерційні банки.
Об'єкт - операції комерційних банків
1 КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ, ЇХ ФУНКЦІЇ ТА ОСНОВНІ ВИДИ ОПЕРАЦІЙ, що здійснюються ними. ВИДИ ВІДСОТКОВИХ СТАВОК І ВИДИ ПРИБУТКУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ І ДЖЕРЕЛА ЇХ РОСТУ. Платоспроможність банку
1.1 Комерційні банки та їх функції
Комерційний банк представляє собою установу з правами юридичної особи, що здійснює діяльність по залученню позичкових капіталів і подальшого їх розміщення. Саме завдяки банкам безперервно функціонує механізм мобілізації та розподілу капіталу за сферами і галузями виробництва в залежності від об'єктивних потреб суспільства, що в кінцевому підсумку забезпечує і стимулює розвиток національної економіки в цілому. Сукупність комерційних банків займає нижчий рівень так званої дворівневої національної банківської системи після центрального банку, що знаходиться на вищому рівні. У сучасних умовах комерційні банки являють собою не просто випадковий набір фінансово-кредитних інститутів, а дійсно банківську систему, тобто безліч елементів з відносинами і зв'язками, що утворюють єдине ціле. [7, с. 7]
Класифікація комерційних банків може бути проведена за цілою низкою ознак (рис. 1.1).
Так, за формами власності вони підрозділяються на банки, що знаходяться у власності держави, банки, що є приватною власністю, а також банки змішані, акціонерним капіталом яких володіють як приватні особи, так і держава. У свою чергу державні банки можуть перебувати або у загальнонаціональній, або в муніципальній власності.
За регіональної орієнтації виділяють міжнародні та республіканські банки.

Малюнок 1 Класифікація комерційних банків [7, с. 7]
За набором виконуваних операцій комерційні банки можуть бути класифіковані на універсальні і спеціалізовані. Універсальні банки виконують найрізноманітніші операції і надають клієнтам різні види послуг. Однак, конкурентна боротьба в банківській справі, будучи постійним двигуном і збудником господарської активності, змушує сучасні банки перебувати в безперервному пошуку і розвивати всі нові не характерні раніше для них операції, змінювати їх структуру, збільшувати число пропонованих клієнтам послуг. Це, у свою чергу, покращує ліквідність універсальних банків, збільшує їх доходи і зміцнює позиції на ринку позичкових капіталів. У діяльності спеціалізованих банків, процвітаючих на порівняно вузьких сегментах ринку і мають специфічну клієнтуру, домінує одна або дві основні операції. Але саме ця вузька спеціалізація і дозволяє їм постійно підвищувати професіоналізм банківських службовців, а отже, і ефективність виконання даних операцій. Спеціалізовані банки, у свою чергу, підрозділяється на інвестиційні, ощадні, іпотечні.
За галузевої спрямованості розрізняють промислові, сільськогосподарські, торговельні, будівельні банки. [7, с. 8]
Сучасні банки виконують найрізноманітніші функції. Основними з них є (див. рис. 2):
- Акумуляція тимчасово вільних грошових коштів;
- Надання кредиту;
- Випуск кредитних грошей;
- Здійснення розрахунків і платежів у господарських операціях;
- Надання клієнтам економічних рекомендацій та фінансової інформації.
Функції комерційних банків
Акумуляція тимчасово-вільних грошових коштів
Надання кредиту
Випуск кредитних грошей
Здійснення розрахунків і платежів у господарських операціях
Надання клієнтам економічних рекомендацій та фінансової інформації


Малюнок 2 Функції комерційних банків [7, с. 8]

Залучаючи тимчасово вільні грошові кошти, комерційні банки мобілізують утворюються в економіці накопичення і заощадження і трансформують їх у позиковий капітал. Винагородою вкладника за грошові суми, внесені ним в комерційний банк, можуть виступати як дохід, отриманий клієнтом у вигляді відсотка, так і комплекс послуг, що надається йому банком з перекладу та виплату грошей.
Надаючи клієнтам кредити, комерційні банки з одного боку активно фінансують промислові, сільськогосподарські, будівельні, торговельні та ін організації, сприяючи розширенню виробництва, його модернізації, технічного переозброєння, що в кінцевому підсумку є основою науково-технічного прогресу та економічного зростання країни. З іншого боку, кредитуючи населення для покупки житла, товарів тривалого користування (меблі, автомашини, холодильники, телевізори, пральні машини та інше майно) і різноманітних послуг (включаючи рахунки лікаря і оплату освіти) комерційні
Наступною функцією комерційного банку, є випуск ними кредитних грошей. Банки, надаючи кредит своїм клієнтам, створюють депозити (вклади), на які зараховують гроші з правом виписки чеків (кредитних грошей) в межах виданої позики. При цьому чек може бути використаний як засіб безготівкових розрахунків, обігу та платежу за придбані товари, погашення боргу, а також як засіб отримання готівки з рахунку в банку. Таким чином, видаючи позики своїм клієнтам (здійснюючи депозитно-чекову емісію), комерційні банки активно сприяють зростанню грошової маси в обігу. З огляду на це центральні банки здійснюють сукупність заходів, спрямованих на недопущення надмірного зростання обсягу кредитів та грошової маси.
Здійснення розрахунків і платежів у господарських операціях є однією з основних функцій комерційних банків, яку вони виконують за дорученням своїх клієнтів, причому здебільшого в безготівковій формі. Ці розрахунки й платежі можуть виконуватися як розрахунковими системами комерційних банків, що здійснюють кліринг (взаємний залік) платіжних документ », так і мережею кореспондентів. При цьому комерційними банками активно використовується автоматизована (на базі ЕОМ) система розрахунків, що веде до підвищення надійності та ефективності праці банківських службовців, прискорення розрахунків, зниження витрат і зростання прибутків.
Нарешті, ще однією функцією комерційних банків є надання клієнтам, пов'язаним з банками загальними інтересами, економічних рекомендацій та фінансової інформації. У свою чергу ця інформація стає доступною банку в результаті проведеного ним аналізу діяльності підприємств, яка з вичерпною повнотою відображена на їх рахунках, відкритих у банку.
Таким чином, комерційний банк представляє собою установа здійснює діяльність по залученню позичкових капіталів і подальшого їх розміщення. Роль банків неоціненна в сучасній ринковій економіці, тому що саме завдяки банкам відбувається мобілізація ресурсів, які згодом можуть бути розподілені між господарюючими суб'єктами для розвитку бізнесу.
1.2 Операції комерційних баків
На сьогоднішній день комерційні банки можуть надавати дуже багато різних операцій.
Відповідно до законодавства Республіки Білорусь всі операції комерційних банків можна розділити на кілька груп:
1. Активні операції;
2. Пасивні операції;
3. Посередницькі операції;
4. Валютно-обмінні операції;
5. Банківське зберігання;
6. Інкасація. [1]
Активні операції - це операції з розміщення банківських ресурсів. Роль їх для будь-якого комерційного банку дуже велика.
Активні операції забезпечують прибутковість і ліквідність банку. Також активні операції несуть економічний сенс. Адже саме за допомогою активних операцій шляхом надання коштів комерційні банки кредитують господарюючих суб'єктів, даючи можливість економіці розвиватися.
Всі активні операції можна розділити на три види:
1. Банківський кредит;
2. Банківська гарантія;
3. Факторинг. [1]
У випадку з банківським кредитом за кредитним договором банк або небанківська кредитно-фінансова організація кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) іншій особі (кредитоотримувача) у розмірі та на умовах, передбачених договором, а кредитополучатель зобов'язується повернути кредит та сплатити відсотки за користування ним. Небанківська кредитно-фінансова організація має право надавати кредити тільки за рахунок власних коштів.
Кредит може бути короткостроковим або довгостроковим. Під короткостроковим кредитом розуміється кредит, наданий на строк до дванадцяти місяців для цілей, пов'язаних зі створенням і рухом поточних активів, якщо інше не передбачено законодавством Республіки Білорусь. Під довгостроковим кредитом розуміється кредит, наданий на строк від одного року до п'яти років, якщо інше не передбачено законодавством Республіки Білорусь, для цілей, пов'язаних зі створенням і рухом довгострокових активів.
Кредитодавець має право відмовитися від укладення кредитного договору за наявності підстав, які свідчать про те, що надана кредитоотримувача сума кредиту не буде повернуто вчасно, при ненаданні кредитоотримувачем забезпечення погашення кредиту, при порушенні процедури визнання кредитоотримувача економічно неспроможним.
До істотних умов кредитного договору належать:
- Сума кредиту з зазначенням валюти кредиту;
- Відсотки за користування кредитом та порядок їх сплати;
- Цільове використання кредиту;
- Строки і порядок надання та погашення кредиту;
- Спосіб забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором;
- Відповідальність кредитодавця і кредитоотримувача за не-виконання умов договору;
- Інші умови, щодо яких за заявою однієї із сторін повинна бути досягнута угода.
Наступним видом активних операцій є банківська гарантія. У силу банківської гарантії банк або небанківська кредитно-фінансова організація (гарант) дають на прохання іншої особи (принципала) письмове зобов'язання сплатити кредитору принципала (бенефіціару) відповідно до умов дається гарантом зобов'язання грошову суму. Банківська гарантія може бути гарантією на першу вимогу, умовної гарантією, підтвердженої гарантією, контргарантією або консорциальной гарантією. Під гарантією на першу вимогу розуміється зобов'язання гаранта здійснити платіж на першу письмову вимогу бенефіціара, складеному у відповідності з умовами гарантії.
Під умовною гарантією розуміється зобов'язання гаранта провести платіж відповідно до умов гарантії на письмову вимогу бенефіціара, супроводжуваного документами, які доводять або підтверджують невиконання принципалом зобов'язань перед бенефіціаром. Свідченнями невиконання зобов'язань принципала перед бенефіціаром можуть бути відповідні судові (арбітражні) рішення або інші документи, визначені в гарантії.
І нарешті, третім видом активним операцій є факторинг. За договором фінансування під відступлення грошової вимоги (факторингу) одна сторона (фактор) зобов'язується іншій стороні (кредитору) вступити в грошове зобов'язання між кредитором і боржником на стороні кредитора шляхом виплати кредитору суми грошового зобов'язання боржника з дисконтом. Під дисконтом розуміється різниця між сумою грошового зобов'язання боржника та сумою, яка виплачується чинником кредитору.
При цьому дисконт може обчислюватися у вигляді відсотків, на-ваних на суму грошового зобов'язання.
Наступним видом операцій є пасивні операції банку.
Пасивні операції - операції з формування банківських ресурсів. Вони мають важливе значення для будь-якого комерційного банку. Ресурсна база визначає можливості проведення активних операцій. До того ж, саме пасивні операції визначають надійність банку. І нарешті, розмір пасивних операцій визначає прибуток банку.
Пасивні операції банків діляться на:
1. Банківський вклад;
2. Банківський рахунок;
3. Довірче управління грошовими коштами. [1]
Першим видом пасивних операцій є банківський вклад.
Банківський вклад (депозит) - грошові кошти в білоруських рублях або іноземній валюті, розміщувані фізичними та юридичними особами з метою збереження і отримання доходу на термін або до запитання. Дохід по банківському внеску (депозиту) виплачується у вигляді відсотків, а також в іншій формі, передбаченої конкретним видом внеску, на умовах і в порядку, визначених договором.
Грошові кошти приймаються у внески (депозити) банком або небанківською кредитно-фінансовою організацією, що мають ліцензії на залучення грошових коштів фізичних і (або) юридичних осіб у вклади (депозити). Залучення грошових коштів у внески (депозити) оформляється договором банківського вкладу (депозиту).
За договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (вкладополучатель) приймає від іншої сторони (вкладника) де-ніжні засоби - внесок (депозит) і зобов'язується повернути вкладникові грошові кошти, а також виплатити нараховані по внеску (депозиту) відсотки в порядку і на умовах , визначених договором. На умовах та в порядку, що визначаються договором банківського вкладу (депозиту), дохід по внеску (депозиту) може виплачуватися також в іншій формі. Вклад (депозит) повертається вкладникові на його вимогу в порядку, встановленому цим Кодексом і відповідним договором.
Умови договору банківського вкладу (депозиту):
- Сума і валюта внеску (депозиту);
- Відсотки по внеску (депозиту);
- Вид договору банківського вкладу (депозиту);
- Строк повернення вкладу (депозиту) - для договору строкового банківського вкладу (депозиту);
- Умови повернення вкладу (депозиту) - для договору умовного банківського внеску (депозиту);
- Інші умови, щодо яких за заявою однієї із сторін повинна бути досягнута угода.
Вкладополучатель забезпечує схоронність вкладів (депозитів) і своєчасність виконання своїх зобов'язань перед вкладниками. Вкладополучатель зобов'язаний повернути внесок (депозит) в строк, передбачений договором банківського вкладу (депозиту).
Існують також такі інструменти як ощадний і депозитний сертифікати.
Ощадний сертифікат - цінний папір, що засвідчує суму вкладу, внесеного у банк, і права вкладника (фізичної особи - власника сертифіката) або його правонаступника на отримання після закінчення встановленого строку суми вкладу та відсотків по ньому в банку, який видав сертифікат, або будь-якій філії (відділенні ) цього банку.
Депозитний сертифікат - цінний папір, що засвідчує суму вкладу, внесеного у банк, і права вкладника (юридичної особи, індивідуального підприємця - власника сертифіката) або його правонаступника на отримання після закінчення встановленого строку суми вкладу та відсотків по ньому в банку, який видав сертифікат, або будь-якій філії (відділенні) цього банку.
Наступною різновидом пасивних операцій є така послуга як банківський рахунок. Його різновиди - поточний, тимчасовий, договір контокоренту, благодійний, кореспондентський, карт-рахунок.
За договором поточного (розрахункового) банківського рахунку одна сторона (банк) зобов'язується відкрити іншій стороні (власнику рахунку) поточний (розрахунковий) рахунок для зберігання її грошових коштів, зарахування на цей рахунок грошових коштів, що надходять на користь власника рахунку, а також зобов'язується виконувати доручення власника рахунку про перерахування і видачу відповідних грошових коштів з рахунку, а власник рахунку надає банку право використовувати тимчасово вільні грошові кошти, що знаходяться на рахунку, зі сплатою відсотків, визначених законодавством Республіки Білорусь або договором, а також сплачує банку винагороду за надані йому банком послуги. Відносини з поточного (розрахункового) банківського рахунку регулюються законодавством Республіки Білорусь.
Власниками рахунки за договором поточного (розрахункового) банківського рахунку можуть бути фізичні та юридичні особи.
Банк зобов'язаний укласти договір поточного (розрахункового) банківського рахунку з будь-яким фізичним або юридичною особою, яка звернулася з пропозицією відкрити йому поточний (розрахунковий) банківський рахунок, на умовах, визначених банком для відкриття.
Власник поточного (розрахункового) банківського рахунку має право розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, особисто або через уповноважених ним осіб. Права власника поточного (розрахункового) банківського рахунку, а також уповноважених ним осіб підтверджуються поданням банком документів, визначених Національним банком. Списання грошових коштів, що знаходяться на поточному (розрахунковому) банківському рахунку, без доручення (розпорядження) власника рахунку допускається у випадках і порядку, встановлюваних законодавчими актами Республіки Білорусь або договором.
За договором тимчасового рахунку банк зобов'язується відкрити будується об'єкту банківський рахунок на термін до введення підприємства в експлуатацію, засновникам (учасникам) створюваних комерційних і некомерційних організацій - для формування ними статутних фондів, а також збільшення статутних фондів створених комерційних та некомерційних організацій до розмірів, встановлених законодавством Республіки Білорусь.
За договором контокоррента банк зобов'язується здійснювати на рахунку контокорренте операції з розрахункового та кредитного обслуговування.
За договором кореспондентського рахунку банк-кореспондент зобов'язується відкрити банку або небанківської кредитно-фінансової організації - власникові рахунку кореспондентський рахунок для зберігання його грошових коштів, зарахування на цей рахунок грошових коштів, що надходять власнику рахунку, а також виконувати доручення (розпорядження) власника рахунку про перерахування і видачу відповідних грошових коштів з рахунку в порядку, встановленому законодавством Республіки Білорусь.
За договором благодійного рахунку банк зобов'язується відкрити фізичній або юридичній особі банківський рахунок для збору, зберігання і використання грошових коштів, що надходять у вигляді безоплатної допомоги або пожертвувань з метою проведення благодійних акцій.
За договором карт-рахунку банк зобов'язується відкрити фізичній або юридичній особі банківський рахунок для відображення операцій, здійснюваних ними з використанням банківських пластикових карток.
І нарешті, існує ще один різновид пасивних операцій - це довірче управління грошовими коштами. За договором довірчого управління грошовими коштами вверітель передає довірчому керуючому на певний термін грошові кошти в довірче управління, а довірчий управитель зобов'язується за винагороду здійснювати управління переданими грошовими коштами в інтересах вверітеля або вказаної ним особи (вигодонабувача). Управління грошовими коштами здійснюють тільки банки.
Формами довірчого управління грошовими коштами є:
- Повне довірче управління;
- Довірче управління за погодженням;
- Довірче управління за наказом.
Поряд з активними і пасивними операціями комерційні банки виконують і ряд інших операцій:
1. Посередницькі операції;
2. Валютно-обмінні операції;
3. Банківське зберігання;
4. Інкасація.
Посередницькі операції включають безготівкові розрахунки.
Під безготівковими розрахунками розуміються розрахунки між юридичними особами, а також розрахунки за участю індивідуальних підприємців та фізичних осіб, проведені через банк, його філіал (відділення) у безготівковому порядку, за винятком випадків, передбачених законодавством Республіки Білорусь. [1]
Безготівкові розрахунки проводяться за допомогою:
- Платіжних доручень;
- Платіжних вимог;
- Платіжних вимог-доручень;
- Акредитивів;
- Чеків;
- Банківських пластикових карток.
У міжнародних розрахунках використовуються банківський переказ, інкасо, акредитив.
Форма безготівкових розрахунків встановлюється законодавець-ством Республіки Білорусь або договором. [1]
До валютно-обмінних операцій відносяться:
- Операції з обміну іноземної валюти на офіційну де-ніжну одиницю Республіки Білорусь і (або) обміну офіційною грошовою одиниці Республіки Білорусь на іноземну валюту за встановленим валютним курсом (купівля-продаж іноземної валю-ти);
- Операції з обміну одного виду іноземної валюти на інший вид іноземної валюти за встановленими обмінним курсам (конверсія іноземної валюти);
- Інші операції, визначені Національним банком. [1]
Банківське зберігання також є однією з операцій комерційних банків і має сьогодні широке застосування.
За договором банківського зберігання одна сторона (зберігач) зобов'язується за винагороду зберігати передані їй другою стороною (поклажодавцем) документи і цінності і повернути їх поклажодавцеві у схоронності. За договором банківського зберігання в якості зберігача мо-жуть виступати банк і небанківська кредитно-фінансова організація. Відносини з банківського зберігання регулюються цим банкоскім кодексом та цивільним законодавством.
Зберігач може приймати від поклажодавця на зберігання грошові кошти, цінні папери, дорогоцінні метали, дорогоцінні й напівкоштовні камені та інші цінності, а також документи
І нарешті, останній тип операцій - це інкасація.
Під інкасацією розуміється надання банками і не-банківськими кредитно-фінансовими організаціями іншим особам послуг зі збору та доставки (перевезення) готівкових грошових коштів та інших цінностей. Банки та небанківські кредитно-фінансові організації за наявності відповідної ліцензії, виданої Національним банком, має право здійснювати діяльність з інкасації готівкових грошових коштів та інших цінностей банків та інших юридичних і фізичних осіб. Банки та небанківські кредитно-фінансові організації для забезпечення діяльності з інкасації мають право купувати зброю і боєприпаси для озброєння працівників служби інкасації в порядку, передбаченому законодавством Республіки Білорусь. [1]
Таким чином, основними операціями, що визначають стан банку, є активні і пасивні операції. При цьому вони дуже взаємопов'язані. Якщо за допомогою активних операцій банк кредитує економіку, то за допомогою пасивних він знаходить потрібні кошти для підтримки стійкості і подальшого проведення активних операцій. Існує і ряд інших супутніх послуг, які банк надає своїм клієнтам. Цим підвищується якість обслуговування, і залучаються додаткові ресурси.
1.3 Прибуток банку. Види процентних ставок. Платоспроможність банку
Виходячи з вищевикладеного, можна легко відповісти на запитання, який прибуток може отримувати банк від своєї діяльності. У загальному розумінні, виходячи з балансу активних і пасивних операцій, основний дохід банку приносить різниця між платою за кредити і платою за депозити. Тобто процентна ставка за депозитами завжди повинна бути нижче, ніж по кредитах. Однак у сьогоднішній ситуації можна говорити і про інші види прибутків банку. Коли ми говоримо про іноземних комерційних банках, то маємо на увазі прибуток від спекулятивних операцій на фондовому і валютному ринках. Так деякі банки навіть у період кризи збільшують прибуток тільки за рахунок спекулятивних операцій. І хоча даний бізнес вельми ризикований, банки, вдаючись до різних методів аналізу, займаються грою на провідних майданчиках світу. Яскравий приклад - Deutschebank. Даний німецький банк зумів у 2008 р. збільшити прибуток тільки за рахунок спекулятивних операцій. Це на тлі вкрай гострої банківської кризи в світі.
Ще одним видом прибутку є дохід від лізингових операцій. Головне для банку, визначити здатність повернення кредиту лізингоодержувачем.
Факторинг також дає банкам певну частку прибутку. Особливо це актуально в даний час, коли багато підприємств стикаються з проблемою збуту продукції. З метою отримання необхідних обігових коштів підприємство може вдатися до факторингу.
Існують також інші види прибутку від посередницьких операцій. Це посередницькі операції, валютно-обмінні операції, банківське зберігання. У даному випадку банк як правило утримує комісію за ту чи іншу послугу.
Банки, як і інші суб'єкти господарювання, постійно в пошуках нових джерел прибутку. Сьогодні банки з метою залучення нових клієнтів пропонують все нові послуги, такі як інтернет-банкінг, маркетингові дослідження, аналітику, послуги в угодах M & A і ін Тобто банк сьогодні надає не тільки класичні послуги, але і ряд супутніх послуг, які допомагають залучати нових клієнтів, а отже, і збільшувати прибуток банку.
Говорячи про прибуток банку, не можна забувати, що в основу цього прибутку покладена тимчасова вартість грошей. Тобто клієнт, позичивши гроші в банку, повинен повернути через деякий час ці гроші плюс якусь плату за ці гроші. Ця плата виражається ставкою відсотка.
Перша група ставок - ставки по кредитах.
Процентна ставка (Interest Rates) по кредитах - це плата за кредит у процентному вираженні в розрахунку на один рік, відсоток виплачується при поверненні кредиту.
Дисконтна ставка (Discount Rate) - це теж вартість кредиту, але в даному випадку розмір виданого кредиту зменшується на відсоток дисконту.
Друга група ставок - ставки, що діють між Центральним банком і комерційними банками [5]
Облікова ставка або ставка рефінансування (Official Discount Rate, ODR) - це ставка, за якою Центральний банк кредитує комерційні банки, також використовується за операціями з першокласними векселями.
Ставка Репо (Repo Rate - Sale and Repurchase Agreement - угода про продаж і зворотній покупці). Застосовується ЦБ в операціях з комерційними банками та іншими кредитними інститутами при покупці (обліку) державних казначейських зобов'язань. ЦБ цим самим здійснює регулювання ринку позичкових капіталів.
Ломбардна ставка (Lombard Rate). Процентна ставка, застосовується ЦБ при видачі кредитів комерційним банкам під заставу нерухомості і золотовалютних резервів.
Ставка федеральних фондів (Federal Funds Rate - FedFunds). Іноді іменується ставкою резервних фондів. Ставка, за якою банки США кредитують один одного на короткі терміни (зазвичай на ніч) за рахунок вільних коштів у банках Федеральної резервної системи. [5]
Третя група - ставки на міжбанківському ринку.
Ставки розміщення та залучення грошових ресурсів, що діють між комерційними банками, позначаються таким чином:
Interbank Offered Rate - міжбанківська ставка розміщення грошових коштів;
Interbank Bid Rate - міжбанківська ставка залучення грошових коштів.
Загальноприйнято також вказувати назву фінансового центру і використовувати скорочення, наприклад, London Interbank Offered Rate - LIBOR, London Interbank Bid Rate - LIBID, для Москви - відповідно МIBOR і МIBID. На Московському ринку також фіксується ставка MIACR - Moscow Interbank Actual Credit Rate - фактична ставка за наданими кредитами. [5]
Ставка LIBOR є найпопулярнішою довідкової ставкою, що визнається всіма учасниками ринку. З 1985 р. ставки LIBOR для основних світових валют публічно фіксуються в 11:00 GMT Британської банкірської асоціацією та відображаються провідними інформаційними агентствами. При розрахунку ставки LIBOR за основу приймаються ставки на стандартні терміни від 1 місяця до 1 року 16 найбільших банків, що є найбільшими маркетмейкерами на ринку міжбанківських ресурсів. З 16 ставок відсікаються 2 найнижчі і 2 найвищі ставки, а з 12 решти одержують середньоарифметичну ставку.
І нарешті, остання група ставок - ставки, що застосовуються при роботі банків з клієнтами.
При роботі комерційних банків з клієнтами використовуються два основних види ставок:
Deposit Rate - ставки, за якими банки залучають гроші на депозити;
Lending Rate - ставки, за якими банки видають кредити клієнтам. [5]
Для банку, як було сказано вище, саме основне - це стійкість. У даному випадку саме за допомогою регулювання розміру ставок по кредитах і депозитах можна домогтися позитивного грошового потоку. Однак і це не є єдиним показником роботи банку. Є ще один показник які поряд з прибутковістю є одним з основних. Це платоспроможність. У матеріалах Світового банку платоспроможність зв'язується з позитивною величиною власного капіталу банку, капітал зі знаком «мінус» означає неплатоспроможність банку. У такому трактуванні платоспроможність грунтується на капіталі банку як гарантійний фонд покриття взятих на себе зобов'язань. В інших країнах платоспроможність банку визначають достатністю капіталу по відношенню до ризику активів. [11, с. 126]
В економічній літературі Білорусі платоспроможність розглядається як більш загальна і вузька категорія стосовно ліквідності банку. У випадку сприйняття як більш загальної категорії вона розглядається в комплексі внутрішніх і зовнішніх факторів, що впливають на цей стан, а ліквідність - в ракурсі внутрішніх факторів.
На відміну від ліквідності банку платоспроможність представляється в аспекті виконання ним на конкретну дату всіх зобов'язань, у тому числі фінансових, наприклад перед бюджетом по податках, перед працівниками по заробітній платі і т. д. При такому трактуванні критерієм ліквідності банку є спряженість всіх його активів і пасивів за строками та сумами, у разі ж виникнення невідповідності - здатність забезпечити себе ліквідними активами. Критерієм платоспроможності виступає достатність на певну дату коштів на кореспондентському рахунку для виконання платежів, у тому числі з прибутку банку.
Зазначене співвідношення між ліквідністю і платоспроможністю на практиці призводить до того, що при подібному їх визначенні банк може не виконати в окремі періоди свої платіжні зобов'язання, але залишатися ліквідним, втрата ж ліквідності передбачає систематичну неплатоспроможність.
Неплатоспроможність, що випливає з втрати ліквідності банку, означає, по-перше, нездатність банку знайти внутрішні джерела для погашення взятих на себе зобов'язань, по-друге, неможливість залучити для цієї мети зовнішні джерела. [11, с. 130]
Таким чином, банк за допомогою проведення різного роду операцій отримує прибуток, що є основою для подальшого нормального розвитку банку. Прибуток банку і відсоткова ставка безпосередньо пов'язані між собою. Процентна ставка виражає в собі тимчасову вартість грошей. Платоспроможність банку є одним із ключових показників роботи банку, його привабливості для заощаджень та інвестування коштів у розвиток банку.

2 СУЧАСНИЙ СТАН КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ І РЕЙТИНГ ЇХ НАДІЙНОСТІ
Банківський ринок Білорусі має олігополістичних структуру. Крім п'ятірки найбільших банків, свою діяльність на ринку здійснюють невеликі банки, число яких в кінці 2008 року склало 24. Така структура банківського ринку визнається оптимальною з точки зору розвитку конкуренції і переважає в більшості країн світу.
Рівень розвитку конкуренції на банківському ринку Білорусі в порівнянні з західноєвропейськими країнами і країнами ЦСЄ не такий високий. Конкурентні відносини обмежуються високим ступенем концентрації банківського капіталу і порівняно невисоким рівнем проникнення на ринок іноземного капіталу. У той же час відзначаються на ринку позитивні тенденції, зокрема, у формі поступового зростання частки іноземного капіталу в секторі, дозволяють припустити, що конкурентний рівень сектора протягом декількох років підвищиться.
Аналіз зовнішньої та внутрішньої конкурентоспроможності білоруських банків показав, що найбільш міцні позиції як у свідомості споживачів, так і на ринку займають четвірка великих державних банків плюс найбільший недержавний банк «Пріорбанк». Образ надійних банків з багаторічним досвідом роботи на білоруському ринку разом з розвиненою філіальною мережею деяких з них становить зміст їх конкурентних переваг.
Зміцнюють свої позиції на білоруському банківському ринку дочірні структури російських банків, чиї конкурентні переваги формуються головним чином за рахунок доступу до порівняно недорогих ресурсів материнських структур і відповідно розширеним можливостям кредитування економіки.
Невеликі банки, число яких поступово збільшується, або рухаються шляхом оптимізації умов надання традиційних банківських продуктів, або обирають орієнтацію на нові види продуктів.
Кращі показники рентабельності демонструють невеликі банки, що надають традиційні банківські продукти. [4, с.28]
Для того, щоб оцінити стабільність і ефективність роботи білоруських банків, можна оцінити кожний з банків.
Рейтинг будується на основі наступних 14 показників:
1) частка активів банку в сумарних активах банківської системи на 1 січня 2009 р. (у відсотках);
2) зміна частки активів банку по відношенню до початку аналізованого періоду (в процентних пунктах);
3) частка власного капіталу банку в сумарному капіталі банківської системи на 1 січня 2009 р. (у відсотках);
4) зміна частки власного капіталу банку по відношенню до початку аналізованого періоду (в процентних пунктах);
5) частка кредитів банку, виданих фізичним особам, у відповідному показнику для всієї банківської системи на 1 січня 2009 р. (у відсотках);
6) частка кредитів банку, виданих юридичним особам, у відповідному показнику для всієї банківської системи на 1 січня 2009 р. (у відсотках);
7) частка депозитів фізичних осіб банку у відповідному показнику для всієї банківської системи на 1 січня 2009 р. (у відсотках);
8) частка депозитів юридичних осіб банку у відповідному показнику для всієї банківської системи на 1 січня 2009 р. (у відсотках);
9) частка прибутку банку в сумарного прибутку банківського сектору на 1 січня 2009 р. (у відсотках);
10) зміна частки прибутку банку по відношенню до початку аналізованого періоду (в процентних пунктах);
11) рентабельність активів банку на 1 січня 2009 р.;
12) середня рентабельність активів банку за весь аналізований період (для банків, що почали свою діяльність на ринку після 2002 року - середня рентабельність активів за фактичний період роботи на ринку);
13) рентабельність власного капіталу банку на 1 січня 2009 р.;
14) середня рентабельність власного капіталу банку за весь аналізований період (для банків, що почали свою діяльність на ринку після 2002 року - середня рентабельність власного капіталу за фактичний період роботи на ринку);
По кожному з вищенаведених показників банкам присвоюються бали наступним чином.
Для показників під номерами 1, 3, 5-8, 9,11-14 використовується наступна формула:
Y = x / max (2.1)
де Y-бал, отриманий банком;
х - фактичне значення показника для даного банку;
max - максимальне значення показника серед усіх банків;
Для показників під номерами 2,4, 10 використовується формула:
Y = (x-min) / (max-min) (2.2)
де Y-бал, отриманий банком;
х - факгіческое значення показника для даного банку;
max - максимальне значення ряду;
min - мінімальне значення ряду. Результати обчислень представлені в табл. 2.1. [4, c. 28]

Таблиця 2.1 Рейтинг конкурентних позицій банків. Місце за конкретними показниками [4, c. 28]
Загальне місце
Бали
Сума балів
Активи
Власний капітал
Кредити фіз. особам
Кредити юр. особам
Депозити фіз. осіб
Депозити юр. осіб
Прибуток
ROA
ROE
Місце по динаміці зрад.
Місце Подолі
Місце по динаміці зрад.
Місце за часткою в 2008р.
Місце за часткою а 2008р.
Місце за часткою а 2008р.
Місце за часткою в 2008р.
Місце за часткою
Місце по динаміці зрад. 2002-2008рр.
Місце в 2008р.
Місце в середньому за
2002-2008рр.
Місце в 2008р.
Місце в середньому за
2002-2008рр.
1
Беларусбанк
7,929
1
26
2
27
1
2
1
1
1
2
26
25
19
22
2
Белагропромбанк
6,988
2
1
1
1
3
1
2
5
2
1
27
26
25
25
3
Приорбанк
4,747
3
24
4
5
2
4
5
4
3
3
15
9
6
3
4
Банк
Москва-Мінськ
4,685
9
3
10
15
6
9
7
8
6
24
7
2
1
1
5
Белинвестбанка
3,142
5
22
5
23
8
3
4
3
5
13
21
19
15
12
6
БПС-Банк
3,054
4
18
3
22
5
5
3
2
4
27
17
16
13
9
7
Белгазпромбанк
3,009
7
4
7
2
7
8
8
9
7
5
13
14
10
7
8
Белросбанк
2,975
10
2
12
3
4
10
11
10
11
4
22
17
4
5
9
Банк ВТБ (Білорусь)
2,781
8
9
8
10
9
7
9
6
8
25
18
12
9
4
10
Кредексбанк
2,700
26
10
22
8
22
19
20
25
16
7
1
3
5
6
11
РРБ-Банк
2,697
18
17
17
11
17
20
21
16
12
9
4
1
8
2
12
МТБанк
2,681
11
12
9
19
10
13
10
13
9
8
2
5
3
8
13
БелСвіссБанк
2,672
19
11
23
16
23
26
22
15
14
6
3
13
2
18
14
БТА Банк
2,669
15
5
24
17
14
15
16
14
22
19
25
4
16
10
15
Абсолютбанк
2,629
23
14
27
13
19
21
23
19
17
10
6
11
7
14
16
Сомбелбанк
2,516
24
7
20
6
20
22
24
21
20
12
8
8
17
17
17
Біб
2,503
17
19
19
18
24
16
17
17
19
20
11
6
14
13
18
Франсабанк
2,259
25
20
25
21
25
23
25
22
23
14
5
10
18
21
19
БНБ-Банк
2,253
22
16
14
12
21
18
18
23
21
17
10
7
21
19
20
Альфа-Банк
1,875
13
25
15
25
18
11
12
12
13
21
14
20
11
15
21
Белвнешеконом-банк
1,786
6
27
6
20
11
6
6
7
10
26
24
18
24
11
22
Трастбанк
1,702
12
21
16
26
12
17
13
11
15
22
16
22
12
23
23
Технобанк
1,600
16
23
21
24
26
12
15
18
24
23
23
15
20
20
24
Парітетбанк
1,589
14
8
11
14
15
14
14
24
18
11
20
23
23
24
25
Міжнародний резервний банк
1,518
30
13
29
9
27
27
26
28
28
16
19
21
27
26
26
Дельта Банк
1,493
21
15
13
4
16
24
27
20
29
18
29
27
29
16
27
ХКБанк
1,358
20
6
18
7
13
28
19
26
27
15
28
24
28
27
28
Євробанк
0,433
26
28
30
28
28
25
28
27
25
28
9
28
22
28
29
Целтер Банк
0,284
27
29
26
29
29
29
29
29
26
29
12
29
26
29
30
Білоруський банк малого бізнесу
0,006
29
30
28
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
31
ТК Банк
0,004
3!
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

Виходячи з таблиці, в сукупності кращими є трійка державних банків і «Пріорбанк». Однак якщо розглядати такі важливі для власників і інвесторів показники, як рентабельність власного капіталу, то на перших місцях виявляються невеликі та середні банки. Це пояснюється тим, що малі банки більш гнучкі, можуть вчасно реагувати на ринкову кон'юнктуру і т.д.
Однак якою б не була прибуток або обсяг виданих депозитів і кредитів, головним залишається показник ліквідності та платоспроможності. (Табл. 2.2)
Таблиця 2.2 Рейтинг білоруських банків станом на 01.01.07 [18]
Рейтинг
Банки
Прибутковість
Кредитний портфель
Достатність капіталу
Ліквідність
Темп зростання
1
Приорбанк
5
2
1
19
17
2
Москва-Мінськ
3
5
7
15
13
3
Белросбанк
8
3
10
2
3
4
Славнефтебанк
2
12
2
1
12
5
РРБ-банк
1
13
5
3
15
6
Белинвестбанка
15
7
19
4
7
7
Білоруський народний банк
4
8
14
17
14
8
Белагропромбанк
20
9
17
21
1
9
Белпромстройбанк
12
14
21
5
4
10
Белгазпромбанк
13
6
20
6
9
11
Беларусбанк
19
4
15
22
6
12
Мінський транзитний банк
10
21
9
7
5
13
Трастбанк
21
15
6
8
16
14
Міжторгбанк
17
17
4
20
8
15
Бєлвнєшекономбанк
16
10
22
9
22
16
Технобанк
18
20
11
18
19
17
Астанаексімбанк
14
11
8
13
2
18
СОМБелбанк
7
1
16
16
11

У випадку з аналізом показника ліквідності, виходячи з таблиці, можна зробити висновок, що баланси невеликих банків більш ліквідні, за якістю кредитних портфелів невеликі банки також на перших позиціях. У цілому, якщо говорити про банківську систему Білорусі, і про комерційні банки і про державні, можна відзначити їх гарну фінансову стійкість навіть у період кризи, про що свідчать і рейтинги світових агентств.
Таким чином банківська система Білорусі, і комерційні банки зокрема, характеризується високим рівнем конкуренції саме серед комерційних банків. В умовах кризи білоруські банки залишаються як і раніше стійкі, у них хороший рівень ліквідності і високі показники рентабельності.

ВИСНОВОК
1. Таким чином, комерційний банк представляє собою установа здійснює діяльність по залученню позичкових капіталів і подальшого їх розміщення. У сучасній ринковій економіці функції комерційних банків не зводяться лише акумуляції та перерозподілу ресурсів. Здійснюється цілий спектр послуг, супутніх основним.
2. основними операціями, що визначають стан банку, є активні і пасивні операції. При цьому вони дуже взаємопов'язані. Активними операціями банк безпосередньо кредитує господарюючих суб'єктів, фізичних осіб. А пасивні операції призначені для акумулювання ресурсів у банку. При цьому окремо кожен з цих видів існувати не міг би. Говорячи про інші операції, можна відзначити валютно-обмінні операції, кореспондентські, консалтингові, послуги зберігання. У загальному і цілому, на сьогоднішній день комерційний банки пропонують величезний спектр основних та супутніх послуг, без яких суспільство б не обійшлося.
3. Банк за допомогою проведення різного роду операцій отримує прибуток, що є основою для подальшого нормального розвитку банку. Прибуток банку і відсоткова ставка безпосередньо пов'язані між собою. Процентна ставка виражає в собі тимчасову вартість грошей. Платоспроможність банку є одним із ключових показників роботи банку, його привабливості для заощаджень та інвестування коштів у розвиток банку.
4. Банківська система Білорусі на сьогоднішній день є одним з найбільш розвинених секторів в економіці. У системі більше 30 банків, з них більшість - комерційні. Тому можна говорити про досить високу конкуренцію між ними. Аналізуючи конкурентні позиції, можна відзначити, що в загальному вони програють великим державним банкам, проте далеко якщо взяти окремі важливі показники, як рентабельність та ліквідність, то малі комерційні банки випереджають великі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Банківський кодекс Республіки Білорусь за станом на 25 січня 2006 року / http://pravo.kulichki.com/vip/bank/index.htm 15.08.2009
2. Белагропромбанк. Традиції майбутнього. Підсумки діяльності за 2007 рік / ВАТ "Белагропромбанк". - [Б. м.: б. і., 2008?]. - 25 с
3. Белотелова, Н.П. Політика комерційних банків з оптимізації фінансової стійкості і ліквідності: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук: 08.00.10 / Белотелова Ніна Петрівна. - Москва, 2007. - 46 с.
4. Вісник Асоціації білоруських банків. Банківська справа / Нац. банк. Республіка Білорусь. - Мн., 2009 -, № 25 - с. 28-30
5. «Види процентних ставок» / http://fxfundamental.com/finpolicy4.php 15.08.09
6. Річний звіт, 2007: відкриваємо Білорусь / Білоруський індустріальний банк. - Мінськ: Колорадо, [2008?]. - 39 с.
7. Голубєв С.Г. Комерційні банки: Учеб. посібник / Респ. наук.-метод. і навч. центр "Алгоритм". - Мн.: РНМУЦ "Алгоритм", 1997. - 262 с.
8. Звєрєв О.А. Інноваційна політика комерційних банків: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук: 08.00.10; 08.00.05 / Звєрєв Олег Олексійович. - Москва, 2008. - 44 с.
9. Канаєв А.В. Стратегічне управління комерційним банком. Концептуальні основи / А. В. Канаєв. - Санкт-Петербург: Видавництво С.-Петербурзького університету, 2006. - 255, [1] с.
10. Корнаухова, А. П. Фінансова стійкість банків як фактор інвестиційної стратегії: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: 08.00.10 / Корнаухова Олександра Петрівна. - Самара, 2007. - 23 с.
11. Кравцова Г.І. Організація діяльності комерційних банків: підручник для студентів економічних спеціальностей установ, що забезпечують отримання вищої освіти / [Г.І. Кравцова та ін]. - Мінськ: Білоруський державний економічний університет, 2007. - 478 с.
12. Кроливецкой, Л.П. Банківська справа: кредитна діяльність комерційних банків: навчальний посібник для студентів, що навчаються за спеціальністю "Фінанси та кредит" / Л. П. Кроливецкой, Є. В. Тихомирова. - Москва: КноРус, 2009. - 277, [1] с.
13. Лаврушин О.І. Банківська справа: підручник для вищих навчальних закладів з економічних спеціальностей / [О.І. Лаврушин и др.]. - Москва: КНОРУС, 2007. - 766 с.
14. Маркова О.М. Комерційні банки і їх операції: Учеб. посібник для студентів вузів, які навчаються за напрямом "Економіка", спец. "Бух. Облік і аудит" / О. М. Маркова, Л. С. Сахарова, В. М. Сидоров. - М.: Банки і біржа: Издат. об-ня "ЮНІТІ", 1995. - 288 с.
15. Ніконоров В.В. Розвиток роздрібних послуг комерційних банків як основа підвищення їх конкурентоспроможності: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: 08.00.10 / Ніконоров В'ячеслав Віталійович. - Волгоград, 2008. - 27 с.
16. Ольхова, Р.Г. Банківська справа: управління в сучасному банку: навчальний посібник для студентів, які навчаються за спеціальностями "Фінанси та Кредит," "Бухгалтерський облік, аналіз і аудит" / Р. Г. Ольхова. - Москва: КноРус, 2008. - 281, [1] с.
17. Пупліков, Сергій Іванович Організація діяльності комерційного банку: банківський портфель: довідковий посібник / С.І. Пупліков. - Мінськ: Геопрінт, 2008. - 318, [1] с.
18. «Pейтинг білоруських банків на 1 січня 2007р.» / Http://www.abbanks.by/content/files/att/169.pdf 15.08.09
19. Юшаева, Р.С.-Е. Банківський сектор та його роль у розвитку галузей регіональної економіки: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: 08.00.10 / Юшаева Разет Саїд-Еміевна. - Махачкала, 2009. - 26 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Курсова
293.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Роль банків в ринковій економіці 2
Роль банків в ринковій економіці
Роль і функції банків у ринковій економіці
Роль комерційних банків в економіці
Основні операції комерційних банків з цінними паперами
Комерційні банки Їх основні операції та роль в економіці
Фінансові операції в ринковій економіці
Операції комерційних банків 2
Операції комерційних банків
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru